Hotărârea nr. 196/2019

Hotărârea nr. 196 din 30.05.2019 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, prin care s-au aprobat funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare

ItTI


HOTĂRÂREA NR. 196 DIN 30.05.2019

privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, prin care s-au aprobat funcțiile publice, organigrama, numărul de personal si statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Dispoziția nr. 1514 din 23.05.2019 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Agnes Dimitriu, consilier superior, prin mutarea definitiva a locului de munca de la Serviciul Implementare Proiecte la Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ;

  • - Referatul nr. 4730/06.05.2019 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ privind mutarea definitiva a unui post de consilier superior si a unui post de inspector de specialitate IA de la Serviciul Implementare Proiecte la Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ;

-Referatul nr. 5113/ 15.05.2019 al directorului Direcției Salubrizare, Agrement Parcuri privind mutarea a 3 (trei) posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Direcției Administrare Baze Sportive, Secția Intervenții si Administrare Cimitire la Direcția Salubrizare Agrement Parcuri- Secția Spatii Verzi;

  • - Expunerea de motive înregistrată cu nr. 5438/ 23.05.2019, prezentata de Primarul Municipiului Bacau;

-Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 5439/23.05.2019 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.843/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.844/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.845/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.846/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.847/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 91 alin.(l) si alin. (2) litera „a” din Legea nr. 188/1999, Statutul funcționarilor publici, republicata cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 alin. (1) si alin. (3) lit. ,,b” din Legea nr. 53/ 2003(Codul Muncii), republicata cu modificările si completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 47 (1), art. 48(2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. "b ” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001, republicata cu modificările si completările ulterioare, a administrației publice locale;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit."a" alin. 3, lit." b" si art. 45 (2) lit „a" din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRA STE:

5

Art.l. Se aproba modificarea Anexei nr. 2 „Statul de funcții” la HCL nr. 29/ 10.02.2014, după cum urmeaza:

  • - Postul de consilier superior de la Serviciul Implementare Proiecte se muta definitiv la Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ;

  • - Postul de inspector de specialitate IA din cadrul Serviciului Implementare Proiecte se muta definitiv la Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ;

  • - 3 (trei) posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Direcției Administrare Baze Sportive, Secția Intervenții si Administrare Cimitire se mută definitiv la Direcția Salubrizare Agrement Parcuri- Secția Spatii Verzi.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/10.02.2014 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal si statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare, raman in vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.4. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIUL NICOLAE-OVIDIU