Hotărârea nr. 188/2019

Hotărârea nr. 188 din 30.05.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii “CONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA GRADINITA NR.18, MUNICIPIUL BACAU, STRADA GHEORGHE VRÂNCEANU NR. 40”

HOTĂRÂREA NR. 188 DIN 30.05.2019

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTA GRĂDINIȚĂ NR.18, MUNICIPIUL BACAU, STRADA GHEORGHE VRÂNCEANU NR. 40”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • • Referatul nr. 5423 din 23.05.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții “Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr.18, Municipiul Bacau, strada Gheorghe Vranceanu nr. 40”

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 5428 din 23.05.2019;

 • • Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 5424 din 23.05.2019, favorabil;

 • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.797/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.798/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.799/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.800/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • • Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile art. 5(1) lit. ”c” alin (ii) si art. 7 alin (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” si art. 45 (2) lit „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂ STE:

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții “Construire corp nou si modernizare clădire existentă Grădiniță nr.18, Municipiul Bacau , strada Gheorghe Vranceanu nr. 40”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART, 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice si Direcției Economice din ....... i ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART. 4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 188 DIN 30.05.2019

Documentație tehnico-economică SF pentru obiectivul de investiții “Construire corp nou si modernizare clădire existent Grădiniță nr.18, Municipiul Bacau , strada Gheorghe Vranceanu nr. 40”

Municipiul Bacau


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU^\

E               1

\ '-■> ■

\ <

■'Cp

. CĂU ■ f l 1


DIRECTOR EXECUTIV A OLARIU


RAPORT AUDIT ENERGETIC

OBIECTIV: CONSTRUIRE CORP NOU ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ GRĂDINIȚA NR. 18, STR. GHEORGHE VRĂNCEANU NR. 40, MUN. BACĂU, JUDEȚUL BACĂUElaborat,

Auditori energetici C&I, grad I, Dr. Ing. Roxana Margareta Grigore Ing. Angela Mihoc


1.


INFORMAȚII GENERALE


 • 1.1, Generalități

Clădirile proiectate înainte de anul 1990 înregistrează cele mai mari pierderi de energie prin pereții exteriori, ferestre și terasă sau planșeu pod. Aceste pierderi de energie termică determină costuri foarte ridicate cu încălzirea spațiilor pe perioada sezonului rece. In același timp, aceste clădiri, dacă pe parcursul utilizării lor nu au fost modernizate, prezintă fațade degradate/deteriorate și tâmplărie neperformantă din punct de vedere energetic.

( Directiva nr. 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor promovează îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor, ținând cont de condițiile climatice din exterior și de condițiile locale, precum și de cerințele legate de climatul interior și de raportul cost-eficiență. Pe de o parte, Directiva PEC este o reformare a Directivei 2002/91/CE privind performanța energetică a clădirilor (pe care o și abrogă), iar pe de altă parte, Directiva PEC introduce noi modificări substanțiale în cerințele privind performanța energetică a clădirilor.

1.2 Cadrul legal

Legea 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor republicata in M.O. partea 1, nr.451/23.07.2013prevede la Ari 22:


“(1) în cazul clădirilor cu o suprafață utilă de peste 500 m2, aflate în proprietatea/administrarea autorităților publice, precum și în cazul clădirilor în care funcționează instituții care prestează servicii publice, prin grija proprietarului/administratorului clădirii, după caz, certificatul, în valabilitate, se afișează intr-un loc accesibil și vizibil publicului.

 • (2) începând cu 9 iulie 2015, prevederile alin. (1) se aplică clădirilor cu o suprafață utilă totală de peste 250 m2, aflate în proprietatea/administrarea autorităților publice sau în care funcționează instituții care prestează servicii publice.

A

 • (3) In aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), conducătorii instituțiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și conducătorii instituțiilor publice locale, astfel cum sunt definite la art.

2 alin, (1) pct 39 din Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, proprietarii sau administratorii clădirilor de interes și utilitate publică vor acționa pentru elaborarea și afișarea certificatului.

 • (4) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și de către ceilalți proprietari sau administratori ai clădirilor definite ca fiind de interes sau de utilitate publică în sensul prezentei legi. ”

Articolul 30 din legea 272/2005 prevede exercitarea controlului de care Inspectoratul de Stat in Construcții. Inspectoratul de Stat în Construcții.

 • 2. Legea 121/2014 are ca scop crearea cadrului legal pentru elaborarea și aplicarea politicii ('        naționale în domeniul eficienței energetice în vederea atingerii obiectivului național de creștere a

eficienței energetice.

La art. 5 din aceasta lege se prevede elaborarea unei strategii pe termen lung care vizeaza creșterea performanței energetice a clădirilor și cuprinde:

 • a) prezentarea de ansamblu a fondului imobiliar existent la nivel național, bazată, după caz, pe eșantioane statistice;

 • b) identificarea soluțiilor de renovare eficiente din punct de vedere al costurilor și relevante pentru tipul de clădiri și zona climatică;

 • c) politici și măsuri eficiente din punct de vedere al costurilor pentru stimularea renovării complexe a clădirilor, inclusiv a renovărilor complexe efectuate în etape;

 • d) o perspectivă previzională, în vederea orientării deciziilor de investiții ale diferitelor

(        persoane, ale operatorilor economici din construcții și ale instituțiilor financiare;

 • e) o estimare bazată pe date concrete a economiilor de energie preconizate și a altor beneficii. Pentru elaborarea acestei strategii este nevoie de date concrete legate de fondul imobiliar existent. Legat de rolul clădirilor administrației publice, se prevăd la articolul 6 următoarele:

 • (1) în limita bugetelor anuale, 3% din suprafața totală a clădirilor încălzite și/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, deținute și ocupate de administrația publică centrală se renovează anual pentru a îndeplini cel puțin cerințele minime de performanță energetică prevăzute în cap. IV "Cerințele de performanță energetică a clădirilor" din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată.

 • (2) Procentul prevăzut la alin. (1) se calculează la suprafața totală a clădirilor cu suprafețe utile totale de peste 500 mp deținute și ocupate de administrația publică centrală, care, la data de 1 ianuarie a fiecărui an, nu îndeplinesc cerințele minime de performanță energetică stabilite în temeiul art. 4 din Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor. După 9 iulie 2015, pragul de 500 mp suprafață utilă totală a clădirii este redus la 250 mp.

 • (3) în cazul în care autoritatea competentă extinde obligațiile prevăzute la alin. (1) și la structuri ale administrației publice locale, procentul de 3% se calculează la suprafața totală a clădirilor cu o suprafață utilă totală de peste 500 mp și, începând cu 9 iulie 2015, de peste 250 mp, deținute și ocupate de administrația publică centrală și de aceste structuri ale administrației publice locale, care, la data de 1 ianuarie a fiecărui an, nu îndeplinesc cerințele minime de performanță energetică stabilite în temeiul art. 4 din Directiva 2010/31/UE.

 • (4) în situația în care, în aplicarea prevederilor alin. (1), se optează pentru măsuri de renovare complexă a clădirilor deținute și ocupate de administrația publică centrală, se ia în considerare renovarea clădirii în ansamblu, inclusiv anvelopa, sistemele tehnice, funcționarea și întreținerea acestora.

 • (5) Constituie priorități în aplicarea măsurilor de eficiență energetică, clădirile administrației publice centrale cu performanță energetică scăzută determinată prin certificarea energetică a acestora, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și eficient din punct de vedere al costurilor.

Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), toate departamentele administrative ale administrației publice centrale identifică din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului clădirile încălzite și/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, care, la 31 decembrie 2013, au suprafețe utile totale de peste 500 mp și, până la 9 iulie 2015, de peste 250 mp, întocmesc inventarul acestora, îl actualizează anual, răspunzând pentru completitudinea, realitatea și exactitatea datelor, și, cu excepțiile prevăzute la alin. (6), îl pun la dispoziția publicului prin publicarea pe pagina proprie de internet. Inventarul cuprinde următoarele informații:

 • a) suprafața totală, în m2;

 • b) datele energetice relevante.

(10) Autoritatea competentă centralizează datele și informațiile din inventarele realizate și puse la dispoziție de departamentele administrative ale administrației publice centrale și publică pe pagina proprie de internet centralizatorul inventarului clădirilor încălzite și/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, deținute și ocupate de acestea care respectă prevederile alin. (9).

3. In vederea aplicării acestei legi a fost emis Ordinul nr. 263/2015 privind inventarierea clădirilor încălzite și/sau răcite, deținute și ocupate de administrația publică centrală, cu o suprafață totală utilă cuprinsă între 250 mp și 500 mp, și punerea inventarului la dispoziția publicului

Astfel se prevede la articolul 1:

 • (1) în aplicarea prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică proprietarii/administratorii clădirilor deținute și ocupate de autoritățile publice centrale -ministere, alte organe de specialitate aflate în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau autorități administrative autonome - inventariază și afișează, până la 9 iulie 2015, pe pagina proprie de internet, lista clădirilor încălzite și/sau răcite cu o suprafață totală utilă cuprinsă între 250 m2 și 500 m2, cu excepțiile prevăzute la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 121/2014.

 • (2) Datele și informațiile privind clădirile inventariate prevăzute la alin. (1) se transmit, până la data de 9 iulie 2015, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ~ Direcția generală dezvoltare regională și infrastructură în format letric și prin poșta electronică în format Excel - font Arial 8, la adresa de e-mail: infoenerg_constructii@mdrap.ro, pentru completarea băncilor de date specifice privind eficiența energetică, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

 • 1.3. Obiective

Obiectivul specific vizat prin programul prin programul de reabilitare termică este reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire a clădirii izolate termic.

Obiectivele generale sunt:

® Reducerea consumului de combustibil convențional utilizat pentru prepararea agentului termic pentru încălzire;

® Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu efect pozitiv asupra schimbărilor climatice și asupra independenței energetice a României;

® Reducerea cheltuielilor cu încălzirea pe durata sezonului rece;

® Reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă;

© Ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

Prin realizarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a clădirii, pe termen scurt și mediu, se degrevează bugetul statului de cheltuielile cu combustibilulconvențional utilizat, se reduc cheltuielile cu întreținerea clădirii, se asigură susținerea agenților economici din domeniul construcțiilor și instalațiilor și se creează noi locuri de muncă.

 • 1.4. Impactul programului de reabilitare termică

 • 1.4.1. Impactul macroeconomic

 • ❖ Reducerea cheltuielilor cu încălzirea spațiilor pe perioada sezonului rece, respectiv reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă;

 • ❖ Susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza internațională actuală o poate avea asupra sectorului energetic;

 • ❖ Creșterea independenței energetice a României.

 • 1.4.2. Impactul asupra mediului de afaceri

Prin realizarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a clădirii se asigură susținerea agenților economici din domeniul construcțiilor și instalațiilor și se creează noi locuri de muncă

 • 1.4.3. Impactul social

Se urmărește reducerea cheltuielilor de întreținere ale populației pentru încălzirea spațiilor pe perioada rece.

 • 1.4.4. Impactul asupra mediului

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea spațiilor din clădirile existente are ca efect reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră și creșterea independenței energetice prin reducerea consumului convențional utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanisitic al localităților.

 • 1.5. Aspecte legate de clădirea analizată

Prezenta lucrare este elaborată ca urmare a solicitării efectuate de către B.LA. Dobreanu Catinca Bacău privind „Construire corp nou și modernizare clădire existentă Grădinița nr. 18, str. Gheorghe Vrânceanu nr. 40, mun. Bacău, județul Bacău”.

Scopul lucrării este de a fundamenta soluțiile și măsurile de ridicare a performanțelor energetice prin audit energetic, cu referire la energia termică, în conformitate cu legislația în domeniul construcțiilor (legea 10/1995, legea 372/2005) și cu reglementările tehnice în vigoare (vezi Bibliografia).

Ansamblul analizat cuprinde:

regim de inaltime

Anul construcție

Grădiniță

Corp CI

Sparțial+P+Mparțial

1930

Corp C2

P

1970

Clădirea existenta este compusa din 2 corpuri CI, C2. Clădirea CI a fost inițial locuință, apoi sediu PCR, ulterior s-a executat corpul C2 (conform plan de situație). Corpul C2 este format din 2 corpuri executate cu materiale diferite, separate prin rost.

In prezent, 2017, clădirea are rol de Grădiniță cu program prelungit si este in exploatare. O parte dintre elementele de închidere ale anvelopei clădirii: pereți exteriori, planseu pod, placa pe sol nu sunt corespunzătoare din punct de vedere al îndeplinirii cerințelor de izolare termică conform cerințelor normativelor in vigoare.

 • 1.6. Reglementări tehnice

Prezenta lucrare s-a realizat pe baza « Metodologie de calcul a performanței energetice al clădirilor”, indicativ MC 001 aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.157/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr,126 și 126 bis din 21 februarie 2007. Această reglementare tehnică este structurată pe mai multe părți care sunt în deplin acord între ele:

 • ❖ Partea I - Anvelopa clădirii;

 • ❖ Partea a Ha - Performanța energetică a instalațiilor aferente clădirii;

 • ❖ Partea a in a - Auditul și certificatul de performanță energetică a clădirii;

T

 • ❖ Breviar de caicul al performanței energetice a clădirilor și apartamentelor;

 • ❖ Partea a VI a- Parametrii climatici necesari determinării performanței energetice a clădirilor noi și existente, dimensionării instalațiilor de climatizare a clădirilor și dimensionării higrotermice a elementelor de anvelopă ale clădirilor.

Acestea au drept obiectiv stabilirea unei metode coerente de evaluare și certificare a performanței energetice atât pentru clădirile noi cât și pentru cele existente, având diverse funcțiuni, transpunând în România prevederile Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului European prin legea nr.372/2005.

Se verifică realizarea unui nivel de confort higrotermic și a unor condiții igienico-sanitare corespunzătoare. Se evaluează gradul de izolare termică a clădirii în raport cu valorile de referință stabilite în scopul reducerii consumului consumului de energie termică în exploatare și a protecției mediului prin reducerea emisiilor poluante în atmosferă.

 • 1.7. Informații generale privind clădirea existentă

 • 1.7.1. Condițiile locale ale amplasamentului

municipiul Bacau județul Bacău

zona climatică: m conform hărții de zonare climatică a României, figura Al din SR 1907-1 sau Anexa D din normativul CI07 partea a 3-a: Te - -18 °C;

zona eoliană: IV conform hărții de încadrare a localităților în zone eoliene, figura 4 din SR 1907-1;

 • - poziția față de vânturile dominante: amplasament adăpostit pentru fațade;

clasa de importanță conform P100-1/2013, Prevederi de proiectare pentru clădiri, Tab. 4.3: H (clădiri care prezintă un hazard important pentru importanta publica in cazul prăbușirii sau avarierii grave ), yi - 1,2

 • - zona seismica conform P100-1/2013, fîg 3.1: ag = O,35g;

 • - perioada de control (colt), conform PI00-1/2013, fig.3.2: Tc = 0,7 sec;

zona climatică pentru încărcare cu vânt corespunzând unor valori caracteristice pentru viteza vântului mediata pe 1 minut la 10 m, cu interval mediu de recurenta de 50 de ani (2% probabilitate anuala de depășire) de U=35 m/s recomandată în harta de zonare din Figura A.l și pentru presiunea de referință a vântului, mediată pe 10 minute la 10 m înălțime, cu interval mediu de recurență de 50 de ani (2% probabilitate anuala de depășire), qref = 0,6 kPa, recomandată în harta de zonare din Figura A.2 din Codul de proiectare: Bazele proiectării și acțiuni asupra construcțiilor - Acțiunea vântului - indicativ NP 082- 04.

zona climatică pentru încărcare cu zăpadă corespunzând unei valori caracteristice a încărcării din zăpada pe sol, s0,k - 2,5 kN/m2, recomandată în harta de zonare din Figura 2.1 din Codul de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor indicativ CR 1-1-3-2012.

adâncimea minimă de îngheț: 0.90-5-1 m, conform studiului geotehnic.

 • 1.7.2. Perioada de proiectare/execuție al clădirii

Perioada de proiectare a clădirii: nu se cunosc date despre proiectantul clădirii. Clădirea existenta este compusa din 2 corpuri CI, C2. Clădirea CI a fost inițial locuință, apoi sediu PCR, ulterior s-a executat corpul C2 (conform plan de situație). Corpul C2 este format din 2 corpuri executate cu materiale diferite, separate prin rost. Clădirea inițială a fost construită în anii 1930, având o arhitectură de calitate, cu proprții și detalii ce presupun contribuția unui arhitect și care s-a păstrat. în decursul anilor, clădirea a fost renovată și extinsă.

 • 1.7.3. Descriere arhitecturală a clădirii existente

® Regimul înălțime:

CORP CI- Sp+P+Mansardă parțial ; CORP C2 - P

® înălțimea clădirii:

Corp CI Hcoama- 9,00 m Corp C2 Hcoama= 5,85 m

® Suprafața utilă a spațiilor încălzite: CI; m2;

GRĂDINIȚĂ

CORP CI

S+P+M parțial

CORPC2 -P

fara zona de depozitare

Au [m2]

V[m3]

Au [m2]

V [m3]

462,090

1433,680

235,87

676,860


c

® Volumul util încălzit C1+C2 cf. NP 048: 2110,55 m3

® Număr de tronsoane : 4 (clădire formata din corpuri alipite cu rost inchis)

© Număr de scări : 2

• înălțimea medie a soclului: CORP CI H soclu = 0,7 CORP C2, H soclu = 0,1 m

® Tâmplăria : tâmplăria dubla din PVC

® Tip acoperiș : Acoperiș de tip șarpanta de lemn

® Tip învelitoare : tablă zincata.

 • 1.7.4. Structura de rezistență

> Sistemul structural ce definește clădirea este următorul:

® Corpul CI : pereți portanti din zidărie de cărămidă plina,

8

® CORP C2: pereți cu din gips carton,

pereți portanti din zidărie de cărămidă plina, structura metalica;

® plansee din lemn cu tavan pe sipca si rabit, exista montat inclusiv tavan fals din panouri de gips -carton.

® la nivelul podului s-a prevăzut umplutura de pamînt cu rol de termoizolatie,

® acoperiș de tip șarpanta de lemn tablă zincata,

> Infrastructura : fundații continue din beton simplu.

 • 1.7.5. Descrierea funcțiilor

H Destinația principală: grădiniță cu program prelungit;

B Destinația încăperilor: săli de clasă, cabinet, sala de mese, bucătărie, grupuri sanitare, hol, spălătorie,camere depozitare;

■ Asigurarea circulației pe orizontală și holuri;

B Asigurarea circulației pe verticală : exclusiv in corp CI, scara de acces la mansarda.

Clădirea are asigurate următoarele utilități:

 • - alimentare cu energie electrică din rețeaua de joasă tensiune;

 • - alimentare cu apă rece de la rețeaua stradală;

 • - încălzirea spațiilor se realizează cu agent termic (apă caldă 90/70°C) care circulă prin corpuri de incalzire din oțel;

 • - telefonie;

 • - instalații voce-date pentru susținerea aplicațiilor internet.
ioTabel 1.1. Descrierea clădirii pe încăperi: suprafață, destinație

Nr.

Crt

Element clădire

Nivel

Suprafața

[m2]

1

windfang

9,45

2

holl

20,68

3

sala de clasa 1

43,47

4

sala de clasa 2

23,71

5

hol2

17,76

6

hol2

38,20

7

sala de clasa 3

25,62

8

cabinet medical

11,55

9

hol 3

10,19

10

birou 2

6,37

11

birou 3

3,69

12

hol4

1,35

13

grup sanitar

2,65

14

sala de clasa 4

19,56

15

ho!5

34,45

16

hol6

3,13

17

casa scării

9,41

18

sala de clasa 5

CI-parter

32,25

19

dormitor

43,47

20

dormitor

43,47

21

grup sanitar

2,65

22

hol 6

6,14

23

casa scării

CI -

9,405

24

dormitor3

mansarda

43,47

25

hol 6

22,55

26

acces beci

7,15

27

CT

7,68

28

depozit

13,20

29

sala de clasa 6

17,80

30

hol7

14,37

31

bucătărie

26,88

32

spălător vase

13,94

33

sala de mese

46,32

34

depozit vesela

C2

4,75

35

spălător

11,66

36

dus

C2

3,23

37

hol

2,24

38

grup sanitar 1

18,39

39

grup sanitar 1

11,77

40

spălătorie

13,94

41

hol depozitare

7,41

42

camera depozitare 3

19,12

43

camera depozitare 1

C2 -

26,55

44

camera depozitare 2

neîncălzit

23,73

Tâmplari a exterioară inițială din lemn montată la execuția clădirii a fost inlocuita cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant, în anul 2005.

în anul 2005 a fost schimbat și sistemul de încălzire al clădirii, fiind montate 3 centrale termice murale de puteri 30 kW, 30kW, respectiv 24 kW (cea din cancelarie) și radiatoare panou oțel.

 • 2. EVALUAREA PERFORMANȚELOR CLĂDIRII

Ipoteze limitative:

 • 1.  Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale clădirii sau structurii acesteia ce ar avea ca efect o valoare mai mare sau mai mică. Nu se asumă nici o responsabilitate pentru asemenea situații sau pentru obținerea studiilor tehnice necesare pentru descoperirea lor.

 • 2.  Se presupune că, clădirea este în deplină concordanță cu toate reglementările locale și naționale privind mediul înconjurător.

 • 3. Informațiile furnizate de beneficiar sunt considerate autentice, dar nu se da nici o garanție asupra preciziei lor.

 • 4. Pentru elaborarea acestui raport de audit beneficiarul a pus la dispoziția auditorilor energetici pentru clădiri, documentație parte desenata si parte scrisa. Auditorii s-au folosit de aceasta documentație completând-o cu relevee si fotografii acolo unde a fost cazul.

 • 5.  Se presupune ca toate autorizațiile, certificatele de funcționare si alte documente solicitate de autoritatile legale sau administrative locale sau republicane sau de către organizații private, au fost sau pot fi reînoite pe noul amplasament pentru oricare din utilizările pe care se bazeaza estimările caracteristicilor clădirii din cadrul raportului.

 • 6.  Se presupune ca utilizarea terenului si construcțiilor corespunde cu granițele proprietarii descrise si nu exista nici o servitute, altele decât cele descrise in raport sau prezentate in partea grafica.

 • 7.  Nu a fost observata de auditori existenta unor materiate periculoase care pot sau nu să fie in clădire. Auditorii nu au cunoștința de existența unor asemenea materiale pe sau in proprietate. Totuși auditorii nu au calitatea să detecteze aceste substanțe. Prezenta unor substanțe ca azbest, izolație ce degaja gaze toxice si alte materiale potențial periculoase poate afecta valoarea proprietarii. Auditul energetic este bazat pe ipoteza ca nu exista asemenea materiale ce ar afecta proprietatea. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru orice lucrare tehnica necesara pentru descoperirea lor. Daca este nevoie clientul este solicitat sa angajeze un expert in acest domeniu.

 • 8. Previziunile sau estimările de exploatare conținute în raport sunt bazate pe condițiile actuale ale clădirii, pe factori anticipați pe termen scurt și o economie stabilă. Prin urmare, aceste premize se pot schimba.

Performanța energetică a clădirii reprezintă energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităților legate de utilizarea normală a clădirii, necesități care includ în principal:

B încălzirea;

B Prepararea apei calde de consum;

B Răcirea;

B Ventilarea;

B Iluminatul.

Auditul energetic se efectuează de auditori energetici: Grigore Roxana Margareta atestată gr. I, specialitatea C.I (construcții și instalații), posesoare a certificatului de atestare seria Ua 01419, Mihoc Angela, atestată gr. I, specialitatea C.I. (construcții și instalații), posesoare a certificatului de atestare seria Ua 01255.

 • 2.1. Caracteristicile elementelor de anvelopă

Caracteristicile elementelor care se iau în considerare în calculul anvelopei, conform C 107/1, precum și denumirea, simbolurile și ariile elementelor de construcție care compun anvelopa clădirii sunt date în tabelul 1.2:

Tabel 1.2.

Element de anvelopa

Orientare

A

[m2]

R'

[m2K/W]

PE3

Perete exterior

zidărie de cărămidă plină 30 cm -Parter

47,535

0,604

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

5,625

0,560

PE6

Perete exterior zidărie de cărămidă plina 42,5 cm și polistiren expandat 5 cm

55,129

1,935

PE5

Perete exterior- structură metalică- zona neîncălzită

45,425

0,256

Fe2

Tamplarie PVC - zona neîncălzită

NV

1,650

0,560

PE1

Perete exterior zidărie de cărămidă plină 30 cm

4,025

0,604

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

13,470

0,560

Fe2

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

14,150

0,560

PE2

Perete exterior zidărie de cărămidă plina 50 cm

31,633

0,902

PE3

Perete exterior

zidărie de cărămidă plină 30 cm -Parter

6,082

0,604

PE6

Perete exterior zidărie de cărămidă plina 42,5 cm și polistiren expandat 5 cm

93,708

1,935

PE7

Perete exterior structura lemn, rigips cu vată minerală

14,752

0,930

PE5

Perete exterior- structură metalică- zona neîncălzită

NE

31,633

0,256

PE1

Perete exterior zidărie de cărămidă plină 30 cm

2,140

0,604

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

8,801

0,560

US

Ușă exterioară PVC plină

2,205

0,560

PE2

Perete exterior zidărie de cărămidă plina 50 cm

25,857

0,902

US

Ușă exterioară PVC plină - zonă neîncălzită

8,505

0,560

PE5

Perete exterior- structură metalică- zona neîncălzită

16,043

0,256

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

4,398

0,560

UM

Ușă metalică izolată

SE

4,410

0,708

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

11,230

0,560

Fe2

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

1,650

0,560

Fe2

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

1,200

0,560

PE2

Perete exterior

sv

161,256

0,902

zidărie de cărămidă plina 50 cm

PE5

Perete exterior- structură metalică- zona neîncălzită

11,200

0,256

ACI

Acoperiș

înclinat

669,49

0,473

Fe3

Lucarne

înclinat

1,2

0,230

PP2

Planseu peste mansarda

orizontal

156,045

1,086

PSb

Planseu peste subsol

orizontal

37,188

0,354

PS1

Placa sol calda-CI

orizontal

358,00

2,293

PS2

Placa sol calda

orizontal

232,74

2,293

PP1

Planseu pod peste parter

orizontal

434,69

1,670

AC2

învelitoare izolată

înclinat

102,51

2,798

 • 2.2. Rezistențele termice ale elementelor de construcție ale anvelopei clădirii

Rezistențele termice ale elementelor de construcție ale anvelopei clădirii s-au determinat prin calcul termotehnic întocmit în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

 • 2.2.1. Rezistența termică unidirecțională, R, se calculează cu relația:

1 1

=  4- / — 4- —

Z , [m2K/W]                                             (2.1)

în care:

ai - coeficient de transfer termic superficial la interior, W/m2K;

Oe - coeficient de transfer termic superficial la exterior, W/m2K;

8 - grosimea elementului de construcție, m;

X - conductivitatea termică de calcul a elementului de construcție, W/mK.

 • 2.2.2. Rezistența termică corectată, R’, ține seama de influența punților termice și se determină cu relația:

#' = r x & [m2K/W]                                                  (2.2)

în care: r- coeficient de reducere al rezistențelor termice unidirecționale.

Tabel 1.3. Rezistențe specifice unidirecționale și corectate ale elementelor de anvelopă

Element de anvelopa

Orientare

R [m2K/W]

r

R’

[m2K/W]

PE3

Perete exterior

zidărie de cărămidă plină 30 cm -Parter

0,627

0,963

0,604

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip teimopan

0,560

1

0,560

PE6

Perete exterior zidărie de cărămidă plina 42,5 cm și polistiren expandat 5 cm

2,009

0,963

1,935

PE5

Perete exterior- structură metalică- zona neîncălzită

0,284

0,900

0,256

Fe2

Tamplarie PVC zona neîncălzită

NV

0,560

1

0,560

PE1

Perete exterior zidărie de cărămidă plină 30 cm

0,627

0,963

0,604

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip teimopan

0,560

1

0,560

Fe2

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip teimopan

0,560

1

0,560

PE2

Perete exterior zidărie de cărămidă plina 50 cm

0,937

0,963

0,902

PE3

Perete exterior

zidărie de cărămidă plină 30 cm -Parter

0,627

0,963

0,604

PE6

Perete exterior zidărie de cărămidă plina 42,5 cm și polistiren expandat 5 cm

2,009

0,963

1,935

PE7

Perete exterior structură lemn, rigips cu vată minerală

1,034

0,900

0,930

PE5

Perete exterior- structură metalică- zona neîncălzită

NE

0,284

0,900

0,256

PE1

Perete exterior zidărie de cărămidă plină 30 cm

0,627

0,963

0,604

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

0,560

1

0,560

US

Ușă exterioară PVC plină

0,560

1

0,560

PE2

Perete exterior zidărie de caiamida plina 50 cm

0,937

0,963

0, 902

US

Ușă exterioară PVC plină - zonă neîncălzită

0,560

1

0,560

PE5

Perete exterior- structură metalică- zona neîncălzită

0,284

0,900

0,256

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

0,560

1

0,560

UM

Ușă metalică izolată

SE

0,708

1

0,708

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

0,560

1

0,560

Fe2

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip teimopan

0,560

1

0,560

Fe2

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

0,560

1

0,560

PE2

Perete exterior

SV

0,937

0,902

zidărie de cărămidă plina 50 cm

0,963

PE5

Perete exterior- structură metalică- zona neîncălzită

0,284

0,900

0,256

ACI

Acoperiș

înclinat

0,473

1

0,473

Fe3

Lucarne

înclinat

0,230

1

0,230

PP2

Planseu peste mansarda

orizontal

1,192

0,911

1,086

PSb

Planseu peste subsol

orizontal

0,373

0,950

0,354

PS1

Placa sol calda-CI

orizontal

3,862

0,594

2,293

PS2

Placa sol calda

orizontal

3,862

0,594

2,293

PP1

Planseu pod peste parter

orizontal

1,832

0,911

1,670

AC2

învelitoare izolată

înclinat

2,798

1

2,798

c

Se constată că majoritatea elementelor componente ale anvelopei clădirii nu îndeplinesc cerințele de izolare termică.

 • 3. RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC

  • 3.1. Conținutul auditului energetic

   • 3.1.1. Expertizarea clădirii existente și a clădirii de referință

Metodologia prevăzută de reglementările tehnice în vigoare se utilizează la stabilirea/verificarea performanței energetice a clădirii în vederea elaborării certificatului de performanță energetică a clădirii precum și la analiza termică și energetica, respectiv întocmirea auditului energetic al clădirii care urmează a fi modernizată din punct de vedere termic și energetic.

Definițiile principalilor termeni utilizați, conform metodologiei:

Clădire: ansamblu de spații cu funcțiuni precizate, delimitat de elementele de construcție care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalațiile aferente, în care energia este utilizată pentru asigurarea confortului higrotermic interior. Termenul clădire definește atât clădirea în ansamblu, cât și părți ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat.

Anvelopa clădirii: Totalitatea suprafețelor elementelor de construcție perimetrale, care delimiteză volumul interior (încălzit) al unei clădiri, de mediul exterior sau de spații neîncălzite din exteriorul clădirii.

Performanța energetică a clădirii (PEC) - energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităților legate de utilizarea normală a clădirii, necesități care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea și iluminatul. Performanța energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul și se exprimă prin unul sau mai mulți indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare izolația termică, caracteristicile tehnice ale clădirii și instalațiilor, proiectarea și amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare și influența clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei și alți factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influențează necesarul de energie.

Analiză termică și energetică a clădirii - operațiune prin care se identifică principalele caracteristici termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia si determinarea consumurilor anuale de energie pentru încălzirea spațiilor, ventilare / climatizare, apă caldă de consum și iluminat.

Audit energetic al unei clădiri - procedură sistematică de obținere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri, de identificare și de cuantificare a măsurilor pentru realizarea unor economii de energie, precum și de raportare a rezultatelor.

Raport de audit energetic - document tehnic care conține descrierea modului în care a fost efectuat auditul, a principalelor caracteristici termice și energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii și instalațiilor interioare aferente acesteia, precum și a principalelor concluzii referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic.

Clădire de referință - clădire având în principiu aceleași caracteristici de alcătuire ca și clădirea reală și în care se asigură utilizarea eficientă a energiei.

Consum normal de energie - consumul de energie termică/electrica în scopul realizării stării de confort termic.

Evaluarea performanțelor energetice ale unei clădiri se referă la determinarea nivelului de protecție termică al clădirii și a eficienței energetice a instalațiilor de încălzire interioara, de ventilare / climatizare, de preparare a apei calde de consum și de iluminat.

Determinarea performanțelor energetice și a consumului anual de energie al clădirii pentru încălzirea spațiilor, apa caldă de consum, ventilare / climatizare și iluminat se realizează în conformitate cu părțile I și H ale Metodologiei, ținând seama și de datele obținute prin activitatea de investigare preliminară a clădirii și constă în:

 • a. Determinarea rezistențelor termice corectate ale elementelor de construcție din componența anvelopei clădirii (Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor ~ partea I-a),

 • b. Determinarea parametrilor termodinamici caracteristici spațiilor încălzite și neîncălzite ale clădirii (Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor ~ partea l-a), inclusiv a necesarului de căldură / frig și a temperaturii interioare pe timp de vară fără climatizare (Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor - partea a-R-a),

 • c. Determinarea consumului anual de energie, total și specific (prin raportare la aria utilă a spațiilor încălzite, Aînc), pentru încălzirea spațiilor, la nivelul sursei de energie a clădirii (Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor - partea a R-a):

 • d. Determinarea consumului anual de energie, total și specific (prin raportare la aria utilă a spațiilor încălzite, Aînc), pentru ventilare - climatizare, la nivelul sursei de energie a clădirii:

~ determinarea necesarului anual de căldură și frig (sensibil și latent) al spațiilor din principalele zone energetice ale clădiri (Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor - partea a R-a),

 • e. Determinarea consumului anual de energie, total și specific (prin raportare la aria utilă a spațiilor încălzite, Aînc), pentru iluminatul artificial, la nivelul sursei de energie a clădirii.

- determinarea consumului anual de energie electrică pentru asigurarea condițiilor de confort interior (iluminat) aferent clădirilor și a Performanței Energetice a Clădirii.

f.Determinarea consumului anual de energie, total și specific (prin raportare la aria utilă a spațiilor încălzite, Aînc), pentru apa caldă de consum, la nivelul sursei de energie a clădirii.

 • - determinarea necesarului anual de apă caldă de consum la nivelul punctelor de consum;

 • - determinarea eficienței sistemului de producere / furnizare, distribuție și utilizare a apei calde de consum,

 • - determinarea consumului anual de apă caldă de consum și a consumului anual de energie pentru furnizarea apei calde de consum și a Performanței Energetice a Clădirii.

 • 3.1.2. Elaborarea certificatului energetic

Certificatul de performanță energetică realizat conform Metodologiei conține următoarele informații privind construcția și instalațiile aferente acesteia:

 • -  Date privind evaluarea performanței energetice a clădirii existente,

 • -  Date privind evaluarea performanței energetice a clădirii de referință,

 • -  Notarea clădirilor existentă și de referință în vederea certificării energetice,

 • -  Prezentarea penalizărilor acordate clădirii certificate,

 • 3.1.3. Prezentarea soluțiilor tehnice de reabilitare/modernizare energetică a clădirii existente

Scopul principal al măsurilor de reabilitare / modernizare energetică a clădirii existente îl constituie reducerea consumurilor de căldură pentru încălzirea spațiilor și pentru prepararea apei calde de consum în condițiile asigurării condițiilor de microclimat confortabil.

 • 3.1.4. Analiza economică a soluțiilor

Principalii termeni utilizați:

Măsură de modernizare energetică ~ intervenție asupra construcției și instalațiilor aferente acesteia, cu scopul reducerii consumului de energie al clădirii.

Durată de viață a soluției de modernizare - durata de viață estimată pentru soluția de modernizare analizată, pentru care parametrii considerați se păstrează neschimbați față de stadiul inițial, la momentul aplicării soluției respective.

Durată de recuperare a investiției - durata de recuperare a investiției prin economia realizată în urma reducerii consumului de energie datorată aplicării măsurilor de reabilitare/modernizare energetică.

Valoare neta actualizată - proiecția la momentul “0” a tuturor costurilor implicate de aplicarea unei măsuri / soluții de modernizare energetică a clădirii, în funcție de rata de depreciere a monedei considerate - sub forma deprecierii medii anuale și de rata medie anuală a creșterii costului energiei.

Cost al unității de energie economisită - costul unității de energie obținută prin modernizare energetică a clădirii, determinat ca raport între valoarea investiției datorată aplicării unei măsuri sau pachet de măsuri de modernizare energetică și economia de energie realizată prin implementarea acesteia pe durata de viaâă a măsurii de modernizare energetică.

Analiza economică a soluțiilor de modernizare se bazează pe următoarele ipoteze și valori:

• Calculele economice se efectuează în euro, considerând un curs de schimb de 4.611ei/euro/19.12.2017;

® Costul specific al energiei termice furnizate în zona analizată este 53,89 euro/MWh;

® Rata anuală de creștere a costului căldurii 10%;

® Rata anuală de depreciere a monedei euro 5%;

Indicatori de eficiență economică utilizați la analiza comparativă a soluțiilor:

® Durata simplă de recuperare a investiției, Nr [ani]

® Costul energiei economisite pe durata de viață a soluției, e [euro/kWh]

în care:

Cinv - costul lucrărilor de modernizare energetică, [euro]

AE- economia de căldură realizată prin aplicarea soluțiilor de modernizare energetică, [kWh/an]

c - costul specific al energiei termice, [euro/kWh]

e=

AE.NS

în care:

Ns - durata de viață estimată a soluției de modernizare energetică.

 • 3.2. Raport de audit energetic

Grădinița cu program prelungit nr. 18, str. Gheorghe Vrânceanu nr. 40 mun. Bacău, jud. Bacău

 • 3.2.1.Caracterizarea clădirii existente

Clădirea este formată din tronsoane separate prin rost inchis corp C1+C2.

Denumirea clădirii si datele constructive:

CLĂDIRE DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

Autiia [m2]

Aîncălzită [m2]

Volum încălzit

[m3]

0

l

2

3

GRĂDINIȚĂ

774,77

697,960

2110,55

Regimul de inaltime al clădirii este Sp+P+Mp, P, cu destinația clădire de grădiniță cu program prelungit.

Clădirea a fost data în folosință în jurul anului 1930, ulterior in anii 1970 s-a executat extinderea clădirii.

La baza elaborării auditului energetic se afla:

 • ❖ Certificat de urbanism nr. 665 din 22 septembrie 2017;

 • ❖ documentație tehnică desenată referitoare la clădirea existentă din proiect nr. 667/2017 faza S.F . intocmit de B.LA. DOBREANU CATINCA;

 • ❖ inspecția la teren: vizualizări, măsurători;

 • ❖ informații din partea beneficiarului.

Descrierea clădirii cu destinația de invatamant pe incaperi si suprafețe este realizată la capitolul

INTERVENȚII IN TIMP ASUPRA CONSTRUCȚIEI

Clădirea a fost dat în folosință în anul 1930, cu regim de inaltime Parter, în anul 1970 s-au executat extinderi cu destinația săli de clasa si grupuri sanitare, sala de mese, spălătorie, spatii de depozitare.

In timpul exploatării clădirii s-au efectuat imbunatatiri arhitecturale si ale instalațiilor:

-s-au refăcut pardoseli din dușumea in pardoseli din parchet si gresie,

-s-au refăcut zugrăveli exterioare si interioare la pereți,

-s-a schimbat tâmplaria; din tâmplarie de lemn in tâmplarie PVC cu geam termopan,

- s-a executat lucrări de anvelopare parțiala a pereților exteriori cu polistiren expandat (fațada laterala dreapta si fațada posterioara corp CI) ;

-sistemul de incalzire actual - sistem de încălzire centrala cu centrale termice murale proprii cu gaz metan, instalația interioara cu un sistem de distribuție bitubulara, inferioara din țevi de polipropilena si corpuri de incalzire tip panou de otel.

STAREA ACTUALA A CLĂDIRII;

8 clădirea este in exploatare si a suportat lucrări de reabilitare,

B acoperișul este de tip șarpanta de lemn cu invelitoare din tabla zincata,

H tâmplaria exterioara initala din lemn a fost înlocuita cu tâmplarie din PVC cu geam termopan,

B instalații termice, electrice, telefonie sunt in stare de funcționare,

8 alimentarea cu energie electrica se face din rețeaua de joasa tensiune,

B pentru iluminarea încăperilor se folosesc surse de iluminat incandescente si corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente;

Finisaje:

B tâmplaria exterioară este relativ în stare buna,

° elementele de anvelopa ale clădiri - pereți exteriori, planseu peste parter (planseu pod) nu respecta condițiile cerute de normativele in vigoare in anul 2017, referitor la rezistentele termice minime ale fiecărui element de construcție, datorita lipsei materialelelor de izolare termica.

 • 3.2.1.2. Determinarea consumului anual normal de căldură pentru încălzire

 • 3.2.I.2.I. Calculul rezistențelor în câmp și corectate ale elementelor anvelopei

Tabel 3.1. Rezistențele termice unidirecționale si rezistențele termice corectate pentru

elementele de construcție ale anvelopei

Element de anvelopa

Orientare

R [m2K/Wj

r

R*

[m2KAV]

A w

PE3

Perete exterior

zidărie de cărămidă plină 30 cm

-Parter

0,627

0,963

0,604

47,535

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

0,560

1

0,560

5,625

PE6

Perete exterior zidărie de cărămidă plina 42,5 cm și polistiren expandat 5 cm

2,009

0,963

1,935

55,129

PE5

Perete exterior- structură metalică- zona neîncălzită

0,284

0,900

0,256

45,425

Fe2

Tamplarie PVC - zona neîncălzită

NV

0,560

1

0,560

1,650

PE1

Perete exterior zidărie de cărămidă plină 30 cm

0,627

0,963

0,604

4,025

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

0,560

1

0,560

13,470

Fe2

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

0,560

1

0,560

14,150

PE2

Perete exterior zidărie de cărămidă plina 50 cm

0,937

0,963

0,902

31,633

PE3

Perete exterior zidărie de cărămidă plină 30 cm -Parter

0,627

0,963

0,604

6,082

PE6

Perete exterior zidărie de cărămidă plina 42,5 cm și polistiren expandat 5 cm

2,009

0,963

1,935

93,708

PE7

Perete exterior structură lemn, rigips cu vată minerală

1,034

0,900

0,930

14,752

PE5

Perete exterior- structură metalică- zona neîncălzită

NE

0,284

0,900

0,256

31,633

PE1

Perete exterior zidărie de cărămidă plină 30 cm

0,627

0,963

0,604

2,140

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

0,560

1

0,560

8,801

US

Ușă exterioară PVC plină

0,560

1

0,560

2,205

PE2

Perete exterior zidărie de cărămidă plina 50 cm

0,937

0,963

0,902

25,857

US

Ușă exterioară PVC plină -

SE

0,560

0,560

8,505

zonă neîncălzită

1

PE5

Perete exterior- structură metalică- zona neîncălzită

0,284

0,900

0,256

16,043

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

0,560

1

0,560

4,398

UM

Ușă metalică izolată

0,708

1

0,708

4,410

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

SV

0,560

1

0,560

11,230

Fe2

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

0,560

1

0,560

1,650

Fe2

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

0,560

1

0,560

1,200

PE2

Perete exterior zidărie de cărămidă plina 50 cm

0,937

0,963

0,902

161,256

PE5

Perete exterior- structură metalică- zona neîncălzită

0,284

0,900

0,256

11,200

ACI

Acoperiș

înclinat

0,473

1

0,473

669,49

Fe3

Lucarne

înclinat

0,230

1

0,230

1,2

PP2

Planseu peste mansarda

orizontal

1,192

0,911

1,086

156,045

PSb

Planseu peste subsol

orizontal

0,373

0,950

0,354

37,188

PS1

Placa sol calda-CI

orizontal

3,862

0,594

2,293

358,00

PS2

Placa sol calda

orizontal

3,862

0,594

2,293

232,74

PP1

Planseu pod peste parter

orizontal

1,832

0,911

1,670

434,69

AC2

învelitoare izolată

înclinat

2,798

1

2,798

102,51

Rezistența termica corectata medie pe toata anvelopa clădirii, R’m, determinata pe baza valorilor ariilor elementelor de construcție din tabel si a rezistențelor termice corectate din Tabelul 3.1 are valoarea: R’m = 1,370 m2K/W,

Rezistențele termice corectate ale elementelor de construcție, R’, se compara cu rezistențele termice normate, R’min. Criteriul de satisfacere a exigentei de izolare termica a clădirii este: R’>R‘min.

în tabelul 3.2 sunt date, comparativ, aceste valori pentru elementele de construcție din componența anvelopei clădirii.

Se constata ca majoritatea elementelor de construcție ale anvelopei clădirii existente nu îndeplinesc exigența de izolare termică.

Tabelul 3.2. Satisfacerea exigenței de izolare termică

Elementul de construcție

R’

[m2K/W]

R’min

[m2K/W]

Satisfacerea exigenței de izolare termică

PE1

0,604

1,8

Nu

PE2

0,963

1,8

Nu

PE3

0,604

1,8

Nu

PE5

0,255

1,8

nu

PE6

1,935

1,8

Da

PE7

0,930

1,8

nu

FE1/US1

0,560

0,5

Da ***

FE2

0,560

0,5

DA

PS1/PS2

2,293/2,293

2,9

Nu

PSb

0,354

2,9

Nu

PP1

1,670

5,0

Nu

PP2

1,086

5,0

nu

Rezistenta termică a tâmplariei existente s-a considerat in calcule prin apreciere, deoarece beneficiarul nu a pus la dispoziție agrementele acesteia.

***Conform Ordonanței nr 18/2009 (M.O. nr. 194/ 27.IH.2009 ) - „Elementul de anvelopa-tâmplaria exterioara- usi si ferestre trebuie sa fie performante energetic, dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului între exterior si spatiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si a altor zone cu rezistenta termica scăzută/’.

Pentru clădirea de referință, cu destinația invatamant, se consideră următoarele valori ale rezistențelor termice minime, conform „Metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor” modificate conform ordinului nr.2641/2017 Anexa nr.4 clădire de categoria 1, pentru clădiri cu utilizare continuă, zona climatică HI, categoria clădiri de învățământ:

Pereți exteriori: R’ min = 1,8 m2K/W;

Tâmplărie exterioară: R’ min = 0,5 m2K/W;

Planșeu sub pod: R’ min - 5,0 m2K/W;

Placa pe sol: R1 min = 2,9 m2K/W.

Coeficientul global de izolare termică calculat Gi = 0,287 W/m3-K față de valoarea de referință Glref = 0,449 W/m3*K, deci Gi < Glref, se îndeplinește condiția de izolare termică.

 • 3.2.I.2.2. Calculul aporturilor interne de căldură

Aporturile interne de căldură (ca valoare medie zilnică) se determină în funcție de numărul mediu de persoane aferent clădirii expertizate, de aparatura și echipamentele existente, de iluminat, de prepararea hranei și de distribuția apei calde menajere.

Se ține cont și de perioada de funcționare a clădirii.

Numărul de elevi si cadre didactive care utilizează clădirea la data intocmirii auditului, este de 180 persoane program de funcționare 1 schimb, conform informațiilor primite de la beneficiar. Rezultă fluxul termic mediu al degajărilor interne de căldură: a = 11,75 W / m2-

 • 3.2.I.2.3. Calculul mărimilor caracteristice pentru încălzire

Se consideră programul de încălzire pe care îl utilizează beneficiarul, încălzire prin intermitență, cu asigurarea unei temperaturi de gardă de 15°C. Pe durata sezonului rece, există 3 săptămâni de vacanță în care nu este furnizat agent termic pentru încălzire.


- Durata sezonului de încălzire: - Numărul corectat de de grade zile pentru încălzire:

Dz = 251 zile

Ngz = 3467,48 grad- zi


Pierderi de căldură ale clădirii :

 • -  Aporturi de căldură ale clădirii :

 • - Necesar de căldură: - Consum de energie pentru încălzire :

~ Consumul specific anual de energie pentru încălzire:


Qv= 153,664 MWh/an

Qg= 55,520MWh/an

Qh= 98,825 MWh/an

Qfh™ 108,099 MWh /an qinc= 143,52 kWh/m2-an


 • 3.2.1.3. Determinarea consumului anual normal de căldură pentru prepararea a.c.m.

Consum de căldură pentru preparararea apei calde menajere

Qacm =14,840 MWh /an

> Consumul anual specific de energie pentru prepararea apei calde de consum:

iacm =19,70 kWh/m2-an.

 • 3.2.1.4. Determinarea consumului anual normal de energie electrică pentru iluminat

Pe baza calculului simplificat din metodologia MC 001- PE, aplicând formula 4.14,

rezultă pentru consumul specific de energie electrică pentru iluminat:

Wii = 13,28 kWh /m2*an,

cu un consum anual de

Wn= 10,004 MWh/an.


 • 3.2.1.5. Determinarea consumului anual normal de energie pentru răcire și ventilare mecanică

Clădirea nu este climatizată, nici nu are prevăzut sistem de ventilare mecanică.

3.2.2. Caracterizarea clădirii de referință

 • 3.2.2.1.Determinarea consumului anual normal de căldură pentru încălzire

Durata sezonului de încălzire:

 • - Numărul corectat de de grade zile pentru încălzire:

 • -  Pierderi de căldură ale clădirii :

  Dz = 243 zile

  Ngz = 3439,69 grad-zi

  Ql= 87,903 MWh/an


  - Aporturi de căldură ale clădirii:
  - Necesar de căldură:

  Qh= 42,339 MWh/an

  - Consum de energie pentru încălzire :

  Qfh= 45,246 MWh/an

  - Consumul specific anual de energie pentru încălzire:

  qinc= 60,07 kWh/m2-an

 • 3.2.2.2. Determinarea consumului anual normal de căldură pentru prepararea a.c.m.

Consum de căldură pentru preparararea apei calde menajere

Qacm =14,840 MWh /an

> Consumul anual specific de energie pentru prepararea apei calde de consum:

iacm =19,70 kWh/m2*an.

 • 3.2.2.3. Determinarea consumului anual normal de energie electrică pentru iluminat

Pe baza calculului simplificat din metodologia MC 001- PH, aplicând formula 4.14, rezultă pentru consumul specific de energie electrică pentru iluminat:

Wii = 13,28 kWh /m2*an,

cu un consum anual de

Wn= 10,004 MWh/an.

Tabelul 3.3. Caracterizarea clădirii existente și a clădirii de referință

Legendă

Mărime energetică

Unități de măsură

Construcție existentă

Clădire de referință

Rezistență medie a clădirii

R'

m2K/W

1,370

1,927

Notă energetică

N

-

86,59

100

Consum specific energie pentru încălzire

Q inc

kWh/m2/an

143,52

60,07

Consum specific energie pentru a.c.m.

1 acm

kWh/m2/an

19,70

19,70

Consum specific energie pentru iluminat

Wil

kWh/m2/an

13,28

13,28

Consum specific total

qT

kWh/m2/an

176,50

93,05

Suprafața încălzită a clădirii

Sine

m2

753,23

753,23

Consum total anual

Qt

MWh/an

132,944

70,091

Indice emisie CO2

1CO2

kg/m2*an

39,28

22,18

 • 3.2.3. Prezentarea soluțiilor reabilitare energetică a clădirii

Clădirea auditată a fost dat în folosință în anul 1930 si a suportat extinderi in anii 1970 și imbunatatiri arhitecturale la nivelul finisajelor interioare si exterioare, închideri, precum si ale instalațiilor de alimentare cu energie termica si alimentare cu apă.

Preocuparea pentru asigurarea condițiilor de microclimat corespunzătoare specificului muncii desfășurate de oameni reprezintă o cerință primordială în orice instituție.

Incintele închise trebuie să asigure parametrii optimi ai condițiilor termice (temperatură, umiditate, mișcarea aerului), condițiilor vizuale (iluminare corespunzătoare, mediu plăcut), condițiilor acustice (nivel scăzut al zgomotului) și de calitate a aerului (aer proaspăt, control al mirosurilor și poluanților). Obiectivul major este de a asigura condițiile menționate astfel încât ocupanții incintei să fie în total confort (termic, vizual, acustic) într-un mediu sănătos.

Există o strânsă legătură între performanța unei persoane și temperatura din imediata apropiere. Un mediu care este prea cald, prea rece sau prea umed nu va contribui la creșterea eficienței muncii.

Graficul ilustrează această corelație. Performanța începe să scadă la temperaturi peste 22°C, iar peste 26°C, ea scade dramatic. De aceea este foarte importantă asigurarea unei temperaturii a mediului ca eficiența activității desfășurate să fie cît mai crescută.

Instalațiile de ventilare, condiționare a aerului, climatizare și încălzire influențează următorii parametri:

 • • mediul termic;

 • • calitatea aerului interior;

 • • umiditatea aerului interior;

mediul acustic.

Structura de rezistenta a ansamblului nou propus, conform proiect, va fî executata astfel: -zidărie de b.c.a. g= 0,30 cm, confinata cu stâlpisori, centuri si buiandrugi de beton armat; -acoperiș de tip terasă necirculabilă.

Pereții exteriori vor avea prevăzut la exterior un strat de izolație termică, vată minerală dual-density, cu grosimea de 10 cm.

Denumirea ansamblului propus si datele constructive:

CLĂDIRE DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

Autila [m2]

Aîncălzită [m2]

Volum încălzit

[m3]

0

1

2

3

GRĂDINIȚĂ

1474,55

1340,50

4538,28

Noul funcțional propus conform proiectului:

Nr.

Crt.

Element clădire

Nivel

Suprafața

[m2]

1

spălător vesela

8,07

2

bucătărie

67,64

3

grup sanitar personal

Subsol parțial

5,47

4

vestiar personal

5,81

5

hol

4,45

6

casa scani

8,82

7

depozit

9,01

8

spațiu tehnic

9,92

9

wind fang

Parter

9,45

10

Hol 1

20,68

n

administrație

43,47

12

cancelarie profesori

23,71

13

cabinet medical

17,76

14

Hol 2

38,25

15

cancelarie profesori

25,62

16

vestiar profesori

11,55

17

hol 3

17,38

18

birou

14,91

19

grup sanitar

2,65

20

Hol 4

1,35

21

hol intrare

42,14

22

vestiare

18,80

23

hol distribuție

77,81

24

casa scării

12,96

25

sala grupa 1

63,34

26

sala grupa 2

63,81

27

grup sanitar copii

15,61

28

depozit întreținere

2,70

29

casa scării

17,15

30

Grup sanitar dizab.

5,27

31

grup sanitar copii

15,80

32

sala de mese

109,92

33

sala grupa 4

73,05

34

sala grupa 3

56,52

35

casa scării

13,92

36

grup sanitar

3,475

37

hol distribuție

84,8

38

grup sanitar

etaj

3,475

39

sala grupa 6

77,7

40

sala grupa 7

46,87

41

casa scării

15,25

42

grup sanitar

5,035

43

hol

46,41

44

grup sanitar elevi

15,44

45

grup sanitar elevi

17,36

46

hol

11,52

47

dormitor

40,74

48

hol

9,01

49

casa scării

8,815

50

camera întreținere nivel

9,92

51

rufe curate

9,92

Se consideră programul de încălzire pe care îl utilizează beneficiarul, încălzire prin intermitență, cu asigurarea unei temperaturi de gardă de 15°C. Pe durata sezonului rece, exista 3 săptămâni de vacanță în care nu este furnizat agent termic pentru încălzire.

Determinarea consumului anual normal de căldură pentru încălzire

- Durata sezonului de încălzire:

Dz = 252 zile

- Numărul corectat de de grade zile pentru încălzire:

Ngz - 3409,81 grad-zi

- Pierderi de căldură ale clădirii:

Ql= 221,957 MWh/an

- Aporturi de căldură ale clădirii:

Qg= 104,173 MWh/an

- Necesar de căldură:

Qn= 125,401 MWh/an

- Consum de energie pentru încălzire :

Qa= 129,465 MWh/an

- Consumul specific anual de energie pentru încălzire:

qinc= 87,80 kWh/m2- an

 • 3.2.2.2. Determinarea consumului anual normal de căldură pentru prepararea a.c.m.

Consum de căldură pentru preparararea apei calde menajere:

Qacm =14,792 MWh /an

> Consumul anual specific de energie pentru prepararea apei calde de consum:

iacm =10,03 kWh/m2*an.

 • 3.2.2.3. Determinarea consumului anual normal de energie electrică pentru iluminat

Pe baza calculului simplificat din metodologia MC 001- Pil, aplicând formula 4.14, rezultă pentru consumul specific de energie electrică pentru iluminat:

Wii = 12,08 kWh /m2*an,

cu un consum anual de

Wn= 17,808 MWh/an.

Tabelul 3.4. Caracterizarea ansamblului propus din punct de vedere al performanțelor energetice

Legendă

Mărime energetică

Unități de măsură

Construcție propusă

Rezistență medie a clădirii

R’

m2K/W

2,062

Notă energetică

N

-

100

Consum specific energie pentru încălzire

Q inc

kWh/m2/an

87,80

Consum specific energie pentru a.c.m.

1 acm

kWh/m2/an

10,03

Consum specific energie pentru iluminat

Wil

kWh/m2/an

12,08

Consum specific total

qT

kWh/m2/an

109,91

Suprafața încălzită a clădirii

Sine

m2

1474,55

Consum total anual

Qt

kWh/an

162066,96

Indice emisie CO2

ico2

kg/m2*an

23,67

Consum de energie primară

Ep

kWh/an

215441,17

Coeficientul global de izolare termică calculat Gi = 0,238 W/m3*K față de valoarea de referința Glref = 0,423 W/m3*K, deci Gi < Glref, se îndeplinește condiția de izolare termică.

Se observă că din punct de vedere energetic, ansamblul rezultat este mai bun decât clădirea veche existentă, consumul specific anual, indicele de emisie CO2 fiind mai mici.

Lucrările de intervenție propuse au ca scop reducerea consumului specific pentru încălzire în condiții de eficiență energetică, precum și asigurarea unui confort interior adecvat și a condițiilor sanitar-igienice de desfășurare a activităților specifice domeniului de învățământ.

De asemenea se va ține cont și de noul funcțional existent, adaptat noii construcții și cerințelor pentru destinația clădirii, respectic grădiniță cu program prelungit.

3.2.3.I. Soluții pentru partea de construcții

Pe baza expertizei energetice se propun următoarele soluții de îmbunătățire a performanței energetice a clădirii:

 • 1. aplicarea de termosistem de vata minerală 5 cm la nivelul pereților interiori ai anvelopei în interior, pe fațada principală a clădirii CI care va rămâne din vechea clădire și fațada lateral stânga a acesteia, precum și aplicarea de termosistem de polistiren extrudat 5 cm la soclului clădirii - soluția Ci;

 • 2. izolare planșeu pod (planșeu peste parter) cu saltele de vata minerala bazaltica 15 cm grosime- soluția C2;

 • 3.  izolare placă sol la corpul de clădire rămas cu polistiren extrudat 5 cm - soluția C3;

 • 4. înlocuirea tâmplariei existente din PVC cu vitraj dublu cu tâmplarie din PVC cu vitraj dublu cu fante higroreglabile, geam low-e, cu gaz inert- soluția Fi.

S-a ales izolarea la interior datorită caracteristicilor arhitecturale deosebite ale fațadelor clădirii CI. Termoizolarea la interior prezintă următoarele avantaje:

 • V corectează majoritatea punților termice;

S protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

 • V durata de viata garantată îndelungata.

Vata minerală va avea conductivitatea termică de minim X=0,036 W/m*K, va fi ignifugată.

Tabelul 3.5.Caracteristici energetice ale soluțiilor pe partea de construcții analizate

Mărime

U.M.

Scenariu Ci

Scenariu C2

Scenariu C3

Scenariu Fi

R1

m2K/W

2,208

2,062

2,110

2,095

N

-

100

100

100

100

Qinc

kWh/m2/an

80,28

77,66

85,07

86,12

lacm

kWh/m2/an

10,03

10,03

10,03

10,03

Wîi

kWh/m2/an

12,08

12,08

12,08

12,08

CJT

kWh/m2/an

102,39

99,77

107,19

108,23

Sine

m2

1474,55

1474,55

1474,55

1474,55

1CO2

kgco2/m2*an

22,13

21,59

23,11

23,32

3.2.3.2. Soluții pentru partea de instalații

Datorită faptului că proiectul are ca obiectiv; CONSTRUIRE CORP NOU ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ GRĂDINIȚA NR. 18, STR. GHEORGHE VRĂNCEANU NR. 40, MUN. BACĂU, JUDEȚUL BACĂU, este evident că se va modifica și moderniza întreaga parte de instalații, armonizându-se sistemul de încălzire, preparare apă caldă și iluminat la nivelul ansamblului propus, conform noului funcțional.

Din acest motiv, în raportul de audit energetic, nu se vor cuantifica aceste soluții din punct de vedere al performanței energetice și nici al cheltuielilor necesare modernizării și refacerii instalațiilor, însă se specifică următoarele, ca și soluții de modernizare- reabilitare:

 • 1. Reabilitarea sistemului de încălzire al grădiniței prin înlocuirea centralelor termice clasice, cu centrale in condensatie, pe gaz metan, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor de CO2 și refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire, înlocuirea radiatoarelor, având in vedere ca sunt din otel si sunt colmatate cu rugina prin interior, realizarea unui sistem de încălzire prin pardoseală, adecvat noului funcțional propus pentru corpul CI. Instalația existenta este executata din țeava PPR si prezintă disfunctionalitati in privința distribuirii echilibrate a agentului termic. Se vor monta robinete de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire, precum și debitmetre pe racordurile de apă caldă și apă rece și a contoarelor de energie termică, inclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor.

 • 2. Se urmărește și reabilitarea instalației de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață și instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economia de energie.

 • 3.2.3.3. Pachete de soluții

Se propun 2 pachete de soluții:

PS1 - C2, C3> Fi;

PS2 - Ci, C2, C3, Fi.

Tabelul 3.6. Caracteristici energetice ale pachetelor de soluții

Mărime

U.M.

Pachetul PS1

Pachetul PS2

R*

m2K/W

2,145

2,303

N

100

100

Cfinc

kWh/m2/an

73,87

66,53

lacm

kWh/m2/an

10,03

10,03

Wîl

kWh/m2/an

12,08

12,08

qT

kWh/m2/an

95,98

88,64

Sine

m2

1474,55

1474,55

ico2

kgco2/m2*an

20,81

19,31

Consum total de energie Qt

kWh/an

141521,76

130697,94

Consum anual de energie primară Ep

kWh/an

191403,29

178739,42

 • 4.3. Analiza economică a soluțiilor

Sinteza calculelor economice și energetice este prezentată în tabelul 3.7.

Tabelul 3.7. Sinteza calculelor economice și energetice pentru soluțiile propuse:

Scenariu

Co(Euro)

QT[kWh/an]

Ns[ani]

f

i

xk

Sxk

CI

2275,70

162066,959

20

0,1

0,05

1,048

32,21

C2

7232,97

162066,959

20

0,1

0,05

1,048

32,21

C3

4668,42

162066,959

20

0,1

0,05

1,048

32,21

FI

5299,08

162066,959

20

0,1

0,05

1,048

32,21

PS1

17200,47

162066,959

20

0,1

0,05

1,048

32,21

PS2

19476,16

162066,959

20

0,1

0,05

1,048

32,21

cE2(E/kWh)

CE2(Euro)

VNA

C(m)[Euro]

QTC1 [kWh/an]

AE [kWh/an]

0,0539

8136,62

264388

2275,7

150,984,42

11082,5

0,0539

7928,1

262628

7233,0

147,115,00

14952

0,0539

8517,48

279050

4668,4

158,051,64

4015,32

0,0539

8600,57

282357

5299,1

159,593,43

2473,53

0,0539

7626,67

262886

17200,5

141,521,76

20545,2

0,0539

7043,37

246371

19476,2

130,697,94

31369

ACE[Euro/an]

AVNA

e

NR[ani]

597,243

-16963,9

0,010

3,44

805,768

-18724

0,024

7,36

216,387

-2302,27

0,058

14,69

133,3

1004,96

0,107

22,18

1107,19

-18466,5

0,042

11,48

1690,49

-34981,2

0,031

9,05

Se observă că ambele pachete de soluții duc la reduceri semnificative ale consumului energetic, PS1 asigură o reducere de 12,67% a consumului energetic, iar pachetul PS2 o reducere de 19,35% a consumului energetic. Se reduce semnificativ și consumul de energie primară, de la 215441,17 kWh/an la 191403,29 kWh/an pentru pachetul PS1 și la 178739,42 kWh/an pentru pachetul PS2. De asemenea se reduc și emisiile de CO2 de la 23,67 kgco2/m2*an la 20,81 kgco2/m2*an pentru PS1 și 19,31 kgco2/m2*an pentru PS2. Se recomandă pachetul de soluții PS2. deoarece asigură încadrarea clădirii pe partea de consum de energie pentru încălzire în clasa energetică A și are o durată de recuperare a investiției NR=9,05 ani, mai mică decât a pachetului de soluții PS1 de 11,48 ani.

MĂSURI RECOMANDATE IN SARCINA BENEFICIARULUI

Sunt recomandate si următoarele masuri conexe in vederea creșterii in mod direct sau indirect a performantei energetice a clădirii:

 • - informarea administrației despre economisirea energiei:

 • - intelegerea corecta a modului in care clădirea trebuie sa funcționeze atat in ansamblu cat si la nivel de detaliu;

-desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuției lucrărilor de reabilitare termica;

 • - stabilirea unei politici clare de administrare in paralel cu o politica de economisire a energiei in exploatare;

 • - înregistrarea regulata a consumului de energie;

 • - angajarea unui responsabil energetic;

-asigurarea serviciilor de consultanta energetica din partea unor firme specializate

care sa asigure si întreținerea corespunzătoare a instalațiilor din construcții


întocmit,

Dr. Ing. Grigore Roxana Margareta v              Ing. Mihoc AngelaAnexa 1. Fișa de analiză termică și energetică

Grădinița cu program prelungit nr. 18

Bacău, str. Gheorghe Vrânceanu nr. 40, județul Bacău

Clădirea grădiniței a fost executată în 2 etape diferite.

Grădinița nr. 18 (corpCl+C2)

Municipiu Bacău

Grădiniță

Adresa: Bacău, str. Gheorghe Vrânceanu nr. 40, județul Bacău

Nr. cadastral: 7155 (conform CU 665 din 22 septembrie 2017)

Proprietar: municipiul Bacău

Beneficiar: municipiul Bacău

Categoria clădirii:

□ locuințe

□ birouri

□ spital

□ comerț

□ hotel

□ autorități locale / guvern

□școală

□ cultură

IU altă destinație: grădiniță cu program prelungit

□ Tipul clădirii:

□ individuală

® înșiruită

□ bloc

□ tronson de bloc

 • □  zona climatică: III conform hărții de zonare climatică a României, figura Figura III. 1 -Zonarea climatică - iarnă de calcul din MC001/6-2013: Te = -18 °C;

 • □  Regimul de înălțime al clădirilor:

  regim de înălțime

  Anul construcție

  Grădiniță

  Corp CI

  Sparțial+P+Mparțial

  1930

  Corp C2

  P

  1970

□ Proiectant / constructor:

Clădirea CI a fost executată în anul 1930, iar clădirea C2 a fost executată în anul 1970 cu regim de înălțime Parter.

□ Structura de rezistenta a clădirii: executata in etape si structuri si materiale diferite.

Structura clădirea C 1 Sp+P+Mr

zidărie de cărămidă plina, portanta

închideri Parter

zidărie de cărămidă plina de 42,5 cm,

izolație de polistiren expandat de 5 cm la pereți fațada laterala dreapta și fațada posterioară,

parapet din zidărie izolat cu polistiren expandat 3 cm grosime

închideri mansarda

zidărie de cărămidă plina de 42,5 cm, izolație de polistiren expandat de 5 cm la pereți fațada laterala dreapta

Pereți de compartimentare

Zidărie de cărămidă plina 25 cm

plansee

Planseu peste parter - planseu din lemn cu tavan pe sipca si rabit, gipsa carton si cu umplutura de pământ ca termoizolatie.

Acoperiș

Șarpanta de lemn, invelitoare din tabla zincata

Placa pe sol

Beton armat monolit Pardoseli din parchet si gresie

Sistemul de fundare

Fundații continue din beton simplu

Structura clădirea

C2-1, cu încăperile: depozit, sala de clasa 6, sala de mese bucătărie, holuri

Pereți din gips carton

Închideri

parapet cu termoizolatie de polistiren expandat de 3 cm

Pereți de compartimentare

Gips carton

plansee

Planseu peste parter - planseu din lemn cu tavan pe sipci si rabit, ghips carton si cu umplutura de pământ ca termoizolatie, termoizolatie de vata minerala

Acoperiș

Șarpanta de lemn, invelitoare din tabla

Placa pe sol

Beton armat monolit Pardoseli din parchet si gresie

Sistemul de fundare

Fundații continue din beton simplu

Structura clădirea C2-2 încăperile: grupuri sanitare, spălător, dus

zidărie de cărămidă plina, portanta

închideri

Zidărie de bea de 42,50 cm

Pereți de compartimentare

Zidărie de cărămidă plina 12,5 cm, 25 cm

plansee

Planseu peste parter - planseu din lemn cu tavan pe sipci si rabit, gips carton si cu umplutura de pământ ca termoizolatie.

Acoperiș

Șarpanta de lemn, invelitoare din tabla

Placa pe sol

Beton armat monolit Pardoseli din gresie

Sistemul de fundare

Fundații continue din beton simplu

Structura C2-3 încăperile: camere de depozitare, hol depozitare

Structura metalica stîlpi si grinzi metalice

închideri

Panouri de gips carton

plansee

Planseu peste parter - planseu din lemn cu tavan pe

Acoperiș

Șarpanta de lemn, invelitoare din tabla tip țigla

Placa pe sol

Beton armat monolit, pardoseli din gresie

 • □  Existența documentației construcției și instalației aferente acesteia:

S partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ,

® secțiuni reprezentative ale construcției,

 • □ detalii de construcție,

 • □ planuri pentru instalația de încălzire interioară,

 • □ schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară,

 • □ planuri pentru instalația sanitară,

 • □  Gradul de expunere la vânt:

 • □ adăpostită         E moderat adăpostită       □ liber expusă (neadăpostită)

 • □  Starea subsolului tehnic al clădirii:

 • □ Uscat și cu posibilitate de acces la instalația comună,

 • □ Uscat, dar Iară posibilitate de acces la instalația comună,

 • □ Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară), Plan de situație / schița clădirii cu indicarea orientării față de punctele cardinale, a distanțelor până la clădirile din apropiere și înălțimea acestora și poziționarea sursei de căldură sau a punctului de racord la sursa de căldură exterioară

Plan de situație - anexat

□ Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din componența anvelopei clădirii: tip, arie, straturi, grosimi, materiale, punți termice:

53 Pereți exteriori opaci:

S alcătuire:

PE

Descriere

Arie

Kl

Straturi componente (î —> e)

Coeficient reducere, r[-]

Descriere

5

[m]

PE1

Zidărie cărămidă plina #30 CM

NV; NE;

6,175

tencuiala interioară

0,025

0,963

zidărie cărămidă plina

0,250

tencuiala exterioară

0,025

PE

Descriere

Arie

[Itf]

Straturi componente (i e)

Coeficient reducere, r [-]

Descriere

5

[m]

PE2

Perete zidărie cărămidă plina #42,5 cm

NV;NE;SE;SV

218,746

tencuiala interioara

0,025

0,963

zidărie cărămidă plina

0,425

tencuiala exterioară

0,050

PE

Descriere

Arie

[m2]

Straturi componente (i —> e)

Coeficient reducere, r [-]

Descriere

5

[m]

PE3

Zidărie cărămidă plina #25 cm

NE; NV

53,617

tencuiala

0,025

0,963

zidărie de cărămidă plina

0,250

Tencuiala exterioară

0,025

PE

Descriere

Ane |m2|

Straturi componente (i —> e)

Coeficient reducere,

r[-l

Descriere

5

[m]

tencuiala interioara

0,025

PE5

Perete gips carton

104,301

gips carton

0.03

0,900

NV;SE

schelet metalic

0,01

tencuiala exterioară

0,025

PE

Descriere

Ane [n?]

Straturi componente (i —> e)

Coeficient reducere, r H

Descriere

8

[m]

PE6

Perete zidărie de cărămidă plina #425 cm

NE

148,837

tencuiala interioara

0,025

0,963

zidărie cărămidă plina 43cm

0,43

polistiren expandat

0,05

tencuiala exterioară

0,01

PE

Descriere

Ane

[m2]

Straturi componente (i —> e)

Coeficient reducere, r [-]

Descriere

8

[m]

PE7

Perete gips carton NE

14,753

tencuiala interioara

0,025

0,900

Gips carton

0.03

schelet metalic

0,01

polistiren expandat

0,03

tencuiala exterioară

0,025

Aria totală a pereților exteriori opaci [m2]: 546,419 m2

J Stare: ®bună,              □ pete condens, □ igrasie,degradata cu fisuri

S Starea finisajelor:            □ bună, ntencuială prezintă fisuri la fațada

S Tipul și culoarea materialelor de finisaj: Tencuială similipiatră culoare galben

S Rosturi despărțitoare pentru tronsoane ale clădirii: □ Pereți către spații anexe (casa scărilor, ghene, pod etc.):

S Aria totală a pereților către casa scărilor [m2]:

S Volumul de aer din casa scărilor [m3]:

0 Placă pe sol:

PS

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i —> e)

Coeficient reducere, r H

Descriere

6

[m]

PS1

Pardoseală calda (CI) (placă pe sol)

358,0

parchet

0,01

0,594

sapa

0,03

Zgura

0,03

Beton

0,15

umplutură pietriș

0,15

umplutura de pământ

1,0

0 Placă pe sol:

PS

Descriere

Arie

[m2]

Straturi componente (i —► e)

Coeficient reducere, r [-]

Descriere

8

[m]

PS2

Pardoseală calda (placă pe sol)

232,74

parchet

0,01

0,594

sapa

0,03

Zgura

0,03

Beton

0,15

umplutură pietriș

0,15

umplutura de pământ

1,0

S Aria totală a pardoselii calde [m2]: 590,73

Planseu peste subsol

PS

Descriere

Arie

[m2]

Straturi componente (i —> e)

Coeficient reducere, r H

Descriere

8

[m]

PSb

Planseu peste subsol

37,188

gresie

0,008

0,95

hidroizolatie

0,002

sapa

0,03

beton

0,13

0 Planșeu sub pod: zona parter

PP

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i —> e)

Coeficient reducere, r [-]

Descriere

5

[m]

PP1

planseu pod

434,69

Scândura

0,025

0,911

Lut si paie

0,115

Grinzi de lemn

0,08

scândura

0,025

Placa Armstrong

0,012

Tencuiala

0,0150

S Aria totală a planșeului sub pod [m2]: 434,69

PP

Descriere

Arie

[m2]

Straturi componente (i —> e)

Coeficient reducere, r [-]

Descriere

5

[m]

Scândura

0,025

planseu pod peste mansarda

Lut si paie

0,115

PP2

156,045

Grinzi de lemn

0,08

0,911

scândura

0,025

Tencuiala

0,012

AC

Descriere

Arie

[m2]

Straturi componente (i —> e)

Coeficient reducere, r H

Descriere

8

[m]

ACI

Invelitoare peste pod

669,490

tabla cutata/ zincata

0,005

1

1

scândura

0,028

Folie anticondens

0.00

Căpriori de lemn

0,05

AC

Descriere

Arie

[m2]

Straturi componente (i —> e)

Coeficient reducere, r[-J

Descriere

5

[m]

AC2

Invelitoare peste pod izolata

102,51

tabla cutata/ zincata

0,005

1

scândura

0,028

Folie anticondens

0.00

Vata minerala

0,10

Căpriori de lemn

0,05

£1 Ferestre / uși exterioare:

FE/ /UE

Descriere

Arie [m2]

Tipul tâmplăriei

Grad etanșare

Prezență oblon (i/e)

FE1

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam termopan

39,126

PVC

mediu

Nu

FE2

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam termopan

1,2

PVC

mediu

Nu

US1

tâmplarie PVC plina

2,205

PVC

mediu

Nu

US1

tâmplarie PVC plina (in spațiul neincalzit)

8,505

PVC

mediu

Nu

Um

Usa metalica (in spațiu neincalzit)

2.205

metalica

mediu

Nu

S Starea tâmplăriei:        E bună                  □ evident neetanșă

 • □ Iară măsuri de etanșare,

 • □ cu garnituri de etanșare,

□ cu măsuri speciale de etanșare;

□ Alte elemente de construcție: nu este cazul

 • -   între casa scărilor și pod,

 • -   între acoperiș și pod,

 • -   între casa scărilor și acoperiș,

 • -   între casa scărilor și subsol,

  PI

  Descriere

  Arie [m2]

  Straturi corn

  ponente (i -> e)

  Coeficient deteriorare [%]

  Material

  Grosime [m|

□ Elementele de construcție mobile din spațiile comune:

S ușa de intrare în clădire:

IU Ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță (interfon, cheie),

 • □ Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare,

 • □ Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare,

ferestre de pe casa scărilor: starea geamurilor, atâmplăriei și gradul de etanșare:

 • □ Ferestre / uși în stare bună și prevăzute cu garnituri de etanșare,

 • □ Ferestre / uși în stare bună, dar neetanșe,

 • □ Ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau sparte,

 • □  Caracteristici ale spațiului locuit / încălzit:

Aria utilă a pardoselii spațiului util [m2]: 676,96

S Aria încălzită [m2]: 753,23

Volumul spațiului încălzit [m3]: 2110,55m3

S înălțimea medie liberă a unui nivel [m]: 2,2; 2,5; 2,75 ; 3,1(R 3,5

 • □  Gradul de ocupare al spațiului încălzit / nr. de ore de funcționare a instalației de încălzire:

 • □  încălzirea clădirii este prin intermitență timp de 5 zile pe săptămână din sezonul de încălzire asigurându-se încălzirea pe durata programului, respectiv 8-16, în rest fiind asigurată o temperatură de gardă de 15°C.

Raportul dintre aria fațadei cu balcoane închise și aria totală a fațadei prevăzută cu balcoane / logii: nu este cazul

 • □  Adâncimea medie a pânzei freatice: Ha ~ date insuficiente;

 • □  înălțimea medie a subsolului față de cota terenului sistematizat [m]: -2,6 m

 • □  Perimetrul pardoselii subsolului clădirii [m]: 25,3

 • □  Perimetrul pardoselii pe sol a clădirii [m]: 193,618

□ Instalația de încălzire interioară:

S Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:

® Sursă proprie,

® Centrală termică cu combustibil gaz metan - 3 CENTRALE TERMICE murale

 • □ Centrală termică de cartier

 • □ Termofîcare - punct termic central

 • □ Termofîcare - punct termic local

 • □ Altă sursă sau sursă mixtă:.........................................................................

S Tipul sistemului de încălzire:

 • □ încălzire locală cu sobe,

S încălzire centrală cu corpuri statice, radiatoare oțel

□încălzire centrală cu aer cald,

 • □ încălzire centrală cu planșee încălzitoare,

 • □ Alt sistem de încălzire:........................................................................................

□ Date privind instalația de încălzire locală cu sobe: nu este cazul

S Starea coșului / coșurilor de evacuare a fumului:

 • □ Coșurile au fost curățate cel puțin o dată în ultimii doi ani,

 • □ Coșurile nu au mai fost curățate de cel puțin doi ani,

Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice:

Radiator

Nr. buc.

tip

H

L

material

22

600

1000

oțel

5

33

600

1600

oțel

5

20

600

400

oțel

2

22

400

1400

oțel

6

22

400

1000

oțel

2

22

400

1600

oțel

2

33

600

1200

oțel

1

22

600

1200

oțel

5

S Tip distribuție a agentului termic de încălzire:    □ inferioară, □ superioară,

S bitubulara

S Necesarul anual de energie pentru încălzire: Qh= 98,825 MWh/an.

S Racord la sursa centralizată cu căldură:        □ racord unic, □

multiplu:.......puncte,

diametru nominal [mm]:

disponibil de presiune (nominal) [mmCA]:

Contor de căldură: tip contor, anul instalării, existența vizei metrologice: nu este cazul

J Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivel de racord, rețea de distribuție, coloane): da

S Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul corpurilor statice):

 • □   Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj și acestea sunt funcționale,

 • □      Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puțin un sfert dintre acestea nu sunt funcționale

® Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puțin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcționale,

S Rețeaua de distribuție amplasată în spații neîncălzite: amplasata in exteriorul clădirii

 • - Lungime [m]:

 • - Diametru nominal [mm, țoii]:

 • - Termoizolație: vata minerala

S Starea instalației de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:

 • □ Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire,

f                            □ Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte

de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani,

 • □ Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă,

S Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire:

 • □ Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora, funcționale,

 • □ Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora sau nu sunt funcționale,

 • □  Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitor: NU ESTE CAZUL

 • -  Aria planșeului încălzitor [m2],

Lungimea [m] și diametrul nominal [mm] al serpentinelor încălzitoare;

Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalației;

Sursa de încălzire ~

Stare (arzător, conducte / armături, manta): bună

• Sistemul de reglare / automatizare și echipamente de reglare: în stare bună

 • 3. Date privind instalația de apă caldă de consum:

S Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

s Sursă proprie, CT

 • □ Centrală termică de cartier

 • □ Tennoficare - punct termic central

 • □ Termoficare - punct termic local

 • □ Altă sursă sau sursă mixtă: există un boiler cu acumulare în bucătărie

S Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

 • □ Din sursă centralizată,

 • □ Centrală termică proprie,

® Boiler cu acumulare,

 • □ Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,

O Preparare locală pe plită,

 • □ Alt sistem de preparare a.c.m

J Puncte de consum apă rece: 11

nr crt

WC

dus

Spălător

lavoare

1

13

1

1

11

S Racord la sursa centralizată cu căldură:      □ racord unic, □ multiplu:.....puncte,

diametru nominal [mm]: presiune necesară (nominal) [mmCA]:

S Conducta de recirculare a a.c.m.: □ funcțională, □ nu funcționează, □ nu există

S Contor de căldură general:         tip contor nu esțe.cazul,

anul instalării..............

existența vizei metrologice..............;

S Debitmetre la nivelul punctelor de consum:     Si nu există, □ parțial, □ peste tot

S Alte informații:

- facturi pentru consumul de gaze naturale -

Informații privind instalația de iluminat:

Nr.

camere

denumire

Putere instalată [W]

44

Săli de clasa, dormitoare, Bucătărie, sală de mese, spălătoare, grupuri sanitare, holuri,depozite, birouri, cabinet medical

5000

Informații privind instalația de climatizare și ventilare mecanică: nu există.

întocmit.

Dr. ing. Grigore Roxana MargaretaIng. Mihoc Angela
CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ AL CLĂDIRII

Număr înregistrare:


6

0

0

4

0

2DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII

□ Grile de clasificare energetică a clădirii funcție de consumul de căldură anual specific:

ÎNCĂLZIRE:


APĂ CALDĂ DE CONSUM:


BLUMiNAT:

kWh/m2an


kWh/m2an


TOTAL: ÎNCĂLZIRE, APĂ

CALDĂ DE CONSUM


KWh/m2an

□ Performanța energetică a clădirii de referință:

Consum anual specific de energie

Notare

[kWh/m2an]

energetică

pentru:

încălzire:                         60,07

Apă caldă de consum:          19,70

Climatizare:

Ventilare mecanică:

Iluminat:                           13,28

100

□ Penalizări acordate clădirii certificate și motivarea acestora:

Po ~ 1,0605 - după cum urmează.

«Subsol Uscat și cu posibilitate de acces la instalația comună                                            pi = 1,00

» Usa de intrare in clădire nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță, dar stă închisă în perioada de neutilizare                                                                                                p2= 1,01

 • ■ Ferestre l uși în stare bună și prevăzute cu garnituri de etanșare                                        p3 = 1,00

 • ■ Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj și acestea sunt funcționale                           p4 = 1,00

 • ■ Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire     ps =

 • ■ Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături se separare și golire a acestora, funcționale         pg =

 • ■ Există contor general de căldură pentru încălzire și pentru apă caldă de consum                      p7 =

» Stare bună a tencuielii exterioare                                                                      ps =

 • ■ Pereții exteriori prezintă urme de igrasie                                                              pg =1,05

 • ■ Acoperiș etanș                                                                            pw =1,10

 • ■ Clădire prevăzută cu sistem de ventilare naturală organizată sau ventilare mecanică                  p« = 1,00

□ Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii:

 • ■ Creșterea rezistenței termice a pereților exteriori și a soclului peste valoarea minimă prevăzută de normative prin izolare termică;

 • ■ Creșterea rezistenței termice a plăcii pe sol peste valoarea minimă prevăzută de normative prin izolare termică;

 • ■ Creșterea rezistenței termice a planșeului sub pod peste valoarea minimă prevăzută de normative prin izolare termică;

 • ■ Asigurarea ventilării naturale prin prevederea tâmplăriei eficiente energetic cu fante higroreglabile.

INFORMAȚII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

Grădinița cu program prelungit nr. 18, str. Gheorghe Vrânceanu nr. 40, mun. Bacău, jud. Bacău, Nr. cadastral 7155

Anexa la Certificatul de performanță energetică nr. 673/19 dec. 2017

455/19 dec. 2017

 • 1. Date privind construcția:

■ Categoria clădirii:

□ de locuit, individuală □ de locuit cu mai multe apartamente (bloc)

 • □  cămine, internate       □ spitale, policlinici

 • □ hoteluri și restaurante □ clădiri pentru sport

 • □ clădiri social-culturale Dclădiri pentru servicii de comerț Salte tipuri de clădiri consumatoare de energie- grădiniță

" Nr. niveluri:    S subsol parțial

S Parter S etaj parțial;

Tip

Aria utilă[m2

0

1

2

3

Grădiniță cu program prelungit Corp Cl+corp C2

747,770 din care

676,960 încălzită

76,81

neîncălzită

■ Nr. de incaperi, denumire și suprafețe utile: Grădinița cu program prelungit nr. 18

Nr. Crt.

Element clădire

1

windfang

2

holl

3

sala de clasa 1

4

sala de clasa 2

5

hol2

6

hol2

7

sala de clasa 3

8

cabinet medical

9

hol 3Suprafața

[m2]

9,45

20,68

43,47

23,71

17,76
10

birou 2

6,37

11

birou 3

3,69

12

hol4

1,35

13

grup sanitar

2,65

14

sala de clasa 4

19,56

15

hol5

34,45

16

hol6

3,13

17

casa scării

9,41

18

sala de clasa 5

32,25

19

dormitor

43,47

20

dormitor

43,47

21

grup sanitar

2,65

22

hol 6

6,14

23

casa scării

CI -

9,405

24

dormitor3

mansarda

43,47

25

hol 6

22,55

26

acces beci

7,15

27

CT

7,68

28

depozit

13,20

29

sala de clasa 6

17,80

30

hol7

14,37

31

bucătărie

26,88

32

spălător vase

13,94

33

sala de mese

46,32

34

depozit vesela

C2

4,75

35

spălător

11,66

36

dus

3,23

37

hol

2,24

38

grup sanitar 1

18,39

39

grup sanitar 1

11,77

40

spălătorie

C2

13,94

41

hol depozitare

7,41

42

camera depozitare 3

19,12

43

camera depozitare 1

C2 -

26,55

44

camera depozitare 2

neîncălzit

23,73 ;


Volumul încălzit al clădirii; C1+C2 =2110,55m3M.D.R.T.


Nr. 01255


AE IciCorp

Regim de inaltime

Volum [m3]

Spartial+P+Mparțial

1433,680

Corp- C2

P

676,860

Volum total

C1+C2

2110,55


• Caracteristici geometrice și termotehnice ale anvelopei:


Element de anvelopa

Orientare

A

[m2]

R'

[m2K/W]

PE3

Perete exterior

zidărie de cărămidă plină 30 cm -Parter

NV

47,535

0,604

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

5,625

0,560

PE6

Perete exterior

zidărie de cărămidă plina 42,5 cm și polistiren expandat 5 cm

55,129

1,935

PE5

Perete exterior- structură metalică- zona neîncălzită

45,425

0,256

Fe2

Tamplarie PVC - zona neîncăizită

1,650

0,560

PE1

Perete exterior zidărie de cărămidă plină 30 cm

NE

4,025

0,604

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

13,470

0,560

Fe2

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

14,150

0,560

PE2

Perete exterior zidărie de cărămidă plina 50 cm

31,633

0,902

PE3

Perete exterior

zidărie de cărămidă plină 30 cm -Parter

6,082

0,604

PE6

Perete exterior zidărie de cărămidă plina 42,5 cm și polistiren expandat 5 cm

93,708

1,935

PE7

Perete exterior structură lemn, rigips cu vată minerală

14,752

0,930

PE5

Perete exterior- structură metalică- zona neîncăizită

31,633

0,25^

PE1

Perete exterior zidărie de cărămidă plină 30 cm

SE

2,140

l

0,60^;

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

8,801

0,560

/   'W-D.r.t /\

>

\\o '

^•01419 / J

\    A           /   “" //
us

Ușă exterioară PVC plină

2,205

0,560

PE2

Perete exterior zidărie de cărămidă plina 50 cm

25,857

0, 902

US

Ușă exterioară PVC plină - zonă neîncălzită

8,505

0,560

PE5

Perete exterior- structură metalică- zona neîncălzită

16,043

0,256

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

4,398

0,560

UM

Ușă metalică izolată

4,410

0,708

Fel

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

SV

11,230

0,560

Fe2

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

1,650

0,560

Fe2

Tamplarie PVC vitraj dublu cu geam tip termopan

1,200

0,560

PE2

Perete exterior zidărie de cărămidă plina 50 cm

161,256

0,902

PE5

Perete exterior- structură metalică- zona neîncălzită

11,200

0,256

ACI

Acoperiș

înclinat

669,49

0,473

Fe3

Lucarne

înclinat

1,2

0,230

PP2

Planseu peste mansarda

orizontal

156,045

1,086

PSb

Planseu peste subsol

orizontal

37,188

0,354

PS1

Placa sol calda-CI

orizontal

358.00

2,293

PS2

Placa sol calda

orizontal

232,74

2,293

PP1

Planseu pod peste parter

orizontal

434,69

1,670

AC2

învelitoare izolată

înclinat

102,51

2,798

Indicele de compactitate al clădirii Se/V = 0,51 m'1

 • 2. Date privind instalația de încălzire interioară:

■ Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:

 • □ Sursă proprie

S Centrală termică cu combustibil gaz metan: 3 centrale

 • □ Termoficare - punct termic central

□Termoficare - punct termic local


întocmit 19 decembrie 2017

Auditori energetici C&l, gr I:

Dr. Ing. Roxana Margareta Grigore

Ing. Angela Mihoc


 • □ Altă sursă sau sursă mixtă —

  ■ Tipul sistemului de încălzire: □ încălzire locală cu sobe


S încălzire centrală cu corpuri statice,

 • □ încălzire centrală cu aer cald,

 • □ încălzire centrală cu planșee încălzitoare,


□Alt sistem de încălzire

 • ■ Date privind instalația de încălzire locală cu sobe:

- Numărul sobelor:-

 • ■ Date privind instalația de încălzire interioară: radiatoare panou de oțel

  Radiator

  Nr. buc.

  tip

  H

  L

  material

  22

  600

  1000

  oțel

  5

  33

  600

  1600

  oțel

  5

  20

  600

  400

  oțel

  2

  22

  400

  1400

  oțel

  6

  22

  400

  1000

  oțel

  2

  22

  400

  1600

  otel

  2

  33

  600

  1200

  oțel

  1

  22

  600

  1200

  oțel

  5

-Tip distribuție a agentului termic de încălzire: bitubulară

- Necesarul anual de energie pentru încălzire: Qh= 98,825 MWh/an.

încălzirea clădirii este prin intermitență timp de 5 zile pe săptămână din sezonul de încălzire asigurându-se încălzirea pe durata programului, respectiv 8-16, în rest fiind asigurată o temperatură de gardă de 15°C.

 • - Racord la sursa centralizată cu căldură:

□ multiplu: -puncte,

 • - Contor de căldură: -

 • - anul instalării

 • - existența vizei metrologice:;

 • - Elemente de reglaj termic și hidraulic:

 • - la nivel de racord: da

 • - la nivelul coloanelor: nu

 • - la nivelul corpurilor statice: da • 3. Date privind instalația de apă caldă de consuni:

■ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

® Sursă proprie: Centrală tennică proprie cu combustibil gaz metan

 • □ Termoficare - punct termic central

 • □ Termoficare - punct termic local

® Altă sursă sau sursă mixtă:boiler apă caldă la bucătărie ° Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

□Din sursă centralizată,

E Centrală termică proprie 3 centrale termice

 • □ Boiler instant,

 • □ Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m. □Preparare locală pe plită,

 • □ Alt sistem de preparare a.c.m.:

- Puncte de consum apă: 11

■ Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:

nr crt

WC

dus

Spălător

lavoare

1

13

1

1

11


 • ■ Racord la sursa centralizată cu căldură:       □ racord unic,

 • □ multiplu: —puncte,

 • ■ Contor de căldură general:

 • - anul instalării

 • - existența vizei metrologice:;

 • ■ Debitmetre la nivelul punctelor de consum:     □ nu există

 • □ parțial


□peste tot
4. Informații privind instalația de iluminat:

Nr.

camere

denumire

Putere instalată [W]

44

Săli de clasa, dormitoare, Bucătărie, sală de mese, spălătoare, grupuri sanitare, holuri,depozite, burouri, cabinet medical

5000

5. Informații privind instalația de climatizare și ventilare mecanică: nu există

BIBLIOGRAFIE

 • 1. Legea nr. 372 din 13/12/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

 • 2. Legea 325/2002 pentru aprobarea O.G. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice.

 • 3. Legea 50 din 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

 • 4.  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

 • 5. HG 349-93 privind contorizarea apei și a energiei termice la consumatorii urbani, instituții și agenți economici.

 • 6. Mc 001-2007 Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor.

 • 7. NP 060-02 Normativ privind stabilirea performanțelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitărilor termice

 • 8. MP 022-02 Metodologie pentru evaluarea performanțelor termotehnice ale materialelor și produselor pentru construcții.

 • 9. GT 036-02 Ghid pentru efectuarea expertizei termice și energetice a clădirilor existente și a instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde menajeră aferente acestora.

 • 10. GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termică al elementelor de construcție la clădiri existente în vederea reabilitării termice.

 • 11. GT 043-02 Ghid privind îmbunătățirea calităților termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente.

 • 12. CI07/0-2002 Normativ pentru proiectarea și execuția lucrărilor de izolații termice la clădiri.

 • 13. C 107/1-2005 Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termică la clădirile de locuit.

 • 14. C  107/3-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de

construcție.

 • 15. C  107/5-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de

construcție în contact cu solul.

 • 16. Ordin 2513 din noiembrie 2010 privind modificarea reglementarii tehnice Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție CI 07-2005.

 • 17. Anexa la Ordinul nr. 1590/24.08.2012 Catalog cu punți termice specifice clădirilor.

 • 18. SR 4839-1997 Instalații de încălzire. Numărul anual de grade-zile.

 • 19. SR 1907/1-2014 Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul.

 • 20. SR 1907/2-2014 Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenționale de calcul.

 • 21. STAS 11984-2002 Instalații de încălzire centrală. Suprafața echivalentă termic a corpurilor de încălzire.

 • 22. STAS 7462/2 Fizica construcțiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exteriori.

 • 23. STAS 6472/4 Fizica construcțiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de construcții la difuzia vaporilor de apa. Prescripții de calcul.

 • 24. STAS 6472/6 Fizica construcțiilor. Proiectarea elementelor de construcții cu punți termice.

 • 25. STAS 1478-90 Construcții civile și industriale. Alimentarea interioară cu apă.

26.113-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire.

27.19-2015 Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare.

28. Legea 121/2014 privind eficiența energetică

29.15-2010 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor de ventilare si climatizare

30. SR EN ISO 13790 -2008 Performanța energetică a clădirilor. Calculul necesarului de răcire pentru încălzirea și răcirea spațiilor

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

“Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr.18

Mun Bacau, str. Gheorghe Vranceanu”

“CONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTA

GRĂDINIȚĂ NR.18 MUN BACAU, STR. GHEORGHE VRANCEANU”

LISTA DE SEMNATURI

ARHITECTURA

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DOBREANU CATINCA

BACAUprin : arh. Dobreanu Catinca


REZISTENTA

S.C. HABITAT PROCON S.R.L. BACAUprin : ing. Herciu Fabian

INSTALAȚII SANITARE

S.C. "POLI -I" S.R.L.

BACĂU prin: ing. C. MARTINOV

INSTALAȚII TERMICE

S.C. "TETRA INSTAL" S.R.L. BACAUprin : ing. Cosa Maria

INSTALAȚII ELECTRICE

S. C. "ELIT PROIECT" S.R.L.

BACAUprin : ing. Flavius DorofteiPROIECTANT GENERAL,


Birou Individual de Arhitectura dobreanu Catinca, Baca


ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

PRIMĂRIA BACAU, Județul BACAU

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:

MUNICIPIUL BACAU

ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE:

DOBREANU C. CATINCA-CRISTINA - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

PROIECT NR. 103/2018, FAZA DE PROIECTARE: S.F.

BORDEROU

 • A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

  • 1.4. Beneficiarul investiției

  • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și sccnariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

  • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

  • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

  • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

  • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnicoeconomice pentru realizarea obiectivului de investiții

In cazul în care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate. Pentru fiecare scenariu/opțiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite; d) surse de poluare existente în zonă;

 • e) date climatice și particularități de relief;

 • f) existența unor: - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție; - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

 • (i) date privind zonarea seismică;

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

 • (iii) date geologice generale;

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

 • (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic: -caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; - varianta constructivă de

realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia; - echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției: - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții; - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz: - studiu topografic; - studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului; -studiu hidrologic, hidrogeologic; - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice; - studiu de trafic și studiu de circulație; - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; -studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere; - studiu privind valoarea resursei culturale; - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) propus(e)

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

  • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

  • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum: - necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz; - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

  • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții: a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

 • 4.7. Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8. Analiza de senzitivitate3) 3) Prin excepție de la prevederile pct. 4.7 și 4.8, în cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnicoeconomică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate.

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5. Scenariu 1/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

  • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

  • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind: a) obținerea si amenajarea terenului; b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului; c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși; d) probe tehnologice și teste.

  • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

  • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

  • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

<            6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

  • 7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

  • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. Concluzii și recomandări

 • B. PIESE DESENATE

ARHITECTURA

AO - PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA, SC. 1:5000;

Al - PLAN DE SITUAȚIE - RELEVEU SC. 1:500;

A2 - PLAN SUBSOL - RELEVEU, SC. 1:100;

A3 - PLAN PARTER - RELEVEU, SC. 1:100;

A4 - PLAN ETAJ PARȚIAL - RELEVEU, SC. 1:100;

A5 - PLAN INVELITOARE - RELEVEU, SC. 1:100;

s ■■

A6-SECȚIUNE S-S 1 - RELEVEU, SC. 1:100;

A7-SECȚIUNE S-S2 - RELEVEU, SC. 1:100;

A8 - FAȚADA PRINCIPALA - RELEVEU, SC. 1:100;

A 9-FAȚADA POSTERIOARA-RELEVEU. SC. 1:100;

A10 - FAȚADA LATERALA STANGA - RELEVEU, SC. 1:100

A 11- FAȚADA LATERALA DREAPTA - RELEVEU, SC. 1:100;

A12 - PLAN DE SITUAȚIE - PROPUNERE, SC. 1:500;

A13-PLAN SUBSOL- PROPUNERE, SC. 1:100;

A14 - PLAN PARTER - PROPUNERE, SC. 1:100;

A15-PLAN ETAJ - PROPUNERE, SC. 1:100;

L        A16 - PLAN INVELITOARE - PROPUNERE, SC. 1:100;

A17-SECTIUNE S-Sl -PROPUNERE, SC. 1:100;

A18 - SECȚIUNE S-S2 - PROPUNERE, SC. 1:100;

A19-FAȚADAPRINCIPALA-PROPUNERE, SC. 1:100;

A 20- FAȚADA POSTERIOARA - PROPUNERE, SC. 1:100;

A21 - FAȚADA LATERALA STANGA - PROPUNERE, SC. 1:100

A 22-FAȚADA LATERALA DREPTA - PROPUNERE, SC. 1:100;

REZISTENTA

ROI -PLAN STRUCTURA PARTER, SC. 1:100;

R02 - PROPUNERE CONSOLIDARE CORP CI EXISTENT, SC. 1:100;

R03 - PLAN STRUCTURA PARTER CORP NOU , SC. 1:100;

R04 - PLAN STRUCTURA ETAJ CORP NOU , SC. 1:100;

INSTALAȚII SANITARE

H1 - PLAN DE SITUAȚIE /REȚELE APA SI CANALIZARE, SC. 1:500;

Isl - PLAN SUBSOL/ PROPUNERE INSTALAȚII SANITARE

Is2 - PLAN PARTER/ PROPUNERE INSTALAȚII SANITARE ;

Is3 - PLAN ETAJ/ PROPUNERE INSTALAȚII SANITARE;

INSTALAȚII ELECTRICE

C0 - PLAN COORDONATOR REȚELE

El - PLAN SUBSOL INSTALAȚII ELECTRICE;

E2 - PLAN PARTER INSTALAȚII ELECTRICE;

E3-PLAN ETAJ

INSTALAȚII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI DETECȚIE INCENDIU;

ESI-PLAN SUBSOL

ES2-PLAN PARTER

C_.        ES3-PLAN ETAJ

INSTALAȚII TERMICE

C0’ - PLAN DE SITUAȚIE COORDONATOR REȚELE EXISTENTE TI - PLAN SUBSOL/ INSTALATE TERMO VENTIL ATU;

T2 - PLAN PARTER/ INSTALAȚII TERMOVENTILATE SI GAZE;

T3 - PLAN ETAJ/ INSTALATE TERMOVENTILATE.

A.


PIESE SCRISE


 • 1.   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții:

‘Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr.18

Mun Bacau, str. Gheorghe Vranceanu”

 • 1.2 Ordonator principal de credite/Investitor:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar):

Nu este cazul.

 • 1.4.Beneficiarulinvestiei

MUNICIPIUL BACAU

1.5 Elaboratorul documentației, Proiectant general:

DOBREANU C. CATINCA-CRISTINA -BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

Bacău, Județul Bacău, str. Doctor Constantin Istrate, nr. 10

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR

Amplasamentul

Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se aflăîn Nord-Estul țării, în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9,6 Km în amonte de confluența Siret-Bistrița.

Geografic, se află la interferența meridianului de 26° 55* longitudine estică cu paralela de 46° 35’ latitudine nordică.

Din punct de vedere administrativ se învecinează cu comunele Hemeiușiși Săucești, în Nord, cu comuna Letea Veche, în est, la sud cu comunele Luizi-Călugăra, Măgurași Mărgineni.

Bacăul prezintă un avantaj și prin poziționarea sa în imediata apropiere cu linia de dislocație subcarpatică. Bacăul se află pe terase plane sau ușor înclinate cu o expoziție esticăși sud-estică, în talazuri stabilizate, având un drenaj bun și o pânză freatică bogată.

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spatiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic Ia nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban. Temperatura medie anuală este de 9 °C, oscilând între -4 °C, în luna ianuarie, și 20,6 °C, în luna iunie, constatându-se o ușoară modificare a regimului termic în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare, încălzirii globale și poluării atmosferei.

Temperatura maximă absolută cu o valoare de 40,3 °C (24 iulie 2007) a fost depășităîn vara anului 2012, când mercurul termometru lui a urcat până la 41,9 °C în ziua de 7 august. Cantitatea medie anuală de precipitații este de 541 mm/m2/an, existând diferențe între sezonul cald (82,8 mm-luna iunie) și cel rece (24 mm-luna februarie). Aversele sunt frecvente în lunile iulie -august.

Zonarea seismica : ag^O^Sg, conform PI00-1/2013

2.1 Necesitatea realizării obiectivului

Situația existenta privind obietivul studiat releva faptul ca activitatea nu se desfasoara in condiții optime, raportat la specificul activitatii principale:

 • -  Nu sunt respectate normativele in vigoare cu privire la amenajarea spațiului de invatamant preșcolar;

 • -  Numărul copiilor depășește maximul admis pentru fiecare grupa(situatia se repeat in fiecare an școlar);

In clădire nu sunt asigurate fluxurile necesare aprovizionării, personalului; circuitele de rufe ;

Sălile de clasa sunt slab iluminate si nu sunt asigurate volumele de aer necesare ventilării;

 • -  Accesele in clădire nu sunt sistematizate;

Bucataria nu beneficiază de funcționalul specific; este un spațiu unic;

 • -   Accesul copiilor la grupurile sanitare este dificil; acestea din urma fiind concentrate in imediata vecinătate a spălătoriei.

Obiectivul investiției:

Imbunatatirea si asigurarea unor servicii educaționale pentru toti utilizatorii grădiniței; asigurarea unui funcțional adecvat, in conformitate cu legislația actuala in domeniu, prin construirea unui corp nou de grădiniță.

Se propune construirea unui corp nou de grădiniță cu regimul de inaltime Sp+P+E, care va adăposti șapte Săli de clasa, pe langa corpul CI existent, pentru care se propune reconversie funtionala- din grădiniță in zona administrativa.

Potențialii beneficiari ai investiției

Principalul beneficiar al investiției este Municipiul Bacau

c

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

La orizontul anului 2020, Județul Bacău va asigura accesul nedescriminatoriu al tuturor locuitorilor săi la servicii educaționale, sanitare, sociale și culturale de calitate, prin realizarea de investiții în construcția, reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ (creșe, grădinițe, școli, licee, universități, inclusiv campusuri școlare și universitare), a celor sanitare (ambulatorii, spitale, centre de permanență, etc.), culturale (muzee, centre și case de cultură, biblioteci, etc.), sociale (centre sociale rezidențiale și de zi pentru copii, vârstnici și alte categorii de grupuri dezavantajate, locuințe sociale și pentru tineri, etc.), culturale (centre și case de cultură, muzee, etc.), sportive și de agrement (baze sportive, stadioane, bazine de înot, parcuri de agrement, etc.).

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Municipiul Bacau este componenta zonei de dezvoltare Nord-Est.

(

Direcțiile prioritare de intervenție, identificate prin dezbaterile din teritoriu, sunt menite sa pună in valoare dezvoltarea personalizata, inteligenta a zonei.

Cele patru categorii ale specializării inteligenta generatoare de valoare adaugata sunt: dezvoltarea competentelor de inovarea in rândul noilor generații; sprijinirea întreprinderilor inovative din Regiunea Nord-Est; sprijinirea inițiativelor de clusterizare existente si emergente, ca suport pentru dezvoltarea sistemului regional de inovare; asistenta tehnica.

Acțiuni pentru eliminarea unor factori negativi:

 • •       Compensarea cu servicii publice diversificate (educaționale, sanitare, sociale, culturale, etc.), mai puțin accesibile si cu o oferta deficitara la momentul de fata, care se confrunta cu un declin socio-economic accentuat.

Acțiuni pentru diminuarea unor factori negativi:

 • •      stimularea cooperări dintre mediul academic si cel de afaceri si acordarea de facilitați pentru creearea unui mediu investitional favorabil, prin deschiderea manifestata fata de investitori, punerea la dispoziție a infrastructurii necesare, furnizarea de servicii de afaceri

Acțiuni pentru valorificarea competitiva a punctelor tari din zona:

 • •       realizarea de investiții în producție

 • •       relansarea industriei locale

 • •       dezvoltarea agriculturii și a industriei alimentare

 • •       realizarea de investiții în infrastructura culturală (reabilitarea și punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu, amenajarea de săli de spectacol și de evenimente culturale)

Acțiuni pentru creearea unor avantaje competitive noi:

 • •       realizarea de investiții in infrastructura turistica (înființarea de noi unitati de cazare si alimentație publica, amenajarea de trasee si circuite turistice, etc.), sportiva si de agrement

 • •      acțiuni continue de promovare (prin organizarea de festivaluri, concerte, expoziții, etc)

 • 2.4.AnaIiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Politicile publice ale județului Bacau tin cont de elementele de dezvoltare personalizata a județului si subscriu viziunii si celor trei direcții strategice majore de dezvoltare.

Principalele acțiuni la masurile specificate ca prioritare in Strategia de dezvoltare a Județului Bacau sunt:

 • •       tranziția de la școala Ia viata activa prin adaptarea ofertei educaționale la nevoile mediului economic;

 • •       asigurarea accesului la infrastructura si servicii de educație de calitate pentru toti locuitorii

 • •      construcția de campusuri educaționale

 • •      implementarea sistemului de tip e-Educatie

Rețeaua educațională de la nivelul județului Bacău cuprinde unități de învățământ, publice și private, care acoperă toate nivelurile educaționale, de la învățământul antepreșcolar, până la cel postuniversitar și la formarea profesională continuă. Astfel, la nivelul anului școlar 2015/2016, în județul Bacău funcționau 198 de instituții de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică (inclusiv palate ale copiilor, cluburi sportive școlare, unități conexe), publice și private, cu un număr total de 597 de unități arondate, în urma procesului de reformă din sistemul educațional, rezultând un număr total de 795 de unități.

Dintre acestea, 90 își aveau sediul în mediul urban, iar 108 în rural. Din totalul unităților de învățământ cu personalitate juridică, 175 sunt în sistemul public și 23 în cel privat (acreditate și autorizate). Pe niveluri de educație, 11 sunt grădinițe, 128 școli, 38 licee și colegii, 10 școli postliceale, 5 unități de învățământ special, un palat al elevilor, un centru de excelență, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, un centru de învățământ militar, pe strada

M, Eminescu, nr.25D,la care se adaugă Inspectoratul Școlar Județean și Casa Corpului Didactic.

In subordinea Consiliului Județean Bacău funcționează Școala Populară de Arte șl Meserii Bacău,care oferă cursuri de lungă durată cu pregătire individuală (pentru disciplinele canto, pian, orgă, vioară, acordeon, chitară, instrumente de suflat, instrumente populare), respectiv cursuri de scurtă și lungă durată, cu predare colectivă (pictură, iconografie, grafică, design vestimentar, actorie, teoriesolfegii).

O dată cu aprobarea Legii Educației nr. 1/2011 (care a impus ca numărul minim de elevi pentru menținerea personalității juridice să fie de 300, iar cel al preșcolarilor și antepreșcolarilor de 150, cu mențiunea că fiecare UAT păstrează cel puțin o unitate de învățământ cu personalitate juridică V           indiferent de populația școlară existentă), precum și cu scăderea dramatică a natalității din

ultimele două decenii, un număr important de unități de învățământ din județ au fost desființate, comasate, sau și-au pierdut personalitatea juridică.

Astfel, doar în perioada 2012-2015, au fost desființate 63 de unități de învățământ din localități precum: Nicolae Bălcescu, Strugari, Tătărăști, Mănăstirea Cașin, Urechești, Agăș, Bacău, Zemeș, Coțofanești, Motoșeni, Orbeni, Parincea, Gura Văii, Stănișești, Buhoci, Ardeoani, Berești-Bistrița, Căiuți, Dofiteana, Huruiești, Ghimeș-Făget, Izvoru Berheciului, Plopana, Mărgineni, Scorțeni, Secuieni, Răchitoasa etc. După cum se poate observa, cele mai multe dintre unitățile de învățământ desființate erau amplasate în mediul rural, în sate cu o populație redusă și în proces de îmbătrânire.

în prezent, circa 5.000 de elevi și 1.500 de cadre didactice fac zilnic naveta la o unitate de învățământ (una dintre cele mai ridicate valori înregistrate la nivel național), cei mai mulți din mediul rural către cel urban, dar și în interiorul aceluiași UAT, după desființarea și comasarea unor unități de învățământ.

în vederea facilitării transportului elevilor, la nivelul județului Bacău există 164 de microbuze școlare, dintre care 153 se află în stare bună, fiind achiziționate printr-un proiect derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. La nivelul tuturor UAT-urilor din județ există unități de învățământ preșcolar, primar și gimnazial, în conformitate cu prevederile Legii Educației.

învățământul antepreșcolar este asigurat în doar patru localități urbane (Bacău, Momești, Onești și Comănești), cel special în Bacău, Onești, Comănești, cel liceal și profesional în 11 localități (6 urbane, mai puțin Slănic-Moldova, și 5 rurale - Ghimeș-Făget, Parincea, Podu Turcului, Răchitoasa, Sascut), cel postliceal și de maiștri în Bacău, Moinești, Onești, iar cel superior doar în municipiul Bacău.

De asemenea, în județ funcționează 10 grupe de grădiniță interculturale.

învățământul alternativ de la nivelul județului Bacău este reprezentat de programele Step-by-Step, care cuprind peste 500 de elevi și preșcolari, respectiv Freinet - pentru peste 50 de preșcolari.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

“Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr.18

Mun Bacau, str. Gheorghe Vranceanu”

 • •      Creearea de noi locuri de munca si implicit scăderea ratei șomajului in zona;

 • •       Creșterea competitivității la nivel local/regional;

 • •      Dezvoltarea unei atitudini durabile: Educație preșcolara a localnicilor;

 • •       Facilitarea accesului la educația de stat, avand in vedere ca investițiile private din domeniu au tarife mult mai mari;

 • •       Reprezentativitate si personalizare prin aspectul investiției;

• Creearea unui cadru calitativ pentru o astfel de funcțiune.

 • 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnicoeconornice pentru realizarea obiectivului de investiții

Construirea corpului nou si modernizarea clădirii existente in cadrul grădiniței 18 au ca obiectiv asigurarea condițiilor optime pentru desfasurarea activitatii de invatamant preșcolar.

Scenariile propuse pentru atingerea scopului vizat sunt următoarele:

 • •  Scenariul 1- propune lucrări de modernizare privind corpul CI existent — reconversia acestuia in sediu administrative pentru grădiniță si totodată , construirea unui corp nou, in legătură cu CI, care sa asigure toate dotările necesare funcționarii a șapte Săli de grupa, pentru 175 copii. Acoperișul este realizat tip terasa necirculabila.

 • •  Scenariul 2- Scenariul vizeaza aceleași tipuri de intervenții pentru corpul existent, construirea unui corp nou in aceleași condiții ca si in scenariul 1. Acoperișul propus in scenariul 2 este de tip șarpanta.

Pentru fiecare scena riu/op tiu ne tehnico-economic(a) detaliem:

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului

Scenariul 1 si Scenariul 2

Construcțiile din cadrul Grădiniței nr. 18 sunt situate in zona centrala a municipiului Bacau, strada Gheorghe Vranceanu nr. 40, in apropierea Parcului Trandafirilor si a sensului giratoriu cu statuia lui Ștefan cel Mare si a străzii Oituz.

ÎNCADRARE ÎN PLANURILE DE URBANISM; CONSIDERAȚII GENERALE

Imobil situat în intravilanul municipiului Bacau, aparține domeniului public Bacau. Terenul de pe amplasament se afla in zona centrala a Municipiului Bacau, in apropierea intersecției dintre strada Gheorghe Vranceanu, strada Oituz, strada Razboieni si apropierea sensului giratoriu dintre Strada Nicolae Balcescu si Bd. Unirii.

Amplasamentul se afla in zona centrala a Municipiului Bacau, in apropierea intersecției dintre strada Gheorghe Vranceanu, strada Oituz, strada Razboieni si apropierea sensului giratoriu dintre Strada Nicolae Balcescu si Bd. Unirii.

Ansamblul studiat, respectiv Grădiniță nr. 18 din Bacau, se compune din cinci corpuri.

Considerând Corpul CI ca fiind emblematic - nucleul in jurul caruia s-a construit in trecut domeniul boieresc, iar mai apoi ansamblul pentru invatamant, orientarea cardinala a ansamblului este dispusa pe axa est-vest, cu acces direct pe latura de est din strada Oituz.

In partea desenata a prezentei documentații, dispunerea fațadelor este aceeași (atat pentru releveu, cat si pentru propunere): fațada principal corespunde laturii de nord; fațada laterala drepta — latura de vest; fațada posterioara - latura de sud, iar fațada laterala stanga — latura de est a amplasamentului.

Surse de poluare existente in zona

Nu este cazul

Date climatice si particularitati ale reliefului

Municipiul Bacau este situate intr-o zona cu climat temperat accentuat( very secetoase si ierni reci); media multianunala a temperaturii medii inregistrate la statia meteo locala fiind de 10,5 grade C( conform datelor din planul de acțiune local pentru mediu Bacau- APM, 2013- 2017).

Media multianuala a precipitațiilor atmosferice, raportata la aceeași perioada, este de 620,3 1/an.

Rețele edilitare care ar necesita relocare/ protejare

In ceea ce privește realizarea soluție propuse, se va tine cont de indicațiile din avizul de amplasament cu nr. 1001658709/9.11.2017 cu privire la devierea instalațiilor apartinand DELGAZ GRID S.A.

Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata

Conform adresei nr 3170/28.03.2018, beneficiarul lucrării, respective Municipiul Bacau, se angajeaza ca inaintea inceperii lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții

“Construire corp nou si modernizare clădire existent Grădiniță nr 18, Municipiul Bacau” , sa incheie un contract de servicii cu unitatea acreditata la nivel local in vederea supravegherii arheologice, conform avizului emis de Comisia Zonala a Monumentelor Istorice Bacau .

Caracteristici amplasament. Condiții geotehnice

Conform studiului geotehnic nr. 14/2017 intocmit de S.C.”ARGINIP” S.R.L. Bacau, inginer geolog Aurel DAMIAN se pot preciza următoarele:

Construcția principală este o fostă locuință parter cu un corp anexă P+l, realizate în urmă cu cca. 100 ani, la care au fost adăugate corpurile parter cantină, grupuri sanitare, magazii și culoare de legătură, toate realizate în perioada 1975-80.

Reabilitarea și modernizarea impune o expertiză tehnică a clădirilor care alcătuiesc această unitate social - educativă, iar pentru o bună analiză a infrastructurii am efectuat cercetarea terenului în care sunt încastrate fundațiile și starea acestora, elaborând un prim studiu geotehnic, pentru toate clădirile lipsind studierea terenului de fundare.

Date generale privind amplasamentul și construcțiile.

Amplasamentul studiat din punct de vedere geotehnic, se găsește în zona centrală a municipiului, zonă intens construită, atât cu case vechi, cât și cu blocuri de locuințe sau obiective social — culturale, realizate în ultimii ani.

în cadrul raionării geomorfologice pe care am întocmit-o pentru zonele urbană și periurbană ale municipiului, zona amplasamentului se găsește în grupa „Teraselor râurilor Bistrița și Șiret”, în subzona terasei medii a râului Bistrița.

Terasa pe care se găsește amplasamentul, are o mare întindere pe malul drept al Bistriței

- în perimetrul Bacăului, pe aceasta dezvoltându-se cea mai mare parte a ansamblurilor de locuințe din zonele centrală și vestică ale municipiului, zona depozitelor și zona industrială din partea vestică.

Conform raionării geotehnice a acestei terase și a întregului teritoriu al municipiului, amplasamentul studiat se găsește în complexul stratigrafie cel mai favorabil al terasei medii, respectiv „Complexul prăfos - argilos”. Terenul de fundare al acestui „complex”, este favorabil fundării directe a construcțiilor, în strate argiloase cu capacitate portantă ridicată, ca urmare a umidității reduse și consistenței mari a straielor din cuprinsul zonei active a fundaților.

Amplasamentul reprezintă un teren plan cu o mică înclinare spre sud-est, cu înclinare ceva mai mare (2,5-2,8%) în partea dinspre stradă și a vechiului corp parter.

Corpul vechi parter și parter + etaj are structura de rezistență din zidărie portantă și fundații din zidărie de piatră spartă și elevație din beton pentru vechea locuință parter și din zidărie postantă pe fundații din beton pentru corpul P+l.

Corpul parter pentru bucătărie + sală de mese are structură ușoară din panouri de lemn cu zgură pe o mică fundație din beton iar corpul parter cu spălătorie și grupuri sanitare are structura din zidărie portantă de cărămidă plină cu o fundație redusă din beton.

Condițiile tehnico-geologice ale amplasamentului; rezultatele lucrărilor de cercetare

Terenul de fundare din zonă, uniform pe o suprafață relativ mare, este cunoscut din lucrările de cercetare și de execuție ale unor obiecte de construcție din apropiere, între care două locuințe P+l din apropierea vestică și Catedrala ortodoxă din apropierea nord - estică.

Stratificația terenului de fundare al amplasamentului, verificată până la adâncimea de 3,50 m și în forajele săpate din șanțurile - dezvelire SI și S3 este următoarea:

0,00 - 0,70 (1,10) m - Sol vegetal argilos, brun negru, uscat și tare - sub

adâncimea de 0,60 m.

0,70 (1,10) - 2,30 m - Argilă prăfoasă, cafenie sau cafeniu — brună, uscată și tare. Valoarea de referința pentru adâncimea de inghet, Hi= 90 cm.

2,30 - 5,20 m - Praf argilos pe alocuri cu benzi de argilă prăfoasă, galben — cafenie, uscată și tare.

5,20 - 9,50 m — Argilă, galben — cafenie, compactă, uscată și tare; sub această adâncime apare stratul de pietriș care la adâncimea de 10,50 m + înmagazinează o pânză de apă subterană cu nivel constant.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic: - caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; - varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia; - echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Ansamblu de construcții aflat pe amplasament este compus din:

Corp CI - grădiniță; Corp C2 - spălătorie; Corp C3 - pivnița; Corp C4 - chioșc; Corp C5 -magazie.

Corpurile CI, C2 si C5 formează corp comun, in prezent fiind posibila circulația intre ele.

In ceea ce privește situația etajului parțial al corpului CI si corpul C5, desființarea acestora a fost supusa autorizării ( c.u. nr 333/4.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bacau).

DESCRIEREA CLĂDIRILOR EXISTENTE

Zona de etaj parțial a corpului CI este construita pe structura de lemn si servește in prezent ca dormitoare, iar corpul C5 este realizat ulterior, din structura metalica, avand funcțiunea de magazie. Imobilul supus desființării- corpul C2, a fost construit ulterior corpului principal CI, in vederea acoperirii funcțiunilor complementare- pentru locuire in cadrul vechii locuințe , respectiv pentru sala de mese, spălătorie, grupuri sanitare- in cadrul desfășurării activitatii educaționale.

Imobilul C2 este o anexa, construita ulterior corpului CI.

Suprafața terenului pe care este amplasat ansamblul este de 2275,00 mp

CORPUL CI - PROPUS SPRE MODERNIZARE

Construcția in ansamlbul ei a fost realizata in etape diferite. Ansamblul de clădiri in care funcționează acum Grădiniță 18 este alcatuita din:

 • •      - Corpul CI este o clădire cu funcțiunea actuala de grădiniță, cu spatii de

clasa de grupa si dormitoare. Clădirea are o vechime de aproape 100 ani. Inițial construcția cu regim de inaltime Parter si o zona Spartial + P + IE a fost locuința privata cu zona P si in zona Spartial +P + IE a fost rezervata personalului de gospodărie. Din punct de vedere al dimensiunilor construcția parter are o lungime de 16,70 m, o lățime de 15,85 m, inaltime la streasina de + 4,80 m fata de cota +/- 0,00 si inaltimea la coama variabila intre + 5,85 m si + 6,95 m. Zona dezvoltata pe P + IE are o lungime de 21,65 m, lățime de 5,30 m, inaltimea la streasina de + 6,35 m si inaltimea la coama de + 8,75 m.

Ulterior la parter pentru marirea spatiilor funcționale s-a executat o extindere ușoara pe parter in care s- au realizat următoarele spatii:

 • •      hol 3 cu suprafața de 10,19 m2,

 • •      birou 2 cu suprafața de 6,37 m2,

 • •      birou 3 cu suprafața de 3,69 m2,

 • •      hol 5 cu suprafa de 34,45 m2.

Etajul este dezvoltat parțial incepand de la zona de peste cabinetul medical si pana la spațiul destinat sălii de clasa 5. In etaj sunt următoarele funcțiuni:

 • •      dormitor cu suprafața de 43,47 m2,

 • •      grup sanitar(peste grupul sanitar de la parter) cu suprafața de 2,65 m2,

 • •      dormitor 2 cu suprafața de 43,47 m2,

 • •      hol 6(peste holul 6 de la parter) cu suprafața de 6,14 m2 inclusiv zona extinsa cu balconul închis,

 • •      spațiu gol scara acces la etaj cu suprafața de 9,41 m2,

 • •      dormitor 3 cu suprafața de 43,47 m2.

Inaltimea libera a parterului in zona ce se dezvolta numai pe parter este de + 3,65 m fata de cota +/- 0,00(cota finita pardoseala parter). Inaltimea parterului(peste parter) in zona ce se dezvolta in regim de inaltime Spartial + P + IE este de + 3,40 m, inaltimea etajului este 3,04 m respectiv cota de + 6,44 m. Subsolul parțial cu funcțiunea de beci are o suprafața de 29,67 m2 si se afla sub sala de clasa 5 de la parter.

Fundațiile anexei P+l realizată se pare aproape în aceeași perioadă cu

locuința inițială, sunt din beton, la - 0,90 m față de cota ±0,00, dar numai la 0,50 m față de CTN (vezi foto 3-4 și planșa G2). După evazarea față de peretele din cărămidă plină, apreciem că lățimea fundației este de 0,60 m. Fundația este încastrată la partea superioară a solului vegetal argilos, negru, uscat și tare, cu capacitate portantă mijlocie. Peretele de cărămidă și elevația din beton a peretelui vestic al corpului P+l are o tencuială dură din ciment cu grosimea de 3-4 cm.

Intre corpul C2 si corpul C5 s-a realizat o închidere parter cu funcțiuni de hol depozitare( 7,41 m2), camera depozitare 3(19,12 m2).

Finisaje interioare:

 • □     pardoseli: ciment sclivisit — C5 și parchet din pvc/sau lemn deteriorat pentru zona propusa desfintarii din CI ;

 • □      pereți: tencuială și zugrăveala cu vopsea acrilică degradate;

 • □      tavane: tencuială și zugrăveala cu vopsea acrilică degradate.

Finisaje exterioare:

 • □      pereți: tencuială cu praf de piatră;

 • □      învelitrere: tablă;

 • □     tâmplărie: dublă din lemn, vopsită, cu sticlă simplă - pentru corpul C5 si tamplarie pvc pentru zona de corp C1.

CORPUL C2- PROPUS SPRE DESFIINARE

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți din lemn dispusi pe doua direcții perpendiculare. Planseul din lemn peste parter realizat din grinzi din lemn blatuite cu sipca si tencuiala si termoizolatie cu lut. Acoperișul este de tip șarpanta din lemn de rasinoase si invelitoare din tabla zincata. Fundațiile la corpul cu structura din lemn sunt realizate necorespunzător, la0,55-0,65 m față de CTN, cu latimea de 40 cm.

Clădirea are o forma dreptunghiulara in plan, se dezvolta pe parter cu următoarele funcțiuni si suprafețe:

 • □     spațiu acces beci cu suprafața de 7,15 m2,

 • □     spațiu centrala termica cu suprafața de 7,68 m2,

 • □     depozit cu suprafața de 13,20 m2,

 • □     sala de clasa 6 cu suprafața del7,80 m2,

d bucătărie cu suprafața de 26,88 m2,

 • □     sala de mese cu suprafața de 46,32 m2.

Odata cu realizarea extinderii realizate la corpul CI cu zona holului 5 s-a realizat si la clădirea corpului C2 o extindere închisa cu funcțiunile:

 • □     hol 6 cu suprafața de 22,55 m2,

 • □     spațiu spălător vase cu suprafața de 13,94 m2,

 • □     spațiu depozitare vesela cu suprafața de 4,75 m2.

Anexa- magazia C5 este construita in ultima etapa, structura ei fiind metalica, cu fundații b.a., are o forma dreptunghiulara in plan, se dezvolta pe parter iar spațiul este utilizat pentru depozitare respectiv depozit 1 cu suprafața de 26,55 m2 si respectiv depozit 2 cu suprafața de 23,73 m2.

Având în vedere caracteristicile clădirii (regim de înălțime și funcțiuni) și ale amplasamentului, clădirea se încadrează în:

Clasa de importanta lII;Categoria de importanta “C”.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

Costuri estimate pentru scenariul 1

FARATVA

VAL. TVA

CU TVA

TOTAL GENERAL:

8.907.028,26

1.678.325,74

10.585.354,00

Costuri estimate pentru scenariul 2

FARATVA

VAL. TVA

CU TVA

TOTAL GENERAL:

9.956.563,03

1.876.014,50

11.832.577,53

 • 3.4. Studii de specialitate

Scenariul 1 si Scenariul 2

CONCLUZIILE STUDIILOR DE TEREN SI EXPERTIZA TEHNICA A CLĂDIRILOR

• STUDIU GEOTEHIC

Starea fundațiilor existente și terenul în care sunt încastrate fundațiile, au fost cercetate prin trei șanțuri - dezvelire, din care două au fost continuate cu forje de 3”

Lucrările menționate au evidențiat următoarele:

Corpul principal al grădiniței, respectiv fosta locuință parter, are fundație de zidărie din piatră spartă, bine păstrată și cu mortar bun din var și nisip, pe înălțimea de 0,75 m și o elevație din beton care în zona șanțului SI se găsește la 0,25 m sub cota trotuarului și a CTN.

Fundația se găsește la -2,10 m față de cota ±0,00 respectiv adâncimea de 1,00 m față de CTN.

Lățimea fundației este apropiată grosimii pereților din zidărie din cărămidă plină, respectiv 0,50 - 0,55 m.

Fundațiile sunt încastrate corespunzător în stratul de argilă prăfoasă, cafenie, uscată și tare.

Fundațiile anexei P+1 realizată se pare aproape în aceeași perioadă cu locuința inițială, verificate prin șanțul S3, sunt din beton, la -0,90 m față de cota ±0,00, dar numai la 0,50 m față de CTN (vezi foto 3-4 și planșa G2).

După evazarea față de peretele din cărămidă plină, apreciem că lățimea fundației este de 0,60 m.

Fundația este încastrată la partea superioară a solului vegetal argilos, negru, uscat și tare, cu capacitate portantă mijlocie.

Peretele de cărămidă și elevația din beton a peretelui vestic al corpului P+l are o tencuială dură din ciment cu grosimea de 3-4 cm (vezi foto 3).

Șanțul S2 a dezvelit fundațiile la rostul dintre corpul cu structura din lemn și zgură și corpul cu pereți din cărămidă cu funcțiunea de grup sanitar și spălătorie.

Ambele sunt fundate necorespunzător, la 0,55-0,65 m față de CTN, cu mențiunea că fundația structurii pe zidărie din cărămidă are lățimea de 0,55 m.

Remarcăm că pereții vestici ai celor patru corpuri nu au trotuar de protecție a fundațiilor.

Corpul P+l cuprinde în capătul nord - vestic un beci de cca. 20 m.p. cu pereții din cărămidă bine păstrați, în condițiile în care acesta nu este funcțional; beciul din curte, de lângă foișor, nu afectează structura și funcțiunea corpurilor grădiniței.

Evaluarea informațiilor geotehnice; concluzii și recomandări.

 • 1.      Stabilitatea generală și locală a amplasamentului este asigurată.

 • 2.     Terenul de fundare al amplasamentului se încadrează în categoria „terenuri bune” conform normelor Indicativ NP-074/2014 tabelul Al-1.

 • 3.     Pe baza criteriilor precizate în normele menționate, punctajul pentru

categoria geotehnică este de zece puncte și ca urmare, amplasamentul se înscrie în „Categoria geotehnică 2” cu risc geotehnic moderat.

 • 4.     Apreciem că singurul corp cu o comportare bună a fundațiilor este corpul principal parter, chiar dacă acesta are vechimea cea mai mare; fundațiile corpului P+l au adâncimea redusă -doar 0,50 m față de CTN, având lățimea relativ mare (0,55 ni).

 • 5.     Fundațiile celor două corpuri din partea nord - vestică și cu siguranță și fundațiile culoarelor de legătură sunt necorespunzătoare.

 • 6.     Dacă prin expertiza tehnică și necesitatea îmbunătățirii funcționalului va

rezulta construirea unor corpuri noi, fundarea se va proiecta și realiza în stratul de argilă prăfoasă Ia adâncimea de 1,10 m față de CTN.

 • 7.     Verificarea fundațiilor se va face pe baza presiunii convenționale de calcul astfel:

Pconv. = 260 kPa - pentru corpul parter A (vechea locuință).

Pconv. - 180 KPa - pentru corpul P+l și pentru corpul spălătorie și grupuri sanitare.

Valorile menționate sunt pentru adâncimile de fundare existente.

- Pentru corpul cu structura din lemn apreciem că fundațiile lipsite și de o elevație sunt necorespunzătoare.

 • 8.     Apa subterană se găsește la adâncimea de 10,50 m și nu influențează comportarea și exploatarea obiectelor de construcție.

 • 9.    Conform STAS 6054/77 adâncimea maximă de îngheț în zona

amplasamentului studiat este de 0,90 m iar conform normelor Indicativ NP-112/2014 anexa C, adâncimea minimă de fundare funcție de natura terenului, adâncimea de îngheț și nivelul apei subterane este de 1,00 m.

 • 10.    Prezentul studiu geotehnic este în fază preliminară, conform normelor

indicativ NP-074/2014 și se va folosi pentru expertizarea tehnică a obiectelor de construcție care alcătuiesc actuala funcțiune a Grădiniței nr.18; dacă modernizarea funcționalului va impune realizarea unor obiecte noi, studiul va fi completat cu cercetarea care va fi necesară.

Condiții seismice și climatice

Sub aspect geologico-tectonic, geomorfologic și climato-mineralogic, zona studiată se află în condițiile specifice județului Bacau, găsindu-se sub influența cutremurelor de tip

„moldavic”ce au epicentrul în zona Vrancei.

Conform „Cod de proiectare seismică—Partea I-Prevederi de proiectare pentruclădiri” -PI00-1/2006, amplasamentul construcției se caracterizează prin perioada de colț Tc=0,7 sși accelerația terenului ag=0,28g.

Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”-CR 1-1-3-2012 amplasamentul este caracterizat de o încărcare la sol S0,k= 2,5kN/m2cu un IMR = 50 anidin punct de vedere al calcului greutății stratului de zăpadă.

Conform " Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor” - CR 1-1-4-2012 amplasamentul este caracterizat deo presiunea de referință a vântului, mediată pe lOmin. la 1 Om înălțime de la sol pentru o perioadă de recurență de 50 ani, de qref = 0,6kPa.

Conform „Cod de proiectare seismică -Partea I-Prevederi de proiectare pentruclădiri” - PI 00-1/2006, tab. 4.3, clădirea se încadrează în clasa a IlI-a de importanță caracterizatăde yi =1,00 (factorul de importanță - expunere).

• RAPORT DE EXPERTIZA

ÎNCADRAREA clădirii ci in clase de risc seismic

Din punct de vedere calitativ clădirea CI expertizata prezintă deficient importante concretizate prin:

 • -     inaltimi de etaj mari pentru clădirile din ZNA(cap.8 — P100, hetaj > 3,00 m);

 • -      absenta planseelor rigide in plan orizontal — cap.8 — PI00;

 • -      pereți structurali paraleli cugrinzile planseelor nu sunt ancorați;

 • -      prezenta unui etaj parțial care conduce la apariția unor eforturi suplimentare din torsiune si lovitura de berbec;

 • -      fundațiile corpului ce se dezvolta pe parter si etaj nu respecta cerințele minime ale normativului de fundații si in general de realizare a infrastructurii - cap.8 - PI00.

Comform analizei calitative(Rl;R2) precum si al analizei prin calcul (R3) clădirea CI a Grădiniței 18 din Municipiul Bacau, județul Bacau care se dorește a a ramane cu aceiași funcțiune se incadreaza in clasa de risc seismic RSII - încare se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare poate suferi degradări structurale majore, dar Ia care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Clasaderiscseismic

I

II

III

IV

Valori

R3(%)

<35

36-65

66-95

95-100

Propuneri funcționale

După demolarea zonei parter si etaj din cadrul corpului CI se propun următoarele funcțiuni in corpul CI parter ramas:

~ sala de clasa dintre axele 2 - 3 — G - D devine birou administrație prin închiderea golului existent intre cele doua spatii care formau împreuna sala de clasa. închiderea se va realiza cu zidărie de cărămidă plina presata, zid de aceeași grosime cu zidul existent si cu realizarea corespunzătoare a țeserii zidăriei;

 • -     camera care era sala de clasa intre axele 3 — 4 — E-Gva deveni cabinet medical;

 • -     spațial inițial de cabinet medicalintre axele 4-6-E-Gva deveni vestiar profesori;

C            - windfangul si holurile 1; 2 centrale isi vor păstră funcțiunile;

 • -      biroul existent situat in holul de acces in axele 6 - 6' - B - D spre clădirea C2 se va desființa transformandu-se in holul 3 de accesspre corpul P + IE propus a se realiza;

 • -      sălile de clasa situate intre axele 2 - 5 — A - B vor deveni spatii pentru cancelarie profesori. Accesul dintr-o camera in alta se va realiza prin practicarea unui gol in peretele transversal ce le separa cu dimensiunile de 1,50 x 2,40 m;

 • -      grupul sanitar existent intre axele 6' - 6" - E - G isi va păstră funcțiunea;

 • -      spațiul existent cu funcțiunea de birou in axele 5 - 7 - A - B isi va păstră funcțiunea;

 • -      desființarea ușii de acces din holul 2 spre holul 3 in axele 6 — B - E propus;

 • -      desființarea parapetelui din zidărie al ferestrei de 1,50 x 1,90 m din fostul birou 2 din axul

7' - B de realizat in holul de acces spre corpul nou C2;

— închiderea golului de usa existent de 0,90 x 2,10 m din axul 6" - E cu zidărie plina

r"'

i             presata tesuta de zidana existenta.

 • -      dezafectarea parapetelui din zidărie de caramidafhp ~ 1,00 m) a ferestrei existente la cabinetul medical din axele 4 - 6'- E - E' care prin refunctionalizareb se propune a fi vestiar profesori.

Propuneri structurale

Clădirea C1 in urma propunerilor prezentate la pct. 43 din prezentul raport de expertiza tehnica si din planurile de arhitectura cu propuneri isi va menține funcțiunea de grădiniță. Pentru a ridica clasa de risc seismic de la RSII la RSIII se propun doua variante si anume:

Varianta minimala

 • □      - dezafectareapartialaa șarpantei din lemn existente in zona

axelor4 - 6M(zona existenta P + IE) cu desfacerea invelitorii, a structurii din lemn a șarpantei, protejarea elementelor structural si a invelitorii existente atat in perioada desfacerii cat si in perioada pana se va reface structura șarpantei pe noua geometrie propusa a acestei zone;

 • □      - desființarea golului existent in axul 3 - E - G(in sala de clasa nr. 1)

prin inzidirea acestuia cu zidărie plina presata 240 x 115 x 63, prin țesere corespunzătoare de zonele adiacente din zidărie;

 • □     - dupadezafectarea zonei P + IE din axele 4 - 6" — E - G, pereții din

zidărie din aceasta zona se vor suprainalta pana la cota pereților din celelalte axe ale construcției CI cu zidărie plina presata;

 • □     - pentru realizarea masurilor de reabilitare termica propuse in

“Raport audit energetic” la nivelul planseului de pe sol se va desface pardoseala existenta si se va realiza o pardoseala calda care va ingloba un strat de 5,0 cm de polistiren extrudat;

 • □      - după decopertarea tencuielilor de pe toti pereții la interiori aceștia

vor fî reparați iar pereții exteriori transversali si longitudinali vor fi camasuiti la interior cu 6 — 7 cm mortar M200 si plasa otel SPPB O 8/100, iar pereții interiori transversali si longitudinali se vor camasuii pe ambele fete cu 6 - 7 cm, mortar M200 si plasa otel SPPB 08/100. Odata cu executarea lucrărilor la pardoseala parterului se vor executa si lucrări de mărire a lățimii fundațiilor la interior cu 15 cm pe fiecare parte, beton C16/20 si armatura 08/100 OB 37 cu ancorare in fundația existenta, iar la pereții exteriori pe o singura parte(la interior) de 15 cm, beton C16/20 si otel OB 37, 08/100. Adâncimea de fundare se va păstră. La nivelul cotei plăcii din beton armat nou turnate se va realiza o centura din b.a. monolit de 15 x 20 cm din care vor porni armaturile de ancoraj a armaturilor SPPB propuse drept camasuire;

 • □      - la partea superioara a pereților din zidărie camasuiti se vor realiza centuri din b.a. monolit cu incastrare in pereții existenti;

 • □      - după executarea lucrărilor precizate anterior se vor verifica cu

atentie elementele structurale din lemn ale planseului din lemn existent, astfel, grinzile din lemn care prezintă crăpături sau sunt putrede se vor înlocui cu alte grinzi din lemn cu aceeași secțiune si material(rasinoase calitatea a II -a),se vor indesi in anumite zone prin grinzi din lemn de rasinoase calitatea Ii - a de aceasi secțiune. Pe reazeme in zona centurilor noi propuse la partea superioara a zidăriei camasuite se vor monta prin inglobare piese metalice din tabla groasa in care se vor prinde capetele grinzilor din lemn. Se va da o atentie deosebita protejării in zona de contact beton — lemn cu folie de bitum. După executarea lucrărilor precizate interior, cu scopul de a realizao diafragma orizontala la nivelul planseului de peste parter se va face o blatuiala dubla la 45° cu scnadura de lemn prinsa prin cuie de grinzile din lemn ale planseului de peste parter;

 • □      - sevor verifica elementele structurale ale șarpantei pe scaune

existenta. Se va verifica prinderea cosoroabei din lemn de structura parterului. Se propune ca prinderea acesteia sa se completeze cu piese metalice înglobate in centura din b.a. propusa la partea superioara a pereților. Elementele structurale din lemn respectiv: popi, pane, căpriori, clești, contrafise, astereala care sunt degradate se vor inlocui cu elemente din lemn de rasinoase calitatea II -a, se vor verifica prinderile intre ele astfel incat împreuna sa conducă la o structura a șarpantei spațiala indeformabila;

 • □      - refacerea zonei de intrare in clădire (intrarea principala) prin refacerea treptelor si a zonei de terasa.

 • □     - Construcția consolidata in variantaminimala se va incadra in

clasade risc seismic Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante, cu un coeficient R3 = 91.

Varianta maximala

In varianta maximala se propun următoarele lucrări:

 • □     - se va desface toata șarpanta existenta pe corpul CI;

 • □      - desființarea golului existent in axul 3 - E - G(in sala de clasa nr. 1)

prin inzidirea acestuia cu zidărie plina presata 240 x 115 x 63, prin țesere corespunzătoare de zonele adiacente din zidărie;

 • □     - dupadezafectarea zonei P + IE din axele 4 - 6" - E - G, pereții din

zidărie din aceasta zona se vor suprainalta pana la cota pereților din celelalte axe ale construcției CI cu zidărie plina presata;

 • □      - pentru realizarea masurilor de reabilitare termica propuse în

“Raport audit energetic” la nivelul planseului de pe sol se va desface pardoseala existenta si se va realiza o pardoseala calda care va îngloba un strat de 5,0 cm de polistiren extrudat;

 • □      - după decopertarea tencuielilor de pe toti pereții la interior aceștia

vor fi reparați iar pereții exteriori transversali si longitudinali vor fi camasuiti la interior cu 6 - 7 cm mortar M200 si plasa otel SPPB 0 8/100, iar pereții interiori transversali si longitudinali se vor camasuii pe ambele fete cu 6 - 7 cm, mortar M200 si plasa otel SPPB 08/100. Odata cu executarea lucrărilor la pardoseala parterului se vor executa si lucrări de mărire a lățimii fundațiilor la interior cu latimea necesara unui calcul al fundațiilor, beton C16/20 si armatura 08/100 OB 37 cu ancorare in fundația existenta, iar la pereții exteriori pe o singura parte cu dimensiunea obtinuta prin

calcul, beton C16/20 si otel OB 37, 08/100. Adâncimea de fundare se va păstră. La nivelul cotei plăcii din beton armat nou turnate se va realiza o centura din b.a. monolit de 15 x 20 cm din care vor pomi armaturile de ancoraj a armaturilor SPPB propuse drept camasuire; Consolidarea pereților din zidărie se poate realiza si cu fibra de carbon(sticla).

 • □      - la partea superioara a pereților din zidărie camasuiti se vor realiza centuri din b.a. monolit cu încastrare in pereții existenti;

 • □      - după executarea lucrărilor precizate anterior se va înlocui planseul

din lemn existent cu un planseu din betonarmat monolit din beton C16/20, otel PC 52, OB 37, cu rezemare pe zidurile camasuite prin centurile din b.a. propuse;

incat împreuna sa conducă la o structura a șarpantei spațiala indeformabila.

 • □      - se va realiza o șarpanta pe scaune din lemn de rasinoase calitatea

a - II -a. Structura spațiala a șarpantei respectivcosoroaba, popii, panele, căpriorii, cleștii, contrafisele, astereala vor realiza un ansamblu spațial practic indeformabil. Se va da o atentie deosebita ancorării structurii șarpantei de structura din beton a parterului. Invelitoarea va fi ușoara din tabla de otel;

 • □      - refacerea zonei de intrare in clădire (intrare a principala) prin refacerea treptelor si a zonei de terasa.

 • □     - construcția consolidate in varianta maximal se va încadra in clasa de risc seismicRs IV, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare, cu un coeficient RSIII de 98.

CONCLUZII EXPERTIZA TEHNICA

Se propune varianta minimala ca varianta de lucru.

Menționam faptul ca nu s-au efectuat inspecții extinse pe teren deoarece astfel de investigații, care implica desfaceri de elemente nestructurale, finisaje, folosința generala pentru examinarea elementelor structurale se pot face si pe parcursul execuției lucrărilor de consolidare(reparatii), in condiții proprii (schele, unelte).acest mod de abordare este acceptat si menționat in codul P100-3/2008, §4.3.1. alineatul 4 in care se precizează ca expertul sa completeze cercetarea inițiala a construcției după decopertarea structurii, odata cu începerea lucrărilor. Pe baza noilor informații obținute se poate imbunatati valoarea CF stabilita inițial si eventual, daca este cazul, soluția de intervenție.

Execuția lucrărilor va incepe după obținerea tuturor avizelor necesare cerute prin CU, după obținerea autorizației de construcție si pe baza proiectului tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție vizate de expertul tehnic si verificate de către un verificator de proiecte atestat pentru cerința Al conform prevederilor din Legea 50/1991 actualizata, a prevederilor Legii 10/1995 actualizata in 2016 precum si a H.G. 925/1995.

Deoarece demolarea parțiala a construcției CI se face in zona șarpantei existente axe 4 - 6"- E -E' se va impune in mod obligatoriu întocmirea unui proiect tehnologic de demolare. In proiectul tehnologic de execuție a demolării se vor lua masurile necesare pentru protejarea elementelor structurale si nestructurale ale structurii construcției care raman. Execuția demolării se va realiza de către o firma atestata pentru acest tip de lucrări in prezenta unui responsabil tehnic cu execuția si un diriginte de șantier din partea beneficiarului. După întocmirea proiectului tehnologic de execuție a demolării si la începerea execuției lucrării cat si pe perioada de derulare a execuției se vor incheia procese verbale de lucrări. In cazul in care pe perioada derulării execuției apar probleme tehnice este obligatorie anunțarea expertului tehnic pentru a se lua o decizie corespunzătoare. Este interzisa începerea lucrărilor de demolare fara un proiect tehnologic de demolare a construcției avizat de către un verificator tehnic cerința AL

Dezechiparea completa funcționala se va realiza si la construcția care ramane atat pentru ca ea nu are cum funcționa cat si pentru protejarea ei la acțiunea de dezafectare propusa. Aceasta este obligatorie a se realiza inainte de inceperea lucrărilor si ea va fi prinsa in proiectul tehnologic de demolare ales de executant si acceptat de beneficiar;

Demolarea se va realiza după obținerea avizului de la I.J.C. Bacau si a autorizației de demolare;

Consolidarea fundațiilor

Este necesara asigurarea adâncimii de inghet pentru fundații si a ajungerii la terenul bun de fundare conform studiului geotehnic anexat prin realizarea lucrărilor de subzidiri.

Fundațiile realizate din beton simplu avand o lățime si adâncime insuficienta, trebuiesc consolidate pentru a fi sporita capacitatea lor de rezistenta inclusiv pentru a prelua suplimentul de încărcare rezultat din camasuirea pereților.

Se propune consolidarea fundațiilor prin camasuirea cu beton armat pe o fata sau ambele fete pana la cota de fundare pentru preluării încărcărilor.

Grosimea camasuielilor fundațiilor va fi de 15 - 20 cm pe o fata sau ambele fete cu beton CI 6/20 si armatura longitudinala si etrieri PC 52, OB 37.

Problema cea mai importanta in aplicarea acestei soluții de consolidare care se va executa in sah cu latinii de maximum 1,00 m, o constituie asigurarea unei conlucrări unitare intre fundația existenta si cele doua centuri armate. Acest lucru se poate obține prin următoarele mijloace:

 • □      - prin aderenta directa realizata intre betonul din centuri armate si fundația existenta;

o      - prin curățirea perfecta a fundației existente, buciardarea si realizarea unor incizii cu

dornuri din otel $12 — 14 mm practicate la 15° la 50 cm distanta si dispuse in sah;

 • □     - se executa săpătură pana la adancimea de 1,20 m de la cota pardoselii(minim 1,00 m

sub cota terenului. Lucrările de săpătură se vor executa in sah cu o lungime de maximum 1,00 m

L            luandu-se toate masurile de protecția muncii prin astfel de lucrari(sprijiniri);

 • □      - săpătură executata in exteriorul clădirii in mod obligatoriu va fi

protejata de apa din precipitații. In perioada cat se executa consolidarea fundațiilor, scurgerea apei de pe acoperiș va fi dirijata la distanta fata de clădire;

 • □      - eventualele fisuri ce se vor depista in fundația existenta vor fi injectate cu lapte de ciment cu adaos de aracet;

o - se realizează incizii in fundația existenta si se montează armaturile din betonul armat al centurilor armate;

 • □      - se montează cofrajul si se betoneaza;

 • □      - se realizează o hidroizolatie din 2 foi bitumate limite prin sudura pe toata inaltimea fundațiilor pe exterior;

 • □      - se reface umplutura in exterior si interior in straturi succesive in grosime de 25 - 30 cm bine compactate cu indice Proctor de 95% si Y = 1,6 t/m3;

 • □     - se refac trotuarele cu o lățime de 0,80 m cu panta de 3% spre

exterior, acestea vor avea si o rigola perimetrala care va conduce apa spre exteriorul construcției;

 • □      - se va executa la interior o pardoseala calda prin introducerea

unui strat termoizolant din polistiren extrudat de 10 cm sub placa din b.a. de 10 cm a suportului pardoselii finite;

 • □      - se vor realiza pe tot conturul pertilor exteriori si interiori ce se camasuiesc, sub cota pardoselii parterului, centuri din beton armat. Armaturile plaselor ce camasuiesc pereții se vor ancora in betonul armat din centura superioara.

înainte de se executa lucrările de camasuire propuse se vor excuta după decopertare lucrări de remedieri care constau in injectări cu lapte de ciment si aracet a fisurilor descoperite, înlocuirea cu zidărie plina presata in cazul unor zone cu crăpături sau dislocări:

a. Injectarea fisurilor cu lapte de ciment cu adaos de aracet se va efectua

pentru toate fisurile acolo unde nu se executa țeseri de zidărie. In dreptul țeserilor de zidărie, in cazul când la partea superioara datorita tasarilor apar fisuri, acestea se inched deasemeni prin injectare.

Injectarea fisurilor din zidărie se executa cu lapte de ciment cu adaos de aracet in proporție de 10 - 15%(fata de cantitatea de ciment). Amestecul pentru injectare se efectuează in centrifuga cu turatia de 2.500 ture/minut, similar cu prepararea laptelui de ciment pentru protecția cablurilor pretensionate. Injectarea se realizează de întreprinderi specializate. Injectarea sub presiune cu lape de ciment cu adaos de aracet este deosebit de importanta pentru asigurarea continuității zidăriei in diafragme.

Operația de injectare se efectuează înainte de realizarea camasuielilor din mortar armat cu plase sudate, imediat dup ace au fost executate lucrările pregătitoare pentru operația de aplicare a camasuielilor. In zonain care a aparut fisura, după injectare se vor dispune scoabe a căror lungime va depăși distanta de 20 - 30 cm, după ambele parti ale fisurii. S coabele seintoduc peste plasele de aramatura.Elese realizează din otel <D8 - <010 si folosesc drept conectori ale

33

camasuielilor din mortar M200 armat la zidaria consolidata. Capetele scoabelor obținute prin indoirea armaturilor vor avea vârful ascutit si se vor introduce prin batere in zidărie, după montarea plaselor sudate.

întreaga operație de injectare, care este de mare importanta in procesul de consolidare a pereților, se va face sub conducerea si supravegherea unui inginer sau technician care are experiența in executarea unor astfel de lucrări.

b. Țeserea fracturilor se va face in scopul refacerii zidăriei in dreptul zonelor degradate, cat si acolo unde apar striviri ale zidăriei.

După ce se elimina tencuiala existent, se face o analiza a stării de degradare a pereților din zidărie; se vor stabilii zonele de fractura in care zidaria urmeaza a fi tesuta.

r

AUDIT ENERGETIC

Clădirea a fost dat în folosință în anul 1930, cu regim de inaltime Parter, în anul 1970 s-au executat extinderi cu destinația săli de clasa si grupuri sanitare, sala de mese, spălătorie, spatii de depozitare.

In timpul exploatării clădirii s-au efectuat imbunatatiri arhitecturale si ale instalațiilor:

-s-au refăcut pardoseli din dușumea in pardoseli din parchet si gresie,

-s-au refăcut zugrăveli exterioare si interioare la pereți,

-s-a schimbat tâmplaria; din tâmplarie de lemn in tâmplarie PVC cu geam termopan,

s-a executat lucrări de anvelopare parțiala a pereților exteriori cu polistiren expandat (fațada laterala dreapta si fațada posterioara corp CI);

-sistemul de încălzire actual - sistem de încălzire centrala cu centrale termice murale proprii cu ț            gaz metan, instalația interioara cu un sistem de distribuție bitubulara, inferioara din țevi de

polipropilena si corpuri de încălzire tip panou de otel.

STAREA ACTUALA A CLĂDIRII:

 • □      clădirea este in exploatare si a suportat lucrări de reabilitare,

 • □      acoperișul este de tip șarpanta de lemn cu invelitoare din tabla zincata,

 • □     tâmplaria exterioara initala din lemn a fost înlocuita cu tâmplarie din PVC cu geam termopan,

 • □      instalații termice, electrice, telefonie sunt in stare de funcționare,

 • □      alimentarea cu energie electrica se face din rețeaua de joasa tensiune,

 • □      pentru iluminarea încăperilor se folosesc surse de iluminat incandescente si corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente;

Finisaje:

o tâmplaria exterioară este relativ în stare buna,

 • □      elementele de anvelopa ale clădiri - pereți exteriori, planseu peste parter (planseu pod) nu respecta condițiile cerute de normativele in vigoare in anul 2017, referitor la rezistentele termice minime ale fiecărui element de construcție, datorita lipsei materialelelor de izolare termica.

Clădirea auditată a fost dat în folosință în anul 1930 si a suportat extinderi in anii 1970 și îmbunătățiri arhitecturale la nivelul finisajelor interioare si exterioare, închideri, precum si ale instalațiilor de alimentare cu energie termica si alimentare cu apă.

Preocuparea pentru asigurarea condițiilor de microclimat corespunzătoare specificului muncii desfășurate de oameni reprezintă o cerință primordială în orice instituție.

Incintele închise trebuie sâ asigure parametrii optimi ai condițiilor termice (temperatura, umiditate, mișcarea aerului), condițiilor vizuale (iluminare corespunzătoare, mediu plăcut), condițiilor acustice (nivel scăzut al zgomotului) și de calitate a aerului (aer proaspăt, control al mirosurilor și poluanților). Obiectivul major este de a asigura condițiile menționate astfel încât ocupanții incintei să fie în total confort (termic, vizual, acustic) într-un mediu sănătos.

Există o strânsă legătură între performanța unei persoane și temperatura din imediata apropiere. Un mediu care este prea cald, prea rece sau prea umed nu va contribui la creșterea eficienței muncii.

Instalațiile de ventilare, condiționare a aerului, climatizare și încălzire influențează următorii parametri:

 • •      mediul termic;

 • •       calitatea aerului interior;

 • •       umiditatea aerului interior;

 • •      mediul acustic.

Conform raportului de expertiza tehnică, se propune demolarea clădirii C2 și realizarea unui nou corp de clădire Sbparțial+P+1.

Situația utilităților tehnico-edilitare existente

 • □      rețele de alimentare cu apa si canalizare

Din punct de vedere al utilităților in zona exista rețea de apa potabila si rețea de canalizare in curtea grădiniței.

 • □      rețele de alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza din rețeaua electrica existenta in zona. Pentru alimentarea grădiniței se propune o firida de branșament prevăzută cu bloc de măsură si protecție amplasata pe exteriorul clădirii. Toți consumatorii electrici (tablouri electrice) aferenti gradiniteise vor alimenta din firida de branșament prin intermediul cablurilor electrice tip CYABY pozate in sânt pe pat nisip.

 • □      rețele de alimentare cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a imobilului este rezolvată prin racord la conducta stradală de gaze naturale presiune redusă existent.

PACHETE DE SOLUȚII PROPUSE IN CADRUL AUDITULUI ENERGETIC

Pe baza expertizei energetice se propun următoarele soluții de îmbunătățire a performanței energetice a clădirii:

 • 1. aplicarea de termosistem de vata minerală 5 cm la nivelul pereților interiori ai anvelopei în interior, pe fațada principală a clădirii CI care va rămâne din vechea clădire și fațada lateral stânga a acesteia, precum și aplicarea de termosistem de polistiren extrudat 5 cm la soclului clădirii - soluția CI;

 • 2. izolare planșeu pod (planșeu peste parter) cu saltele de vata minerala bazaltica 15 cm grosime-soluția C2;

 • 3. izolare placă sol la corpul de clădire rămas cu polistiren extrudat 5 cm - soluția C3;

 • 4. înlocuirea tâmplariei existente din PVC cu vitraj dublu cu tâmplarie din PVC cu vitraj dublu cu fante higroreglabile, geam low-e, cu gaz inert- soluția FI.

S-a ales izolarea la interior datorită caracteristicilor arhitecturale deosebite ale fațadelor clădirii CI. Termoizolarea la interior prezintă următoarele avantaje:

 • □  corectează majoritatea punților termice;

~i [. protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

i i i ^durata de viata garantată îndelungata.

Vata minerală va avea conductivitatea termică de minim X=0,036 W/m*K, va fi ignifugată.

In ceea ce privește instalațiile existente, este evident că se va modifica și moderniza întreaga rețea de instalații, armonizând u-se sistemul de încălzire, preparare apă caldă și iluminat la nivelul ansamblului propus, conform noului funcțional.

Din acest motiv, în raportul de audit energetic, nu se vor cuantifica aceste soluții din punct de vedere al performanței energetice și nici al cheltuielilor necesare modernizării și refacerii instalațiilor, însă se specifică următoarele, ca și soluții de modernizare- reabilitare:

 • 1. Reabilitarea sistemului de încălzire al grădiniței prin înlocuirea centralelor termice clasice, cu centrale in condensatie, pe gaz metan, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor de CO2 și refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire, înlocuirea radiatoarelor, având in vedere ca sunt din otel si sunt colmatate cu rugina prin interior, realizarea unui sistem de încălzire prin pardoseală, adecvat noului funcțional propus pentru corpul C1. Instalația existenta este executata din țeava PPR si prezintă disfunctionalitati in privința distribuirii echilibrate a agentului termic. Se vor monta robinete de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire, precum și debitmetre pe racordurile de apă caldă și apă rece și a contoarelor de energie termică, inclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor. 1 pachetul PS2. De asemenea se reduc și emisiile de C02 de la 23,67 kgCO2/m1*an la 20,81 kgCO2/m1*an pentru PS1 și 19,31 kgCO2/m1*an pentru PS2.

Se recomandă pachetul de soluții PS2, deoarece asigură încadrarea clădirii pe partea de consum de energie pentru încălzire în clasa energetică A și are o durată de recuperare a investiției NR=9,05 ani, mai mică decât a pachetului de soluții PS1 de 11,48 ani.

Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

Clădirea nu este monument istoric .

Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz. Nu este cazul

Caracteristici tehnice si parametrii specifici:

Categoria și clasa de importanță

Construcția se încadrează la CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C (normală - conform HGR. 766/97) și la CLASA DE IMPORTAȚĂ III cf. PI 00-1/2013/ PI00-1/2006 (normativ utilizat la evaluarea seismica a clădirilor existente conform Ordin nr. 2465/08.08.2013).

Cod în Lista monumentelor istorice, după caz

Nu este cazul.

An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Clădirea C1 a fost construită la inceputul anilor 1900, insa arhiva nu pastreaza niciun document care sa ateste cu precizie anul execuției.

Pe parcurs, au fost realizate si celelalte construcții anexa, respective C2, C3, C4 si C5

NOTA: DOCUMENTAȚIA S.F NR.103/2018 A FOSTCOROBORATA CU DOCUMENTAȚIA DE DESFIINȚARE PARȚIALA PENTRU CORPUL CI SI TOTALA PENTRU CORPUL C5

(C.U. NR 333/4.05.2018 EMIS DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU)

INDICI TERITORIALI

Steren ~ 2275,OOmp

CI: Regim de înălțime:      Parter+ Etaj parțial

Suprafața construita CI =416,00 mp

Suprafața etaj parțial CI = 99,00 mp

Suprafața desfasurata CI = 515,00 mp

Suprafața construita CI propusa spre desființare = 128,OOmp

Suprafața desfasurata CI propusa spre desființare = 128,00 + 99,00 mp = 227,OOmp

Suprafața construita CI după desființare = 288,00 mp

Suprafața desfasurata CI după desființare = 288,00 mp

C2: Regim de înălțime:      Sp +Parter

Suprafața construită C2     298,00 mp

Suprafața subsol parțial C2           54,00 mp

Suprafața desfășurată totala C2 352,00 mp

Suprafața construita C2 propusa spre desființare = 298,OOmp

Suprafața desfasurata C2 propusa spre desființare = 298,00 + 54,00 mp = 352,OOmp

Suprafața construita C2 după desființare = 0,00 mp

Suprafața desfasurata C2 după desființare = 0,00 mp

C3: Regim de înălțime:      Subsol

Suprafața construită C3      19,00 mp

Suprafața desfasurata C3                              19,00 mp

Suprafața desfășurată totala C3 19,00 mp

C4: Regim de înălțime:      Parter

Suprafața construită C4      11,00 mp

Suprafața desfasurata C4

11,00 mp


Suprafața desfășurată totala C4 11,00 mp

Nota: Asupra corpului C4- foișor- nu se intervine in niciun fel prin prezenta documentație.

C5: Regim de înălțime:     Parter

Suprafața construita C5 = 43,00 mp

Suprafața desfasurata C4 = 43,00 mp

Suprafața construita C5 propusa spre desființare ~ 43,00mp

Suprafața desfasurata C5 propusa spre desființare - 43,00 mp

Suprafața construita C5 după desființare =  0,00 mp

Suprafața desfasurata C5 după desființare = 0,00 mp

Ac. Total existent ~ 787,00mp

Ad. Total existent = 940,00mp

P.O.T. existent = 34,60%

 • C.U.T. existent = 0,41

Categoria de importanță „C”

Clasa de importanță III

Gradul de reizistență la foc IV

INDICI TERITORIALIDUPA DESFIINARILE PROPUSE

Ac. Total propus spre desființare = 128,00( C l)+298,00(C2) + 43,00 mp(C5) = 469,00mp

Ad. Total propus spre desființare = 469,00 + 54,00(Sp. C2) + 99,00mp( Ep CI) = 622,00 mp

Ac. Total după desființare = 787,00-469,OOmp = 318,00 mp (288, 00 mp -CI; C3, C4 integral)

Ad. Total după desfiinare = 940,00 - 622,00 mp = 318,00 mp (288,00 mp -C1; C3,C4 integral)

P.O.T. propus după desfiinare = 13,97%

C.U.T. propus după desfiinare = 0,13

3.5. Graficul orientativ de realizare a investiției

Scenariul 1 si scenariul 2Asistenta

tehnica


ProiectareExecuție lucrări modernizar e CI si construire

corp nou


Achiziție servicii de dirigentie

Dirigentie de șantier


Racord la utilitati


Organizar ea procedurilo r de achiziție publica pentru dotări


Achiziție dotări


Dotare grădiniță


Receptive lucrări


 • 4. Analiza fiecarui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) propus(e)

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Educația preșcolara este parte a sistemului de educație si formare inițiala si urmărește socializarea si dezvoltarea emoționala, cognitiva si mentala a copiilor, prin metode si activitati specifice.

Diverse studii efectuate de Institutul de Stiinte ale Educației releva faptul ca abordarea problemelor copilului de la o varsta frageda prin intervenții la nivelul educației preșcolare duce la obținerea de beneficiipe termen lung in ceea ce privește performanta acestuia in școala si ulterior in cariera, acest tip de educație fiind esențial pentru dezvoltarea individului din punct de vedere al abilităților de invatare, contribuind la prevenirea părăsirii timpurii a scolii, la creșterea nivelului educațional si facilitind invatarea continua de mai târziu.

Estimările Unicef prezentate in Raportul "Costul investiției insuficientein educație" - Noiembrie 2014 cu privire la beneficiile unui an in plus de școala sunt in concordanta atat cu rezultatele diferitelor anchete avute in vedere, cat si cu concluziile mai multor lucrări care au la baza date naționale.

Potrivit Anchetei asupra Veniturilor si Condițiilor de Trai 2012 (S1LC - Statistics on Income and Living Conditions), un an in plus de școala creste veniturile cu 8,05% si cu 9,07% in cazul Anchetei Bugetelor de Familie 2012 (ABF).

Analiza Unicef arata ca fiecare an in plus de școala reduce cu 8% riscul de a devein șomer si cu 8,2% riscul de apariție a unor probleme grave sau foarte grave de sanatate sau de a suferi de o boala cronica.

Pentru a calcula costul investiției insuficiente in educație (sau altfel spus, pierderile inregistrate ca urmare a insuficientei alocari de resursein sectorul educației), Unicef a utilizat modelele macroeconomice Barro-Lee si Psacharopoulos, corelând media perioadei de școlarizare a populației cu PIB-ul prognozat, pornind de la ipoteza ca alti factori (precum capitalul fix) raman constantiin timp.

Pentru a determina care va fi situația României la acest capitolin 2025, s-au analizat doua scenarii:

Scenariul 1 (nu se realizează investiții suplimentarein educație): cheltuielile cu educația ca procent din PÎB raman la același nivel panain 2025 si nu se înregistrează nicio creștere semnificativa a mediei anilor de școala in rândul populației adulte;

Scenariul 2 (se realizează investiții suplimentarein educație): cheltuielile cu educația cresc treptat pana la 6% din PIB in 2025 , iar media anilor de școala creste cu un an.

Costul investiției in suficiente in educație este calculat ca fiind diferența dintre PIB-ul anului 2025 prevăzut in scenariul 2 si PIB- ul anului 2025 prevăzut in scenariul 1.

Conform estimărilor Unicef, pana in 2025 , pierderile inregistrate in urma investiției insuficientein educație s-ar ridica la 12 pana la 17 miliarde de euro, echivalentul a 7- 9% din PIB-ul anului 2015.

Aceste estimări corespund ratei beneficiilor individuale ale educatiei( rezultate prin prelucrarea microdatelor (8%), precum si estimărilor macro calculate de Barro-Lee (2010) pentru tarile est-europene.

Analizele efectuate atat la nivel micro, cat si macro, pe baza datelor naționale estimează ca

beneficiul economic al unui an de școala in plus s-ar ridica la aproape 8%, ceea ce reprezintă cu 2 procente mai mult decât nivelul prognozat al investitieiin educație (6% din PIB).

Invatamantul preșcolar si primar reprezintă fundamentul nivelurilor superioare de educație, iar conform literaturii de specialitate, programul de extindere a rețelei de invatamant preșcolar reprezintă una dintre intervențiile cu cel mai mare impact in ce privește reducerea disparități lor, a fenomenului de părăsire timpurie a scolii, precum si creșterea calitatii educației.

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

In ultimii ani, numărul cererilor de înscriere la grădiniță in mediul urban depășește întotdeauna capacitatea locurilor in sălile de clasa.

Este si cazul unitatii studiate.

In plus, grădiniță funcționează in prezent fara asigurarea in totalitate a condițiilor prevăzute in normativelor actuale in vigoare.

Soluția propusa vizeaza realizarea unui corp nou, in măsură sa rezolve aceste neconformitati.

 • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum: - necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz; - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Prezentul proiect este un proiect negenerator de venit, in sensul ca nu se percep taxe directe pentru serviciile de invatamant.

Din punct de vedere financiar-contabil, la nivel de proiect, veniturile vor fi reprezentate de alocari bugetare din partea Consiliului Local in vederea acoperirii cheltuielilor de întreținere a obiectivului vizat.

Asttel, veniturile previzionate ale proiectului vor fi date de dimensiunea cheltuielilor de intretinere, a cheltuielilor de funcționare si a cheltuielilor salariale.

Cheltuielile de intretinere ale investiției au fost defalcate pe categoriile prezentate mai jos.

Valoarea acestora a fast estimata la nivel anual, exprimata in lei cu TVA, avand la baza preturile medii la energie si utilitati practicate pe piața de profil:

Cheluielile de intretinere sunt formate in general din: cheltuieli cu energia electrica, gaz, curățenie care au fast estimate conform normativelor in vigoare pentru clădiri de utilitate publica - invatamant.

Consum total de energie pentru iluminat, logistica si încălzire conform normativului pentru clădire din zona climatica 4-195 zile de încălzire si care corespunde protecției C107/2010-C107-2.

Date inițiale analiza financiara

Număr de copii preșcolari in grădiniță

175

Număr de lucratori adulti

35

Suprafața utila a construcției (mp)

1483mp

Consum de apa zilnic copil

20

Consum de apa zilnic adult

30

Zile lucratoare

169

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Beneficii cu caracter social:

• implicarea mai activa a comunității, ONG-urilor, autoritatilor locale in procesul de invatamant preșcolar putandu-se atrage fonduri provenite de la entitati private (sponsorizări, premii) si publice prin inițierea de programe si proiecte in domeniul educației.

 • • prin aspectul modem si plăcut al clădirii va creste stima de sine si Încrederea cetățenilor in autoritatile locale;

 • • cu timpul se vor putea dezvolta mici afaceri conexe procesului de invatamant: vanzarea de produse de papetarie, librărie, cârti, cursuri opționale de limbi străine, sah, dansuri etc;

 • • se vor putea dezvolta servicii comerciale suport de tip catering in sprijinul asigurării hranei copiilor.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Creearea de 35 locuri de munca si implicit scăderea ratei șomajului in zona;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Amplasamentul studiat se afla in afara unor zone protejate sau de protecție si nu include monumente istorice;

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Din punct de vedere al incadrarii in contextul natural, obiectivul de investiție este foarte bine integrat avand o forma plăcută si un aspect corespunzător.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Se propune modernizarea corpului CI existent si transformarea acestuia in sediu administartiv pentru grădiniță si construirea unui corp nou de grădiniță cu regim de inaltime Sp+ P+1E.

Clădirea va acomoda șapte grupe (in medie 20-22, maxim 25 de copii/grupa).

- GRĂDINIȚĂ- Programul de funcționare va fi de IO luni pe an (septembrie-iunie) pentru grădiniță, 35 de saptamani, respectiv un total de 169 de zile lucratoare. Ministerul educației Naționale si Cercetării Științifice este cea care Stabilește anual structura anului scalar; IO ore pe zi, de luni pana vineri, in intervalul orar 8,00-18,00. Un total de funcționare de 1690 ore pe an.

Copiii vor fi primiți la grădiniță de la ora 8:00 si isi petrec timpul cat mai plăcut alaturi de colegi side educatoare pana la oral3:00 in regim de program scurt si respectiv pana la 18:00 in regim de program prelungit daca var exista cereri in acest sens.

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

ANALIZA FINANCIARA

In vederea necesității finanțării , este intocmita analiza financiara, avand la baza factori generali si specifici obiectivului de investiție:

 • - PERIOADA DE IMPLEMENTARE;

 • -  PERIOADA DE REFERINȚA;

 • - COTA TVA

In cadrul lucrării:

“Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr.18

Mun Bacau, str. Gheorghe Vranceanu”:

 • - Perioada de implementare este de 24 luni,

 • - perioada de referința după realizarea investiției este de 15 ani,

 • - cota TVA este 19%

ESTIMĂRI BUGETARE

ESTIMARE VENITURI SI CHELTUIELI

Costuri estimate pentru scenariul 1

FARATVA

VAL. TVA

CU TVA

TOTAL GENERAL:

8.907.028,26

1.678.325,74

10.585.354,00

Costuri estimate pentru scenariul 2

FARATVA

VAL. TVA

CU TVA

TOTAL GENERAL:

9.956.563,03

1.876.014,50

11.832.577,53

Pentru serviciile de invatamant nu se percept taxe, deci investiția nu este geneatoare de venit, iar din punct de vedere financiar, veniturile se vor constitui din alocari bugetare din partea administrației locale, pentru acoperirea cheltuielilor privind intretinerea grădiniței.

Astfel, veniturile previzionate ale proiectului se vor identifica prin cuantumul cheltuielilor de intretinere, a cheltuielilor de funcționare si a cheltuielilorsalariale.

In vederea includerii unei practici comune de managemental riscului financiar, in cadrul analizei cost-beneficiu, veniturile previzionate(abcarilebugetare)aufost stabilite in fiecare an al orizontului de analiza la un nivel egal cutotal cheltuieli+5%.

Raprtori privind realizarea analalizei financiare:

NUMĂR DE COPII

175

PERSONAL ANGAJAT

35

SUPRAFAȚA UTILA A CONSTRUCȚIEI

1483,OOMP

CONSUM DE APA ZILNIC/COPIL

20

CONSUM DE APA ZILNIC ANGAJAT

30

NR. ZILE LUCRATOARE/AN

170

CATEGORII DE CHELTUIELI

Cheltuielile de intretinere ale investiției au fost defalcate pe categorii, iar valoarea acestora a fost estimata la nivel anual, exprimata in lei cu TVA, avand la baza preturile medii la energie si utilitati practicate pe piața de profil:

Cheltuielile de intretinere sunt formate in general din:cheltuieli cu:

- consumul de apa estimate se raportează la numărul de copii si la cel al personalului auxiliar, respectiv 175 copii si 35 angajați, luând in considerare ca un copil consuma in jur de 201/zi, iar un adult, 301.

Estimare consum anual(aproximativ 170 zile lucratoare/an) apa: 800,8 mc

-energia electrica si gaz, estimata conform normativelor in vigoare pentru clădiri de utilitate publica -invatamant.

Consum total de energie pentru iluminat, logistica si incalzire conform normativului pentru clădire din zona climatica 4-195 zile de incalzire si care corespunde protecției C107/2010-C107-2

Estimare consum anual: 102,36 kwh/mp

Cheltuieli internet si telecomunicații: aproximativ 200 lei/luna

Cheltuieli material didactic, rechizite, consumabile, material pentru întreținere: 9001ei/an

DETALIEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREȚINERE

CHELTUIALA

UM

CONSUM

Kw/mp

CANTITATEA mp

CONSUM

ANUAL

PU lei

TOTAL

lei

ENERGIA TERMICA SI

ELECTRICA

kw

102,36

1483,00

151799,88

0,4

60719,95

CHELTUIALA

UM

CONSUM/AN

PU lei

TOTAL lei

CHELTUIELI APA

mc

800,8

5.5

4444,88

CHELTUIALA

COST

NR. LUNI

TOTAL

MATERIAL DIDACTIC

900 Iei

12

10.800 Iei

CHELTUIALA

COST

NR.

LUNI

TOTAL

INTERNET/TELECOMUNICATH

200

12

2400

CHELTUIALA

COST ANUAL

SALARII, ASIGURĂRI

1.217.874

CHELTUIALA

COST ANUAL

ÎNTREȚINERE

ANUALA

9000 lei

TOTAL CHELTUIELI ANUALE             1.305.238

CALCULUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA:

 • 1. VALOAREA ACTUALIZATA NETA;

 • 2. RATA INTERNA DE RENTABILITATE;

 • 3. RAPORTUL COST/BENEICIU

VALOAREA ACTUALIZATA NETA si RATA DE RENTABILITATE EXPRIMATE PRIN :

n

VAN = X

FNt

+ VR    - 10 =0 ,

VR= FNn+1

T=1

(1+RIR)

(1+RIR)

k~g

Unde:

-10 ™ valoarea totala a investiției

VAN = valoarea actualizata neta;

n = numărul de ani ai perioadei de referința

1= anul curent

FNt" fluxul net de numerar in anul I

RJR - rata interna de rentabilitate (rata de actualizare , in cazul calculului VAN)

VR - valoarea reziduala

k = rata de actualizare

g = rata de crestere/descrestere in perpetuitate

Calculul celor doua componente , privind rata de actualizare de 5% este exprimata detaliat:

Ind.

Impl.

Ani

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An 9

Ani

0

Flux

net

nume rar

10.585

5354,0 0

55.4

13,7

2

55.4

13,7

2

55.4

13,7

2

55.4

13,7

2

55.4

13,7

2

55.4

13,7

2

55.4

13,7

2

55.4

13,7

2

55.4

13,7

2

55.4

13,7

2

Rata de act.

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Rata de scont

1,00

0,94

36

0,92

83

0,84

42

0,81

97

0,77

41

0,73

88

0,70

95

0,66

49

0,64

67

0,60

99

Flux net nume rar

10.585

5354,0

0

 • 52.2

 • 88.3

8

 • 51.4

 • 40.5

5

46.7

80,2

6

45.4

22,6

2

42.8

95,7

6

40.9

39,6

5

39.3

16,0

3

36.8

44,5

8

35.8

36,0

5

 • 33.7

 • 96.8

2

actual izat

Flux

10.585

9.98

9.82

8.93

8.67

8.19

7.82

7.51

7.03

6.84

6.45

de

5354,0

8.34

6.38

6.15

6.81

4.12

0.45

0.30

8.20

5.54

6.00

nume rar cumul at act.

0

0

4

5

4

2

9

8

1

8

7

Ind.

Ani

1

Ani

2

Ani

3

Ani

4

Ani

5

VR actuali zat la

N

Flux

net

nume

rar

55.4

13,7

2

55.4

13,7

2

55.4

13,7

2

55.4

13,7

2

55.4

13,7

2

1.108.

274,44

Rata de act.

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Rata de scont

0,56

83

0,56

02

0,55

41

0,52

90

0,51

77

0.4983

Flux net nume rar actual izat

31.4

91,6

1

31.0

42,7

6

30.7

04,7

4

29.3

13,8

5

28.6

87,6

8

552.25

3,13

VAN = - 9,883.454,19 RON

PERIOADA DE FUNCTIONARE/ANI

15

RIR

-11,83

VALOARE INVESTIȚIE

10.585.354,00

k

5,0%

g

0,00%

k-g

5,00%

Fn+1

55.413,72

VR(metoda perpetuității)

1.108.274,44

RAPORTUL EFICACITATE/COST( exprimat ca raportul dintre suma veniturilor actualizate si suma cheltuielilor actualizate pe întreaga perioada de referința (15 ani)

INTRĂRI ACTUALIZATE (total)

57.881.494,36

IEȘIRI ACTUALIZATE (total)

54.983.676,42

EFICACITATE/COST

1,05

VIABILITATEA FINANCIARA A PROIECTULUI ESTE DATA DE VALOAREA RAPORTULUI EFICACITATE/COST: 1,05 (SUPRAUNITARA)

 • 4.7. Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Indicatorii de performanta economica (VAN, RIR,raportul Eficacitate/Cost) se calculează in mod similar celor de performanta financiara, singura diferența fiind fluxul de numerar asupra caruia se aplica formulele respective de calcul.

Pornind de la fluxul de numerar determinat in cadrul analizei financiare, se aduc doua modificari/ajustari principale: corecțiile fiscale si monetizarea externalitatilor.

Corecțiile fiscale

Obiectivul corecțiilor fiscale il reprezintă eliminarea acelor tranzacții (fluxuri de numerar) care la nivelul comunității si societății (statului in cazul investiției publica) reprezintă doar o mutare de bani dintr-un cont in altul. Astfel, se elimina din fluxul de numerar veniturile sub forma de alocare bugetara, valoarea TVA a veniturilor si cheltuielilor, taxele, contribuțiile la asigurările sociale aferente angajatorului, impozitele si regularizările de TVA.

In cazul de fata, au fost eliminate din fluxul de numerar alocările de la bugetul local ce reprezintă veniturile proiectului, valoarea TVA aferenta cheltuielilor de întreținere.

Monetizarea externaiitatilor

In cazul majorității investițiilor publice, cele mai puternice beneficii sunt cele de natura nemonetara, sau de natura monetara, resimțite indirect de societate. In cazul cazul investițiilor in infrastructura educaționala, enumerăm:

 • • reducerea timpului si a costurilor cu transportul copiilor la alte grădinițe;

 • • creșterea nivelului de sanatate sau scăderea costului cu asistenta medicala si medicamentele;

 • • creșterea gradului de ocupare a părinților care vor fi degrevați de sarcina îngrijirii si supravegheri icopiilor;

 • • crearea a 35 locuri de munca in mediul urban;

 • • tichete sociale conform programului "Fiecare copil in grădiniță".

Monetizarea externalitatilor presupune tocmai masurarea si cuantificarea acestor efecte:

 • - se reduce distanta de transport a copiilor către instituția de invatamant preșcolar, părinții economisind timp si combustibil.

f                    - se mărește timpul disponibil pentru părinți de a realiza o activitate remunerata sau

recreativa cu copiii. Timpul economisit calculat este de circa doua ore iar tariful orar luat in considerare este cel aferent salariului minim pe economie de 6,22 lei/ora;

 • - creșterea gradului de ocupare a părinților degrevați de educația si supravegherea copiilor;

 • - se creaza in mediul urban cel puțin 35 locuri de munca calificate (educatori, personal auxiliar). Beneficiile resimțite in comunitate se considera a fi salariile nete încasate de angajați;

- prin decretul 782 /28 octombrie 2015, copiii din familii defavorizate vor putea beneficia de tichete sociale condiționate de prezenta la grădiniță. Prin intermediul acestei legi, familiile defavorizate primesc tichete sociale (in valoare de 50 de lei pe luna pentru fiecare copil de varsta precolara), condiționate de prezenta zilnica la grădiniță a celor mici. Stimulentul educationalincurajeaza comportamentele pro-educatie simotiveaza familiile defavorizate sa isi inscrie si sa isiaduca zilnic copiii la grădiniță. Se estimează ca aproximativ 40% din cei 175 de copii = 70 de copiicare vor frecventa grădiniță vor putea beneficia de tichete sociale.

Ultimul pas al analizei cost-eficacitate il reprezintă includerea in fluxul de numerar si a acestui flux, sub forma de intrare de numerar (linia EXTERNAL1TATI), după care se calculează indicatoriide performanta economica, la fel ca in cazul analizei financiare, iar fluxul de numerar nu reflecta sume de bani intr-.un cont, ci o valoare economica resimita de comunitatea impactata de proiect.

Beneficiile cuantificabile monetar sunt completate de exista altor beneficii economice si sociale, care rezulta din studii sociologice realizate in cadrul activitatilor de dezvoltare a resurselor umane.

Deși nu pot fi cuantificate monetar, toate aceste beneficiice vor fi resimțite de comunitatea beneficiara a investiției si vin sa intareasca valoarea economica a investiției:

J dezvoltarea unor afaceri locale - crearea de locuri de munca prin inițiative antreprenoriale pe care le pot dezvolta părinții degrevați de sarcina educației si supravegheriiiprescolarilor, creare de serviciide tip catering, patiserie etc. pt. copii,vanzarea de produse de papetarie, librărie, cârti;

marirea mobilității forței de munca care se traduce prin posibilitatea mai facila a forței de munca locala calificata de a fiintegrata in piala forței de munca a județului;

J dezvoltarea de proiecte educaționale, sociale dezvoltate de ONG-uri locale, naționale sau internaționale in parteneriat cu noua grădiniță;

J dezvoltarea unor servicii suport contra cost pentru invatamant - cursuri de limbi străine, de muzica, de dans, de pictura, de sah etc. cee ace se traduce prin crearea de locuri de munca;

■S dezvoltarea resurselor umane - părinții avand timp sa acceseze cursuri si programe de calificare;

J implicarea mai activa a comunității,ONG-urilor, autoritatilor locale in procesul de invatamant preșcolar putandu-se atrage fonduri provenite de la entitati private (sponsorizări, premii) si publice prin inițierea de programe si proiecte in domeniul educației siinfrastructurii specifice;

J va creste stima de sine si increderea cetățenilor in autoritatile locale prin aspectul curat, modem si plăcut al clădirii;

 • 4.8. Analiza de senzitivitate3) 3) Prin excepție de la prevederile pct. 4.7 și 4.8, în cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația telinicoeconoinică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate.

Analiza de sensititvitate se efectuează pentru a determina acele componente ale costurilor si beneficiilor care sunt incerte si la a căror modificare indicatorii financiari ai proiectului VNA si RIR sunt sensibili.

Aceasta analiza ne arata modificarea procentuala a ratei interne de rentabilitate sau valorii actuale nete, corespunzătoare modificării cu un procent a variabilei selectate .

Ca variabile se vor utiliza:

* Rata de actualizare

 • ■   Costul investiției

 • ■  Costurile de operare

Senzitivitatea proiectului de investiție la factorii de risc va fi studiata atat pentru indicatorii obținuți din analiza financiara cat si pentru cei rezultați prin adaugarea beneficiilor sociale obținute .

Conform criteriilor recomandate in „Ghidul pentru analiza cost beneficiu a proiectelor de investiții”, elaborat de specialiști ai Comisiei Europene, se vor lua in considerație acele variabile pentru care o variație (pozitiva sau negativa) de 1% provoacă creșterea cu 1% a ratei interne a rentabilității sau cu 8% a valorii actuale nete.

Variația VNA fiind mai mica de 8%, iar reducerea RIR mai mica decât 1%, reiese ca proiectul nu este sensibil la majorarea costurilor de realizare a investiției. Majorarea costului investiției cu 1% va determina o variație a celor doi indicatori de performanta (VAN si RIR) sub pragul stabilit de Comisia Europeana (8% si respectiv 1%), astfel in cazul unei majorări a costurilor pentru realizarea investiției, rentabilitatea proiectului nu va fi afectata.

Analiza de senzititvitate a proiectului la factorii de risc propuși (rata de actualizare, costul investiției, costurile de operare si veniturile investiției) arata ca variația VAN este mai mica de 8% iar reducerea RIR este mai mica de 1%, relevandu-se faptul ca proiectul nu este sensibil la modificările acestor variabile.

 • - Valoarea actualizata neta (VAN) < 0

 • - Rata interna de rentabilitate (RIR) < rata de actualizare (8%) este negativ

 • - Fluxul de numerar cumulat este pozitiv in fiecare an al perioadei de referința

 • - Raportul cost/beneficii <1

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Principalele riscuri identificate sunt următoarele:

- Neimplicarea sau influente negative din partea comunității privind punerea in practica a proiectului. Anumite proiecte de investiții publice pot fi privite cu indiferenta sau chiar cu ostilitate de către comunitatea locala, daca acestea sunt percepute ca fiind inutile sau contrar intereselor comunității.

• întârzieri in procedurile de achiziții a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări.

Sistemul birocratic present si caracterul schimbător al legislației privind achizițiile publice au determinat intarzîeri semnificative in atribuirea contractelor pentru servicii, bunuri sau lucrări. Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achiziții poate aparea si ca urmare a influentei unor factori externi care sa producă decalaje fata de termenele stabilite inițial. Aceste condiții externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializați pentru tipul de acțiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta condițiile financiare impuse de procedurile de licitație sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitații si depășirea perioadei de contractare estimate.

- Condiții meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de construcții.

• Riscul de intarziere a lucrărilor de construcții ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile este un risc comun tuturor proiectelor de investiții. Schimbările climatice din ultimii ani au condus la o dificultate a constructorilor in aprecierea unui grafic de lucru realist.

 • •  Neincadrarea efectuării lucrărilor de către constructor in graficul de timp aprobat in cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrări.

 • •  Practica implementării proiectelor de investiții in infrastructura cu finanțare europeana a demonstrat ca motivul principal al Întârzierii recepției lucrărilor de investiție se datoreaza unei proaste corelații intre condițiile financiare si de timp stipulate in documentele de licitație si posibilitățile reale ale antreprenorilor,

 • 5. Scenarîul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Princele doua scenarii se propun soluții foarte asemanatoare, in accord cu tema, in vederea realizării unui edificiu in care sa se poate desfasura activitatile educaționale in condiții optime.

Abordările celor doua scenarii au, in consecința, puncte similare, determinate de factorii economici in funcție de piața serviciilor cu implicațiile pe care le are contextul social si economic al României asupra acestora.

Aspecte definitorii privind compararea celor doua scenarii propuse:

J Durata de funcționare

Scenariul 1 si scenariul 2

Durata de funcționare a grădiniței este de IO luni pe an (septembrie-iunie)

Cu privire la durata de funcționare ambele opțiuni asigura dezvoltarea educatinala in zona prin posibilitatea utilizării spațiului propus.

J Capacitate de primire

Scenariul 1 si scenariul 2

Grădiniță- are o capacitate maxima de 175 de copii.

J Diversitate funcționala

Scenariul 1 si scenariul 2

Corpul CI existent va adăposti funcțiunile administrative ale grădiniței;

Corpul nou are in componenta spatii pentru: acces, activitatile zilnice ale copiilor, activitatile temporare ale copiilor, educatoare si conducere, medic, activitatile gospodărești si tehnice, jocurile in aer liber.

Tipul de organizare funcționala al grădiniței depinde de următoarele date tematice de baza:

 • •       categorii de utilizatori: 175 de copii in total

 • •       structura medicala (in funcție de starea fizica si psihica a utilizatorului): 1 medic si 1 asistent medical.

 • •       structura funcțiunilor asociate: director, administrator, personal didactic (educatori), puericultori, îngrijitor, medic, asistent medical;

 • •       condiții de amplasare (caracteristici ale terenului, reglementările urbanistice, modul de asigurare al utilităților)

Ambele scanerii oferă spatii necesare acestor activitati.

S Organizarea spațiala in urma intervenției

Scenariul 1 si scenariul 2

Soluțiile propuse in ambele scenarii au fost condiționate planimetric de geometria amplasamentului, de prevederile codului civil si legislației in vigoare

J Imagine arhitecturala

Scenariul 1 si scenariul 2

In ceea ce privește Soluția de modernizare a corpului CI, cele doua scenarii vizeaza aceeași abordare, respectiv prezervarea cat mai fidela a imaginii originale a edificiului, dat fiind puternicul impact socio-cultural al construcției si identificarea acestuia cu imaginea arhitecturala veche a orașului Bacau.

Corpul nou

Scenariul 1 propune realizarea unui construcții moderne, idee completata la nivel volumetric de acoperișul de tip terasa, in timp ce prin Scenariul 2 este prevăzut acoperișul de tip șarpanta.

Scenariul 1- Propunerea clădirii a urmărit crearea unei imagini arhitecturale reprezentative , recognoscibile, modern, in armonie cu imaginea corpului CI- existent.

Scenariul 2- prin abordarea tehnica de tip șarpanta, imaginea arhitecturala a ansamblului isi pierde consistenta, cele doua corpuri fiind in raport de concurenta.

J Execuție

Scenariul 1 si scenariul 2

Costurile estimative privind realizarea investiției:

Costuri estimate pentru scenariul 1

FARA TVA

VAL. TVA

CU TVA

TOTAL GENERAL:

8.907.028,26

1.678.325,74

10.585.354,00

Costuri estimate pentru scenariul 2

FARA TVA

VAL. TVA

CU TVA

TOTAL GENERAL:

9.956.563,03

1.876.014,50

11.832.577,53

c

Scenariul Ieste mai economic decât Scenariul 2.

PENTRU VARIANTA 1. PROIECTUL AR FI IMPLEMENTAT CU AVANTAJE MAJORE PE TERM EN LUNG:

accesul la educație in condiții bune pentru circa 175 de copii;

creșterea nivelul de școlarizare cu 3 ani de invatamant/copil pentru circa 175 de copii;

creșterea nivelului de sanatate la cei 175 de copii integrați in sistemul de invatamant preșcolar ceea ce se traduce prin scăderea numărului de intervenții medicale, zile de internare si cheltuieli cu medicamente - se prevede creșterea nivelului de sanatate cu circa 30% prin educație specifica, supraveghere specializata, acces la apa potabila si WC, spatii curate si dezinfectate;

dezvoltarea durabila a zonei prin reducerea depopularii si a exodului către alte zone urbane sau către alte state din UE pentru eel puțin 10% dintre părinți care in lipsa condițiilor de trai ar incerca sa caute un mediu mai propice (se estimează scăderea cu 10% a depopularii in rândul grupului tinta de circa 175 de familii care ar putea beneficia de grădiniță pentru copiii lor);

funcționarea grădiniței in regim "fara taxe" va conduce la reducerea gradului de sărăcie si excluziune sociala a copiilor din familii defavorizate - se prevede reducerea cu 20% a nivelului de asistenta sociala prin creșterea gradului de ocupare si incluziune sociala;

se estimează ca circa 70 de copii (40% din cei 175 de copii care vor frecventa grădiniță) vor beneficia de subvenții;

se creaza in mediul urban locuri de munca calificate;

60

se va realiza implicarea mai activa a comunității, ONG-urilor, autoritatilor locale in procesul de invatamant preșcolar putandu-se atrage fonduri provenite de la entitati private (sponsorizări, premii) si publice prin inițierea de programe si proiecte în domeniul educației.

se vor face progrese mari la implementarea unor masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator prin plantarea de spatii verzi;

prin aspectul modem si plăcut al clădirii va creste stima de sine si încrederea cetățenilor in autoritatile locale;

cu timpul se vor putea dezvolta mici afaceri conexe procesului de invatamant: vanzarea de produse de papetarie, librărie, cârti, cursuri opționale de limbi străine,etc.

Varianta propusa este SCENARIUL 1 - deoarece avantajele implementării acestei variante pe "            termen lung consta in accesul la instrumente de finanțare modeme, recuperarea costurilor cu

investiția, un grad de satisfacție ridicat iar impactul economic, social si asupra mediului inconjurator este pozitiv. Investiția este caracterizata de durabilitate si sustenabilitate beneficiind de finanțare de la Guvernul României.

 • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

Scenariul 1: Construire corp nou grădiniță - acoperiș tip terasa; modernizare corp CI existent in conformitate cu prevederile variantei minimale din expertiza tehnica;

Scenariul 2: Construire corp nou grădiniță - acoperiș tip șarpanta; modernizare corp CI existent in conformitate cu prevederile variantei minimale din expertiza tehnica;

In cadrul ambelor scenarii propuse, Soluția tehnica de modernizare a corpului CI este identica.

 • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind: a) obținerea si

f"            amenajarea terenului; b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului; c) soluția

tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși; d) probe tehnologice și teste.

PREZENTA DOCUMENTAȚIE PROPUNE REALIZAREA SCENARIULUI 1

DESCRIEREA SOLUȚIEI TEHNICE CONFORM STUDIILOR DE TEREN, AUDITULUI ENERGETIC SI CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND

MODERNIZAREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE CI SI REALIZAREA CORPULUI NOU PROPUS.

In ceea ce privește soluția de modernizare a corpului CI aleasa, aceasta este cea minimala, respectiv varianta 1 a expertizei tehnice.

Corpul CI existent, vechea casa boiereasca va avea funcțiune administrativa pentru grădiniță, iar in cel nou proiectat se dispun:

Șapte săli de grupa ( capacitate totala: 175 copii);

Sala de mese;

Bucătărie si spatii conexe;

Spălătorie ;

Spatii tehnice.

Construcția noua va avea regimul de inaltime Sp+P+E si va comunica printr-un sas de trecere cu corpul CI propus spre modernizare.

PROPUNERI DE INTERVENȚIE LA CLĂDIREA EXISTENTA

 • A. LUCRĂRI DE ARHITECTURA

In ceea ce privește funcționalul corpului CI propus spre modernizare, Soluția adoptata a fost aceea de a adăposti spatiile administrative ale grădiniței, intrucat aceasta constructive nu poate fi adaptata la normativele actuale privind funcțiunea de grădiniță.

Spatiile adăpostite sunt:

 • □    Windfang...................................8,20mp;

0...          □ Hol intrare................................20,70mp;

 • □     Cancelarie profesori/educâtori.......50,15mp;

 • □     Hol distribuție...........................54,10mp;

j     Cabinet medical..........................17,20mp;

Z     Administrație.............................23,71 mp;

L     Vestiar profesori.........................11,55mp;

l Birou.......................................15,25mp;

62

□ Grup sanitar................................l,65mp.

Lucrările de modernizare la nivelul anvelopei corpului CI sunt cele propuse prin scenariul PS2 din auditul energetic, respectiv:

 • 1. aplicarea de termosistem de vata minerală 5 cm la nivelul pereților interiori ai anvelopei în interior, pe fațada principală a clădirii CI care va rămâne din vechea clădire și fațada lateral stânga a acesteia, precum și aplicarea de termosistem de polistiren extrudat 5 cm la soclului clădirii — soluția CI;

 • 2. izolare planșeu pod (planșeu peste parter) cu saltele de vata minerala bazaltica 15 cm grosime- soluția C2;

 • 3. izolare placă sol la corpul de clădire rămas cu polistiren extrudat 5 cm - soluția C3;

 • 4. înlocuirea tâmp Iar iei existente din PVC cu vitraj dublu cu tâmpi arie din PVC cu vitraj dublu cu fante higroreglabile, geam low-e, cu gaz inert- soluția FI.

Finisajele exterioare propuse :

Tencuiala soclu texturata - crem închis;

Tencuiala pereți simpla- var alb pentru exterior;

Tamplarie PVC, culoare alb ;

Invelitoarea existenta din tabla faltuita va beneficia de eventuale lucrări de întreținere cu privire la racordul cu clădirea propusa, jgheaburi si burlane;

Finisajele interioare propuse :

Pardoseli gresie antiderapanta crem deschis in holuri, cabinetul medical si grupul sanitar; parchet PVC in celelalte spatii;

Tencuiala pereți si tavane - var alb pentru interior;

Tamplarie interioara lemn, culoare maro închis;

 • B. LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA NIVELUL STRUCTURII

Ca si masuri de intervenție la nivelul structurii, conform expertizei tehnice, se propune aplicarea celor din varianta minimala, si anume:

Clădirea CI in urma propunerilor prezentate in raportul de expertiza tehnica si din planurile de arhitectura cu propuneri isi va menține funcțiunea de grădiniță, cu organizarea zonei administrative exclusiv in acest corp existent. Pentru a ridica clasa de risc seismic de la RSII la RSIII se propun doua variante de consolidare si anume:

o dezafectarea parțiala a șarpantei din lemn existente in zona axelor 4-6" (zona existenta P

+ IE) cu desfacerea invelitorii, a structurii din lemn a șarpantei, protejarea elementelor structural si a invelitorii existente atat in perioada desfacerii cat si in perioada pana se va reface structura șarpantei pe noua geometrie propusa a acestei zone;

 • □      desființarea golului existent in axul 3 - E — G(in sala de clasa nr. 1)

prin inzidirea acestuia cu zidărie plina presata 240 x 115 x 63, prin țesere corespunzătoare de zonele adiacente din zidărie;

 • □     după dezafectarea zonei P + IE din axele 4 - 6" - E - G, pereții din

zidărie din aceasta zona se vor suprainalta pana la cota pereților din celelalte axe ale construcției CI cu zidărie plina presata;

 • □      pentru realizarea masurilor de reabilitare termica propuse in“Raport audit energetic” la nivelul planseului de pe sol se va desface pardoseala existenta si se va realiza o pardoseala calda care va ingloba un strat de 5,0 cm de polistiren extrudat;

 • □      după decopertarea tencuielilor de pe toti pereții la interior aceștia

vor fi reparați iar pereții exteriori transversali si longitudinali vor fi camasuiti la interior cu 6 — 7 cm mortar M200 si plasa otel SPPB O 8/100, iar pereții interiori transversali si longitudinali se vor camasuii pe ambele fete cu 6 - 7 cm, mortar M200 si plasa otel SPPB 08/100. Odata cu executarea lucrărilor la pardoseala parterului se vor executa si lucrări de mărire a lățimii fundațiilor la interior cu 15 cm pe fiecare parte, beton CI6/20 si armatura 08/100 OB 37 cu ancorare in fundația existenta, iar la pereții exteriori pe o singura parte(la interior) de 15 cm, beton CI6/20 si otel OB 37, 08/100. Adâncimea de fundare se va păstră. La nivelul cotei plăcii din beton armat nou turnate se va realiza o centura din b.a. monolit de 15 x 20 cm din care vor porni armaturile de ancoraj a armaturilor SPPB propuse drept camasuire;

 • □      la partea superioara a pereților din zidărie camasuiti se vor realiza centuri din b.a. monolit cu încastrare in pereții existenti;

 • □      după executarea lucrărilor precizate anterior se vor verifica cuatentie elementele structurale din lemn ale planseului din lemn existent, astfel, grinzile din lemn care prezintă crăpături sau sunt putrede se vor inlocui cu alte grinzi din lemn cu aceeași secțiune si material(rasinoase calitatea a II -a),se vor indesi in anumite zone prin grinzi din lemn de rasinoase calitatea Ii - a de aceasi secțiune. Pe reazeme in zona centurilor noi propuse la partea superioara a zidăriei camasuite se vor monta prin inglobare piese metalice din tabla groasa in care se vor prinde capetele grinzilor din lemn. Se va da o atentie deosebita protejării in zona de contact beton - lemn cu folie de bitum. După executarea lucrărilor precizate interior, cu scopul de a realiza o diafragma orizontala la nivelul planseului de peste parter se va face o blatuiala dubla la 45° cu scândura de lemn prinsa prin cuie de grinzile din lemn ale planseului de peste parter;

 • □      se vor verifica elementele structurale ale șarpantei pe scaune existenta. Se va verifica prinderea cosoroabei din lemn de structura parterului. Se propune ca prinderea acesteia sa se completeze cu piese metalice inglobate in centura din b.a. propusa la partea superioara a pereților. Elementele structurale din lemn respectiv: popi, pane, căpriori, clești, contrafise,

(f"           astereala care sunt degradate se vor inlocui cu elemente din lemn de rasinoase calitatea II ~a, se

vor verifica prinderile intre ele astfel incat impreuna sa conducă la o structura a șarpantei spațiala indeformabila;

 • □      refacerea zonei de intrare in cladire(intrarea principala)prin refacerea treptelor si a zonei de terasa.

 • C. LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA NIVELUL INSTALAȚIILOR

INSTALAȚII SANITARE

Intervențiile la instalațiile sanitare a grupului sanitar existent din cadrul corpului CI constau in:

 • •  se vor demonta obiectele sanitare vasul WC si rezervorul vasului WC, lavoarul, pentu inlocuirea si montarea gresiei si faianței din grupul sanitar;

 • •  se vor revizui racordurile obiectelor sanitare la coloanele existente apa si canalizare, si daca e cazul se vor inlocui;

 • •  se vor monta obiectele sanitare si se vor racorda la coloanele existente apa si canalizare a

C.                    clădirii.

CORPUL DE LEGĂTURĂ INTRE CI PROPUS SPRE MODERNIZARE SI

CORPUL NOU DE GRĂDINIȚĂ PROPUS

 • • DESCRIEREA ZONEI DE RACORD INTRE CELE DOUA CORPURI

Corpul CI propus spre modernizare, are fundațiede zidărie din piatră spartă, bine păstrată și cu mortar bun din var și nisip, peînălțimea de 0,75 m și o elevație din beton care se găseștela 0,25 m sub cota trotuarului și a CTN.

Fundația se găsește la -2,10 m față de cota ±0,00 respectiv adâncimea de 1,00 m fața de CTN.

Lățimea fundației este apropiată grosimii pereților din zidărie din cărămidă plină, respectiv 0,50 - 0,55 m.

Fundațiile sunt încastrate corespunzător în stratul de argilă prăfoasă, cafenie, uscată și tare.

Supra structura este realizata din zidărie de caramidaplina presata nearmata(ZNA), 240 x 115x63.

Acoperișul este realizat pe șarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata.

Se propune realizarea unui corp de legătură intre corpul CI si corul nou, din structura ușoara, avand pereții exteriori din tamplarie pvc, inaltimea libera (sub tavanul fals casetat) de 3.30 m .

Golul de trecere intre construcția existenta CI si corpul de legătură propus are inaltimea de 2,20 m si este in directa legătură cu holul 2 al corpului CI.

Cota 0,00 a corpului de legătură este prelungire a plăcii corpului nou propus.

Sub placa de beton armat a planseului este prevăzut un strat de termoizolatie din polistiren extrudat de 100 mm, iar pardoseala este din pvc, antiderapanta.

Acoperișul va fi de tip terasa, prevăzut cu membrana termosudabila.

Placa de beton armat va fi termoizolata cu polistiren extrudat de 150 mm,iar cota totala de la 4,00 m a terasei propuse, va fi sub aticul corpului CI.

CORPUL NOU PROIECTAT

DESCRIERE SOLUȚIE TEHNICA PROPUSA

 • l.ARHITECTURA

Corpul nou proiectat se inscrie in teren cu o forma rectangular neregulata, rezultata din morfologia amplasamentului si a obligațiilor de retragere fata de vecinătăți.

Regimul de inaltime propus este Sp+P+1, iar distribuirea funcțiunilor se face

după cum urmeaza:

Subsolul parțial adăpostește spatiile tehnice pentru funcțiunea majora, cea de grădiniță,respectiv depozit alimente, camera tehnica, camera personal auxiliar,

depozit material didactic/arhiva;

Parterul corpului nou adăpostește intrarea principal pentru elevi, holul de distribuție, zona de vestiare, doua săli de clasa, sala de mese, grupuri sanitare si distribuție pe verticala;

bucătărie spațiu tehnic, depozit si distribuție pe verticala pentru peronalul auxiliar-acces separat din exterior si pachet de scări pentru accesul in subsol si la etaj pentru personal;

Etajul cuprinde restul sălilor de clasa(cinci), hol de distribuție, grupuri sanitare, un dormitor, grupuri sanitare pentru educatori, casa scării.

DETALIERE FUNCȚIUNI:

SUBSOL PARȚIAL:

Casa scării;

-

Hol distribuție......16,73mp;

-

Spălătorie...........23,56mp;

-

Camera personal... .22,79mp;

-

Depozit alimente.....19,26mp;

Depozit material didactic/mobilier....!9,26mp.

PARTER:

Hol intrare........

..49,25mp;

Casa scării;

-

Hol distribuție...

...82,95mp;

-

Sala de grupa 1..

.........65,14mp;

-

Sala de grupa 2..

..66,34mp;

-

Sala de mese.....

...........112,63mp

-

Bucătărie.........

............69,38mp;

-

Statiu tehnic......

..........10,81 mp;

-

Depozit...........

...9,26mp;

-

Vestiar personal.

........6,11 mp;

-

Spălător vesela..,

........8,10mp;

-

Grupuri sanitare.

........41,50mp;

Grup sanitar persoane cu dizabilitatî.........5,20mp.

ETAJ:

Hoî distribuție..........157,39mp;

Casa scării;

Sala de grupa 3...........58,55mp;

Sala de grupa 4...........76,00mp;

Sala de grupa 5...........76,68mp;

Sala de grupa 6...........78,03mp;

Sala de grupa 7............48,15mp;

Dormitor....................41,77mp;

Depozit rufe curate..........7,34mp;

Grupuri sanitare............40,75mp.

FINISAJE EXTERIOARE PROPUSE

SOCLU SI ATIC -tabla zincata RAL7021

PEREȚI EXTERIORI-tencuiala exterior, RAL 7024,6004,1007, 9001;

TAMPLARIE EXTERIOARA : pvc, RAL 7021

FINISAJE INTERIOARE PROPUSE

PARDOSELI - gresie antiderapanta - crem deschis in casa scării, grupuri sanitare, depozite, spatii tehnice, vestiare personal auxiliar si bucătărie;

Pardoseala pvc antiderapanta in holuri, Săli de grupa, sala de mese;

PEREȚI SI TAVANE- faianța alba in grupurile sanitare- h=l,50 m; var alv in rest;

Tavane zugrăvite simplu- alb in toate spatiile; tavane casetate - vopsea alba de interior in sălile de grupa;

TAMPLARIE INTERIOARA : pvc, culoare- alb

Inaltimea libera pentru parter si etaj este 3,30m, iar pentru subsolul parțial este de 2,70m

INDICI TERITORIALI -CORPNOU

A.c. subsol parțial corp nou = 147,90 mp

A.c. parter corp nou = 684,65 mp

A.c. etaj corp nou = 725,65 mp

A.d. total corp nou — 1558,21 mp

P.O.T. propus după construire corp nou = 44,04%

C.U.T. propus după construire corp nou = 0,82

Categoria de importanță „C”

Clasa de importanță       II

Gradul de reizistență la foc III

 • 2.REZISTENTA SI STABILITATE

Construcția nou proiectata are funcțiunea GRĂDINIȚĂ este dezvoltată pe subsol parțial, parter si etaj 1 (Sp + P + E) și cuprinde funcțiuni specifice domeniului de activitate.

Subsolul construcției va fi destinat activitatilor administrative (depozitare, spalatorie-calcatorie).

Suprastructura proiectata este de tip cadre din beton armat clasa C20/25 cu deschideri principale de 6.50m, 5.00m ce alternează cu deschideri de 5.2m, 3.30m si 3.85m. înălțimea etajelor este de 4 m, iar a subsolului este de 3.00m.

Pereții exteriori sunt nestructurali, realizați din zidărie b.c.a. Vor fi realizate, la exterior placaje din cărămidă aparenta, precum si tencuieli decorative.

Planseele sunt din b.a. cu grosime de 15cm. Compartimentările ușoare de tip „gips carton” reazema pe plansee. Plăcile rampelor de scara sunt din b.a.

Infrastructura este realizata din fundații izolate sub stâlpi de tip bloc de beton simplu clasa C8/10 si cuzinet armat C20/25, legate intre ele cu fundații continue tip bloc de beton simplu C8/10 si elevație armata C20/25, iar in zona subsolului parțial este de tip ..cutie rigida” alcatuita din planseul peste subsol, pereții subsolului, placa pardoselii subsolului si fundatiiile continue sub pereții exteriori si interiori din beton armat.

Pentru realizarea subsolului este necesara excavarea sprijinita a incintei pana la cota -4.50m -5,00m fata de cota ±0.00, rezultând astfel un volum de pamant care va fi folosit ulterior la realizarea umpluturilor. Lucrările de excavare se vor supune prescripțiilor normativului NP-120/2014 - "Normativ privind cerințele de proiectare, execuție și monitorizare a excavațiilor adânci în zone urbane".

3JNSTALATII

Nota : In cadrul tuturor instalațiilor existente, pentru corpul CI sunt prevăzute lucrări de:

 • - Demontare a obiectelor si instalațiilor existente;

 • - Revizuirea racordurilor;

 • - înlocuirea in totalitate a instalațiilor;

SOLUȚII REALIZARE INSTALAȚII SANITARE

REȚELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

Prezenta documentație cuprinde lucrări de execuție a instalațiilor de alimentare cu apa si evacuarea apelor uzate la investiția: „Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr. 18”.

La proiectarea instalațiilor hidro s-a tinut cont de cerințele beneficiarului, de amplasament, compartimentarea arhitecturala si sistemul constructiv.

INSTALAȚII SANITARE - corpul CI

Intervențiile la instalațiile sanitare a grupului sanitar existent din cadrul corpului CI constau in:

 • •  Demontarea obiectelor sanitare: vasul WC si rezervorul vasului WC, lavoarul, pentu înlocuirea si montarea gresiei si faianței din grupul sanitar;

 • •  Revizuirea racordurilor obiectelor sanitare la coloanele existente apa si canalizare, si daca e cazul,înlocuirea acestora;

 • •  Montarea obiecte lei or sanitare si racordarea la coloanele existente apa si canalizare a clădirii.

Din punct de vedere al utilităților in zona exista rețea de apa potabila si rețea de canalizare in curtea grădiniței.

 • a) Alimentarea cu apa pentru consumul menajer se va face din rețeaua de apa existenta.

Investiția recomandata are ca scop, printre altele, alinierea cu legislația in vigoare incluzând: -Legea 458/2002 referitoare la apa potabila - HG 188/2002 si normele aferente NTPA 011, NTPA-001 si NTPA- 002 Cerința de apa potabila pentru obiectiv.

Alimentarea generala cu apa a incintei se va face de la rețeaua existenta de apa potabila, conducta din str. Oituz. Branșamentul se va realiza printr-o conducta de polietilena de inalta densitate (PEID) De 50 x 3,0 mm PE 100, SDR17, PN=10 bari, astfel incat sa asigure: - debitul de calcul consum menajer Q=l,38 1/s. Apa livrata de rețeaua publica corespunde cerințelor de potabilitate conform STAS 1342 si normelor OMS. Contorizarea consumului de apa rece se va realiza printr-un contor Dn 25 mm, montat in căminul de branșament prevăzut la limita de proprietate.

Selectarea materialului pentru rețele

La selectarea materialului pentru rețele de alimentare cu apa potabila s-a pus accent pe respectarea următoarelor condiții:

Sanitare

Tehnice

Rezistenta la coroziune

Durata de viata reala de peste 50 ani

Grad de etanșeitate ridicat

Execuție ușoara si durata de execuție scurta

Economice - raport calitate — preț.

Fata de materialele similare compatibile: Ol, Fgn, tuburile din polietilena de inalta densitate (PE-HD) adoptate îndeplinesc toate condițiile enumerate anterior.

Rețelele de alimentare cu apa se vor realiza cu respectarea tehnologiei de execuție in funcție de materialul folosit.

Rețeaua proiectata se montează îngropat in pamant, pe un strat de nisip, sub adancimea de îngheț de 1,2 m conform STAS 6054/77. După montarea conductelor, realizarea probelor, terenul va fi adus la forma inițiala.

La amplasarea conductelor in plan se va tine cont de menținerea distantelor minime de amplasare impuse de normativele in vigoare.

Racordarea conductei de polietilena la conductele existente se va realiza cu asistenta tehnica a reprezentantului deținătorului rețelelor.

Căminul de apometru se amplaseaza la minim 0,60 m fata de rețelele de gaz si 1,00 m fata de stâlpii electrici si alte rețele subterane existente.

Toate materialele vor avea certificate de calitate, accept sanitar etc. si vor respecta după caz, standardele romanești in vigoare si internaționale.

După execuția propriu-zisa a conductelor, acestea se vor proba la presiune, iar înainte de darea in exploatare, acestea vor fi spălate si dezinfectate.

Efectuarea probei de presiune la conductele din PEHD consta intr-o punere prealabila sub presiune de 15 minute înaintea probei propriu-zise. Conducta se umple progresiv cu apa, asigurandu-se o evacuare corecta a aerului.

In timpul probei, pungile de aer ramase se dizolva in apa intr-o maniera reversibila si se produce o cădere de presiune. Umplerea conductei trebuie deci sa se realizeze încet, prin punctele joase ale rețelei, fara sa se depaseasca un debit de 0,5 1/s. In aceste condiții nu se mai formează decât puține pungi de aer si prin aceasta se facilitează mult evacuarea prin punctele inalte.

In aceasta proba trebuie sa se efectueze o punere sub presiune “preliminară” de 1,5 ori presiunea de serviciu, cu reajustarea presiunii la fiecare ora, 3 sau 4 ori la rând fara decompresiune (după prima ora, scăderea presiunii poate atinge valori importante).

 • b) Rețeaua de canalizare menajera

Rețelele de canalizare menajera se vor realiza din materiale performante, modeme, fiabile: colectoarele principale din tuburi PVC SN8 multistrat 0200 cu cu etansare uscata, cu garnituri de cauciuc si montate pe un pat de nisip de 10 cm, si lucrări de racordare la rețeaua de canalizare existenta.

Pe colectoarele proiectate se prevăd cămine de vizitare din PE la ieșirea din clădire, intersecții si la schimbări de direcții.

Căminele de vizitare sunt din PEHD si fabricate prin procedeul denumit „rotomolding”, din polietilena.

Căminele de vizitare proiectate au diametrul util 1100 mm si inaltimi de 1480 si 1730 mm. Accesul in cămin are 640 mm. Inaltimea se poate regla la cota cu una din piesele de reglare max 300 si/sau 600 mm, etansarea intre piesa si cămin se face cu garnitura iar fixarea cu colier.

Piesa suport prefabricata (carosabila) din beton armat cu capac si rama din fonta.

Apele uzate de la bucătărie vor fi preluate de o rețea separata de canalizare si evacuate in rețeaua de canalizare menajera proiectata prin intermediul unui separator de grăsimi.

Separatorul de grăsimi este construit sub forma unei cuve etanșe din polietilena rotationala. In cuva se compartimenteaza volumul interior in zone: de sedimenta-re, decantare si stocare.

Grăsimile sunt substanțe de origine vegetala si / sau animala, cu masa volumica mai mica de 0.95 g/cmc, care sunt parțial sau total insolubile in apa si care sunt saponificabile.

In cazul deversării apelor uzate cu grăsimi in conductele de canalizare se poate ajunge in situația infundarii acestora.

Proba de etanșeitate la rețelele de canalizare se efectuează intre doua cămine consecutive, inainte de execuția umpluturilor. Umplerea cu apa a canalului se face de la căpătui aval, aerul evacuandu-se la căpătui amonte. Presiunea de proba masurata la căpătui aval al tronsonului se va lua egal cu 5 N/cm2. Durata probei va fi 15 min.

 • c) Instalații sanitare intenoare

In vederea asigurării condițiilor igienico sanitare si a nevoilor gospodărești, obiectivul va fi echipat cu puncte de consum apa rece si apa calda la obiectele sanitare din grupurile sanitare, bucătărie, spațiu tehnic. In acest scop, obiectivul va fi prevăzut cu instalații sanitare interioare, alcătuite din instalații de apa rece si calda, pentru consumul menajer si igienizare si instalații interioare de canalizare.

Grupurile sanitare vor fi dotate cu Iavoare din porțelan sanitar, WC-uri din porțelan sanitar cu rezervor montat la semianaltime, sifoane de pardoseala pentru preluare ape de pe pardoseala, iar cel pentru barbati, dotat si cu pisoar din porțelan sanitar.

Prepararea apei calde se va realiza de la centrala termica proprie, amplasata in camera tehnica la parter.

Distribuția si legaturile la obiectele sanitare s-au proiectat din țeava de polietilena reticulata pentru instalații sanitare (tip REHAU sau similar) de 16 + 40 mm diametru. îmbinarea se face prin presare, la rece, cu fitinguri si piese de legătură aferente acestui tip de material. Distribuția se realizează ingropat in pardoseala sau zidărie si prin tavane false. Conductele se vor poza in tub gofrat din polietilena, pozate prin pereți si sape.

Aceste conducte sunt susținute prin bratari si suporți de susținere conform cu detaliile comune pentru instalații sanitare.

Bateriile vor fi de tip mono-comanda iar robinetii de trecere de tip cu sfera.

Pe conductele de apa rece si calda sunt montati robineti de trecere amplasați in locuri vizibile si ușor accesibile.

Conductele de apa rece si calda vor fi izolate cu tuburi izolante.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare se realizează in rețeaua de canalizare existenta a construcției.

Scurgerile apelor uzate menajere sunt prevăzute din tuburi de canalizare din polipropilena PP cu etansare uscata, cu garnituri de cauciuc.

Tuburile de canalizare vor fi susținute la partea superioara prin suporți speciali conform acelorași detalii comune.

Deasemeni, la baza coloanei de canalizare din PP se prevede piesa de curățire, deasemeni in locuri vizibile pentru a se putea interveni in caz de necesitate.

Coloanele de canalizare se prelungesc deasupra acoperișului pentru a ventila sistemul de canalizare.

Pentru preluarea apelor uzate menajera de la subsol se va folosi o statie de pompare ape uzate complect etanșa FECAFOS cu 2 pompe submersibile (IA + IR). Refularea se vace in rețeaua de canaluzare proiectata.

Instalațiile interioare de apa rece si apa calda si canalizare vor fi supuse la probele de verificare conform normativului 19 - 2015.

La executarea lucrărilor de instalații sanitare interioare se vor respecta masurile de protecție a muncii si PSI, conform normativelor in vigoare.

 • d) Masuri P.S.I.

Conform Normativului PI 18/2-2013 art. 4.1., lit f, clădiri pentru ingrijirea sau cazarea/adapostirea copiilor preșcolari cu aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane se doteaza cu hidranti interiori.

Conform Normativului PI 18/2-2013 art. 6.1., lit e, clădiri administrative cu aria construita mai mare de 600 m2 sau cu mai mult de 4 (patru) niveluri supraterane se vor echipa cu hidranti exteriori.

Totodată, conform art. 4.1., lit.f (Normativului PI 18/2-2013), clădiri pentru ingrijirea sau cazarea/adapostirea copiilor preșcolari cu aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane, cu volum mai mare de 5000 m3, (volumul fiind de 5989 m3), clădirea se echipează cu instalații de hidranti incendiu interiori 2 jeturi in funcțiune simultana si un debit de 2 x 2,1 1/s si lungimea jetului compact egal cu 6 m.

Conform Normativului PI 18/2-2013 art. 6.1., lit. e si lit. f, clădiri administrative cu aria construita mai mare de 600 m2 sau cu mai mult de 4 (patru) niveluri supraterane, clădiri de sanatate/ pentru supravegherea, ingrijirea sau cazarea/adapostirea copiilor preșcolari, a bătrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost se vor echipa cu hidranti de incendiu exteriori. Conform Indicativ PI 18/2 - 2013 anexa 7, debitul de apa pentru stingerea unui incendiu exterior (Qie) la clădirile civile, cu excepția locuințelor, cu nivelul de stabilitate la incendiu al clădirii —II si risc de incendiu mic, cu un volum cuprins intre 5001 si 10000 m3 este de 10 1/s.

Deci: Qii = 4,2 1/s.

Qie =10,0 1/s.

Timpul teoretic de funcționare a hidrantilor de incendiu exteriori se considera 3 ore.

Q                     Instalația de stins incendiu interioara se prevede a fii executata din țevi de otel si separat

fata de instalația de apa pentru consum menajer, instalația de stins incendiu fiid alimentata cu apa din rezervorul de incendiu.

Instalația de stins incendiu cu hidranti interiori

Hidrantii de incendiu sunt amplasați in asa fel incat sa nu impiedice evacuarea persoanelor in caz de incendiu si ușor vizibili, conform planșelor.

Rețeaua de distribuție a apei pentru hidrantii de incendiu este realizata sub placa la parter si conectata la rețeaua de incendiu hidranti exteriori proiectata.

Pe coloanele de distribuție rețele incendiu interior, la intrarea conductelor in clădire, se vor monta robineti de trecere permanent deschiși (sigilați) respectiv de 02 1/2” si 3”.

Pentru incercarea periodica a pompelor de incendiu se va folosi hidrantul de incendiu Hi 7-8 amplasat in apropierea grupului sanitar (de la parter) ce va goli apa in recipientul din grupului sanitar.

Instalația e stins incendiu cu hidranti exteriori

Pe conducta de apa incendiu exterior si interior proiectata, ce vine de la grupul de pompare, se prevade a se monta 1 hidrant de incendiu suprateran Dn 80 mm, pentru stingerea incendiilor din exterior.

Pentru stocarea rezervei intangibile de apa cu volumul de 120,0 m3, pentru stingerea unui incendiu din exterior si interior, se propune rezervor subteran, amplasat in spațiu de joaca existent al grădiniței, format din doua rezervoare cilindrice orizontale din poliester armat cu fibra de sticla cu capacitate de 60 m3, cu diametril - 3.0 m si lungime - 9,1 m fiecare. Capacitatea cumulata va fi de 120 m3.

Alimentarea rezervorului se va face printr-un branșament din condutcta de polietilena de inalta densitate PEHD PE100, Dn 63 x 3,8 mm, SDR 17, Pnl 0 montate pe un pat de nisip de 10 cm, de la căminul de vane existent din incinta.

Apa din rezervor va ajunge la hidrantii de incendiu exteriori si interiori de la grupul de pompare prevăzut a fi amplasat in camera pompe alaturata rezervorului.

Camera pompelor va fi o construcție subterana, amplasata in zona rezervoarelor proiectate, cu dimensiuni in plan de 3000 mm x 3000 mm, din beton armat si montata pe fundație din beton armat. Accesul in camera pompelor se va realiza ptinr-un chepeng la nivelul terenului natural cu dimensiuni 1200 mm x 1500 mm.

Pentru alimentarea cu apa a hidrantului de incendiu exteriori de la rezervor s-a prevăzut o conducta din PEHD Dn = 110 x 6,6 mm, SDR 17, PN10, iar pentru hidrantii interiori conducta din PEHD Dn = 90 x5,4 mm, SDR17, PN10.

Rețeaua de apa s-a prevăzut a fi montata sub adancimea de inghet conform STAS 6054 la o adâncime medie de 1,2 m.

Debitul de apa si presiunea necesara pentru instalațiile de stins incendiu sunt asigurate de grupul de pompare amplasat in camera de pompare alaturata rezervorului de incendiu, cu următoarele caracteristici:

 • •       pentru instalația de hidranti,

Q = 36 mc/h, H = 35 mCA, P - 7,5 kW.

Grupul de pompare DAB ~ 1 KDN 32-200/200 EN 12845 T este format din 2 pompe (1A+1R), varianta produs — electropompa + motopompa diesel.

Pompele vor aspira apa din rezervorul proiectat pentru rezerva de incendiu, prin sorburi independente cu ventil de reținere.

Din rezervor prin camera pompelor se prevede si un racord pentru alimentarea cu apa direct din rezervor a pompelor mobile de intervenție in caz de incendiu.

CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRĂRILOR

In conformitate cu legea 10/1995 si HG 766/97 construcțiile de alimentare cu apa se incadreaza in categoria de importanta „C”, construcții de importanta normala si trebuie respectate elementele de asigurare a calitatii sub aspectul cerințelor fata de funcțiile sistemului in conformitate cu anexa lb modelul 2 atat pentru partea de construcții cat si pentru cea de instalații.

Conform STAS 4273/1983 elaborat de institutul Roman de Standardizare, clasa de importanta se poate aprecia:

 • •      alimentarea cu apa - clasa IV, categoria 3

 • •      canalizarea si evacuarea apelor uzate - clasa IV, categoria 4

Pentru lucrările de instalații se vor respecta si criteriile de performanta la rezistenta si stabilitate voi. 2 Instalații sanitare, elaborat de NLPAT si A11R in 1996.

La realizarea lucrărilor s-au utilizat numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare precum si legislației si standardelor naționale armonizate cu legislația UE, materiale ce sunt in concordanta cu prevederile HG 776/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

REZISTENTA SI STABILITATEA

Traseele conductelor de apa rece si de canalizare se vor stabili astfel incat sa se reducă la strictul necesar numărul si dimensiunile golurilor necesare traversării conductelor prin elementele de structura ale clădirii.

Conductele si echipamentele de instalații vor fi ancorate de elementele de construcție astfel in cat legaturile sa nu constituie puncte slabe si sa reziste in situații speciale de solicitare care pot aparea in timpul exploatării normale sau in timpul unui seism.

SIGURANȚA IN EXPLOATARE

 • 1. Siguranța cu privire Ia funcționarea rețelelor

Se vor pune in opera materiale agrementate tehnic cu durata de viata de 50 de ani pentru conductele polietilena de înalta densitate si cele din polipropilena.

Adâncimea de pozare a tuburilor va fi mai mare ca adancimea de inghet conform STAS 6054.

 • 2. Siguranța cu privire Ia contactul cu elemente de instalații

Suprafețele instalațiilor accesibile utilizatorilor nu vor prezenta muchii taioase, proeminente sau cu potențial de rănire.

Executarea, exploatarea si intervențiile asupra instalațiilor se va utiliza numai de către personal calificat, autorizat.

Siguranța la foc:

Materialele din care sunt realizate rețelele de apa, canalizare si instalațiile interioare sunt incombustibile.

 • 3. Protecția împotriva zgomotelor

Se va asigura prin dispunerea izolata a elementelor de instalații care sunt surse de zgomote fata de zonele de cerințele de limitare a zgomotului. Viteza de circulația a apei in conductele instalațiilor sanitare se va limita pentru a evita producerea zgomotelor.

SOLUȚII REABILITARE INSTALAȚIILOR ELECTRICE

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICAa obiectivului se va realiza din rețeaua electrica existenta in zona. Pentru alimentarea grădiniței se propune o firida de branșament prevăzută cu bloc de măsură si protecție amplasata pe exteriorul clădirii. Toți consumatorii electrici (tablouri electrice) aferenti gradiniteise vor alimenta din firida de branșament prin intermediul cablurilor electrice tip CYABY pozate in sânt pe pat nisip.

Soluția popusa vizeaza:

alimentarea cu energie electrica;

sistemul de iluminat;

circuite electrice;

coloane electrice;

iluminat de siguranța;

instalații de curenti slabi;

iluminat exterior incinta;

instalații electrice aferente statiei de pompare apa incendiu si rezervoare

masuri de siguranța si protecție.

Pentru respectarea cerințelor de exigenta conform legii 10/1995, privind calitatea in construcții, se vor alege soluțiile tehnice pentru instalațiile electrice, care sa le asigure, astfel:

 • a) -Rezistenta si stabilitatea

 • b) -Siguranta la foc

 • c) -Siguranta in exploatare

 • d) -Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului

 • e) -Izolatia termica, hidrofuga si economia de energie

Instalațiile electrice vor trata atat corpul de clădire existent CI ce se va moderniza prin schimbarea intregii infrastructuri electrice inclusiv aparatajul electric conform noilor destinații ale încăperilor cat si noul corp de clădire propus C2, respectiv rețelele electrice exterioare aferente iluminatului exterior, statiei de pompare si rezervei de apa incendiu.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA a obiectivului se va realiza din rețeaua electrica existenta in zona. Pentru alimentarea grădiniței se propune o firida de branșament prevăzută cu bloc de măsură si protecție amplasata pe exteriorul clădirii. Toți consumatorii electrici (tablouri electrice) aferenti grădiniței se vor alimenta din firida de branșament prin intermediul cablurilor electrice tip CYABY pozate in sânt pe pat nisip.

SISTEMUL DE ILUMINAT

Deoarece iluminatul are efecte importante asupra performantei intelectuale odata cu creșterea calitatii mediului luminos se produc imbunatatiri importante in memorare, gândire logica, concentrare si nivel de inteligenta. De aceea alegerea corpurilor de iluminat si a surselor de lumina s-a realizat in funcție de influente externe, destinația încăperilor si a clădirii, cerințe luminotehnice (Tabel nr. 1), regimul de funcționare si criterii economice. Sistemele de iluminat se vor amplasa astfel incat fluxul luminos sa fie directionat incat sa sugereze cat mai bine iluminatul natural.

Pentru încăperile grădiniței se vor lua in considerație următoarele niveluri medii de iluminare :

Tabel nr.l

Tipuri de destinații, activitati sau sarcini vizuale

Emcd

1. Săli de clasa

300 Ix

2. Sala de mese

2001x

3. Bai

2001x

4. Birouri

5001x

5. Holuri

lOOlx

6. Cancelarie

3001x

7. Spatii tehnice

200lx

Corpurile de iluminat vor fi tip LED încastrate in tavanul fals, aplici de perete sau de tavan echipate cu surse cu LED, avand driverele integrate, temperatura de culoare a sursei luminoase va fi alb cald, 3000K, cu indicele de redare a culorilor Ra>80. Pentru spatiile din zona administrativa iluminatul va avea temperatura de culoare alb neutru, 4000K, cu indicele de redare a culorilor Ra>80. In spatiile umede si cele tehnice corpurile de iluminat vor avea grad mărit de protecție la umiditate si praf, minim IP44.

La stabilirea numărului de corpuri de iluminat se va avut in vedere nivelul de iluminare specific flecarei activitati (Tabelul nr.l).

CIRCUITE ELECTRICE

Circuitele de iluminat se vor realiza în conductor FYl,5mm2 pozat in tub montat îngropat in pereții clădirii. Circuitele de prize se vor realiza in conductor FY2,5mm2 pozat in tub ingropat in pereții clădirii.

Coborârile la întrerupătoare si prize se va realiza in tub montata ingropat in pereții clădirii. Pozarea tubului se va face după executarea de șanțuri cu adancimea de 2cm, care ulterior se va acoperi cu mortar. In zonele cu tavan fals se vor monta jgheaburi metalice din sarma Ol-Zn in vederea susținerii circuitelor electrice.

Comanda de aprindere a iluminatului se va face cu întrerupătoare si comutatoare amplasate pe elementele de construcție la o înălțime de minim l,8m fata de pardoseala finita. Pe anumite spatii se pot folosi si detectoare de mișcare pentru comanda iluminatului.

Prizele sunt monofazate de tip modular cu suport, rama si opritoare fiind prevăzute cu contact de protecție de legare la pamant.

Circuitele de iluminat normal vor fi distincte de circuitele de prize. Circuitele si dozele iluminatului normal vor fi distincte de cele ale iluminatului de siguranța. Stabilirea numărului circuitelor de iluminat normal se face respectandu-se condiția de a nu se depăși o putere totala instalata de 3kW pentru circuitele monofazate.

Comutatoarele si prizele se vor monta ingropat sub tencuiala la inaltimea de l,8m fata de pardoseala finita in sălile de clasa.

In incaperile in care au acces copiii, prizele electrice trebuie sa fie de tip special, (de exemplu cu obturator). In aceste incaperi prizele trebuie sa se monteze la inaltimi de minim 1,8 m de la axul aparatului pana la nivelul pardoselii finite.

Protecția impotriva atingerilor indirecte prin Întreruperea automata a alimentarii se realizează cu ajutorul dispozitivelor diferențiale de protecție, ca măsură suplimentara de protecție

Stabilirea numărului de prize monofazate in clădire se face considerând o putere instalalta pe circuit de 2kW.

întrerupătorul general de protecție din fiecare tabloul electric va fi prevăzut cu protecție diferențiala de 300mA.

La dimensionarea secțiunii conductoarelor de faza s-a luat in calcul îndeplinirea condiției de stabilitate termica in regim permanent, respectarea condițiilor de protecție la supracurenti a conductoarelor si a condițiilor de protecție impotriva șocurilor electrice. Secțiunile astfel determinate vor verifica condițiile de cădere de tensiune si de secțiune minima.

In centrala termica circuitele electrice se vor realiza in cablu CYYF cu întârziere mărită la propagarea flăcării. Acestea se vor proteja la scurtcircuit si suprasarcina cu disjunctoare automate.

COLOANE ELECTRICE

Fiecare coloana va fi protejata cu disjunctoare automate cu protecție termomagnetica acestea avand si dispozitive de protecție diferențiala la curentul de scurgere la pamant pentru anumiti consumatori. Coloanele electrice pentru racordarea tablourilor electrice secundare sau a utilajelor si diverselor echipamente din clădire ce o deservesc vor fi in cablu de cupru pozat pe pod de cabluri din sarma otel zincata, deasupra tavanelor false unde este cazul, in tub de protecție sau in ghene separate de alte instalații pe verticala. Tabloul electric aferent centralei termice TECT se va racorda la tabloul principal prin cablu cu protecție mărită la propagarea focului.

Instalațiile electrice de forța constau in principal din consumatorii electrici aferenti spălătoriei, bucătăriei, liftului de marfa si sistemul de ventilație.

Majoritatea consumatorilor de forța vor fi alimentați prin cabluri de cupru tip CYY avand secțiunile conform schemelor electrice monofilare. In spălătorie si bucătărie instalația electrica se va realiza in totalitate in cablu CYY montat ingropat in tencuaiala prin tub de protecție si nu conductoare.

INSTALAȚII ELECTRICE DE ILUMINAT DE SIGURANȚA

Iluminatul de siguranța pentru evacuare s-a proiectat cu corpuri de iluminat de siguranța cu acumulatori avand o autonomie de doua ore pentru a marca căile de evacuare. Corpurile de iluminat pentru evacuare vor avea inscripționată o săgeată marcând direcția de evacuare, sau vor avea inscripția “EXIT”. Corpurile vor avea formă dreptunghiulară. Corpurile de iluminat de siguranța sunt de clasa II și vor fi echipate cu LED (maxim 5 W), cu regim de funcționare tip permanent.

Circuitele electrice ale iluminatului de siguranța se vor realiza în cablu din cupru pozat in tub montat ingropat in perete sau aparent pe pat de cablu in tavanul fals.

Dozele de legaturi pentru iluminatul de siguranța trebuie separate pe cat posibil de cele ale iluminatului normal.

Iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului si intervenție s-a realizat in biroul administrativ unde va fi amplasata centrala de semnalizare la incendiu, camera centralei termice si in holul destinat tabloului electric general. Corpurile de iluminat destinate acestui tip de iluminat vor fi echipate cu kit-uri de siguranța cu acumulatori avand o autonomie de minim 1 ora, încastrate in corpul de iluminat amplasate conform planurilor. De asemeni pentru toti receptorii cu rol de securitate la incendiu se va asigura un iluminat pentru continuarea lucrului si intervenție.

Pentru iluminatul împotriva panicii sunt folosite kituri de emergenta ce vor echipa corpurile de iluminat existente atat in sălile de clasa, holuri sau alte spatii cu suprafața mai mare de 60mp, avand autonomia de minim 1 ora, corpuri ce vor intra automat in funcțiune in caz de întrerupere in alimentarea cu energie electrica de la rețea sau in caz de incendiu, pentru identificarea cailor de evacuare in caz de necesitate conform planului de instalații electrice pentru iluminatul de siguranța.

De asemeni pentru marcarea hidrantilor sunt prevăzute corpuri de iluminat specializate, din policarbonat cu LED max. 5W, ce au inscripționat H sau HIDRANT. Corpurile de iluminat destinate iluminatului de siguranță pentru marcarea hidrantilor sunt cu funcționare permanenta,

cu driver integrat, prevăzute cu dispozitive locale automate de comutare pe baterii de acumulatoare încorporate cu autonomia de minim 1 ore.

Corpurile de iluminat de siguranța pentru evacuare trebuie sa respecte reglementările din SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj stabilite prin H.G. NR. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.

INSTALAȚII DE CURENTI SLABI

Instalațiile de curenti slabi cuprind :

rețeaua de voce date

instalația de tvcablu

sistem de supraveghere video

instalație de detecție si semnalizare la incendiu

Rețea voce-date

în fiecare birou administrativ, cabinet, cancelarii si săli de clasa unde se pot realiza transmisii de voce, date sau imagini se vor monta prize duble telefon - calculator RJ45 care vor fi conectate la dulapul de comunicații, RACK VDI, unde va fi si centrala telefonica automata cu cel puțin 2 ieșiri si 8 linii interioare. Repartiția liniilor interioare se va realiza prin intermediului unui rack care va deservi atat conexiunile de voce cat si cele de date.

Rack-ul va fi compus din :

switch

patch panel-uri distribuție

patch panel-uri pentru telefonie

patch cord -uri;

organizatoare;

ventilatoare

prize 220V.

Distribuția in clădire a semnalului voce-date-imagine se va face prin intermediul cablurilor FTP cat.6, montate in tuburi pozate ingropat in pereții clădirii.

83

Instalația de TV cablu

Instalația de TV cablu aferenta grădiniței va acoperi intrega clădire mai puțin spatiile tehnice de la subsol si demisol. Astfel in fiecare birou, sala de grupa, sala de mese, cabinet medical si sala de ședințe se va amplasa cate o priza TV la aceasi inaltime de pardoseala ca si celelalte aparataje electrice aferente incaperii.

Distribuția semnalului video se va realiza prin intermediul distribuitorului principal amplasat conform plan parter si distribuitoarele de nivel pana la prizele TV din incaperi. Instalația de TVcablu se va realiza din cablu coaxial cu R~75 ohm protejat in tub de PVC, distribuitor TV, splitere Tv amplasate pe fiecare nivel si prize cu mufe pentru cablu coaxial.

Semnalul TV se va obține prin racordarea instalației de tvcablu la un furnizor de televiziune prin cablu, racordare ce intra in sarcina acestuia.

Instalația de TVCI

Pentru supravegherea exteriorului clădirii, parterului si etajului se prevăd camere TV instalate pe platforme orientabile si prevăzute cu obiective cu zoom.

Instalația TVCI consta din:

 • •      camere de luat vederi de interior color cu zoom optic

 • •      camere de luat vederi de exterior cu zoom optic in carcase cu rezistenta termostatata

 • •      calculator sau videorecorder digital(DVR) cu multiplexoare incorporate cu 32 canale.

 • •      tastatura de comanda

 • •      monitoare supraveghere

Supravegherea intrărilor în clădire, a exteriorului clădirii, a zonelor de interes din clădire se realizează cu ajutorul camerelor TVCI de exterior și interior. Semnalele video de la aceste camere TVCI sunt transmise prin cablu coaxial R=75 ohm sau de rețea tip FTP, direct la videorecorderul digital cu posibilitatea de conectare la rețea.

La dispunerea camerelor se va tine cont de caracteristicile camerelor video precum si de modul de funcționare a acestora, astfel:

 • •       inaltime intre 2.5 si 3.5 metri;

 • •       poziție optima care sa permită vizualizarea fetei celor inregistrati;

 • •      se va avea in vedere unghiurile din care vine lumina.

La alegerea traseului se vor avea in vedere distantele de apropiere fata de celelalte rețele (apa, canal, electrice, gaze,etc.).

Instalația de detecție si semnalizare la incendiu

Echiparea grădiniței cu instalații de semnalizare a incendiilor se realizează în vederea asigurării siguranței la foc a copiilor, pentru prevenirea incendiilor și intervenția în timp util în caz de apariție a acestora, potrivit normativului PI 18/3 2015.

Instalația de semnalizare incendiu cuprinde următoarele componente:

detectoare adresabile de fum cu camera optica;

declanșatoare manuale de alarma incendiu adresabile(butoane incendiu);

dispozitiv de alarmare sonor si optic (sirena);

echipament de comanda si semnalizare incendiu (centrala semnalizare incendiu adresabila 2 bucle).

modul comunicator telefonic.

La stabilirea numărului de detectoare s-a avut in vedere aria de acoperire a unui detector care este de minim de 60 mp.

Detectoarele se vor monta pe tavan amplasate astfel incat sa asigure o semnalizare cat mai rapida in caz de apariție a fumului si a începutului de incendiu.

Declanșatoarele de alarmă manuale și dispozitivele de alarmare la incendiu optice și acustice se vor monta către ieșirile de evacuare pentru a facilita declanșarea unei alarme în cazul apariției unui incendiu nesesizat de detectoare și pentru o alarmare eficientă a întregii clădiri.

Conexiunile între echipamente se vor realiza cu cablu rezistent la foc JYStY 1x2x0,8 mmp pozat în tuburi de protecție îngropat în zid.

Alimentarea centralei de avertizare Ia incendiu se va face prin cablu rezistent la foc tip CYYF racordat înaintea întrerupătorului general al taboului electric general conform normativ PI 18/3 2015.

ILUMINAT EXTERIOR

Iluminatul exterior se va realiza pe calea de acces către clădirea grădiniței prin intermediul unor stâlpi de iluminat arhitecturali realizați din țeava de Ol-Zn sau similar, cu inaltimea de max. 4m deasupra solului, diametrul de max.I20mm, echipați cu surse de iluminat LED de 35W cu grad de protecție de min. IP65 , fiind o soluție de iluminat atat economica cat si eficienta din punct de vedere a iluminării cailor de circulație, pietonale si caii de acces.

Circuitul electric aferent iluminatului exterior va fi realizat in cablu din cupru montat îngropat de-a lungul stâlpilor de iluminat conectați la priza de pamant realizata din platbanda Ol-Zn 40x4 montata îngropat in lungul săpăturii aferente circuitului electric.

Iluminatul exterior se va alimenta din firida exterioara si comandat printr-un senzor crepuscular sau programator orar.

INSTALAȚII ELECTRICE AFERENTE STATIEI DE POMPARE APA INCENDIU SI REZERVOARE

Tabloul electric aferent statiei de pompare si rezervorului, TE.SP este de tip etanș, capsulat cu gradul de protecție min.IP55 si este amplasat in camera pompelor.

Conform normativului 17/2011 privind proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, alimentarea cu energie electrica a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu poate fi asigurata dintr-o singura sursa de alimentare conform art. 7.22.1 lit.a., deoarece debitul de apa pentru incendiu exterior este de sub 201/s(l01/s).

De asemeni racordarea tabloului electric aferent statiei se face din firida elelctrica exterioara ce nu poate fi afectata de un incendiu interior in clădire.

Grupul de pompare de incendiu este complet automatizat, intra automat in funcțiune prin presostatul cu care este echipat, când presiunea apei in instalațiile de hidranti interiori si exteriori scade datorita unui consum de apa.

Oprirea manuala a pompelor de incendiu se face numai din incaperea pompelor de incendiu.

Cicuitele electrice aferente rezervorului si statiei de pompare se vor realiza cu cablu din cupru nearmat cu rezistenta mărită la propagarea focului tip CYYF.

Se va executa legarea directa la pământ a tuturor pârtilor metalice din instalație care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot fi puse in mod accidental, ca urmare a unui defect de izolație. Astfel se vor lega prin platbanda OL-Zn 25x4 mm, carcasele motoarelor electrice, carcasele tablourilor, etc. si prin intermediul unei piese de separație direct la priza de pamat cu rezistenta de dispersie, Rd < 4D.

MASURI DE SIGURANȚA SI PROTECȚIE

Pentru protejarea utilizatorilor împotriva șocurilor electrice prin atingere indirectă accidentală s-a prevăzut alimentarea tuturor aparatelor electrice prin intermediul prizelor cu contact de protecție. Conductorul de protecție se conectează la priza de pământ de protecție.

In tablourile de distribuție sunt prevăzute întreruptoare automate echipate cu dispozitive de protecție diferențială de 30 mA la fiecare circuit de priza pentru protecția împotriva atingerilor indirecte. întrerupătorul general din tabloul electric va fi prevăzut cu protecție diferențiala de 300mA.

Priza de pământ prevăzută este una naturala realizată din platbandă OL-Zn 40x4mm montată îngropat in fundația clădirii si va avea valoarea rezistentei de dispersie sub 1 ohm.

Pentru protecția împotriva electrocutării in spatiile tehnice se vor realiza centuri interioare din platbandă OL-Zn 25x4 mm montate aparent. La aceste centuri interioare sau exterioare de egalizare potențial vor fi racordate carcasele tablourilor, cazanele, motoarele pompelor, etc. Centura interioară de legare la pământ din fiecare spațiu va fi racordată Ia priza de pământ a clădirii, rezistența de dispersie a acestei prize va fi R < 4ohm.

Conectarea tabloului electric general la priza de pamant a clădirii se va realiza prin intermediul unei platbande OL-Zn 25x4mm montata aparent in țeava de protecție pana la priza de pamant.

Grădiniță nu necesita instalație de paratranet conform normativului 17/2011 fiind intr-o zona cu clădiri mult mai inalte prevăzute cu sisteme de protecție la trăsnet.

INSTALAȚII GAZE NATURALE

Situația existenta

In urma măsurătorilor și a verificărilor efectuate pe teren s-au constatat următoarele:

Grădiniță nr. 18, este consumator de gaze naturale, iar receptorii de gaze naturale instalalati sunt:

 • • cazan încălzire 24 kw        3 buc.                   Qi = 3x 3,00 Nmc/h

 • • Mașina de gătit               1 buc.                    Qi = 1,05 Nmc/h

TOTAL DEBIT INSTALAT EXISTENT            Qi= 10,05 Nmc/h

Alimentarea cu gaze naturale a imobilului este rezolvată prin racord la conducta stradală de gaze naturale presiune redusă existentă.

Măsură consumului se face cu un contor volumetric tip G10, montat la limita de proprietate impreună cu regulatorul cu debitul 20 mc/h.

Din postul de reglare măsurare pleaca instalația de utilizare presiune joasa, montata apparent, pana la receptorii de gaz.

încăperile in care sunt montati receptorii, corespund Ordinul„Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,, (N.T.P.E.E) din 2008 privind volumul minim, suprafața minimă de vitrare necesară pentru explozie, raportul de vitrare, raportul volumic, asigurarea aerului necesar arderii și evacuarea gazelor arse și a eventualelor scăpări de gaze.

Cazanele sunt cu capacitatea termica 24 kW, cu tiraj fortat si camera de ardere etanșa, cu verificările periodice efectuate, conform PTA1 din 2010.

Evacuarea gazelor arse de Ia cazanele existente se realizează prin tiraj forțat direct in exterior, prin intermediul dispozitivului concentric 60/100 mm care asigura si admisia aerului necesar arderii la C.T.

Instalația de gaz este prevăzută cu robinet de incendiu și cu detector automat de gaze cu limita inferioară de sensibilitate 2% CH4 în aer, care acționează asupra robinetului de închidere al conductei de alimentare cu gaze naturale a receptorilor.

Ca urmare a lucrărilor de intervenție propuse (reamplasarea spațiului tehnic si a bucătăriei in corpul propus), instalația de gaze naturale presiune joasa existenta se dezafectează integral.

Situația proiectată

Este necesar reproiectarea instalației de gaz pentru alimentarea cu gaz a receptorilor propuși, montati in spațiul tehnic si in bucătăria din corpul C2-propus. Corpul CI-existent nu va fi prevăzut cu receptori de gaz.

Receptorii proiectați montati in spațiul tehnic si in bucătăria din corpul C2-propus sunt:

 • • cazan încălzire 2 buc.                2xll,00Nm3/h Qi-22,0Nm3/h

 • • mașină de gătit profesională lbuc.         1 x 12,0 Nm3/ h Qi = 12,0 Nm3/ h

TOTAL DEBIT APROBAT ȘI INSTALAT

Alimentarea cu gaze naturale a receptorilor se va face prin redimensionarea instalației de utilizare existente si a postului de reglare măsurare gaze.

88

Proiectarea instalației de gaze și a încăperilor în care se montează receptorii de gaze s-a făcut în conformitate cu prevederile ordinului N.T.P.E.E/ 2008.

Încăperile în care se introduc gazele naturale corespund prevederilor normativului N.T.P.E.E/ 2008 , privind volumul minim, raportul volumic, suprafața de vitrare, asigurarea aerului necesar arderii și evacuarea gazelor arse și a eventualelor scăpări de gaze.

Evacuarea gazelor arse de la bucătărie se realizează cu hotă de evacuare gaze de ardere, iar admisia aerului de ardere se face cu priză de admisie aer 20 x 20 cm la hp = 0,2 m.

Evacuarea gazelor arse de la cazanele montate în spațiul tehnic, se realizează prin tiraj forțat direct in exterior, prin intermediul dispozitivului concentric 60/100 mm care asigura si admisia aerului necesar arderii la cazane. La spațiul tehnic se montează și o grila de ventilație 20 x 20 cm la Hp = 2,20 m.

Instalația de gaz pentru bucătărie si pentru spațiul tehnic, va fi prevăzută cu robinet de incendiu și cu detector automat de gaze, cu limita inferioară de sensibilitate 2% CH4 în aer, care acționează asupra robinetului de închidere al conductei de alimentare cu gaze naturale a receptorilor.

