Hotărârea nr. 194/2019

Hotărârea nr. 194 din 30.05.2019 privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Ungureanu Anica, care a împlinit vârsta de 100 de ani


Y//  / Q //////«7/////Z// <'^Of/<YAHOTĂRÂREA NR. 194 DIN 30.05.2019

privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Ungureanu Anica, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 25972/24.04.2019 și la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cunr. 8010/08.05.2019 înaintată de domnul Ungureanu Viorel, fiul doamnei Ungureanu Anica, prin care solicită premiul pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

 • - Adresa nr. 210267/13.05.2019 înaintată de Serviciul de Evidență a Persoanelor înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 8010/13.05.2019 și la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 8350/13.05.2019 prin care ni se transmite că numita Ungureanu Anica figurează cu aceleași date și este în viață;

 • - Referatul nr. 8419/14.05.2019 înaintat de Direcția de Asistentă Socială a

5                                                    5

Municipiului Bacău prin care propune acordarea premiului de 5000 de lei pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8420/14.05.2019;

 • - Raportul Compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 8421/14.05.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.835/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.836/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.837/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile Legii nr. 50 din 15 martie 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

 • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

 • - Prevederile HCL nr. 296/ 2007 privind acordarea unui premiu in bani, persoanelor din municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 100 ani;

 • - Prevederile OUG nr. 99/ 2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, modificată și completată;

 • - Prevederile OUG nr. 9/ 2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată,

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d” și ale alin. (6) lit. ”a”, pct. 2 și art. 45 (2) lit „a” și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA STE:

5

ART, 1. Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Ungureanu Anica din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani în data de 02.05.2019.

ART, 2. Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/2007.

ART, 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistentă Socială Bacău si doamnei

3                                                3                                                          3

Ungureanu Anica.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


--"X *\

Reședințe de ședință


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULULBACĂU

NICOLAE-OVIDIUPOjraVlCI