Hotărârea nr. 195/2019

Hotărârea nr. 195 din 30.05.2019 privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2019 aferentă fiecărui membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău- ADIS


)/> -

. /! (tJtfff

(/</(,/ i'fâacăft

>


' / / 7 f // / 7/ 7^77  <”^O(Y7 V777


HOTĂRÂREA NR. 195 DIN 30.05.2019

privind aprobarea cotizației pentru anul 2019 aferentă fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău- ADIS

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 1752 din 8.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 26925 din 8.05.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau - ADIS, pentru aprobarea cotizației pentru anul 2019. -Referatul nr.4991/13.05.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației pentru anul 2019 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4992/13.05.2019;

  • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr.4993/13.05.2019, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.838/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.839/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.840/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.841/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.842/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5; -Dispozițiile art. 46 alin.(l) lit. "a" a O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Dispozițiile art. 8 alin.(3) lit. ”c” a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare cu modificările si completările ulterioare;

  • - Dispozițiile art. 12 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Dispozițiile art.35 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i”din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.l76/2009 privind aprobarea participării Municipiului Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau” și a Statutului “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit.”b” si lit."d” și art. 45 (2) lit „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA STE:

Art. 1. Se aproba cotizația pentru anul 2019 aferentă Municipiului Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, în cuantum de 600.000 lei;

Art. 2. Se mandatează dl.Lucian Bogdănel, având calitatea de reprezentant al Unității Administrativ Teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotărâre, precum și după cum urmează:

-Pentru Județul Bacău - 1.000.000 lei;

-Pentru Municipiul Bacău - 600.000 lei;

-Pentru Municipiul Onești - 100.000 lei;

-Pentru Municipiul Moinesti si orașele Buhusi, Comanesti, Darmanesti si Targu Ocna - 40.000 lei;

-Pentru orașul Slănic Moldova- 10.000 lei

-Pentru comune cu o populație sub 3.000 locuitori - 3.000 lei;

-Pentru comune cu o populație între 3.000 și 5.000 locuitori - 5.000 lei;

-Pentru comune cu o populație între 5.000 și 10.000 locuitori - 6.000 lei;

-Pentru comune cu o populație peste 10.000 locuitori - 7.000 Iei.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și Direcția Economică.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, persoanei nominalizate la art. 2, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.