Hotărârea nr. 189/2019

Hotărârea nr. 189 din 30.05.2019 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiţii „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”HOTĂRÂREA NR. 189 DIN 30.05.2019

privind asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiții „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Referatul nr. 5108/ 15.05.2019 al Direcției Drumuri Publice prin care se propune asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 5257 din 20.05.2019;

  • - Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 5258 din 20.05.2019, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.801/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.802/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.803/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.804/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.805/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

  • - Prevederile art. 3 lit. ”b”, ale art. 5, ale art. 7 (1) lit. ”a” și ale art. 8 (1) lit. ”b” din OUG nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 2 lit. ”b”, ale art. 5 lit. ”a”, ale art. 8 alin. (3) din Normele Metodologice - Anexa la Ordinul nr. 1851/ 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

  • - HCL nr. 158/ 2019 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2019 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „e” și art. 45 (2) lit „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ART. 1. - Se aprobă asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, conform art. 8 (3) din Anexa la Ordinul nr. 1851/ 2013, pentru obiectivul de investiții „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”, astfel:

Cheltuieli eligibile: 20.777.642,09 lei cu TVA

Cheltuieli neeligibile: 811.843,50 lei cu TVA.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Direcția Economică.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice, Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau și SC Compania Regională de Apă Bacău SA.

ART. 4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI