Hotărârea nr. 190/2019

Hotărârea nr. 190 din 30.05.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Locuințe sociale strada Izvoare – rețele de apă, canalizare și refacere drum acces”


)/) ■

X/,,/ ><zrvz/z fz / i/</^f<,f//(f//f/f

HOTĂRÂREA NR. 190 DIN 30.05.2019

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Locuințe sociale strada Izvoare - rețele de apă, canalizare și refacere drum acces”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Referatul nr. 4858 din 08.05.2019 al Direcției Drumuri Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Locuințe sociale strada Izvoare - rețele de apă, canalizare și refacere drum acces”;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 5239 din 17.05.2019;

 • - Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 5240 din 17.05.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.806/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.807/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.808/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.809/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.810/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 5 (1) lit. ”a” alin (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45 (2) lit „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Locuințe sociale strada Izvoare — rețele de apă, canalizare și refacere drum acces”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART. 4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE-OVIDIU POPO


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 190 DIN 30.05.2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ FAZA SF PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „LOCUINȚE SOCIALE STRADA IZVOARE ~ REȚELE DE APĂ, CANALIZARE ȘI REFACERE DRUM ACCES”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVTDIU POP


DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MATEUȚĂ

S.C. YUC PROIECT S.R.L. Bacău

Pr. 11/2018

fază S.F,


S.C. RESMIN S.R.L. Bacău

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV - VARIANTA 2

privind cheltuielile necesare realizării;

LOCUINȚE SOCIALE STR. IZVOARE

Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

amplasament: municipiul Bacau, str. Izvoare f.n., jud. Bacau

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fără TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.000

0.000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3.

Amenajări ptr. protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

58,710.000

11,154.900

69,864.900

1.3.1

Ob. 9 - Amenajare teren

58,710.000

11,154.900

69,864.900

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

58,710.000

11,154.900

69,864.900

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Utilitati

                  I

2.1.1.

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

1,800.000

342.000

2,142.000

3,1.1. Studii de teren (topo)

0.000

0.000

0.000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3. Alte studii specifice (geotehnlc)

1,800.000

342.000’

2,142.000

3.2.

Taxe ptr. obținere de avize, acorduri și autorizații

2,000.000

380.000

2,380.000

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,000.000

380.000

2,380.000

3.3.

Expertiza tehnica

1,700.000

323.000

2,023.000

3.4.

Certificarea performantei energetica si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

127,448.600

24,215.234

151,663.834

3.5.1.

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/ doc. de avizare a lucrărilor de intervenție si devizul general

19,901.000

3,781.190

23,682.190

3.5.4.

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

11,500.000

2,185.000

13,685.000

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic

8,731.600

1,659.004

10,390.604

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

87,316.000

16,590.040

103,906.040

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

5,000.000

950.000

5,950.000

3.7.

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.7.1,

Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0.000

0.000

0.000

3.7.2.

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

49,800.000

9,462.000

59,262.000

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

10,800.000

2,052.000

12,852.000

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

7,200.000

1,368.000

8,568.000

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3,600.000

684.000

4,284.000

3.8.2.

dirigentie de șantier

39,000.000

7,410.000

46,410.000

TOTAL CAPITOL 3                 |       187,748.600

35,672.234

223,420.834

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

2,911,694.000

553,221.860

3,464,915.860

4.1 1.

05. 1 - Lucrări de drumuri - drum acces strada Izvoare

836.730 000

158.978 700

995.708.700

4 1.2.

Qb 2 - Lucrări de drumuri - incinta cartier locuințe

728,915.000

138,493.850

867,408.850

4.1.3

Ob. 3 - Extindere rețea apa strada Izvoare

198,640.000

37,741,600

236,381.600

4.1 4

Ob. 4- Extindere rețea canalizare

358,279.000

68.073.010

426,352.010

4.1.5

Ob. 5 - Branșament electric stafie pompare

18,254.000

3,468.260

21,722.260

4 1.6

Ob. 6 - Rețea distribuție apa in incinta

421,971.000

80,174,490

502,145.490

4.1 7

Ob. 7 - Extindere rețea canalizare

348.905.000

66.291 950

415,196 950

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

92,935.000

17,657.650

110,592.650

4 3 1

stafie pompare ape uzate

53,350.000

10.136.500

63.186.500

4 3.2

Ob. 6- Apemetre locuințe

11,880.000

2,257.200

14,137 200

4 3.3

Ob. 7 - Stafie pompare ape uzate

22,455.000

4,266 450

26,721.450

4 3.4

Ob. 3 - Apometru apa combinat

5,250.000

997 500

6,247,500

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4 4 1.

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.5.1,

0.000

0,000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

3,004,629.000

570,879.510

3,575,508.510

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

40,460.000

7,687.400

48,147.400

5 1.1

Ob. 8 - Organizare de șantier

40,460.000

7,687.400

48,147.400

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

32,674.444

0.000

32,674.444

5.2.î. Comisioane si dobânzile aferente creditului instituție; finanțatoare

0.000

0.000

0 000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul caiitatii lucrărilor de construcții

(*cf. Lege 10/95-0.5%)

14,852.020

0.000

14,852.020

5.2 3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (*cf. Lege 453/2001 -0.1%)

2,970.404

0.000

2,970.404

5,2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - Lege nr. 215/1997 - 0.5%

14,852.020

0.000

14,852.020

...

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.000

0.000

0.000

Autorizație de construire 0%

0 000

0.000

0.000

Taxe ptr. obținere de avize și autorizații

1,500.000

285.000

1,785.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

324,058.760

61,571.164

385,629.924

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

o.oob

0.000

TOTAL CAPITOL 5

397,193.204

69,258.564

466,451.768

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

o.oooj

0.000

6,2.

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.0001

0.000

TOTAL GENERAL

3,648,280.804

686,965.2081

4,335.246.012

Din care C + M

2,970,404.000

564,376.7601

3,534,780.760


■~^S.C. VUC PROIECT S.R.L...A

SAUj>CERT

'K.

NrCort>!tosl 0U37


Sediu Social; Buchi, sir. 22 Decembrie, bl. L sc. A. ap. 6

PcL de Lucru. Bacau. Lelea Veche. s(r. Preot Emil Pavcl nr. 83

Nr de Ord in Rcg. Corn.: J04Z 711/ 20.06 2003

CU 1/RO 15531485

CouL RO20 INGB 0000 9999 0106 1149- 1NG Bank

RO63 RNCB 1460 0000 2114 00O1 - B.C.R. Bacoua Bacau RO42 'PREZ 0615 069X XXOO 1585 ~ Trezoreria Bacau


Fa.v+4(1 334 630 011


13014001:2004


Mobil: +40 740 761 317: MO 7-14 225 849


Euna 11: yuc.proiccEd gniail.aun


PROIECT NR. 11/2018SOCICANALI
REACCES


Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

Faza:SF

Ex: 3

SC YUC PROIECT SRL BACAU

SC RESMIN SRL BACAU


Pr. nr. 11/2018 Faza: S.F.

“Locuințe sociale strada Izvoare - rețele de apa, canalizare si refacere drum acces, municipiul Bacau" Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

STUDIU DE FEZABILITATE

A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiție

„Locuințe sociale strada Izvoare - rețele de apa, canalizare si refacere drum acces, municipiul Bacau"

1.2. Ordonator principal de credite

Primăria Municipiului Bacau

1.3. Ordonator de credit

Primăria Municipiului Bacau

1.4. Beneficiarul investiei

Primăria Municipiului Bacau

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

SC YUC PROIECT SRL -Proiectant general Proiectant specialitate drumuri Str. 22 DECEMBRIE, Nr. 1, COD 600196

Loc de activitate: Str. Preot Emil Pavel, nr.83, comuna Letea Veche, Bacău

Tel. 0744225849, Fax: 0334630011 E-mail: yuc.proiect @ gmail.com

SC RESMIN SRL

Proiectant de specialitate apă canal

Str. Mioriței nr.68, Bacău

Tel./Fax 0234.586.650

 • 2. Situația existenta si necesitatea realizării proiectului de investiție

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate

Nu s-a elaborat studiul de prefezabilitate. Investiția a fost promovata in urma executării unui plan urbanistic zonal care a primit aprobarea Consiuliului Local al municpiului Bacau nr.152/ 28.04.2017.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Realizarea investiției este motivata de necesitatea asigurării utilităților pentru construcția locuințelor sociale executate de către Asociația “Habitat for Humanity Romania, pe un teren aflat in proprietatea Primăriei municipiului Bacau a cărei folosința a fost cedata cu titlu gratuit pe perioada construirii in favoarea Asociației Habitat for Humanity Comanesti, teren situat in intravilanul municipiului Bacau.

2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor

Accesul către cartierul de locuințe sociale se realizează prin intermediu! drumului local ce face legătură intre proprietățile din zona industriala existenta si strada Izvoare,

Din analiza in teren s-a constatat următoarele deficiente :

 • -  îmbrăcăminte rigida din beton prezintă multiple degradări (crăpături, fisuri, gropi, burdusiri ale dalelor, pante transversale necorespunzatoare care fac ca apa pluviala sa stagneze pe carosabilul străzii, etc)

 • -  lipsa elemente de încadrare sistem rutier - borduri ;


 • -  lipsa trotuare pietonale ;

 • -  lipsa semnalizare rutiera ;

 • -  traseul drumului din balast nu este amenajat in conformitate cu normativele in vigoare.

Amplasamentul studiat nu dispune de rețele de alimentare cu apa si rețele de canalizare.

In zona, respectiv pe strada Izvoare, la circa 300 m distanta de amplasament exista rețele de alimentare cu apa Dn150mm si colector de canalizare Dn220/180.

2.4, Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Solicitarea beneficiarului de a construi un ansamblu de locuințe sociale cu dotările aferente unei bune funcționari in condițiile normelor si normativelor in vigoare, respectiv dotarea in instalații de alimentare cu apa si evacuare a apelor menajere.

Refacerea drumului de acces către cartierul de locuințe sociale contribuie la fluidizarea traficului local in condiții optime de confort si siguranța.

2.5. Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice
 • - Imbunatatirea aspectului zonei pe terenul studiat;

 • - Asigurarea cu locuințe pentru persoane cu posibilități reduse;

 • - Asigurarea tramei stradale cu construcții tehnico-edilitare.

 • 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/ opțiuni tehnico economice pentru realizarea obiectivului de investiție

  • 3.1. Particularitati ale amplasamentului

 • a) Descrierea amplasamentului (localizare*, intravilan/extravilan, suprafața terenului -dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servitutii, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informații, obligații, constrângeri extrase din documentațiile de urbansim, după caz)

Terenul studiat se afla in intravilanul municipiului Bacau si reprezintă trama stradala domeniului public. Drumul de acces face parte din domeniul public al Municipiului Bacau, NC 84939, 8=1572 mp conform extrase de carte funciara 84131/09.11.2018.

Terenul pe care se amplaseaza cartierul de locuințe sociale are suprafața de 9864 mp, este situat in intravilanul municipiului Bacau (conform Plan Urbanistic General al Mun, Bacau proiect nr. 250/2008 aprobat prin HCL 84/2012 modificat prin HCL 114/2016 aparține domeniului privat al municipiului Bacau si se afla in administrarea Consiliului local Bacau, transmis in folosința gratuita ASOCIAȚIEI HABITAT FOR HUMANITY COMANESTI, in vederea construirii ansamblului de locuințe sociale tip:

-Suprafața de 2000,00 mp a fost acordata cu titlu gratuit, pe perioada construirii, beneficiarului Asociația Habitat for Humanity Comanesti, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacau numărul 84/04.05.2015;

-Suparafata de 7864 mp a fost acordata cu titlu gratuit, pe perioada construirii, beneficiarului Asociația Habitat for Humanity Comanesti, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacau numărul 51/23.02.2016;

 • b) Relații cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Terenul pe care se amplaseaza cartierul de locuințe sociale nu are ieșire directa in strada Izvoare, find situat la distanta de cca. 335 m fata de axul străzii, a vând următoarele vecinătăți:

 • - la nord - drum acces;

 • - la est - teren liber de construcții intravilan si teren curii-constructii - proprietar S.C. Romconstructor S.A.;

 • - la sud - teren liber de construcții intravilan - proprietar S.C. Romconstructor S.A.;

 • - la vest - teren curti-constructii - proprietar S.C. Scut SA

Zona studiata nu dispune in situația existenta de o trama stradala amenajata.

 • c) Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construcții

Nu este cazul

2

(O

d) Surse de poluare existente in zona

Un factor existent de poluare sonora ii reprezintă agenții economici amplasați in zona. De asemenea, o influenta negativa privind calitatea aerului o reprezintă tot prezenta activitatiî industriale ale zonei.

 • e) Date climaterice si particularitățile de relief

Datele geotehnice menționate in documentația de fata sunt conform studiilor geotehnice efectuate de către S.C. KAPTERRA CONSULT S.R.L. respectiv :

STUDIU GEOTEHNIC „Construire locuințe sociale, str. Izvoare, intravilan municipiul Bacău, județul Bacău" Beneficiar ASOCIAȚIA HABITAT FOR HUMAN1TY COMĂNEȘT1, Str. Combinatului nr. 14, localitatea Comănești, județ Bacău;

STUDIU GEOTEHNIC "Locuințe sociale str. Izvoare, F.N. Bacău - Rețele de apa, canalizare si refacere drum acces” BENEFICIAR U.A.T. MUNICIPIUL BACĂU, Calea Mărășești, nr. 6, mun. Bacău, județul Bacău.

Arealul mun. Bacău, jud. Bacău, se încadrează in provincia de clima cu caracter continental mai pronunțat, aparținând etajului de clima cu climat de dealuri si podișuri al sectorului de influenta climatica (nuanță de clima) de ariditate aparținând ținutului do clima al unității Podișul Moldovei.

Arealul mun. Bacău, jud. Bacău, se situează in cadrul arealului cu valori termice medii anuale cuprinse intre 6°C si 10°C.

Temperatura medie a lunii ianuarie în arealul mun. Bacău, jud. Bacău, se situează in cadrul arealului cu valori termice cuprinse intre -3°C si -6°C.

Temperatura medie a lunii iulie în arealul mun. Bacău, jud. Bacău, se situează in cadrul arealului cu valori termice cuprinse intre 16°C si 20°C.

Primăvara este un alt anotimp de tranziție, relativ scurt. Temperatura crește cu repeziciune, înghețurile dispărând în luna aprilie. Vara este un anotimp călduros, care durează de la începutul lui mai la jumătatea Iui septembrie. Toamna este un anotimp mai scurt, de tranziție, cu perioade lungi de uscăciune alternând cu perioade de ploi. în a Ii-a parte a lunii octombrie vin primele înghețuri, iar în noiembrie primele ninsori. Iarna este un anotimp friguros, în care masele de aer rece venite din est aduc temperaturi de până ia -20 de grade Celsius sau chiar sub. Zăpada nu este abundentă, atât datorită lipsei de precipitații cât și datorită creșterilor frecvente de temperatură.

Media anuală a precipitațiilor, urmând scăderea treptată a influențelor oceanice și mediteraneene, scade ușor de la vest la est. Media anuală a precipitațiilor căzute (calculate pe întreg teritoriul) este de 637 mm anual, cu valori sensibil mai ridicate în zonele montane și progresiv mai scăzute spre est.

Datorită poziției sale geografice, amplasamentul, se suprapune cu unitatea de relief Podișul Moldovei, subdiviziunea Podișul Bârladului, in subunitatea acestuia, Culoarul Șiretului si al Moldovei.

în ceea ce privește aspectul general al reliefului, local, elocventă este analiza morfometrică a acestuia, prin care in arealul mun. Bacău, jud. Bacău, se remarcă energia reliefului care înregistrează valori cuprinse între 100-200, cu o Înclinare generala NV-SE, cu valori mai ridicate în partea de N- V (Bacău Gara - 205,46 m) și valori mai coborâte in albia râului Bistrița, curs de apa ce drenează apele temporare si permanente in zonă.

înfățișarea reliefului din unitatea Culoarul Șiretului si al Moldovei este consecința directă a structurii geologice, specifică unității structurale Platforma Scitică, cât și a factorilor fizico-geografici care au contribuit la modelarea sa si au favorizat instalarea unei rețele hidrografice specifice, cât și manifestarea intensă a proceselor de versant.

Interacțiunea dintre particularitățile substratului geologic din Platforma Scitică și procesele de nivelare a scoarței terestre, sub acțiunea agenților geografici externi, prin dezagregarea, alterarea și erodarea rocilor, îndepărtarea materialelor rezultate și acumularea lor ulterioară în regiuni mai joase, dintre care apa este cel mai important, au favorizat formele sculpturale și structurale ale reliefului. Formele acumulative se rezumă la luncile, șesurile și terasele principalelor cursuri de apă.

 • f) Existenta unor:

 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/ protejare, in măsură in care pot fi identificate

Pe amplasament se găsesc rețele de apa, gaze si electrice ce vor fi evidențiate după obținerea avizelor de la deținători, dar care nu necesita relocare.

 • - posibile interferențe cu monumente istorice, de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de proiecție

Nu este cazul.

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala

  Nu sunt.


 • g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiu geotehnic elaboratorat conform normativelor in vigoare, cuprinzând:

 • i) Date privind zona seismica

La proiectare se va ține cont că zona este situată în aria de hazard seismic pentru proiectare (conf. cod de proiectare seismică P100-1/2013):

-valoarea accelerației terenului pentru proiectare, în arealul mun. Bacău, jud. Bacău, ag =0.35 g

- valoarea perioadei de control (colț), pentru mun. Bacău, jud. Bacău, TC = 0,70 s.

 • ii) Date preliminare asupra terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si nivelul maxim al apelor freatice

Luând în considerare caracteristicile stratificatei terenului (nisip fin prăfos, praf argilos, argila prăfoasă, si nisipoasă, mâl, nămol), în ipoteza asigurării unei adâncimi minime de fundare (Df min) de la nivelul actual al terenului, condiționată de satisfacerea respectării adâncimii limită de îngheț (cf. STAS 6054-76, mun. Bacău, jud. Bacău, Hi = 0,90 m) ținând cont de adâncimea apei subterane (Nhs 2,50 m fata de cota terenului sistematizat), se poate funda direct ținând cont de o adâncime minima astfel:

 • - adâncimea minima de fundare pentru terenuri supuse acțiunii înghețului (ziduri exterioare, sau interioare în spatii reci și neîncălzite) pentru construcții definitive pentru terenul de fundare (nisip fin prăfos, praf argilos, argila prăfoasă, si nisipoasă, mâl, nămol), Hi > 0,70 m, Nhs > 2,50 m rezulta Df min. = Hi + 0,10 m □ Df min. = 1,00 m;

 • - adâncimea minima de fundare pentru terenuri supuse acțiunii înghețului (ziduri exterioare, sau interioare în spatii reci și neîncălzite) pentru construcții provizorii pentru terenul de fundare (nisip fin prăfos, praf argilos, argila prăfoasă, si nisipoasă, mâl, nămol),

< Hi > 0,70 m, Nhs > 2,50 m rezulta Df min. = 0,80 m □ Df min. = 0,80 m;

 • - adâncimea minima de fundare pentru terenuri ferite de acțiunea înghețului (ziduri interioare in spatii calde sau încălzite) pentru construcții fără subsol pentru terenul de fundare (nisip fin prăfos, praf argilos, argila prăfoasă, si nisipoasă, mâl, nămol), Hi > 0,70 m, Nhs > 2,50 m rezulta Df min. = 0,50 m □ Df min. = 0,50 m;

 • - adâncimea minima de fundare pentru terenuri ferite de acțiunea înghețului (ziduri interioare în spatii calde sau încălzite) pentru construcții cu subsol pentru terenul de fundare (nisip fin prăfos, praf argilos, argila prăfoasă, si nisipoasă, mâl, nămol), Hi > 0,70 m, Nhs 2,50 m rezulta Df min. = 0,40 m □ Df min. = 0,40 m;

Stratul de fundate, in cazul fundării directe, are o presiune convențională de baza, 1 r\ data pentru terenul de fundare constituit din pământuri coezive cu plasticitate mijlocie (ÎP 10% < IP < 20%): nisip argilos, praf nisipos argilos, praf argilos, argilă prăfoasă-nisipoasă, argilă nisipoasă, argilă prăfoasă, având e < 1.0 si 0.5 < IC < 0.75 egală cu 275 kPa (kN/m2).

Valorile presiunii convenționale sunt date, în conformitate cu STAS 3300/2-85, pentru o fundație convențională cu lățimea tălpii B = 1,00 m si adâncimea de fundare Df = 2,00 m.Valoarea presiunii convenționale conform STAS 3300/2-85, sunt date pentru o fundație convențională cu lățimea tălpii B - 1,00 m și adâncimea de fundare Df = 2,00 m, pentru alte adâncimi și lățimi ale fundației se va corecta presiunea convențională.

Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic Poisson privind stabilirea valorii modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundare se realizează în funcție de;

-tipul climateric I (Im - <-20...0);

-regim hidrologic 2b: pentru sectoare de drum situate in rambleu cu înălțimea sub

 • I, 00 m; la nivelul terenului; in profil mixt; debleu;

 • - in coroborare cu succesiunea litologica, pământurile întâlnite in sondajele geotehnice realizate fac parte din categoria pământurilor coezive de tipul P4 (praf, praf nisipos, praf argiîos nisipos);

 • - coroborând datele anterioare (tip climateric I, regim hidrologic 2b, si tipul de pământ P4), valoarea de calcul al modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundare Ep = 70 MPa;

 • - valoarea de calcul al coeficientului lui Poisson pentru pământuri (P4), p = 0,35.

Hi) Date geologice generale

Prezentarea cadrului geologic și tectonic, utilă pentru a înțelege și a încadra, din acest punct de vedere, zona studiată, s-a făcut pe baza lucrării "Harta Geologica a României sc. 1:200.000". Astfel, obiectivul, situat in localitatea Bacău, județul Bacău, este localizată pe foaia L-35-XV-a4-21 Bacău, în zona nord-est a foii, perimetrul făcând parte din Platforma Scitică. La extremitatea sudică și vestică a Platformei Moldovenești a fost delimitat un teritoriu, a cărei poziție a creat și creează încă multe probleme de corelare, la nord de Marea Neagră este cunoscut sub denumirea de Platforma Scitică, în timp ce la nord și est de Carpați a fost denumit Platforma Europei Centrale. Platforma Europei Centrale e situata la exteriorul Platformei Est Europene intre Marea Baltica și Carpați.

îv) Date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidări, harți de zonare geotehnica, arhive accesibile, după caz.

 • II. 4.1. Prezentarea informațiilor geotehnice

 • a) Prezentarea lucrărilor de teren efectuate

Volumul investigării terenului de fundare, necesar întocmirii studiului geotehnic, a avut ca scop urmărirea în principal a naturii și particularităților terenului de fundare, stratificația terenului pe amplasament, caracteristicile fizico-mecanice ale pământurilor întâlnite și nivelul apei freatice și caracterul acesteia, în punctele reprezentative pentru variația condițiilor de teren.

Conținutul și volumul de investigații, necesar investigării terenului, s-a adoptat la tema de proiectare, în conformitate cu normativele în vigoare, ținându-se cont de un minim de investigații geotehnice necesare și morfologia terenului, după o încadrare, în prealabil, a lucrărîijn categoriile geotehnice.

în scopul stabilirii condițiilor de teren, cunoașterea și precizarea caracteristicilor geotehnice ale pământurilor din amplasamentul care face obiectul prezentei documentații, în baza prevederilor STAS 1242/4, SR-EN 1997-2/2008, NP 074/2014, coroborat cu cerințele solicitantului, în amplasamentul studiat s-a realizat o cartare geologică de detaliu, procedura ce a constat în inspectarea suprafeței de teren analizate în vederea evidențierii factorilor interni și externi ce pot conduce și/sau favoriza dezvoltarea fenomenelor de instabilitate a amplasamentului precedată de realizarea de sondaje geotehnice, din care s-au prelevat eșantioane necesare pentru descrierea pământurilor și o analiza a documentațiilor de specialitate relevante, existente in arhiva, realizate anterior, cu scop similar, în vecinătatea amplasamentului.

După realizarea investigațiilor și încercărilor, prelevarea de probe, interpretarea și estimarea parametrilor geotehnici, “în situ”, amplasamentul a fost reabilitat prin aducerea la starea iui inițială, ca să nu existe niciun pericol care sa reprezinte risc potențial pentru public, mediu sau animale.

b) Metode, utilaje și aparatura folosite

Investigarea geotehnicâ a terenului a fost realizată în concordantă cu principiile generale prezentate în standardele SR EN ISO 22475-1, SR EN 1997-2,’ STAS 1242/3 si STAS 1242/4.

Investigațiile au fost realizata cu un utilaj ușor prin tehnica de forare rotativa, echipat cu unealta de prelevare cu burghiu elicoidaî alcătuit dintr-o spira cilindrica răsucită in jurul unei tije centrale prevăzut cu cap tăietor, de diametrul de 130 mm.

 • c) Date calendaristice între care s-au efectuat lucrările

Investigațiile geotehnice de teren, au fost efectuate în perioada 22.08.2016-23.08.2016.

 • d) Metode folosite pentru recoltarea, transportul și depozitarea probelor

în urma vizitelor în teren efectuate în faza preliminară, s-au obținut informații ce au condus la stabilirea tipului de lucrări de investigații geotehnice necesare obținerii de date suficiente pentru proiectarea geotehnîcă.

Sondajele geotehnice si investigațiile de teren si cartările de detaliu, interpretarea datelor specifice, au fost efectuate de personal de specialitate din cadrul S.C. KAPTERRA CONSULT

S.R.L în luna noiembrie 2018.

 • e) Stratificata pusă în evidență

Sintetizând cercetările efectuate, prin analiza informațiilor obținute din sondajele geotehnice, stratificațîa (succesiunea litologică) pusă în evidență, în amplasament este:

Sondaj geotehnic indicativ F1

- dala de beton cu o grosime medie de 0,15 m;

strat suport constituit din balast colmatat cu o grosime medie de 0,20 m; praf argilos nisipos de culoare brună în stare plastic consistentă cu lentile de argilă întâlnit pana la adâncimea de 3,00 m;

Sondaj geotehnic indicativ F2

material de umplutură constituit din balast cu o grosime medie de 0,10 m;

material de umplutura constituit din deșeuri rezultate din construcții având o grosime medie de 0,50 m;

praf argilos nisipos de culoare brună în stare plastic consistentă cu lentile de argilă întâlnit pana la adâncimea de 3,00 m;

Sondaj geotehnic indicativ F3

material de umplutură constituit din balast cu o grosime medie de 0,10 m; praf argilos nisipos de culoare brună în stare plastic consistentă cu lentile de argilă întâlnit pana la adâncimea de 3,00 m;

 • f) Nivelul apei subterane și caracterul stratului acvifer

în amplasament, nivelul apei a fost întâlnit, acesta a fost măsurat in sondaje geotehnice realizate anterior in proximitate, acesta se situează la cca. 3 - 5 m, in funcție de elevația terenului.

Pe terasele inferioare ale cursurilor de apă, nivelul hidrostatic se situează la nivelul apei din râu, apa subterană este prezentă sub forma de orizont freatic datorită drenajului natural exercitat în cele două maluri ale cursurilor de apă iar nivelul acesteia este condiționat de cantitatea de precipitații care se produce în bazinul de recepție al acestor cursuri de apă, implicit de nivelul apei pe cursul de apă.

După cum s-a descris și în capitolele anterioare, apele freatice din zona de studiu, în raport cu posibilitățile naturale de drenare, respectiv de legătura lor cu apele de suprafața, sunt ape cu nivel liber, ușor ascensional.

 • g) Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane

Nu este cazul, întrucât nu a fost întâlnit nivelul hidrostatic în sondajele efectuate.

v) încadrarea in zona de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) in conformitate cu reglementările in vigoare

încadrarea amplasamentului, în zonele de risc: cutremur, alunecări de teren și inundații, s-a făcut în conformitate cu Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a V-a - zone de risc natural publicată

6

A/ în Monitorul Oficial al României nr. 726 din 14 noiembrie 2001, lege adoptata de Parlamentul României.

Cutremure de pământ

- mun. Bacău, jud. Bacău, face parte din zonă cu intensitate seismică 7 pe scara MSK, cu o perioadă de revenire de cca. 50 ani;

Inundații

-mun. Bacău, jud. Bacău, face parte din lista U.A.T. cu risc de inundații ce pot fi produse de revărsarea unui curs de apa si scurgerilor de pe torenți;

Alunecări de teren

-în conformitate cu macro zonarea teritoriului din punct de vedere al riscului ia alunecări de teren, mun. Bacău, jud. Bacău, face parte din lista U.A.T. cu potențial de producere a alunecărilor mediu, probabilitate de alunecare intermediara - alunecări primare și reactivate.

vi) Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Hidrografic

Rețeaua hidrografică dezvoltată în zona studiata, în spațiul mun. Bacău, jud. Bacău, este reprezentată în primul rând prin cursul de apa râul Bistrița si de afluenții săi Limpedea, Trebeș si Negel și apoi de o serie de torenți cu curgere temporara, ce traversează arealul.

Dimensiunile teraselor cursurilor de apa, atât în ceea ce privește lățimea, cât și grosimea depozitelor, are o dezvoltare spațială neuniforma, semnalându-se îngustări și lățiri în zona de confluență și inter-confluență cu afluenții săi.

Regimul natural al apelor de suprafață din bazinul hidrografic al zonei este determinat în cea mai mare parte de condițiile fizico-geografice și geologice ale zonei. Dintre factorii fizico-geografici rolul principal îl joacă condițiile climatice al căror efect este apreciat la cca 80 - 90 %. Cel mai important aspect în ceea ce privește cunoașterea regimului hidrologic îl constituie analiza scurgerii lichide și repartiția ei teritorială. Scurgerea lichidă, privită în ansamblu, pune în evidență întreaga cantitate de apă transportată pe râuri.

Scurgerea lichidă în manifestarea ei, în timp și spațiu, este condiționată de o serie de factori fizico-geografici dintre care cei climatici (precipitațiile) sunt cei mai importanți. Alături de aceștia în perioada actuală își face simțită prezența și influența antropică.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, construcții, funcțional arhitectural si tehnologic

- Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investie Categoria si clasa de importanta

Determinarea punctajului acordat:

Factorul determinat

Criteriile asociate

K(n)

P(n)

P(i)

P(ii)

P(iii)

1

1

3

4

1

1

2

1

3

2

4

4

3

1

0

0

0

0

4

1

3

4

2

2

5

1

2

2

2

2

6

1

2

2

2

2

TOTAL

13

Motivația detaliilor in anexele 2, 3

Anexa 2

FACTORII DETERMINANTI SI CRITERIILE ASOCIATE PENTRU STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIILOR

Nr. Crt.

Factori determinant!

Criterii asociate

1.

Importanta vitala

 • i. oameni implicați direct in cazul unor disfunctii ale construcției.

 • ii. oameni implicați indirect in cazul unor disfunctii ale construcției.

 • iii. caracterul evolutiv al efectelor periculoase in cazul unor disfunctii ale construcției.

2.

Importanta social-economica si culturala

i .marimea comunității care apeleaza la funcțiunile construcției si/sau valoare a bunurilor adăpostite de construcției,

 • ii.  ponderea pe care funcțiunile construcției o au in comunitatea respectiva.

 • iii. natura si importanta funcțiilor respective.

3.

Implicarea ecologica

 • i. măsură in care realizarea si exploatarea construcției intervine in perturbarea mediului natural si a mediului construit

 • ii. gradul de influienta nefavorabila asupra mediului natural si construit.

 • iii. rolul activ in protejarea/refacerea mediului natural si construit.

4.

Necesitatea luării in considerare a duratei de utilizare (existenta)

 • i. durata de utilizare preconizata.

 • ii. măsură de utilizare in care performante alcătuirilor constructive depind de cunoașterea evoluției acțiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare.

 • iii. măsură in care performantele funcționale depind de evoluția cerințelor pe durata de utiiîzare.

5.

Necesitatea adaptarii la condițiile locale de teren si de mediu

 • i. măsură in care asigurarea soluțiilor constructive este dependenta de condițiile de teren si de mediu.

 • ii. măsură in care condițiile locale de teren si de mediu evoluează defavorabil in timp

 • iii. măsură in care condițiile locale de teren si de mediu determina activitati/masuri deosebite pentru exploatarea construcției.

6.

Volumul de munca si de materiale

 • i. ponderea volumului de munca si de materiale înglobate.

 • ii. volumul si complexitatea activitatilor necesare pentru menținerea construcției pe durata existenta a acesteia.

 • iii. activitati deosebite in exploatarea constuctiei impuse de funcțiunile acesteia.

Anexa 3

Nivelul apreciat al influientei criteriului

Punctajui p(i)

-Inexistent

0

-Redus

1

-Mediu

2

-Apreciabil

4

-Ridicat

6

Categoria de importanta a construcției

Grupa de valori a punctajului total

- Excepționala (A)

>30

- Deosebita (B)

18...29

- Normala (C)

6...17

- Redusa (D)

<5

a) OBIECTUL 1: Lucrări de drumuri si sistematizare verticala- refacere drum acces strada Izvoare:

Accesul către cartierul de locuințe sociale se realizează prin intermediul drumului local ce face legătură intre proprietățile din zona industriala existenta si strada Izvoare. Drumul local existent are următoarele caracteristici:

 • - parte carosabila 7,00 - 7,50 m, doua fire de circulație 3,50 m - 3,75 m frecare pana in dreptul societății S.C. Scut SA L = 165 m, cu sistem rutier definitiv din beton;

 • - parte carosabila 6,0 - 7,0 m, doua fire de circulație 3,00 m - 3,50 m fiecare pe lungimea studiata de L = 25 m, cu sistem rutier definitiv din straturi asfaltice;

 • - parte carosabila 5,0 m, doua fire de circulație 2,50 m fiecare pe lungimea studita de L = 240 m, cu sistem rutier provizoriu din balast pana în dreptul incintei cartierului Habitat;

Strada Izvoare, strada de categoria a III a respectiv a II a pe lungimi diferite de traseu, in conformitate cu Ordinul 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aplicarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in locaiitati urbane, face parte din trama majora de străzi a C ' mun. Bacau, avand rol de strada de legătură respectiv colectoare, ce asigura preluarea fluxurilor majore respectiv circulația majora intre zonele funcționale si de locuit si de tranzit Traseul Străzii Izvoare se intersectează cu traseul străzii Chimiei (DJ 207G) si are rol de tranzit pentru devierea traficului pe direcția str Republici (DN2) către DN2G, DN15, DN2F prin intermediul străzii Milcov.

in aceasta zona strada are următoarele caracteristici:

 • -  parte carosabila 12 m, patru fire de circulație. In zona de acces către amplasamentul studiat, strada se ingusteaza la lățime de parte carosabila 9,00 m, trei benzi de circulație.

 • -  trotuare pietonale de o parte si de alta a străzii de lățime variabila 1,00 -1,5 m lățime fiecare;

 • -  sistem rutier definitiv din asfalt încadrarea sistemului rutier realizandu-se cu borduri prefabricate mari 20 x 25 cm;

 • -  sistem de iluminat format din stâlpi electrici din beton de o parte si de alta a străzii;

 • -  rețea de canalizare pentru preluare ape pluviale cu guri de scurgere si deversare in colectorul de canalizare al orașului;

<            - marcajul străzii in zona de acces către amplasamentul studiat, in axul străzii este

realizat cu linie discontinua.

VARIANTA 1 (refacere drum de acces cu sistem rutier rigid)

Pentru refacerea drumului de acces este necesar desfacerea sistemului rutier rigid pe întreaga lungime de 165 m, desfacere sistemului rutier suplu pe întreaga lungime de 25 m si realizarea unui sistem rutier rigid pe întreaga lungime L = 430 m, in următoarea alcătuire: strat de fundație din balast 30 cm;

hârtie kraft;

strart filtrant de nisip 2 cm;

dala de beton de ciment BcR 4,5 cm - 22 cm.

Amenajarea drumului de acces a tinut cont de limita cadastrala a terenului de amplasament pentru evitarea exproprierilor. In plan drumul a fost amenajat in trei tronsoane, in aliniament In profil transversal pe lungimea de 204 m drumul a fost amenajat cu doua benzi de circulație 3,50 m fiecare si trotuare pietonale de lățime 1,0 m de o parte si de alta. Pe restul traseului, L = 226 m, drumul a fost amenajat cu lățime 5,0 m si trotuar de 1,0 m pe partea dreapta datorita lățimii existente de 6,0 m Latimea pârtii carosabile propusa pentru acest tronson va putea fi majorata ulterior de către administratorul drumului odata cu reglementarea terenului

9 ce mărginește partea stanga a drumului la o lățime de min 6 m. Racordarea drumului de acces la carosabilul străzii Izvoare se va face cu raze de 6 m respectiv 30 m pentru marirea unghiului de vizibilitate la ieșirea in strada principala, îngustat de existenta in intersecției a împrejmuirii opace pe latura proprietății SC General Construct SRL.

Trotuarele pietonale propuse vor avea următorul sistem constructiv:

 • - elemente prefabricate pavele autobiocante pietonale - 6 - 8 cm grosime ;

 • - strat suport de nisip - 5 cm grosime;

 • - strat de fundație din balast -10 cm grosime.

Categorii de lucrări ce se executa:

 • 1. Terasamente -1.235,00 mc

 • 2. Drum de acces cu sistem rutier rigid - 2.950,00 mp

 • 3. Trotuare pietonale cu îmbrăcăminte din pavele necarosabile - 570 mp

 • 4. Borduri prefabricate mari - 700 m

 • 5. Semnalizare rutiera - semne circulație -12 buc.

 • 6. Semnalizare rutiera - marcaje longitudinale si transversale -125 mp

VARIANTA 2 (refacere drum de acces cu sistem rutier nerigid)

Pentru refacerea drumului de acces este necesar desfacerea sistemului rutier rigid pe întreaga lungime de 165 m, desfacere sistemului rutier suplu pe intreaga lungime de 25 m si realizarea unui sistem rutier suplu pe intreaga lungime L - 430 m, in următoarea alcătuire: r           - geotextil cu roi anticontaminator;

strat de fundație din balast 25 cm;

strat de baza din macadam 8 cm; strat de legătură BADPC 22,4 - 6 cm; strat de uzura Ba16 - 4 cm.

Trotuarele pietonale propuse vor avea următorul sistem constructiv:

* elemente prefabricate pavele autobiocante pietonale - 6 - 8 cm grosime ;

 • - strat suport de nisip - 5 cm grosime;

 • - strat de fundație din balast -10 cm grosime.

Amenajarea drumului de acces a tinut cont de limita cadastrala a terenului de amplasament pentru evitarea exproprierilor. In plan drumul a fost amenajat în trei tronsoane, in aliniament. In profil transversal pe lungimea de 204 m drumul a fost amenajat cu doua benzi de circulație 3,50 m fiecare si trotuare pietonale de lățime 1,0 m de o parte si de alta. Pe restul traseului, L = 226 m, drumul a fost amenajat cu lățime 5,0 m si trotuar de 1,0 m pe partea dreapta datorita lățimii existente de 6,0 m Latîmea pârtii carosabile propusa pentru acest tronson va putea fi majorata ulterior de către administratorul drumului odata cu reglementarea terenului ce mărginește partea stanga a drumului la o lățime de min 6 m. Racordarea drumului de C acces la carosabilul străzii Izvoare se va face cu raze de 6 m respectiv 30 m pentru marirea unghiului de vizibilitate la ieșirea in strada principala, îngustat de existenta in intersecției a împrejmuirii opace pe latura proprietății SC General Construct SRL.

Categorii de lucrări ce se executa:

 • 1. Terasamente -1.235,00 mc

 • 2. Drum de acces cu sistem rutier nerigid - 2.950,00 mp

 • 3. Trotuare pietonale cu îmbrăcăminte din pavele necarosabile - 570 mp

 • 4. Borduri prefabricate mari - 700 m

 • 5. Semnalizare rutiera - semne circulație -12 buc

 • 6. Semnalizare rutiera - marcaje longitudinale si transversale -125 mp

b) OBIECTUL 2: Lucrări de drumuri si sistematizare verticala - Lucrări de drumuri si sistematizare verticala - incinta cartier locuințe sociale strada Izvoare

Accesul in incinta se va realiza pe latura de N a proprietății, din strada izvoare, prin intermediul drumului local.

Pentru realizarea lucrărilor de sistematizare a zonei sunt necesare următoarele lucrări:

 • - sistematizarea terenului prin lucrări de umplutura, săpătură, taluzare prin care s-a urmărit realizarea de pante longitudinale si transversale pentru dirijarea cat mai facila a apelor din precipitații cu racordarea la cotele amenajate a le clădirilor existente.

 • - alee carosabila de lățime 6,0 m, doua fire de circulație 3,0 m ce deservește întreaga suprafața mobilată cu construcții avand destinația de locuințe. Aleea de acces se va racorda ia carosabilul drumului de acces către str. Izvoare cu raze de 6,0 m respectiv 8,0 m.

In plan, drumul din incinta a fost amenajat ca o succesiune de aliniamente de diferite lungimi, racordate cu raze circulare cuprinse intre 10 - 20 m. In profil transversal, amenajarea s-a făcut cu profil tip acoperiș, in doua pante, de 2.0%. In profil longitudinal, drumul a fot amenajat cu pante longitudinale maxime 1,17 % pe distanta de 125,42 m si minime de 0,3% pe distanta de 55,43 m , pasul de proiectare maxim fiind de 125,42 m cu panta de 1,17% respectiv minim de 13,85 m cu panta de 1,08%.

Pentru facilitatea manevrelor de întoarcere, la căpătui aleii interioare s-a proiectat spațiu de manevra si întoarcere racordat la carosabilul aleii cu raze de 6.0 m.

 • -  trotuare pietonale realizate de-a lungul aleilor carosabile avand latimel ,0m.

 • - spatii de parcare pentru autovehicule - 66 de locuri de parcare- avand dimensiunile 2.5x5.0 m dispuse perpendicular pe aleea de acces. Pentru amenajarea acestora se propune folosirea de materiale ecologice-dale ecologice care au următoarele avantaje: filtrează apa din precipitații, pastreaza temeratura solului in condiții de temperatura a mediului înconjurător ridicata, are costuri mici fata de soluțiile clasice, se pot pune in opera si pe perioada

- anotimpului friguros, permit mai ușor realizarea de intervenții in patul drumului prin sistemul de desfacere/refacere si nu în ultimul rând pastreaza funcțiunea de spațiu verde. După așezarea joantiva a pavelelor, golurile din modelul pavajuluise umplu cu pamant fertil amestecat cu semințe de gazon. In acest mod se permite drenajul apei, creșterea uniforma a gazonului si este împiedicata eroziunea solului. Delimitarea locurilor de parcare se face cu umplerea golurilor cu pietriș ornamental.

Sistemul rutier prevăzut pentru amenajarea aleilor auto in incinta va avea următoarea structura:

 • -  elemente prefabricate carosabile, dale beton, 10 cm grosime;

 • -  strat suport din nisip 5 cm grosime;

 • -  strat superior de fundație din piatra sparta 12 cm grosime;

 • -  strat inferior de fundație din balast 20 cm grosime;

 • -  strat filtrant de balast 10 cm grosime.

încadrarea sistemului rutier se va face cu borduri prefabricate 10 x 15 cm pe fundație de beton C6/7,5 10 x 20 cm.

Spatiile de parcare din incinta se vor realiza in următoarea structura:

r          - pavele ecologice 06 x 04 m, 10 cm grosime;

<- '         - strat de nisip 0-4 mm - 5 cm grosime;

 • -  strat de nisip 0-16 mm -10 cm grosime;

 • -  strat de fundație din balast 0-25 mm - 20 cm grosime.

Trotuarele pietonale din incinta vor avea următorul sistem constructiv:

 • - elemente prefabricate pavele autoblocante pietonale - 6 - 8 cm grosime ;

■  - strat suport de nisip - 5 cm grosime;

 • - strat de fundație din balast -10 cm grosime.

Categorii de lucrări ce se executa:

 • 1. Terasamente -1.294,68 mc

 • 2. Alei carosabile cu îmbrăcăminte din pavele autoblocante carosabile -1.860,00 mp

 • 3. Spatii de parcare cu îmbrăcăminte din pavele ecologice carosabile 800 mp

 • 4. Trotuare pietonale cu îmbrăcăminte din pavele necarosabile - 800 mp

 • 5. Borduri prefabricate mici - 1.525,00 m

c) OBIECTUL 3: Alimentarea cu apa - rețea acces strada Izvoare
 • - conducta PEHD, Dn125mm, Pn6, in lungime L « 420 m;

11

//

 • - subtraversare strada Izvoare cu conducta PEHD, Dn125mm, Pn6, in lungime L = 20 m;

 • - subtraversare cale ferata uzinala cu conducte din PEHD Dn125mm, Pn6, in lungime L “ 15 m.

La căminul după subtraversarea străzii Izvoare se va amplasa un apometru combinat pentru înregistrarea consumul total in cvartal

d) OBIECTUL 6: Rețea distribuție apa - incinta cartier locuințe sociale
 • - Rețea în incinta Dn110 L = 200m

 • - Rete in incinta conducta Dn63 L = 11 Om

 • - conducta Dn90 L = 25m

 • - branșamente locuințe Dn40; Dn25 L = 383m

 • e) OBIECTUL 4:

Canalizare ape menajere si pluviale Varianta 1-acces strada Izvoare

 • - conducta canalizare Dn310mm, din PVC, in lungime L = 360 m;

 • - conducta refulare Dn90mm, din PVC, in lungime L = 370 m;

 • - subtraversare CP uzinala cu conducte de Dn310mm, in lungime L = 20 m;

 • - subtraversare CF uzinala cu conducte de refulare Dn90mm, in lungime L ~ 15 m;

 • - statie pompare complet echipata pentru Q = 6 - 20 mc/h, H = 20 mCA -1 buc.;

Canalizare ape menajere si pluviale Varianta 2 - acces strada Izvoare
 • - conducta canalizare Dn310mm, din PVC, in lungime L de 360 m;

 • - conducta refulare Dn90mm, din PVC, in lungime L - 100 m;

 • - subtraversare CF uzinala cu conducte de Dn310mm, in lungime L = 20 m;

 • - statie pompare complet echipata pentru Q = 6 - 20 mc/h, H - 20 mCA -1 buc.;

f) OBIECTUL 7: Colector canalizare ape menajere - incinta cartier locuite sociale Varianta 1+2
 • - conducta canalizare ape menajere in incinta Dn200, L = 330m

 • - racorduri canalizare locuințe Dn200mm, L = 245m

 • - statie pompare ape uzate Q - 2mc, H = 10m coloana apa

 • - conducta sub presiune Dn75mm, L = 65m

g) OBIECTUL 5: Branșament electric statie pompare
 • - branșament electric statie pompare 1 - Varianta 1 L = 32 m

 • - branșament electric statie pompare 1 - Varianta 2 L = 265 m

 • - branșament electric statie pompare 2 - Varianta 1 +2 L = 35 m

- varianta constructiva de realizare a investiției cu justificarea alegerii acesteia:

Realizarea unui cartier de locuințe sociale pe un teren proprietatea Primăriei municipiului Bacau, ce se afla in intravilanul municipiului Bacau, o zona libera de construcții, necesita refacerea drumului de acces din strada Izvoare pentru accesul auto si pietonal in zona cartierului de locuințe si dezvoltarea utilităților apa - canal pentru deservire locuințe.

Prin programul de dezvoltare a localității pentru zona studiata s-a întocmit si aprobat Planul urbanistic zonal in vederea construirii a cca. 44 de locuințe sociale.

In scopul asigurării parametrilor normali de funcționare a asigurării cu apa si evacuarea apelor menajere si pluviale este obligatorie prevederea de extinderi ale rețelelor de apa si canalizare existente pe strada Izvoare.

Zona studiata nu dispune in situația existenta de o trama stradala bine definita, pe zona de acces către ansamblul de locuințe sociale.

Extinderea rețelelor de apa si canalizare pentru alimentarea cu apa a locuințelor sociale se va realiza pe aceasta trama stradala balastata ce va debușa in strada Izvoare, echipata cu rețele de apa sl canalizare existente.

12

2o

VARIANTA 1
 • I. Refacere drum de acces cu sistem rutier rigid

Avantaje:

 • -  durata de funcționare mare cca. 30 ani;

 • -   costuri mici de întreținere;

 • -  capacitate portanta mare;

Dezavantaje:

 • - necesita timpi tehnologici mari pana la darea in funcțiune (14-25 zile). Acest lucru îngreunează accesul locuitorilor către cartierul de locuințe in condițiile in care nu se poate realiza o ruta alternativa;

 • - preț de execuție ridicat;

 • - nivel de zgomot mai mare datorita rosturilor transversale;

 • - lucrări de întreținere care necesita timpi mari de așteptare paria la darea in fuctiune a traseului cu repercursiuni in buna circulație a locuitorilor din zona.

Apa-Canaî Varianta 1 presupune numai amplasarea statiei de pompare pentru trama stradala Izvoare la ieșire din ansamblul de locuințe.

VARIANTA 2
 • II. Refacere drum de acces cu sistem rutier nerigid

Avantaje:

 • - durata de execuție redusa cu timpi de mici de punere in funcțiune;

 • - valoare de execuție mai mica;

 • - nivel de zgomot redus la calea de rulare;

 • - lucrări de întreținere ce pun in funcțiune carosabilul după perioade relativ scurte. Dezavantaje:

 • - durata de funcționare mica - 10 ani;

 • - cheltuieli de întreținere mari raportate la aceeași perioada de întreținere pentru sistemele rutiere rigide (o data la 10 ani fata de 1 data Ia 30 ani in cazul celor rigide);

Apa-canal varianta 2 presupune amplasarea statiei de pompare cat mai aproape de punctul de deversare, respectiv după traversarea caii ferate uzinale.

HI. Alimentarea cu apa

Asigurarea cu apa potabila pentru locuințele sociale valabila si pentru Varianta 1 si 2 este extinderea rețelei de apa existente din strada Izvoare Dn160 cu o conducta din PEHD Dn125 ce va asigura atat apa potabila cat si apa pentru incendiu exterior calculata la perspectiva de 25 de ani care va acoperi si necesarul de dezvoltare a zonei.

IV. Rețea canalizare

Singura posibilitate de evacuare a apelor uzate si pluviale a ansamblului de locuințe sociale inclusiv a zonei neechipate cu construcții este colectorul de canalizare existent ce traversează strada Izvoare proiectata în zona SUT ce poate prelua debitele necesare.

In varianta 1, posibilitatea de evacuare a apelor menajere se realizează prin prevederea unei statii de pompare din incinta locuințelor sociale cu deversare in a2-a statie de pompare amplasata la ieșirea din ansamblul locuințelor sociale si de aici cu conducta sub presiune evacuata in căminul de canalizare existent după ce va subtraversa calea ferata.

Varianta 2 reprezintă execuția colectoarelor de canalizare din incinta prin statia de pompare amplasata in cvartalul de locuințe cu deversare in colectorul de canalizare stradal si statie de pompare amplasata după subtraversarea caii ferate in zona societății SUT cu deversare in colectorul existent.

 • - echiparea si dotarea specifica funcției propuse:

Pentru realizarea investiției sunt necesare următoarele lucrări:

13

<#/

 • a) executarea unei rețele de apa Dn125mm, PnO, cu racordare in rețeaua existenta Dn160mm cu subtraversarea străzii Izvoare prin foraj orizontal si subtraversarea liniei CP uzinala existenta (prin foraj orizontal) pana la alimentarea ansamblului de locuințe sociale, avand o lungime totala de 420 m si rețea in incinta Dn110 pentru Ob. 3 si Ob. 6.

Rețeaua de apa va fi prevăzută cu cămine de vane pentru închidere si secționare si hidrant! de incendiu DnlOOmm, montati la distante din suta in suta de metri si cămin cu apometru generai combinat pentru masurarea consumului general.

 • b) colector canalizare menajer si pluvial - Ob. 4 si Ob. 7

Colectarea apelor uzate menajere si pluviale in incinta ansamblului de locuințe face parte din alta documentație ce reprezintă colectoare si racorduri locale in ansamblul de locuințe.

Prezenta documentație reprezintă rețele tehnico-edilitare pe domeniu public drum existent.

Avand in vedere adancimea de montare a colectorului de canalizare existent ce traversează trama stradala existenta si a terenului ce are o panta ușoara către ansamblu! de locuințe de 7,5%ot determina realizarea colectorului de canalizare Dn310mm cu statie de pompare si conducta de refulare racordata in căminul de vizitare existent pe colectorul de canalizare 220/180 cm valabil pentru varianta 1.

Varianta 2, propune colector de canalizare pe drumul de acces proiectat cu panta către căminul de canalizare existent pana la trecerea peste calea ferata si de aici pe o lungime de 100m conducta de presiune cu deversare in colectorul existent.

Variantele, din punct de vedere economic, sunt aproximativ egale, întrucât se reduce realizarea conductei de evacuare sub presiune si se mărește branșamentul electric intre statie si postul de transformare.

Varianta recomandata ramane Varianta 2, cu amplasarea celor doua statiî de pompare in zona ansamblului de locuințe.

3.3. Costuri estimative ale investiției

Valoarea estimativa a investiției este conform evaluărilor, devizelor pe obiecte si devizului general anexat.

 • - Costurile estimative de operare pe durata de viata/ de amortizare a investiției

 • a) Refacere drum acces si sistematizare verticala in incinta este de 15 ani.

 • b) Pentru rețeaua de apa costurile de operare reprezintă lucrări de întreținere pe perioada de viata (20 ani din valoarea investiției de 2% C+M).

 • c) Pentru rețeaua de canalizare costurile de operare reprezintă consumul de energie electrica pentru statia de pompare ape uzate si costul de întreținere a colectorului de canalizare si a conductei de refulare estimate la 2% din valoarea investiției (C*M) pe o durata de 20 de ani.

3.4. Studii de specialitate in funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor, după caz
 • - ridicarea topografica scara 1:500 prezentata de beneficiar;

 • - studiu geotehnic pentru stabilirea terenului întocmit de S.C. KAPTERRA CONSULT S.R.L;

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic - nu este cazul;

 • - studiu privind posibilitățile utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicate pentru creșterea performantei energetice - nu este cazul;

 • - studiu de trafic si studiu de circulație - nu este cazul;

 • - raport de diagnostic arheologic - nu este cazul;

 • - studiu peisagistic - nu este cazul;

 • - studiu privind valoarea resursei culturale - nu este cazul;

 • - studii de specialitate in funcție de specificul investiției - nu este cazul.

Conform STAS 4273/1983, încadrarea in clasa de importanta pentru construcții si instalații hidrotehnice aferente așezărilor omenești (alimentarea cu apa si canalizare) prezenta documentație face parte din clasa 2 de importanta si categoria II de importanta.

14

22

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

  Activitati

  Durata (luni)

  2019

  1

  2

  3 I 4

  Execuția propriu-zisa a lucrării rețea apa

  Execuția propriu-zisa a lucrărilor de drumuri si sistematizare verticala

  Organizare de șantier

  Execuție propriu-zisa colector canalizare

  Diriginte de șantier

  Diverse si neprevăzute

4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico-economice propuse

Pentru a analiza soluțiile tehnico - economice cele mai viabile s-au studiat următoarele scenarii:

Lucrări de drumuri si sistematizare verticala

Scenariu fara proiect:

Varianta 0: -varianta „fara a face nimic”, este varianta in care drumul existent se degradează, circilatia atat in afara cartierului de locuințe cat si in afara lui fiind îngreunată de bălti si gropi. Deasemenea accesul mijloacelor de intervenție in zona (salvare, pompieri, etc) este mult îngreunată.

Varianta I: varianta întreținerii periodice este varianta in care se fac doar lucrări de intretinere curenta a imbracamintii din beton (colmatare fisuri si crăpături, refacere rosturi) si pentru drumul din balast (astuparea gropilor si făgașelor cu material pietros, scarificare si repofilare, etc). Lucrările de intretinere sunt lucrări care se realizează permanent, funcție de defectele semnalate, nerealizarea acestora la timp duc la agravarea defectelor si creșterea costurilor de remediere a acestora.

Scenariul cu proiect: Traseul fiind impus de existenta amplasamentului actual, NC 84939, nu se pot realiza scenarii pe varianta de traseu. Cele doua scenarii prezentate se refera la v        modalitati de alcătuire a structurii rutiere apentru drumul de acces la cartier analizandu-se

pentru fiecare avantajele si dezavantajele flecarei variante.

Lucrări de apa si canalizare

 • 1. Nerealizarea lucrărilor tehnico-edilitare ar duce la nedarea in folosința a locuințelor realizate - varianta neacceptata.

 • 2. Varianta realizării unui sistem local de alimentare cu apa cu puțuri si rezervor de acumulare a apei si statie hidrofor si evacuarea apelor menajere in sistem local cu bazin vidanjabil nu este posibila din punct de vedere sanitar si de mediu, întrucât nu se pot asigura distantele normate fata de construcțiile existente si proiectate, iar costurile de operare sunt foarte mari.

 • 3. Varianta extinderii rețelelor edilitare apa-canal existente in zona ce funcționează cu toate reglementările si autorizațiile necesare, ramane varianta viabila si susținuta si din punct de vedere financiar si tehnic, inclusiv la costurile de operare pe parcursul duratei normale de funcționare.

4.1 Prezentare cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura:

15

Sector            Orizont de timp

Drumuri                 15 ani

Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare si a celei economice este de 30 ani, compusa din perioada investitionala (1 an) si perioada operaționala (29 ani).

Conform art. 8 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, completata cu Hotararea Guvernului nr, 2.139/2004, durata de funcționare a elementelor infrastructurii hidroedilitare este:

 • - Conducte pentru alimentarea cu apa, inclusiv traversările, rețele de distribuție. Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilîtare 24 - 36 ani

 • - Conducte pentru canalizare: 32 - 48 ani

 • - Construcții si instalații tehnologice pentru alimentare cu apa si canalizare, statie pompare ape uzate: 32 - 48 ani

Orizontul de timp reprezintă numărul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previziunile care privesc tendința viitoare a proiectului ar trebui formulate pentru o perioada adecvata vieții sale economice.

S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni sa fie de 30 de ani, suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul sau pe termen mediul lung.

Scenariul de referința reflecta situația in care nu se intampla nimic si constituie baza pentru analizele financiare si analiza cost-eficacitate a scenariilor prezentate.

 • - calitatea vieții locuitorilor nu va înregistra o creștere care sa contribuie la bunăstarea si

f       dezvoltarea zonei

 • - interesul investitorilor pentru a dezvolta afaceri in zona nu se ridica la un nivel care sa asigure dezvoltarea socîo-economica

 • - si implicit scad oportunitățile de angajare a locuitorilor din zona

 • - disconfortul va contribui la depopularea zonei

 • - impact negativ asupra sanatatii populației

 • - impact negativ asupra mediului

4.2. Analiza vulnerabilității cauzate de factorii de risc antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele vulnerabilități care pot influenta investiția sunt:

 • - dificultatea obținerii resurselor financiare necesare pentru finanțare;

 • - apariția crizei economice;

 • - instabilitatea politica si legislativa

4.3. Situația utilităților:

Investiția reprezintă rezolvarea utilităților apa - canal necesara zonei studiate atat pentru populație cat si pentru zona industriala existenta.

 • - necesarul de utilitati si de relocare/ protejare, după caz;

C              1) Asigurarea cu apa potabila a locuințelor si respectiv instalația de incendiu;

2) Evacuarea apelor uzate menajere in condiții igienico-sanitare conform normativelor si STAS-urilor in vigoare.

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare

Investiția pentru mentenanta drumului de acces strada Izvoare cat si a incintei va fi preluata de către sectorul de drumuri al municipiului Bacau.

Pentru alimentarea cu apa investiția va fi preluata de către Compania de Apa Bacau care va efectua mentenanta necesara, fiind societatea ce rezolva mentenanta pentru întregul sistemul de alimentare cu apa si canalizare al municipiului Bacau.

4.4 Sustenabilîtatea realizării obiectivului de investiții

 • a) Impactul social si cultural, egalitate de sanse

Obiectivul prezentei investiții ii constituie asigurarea cu utilitati a zonei in condițiile funcționalului propus al zonei de locuit, conform PUZ aprobat

 • b) Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare

Număr de locuri de munca create in faza de execuție:

 • a) Se estimează crearea temporara (maxim 4 luni) in timpul execuției lucrărilor a unui număr de 40 locuri de munca pe categorii, repartiția fiind următoarea:

 • -  15 muncitori calificați: buldozerist!, macaragii, betonisti, asfaltatori, pavatori, construcții instalatori;

 • - 25 muncitori necalificati: deservire.

 • b) Numărul de locuri de munca creata in faza de operare

După punerea in funcțiune a obiectivului, investiția va fi preluata de operatorii serviciului de drumuri, Municipiul Bacau si sistemului de alimentare cu apa si canalizare a municipiului Bacau, respectiv Compania de Apa.

 • c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra bîodiversîtatii si a sîturilor protejate, după caz

 • - în perioada de execuție a lucrărilor

Impactul asupra mediului este redus, avand in vedere amploarea lucrărilor si specificul acestora.

în vederea eliminării posibilului impact asupra solului si subsolului datorat scurgerilor accidentale de produse petroliere, scoaterii din circuitul natural a suprafețelor pentru construcții si ocupării temporare a terenului cu materiale de construcții si materiale excavate, se vor adopta masuri de intretinere corespunzătoare a parcului auto, iar deseurile de construcții menajere vor fi colectate in europubele si transportate la groapa de gunoi a localității conform Obiectului 9 (amenajare de teren după execuție).

Mediul social si economic este afectat pozitiv prin creerea de locuri de munca temporare si definitive.

 • - în perioada de funcționare

în condiții normale de funcționare, lucrările de sitematizare verticala si amenajarea drumului de acces a colectoarelor de canalizare nu au impact negativ asupra solului si subsolului.

Pentru imbunatatirea calitatii mediului terenul pe care se realizează lucrări de construcții va fi adus la starea inițiala prin lucrări de finisare, taluzare si creare de spatii verzi.

In interiorul cartierului de locuințe sociale după realizarea rețelei de drumur isi alei pietonale se vor realiza spatii verzi prin insamantare pe o suprafața de cca. 1700 mp. Pe traseul drumului de acces către cartierul de locuințe nu se pot realiza lucrări de spatii verzi datorita spațiului existent in documentația cadastrala ce impune amenajarea carosabilului străzii pe toata latimea existenta.

 • d) Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz

Amplasamentul investiției nu prezintă riscuri naturale si antropice, conform studiilor geotehnice din zona si a documentației PUZ aprobat.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

Asigurarea cu utilitati apa-canal reprezintă bunuri si servicii obligatorii pentru dezvoltarea social-economica a zonei, asigurând creșterea condițiilor de confort, igiena si sanatate a populației

 • 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara

Analiza opțiunilor si a fezabilității proiectului a luat in calcul doua opțiuni: a nu se face nimic si a face ceva. Înainte de evaluarea acestor doua scenarii au fost analizate următoarele aspecte: J Costul anual de intretinere a drumului de acces si a sistematizării verticale din incinta; J Costul anual al investițiilor pentru reparațiile necesare la racordul existent precum si creșterea prețului la mc apa consumat;

J Lipsa apei in societate care conduce la disconfortul salariatilor, apariția unor epidemii de boli tnfectioase;

Prin urmare, pastrarea situației actuale este inacceptabila datorita dezavantajelor care conduc la insatisfacția si involuție economica si sociala, astfel a fost selectata opțiunea de a se realiza proiectul propus.

4.7. Analiza economica inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica

Conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivele r/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice „in cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totala estimata nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate”

Analiza Cost-Eficacitate (ACE) consta in compararea alternativelor de proiect care urmăresc obținerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi in intensitate.

Aceasta are ca scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizează valoarea neta actualizata a costurilor, sau, alternativ, pentruun cost dat, maximizează nivelul rezultatului. Rezultatele ACE sunt folositoare pentru acele proiecte ale căror beneficii sunt dificil, daca nu imposibil, sa fie evaluate, in timp ce costurile pot fi determinate cu mai multa certitudine. ACE este un instrument de selecție a unui proiect dintre proiecte / soluții alternative pentru atingerea aceluiași obiectiv (cuantificat in unitati de măsură fizice). ACE poate identifica alternativa care, pentru un anumit nivel / o anumita valoare a indicatorilor de rezultat (un anumit nivel al output-urilor) minimizează valoarea actualizata a costurilor, sau, pentru un anumit nivel al costurilor maximizează rezultatele (outputurile).

în termeni practici, atunci când sunt evaluate diferite alternative pe parcursul analizei opțiunilor, pentru fiecare din opțiunile avute in vedere fata de scenariul „a nu face nimic" se ' are in vedere următoarea abordare:

 • a. estimarea costurilor anuale de investiție si producție care sunt necesare pentru obținerea rezultatului așteptat. Acestea sunt costuri totale (nu incrementale), aparute pe parcursul viatii economice a proiectului;

 • b. estimarea valorii reziduale a investițiilor la sfârșitul vieții economice a proiectului (care va fi luata in caicul cu semn negativ, reprezentând valoarea investiției după perioada de referința);

 • c. calcularea valorii actualizate a costurilor de investiție si operare pentru fiecare din alternative;

 • d. raportarea valorii actualizate a costurilor la rezultatul obtinut si compararea indicatorilor de cost-eficacitate.

4.8. Analiza de senzitivitate

Nu este cazul (proiectul nu este unul major).

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/ diminuare a riscurilor

In conformitate cu studiul geotehnic executat pentru construirea ansamblului de locuințe sociale si a planului de urbanism zonal aprobat nu sunt necesare masuri de prevenire sau diminuare a riscurilor precizate in studiile efectuate.

 • 5. Scenariul/ opțiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandata)

5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabiiitatii si riscurilor

Actualul studiu de fezabilitate a analizat posibilitatea prevederii modernizarea drumului de acces si drumului in cvartal precum si a utilitarilor apa - canal a amplasamentului construit de locuințe sociale in zona Izvoare pe un teren liber de construcții, teren apartinand municipiului Bacau si amenajarea drumului de acces către cartier inclusiv lucrările de sistematizare verticala, alei carosabile si pîetonale in incinta.

In vederea stabilirii variantei optime, s-au analizat mai multe scenarii:

 • I. De a nu se face nimic. In acest caz, locuințele nu pot funcționa.

 • II. De a găsi soluții de rezolvare locala, dar nu se respecta normele igienico-sanitare si in aceasta situație nu se pot obține autorizațiile legale de funcționare.

18

J-G

 • III. Scenariu optim de a realiza dezvoltarea zonei in condițiile normelor si normativelor in vigoare si a programului de dezvoltare a municipiului Bacau, este extinderea rețelelor de apa si canalizare existente in zona pe strada Izvoare la cca. 400 m distanta fata de amplasamentul ansamblului de locuințe sociale.

Pentru lucrările de drumuri si sistematizare verticala

Scenariu fara proiect:

Varianta 0: varianta „fara a face nimic”, este varianta in care drumul existent se degradează, circilatia atat in afara cartierului de locuințe cat si in afara lui fiind îngreunată de bălti si gropi. Deasemenea accesul mijloacelor de intervenție in zona (salvare, pompieri, etc.) este mult îngreunată.

Varianta 1: varianta întreținerii periodice este varianta in care se fac doar lucrări de întreținere curenta a imbracamintii din beton (colmatare fisuri si crăpături, refacere rosturi) si pentru drumul din balast (astuparea gropilor si făgașelor cu material pietros, scarificare si repofilare, etc). Lucrările de întreținere sunt lucrări care se realizează permanent, funcție de defectele semnalate, nerealizarea acestora la timp duc la agravarea defectelor si creșterea costurilor de remediere a acestora.

Scenariul cu proiect (varianta 2): Traseul fiind impus de existenta amplasamentului actual, NC 84939, nu se pot realiza scenarii pe varianta de traseu. Cele doua scenarii prezentate se refera la modalitati de alcătuire a structurii rutiere pentru drumul de acces la cartier analîzandu-se pentru fiecare avantajele si dezavantajele fiecărei variante.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandare)

Fata de cele prezentate, soluția optima recomandata este realizarea investiției (varianta 2) cu extinderea rețelelor de apa si canalizare existente in sistemul de alimentare cu apa si canalizare a municipiului Bacau. Deasemenea scenariu optim pentru refacerea drumului de acces (varianta 2) către cartierul de locuințe este cel cu realizarea carosabilului cu imbracaminte rutiera nerigida atat din motive tehnice, financiare cat si de adaptare la teren.

 • 5.3. Descrierea scenariului/optîunîi optîm(e) recomandat(e) privind:

 • a) Obținerea si amenajarea terenului

Terenul studiat in cadrul documentației este domeniu public (drum de interes local din beton sau neamenajat - balast) cu iatîmea medie de cca. 7,0 m, respectiv 4 - 5,0 m.

 • b) Asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

Documentația de fata reprezintă asigurarea cu utilitati a ansamblului de locuințe sociale precum si a prevederilor de dezvoltare a zonei. Alimentarea cu energie electrica si energie termica (gaze) face parte din alta documentație elaborata de către Delgaz Grid S.A..

1. Soluția tehnica

Principalele lucrări sunt:

C       ® Refacere drum de acces cuprinde lucrări de desfaceri sisteme rutiere nerigide, săpături

pentru realizare caseta sistem rutier, realizare de sisteme rutiere definitive, încadrarea sistemelor rutiere cu borduri, realizare de trotuare pietonale, realizare lucrări de semnalizare rutiera;

© Lucrări de drumuri si sistematizare verticala in incinta cartierului de locuințe sociale cuprinde lucrări de sistematizare verticala a terenului de amplasament prin realizare de săpături, umplutiri, taluzari pentru aducerea terenului la cotele proiectate in vederea racordării acestuia cu cotele amenajate a clădirilor si dirijarea apelor pluviale către emisari, săpături pentru realizare caseta sistem rutier, realizare de sisteme rutiere definitive, încadrarea sistemelor rutiere cu borduri, realizare de trotuare pietonale, realizare de spatii de parcare, realizare lucrări de semnalizare rutiera ;

Având in vedere situația existenta a utilitarilor apa-canal din zona s-au propus următoarele:

® Extindere rețea distribuție apa

Extinderea rețelei de apa existente pe strada Izvoare pe partea opusa amplasamentului studiat se va realiza din conducte PEHD Dn160mm - Pn6, prin subtraversarea străzii Izvoare pe o lungime de 20 m prin foraj orizontal. Execuția rețelei pe trama stradala existenta pana ia ansamblul de locuințe sociale se va executa in lungul drumului pastrand o distanta fata de colectorul de canalizare de minim 3,00 m, pana la incinta ansamblului de locuințe sociale.

Pentru montarea conductei de distribuție, lucrările de terasemente (săpătură, umplutura, compactare) se vor realiza 60% mecanizat si 40% manual.

Conducta propusa se realizează din polietilena de inalta densitate, îngropata in pamant sub adancimea de inghet, pe un strat de nisip.

Tuburile de polietilena se pretează la diferite metale de imbinare si prezintă o varietate larga de posibilități. Modalitatea de imbinare propusa este cea de sudura prin electrofuziune cu ajutorul unui aparat de sudura portabil.

După montarea conductei, terenul va fi adus la forma inițiala.

Căminele de vane sunt construcții subterane din beton, in care sunt pozate elementele de închidere si secționare.

Hidrantii de incendiu sunt hidranti de suprafața ce reprezintă echipamentele de stingere a incendiilor racordate la rețeaua de apa potabila si au avantajul ca pot fi identificați de la distanta de către utilajele (mașina pompierilor) care au nevoie de apa pentru stingerea incendiilor.

• Execuție colector de canalizare

Amplasarea colectorului de canalizare s-a prevăzut in funcție de configurația terenului urmând pe cat posibil panta naturala a terenului in condițiile realizării unei adâncimi medii ce nu depășește 3,00 m fata de cota naturala a terenului in condițiile realizării unei adâncimi medii ce nu depășește 3,00 fata de cota naturala a terenului.

Condititionat de contra-panta terenului fata de colectorul de canalizare precum si de adancimea de racordare in colectorul existent 220/180 soluția tehnica valabila este execuția cu statie de pompare si conducta de refulare racordata in căminul de vizitare existent pe colectorul 220/180 la limita drumului de circulație (domeniu public).

Colectorul se va executa din PVC SN8 cu diametru de Dn310mm pe o lungime de 360 m cu cămine de vizitare din 50 in 50 m.

Pe traseul colectorului si a conductei de refulare se va executa subtraversarea CF prin foraj orizontal, iar in lungimea drumului de balast cu săpătură deschisa.

Pentru zona drumului de acces carosabil betonat s-a prevăzut desfacerea si refacerea sistemului.

Statia de pompare ape uzate (SP) este o construcție tip cămin din PEHD cu DnlOOOmm si H = 4 m prevăzută cu doua pompe (una activa si una de rezerva) cu tocător si cu capacitatea de 6 - 20 mc/h, cu instalații electrice si de automatizare precum si instalații hidraulice.

Statia de pompare va fi racordata la rețeaua electrica respectiv la postul de transformare ce se va executa in apropierea ansamblului de locuințe sociale. Conducta de refulare se pozeaza pe același traseu cu colectorul de canalizare, pe un strat de nisip de cca. 10 cm grosime, pastrand o adâncime sub cota de inghet.

Pentru calculul de dimensionare a colectorului de canalizare stradal s-a luat in calcul debitul cerinței de apa al ansamblului de locuințe sociale precum si o dezvoltare de viitor a zonei.

 • d) Instalații electrice

Racordurile electrice la stațiile de pompare ape uzate

Racordurile electrice ale stafiilor de pompare ape uzate se vor realiza din noua rețea de distribuție de joasa tensiune propusa pentru întregul obiectiv de investiție. Astfel din tabloul de distribuție aferent noul post de transformare propus si firidele de branșament propuse in ansamblul de locuințe sociale se vor realiza si racordurile electrice pentru stațiile de pmpare ape uzate aferente rețelei de canalizare nou proiectate.

Astfel pentru statia de pompare ape uzate SPAU 1 din interiorul ansamblului de locuințe sociale se va realiza un racord electric din firida de branșament propusa FB.3 prin intermediul unui cablu din cupru armat tip CYABY montat îngropat in profil tip „m” pe zona de

trotuare si spatii verzi si in profil tip „t" pe zona carosabila pana la tabloul electric aferent stafiei de pompare ape uzate.

Pentru statia de pompare ape uzate SPAU 2 se va realiza un racord electric direct din tabloul de distribuție de joasa tensiune ai postului de transformare propus fiind cel mai apropiat loc de racordare, amplasamentul stafiei de pompare ape uzate 2 fiind la intarrea in zona ansamblului de locuințe sociale. Pentru varianta a doua de amplasament pentru SPAU2 racordul se poate realiza din același tablou de distribuție al postului de transformare, cablul fiind îngropat in sânt de-a lungul rețelei de conducte de canalizare conform planului de situație. Se va folosi cablu armat din cupru tip CYABY montat îngropat in profil tip m de-a lungul rețelei si profi tip t in zonele de subtraversare parti carosabile.

Branșamentele electrice vor fi trifazate iar blocurile de măsură si protecție trifazate BMPT-urile vor fi amplasate la sau in imediata vecinătate a locului de bransare.

Instalații electrice aferente unei statii de pompare ape uzate

La fiecare stafie de pompare ape uzate, tablourile electrice vor fi metalice, cu grad de protecție IP65, montate aparent pe peretele căminului aferent stafiei de pompare sub placa de beton, echipate cu aparate electrice modulare montate pe șina, prevăzute cu reglete si cheie si cu butoane pornit - oprit pe usa tabloului. Din tabloul electric ai fiecărei statii de pompare ape uzate se vor alimenta :

 • -  pompe submersibile.

 • -   iluminat;

 • -  priza monofazata si priza trifazata pe tablou ;

 • -  ventilator evacuare noxe

 • -  sistem antiefractie pentru acces stafie pompare

 • -  relee de nivel

 • -  sistem de comanda si control cu transmiterea la distanta

Protecția circuitului monofazat se va face cu disjunctor magnetotermic si diferențial cu ln=16A si ldn=30mA.

Iluminatul electric se va realiza la tensiune de 220V, cu un corp de iluminat LED cu gradul de protecție IP65. Protecția circuitului se va face cu disjunctor automat ln=6A.

Circuitele se vor realiza in cablu tip CYY montat aparent pe console metalice.

Automatizarea stafiei de poampare ape uzate are următorul rol:

 • -  pornirea si oprirea pompelor submersibile in funcție de nivelul din cămin sau manual;

 • -  oprirea pompei la lipsa apa (prin intermediul senzorilor de nivel/plutitori);

 • -  semnalizare avarie pompe, tensiune sau lipsa apa;

Toate părțile metalice ale instalațiilor, care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot intra sub tensiune in mod accidental, se vor lega la pamant

Se va executa o priza de pamant artificiala, din platbanda OL-Zn 40 x 4 mm montata subteran la -0,8 m si electrozi din țeava de otel 0 2 1/2”, I = 3 m.

Proiecția împotriva tensiunilor accidentale se face prin legarea la nulul de protecție a carcaselor metalice ale instalațiilor. Se vor verifica periodic instalațiile de legare la nul si la pamant din punctul de vedere al integrității si al rezistentei de dispersie si se vor lua masuri de remediere a deficientelor.

Automatizarea si transmiterea la distanta pentru comanda si control prin sistem SCADA

Tabloul de proiecție, comanda si monitorizare va fi echipat cu un automat programabil tip PLC ce va asigura automatizarea stafiei de pompare ape uzate compusa din doua pompe (1A+1R), un ventilator pentru eliminarea noxelor si împrospătarea aerului si o pompa de basa. Grupul de pompare va putea funcționa atit in regim automat cat si manual, cu ajutorul comutatoarelor Manual/Oprit/Automat cit si a butoanelor Setare/ajustarea, parametrilor de lucru ce se va putea realiza cu un sistem tip SCADA sau cu un program de configurare a acestora instalat pe un calculater/laptop la fata locului.

21

A?

Din punct de vedere constructiv, tabloul este metalic cu usa dubla, pe usa interioara sunt montate echipamentele de automatizare si monitorizare precum si lămpile, butoanele si selectoarele necesare.

Tabloul va avea pe alimentarea generala un selector cu 3 poziții (generator, oprit, rețea), care permite selecția tipului de alimentare a acestuia, rețea sau generator mobil. Pe lateral se va monta o priza trifazata pentru conectarea rapida a generatorului, pentru micșorarea timpului de intervenție.

De asemeni tabloul electric si de automatizare va fi prevăzut cu senzor de deschidere tablou si intrare pentru antiefractie in cămin Starea acestora este transmisa automatului, care va genera o stare de alarma către dispecerat.

Automatul programabil de la fiecare SPAU, va comunica cu ajutorul unui modem 3G prin intermediul telefoniei mobile si serviciului de date GPRS/3G cu dispeceratul. La dispecer se vor transmite următoarele informații:

 • -   Valori electrice ;

 • - Parametrii pompe;

 • - Stări de funcționare, pompe, ventilator, pompa

basa

 • - Alarme;

 • - Semnalizări porrnit/oprit si activare efracție ;

Dinspre dispecerat către SPAU-uri, se transmit următoarele :

 • - comenzi pornît/oprit pompe, atit timp cit tabloul are selectat regimul automat / distanta;

 • - pornît/oprit ventilație;

 • - Setări parametrii de funcționare, etc.

Tabloul va fi dotat cu sursa de tip UPS care sa mențină alimentarea PLC-ului(comunicatia) la întreruperea alimentarii cu energie electrica de la rețea.

Masurile de proiecția muncii si PSI vor respecta:

-Legea 319/2006 - Legea securității si sanatatii in munca

-HG.1425/2006 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor „Legii securității si sanatatii in munca nr.319/2006”,

-HG 1048/2006- privind cerințele minime de secutitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a EIP la locul de munca

-HG 1146/2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor electrice.

 • - HG 971/2006 - privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

 • - HG 300/02.03.2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile

Se vor respecta cu strictele prescripțiile din normele specifice PSI aflate in vigoare.

 • -  Legea 307/2006 - Legea privind apararea împotriva incendiilor.

La întocmirea prezentei documentații s-au respectat următoarele normative si STAS-uri:

 • -   NP I7 - 2011 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.

 • -  GP - 052 - 2000

 • -  NP - 061 - 02

 • -  118/1 -2001

 • -   STAS 12604/1990 - Proiecția împotriva electrocutării. Instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare, execuție si verificare;

 • -  STAS 12604/1987 - Protecția împotriva electrocutării. Prescripții generale;

 • -  STAS 9436/2/1980 - Cabluri si conducte electrice. Cabluri de energie de j.t. si m.t. Clasificare si simbolizare

22

 • -   PE 103/1992 Instrucțiuni pentru dimensionarea si verificarea instalațiilor electroenergetice la solicitări mecanice si termice in condițiile curentilor de scurtcircuit

 • -  NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice

 • -   NTE 006/06/00 - Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in rețelele electrice cu tensiunea sub 1 kV

 • -  NTE 001/03/00 - Normativ pentru alegerea izolației, coordonarea izolației si protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor;

 • e) Probe tehnologice

Pentru punerea in funcțiune se vor executa probe de etanșeitate, probe de rezistenta si probe funcționale pentru statia de pompare ape uzate.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnîco-economici aferenti obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in Iei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general Varianta 1;

TOTAL GENERAL (fara TVA) « 3.822.256,177 lei

TOTAL GENERAL (cu TVA) = 4.541.961,444 lei

din care C+M:

TOTAL GENERAL (fara TVA) = 3.121.247,000 lei TOTAL GENERAL (cu TVA) = 3.714.283,930 Iei

devizul general Varianta 2;

TOTAL GENERAL (fara TVA) = 3.648.280,804 lei

TOTAL GENERAL (cu TVA) = 4.335.246,012 lei

din care C+M:

TOTAL GENERAL (fara TVA) = 2.970.404,000 Iei TOTAL GENERAL (cu TVA) = 3.534.780,760 lei

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

Indicatorii s-au prezentat pentru varianta 2 susținuta.

Refacere drum acces strada Izvoare lei/m2 (fara TVA) = 237,71 lei/m2 Refacere drum acces strada Izvoare lei/m2 (cu TVA) = 282,87 lei/m2

Lucrări de drumuri si sistematizare verticala in incinta lei/m2 (fara TVA) = 210,67 lei/m2

Lucrări de drumuri si sistematizare verticala in incinta lei/m2 (cu TVA) = 250,70 lei/m2 Extindere rețea de apa strada Izvoare, valoare lei/m (fara TVA) = 472,95 lei/m Extindere rețea de apa strada Izvoare, valoare lei/m (cu TVA) = 562,81 lei/m Extindere rețea de canalizare strada Izvoare, valoare lei/m (fara TVA) = 1.143,41 lei/m Extindere rețea de canalizare strada Izvoare, valoare lei/m (cu TVA) = 1.360,66 lei/m Branșament electric statii pompare, valoare lei/m (fara TVA) = 68,88 lei/m Branșament electric statii pompare, valoare lei/m (cu TVA) = 81,96 lei/m Rețea distribuție apa in incinta, valoare lei/m (fara TVA) = 1.259,62 lei/m Rețea distribuție apa in incinta, valoare lei/m (cu TVA) = 1.376,99 lei/m

 • -  Branșamente locuințe, valoare lei/buc (fara TVA) = 9.590,25 lej/buc

 • -  Branșamente locuințe, valoare lei/buc (cu TVA) = 11.412,40 lei/buc Rețea canalizare in incinta, valoare lei/m (fara TVA) = 591,18 lei/m

Rețea canalizare in incinta, valoare lei/m (cu TVA) = 703,50 lei/m

 • -  Racorduri canalizare locuințe, valoare lei/buc (fara TVA) = 2.622,50 lei/buc

 • -  Racorduri canalizare locuințe, valoare lei/ buc (cu TVA) = 3.120,77 lei/buc

 • c) indicatori financiari, socioeconomîci, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

Costurile investiției de mentenanta vor fi suportate de serviciul de drumuri Municipiul Bacau si societatea ce preia investiția respectiv Compania de Apa Bacau, reprezentantul mentenantei pentru întreg sistemul de alimentare cu apa potabila si canalizare.

 • d) durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata în luni.

Se estimează o durata de 4 luni pentru lucrări de alimentare cu apa si canalizare si 3 luni pentru refacere drum acces strada Izvoare si sistematizare verticala in incinta.

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere ai propunerilor tehnice

La realizarea lucrărilor se utilizează numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare precum si legislației si standardelor naționale armonizate cu legislația UE, materiale ce sunt in concordanta cu prevederile HG776/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

Conform normelor in vigoare se vor îndeplini cerințele esențiale de calitate:

 • - rezistenta si stabilitate;

 • - securitate la incendiu;

 • - igiena, sanatatea si mediul înconjurător;

 • - siguranța in exploatare;

 • - protecție împotriva zgomotului;

 • - economie de energie si izolare termica;

 • - utilizare sustenabiîa a resurselor naturale;

 • - cerințelor esențiale de mediu.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de ia bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul local.

6, Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism nr. 835/24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bacau

6.2. Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Se anexeaza extrasul de carte funciara nr. 84131/09.11.2018

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economica

Aviz mediu conform CU nr. 835/24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bacau

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Avize apa - canal, electric, gaze, etc. conform CU nr. 835 /24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bacau

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Se va obține de la OCPI Bacau.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice
 • - Alimentare cu energie electrica

 • - Gaze natural;

 • - Telefonizare;

 • - Securitate ia incendiu;

 • - Sanatatea populației;

 • - Proiecția mediului

In ceea ce privește realizarea unui raport de audit de siguranța rutiera sau de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, in conform prevederilor Legii 265/2008 cu modificările si actualizările ulterioare, conf alin. 24 art. 7 Legea 50/1991 Autorizarea de

24 construire pentru construirea unui drum public nou sau modificarea substanțiala a unui drum public existent cuprins in rețeaua rutiera, nu se va emite in condițiile in care proiectele de infrastructura respective nu conțin rapoartele de audit de siguranța rutiera sau de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, după caz, realizate in conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutiera, cu modificările si completările ulterioare - ACESTA NU ESTE NECESAR FIIND OBLIGATORIU DOAR PENTRU DRUMURI NOI SAU MODIFICATE SUBSTANȚIAL.

Drumul de acces către cartierul de locuințe este un drum existent a cărui refacere se realîzeaza pe același amplasament, mentinad traseul si amenajarea in plan existenta.

 • 7. Implementarea investiției

7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Municipiul Bacau.

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

  Activitati

  Durata (luni) 2019

  1

  2

  3

  4

  Execuția propriu-zisa a lucrării rețea apa

  Realizare drum str. Izvoare

  Execuție propriu-zisa colector canalizare

  Diriginte de șantier

  Diverse si neprevăzute

7.3. Strategia de exploatare/operare si întreținere: etape, metode si resurse necesare

După realizarea investiției se va prelua pentru exploatare si întreținere de către o societate agreata in acest domeniu.

După realizare, lucrările de drumuri se vor întreține prin realizarea de lucrări de întreținere curenta si periodica conform AND 554/2002.

7.4. Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Ordonatorul de credite responsabil cu implementarea va face aranjamentele r corespunzătoare pentru a asigura implementarea eficienta a proiectelor de investiții.

Ordonatorul de credit responsabil desemnează un Director de Proiect in cadrul organizației, a cărui responsabilitate va fi livrarea cu succes a proiectului.

Directorul de proiect va face parte din managementul superior al ordonatorului de credit. Va fi numit si un Manager de proiect care ii raportează Directorului de proiect, care va avea diferite responsabilități pentru livrarea proiectului la timp, respectând bugetul si specificațiile de proiectare.

Persoana desemnata pentru funcția de Manager de Proiect trebuie sa ocupe o poziție suficient de înalta, pentru a avea autoritatea necesara îndeplinirii sarcinilor specificate.

Grupul de coordonare a proiectului va include personal calificat potrivit tipului de proiect si va fi prezidat de Directorul de proiect.

Managerul de proiect sau Coordonatorul de proiect vor face parte din Grupul de coordonare a proiectului.

Daca ordonatorul de credite este subordonat unui alt ordonator de credite, si aceasta va fi reprezentata in Grupul de coordonare a proiectului.

Managerul de proiect trebuie sa asigure supravegherea corespunzătoare a contractantilor. Acest lucru poate implica contractarea unei entitati independente, inclusiv din

25

36 sectorul privat, pentru a acționa ca supraveghetor in cazul in care ordonatorul de credit nu dispune de capacitate interna suficienta.

Capacitatea manageriala este capacitatea de a planifica si controla desfasurarea activitatii obiectivului de investiție.

Reguli de programare a muncii managerilor:

 • - concentrarea priorităților asupra aspectelor cheie pentru gestionarea activitatii

 • - sa nu consume timp pentru probleme minore care pot fi delegate colaboratorilor

 • - sa soluționeze in primele ore de munca cefe mai importante si dificile probleme respectând principiul „capului limpede”

 • - sa programeze zilnic o rezerva de timp pentru probleme neprevăzute

 • - sa selecteze problemele care necesita specialiști

 • - in cazul ivirii dilemei probleme importante, probleme urgente, sa acorde prioritate ca efort problemelor importante

 • - sa rezolve problemele importante pentru firma in plenul organelor manageriale participative

Reguli de comportament a managerilor in raport cu angajatii:

 • - sa trateze pe alții asa cum vrea sa fie tratat

 • - sa respecte personalitatea fiecărei persoane

 • - sa ia oamenii asa cum sunt si nu asa cum ar vrea sa fie

 • - sa mențină energia si eforturile angajatilor concentrate asupra obiectivelor clare

 • - sa genereze si sa promoveze in rândul angajatilor o stare de entuziasm si siguranța

C       - sa invete angajatii ca eșecul poate alimenta ambiția spre performanta

 • - sa ajute angajatii sa-si cultive abilitățile

 • - sa fie imparțial, sever in ceea ce privește regulile, simplu in privința formei

 • - sa comunice si sa aplice sancțiunile cu tact

3. Concluzii si recomandări

Studiu de Fezabilitate analizeaza variantele constructive propuse pentru execuția investiției „Locuințe sociale strada Izvoare - rețele de apa, canalizare si refacere drum acces, municipiul Bacau” propunând varianta optima din punct de vedere tehnico-economic., varianta cu realizarea drumului de acces si sistematizării vertical in incinta precum si extinderii rețelei de apa si canalizare din sistemul de alimentare al municipiului Bacau. Recomandări; La întocmirea Proiectului Tehnic de execuție, se va respecta soluția recomandata (respectiv varianta 2) in prezentul Studiu de Fezabilitate, legislația in vigoare si recomandările (daca este cazul) din avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism. S-a anexat devizul general cu devizele pe obiecte si evaluările varianta 1. S-a anexat certificatul de urbanism emis de Primăria Municipiului Bacau.

S-a anexat breviarul de calcul privind dimensionarea sistemuluin rutier ales (sistem rutier C. nerigid).

S-a anexat breviarul de calcul pentru necesarul de apa.

S-a anexat spre comparație devizul general si devizele pe obiect pentru varianta 2.

B. PIESE DESENATE

DRUMURI:

 • 1. DO - Plan de încadrare in zona, sc. 1:5000

 • 2. D1 - Plan de situație, sc. 1:500

 • 3. D2 - Plan de situație, sc. 1:500

 • 4. D3 - Profil transversal tip, sc. 1:100

 • 5. D4 - Profil transversal tip, sc. 1:100

REȚELE APA CANAL:

 • 1. HO - Plan încadrare in zona sc. 1:5000

 • 2. H1 - Plan de sirtuatie apa-canal strada Izvoare-varianta 1, sc. 1:500

 • 3. H1-A - Plan de situație apa-canal varianta 2, sc. 1:500

 • 4. H2 - Plan de situație apa-canal, sc. 1:500

 • 5. E1 - Plan de situație branșament electric st. pompare, sc. 1:500

Proiect drumuri si sistematizare verticala:


Ing. Liviu Babiuc ,.

d.l


Ing. Vlac^SusanSef

ing.

\ AAv u -3-//

Proiect alimentare cu apji și canalizare: ing, Balââ’CorneliCi" 'A

... t

ihî;- ‘         < H

ing. Butuc^so^^^an


ing. Toncu Alexandru

Proiect jj^l^ejectrice:


ing. Flavius Doroftei
E-mail: resmlnl 992@yalioo.com Sediu: str. Mioriței, bloc 60. SC. c,ap.3. Bacau O Mob.: 0744 70.92.50 Mob.: 0744 47.15.41

s Tel/fax.: 0234 58.66.50

ANEXA LA MEMORIU DE PREZENTARE

ANALIZA COST- BENEFICIU                         ■

întocmirea prezentei analize cost-beneficiu a avut ca baza .Devizele generale aferente proiectului nr. 11/2018 Locuințe sociale strada Izvoare - rețele sociale strada Izvoare-retele de apa canalizare si refacere drum acces,municipiul E^acau pentru componentele: înființare sistem de alimentare cu apa si extindere canalizare faza SF, elaborat de către SC RESMIN SRL Bacau precum si datele furnizate de către Primăria municipiul Bacau, jud. Bacau

Analiza cost-beneficiu a fost întocmită conform Hotărârii de Guvern nr. 907 din 2016 precum si a Ghidului pentru Analiza Cost-Benefîciu a proiectelor de investiții din Fonduri Structurale, Fondul de Coeziune al Comisiei Europene, Direcția Generala de Politica Regionala

1. Identificarea investiției si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referința

Segmentul serviciilor integrate de alimentare cu apa include alimentarea cu apa, precum si livrarea acesteia si colectarea, eliminarea, purificarea si reutiluarea apelor uzate.

Proiecte de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare sunt aproape intodeauna legate de dezvoltarea locala si pot fi considerate din punct de vedere dual:

- aceste acțiuni sunt destinate “închiderii ciclului apei din rațiuni igenice si sanitare, si astfel pot fi privite ca parte a unui sistem integrat de alimentare cu apa ele reprezintă in același timp masuri pentru protecția mediului si in particular a rezervoarelor de apa in care se fac drenarile. Din acest motiv este necesar sa se ia in considerare si obiectivele specific referitoare la mediu, cum ar fii, de exemplu, cantitatea de poluanti indepartati, restabilirea parametrilor fizici si chimici si biologici de calitate a apei si soiului, etc.

Perioada de referința este de 20 de ani.

Obiectiv general:

1. Imbunatatirea calitatii vieții pentru locuitorii din cartierul Izvoare, municipiul Bacau,jud. Bacau,

Orizontul de analiza este de 20 ani, perioada de operare fiind mai mica decât durata de viata utila a investiției de 32-48 ani, conform H.G. nr. 2139/30.11.2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. Investiția realizata este necesara prin următoarele considerente:

 • • Locuitorii cartierului e locuințe sociale Izvoare, vor putea beneficia de avantajele instalațiilor interioare de apa pentru consum menajer, gătit, spalat;

 • •  sanatatea locuitorilor din cartierul e locuințe sociale va fi afectata pozitiv;

 • •  nivelul de trai al locuitorilor va creste;

« protecția mediului va fi mai bine asigurata prin eliminarea poluării stratului acvifer si a apelor de suprafața, prin eliminarea folosirii latrinelor;


Alte informații:

O infrastructura în domeniul hidro-edilîtar, moderna si eficienta va contribui la îmbunatatirea calitatii vieții populației si la creșterea posibilităților de investiții. Se creeaza astfel premisele valorificării potențialului de dezvoltare ai cartierului, ca urmare a creșterii atractivitatii acestuia pentru potențialii investitori si a polarității pentru populație pentru a-si ridica gradul de confort al locuinței.

 • 2. Analiza financiara                                           '

Obiectivele si scopul analizei                                  ,

Scopul analizei financiare (analiza cost-benefîciu financiara) este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor generate de proiect in faza operaționala. Obiectul analizei financiare îl reprezintă evaluarea beneficiilor si cheltuielilor produse de implementarea proiectului de investiții propus, independent de destinatia/sursa lor contabila.

Analiza financiara va evalua:

a) Profitabilitatea financiara a investiției \r\ proiect determinata cu indicatorii VAN

(valoarea actualizata neta) si RIR (rata interna de rentabilitate). Total valoare investiție include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile din Devizul de cheltuieli.

Indicatorii calculați in cadrul analizei financiare trebuie sa se încadreze in următoarele limite:

 • - Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie < 0

~ Rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata de actualizare (8%)

 • - Fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv în fiecare an al perioadei de referința

 • - Raportul cost/beneficii £ 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera ia veniturile obținute din exploatarea investiției.

Pentru ca un proiect sa necesite intervenție financiara nerambursabila, VAN trebuie safie negativ iar RIR mai mica decât rata de actualizare.

Proiectele depuse de unitățile administrativ teritoriale se încadrează în categoria proiectelor negeneratoare de profit si sunt de utilitate publica.

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului propus pe parcursul perioadei de referința, cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de finanțare pentru acesta. Aceasta analiza se refera ia susținerea financiara si sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de performanta financiara, precum si justificarea pentru volumul asistentei UE necesare. Mai precis, analiza financiara trebuie sa parcurgă următoarele etape:

 • (i) estimarea veniturilor si costurilor proiectului si implicațiile lor din punct de vedere al fluxului de numerar:

Proiectele generează propriile lor venituri din vanzarea de bunuri si servicii; de exemplu, tarife pentru alimentarea cu apa, taxa pentru lucrări publice sau acces pe autostrada. Aceste venituri se vor determina prin previzionarea cantitatilor de produse/ servicii furnizate si a preturilor lor (analiza cererii). In general, transferurile sau subvențiile, TVA sau alte taxe indirecte percepute de la consumator nu sunt incluse în determinarea veniturilor viitoare.

Costurile de operare cuprind toate plățile prevăzute pentru'achiziționarea de bunuri si servicii care nu sunt de natura investitionala, întrucât acesfea sunt realizate în fiecare exercițiu financiar. Aceste costuri pot sa includă: cheltuielile directe de producție (consumul de materiale si servicii, personal, întreținere, cosțuri generale de producție), cheltuieli administrative si generale, cheltuieli de vanzare si distribuție. In calculul costurilor de operare, vor fi excluse toate elementele care nu generează o cheltuiala monetara efectiva, chiar daca acestea sunt elemente incluse în mod normal în contabilitate (amortizarea, orice rezerve pentru costurile de înlocuire viitoare, fonduri de rulment).

 • (ii) determinarea diferenței de finanțat pentru opțiunea selectata si calcularea în consecința a cheltuielilor eligibile ce pot fi cofinantate din Fonduri: ^cest lucru este realizat în conformitate cu metodologia descrisa

 • (iii) definirea sistemului de finanțare a proiectului si profitabilitatea sa financiara: acest

lucru este realizat prin luarea în considerare a nivelului de finanțare care poate fi obtinut din FC/FEDR, precum si din orice alte surse de finanțare (surse naționale, obligațiuni, împrumuturi).                                                 ,

 • (iv) verificarea capacitatii fluxului de numerar previzional pentru a se asigura funcționarea adecvata a proiectului si îndeplinirea obligațiilor investiției si serviciului datoriei: un proiect este considerat sustenabil din punct de vedere financiar, atunci când acesta nu prezintă riscul de a ramane fara numerar în viitor. Un element important îl reprezintă planificarea intrărilor si ieșirilor de numerar. Analiza trebuie sa demonstreze capacitatea de a acoperi plățile an de an prin sursele de finanțare (inclusiv veniturile, precum si orice fel de transferuri de numerar), pentru întreaga perioada de referința a proiectului. Sustenabilitatea are loc în cazul în care fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pentru toti anii de analiza sustenabil din punct de vedere financiar, atunci când acesta nu prezintă riscul de a ramane fara numerar în viitor. Un element important îl reprezintă planificarea intrărilor si ieșirilor de numerar. Analiza trebuie sa demonstreze capacitatea de a acoperi plățile an de an prin sursele de finanțare (inclusiv veniturile, precum si orice fel de transferuri de numerar), pentru întreaga perioada de referința a proiectului. Sustenabilitatea are loc în cazul în care fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pentru toti anii de analiza.

In cadrul analizei se va utiliza metoda incrementala. Se va efectua analiza financiara, luând în considerare doua variante: „Varianta fara proiect” si „Varianta cu proiect”. Analiza financiara, va consta în parcurgerea următoarelor etape:

 • a) Evoluția prezumata a costurilor de operare,

 • b) Evoluția prezumata a tarifelor,

 • c) Evoluția prezumata a veniturilor,

 • d) Calculul principalilor indicatori financiari: Rata rentabilității financiare interne si Valoarea financiara neta actualizata

Deoarece infrastructurile pentru alimentare cu apa si canalizare sunt caracterizate printr-o perioada lunga de viata utila, analiza financiara trebuie sa ia în considerare valoarea reziduala a investiției.

Pentru determinarea valorii reziduale vom folosi formula VR = FNn+i/(k-g), unde:

 • -  FNn+i = fluxul de numerar din anul imediat următor expirării perioadei de referința,

 • -  k = rata de actualizare,

 • -  g = rata de creștere medie anuala estimata pentru fluxul de numerar al proiectului Vom lua g=0,

Deci VR= FNn+i/k

Determinam VR pentru varianta cu proiect si varianta f ra proiect

Determinam, VRincrementaia, ca diferența dintre VR pentru varianta cu proiect si valoarea reziduala pentru varianta fara proiect.

Valoarea reziduala incrementala actualizata = 1.424.487,87 lei

In varianta fara proiect, cheltuielile de exploatare si veniturile din exploatare au fost preluate din contul de profit si pierdere de pe anul 2017.

In varianta fara proiect, consideram ca în fiecare an din perioada de referința, veniturile vor avea o creștere de 4% pe an, comparativ cu anul anterior,iar cheltuielile o creștere de 2% pe an,comparativ cu anul anterior.

Previzionarea cheltuielilor si veniturilor din exploatare pentru varianta fara proiect este redata în tabelul 1.

In varianta cu proiect, s-a determinat costurile si veniturile pentru fiecare an din perioada de referința

Previzionarea cheltuielilor si veniturilor din exploatare pentru varianta cu proiect este redata în tabelul 2.

Previzionarea veniturilor incrementale, cheltuielilor incrementale , fluxului de numerar incremental si al fluxului de numerar incremental actualizat este prezentata în tabelul 3. Rata interna de rentabilitate s-a obtinut prin actualizarea fluxurilor de numerar cu diferite rate pana când suma acestora a devenit zero.

Rata interna de rentabilitate obținuta este de -3 %, mai mica decât rata de actualizare de 8%.

Valoarea actuala neta obtinuta (VAN), în suma de - 3.174.425,39lei, negativa, fapt obișnuit în cazul investițiilor în servicii publice.                             ;

Concluzionând,

RIRF/C = -3% < 8%

VANC/C = - 3.174.425,39 lei < 0

Astfel, valorile celor doi indicatori demonstrează necesitatea susținerii investiții din fonduri publice.

Durabilitatea financiara

Durabilitatea financiara a proiectului a fost evaluata prin verificarea fluxului net de numerar actualizat.

S-au determinat venituirile incrementale actualizate si costurile incrementale actualizate pentru fiecare an din perioada de referința. S-a efectuat suma veniturilor incrementale actualizate si suma cheltuielilor incrementale actualizate .

Total venituri incrementale actualizate: Total cheltuieli incrementale actualizate = 4.482.152,70:1.134.309,85 = 3,95 > 1, ceea ce demonstrează ca investiția este sustenabila

 • 3. Analiza economica

Nu a fost realizata analiza socio-economica deoarece,în Hotărârea de Guvern nr 907din 2016, aceasta este solicitata numai pentru investițiile publice ^majore( investiția publica al cărei cost total depășește echivalentul a 50 milioane de euro).

Valoarea investiției din prezentul proiect, se situează sub pragul stabilit de legislația în vigoare.

 • 4. Analiza de senzitivitate

bQ/ Coa mai recunoscuta si mai utilizata tehnica pentru masurarea riscului proiectului este analiza de sensibilitate (sau senzitivitate). Aceasta se aplica atat pentru analiza riscului costului, cat si a veniturilor proiectului de investiții, după ce s-au realizat primele estimări ale acestora.

Metoda analizei de sensibilitate consta în modificarea unuia sau mai multor elemente componente ale venitului (adica preț de vanzare, cantitate vanduta) sau costului (costul materiilor prime si materialelor, al forței de munca, al utilităților) într-un sens favorabil sau nefavorabil pentru un obiectiv de investiții, cu scopul de a sțabili limitele în care acesta ramane rentabil.

Cu alte cuvinte, analiza de sensibilitate se impune în special pentru categoriile de costuri sau venituri care înregistrează modificări frecvente, cu amplitudine mare si care dețin o pondere importanta în costul sau venitul total.

Este evident ca o modificare de dimensiuni reduse la un element cu pondere mare în costuri (materii prime, materiale, durata de viata a produsului), va avea un efect însemnat asupra profitabilității investiției, in acest caz proiectul este sensibil, adica riscant.

Valoarea indicatorilor utilizați în calculele de eficienta este sensibila la toate variațiile componentelor costurilor si veniturilor. De aceea analiza se poate face la diferite paliere;

 • □ □sensibilitatea anumitor activitati, produse, etc.,

 • □ □sensibilitatea pe mari grupe de cheltuieli din contabilitatea analitica,

 • □ □sensibilitatea pe mari categorii de investiții.

Analiza de sensitivitate si de risc se realizează asupra variantei 3, varianta aleasa ca fiind optima din punct de vedere financiar, economic si tehnic pentru realizarea investiției in baza celor metionate mai sus.

Factorii critici: costurile investiției si costurile aferente lucrărilor de întreținere

Variabilile care trebuie luate in considerare in cadrul analizei riscului si sensitivitatii sunt următoarele:

Factorii critici care influențează succesul unei investiții în acest sector sunt;

 • • Orice eveniment neașteptat in construcția instalației, care poate schimba considerabil costul investiției in curs;

 • • Prognozele dinamicii cererii;

 • • Rata de schimbare a tarifelor sau taxelor, depinzând in mare măsură de deciziile luate de organismele de reglementare regionale sau naționale;

 • • Lipsa de capacitate de a răspunde șocurilor pe durata investiției (care, adesea, necesita un exces de capacitate in primele perioade de exploatare);

 • • Influenta determinanta a intervențiilor colaterale (de exemplu, eficacitatea alimentarii cu apa este strict legata de starea rețelelor de distribuție); '

 • • Eficienta administrării.                                           ‘

Analiza de senzitivitate este o tehnica de evaluare cantitativa a impactului modificării unor variabile de intrare asupra rentabilității proiectului investitional.:

Instabilitatea mediului economic caracteristic României presupune existenta unei palete variate de factori de risc care mai mult sau mai puțin probabil pot influenta performanta previzionata a proiectului. Acești factori de risc se pot încadra în doua categorii: categorie care poate influenta costurile de investiție;

categorie care poate influenta elementele cash-flow-ului previzional.

Metodologia abordata se bazeaza pe:

analiza senzitivitatii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor proiectului; calcularea valorii așteptate a indicatorilor de performanta ai proiectului.

Scopul analizei de senzitivitate este:

identificarea variabilelor critice ale proiectului, adica acele variabile care au cel mai mare impact asupra rentabilității sale. Variabilele critice sunt considerate acei parametri pentru care o variație de 1% provoacă reducerea cu 1% a ratei interne de rentabilitate sau cu 5% a valorii actuale nete;

evaluarea generala a robustetii si eficientei proiectului;

aprecierea gradului de risc: cu cat numărul de variabile critice este mal mare, cu atat proiectul este mai riscant;

sugerează masurile care ar trebui luate în vederea reducerii riscurilor proiectului.

Indicatorii luati in calcul pentru analiza senzitivitatii sunt:

rata interna de rentabilitate (IRR); valoarea neta actualizata (NPV).

Indicele de senzitivitate este un coeficient de elasticitate care ne arata cu cate procente se modifica parametrul studiat în cazul modificării cu un procent a variabilei. Daca acest indice este mai mare decât 1, respectiva variabila este purtătoare de risc.

Variabilele care trebuie luate in considerare in cadrul analizei riscului si sensitivitatii sunt următoarele:                                                  j

 • -  rata de actualizare,

 • -   costul investiției,

 • -  costurile de operare

Senzitivitatea proiectului la factorii de risc va fi studiata pentru indicatorii obținuți din analiza financiara.

 • 1. Creșterea ratei de actualizare de la 8% la 9%

Pentru creșterea ratei de actualizare de la 8% la 9%:

 • -  Valoarea actualizata neta se va reduce de la - 3.174.425,95 lei la -3.779.637,52lei, prezentând o variație mai mare de 5%..

 • -  Rata interna de Rentabilitate obtinuta este de - 5 %, reducandu-se cu 2%. Concluzii

Având rezultatele obținute mai sus, se concluzionează ca beneficiul net al proiectului nu este sensibil la modificarea ratei de actualizare. La fel si rentabilitatea nu este sensibila Ia variația ratei de actualizare. Deci, o majorare a ratei inflației' va avea un impact asupra beneficiului net si rentabilității investiției.                          1

 • 2. Creșterea costului investiției cu 1%

Pentru majorarea costului de investiție cu 1% se obțin următorii indicatori de performanta financiara:

 • -  Valoarea actualizata neta financiara: - 3.859.105,08lei-, prezentând o reducere cu un procent mai mare de 5%;

 • -  Rata interna do rentabilitate financiara: - 5%, variaza cu un procent mai mare de 1%

Având rezultatele obținute mai sus, se concluzionează ca beneficiul net al proiectului este sensibil la modificarea costului investiției. La fel si rentabilitatea este sensibila la variația costului investiției. Deci, o majorare a costului investiției va avea i un impact negativ asupra beneficiului net si rentabilității investiției.

 • 3. Creșterea costurilor de operare cu 1%

In cazul majorării a costurilor de operare cu 1% vor rezulta următorii indicatori de performanta financiara:

 • -  Valoarea actualizata neta financiara: - 3.412.643,42 lei, reprezentând o reducere mai mare de 5%

 • -  Rata interna de rentabilitate financiara -5,35%, este mai mica cu 2,35% decât rata interna de rentabilitate obtinuta în cadrul analizei financiare.

Concluzii.

Rezultatele obținute indica faptul ca proiectul de investiții este sensibil la variația costurilor de operare.

Analiza de senzitivitate a proiectului la factorii de risc: rata de actualizare,costul investiției si creșterea costurilor de operare, demonstraza ca variația VAN este mai mare de 5% iar variația RIR este mai mare de 1 %.

 • 4. Analiza de risc

Fluxul de derulare al proiectului este compus dintr~o gama larga,care se finalizează cu obținerea unor rezultate necesare atingerii obiectivelor proiectului.

Activitățile proiectului au la baza o serie de ipoteze sau prezumții care trebuie în prealabil soluționate pentru derularea în bune condiții a proiectului.

Ipotezele apar ca factori mai presus de controlul direct al proiectului si sunt necesare a se defini pentru succesul proiectului. Acești factori se definesc pozitivi si în termeni comensurabili.

Incertitudinile apar ca modificări posibile a elementelor proiectului, dar a căror probabilitate de apariție nu este cunoscuta.

Ipotezele derulate în legătură cu proiectul analizat pot fi diferențiate pe trei faze:

 • 1. faza de pregătire si elaborare proiect,

 • 2. faza de implementare a proiectului si realizare efectiva a lucrărilor,

 • 3. faza de gestionare si monitorizare a proiectului.

Faza de pregătire si elaborare proiect

 • •  asigurarea surselor de finanțare externe,

 • •  asigurarea surselor de finanțare interne,

 • •  natura proprietății este clarificata.                         {

Faza de implementare a proiectului si realizarea efectiva a activitatilor proiectului

 • •  inflația este cea pronosticata,

 • •  creșterea economica este cea previzionata,

 • •  modificările legislative sunt cele previzibile,

 • •  armonizarea legislației României cu legislația UE

 • •  climat normal pe durata realizării fizice a activitatilor,

 • •  pianul de finanțare va fi respectat,

 • •  previziunea cu privire la cererea pentru produsul realizat se confirma

Faza de gestionare si monitorizare a proiectului

 • •  management performant al solicitantului pentru finanțare,

 • •  creșterea încrederii locuitorilor comunei Măgură în calitatea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare,

 • •  prețul serviciilor este justificat de calitatea sa.

Riscuri si flexibilitate. Structura riscurilor

Riscurile se pot defini ca si probabilitățile de producere a unor pierderi în proiect Pentru a proteja rezultatele proiectului de acțiunea riscurilor,se impune parcurgerea următoarelor trei etape:

 • •  identificarea riscurilor pe baza surselor de risc,         »

 • •  estimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate,

 • •  gestionarea riscului si îmbunatatirea conceptului proiectului pe baza graficului de management ai riscului

Identificarea riscurilor se realizează prin:

 • •  analiza planului de implementare,

 • •  brainstorming,

 • •  experiența specialiștilor si a echipei de implementare,

 • •  metode analitice- analiza de senzitivitate (acolo unde este posibil),

Se identifica în structura proiectului doua mari surse de riscuri1 si anume:

 • •  risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementării proiectului,

 • •  risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viata a investiției,

Principalele surse de risc sunt considerate:

 • •  riscuri de natura tehnica,

 • •  riscuri de natura financiara,

 • •  riscuri de natura instituționala

In cadrul prezentului proiect, au fost identificate următoarele riscuri:

Riscuri de ordin tehnic

 • •   Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrări care sa execute lucrarea,cu respectarea calitatii proiectate în timpul si la costurile stabilite,

 • •  Soluțiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate cerințelor1 unei astfel de lucrări,

 • •  Apariția unor evenimente meteorologice si seismice care sa depaseasca soluțiile tehnice proiectate

Riscuri de ordin financiar                                      •

Sistarea sau întreruperea finanțării proiectului,

 • •  Depășirea costurilor previzionate, ca urmare a creșterii preturilor la materiale si manopera,

 • •  Depășirea costurilor de operare previzionate,          '

 • •  scadrea disponibilităților de plata a potențialilor clienti. ,

Riscuri determinate de factorul uman

 • •  erori în realizarea rețelei de alimentare cu apa si canalizare,erori în perioada de execuție a obiectivului de investitie.ceia ce poate duce la întârzierea finalizării proiectului,

Riscuri instituționale si organizationale

 • •  management de proiect neadecvat

 • •  Schimbări ale cadrului legislative în domeniu

Estimarea si evaluarea riscurilor oferă soluții în ceea ce privește masurile care trebuie luate pentru gestionarea riscurilor.

Abordarea analizei riscurilor se bazeaza astfel pe:

 • •  estimarea riscului - se detrmina impactul, pe marimea riscului,

 • •  evaluarea riscului -se determina probabilitatea producerii riscului.

Abordarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate

Impact Probabilitate

Scăzut

Mediu

Mare

Scăzută

1

2

3

Medie

2

3

4

Mare

3

4

5

Risc

Evaluare

Neîdentificarea celor mai buni furnizori de lucrări care sa execute lucrarea, cu respectarea calitatii proiectate în timpul si la costurile stabilite

2

Soluțiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate cerințelor unei astfel de lucrări

1 :

Apariția unor evenimente meteorologice si seismice care sa depaseasca soluțiile tehnice proiectate

1

f

Sistarea sau întreruperea finanțării

1

Depășirea costurilor previzionate, ca urmare a creșterii preturilor la materiale si manopera

3

majorarea impozitelor

2

scăderea disponibilităților de piața a clientilor

2

lipsa de personal specializat si calificat

2

întârzieri de finalizare

2

erori de estimare

2

management de proiect neacdecvat

2

estimări greșite ale parametrilor funcționali

2

Depășirea costurilor de operare prevăzute

3        !

Din tabelul anterior, ierarhizând riscurile ce ar putea afectă investiția, se observa ca impactul major asupra eficientei proiectului îl pot avea majorarea costului investiției si a costurilor de operare.

in analiza de senzitivitate a fost cuantificata influenta acestor doi factori de risc asupra rentabilității proiectului.

Întocmit.

SC YUC PROIECT SRL BACAU

SC RESM1N SRL BACAU

Pr. nr. 11/2018 Faza: S.F.

"Locuințe sociale strada Izvoare - rețele de apa, canalizare si refacere drum acces, Municipiul Bacau” Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

BREVIAR DE CALCUL DIMENSIONAREA SISTEMULUI RUTIER NERIGID CONFORM NORMATIV PD 177 - 2001

1. Stabilirea capacitatii portante la nivelul patului drumului.

Pamantul de fundare se incadreaza conform tabelului 1, in tipul P4 - Praf nisipos argilos.

Tipul climatic pentru orașul Bacau este I (fig. 1. pag, 48).

Corespunzător tipului climatic I, a regimului hidrologic 2b, valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic a pământului de fundare este 70 MPa, conform tab. 2 (pag. 49), iar valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este 0.35, conform tab. 3 (pag. 49).

2. Stabilirea traficului de caicul.

Traficul de calcul exprimat in milioane de osii standard de 115 KN s-a calculat funcție de intensitatea medie zilnica a traficului a traficului exprimata in osii standard cu sarcina de 115 Kn in mijlocul perioadei de perspectiva, ca fiind un trafic de tip ușor de 15 o.s.

Traficul de calcul va rezulta :

Nc ~ 365 x 10‘6x pp x crt x n0S1 in care:

365 - numărul de zile calendaristice dintr-un an;

pp - perioada de perspectiva, in ani; pp = 15 ani;

Crf - coeficientul de repartiție transversala, pe benzi de circulație : pentru drumuri cu doua si trei benzi de circulație, crt= 0.50.

Traficul de calcul va rezulta:

Nc = 365 x 10'e x 15 x 0,5 x 15 = 0,041 m.o.s.

Se analizeaza următoarea varianta de alcătuire a sistemului rutier:

Denumire strat

H Cm

E MPa

P

Beton asfaltic Ba 16

4

3600

0.35

BADPC 22.4

6

3000

0,35

Macadam

8

600

0.27

Balast

25

168

6.27

Pamant de fundare

"00

70

0.35

Valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic al balastului se stabilește cu relația:

Eb=0.20xhSf0-45xEp=0.20x250°'l5x70=168MPa

Rezultatele obținute sunt date in tabelul următor:

sr microdef.

235

sz microdef.

758

Nadm m.o.s.

0.93

RDO

0.04

sz adm

1467

Nadm = 24,5 x 10sx gr “3'97= 24,5 x 1O0x 235 ~3-97 =0.93 sz adm = 600 x Nc‘°'28 = 600 x 0.041 •°zs = 1467.48

 • 3. Stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier:

Nadm ~ 0.93

RDO = NcNadm < RDO adm 0.04 < 0.9

sz = 758 microdef < gz adm = 1467 microdef

Verificarea la îngheț - dezgheț conform STAS 1709/1 - 90, STAS 1709/2 - 90

Zer = Z+AZ

Z = adancimea de îngheț a pământului de fundare

AZ = Hsr - He

Hsr = grosimea sistemului rutier

He ~ grosimea echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier

Stabilirea adâncimii de îngheț Z a pământului de fundare.

 • -   tip climateric 1

 • -  condiții meterorologice defavorabile 2b

 • -  tipul pământului P4 pamant sensibil la îngheț - dezgheț conf. STAS 1709/2 Indicele mediu de inghet din cele mai aspre cinci ierni l5'30med pentru sistemul rutier nerigid este 625° C X zile => Z = 102 cm

Determinarea grosimii echivalente a sistemului rutier He.

He " E hi x Cti

h ” grosimea sistemului rutier

Cti ~ coeficientul de echivalare a capacitatiî de transmitere a căldurii

n = numărul de straturi

Număr de straturi     j

H

Cti

1

0.50

2

6

0.60

3

8

0.75

4                    I

25

0.70

He = 29.10cm

AZ = Hsr - He = 43 -29.10 = 13.90 cm

Zer = 102 + 13.90 = 115.90 cm

Verificarea la inghet dezgheț a structurii rutiere K > Kadm = 0.45 (cf STAS 1709/2)

K = — = 0.25 < 0.45

Zer

Pentru prevenirea degradărilor din inghet-dezghet in conformitate cu prevederile in vigoare

STAS 1709/2. cap 4.5.3 s-a prevăzut un strat anticontaminant si izolant din material geotextil conf. STAS 6400

întocmit:

Ing. Vlad SUSAN


Verificat:

t Jng. Liviu BABIUC

'/ <c- Â'

// o rDRUM: drum acces str. Izvoare

Sector omogen: omogen

Parametrii problemei sunt

Sarcina.....      57.50 kN

Presiunea pneului 0.625 MPa

Raza cercului


Stratul 1: Modulul Stratul 2: Modulul Stratul 3: Modulul

Stratul 4: Modulul

Stratul 5: Modulul


3600. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 4.00 cm 3000. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 6.00 cm 600. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 8.00 cm 168. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 25.00 cm 70. MPa, Coeficientul Poisson .350 si e semifinit

REZULTATE: EFORT DEFORMATIE DEFORMATIE

R

Z

RADI AL RADIALA VERTICALA

cm

cm

MPa microdef microdef

.0

-10.00

.915E+00

.235E+03 -.320E+03

.0

10.00

.754E-01

.235E+03 -.600E+03

.0

-18.00

.270E+00

.405E+03 -.526E+03

.0

18.00

.302E-01

.405E+03 -111E+04

.0

-43.00

.487E-01

.292E+03 -454E+03

.0

43.00

.459E-02

.292E+03 -758E+03

SC YUC PROIECT SRL BACAU SC RESM1N SRL BACAU


Pr. nr. 11/2018 Faza: S.F. “Locuințe sociale strada Izvoare - rețele de apa, canalizare si refacere drum acces, municipiul Bacau” Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

BREVIAR DE CALCUL

- apa canal -

1. Alimentare cu apa

Necesarul de apa s-a calculat in conformitate cu STAS 1343-1/ 2006, STAS1478/1990 si a Normativului 19/ 2015 pentru proiectarea instalațiilor si a rețelelor de alimentare cu apa.

Debitul de calcul

Ansamblul de locuințe cuprinde un număr de 44 de apartamente ce so vor alimenta cu apa din rețeaua publica a municipiului Bacau.

Ni = 44 x 3,5 = 154 locuitori

Conform STAS 1343-1-2006 tab.1 norma de consum apa rece este de 120 litri/ om /zi.

Qzi med = 1/100 [Ni x qs] = 1/100 (154 x 120) - 18,48 mc/zi

Qzi max = Qzi med x Kzi = 18,48 x 1,3 = 24,02 mc/zi = 0,22 l/s

Qorar max = Qzi max x Korar / 24 = 24,02 x 1,25 / 24 = 1,25 mc/h Ko = 1,25

Debitul cerinței de apa

Qs zi med = 1,1 x 1,1 x 18,48 = 22,36 mc/zi

Qs max zi = 1,1 x 1,1 x 24,02 = 29,06 mc/zi = 0,34 l/s

Qs orar max = 1,1 x 1,1 x 1,25 = 1,51 mc/h

Ansamblul cuprinde numai construcții de locuințe ce nu necesita instalații de incendiu pentru interior. Debitul de incendiu exterior conform P118-2/2013 poate fi considerat un singur incendiu simultan respectiv 15 litri/secunda. Acest debit este asigurat de rețeaua proiectata PEHD Dn165mm.

Calculul debitului de apa pentru rețeaua stradala a luat in calcul si debitul de perspectiva pentru următorii 25 de ani.

 • 2. Canalizare

 • a) Canalizare ape menajere

Conform SR1846-1, debitele de ape uzate menajere caracteristice (debit zilnic mediu, debit zilnic maxim si debit orar maxim) care se evacueaza in rețeaua de canalizare Quz se calculează cu relația:

Qu = Qs (mc/zi)

- in care Qs este debitul de apa de alimentare ale cerinței de apa.

Qu mediu = Qs zi med = 22,36 mc/zi

Qu maxim = Qs max zi = 29,06 mc/zi = 0,34 l/s

Qu orar max = Qs orar max = 1,51 mc/h = 0,42 l/s

Qu orar minim - 0,48 mc/h

 • b) Ape pluviale

Cantitatea de ape meteorice pentru bazine mici (sub 10 km2) se determina prin metoda raționala care se bazeaza pe conceptul: o ploaie de frecventa normala va conduce la realizarea debitului maxim intr-o secțiune a unui bazin când timpul de ploaie este egal cu timpul maxim de curgere din punctul cel mai îndepărtat pana in secțiunea considerata. Pe aceasta baza pentru fiecare secțiune de calcul va exista o singura ploaie cu frecventa normala a suprafeței din care rezulta debitul de dimensionare.

Debitul pentru ape meteorice se calculează conform STAS 1846 2/2006 prin relația; Q max ploaie = m x S x $ x i (l/s)

unde;

S = suprafața bazinului de colectare al secțiunii de calcul (ha) = 0,9864 ha;

i = 235 l/s/ha pentru t = 5 min si frecventa ploii 1/2; intensitatea medie a ploii de calcul se determina pe baza curbelor I.D.F. conform STAS 9470 - 73;

m = 0,9 coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul pentru o durata a timpului de ploaie mai mare de 40 minute;

<f> - coeficient de scurgere reprezentat de raportul dintre volumul de apa ajuns in canalizare si volumul ploii căzute pe bazin.

Valorile specifice conform STAS1846-2/2006 sunt:

 • - pentru invelltorl de tabla: 0,95

 • - pentru pavaj asfalt: 0,90;

 • - pentru spatii verzi: 0,05

Locuințele sunt prevăzute cu jgheaburi si burlane cu evacuare in spatiile verzi.

In ansamblul de locuințe prezentat, suprafețele luate in calcul sunt:

 • 1. Suprafețele asfaltate

1840 + 1078+ 1221 +240 = 4379 mp

 • 2. Spatii verzi

227 + 2820 = 3047 mp

Debite de ploaie produse in incinta

Qp1 = 0,9 x 0,438 x 0,90 x 235 = 83,37 l/s

Qp2 = 0,9 x 0,305 x 0,05 x 235 = 3,25 I/s

Total = 86,62 l/s

Acest debit este colectat prin guri de scurgere si tuburi de canalizare Dn200 cu evacuare in lacul din incinta, prin intermediul celor 4 guri de scurgere.

întocmit,

ing. Bălan Corneliu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/1354 dîn 2 4.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr, F3 5~~ Din:          2-U/^

îh scopul:

Ll.l .C "LOCUINȚE SOCIALE STRADA IZVOARE - REȚELE DE APA, CANALIZARE SI REFACERE DRUM ACCES"

Ca urmare cererii adresate de _____________________MUNICIPIUL BACAU___________________

cu dorniciliul\sediul în județul____________BACAU____________, localitatea__BACAU

satul___________________________:___________________________, sectorul ~ cod poștal ______________:______________

strada_____________CALEA MARASESTl_____________,nr. 6        ___:

<;c!.                 et.              ap. -      , tel./fax__________________=_________________, e-raail________________:_

înregistrată la nr. ___________1/1354__________ din        15-10-2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul _________________________:_________________________, sectorul '     , cod poștal:___________________________

sat/strada__Izvoare____________________________ nr> ____________, fol. ___

sc._____ et-_____aP-_______, sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofațoplan; numere cadastrale >

82337, 81272, DAT Bacau

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. _____________2_____________/_______2016

faza______PUZ______ aprobată prin Hotararea Consiliului Local nr,l59 dim 15,05.2017__

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr, ____________250____________/_______2008

faza______PUD______ aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL

nr. 114 din 20.04.2016

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Conform anexa REGIM JURIDIC

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: drun acces, teren curți construcții si arabil, ansamblu de locuințe sociale.

Funcțiunea aprobata prin PUG/2012 pentru drumul de acces este zona cai de comunicație rutiera si amenajați aferente, inclusa in UTR 10.

Funcțiunea aprobată prin P.U.Z./2017 pentru terenurile cu nemerele cadastrale 82337 si 81272 este zonă pentru locuințe si funcțiuni complementare, spațiu verde de incinta si zona circulație auto interioara, parcari, spațiu verde de folosința comuna, loc de joaca pentru copii, incluse în IJTR 10 din cadrul PUG/2012.

Terenul se află în zona "D“ de impozitare.

l-;4

 • 3. REGIMUL TEHNIC • Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - "LOCUINȚE SOCIALE STRADA IZVOARE - REȚELE DE APA, CANALIZARE SI REFACERE DRUM ACCES"

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație               1

de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.j

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul seva adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publxx și

private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11 /CE ți prin Directiva Consiliului ți Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri 51 programe în legătura cu mediul și modificareaLcu privire la participarea publicului șî accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/6 l/CE, prin cerii ficatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, incadrarca/neîncadrarea proiectului investiției publice/pnvaic în lista proiectelor supuse evaluăm asupra mediului

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desSșcactdtapA emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de ccMMracpt U autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea compesersă pesnt protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizăm opțiunilor publicului șt al fctsc&stsaH punct de vedere oficial cu privire Ia realizarea investiției în acord cu rezultatele consultăm publice

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autohrwa rraiytfiâ pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluăm' efetfcăwacmâa asupra mediului. în urma evaluării inițiate a investiției se va emite actul administrativ al autorității cotapetertepBOBM protecția mediului.

investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrația pd&c t competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în siiuația în care, după emiterea certificatul uî de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii decerimara efectelor investiției asupra1 mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta arc ofefa»sț»<tea notifica acest fapt autorității administrației publice competente.


DE        A AUTORIZAT! EI DE CONSTRUIRE/DFRFIiNȚARF VA FI


■l, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan Becarte funciară de informare actualizat Ia zi, în cazul în care a dispune altfel

talia tehHfcsifiS^'iiȘțjă€az (2 exemplare originale):

2 D.TAJC.               □ D.T.O.E.


O D.T.A.D.l^awzele și acordurile■aifiwhr prin certificatul de urbanism:

11) avize și acorduri |iiîiTiiTalîiîiriiriTi nit in? și infrastructura: £3 gaze naturale

S telefonizare             [

 • □ salubritate

 • □ transport urban


cu apa

.JS canalizare                 ;

alimentare cu enogicdMi& ’□ alimentare cu eiiogiEtaMfcț-cL2) avize și acorduri privnitr "■> £3 securitatea la inceadS*. f


Alte avize/acorduri


□ sănătatea populației


<L3) avizde/acQrdurifcsgasdȘț^ A administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

- CONTRACTOCflEBAZA CARUIA SE EXECUTA LUCRĂRILE


d I) Studi1 de cpccăSfi’ăr-

 • - PROIECTIJEiaaSCTnTE

 • - RAPQRTH^anBnrDeSIGURANȚA rutiera sau de evaluare de impact asupra siguranței RUTIERE (DOPACAZ)

e) punctul de vedcxrânad administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);


f) documentele de phcâxte următoarelor taxe (copie):

scutii


Prezentul ccirti&Mdewbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR^^                      SECRETAR,

COSMINWUUAX                     0VID1U NICOLAE POPOVICI

j - k *         ■* ’ f X
ARHITECT ȘEF.

DIANA MIHAELA MA

1 *Achitat taxa de.....lei, conform chitanței nr......din.......

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la dara de   2'j, (cC.


Anexă la Certificat de urbanism nr. 35^ din              - REGIM JURJDTC

Terenul este situat în intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr. 36857 din 25.05.2018, terenul cu număr cadastral 82337 aparține domeniului privat al Municipiului Bacau si există înscrieri privitoare la sarcini - Hotararea Consiliului Local nr. 159 din 15.05.2017 - drept de folosința gratuita in favoarea Asociației Habitat For Humanity România.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr. 36858 din 25.05.2018, terenul cu număr cadastral 81272 aparține domeniului privat al Municipiului Bacau si există înscrieri privitoare la sarcini - Hotararea Consiliului Local nr. 159 din 15.05.2017 - drept de folosința gratuita in favoarea Asociației Habitat For Humanity Romania.

Drumul de acces din strada Izvoare pana la terenurile cu numerele cadastrale 82337 si 81272 aparține Municipiului Bacau.

Ansamblul de locuințe sociale este proprietate a Asociației Habitat For Humanity Romania potrivit Autorizațiilor de Construire nr.162 din 04.08.2017 si nr.163 din 04.08.2017.

Anexă Ia Ca&ficrit-dcwbanism nr.


2%^ din          - REGIM TEHNIC


Terenul seaSawzxMta II - zonă cu regim de înălțime pentru construcții impus. PafȘaiteRMsiseatăîri zona protejată pe baza, normelor sanitare.

Potrnft PțatafcR Umanistic Generai:

 • - pesfru «tumul de acces

Fmdfiunea «faninanta: cai de comunicație rutiera

Funcfionfe complementare admise:

-consinKt» compatibile funcției de baza

 • - accese pîetonale si carosabile

 • - echipare tehnico-edilitara st construcții aferente

-spatii verzi de protecție sau amenajate pe suprafețele libere rezultate din modul de organizare a intersectâor/incintelor

 • - amenajari ale zonei cadastrale caii ferate cu spatii verzi, elemente de protecție împotriva poluării st pentni asigurarea securității circulației feroviare

 • - activitati de salubritate si gospodărie comunala.

Utilizări admise:

Unitari ale întreprinderilor de transporturi rutiere teritoriale:

 • - parcaje si garaje publice

 • - întreaga rețea de străzi din intravilan apartinand domeniului public (clasele tehnice I - I.V proiectate conform STAS 10.144/1-80 revizuit în 1989 -'‘Caracteristici ale arterelor de circulație din localitățile urbane si rurale")

 • - spatii de stationare/parcare

 • - platforme/alveole carosabile pentru transport în comun

 • - trotuare, alei pentru biciclist!

 • - refugii si treceri pentru pietoni

 • - plantarii de aliniament si de separare a fluxurilor

 • - elemente de consolidare a pârtilor carosabile

 • - pasaje denivelate carosabile / pietonale,

 • - pentru terenurile cu numerele cadastrale 82337 si 81272

Funcțiune predominanta: locuirea

Utilizări permise:

 • - locuințe individuale S+P+M; S+P+1+M;

 • - construcții sî modernizări pentru funcțiuni compatibile;

 • - modernizări, supraetajări, întreținere.

Utilizări permise cu condiții:

 • - locuințe individuale, cu condiția existentei documentațiilor PUZ.

Regim de aliniere propus pentru noile construcții este de 4,00ml de la aliniament.

Regim de înălțime : S+P+M; S+P+1+M;

 • - POT: - pentru zona studiata este maxim 50%;

 • - CUT: - pentru zona studiata este 1,5.

Se solicita "locuințe sociale strada Izvoare - rețele de apa, canalizare si refacere drum acces" Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații. Traseele lucrărilor tehnico-edilitare vor fi corelate cu traseele utilitarilor existente in zona.fnlocmil; ASAFTE1 HUNA MARLENA - CONSILIER_ _J- Refacere drum acces strada Izvoare

□ - Lucrări de drumuri si sistematizare vertiea in incinta cartier locuințe sociale


VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME ,37â7

. SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

S.C. YUC PROIECT S.R.L.   . V"'       aT~'

BACAU         jALLXpCERT U^LlOCERT

3 04/711/2003 CUI: 15S3143S        Nr.CcrtUical. 02022 Hr-Cemficac 01237

str.22 0ec=rtaeNri        130 9001:2008 IS0 14001:2004

Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

Proiect nr.

11/2018

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA:

1/5000

Titlu proiect:

LOCUINȚE SOCIALE STB. IZVOARE-BETELE DE APA. CANALIZARE

SI REFACERE DRUM DE ACCES, MUN. BACAU Amplasament:

S’r. Izvoare, FN, Mun Bacau

Faza

SF

PROIECTAT

kig VLAD SUSAN

DESENAT

ing. LIVîU BABIUG

__DATA: v  2018

Titlu planșa:

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Planșa nr.

DO

VERIFICAT

Irig. LiVIU BABIUC

£• \ w


- L e\su=>r£

I-

iA


Elaboratorii Numele

I_____________J__________________


proiectat ing. Butucescu Razvan, ^r.asîstată | ing. Costan Alexandru" iȘef proiect ling. Bătan Comeiiu ÎDirectcr jing. Băten ComeHu j


Semnă^ta

’^-'f -svw

ț^c*'5 ph»pi


:Titlu proiect "LOCUINȚE SOCIALE STR. IZVOARE-RETELE BE APA. CANALIZARE SI REFACERE DRUM DE ACCES, MUN. BACAU"

slasament Intravilan mun-Bacau, str. izvoare, FIM, îtsdL Bacau

^Beneficiar:


MUNICIPIUL BACAU


Data:

2018


Titlu planșă:


PLAN DE ÎNCADRARE $ZCHÂ


Frciect

nr.


11 / 2018|

---------------1

Faxa: |


S.F.


litjWW 'C'.’y STAS 1133


PROFIL TRANSVERSAL TIP 1

SC, 1 100

Se aplica pe strada de acces strada Izvoare (TRONSON 11


— ....

i      1.00ttv bli:«-l C20/2S XCOV) :0cm STAS Kas

■3 0,77 ctmt tj’e Airidă'jC- or, bel o s/ 3 “AS G1C3


Sinet&* SA 15 3:3 174-1- 4cm


‘Strei de lesat’/n 3ADPC 22 4 ANp C.C-5- S cai

(j^a (?;/? ww.Â’M SFIIT?- $ cm

Srwf <1ț> fynclatfeci-a beid-it 3TA3. £-403 • 25cin.. Ț&csiti'tf-l


PROFIL TRANSVERSAL TIP 2 SC. 1:100

Se aplica pe strada de acces streda Izvoare (TRONSON 2)botfws 1(h15STAS 1133

fumiclm aX be-fer, CSAmS C 20x8 IGcm STAS 1133


2vS~1


"p?i6cm- Peveiii âi.'tcbfecjnte wciiibMvi'ci

y-^ri- ;;:rn! Je pentru poZlUZ pevefe STAS 04£-0

?5 c.t;. stm: cu ferjr/afje an balast- STAS £-‘ăj


Scrn- PaK-le emoblC'-eitln rmțmm'ȚilAie

5mm- circi tis nisip ț-imtej pesete: pmrels STAS S'Wv

15 cm- simt de lucaila cim tciicst- STAS


Simt de leipBW: BADFC 22 4 iwW5 6 cn;

bf.W da ba.te d-A mnțțndnm $F. 173- 5 citi ......

ei‘> yS'Cjr ST AS.3400 - 25 cm tiei-tmmi■~T”“

j

verificator; 1 EXPERT REVIZIE   |

HUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT ; EXPERTIZA MRJ&ATA

S.C, YUC P&OIKT S^.L BACAU

1 C4pn,'2D03 CUJ: :S?S£40S SV 2: î>csn"?r* N( 1

T*f- Fo- 0224' ?1S 5*7

ițAlL^r , ... ((ai |,§c i.KI

ISO®!: 2008 ISOlKS

Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

Profet; t lir.

1

SPECIFICAȚIE j

Hur/iE

SEMNĂTURĂ

SCARA;

1/100

Tiilu pretext:

LCCUifnE SOCIALE STR, IZVOARE-RETELE DE APA. CANALIZARE

Si REFACERE DRUM DE ACCES. LJUM. BACAU

Fa; a SF

PROIECTAT   j Usg

VLAD SUSAN

4

Atnpbsanientff’- cm ic

DESENAT      | Tr<s

VLAD SUSAN

DATA:

T;Ru planșa:

FLlnS-7 IX

VERIFICAT    | lr,j

liVIU BAB’UC

2XW

PROFIL TRANSVERSAL TIP 1,3

IX'-

,


bordura 10x15 STAS Î1&


1.'}C


f‘,ind-3’.ia de betan GZ&’SS O.OO.'xO lOc;r. S7AS 1'1 "y


wow lOriSSTAS tfS9


PROFIL TRANSVERSAL TIP 3 SC. 1:100

Se aplica pe aleea caroabila de acces in incinta cartier locuințe


parte crsrvstwiîi

G C0Str.pl.do fandați? prtîir;? sparte - 10 tip

?>tipi ea fandatla dir, failei.ț -.y>w


PROFIL TRANSVERSAL TIP 4 SC. 1:100

Se aplica ce spatiile de parcare in incinta cartier locuințe


to crr, sfra! r/j far.rfaț'd dfa baiost STAS 64S)
Sein- Pavete suipL'iocoi'ife nezotTjsa&.ei

5cm- s,efe nisip per.tw podare pavata STAS 6*’!X>

15 c.7î- Se bundaho cUî balast- STAS O-'OOBofn- Pavele aiitebioe^nls n&paxsa’dîa

5cm- rdrnt do fasui șistifas pt/zan pavs'e S TA S C-îC“

• 5 ®- strat de fondați# d-n balast- STAS 6400


Strat de f'.utș!ot>0 piatra, sparta. • ?2ț>n...

Strat do faiitfatie cer. faiins! ■ ZQev


Strai ea Ziiiw'uf.'Ș tlrtț bi:!ștșț‘0-2âpițp:30zp>v T. "■ ' ' V

VERIFICATOR/

EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT 1 EXPERTIZA NfL-'DATA

S.C. YUC PI

BAC

; CWll.'S Str ?.?.

Tt7 rs

1OIECT S.R.L.                 .f~~

AU           |aLI.^GERT |Ai.U®CECT

,c.     isiîjsrts      fj,- 'STC^i       ^ATV^t ow

^"4     !S0 9001:2003 !S01W!: 2004

Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

Proiect nr.

TL’2D1?

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

t

SCARA:

V1O0

Tir’u picior:!;

LOCUINȚE SOCIALE 3TR. (ZVOARE-

RETELE UE APA, CANALIZARE

SI REFACERE DRUM DE ACCES. MUN. BACAU

A mj;5 3 ca m y ti (f- sr. i r.% •«im '.«>.• a     j

rara SF

PROIECTAT

ing. VLAD SUSAN

8ESEMAT

>g VLAD SUSAN

DATA' 2018

Titlu plsnsa:

PROFIL TRANSVERSAL T!P 3.4

Planșa nr. 04

VERIFICAT

ing UVIU SA^UC