Hotărârea nr. 193/2019

Hotărârea nr. 193 din 30.05.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ce va marca Ziua Copilului, ce se va desfăşura în data de 1 iunie 2019 la Bacău

HOTĂRÂREA NR. 193 din 30.05.2019

privind asocierea municipiului Bacău cu Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ce va marca Ziua Copilului, ce se va desfășura în data de 1 iunie 2019 la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Adresa nr. 60445/ 25.04.2019 înaintată de Palatul Copiilor Bacău și Asociația Așchiuță Bacău prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea unui eveniment de Ziua Copilului, ce se va desfășura în data de 29 mai la Bacău;

  • - Adresa nr. 26588/ 06.05.2019 înaintată de Colegiul Național de Artă ”George Apostu” prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea unui eveniment de Ziua Copilului, ce se va desfășura în data de 1 iunie la Bacău;

  • - Referatul nr. 5452/ 23.05.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Palatul Copiilor Bacău, Asociația Așchiuță Bacău și Colegiul Național de Artă ”George Apostu”, în vederea realizării în comun a evenimentelor ce vor marca Ziua Copilului, ce se vor desfășura în perioada 29 mai -1 iunie 2019 la Bacău, alocarea sumei de 8.700 lei și salubrizarea zonelor după finalizarea evenimentelor;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5453/ 23.05.2019;

  • - Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 5454/23.05.2019, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 832/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 833/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4, și nr.834/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile HCL nr. 158/2019 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani.

- Amendamentul formulat de domnul Consilier Sova - Gâtu Laur, amendament care a fost adoptat.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. ” a ”, punctul 5 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45(2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1. (1) Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău în vederea realizării în comun a unui eveniment ce va marca Ziua Copilului, ce se va desfășura în data de 1 iunie 2019 la Bacău.

(2) Contribuția ce revine municipiului Bacău, pentru organizarea evenimentului prezentat la alin. 1 constă în alocarea sumei de 7.200 lei și salubrizarea zonei afectate după desfășurarea evenimentului.

ART. 2. Alocarea celor 7.200 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 3. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula să semneze contractul de asociere ce se va încheia în vederea organizării evenimentului prezentat la art. 1.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Direcției

7                      9

Economice, Direcției Salubrizare Agrement Parcuri și Colegiului Național de Artă ”George Apostu” Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI