Hotărârea nr. 19/2019

Hotărârea nr. 19 din 31.01.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68758 din 11.04.2011 si in Actul Adiţional nr. 69654/06.11.2018 încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA Hluşneac Silvia, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUŞNEAC SILVIA pentru spaţiul cu destinaţia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 3 – 5.

HOTĂRÂREA NR. 19 DIN 31.01.2019

privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68758 din 11.04.2011 si in Actul Adițional nr. 69654/06.11.2018 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA Hlușneac Silvia, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUȘNEAC SILVIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3-5

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea D-nei Hlușneac Silvia, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUȘNEAC SILVIA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 47603/27.12.2018;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3/19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Contractul de concesionare nr. 68758/11.04.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si Hlușneac Silvia, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUȘNEAC SILVIA si Actul Adițional nr. 69654/06.11.2018;

-Decizia nr. 2/19.11.2018 a Biroului Consiliului Colegiului Medicilor Bacau;

-Avizul nr. 21719/20.12.2018 emis de Direcția de Sanatate Publica Județeană Bacau;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari cu nr. 595 din 17.01.2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr.596 din 17.01.2019; -Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.597 din 17.01.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 77/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 78/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 79/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 80/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si ale art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 391(8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata; -Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1) lit. « b » si ale art. 117 lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5) lit. « a » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l -

«

Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr.

68758/11.04.2011, asa cum a fost prelungit prin Actul Adițional nr. 69654/06.11.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Hlușneac Silvia, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUȘNEAC SILVIA, cu sediul in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5 pentru spațiul in care funcționează

cabinetul medical, situat in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3-5, format din 8 incaperi in suprafața totala de 70,57 m.p. si teren in suprafața totala de 25,00 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie pentru anul 2019, incepand de la data de 21.12.2018.

ART.2 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68758/11.04.2011, asa cum a fost prelungit prin Actul Adițional nr. 69654/06.11.2018, raman neschimbate.

ART.3 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa incheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68758/11.04.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Hlușneac Silvia, asa cum a fost prelungit prin Actul Adițional nr. 69654/06.11.2018, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUȘNEAC SILVIA.

AICLU - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului. Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART.5 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART.6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRET ARUdt MUNICIPIULUI 1 NICOLAE-OVIDIU POPOV

t MUNICIPIULUI BACĂU E-OVIDIU POPOVICI