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR, MONTAREA CONDUCTELOR

Instalația de utilizare se va executa conform prevederilor ordinului „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale„(N.T.P.E.E) din 2008 -cap. 6 și include următoarele lucrări:

Conductele de utilizare exterioară

Materialul tubular utilizat pentru execuția intalației este țeava de oțel pentru instalații pentru montaj aerian și țeava de polietilena PE HD 100 SDR 11 pentru montaj subteran.

Montajul conductelor exterioare montate aerian se va face la o înălțime convenabilă care să permită întreținerea lor în timpul exploatării, deasupra ușilor și ferestrelor.

Conductele de utilizare montate subteran:

Lățimea șanțului în cazul conductelor montate subteran se va alege in așa fel incât de fiecare parte a țevii să rămână un spațiu liber de min.10 cm . Lățimea minimă admisă, pentru crearea unor condiții optime de lucru , va fi de 40 cm . Fundul șanțului va fi nivelat si acoperit cu un strat de nisip de granulatie 0,3 - 0,8 mm cu înălțimea de 10 - 15 cm. Nu sint admise denivelări evidente ale fundului de șanț. Prezenta pe fundul șanțului sau in stratul de nisip a unor pietre sau aglomerări de pământ, rezultate din săpătură fiind de asemenea interzisă

După pozarea țevii, se umple șanțul cu nisip până cind grosimea acestuia, compactat manual, depășește cu 10 cm generatoarea superioară a conductei.

Materialul rezultat din săpătură, va fi introdus treptat in straturi de max 30 cm si va fi compactat manual. Umplerea șanțului, se va efectua pe zone de 20 - 30 m , avansind intr-o singura direcție dinspre conducta spre robinetul de branșament. In zonele in care conducta este pozată in carosabil din asfalt, macadam sau beton, se se va reface stratul inițial al carosabilului, in proporție de 100% .

Tranziția de la țeava de polietilena, la țeava de oțel se face cu o piesă specială de tranziție PE/OL tip Riser. Traseul instalației va fi rectiliniu , avind panta ascendenta către consumator montată subteran.

Verificările si probele de rezistenta si etanșeitate se vor realiza conform fisei tehnice din caietul de sarcini pentru execuție.

INSTALAȚII TERMICE

Situația existentă

în urma măsurătorilor și a verificărilor efectuate pe teren s-au constatat următoarele:

Construcția în ansamblul ei este prevăzută cu instalație de încălzire centrală executată de c.c.a. 15 ani;

Agentul termic îl constituie apa caldă cu temperatura tur/retur 70/55 0C, preparată de cazanele existente;

Cazanele existente au capacitatea termica 24 kW, sunt cu arzător pentru combustibil gaze și au verificările periodice efectuate conform PTA1/2010;

Două cazane sunt montate in spațiul tehnic de la parter si un cazan este montat in cancelarie;

Instalația interioară de încălzire este o instalație interioară de încălzire centrală bitubulară, cu distribuție radială, cu conductele de distribuție montate aparent, cu circulație forțată, funcționând cu agent termic apă caldă 75-60°C.

Instalația interioară de încălzire centrală este echipată cu corpuri de încălzire statice din otel, amplasate perimetral în clădire, la parapetul ferestrelor.

Ca urmare a lucrărilor de intervenție propusesi reamplasarea spațiului tehnic, instalația de incalzire existenta în corpul CI se dezafectează integral.

Situația proiectată

Prezenta documentație tratează următoarele categorii de instalații:

 • - încadrarea obiectivului în grupe și categorii

 • - racord termic la rețeaua primară de termoficare a orașului;

 • - spațiul tehnic /centrala termică proprie;

 • - instalații interioare de încălzire;

J încadrarea obiectivului în grupe și categorii

 • - zona eoliană: III conform hărții de încadrare a localităților în zone eoliene din SR 1907-1;

 • - zona climatică: III, conform hărții de zonare climatică a României din SR 1907-1: Te = -18°C;

 • - adâncimea minimă de îngheț: 0,8-0,9m, conform STAS 6054-77;

în scopul asigurării condițiilor optime de confort termic se va realiza o instalație de încălzire dimensionată pentru a asigura temperaturile interioare conform SR1907/2-97, respectiv pentru realizarea microclimatului în încăperi:

Pierderile de căldură pe încăperi au fost calculate conform SR 1907/1-2/1997, C 107/1-5/2006 și Mc 001/1-2006.

Necesarul de energie termică pentru încălzire conform breviar de calcul atașat este 137517 W.

Necesarul de energie termică pentru unitatea de tratare a aerului este 20000 W.

Necesarul de energie termică pentru preparare apă caldă este 40000 W.

Total = 197517 W x 1,15 pierderi si neprevăzute = 227 kW

Agentul termic preparat îl constituie apa caldă 80/60 0C, necesar pentru alimentarea următorilor consumatori:

 • - instalație de încălzire cu radiatoare.

 • - instalație de încălzire cu pardoseala radianta.

 • - schimbătorul de căldură pentru centrala de tratare a aerului.

 • - boilerul pentru preparare apa caldă.

□ Racord termic la rețeaua primară de termoficare a orașului

Pe strada Gh. Vranceanu este montata rețeaua termica primara de termoficare, cu secțiunea 2 0 700 mm.

Conform solicitării beneficiarului, se realizează racord la rețelele de agent termic primar ale orașului.

Racordarea obiectivului la rețeaua termica primară de termoficare, implica realizarea următoarelor lucrări;

racord termic de agent termic primar cu secțiunea Dn 65 mm, L- 169,0 m;

modul termic pentru prepararea agentului termic de încălzire și apa caldă de consum;

capacitatea modulului termic va fi 227 kW, iar energia termică va fi asigurată de către sistemul de termoficare centralizat;

modulul termic va include și bucla de contorizare și echilibrare;

amplasarea modulului termic se va face in spațiul tehnic;

spațiul tehnic este prevăzut cu racord de apă rece, energie electrică și racord la canalizare;

construcția unei rețele de transmisii de date, care are ca scop principal achiziționarea datelor de la contorii de energie termica si transmiterea lor in Punctul Termic Luceafărul cel mai apropiat, de unde pot fi preluate de către furnizorul de energie, in scopul citirii automate a parametrilor de funcționare si a consumurilor de energie termică pentru grădiniță.

NOTA: STUDIUL DE SOLUȚIE, PROIECTAREA SI EXECUȚIA INSTALAȚIEI DE RACORDARE A OBIECTIVULUI VOR FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII, ÎNCHEIAT INTRE BENEFICIAR SIFURNIZORUL DE ENERGIE TERMICĂ.

□        Spațiul tehnic

Pentru asigurarea agentului termic necesar pentru încălzire și preparare apă caldă în perioadele de nefuncționare a instalației de termoficare, se propune echiparea spațiului tehnic cu cazane pe combustibil gaze naturale.

Spațiul tehnic este amplasat, pe latura de vest, intr-o încăpere cu dimensiunile: 4,10 m x 2,5 m; inaltime: h ~ 3.20 m; suprafața S = 9,92 mp. Evacuarea din sala cazanelor se face prin intermediul ușii metalice cu dimensiunile 1,20 x 2,10 m. Suprafață vitrată necesară în caz de explozie este de 1,80 x 1,40 m. Admisia aerului de ardere se face cu priza de admisie aer de 20 x 20 cm, montată în peretele exterior la Hp = 0,20 m. încăperea aferentă spațiului tehnic este separată de restul construcției prin pereți și planșee din materiale CO (CAI) cu rezistența la foc minim o 1 oră și 30 de minute.

încăperea aferentă spațiului tehnic va fi prevăzută cu 2 stingătoare portabile cu pulbere si CO2 încăperea aferentă spațiului tehnic / centralei termice este încadrată la risc mijlociu de incendiu si categoria D pericol de incendiu.

Spațiul tehnic este echipat cu:

Doua cazane in condensatie cu capacitate termică utilă 116 kW/buc. agent termic produs apa caldă 80/60°C, echipat cu tablou de comandă cu termostat de lucru, termostat de siguranță, termometru și supape de siguranță 1 ” -, arzător monobloc pentru combustibil gaze naturale, complet automatizat, echipat cu rampă de gaz cu presostat, filtru stabilizator, electroventile de gaz;

Vas de expansiune închis cu membrană elastică și pernă de gaz;

Boiler pentru preparare apa calda menajera;

Electropompe circulație agent termic pentru fiecare circuit- 4 buc;

Butelie de egalizare a presiunilor;

Instalație automatizare pentru comanda cazanelor, a pompelor

modul termic pentru prepararea agentului termic de încălzire și apa caldă de consum

□ Instalație interioară de Încălzire centrală

Având in vedere destinația clădirii de grădiniță, se propune echiparea clădirii cu instalație de încălzire cu pardoseală radiantă și cu instalație de încălzire cu corpuri statice tip radiatoare de otel, astfel:

Pentru corpul C2 propus, s-a prevăzutpardoseală radiantă în spatiile destinate copiilor din (săli de grupa, dormitoare, grupuri sanitare, holuri circulație copii) si corpuri de încălzire statice tip radiatoare de otel in spatiile tehnice, bucataria spălătorie, vestiar personal, camere întreținere, depozitare rufe, si in spațiile destinate copiilor in care nu se acopera necesarul de energie termică cu pardoseală radiant.

Pentru corpul CI-existent, s-a prevăzut corpuri de încălzire statice tip radiatoare de otel.

• Instalație de încălzire cu corpuri statice

Radiatoarele sunt dimensionate pentru agent termic apă caldă 70/5SOC și temperatura interioară 8 oC, și s-au plasat de regulă sub ferestre sau pe pereți exteriori, dar și pe pereți interiori unde este cazul, acordându-se la dimensionare toate sporurile de suprafață rezultate din amplasare.

Sistemul de distribuție ales, este cu distribuție inferioară bitubulară, realizată cu conducte de polietilena reticulata, izolate termic, montate în distribuție orizontală, la plafon parter, de la Spațiul tehnic la coloanele verticale. Distribuția verticală se face cu coloane verticale bitubulare, montate pe lângă pereți, mascate cu rigips,

La coloanele verticale se leagă distribuitoarele -colectoarele, iar Ia distribuitoare -colectoare sunt legate corpurile de încălzire de la fiecare nivel.

Aerisirea se face cu dezaeratoare automate montate pe coloane si cu ventile manuale de aerisire montate pe corpurile de incalzire.

• Instalație de incalzire cu pardoseala radianta

Instalație de incalzire cu pardoseala radianta s-a prevăzut pe o suprafața de 1080 mp, la spatiile destinate copiilor. S-au propus 6 zone cu registre de țevi montate îngropat în șapa pardoselii, racordate la distribuitoare, prevăzute cu statie de reglare a temperaturii cu modul control pompa amestec.

INSTALAȚII DE VENTILARE

Situația existentă

In urma măsurătorilor și a verificărilor efectuate pe teren s-au constatat ca, clădirea existenta nu este echipata cu instalații de ventilații.

Se proiectează instalalații de ventilații in corpul C2-propus

Descrierea lucrării

In prezenta documentație sunt tratate:

Instalația de ventilare a Zonei de preparare hrana, prin intermediul hotei

Instalația de ventilare pentru compensarea aerului extras de hote

Instalația de ventilare a Spalătoriei/calcătoriei

□ Instalația de ventilare a Zonei de preparare prin intermediul hotei

Zona de preparare este situata in Bucătărie avand aparate de gătit cu degajări de fum si căldură.

Degajările de la aparatele de gătit vor fi evacuate printr-o hota tip insulă cu dimensiunile Lxl = 2600x1600mm ce va extrage un debit de 5200 mc/h asigurat de un ventilator centrifugal situat pe terasa si va introduce 70% din acesta prin principiul inducție, respectiv 3650 mc/h printr-un ventilator centrifuga] situat la parter.

Canalele de evacuare de la hotă se vor izola cu vata minerala bazaltică de 5 cm.

2 Instalația de ventilare pentru compensarea aerului extras de hotă

Pentru compensarea aerului extras de hotă s-a ales introducerea unui debit 1550 mc/h , reprezentând 20% din debitul extras, ce va fi tratat de către o unitate dotata cu Filtru G4, Baterie de incalzire termică 20kW si Ventilator axial 1550mc/h.

Corelarea dintre debitul extras de hotă si cel introdus in Zona de Servire se va face cu ajutorul unui motor EC 0-1OV, ce va folosi o comanda comuna pentru cele 2 sisteme astfel debitul de aer introdus va creste/scade proporțional cu cel evacuat.

Circulația aerului se va face dinspre sala de mese către bucătărie si va fi asigurata prin intermediul golurilor destinate servirii mancarii.

Instalația de ventilare a Spalătoriei/calcătoriei

Pentru ventilarea Spalătoriei/calcătoriei, s-au prevăzut 2 grile de tubulaturala pentru extracție si 2 pentru introducere ce vor schimba un debit de lOOOmc/h, reprezentând 15 schimburi orare.

Din aerul extras se va recupera căldură de către un Recuperatior de Căldură si va fi trimis către exterior de către un ventilator axial integrat in Modulul Recuperatorului, printr-o coloană de evacuare peste acoperiș.

Printr-o priza de aer, se va introduce aer asigurat de un ventialor axial din cadrul Recuperatorului. Aerul va fi preincalzit de o baterie electrica de 6kW si va prelua căldură din cadrul Recuperatorului, fiind distribuit in spălătorie prin 2 grile de tubulatura.

Recuperatorul de căldură va fi protejat de filtre tip F7 pe partea de admisie aer proaspăt si circulație aer din incaperi.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Costuri estimate pentru scenariul 1

FARA TVA

VAL. TVA

CU TVA

TOTAL GENERAL:

8.907.028,26

1.678.325,74

10.585.354,00

Costuri estimate pentru scenariul 2

F ARA TVA

VAL. TVA

CU TVA

TOTAL GENERAL:

9.956.563,03

1.876.014,50

11.832.577,53

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Documentația de fata urmărește analiza tehnico-economica privind:

 • - Construirea corpului nou de grădiniță;

 • - Modernizarea clădirii existent.

  Indicatori

  Lndicatoriproiect SCENARIUL1

  Lndicatoriproiect

  SCENARIUL2

  Suprafataconstruita

  950,00mp

  950,00mp

  Suprafatadesfasurata

  1830,65mp

  1830,65mp

  Valoarea hicrarilordebaza-C+M

  6.900.434,16 lei

  7.838.738,39 lei

  Valoareainvestitiei

  10.585.354,00 iei

  11.832.577,53 lei

  Numaruldebenef. directi

  175

  175

  CostinvesttieZmp

  1212euro/mp

  1384euro/mp

 • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Costurile investiției au fost optimizate in concordanta cu:

Ordonanța de urgență nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Lucrările de organizare a șantierului, execuția construcțiilor si montajul echipamentelor, pentru obiectivul propus, se vor desfasura pe parcursul a 24 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice .

ASIGURAREA CERINȚELOR DE CALITATE

în ceea ce privește starea tehnică din perspectiva cerințelor de calitate se constată următoarele:

rezistența și stabilitate - cerința A

 • □      edificiul are structura de rezistență din zidărie de cărămidă și urmare celor precizate în expertiz a tehnica și măsurilor de intervenție propuse, clădirea trebuie consolidată si reparata local, ca să poată răspunde unei solicitări seismice ulterioare și să asigure păstrarea obiectivului în deplină siguranță în exploatare;

siguranța în exploatare - cerința B

o siguranța cu privire la circulația pe căile pietonale privind riscul de accidentare prin alunecare, împiedicare, lovire de obsacole frontale sau laterale, starea împrejmuirilor, este parțial asigurată deoarece există zone din suprafața pardoselilor interioare deteriorate,clădirea nu are trotuare perimetrale iar in mod izolat, exista porțiuni din tencuieli destructurate, cu zone de pierdere a stabilității;

 • □      siguranța cu privire la accesul în clădire se referă la prevenirea riscului de coliziune, cădere accidentală, oboseală excesivă, alunecare, împiedicare, care se încadrează în cerințele specifice de calitate, cu remarcarea stării fizice necorespunzătoare a scării și podestului accesului, având trepte fisurate, deplasate, cu înălțime inegală

 • □      siguranța privind circulațiile interioare are în vedere asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin:

alunecare — stratul de uzură are coeficientul de frecare mai mare de 0,4, dar prezintă denivelări

împiedecare - există praguri pe calea de evacuare

contact accidental cu proieminențele joase, verticale, laterale — înălțimea minimă a golurilor de trecere și a proieminențelor de la partea superioară este mai mare de 2,10 m, suprafețele verticale sunt plane, finisate cu tencuieli netede

contactul cu suprafețele vitrate - parapetele ferestrelor sunt corespunzător dimensionate

(- cu ușile interioare - nu se utilizează uși batante

coliziunea cu persoane, mobilier sau echipamente — fluxurile de evacuare și dimensiunile ușilor de acces se vor menține cerințelor PSI

securitate la incendiu - cerința C

 • □      riscurile de izbucnire a incendiilor - clădire se încadrarea în categoria de risc obișnuit

 • □      clădirea corespunde gradului IV de rezistență la foc datorită structurii planșeului peste parter și a șarpantei, ambele din lemn

 • □      posibilitatea de propagare a incendiului la clădirile învecinate nu există întrucât se respectă distanțele minime impuse de normativul PI 18/1999

igiena sănătatea oamenilor și protecția mediului - cerința D

 • □      igiena aerului este asigurată de ferestre și uși, iar volumul de aer este de peste 25 mc/persoană

C" ■■

 • □      igiena apei - in prezent, clădirea nu beneficiază de alimentare cu apa;

 • □     evacuarea deșeurilor solide — in prezent nu este prevăzut sistemul de evacuare a deșeurilor, clădirea nefiind utilizata;

 • □      etanșeitatea elementelor de construcție nu este asigurată datorită deteriorărilor materialelor aflate în operă, îmbătrânirii, acțiunii factorilor naturali și a lipsei de intervenție în exploatare

 • □      etanșeitatea la apă este precară datorită deteriorărilor intervenite la nivelul fundațiilor, al tâmplăriei exterioare, șarpantei și învelitorii

izolarea termică și economia de energie — cerința E

□ grosimea zidurilor exterioare este de aprox 0,43- 0,47 m grosime, care nu asigură o bună izolare termică, pierderile termice datorându-se contactului cu solul, tâmplăriei și izolării podului, deficitară fiind și protecția hidrofugă, în condițiile deteriorărilor de la învelitoare, infiltrațiilor din ape meteorice și din sol

protecția la zgomot - cerința F

n Prin soluția adoptata privind avelopa clădirii se asigură un nivel admisibil de zgomot aerien exterioar la nivelul admis de 35...45 db

Situația utilităților tehnico edilitare existente:

in prezent corpul de clădire este alimentat la energie electrica dintr-o firidă de branșament montata îngropată în zidăria exterioară a clădirii. Din această firidă se alimentează tabloul general amplasat în clădire . Contorul pentru măsurarea energiei electrice consumate este amplasat în apropierea tabloului general;

distribuția electrica in clădire se realizează prin intermediul unui tablou electric, iar de aici, prin circuite separate, se alimentează instalațiile de iluminat si prize;

instalația electrica de iluminat interior este realizata cu aparate de iluminat montate aparent dotate cu lămpi incandescente;

circuitele de iluminat si de prize sunt realizate cu conductoare din aluminiu (Al) pozate în tuburi de protecție din pvc, montate îngropat in tencuiala;

aparatele de iluminat au fost parțial înlocuite,

nu există un sistem de iluminat de siguranță funcțional.

in prezent in clădire exista doua grupuri sanitare, iar apa este asigurata prin branșament la rețeaua publica a comunei;

asigurarea cu energie termica in clădire se face in prezent cu sobe din teracota, ce funcționează cu combustibil solid-lemne, iar acest sistem de încălzire este depășit si nu poate asigura necesarul termic din fiecare încăpere pe timp de iarna.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Lucrările de organizare a șantierului, execuția construcțiilor si montajul echipamentelor, pentru obiectivul propus, se vor desfasura pe parcursul a 24 luni.

Costul estimativ al investiției este de 10.189.444,92 lei (TVA inclus).

Valoarea integrala va fi suportată din bugetul local pe perioada de realizare a investiției.

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

Certificatul de urbanism nr 665/22 sept 2017 emis în vederea obținerii autorizației de construire de către Primăria municipiului Bacau: Anexat documentației

Studiu topographic: Anexat documentației

Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege Anexat documentației

Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Alimentare cu energie electrică : av 1001658709/09.11.2017

Alimentare cu gaze natural: avnr210716481/27.10.2017

Direcția de sanatate publica județeană Bacau: 1262/28.12.2018

Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Clasarea notificării nr 16414/NA2796/18.12.2017

Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a)     studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu este cazul.

 • b)     studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

Nu este cazul.

 • c)     raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

Nu este cazul.

 • d)     studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

La prezenta documentație s~au anexat:

auditul energetic;

expertiza tehnică a construcției

studiul geotehnic al terenului

V           Alte avize și acorduri specifice:

Diectia Județeană pentru cultura Bacau: 3170/28.03.2018

Adeverința poștala nr. 46061 /316/05.12.2017

 • 7. Implementarea investiției

Lucrările de organizare a șantierului, execuția construcțiilor si montajul echipamentelor, pentru obiectivul propus, se vor desfasura pe parcursul a 24 luni.

Costul estimativ al investiției este de 10.585.354,00 lei (TVA inclus).

Valoarea integrala va fi suportată din bugetul local pe perioada de realizare a investiției.

 • 8. Concluzii și recomandări

CARACTERISTICILE TEHNICE ȘI PARAMETRII SPECIFICI PENTRU ÎNTREAGA INVESTIȚIE

C :

Ac. Total după desființare = 318,00 mp

(288, 00 mp -CI; C3, C4 integral)

Ad. Total după desfiinare mp = 318,00 mp

(288,00 mp-CI; C3,C4 integral)

A.c. subsol parțial corp nou = 147,90 mp

A.c. parter corp nou = 684,65 mp

A.c. etaj corp nou = 725,65 mp

A.d. total corp nou = 1558,21 mp

A.c total propus = 1002,00 mp

A.d. Total propus ~ 1876,20 mp

P.O.T. propus după construire corp nou ™ 44,04%

C.U.T. propus după construire corp nou = 0,82

Nota: Documentația S.F. a fost elaborate in conformitate cu legislația actiuala in vigoare.

Normative si standarde

La execuția si recepția lucrărilor de alimentare cu apa, canalizare si instalații sanitare se vor respecta prevederile normativelor si standardelor in vigoare:

 • - PI 18/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor.

 • - 1.9 - 2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor tehnico- sanitare

-NP 133-2013 Normativ privind proiectarea, execuția si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localităților.

 • - N.R.P.M/1993- Norme republicane de protecție a muncii. Regulamentul privind

protecția si igiena muncii in construcții.

 • - Legea nr.10 /1995 - Legea privind calitatea in construcții

 • - 273/1994 - Regulament de recepție a lucrărilor de construcții si instalații

aferente acestora.

 • - C56 -        Normativ pentru verificarea calitatii lucrtrilor de construcții si a instalațiilor

aferente.

 • - SR 1343-1-2006 - Alimentari cu apa - determinarea cantitatii de apa potabila

 • - STAS 1478 - 90 - Alimentarea cu apa la construcții civile si industriale - prescripții

fundamentale de proiectare

 • - STAS 1481 - 86 - Canalizări - rețele exterioare - criterii de proiectare

 • - STAS 1846 - 90 - Canalizări exterioare - determinarea debitelor de apa de canalizare -

prescripții de proiectare .

 • - STAS 3051 - 81 - Sisteme de canalizare. Cămine ale rețelelor exterioare de canalizare. Prescripții fundamentale de proiectare

 • - STAS 1795 - 86 - Instalații sanitare. Canalizare interioara. Prescripții        fundamentale

de proiectare.

 • •       P 118 - Norme tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind protecția împotriva focului

 • •      STAS 11357 - Masuri de siguranța contra incendiilor clasificarea materialelor si elementelor de construcții din punct de vedere al combustibilității

 • •      STAS 7771/1 - Masuri de siguranța contra incendiilor. Determinarea rezistentei la foc a elementelor de construcții

 • •      PE 116 - Normativ de incercari si măsurători la echipamente electrice

 • •      STAS 6646/1-5 - Iluminatul artificial

 • •       STAS R.11621 - Iluminatul artificial. Metoda de calcul a iluminării medii in clădiri

 • •      NTE 001/03/00 - Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației si protecția instalațiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor;

 • •      PE 009/1993 - Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice si termice ;

 • •       118/1 - 01 Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de curenti slabi aferente clădirilor civile si de producție ;

 • •      PI 18/3/2015 - Normativ Instalații Detectare Semnalizare si Alarmare in caz de Incendii.


ÎNTOCMIT:Arh. Dobreanu Catinca

B. PIESE DESENATE

ARHITECTURA

A O - PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA, SC. 1:5000;

Al - PLAN DE SITUAȚIE - RELEVEU SC. 1:500;

A2 - PLAN SUBSOL - RELEVEU, SC. 1:100;

A3 - PLAN PARTER - REI ,EVEU, SC. L100;

A4 - PLAN ETAJ PARȚIAL - RELEVEU, SC. 1:100;

A5 - PLAN INVELITOARE - RELEVEU, SC. 1:100;

(.          A6-SECȚIUNE S-Sl -RELEVEU, SC. 1:100;

A7-SECȚIUNE S-S2 - RELEVEU, SC. 1:100;

A8 - FAȚADA PRINCIPALA - RELEVEU, SC. 1:100;

A 9- FAȚADA POSTERIOARA - RELEVEU, SC. 1:100;

A10 - FAȚADA LATERALA STANGA - RELEVEU, SC. 1:100

A 11- FAȚADA LATERALA DREAPTA - RELEVEU, SC. 1:100;

A12 - PLAN DE SITUAȚIE - PROPUNERE, SC. 1:500;

A13 -PLAN SUBSOL - PROPUNERE, SC. 1:100;

Al 4 - PLAN PARTER - PROPUNERE, SC. 1:100;

A15 - PLAN ETAJ - PROPUNERE, SC. 1:100;

f         A16 - PLAN INVELITOARE - PROPUNERE, SC. 1:100;

A17-SECȚIUNE S-S 1 - PROPUNERE, SC. 1:100;

A18 - SECȚIUNE S-S2 - PROPUNERE, SC. 1:100;

A19-FATADA PRINCIPALA - PROPUNERE, SC. 1:100;

A 20- FAȚADA POSTERIOARA - PROPUNERE, SC. 1:100;

A21 - FAȚADA LATERALA STANGA - PROPUNERE, SC. 1:100

A 22- FAȚADA LATERALA DREPTA - PROPUNERE, SC. 1:100;

REZISTENTA

ROI -PLAN STRUCTURA PARTER, SC. 1:100;

R02-PROPUNERE CONSOLIDARE CORP CI EXISTENT, SC. 1:100;

R03 - PLAN STRUCTURA PARTER CORP NOU , SC. 1:100;

R04 - PLAN STRUCTURA ETAJ CORP NOU , SC. 1:100;

INSTALAȚII SANITARE

H1 - PLAN DE SITUAȚIE /REȚELE APA SI CANALIZARE, SC. 1 ;500;

Isl - PLAN SUBSOL/ PROPUNERE INSTALAȚII SANITARE

Is2 - PLAN PARTER/ PROPUNERE INSTALAȚII SANITARE ;

Is3 - PLAN ETAJ/ PROPUNERE INSTALAȚII SANITARE;

INSTALAȚII ELECTRICE

C0 - PLAN COORDONATOR REȚELE

El - PLAN SUBSOL INSTALAȚII ELECTRICE;

E2 - PLAN PARTER INSTALAȚII ELECTRICE;

E3- PLAN ETAJ

INSTALAȚII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI DETECȚIE INCENDIU;

ESI-PLAN SUBSOL

ES2-PLAN PARTER

C       ES3-PLAN ETAJ

INSTALAȚII TERMICE

C0’ - PLAN DE SITUAȚIE COORDONATOR REȚELE EXISTENTE

TI - PLAN SUBSOL/INSTALAȚII TERMOVENTILATII;

T2 - PLAN PARTER/ INSTALAȚII TERMOVENTILATII SI GAZE;

T3 - PLAN ETAJ/ INSTALAȚII TERMOVENTILATII.

Obiectiv: Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr.18 mun Bacau, str. Gheorghe Vranceanu"

Beneficiar/lnvestitor: MUNICIPIUL BACAU

PROIECTANT GENERAL: DOBREANU C. CATINCA-CRISTINA

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA (CIF30436827)


Lista dotări - 4.5
Nr.crt

Denumirea utilaje, caracteristici tehnice, dimensiuni

U.M.

Cant

1

DOTĂRI FILTRU ACCES SI VESTIAR COPII

2

3

1

DULAP HAINE

buc

4

2

BANCA

buc

4

DOTĂRI SĂLI CLASA SI SPAȚIU ODIHNA

3

SCAUN COPIL

buc

177

4

DULAP

buc

28

5

CATEDRA

buc

7

6

SCAUN BIROU

buc

7

7

TABLA

buc

7

8

LAPTOP

buc

7

9

VIDEOPROIECTOR

buc

7

10

ECRAN PROIECȚIE

buc

7

11

JUCĂRII /JOCURI ABIUTATI

buc

70

12

PATURI INCASTRATE/RABATABIL

buc

175

13

SALTEA PAT

buc

175

14

LENJERIE COMPLETA PAT

buc

350

15

RAFT SUSPENDAT

buc

35

16

TRUSA DE PRIM AJUTOR

buc

7

DOTĂRI SALA MULTIFUNCȚIONALA

17

SCAUN

buc

60

18

PUPITRU/BIROU

buc

1

19

SCAUN BIROU

buc

1

20

LAPTOP

buc

1

21

VIDEOPROIECTOR

buc

1

22

ECRAN PROIECȚIE

buc

1

23

POSTAMENT MODULAR DEMONTABIL(SCENA)

buc

1

24

CORTINA- MATERIAL TEXTIL

buc

1

DOTĂRI CABINET MEDICAL

25

BIROU MEDIC/ASISTENT

buc

1

26

SCAUN BIROU

buc

1

27

PAT CONSULTAȚIE

buc

1

28

DULAP

buc

1

29

TRUSA MEDICALA

buc

1

30

CANTAR

buc

1

31

PANOU LUMINOSfEXAMEN OFTALMOLOGIC)

buc

1

32

LAPTOP

buc

1

DOTĂRI BUCĂTĂRIE SI SALA DE MESE

33

BANC DE LUCRU- INOX

buc

4

34

VASE DE GĂTIT

SET(24 buc)

2

35

VESELA

SET(12 buc)

15

36

TACÂMURI

SET(12 buc)

15

37

MAȘINA DE GĂTIT

buc

2

38

HOTA

buc

1

39

MAȘINA DE SPALAT VASE

buc

2

40

FRIGIDER

buc

2

41

LADA FRIGORIFICA

buc

2

42

MASA SALA DE MESE

buc

45

43

SCAUN SALA DE MESE

buc

175

44

DULAP SALA DE MESE

buc

2

45

MAȘINA ELECTRICA DE CURATAT CARTOFI

buc

1

46

TOCATOR/MASINA DE TOCAT

buc

1

47

FRIGIDER PENTRU PASTRAT PROBE

buc

1

48

CANTAR ELECTRONIC

buc

1

49

ROBOT DE BUCĂTĂRIE

buc

2

50

APARAT DE CURATAT LEGUME

buc

1

51

TIGAIE ELECTRICA

buc

4

52

MAȘINA DETAIAT PAINEA

buc

1

DOTĂRI ADMINISTRATIE/CANCELARIE

53

MASA CONSILIU CADRE DIDACTICE

buc

1

54

SCAUN

buc

12

55

BIROU

buc

4

56

LAPTOP

buc

1

57

IMPRIMANTA

buc

1

58

DULAP

buc

6

DOTĂRI VESTIARE PERSONAL

59

DULAP

buc

4

60

BANCA

buc

4

DOTĂRI SPALATORIE/SPATII DE ÎNTREȚINERE

61

DULAP

buc

4

62

MAȘINA DE SPALAT RUFE

buc

4

63

MAȘINA DE USCAT RUFE

buc

4

64

EUROPUBELE

buc

3

TOTAL

840.707,05

LEI

FATA TVA


ORDINUL ARHITECPLOR

DIN ROMÂNIA


Proiectant

Proiect nr. 103/2017

B.I.A. DOBREANU C. CATINCA

Faza SF

Beneficiar

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL 1 al obiectivului de investiții:

CONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTA GRĂDINIȚĂ NR.18

HG 907/2016

1 EURO =

4.670

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare21 (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

tei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenalarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

165,306.10

31,408.16

196,714.26

1.2.1

DEVIZ OBIECT 3- LUCRĂRI DE DESFACERI SI DEMOLĂRI C1, C2.

142,459.10

27,067.23

169,526.33

1.2.2

DEVIZ OBIECT4- LUCRĂRI DE DESFACERE ALEI, TROTUARE,

22,847.00

4,340.93

27,187.93

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

239,795.10

45,561.07

285,356.17

1.3.1

DEVIZ OBIECT 6-LUCRARI DE REFACERE SPAȚIU JOACA DUPĂ AMPLASAREA REZERVORULUI PSI

46,233.00

8,784.27

55,017.27

1.3.2

DEVIZ OBIECT 7-LUCRARI DE AMENAJARE ALEI, TROTUARE, PARGARF

169,240.81

32,155.75

201,396.56

1.3.3

DEVIZ OBIECT 8-LUCRARI DE AMENAJARE SPAȚIU VERDE

24,321.29

4,621.05

28,942.34

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

405,101.20

76,969,23

482,070.43

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtătilor necesare obiectivului de investiții

2.1 |DEVIZ OBIECT 5- RACORDURI, BRANȘAMENTE UTIUTATI

129,955.00

24,691.45

154,646.45

TOTAL CAPITOLUL 2

129,955.00

24,691.45

154,646.45

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectarea și asistentă tehnică

3.1

Studii

4,800.00

912.00

5,712.00

3.1.1

Studii de teren

2,400.00

456.00

2,856.00

3.1.1.1

Studiu topografic

1,000.00

190.00

1,190.00

3.1.1.2

Studiu geologic

1,400.00

266.00

1,666.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

7,050.00

0.00

7,050.00

3.3

Expertizare tehnică

20,600.00

3,914.00

24,514.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3,200.00

608.00

3,808.00

3.5

Proiectare

194,102.95

36,879.56

230,982.50

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezablfitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

7,050.00

1,339.50

8,389.50

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

9,400.00

1,786.00

11,186.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,692.42

701.56

4,393.98

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

173,960.53

33,052.50

207,013.02

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

57,986.84

11,017.50

69,004.34

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

28,993.42

5,508.75

34,502.17

3.7.2

Auditul finaciar

28,993.42

5,508.75

34,502.17

3.8

Asistenta tehnica

173,960.53

33,052.50

207,013.02

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

86,980.26

16,526.25

103,506.51

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

57,986.84

11,017.50

69,004.34

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat în

28,993.42

5,508.75

34,502.17

3.8.2

Dirigenție de șantier

86,980.26

16,526.25

103,506.51

TOTAL CAPITOLUL 3

461,700.31

86,383.56

548,083.87

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5,218,007.81

991,421.48

6,209,429.29

4.1.1

DEVIZ OBIECT 1- LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII, CONSTRUIRE CORP NOU DE GRĂDINIȚĂ

4,490,631.72

853,220.03

5,343,851.75

4.1.2

DEVIZ OBIECT 2- LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII, CONSOLIDARE SI MODERNIZARE CORP C1

727,376.09

138,201.46

865,577.55

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

36,420.16

6,919.83

43,339.99

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

303,501.36

57,665.26

361,166.62

4.3.1

LISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE INSTALAȚII TERMICE-CENTRALA TERMICA

62,674.00

11,908.06

74,582.06

4.3.2

LISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE RACORD LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA

29,500.00

5,605.00

35,105.00

4.3.3

LISTA DE UTILAJE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA

315.96

60.03

375.99

4,3.4

LISTA DE UTILAJ 2 REȚEA APA INCENDIU EXTERIOR SI INTERIOR

125,899.40

23,920.89

149,820.29

4.3.5

LISTA DE UTILAJE 3 REȚEA CANALIZARE

6,149.00

1,168.31

7,317.31

4.3.6

LISTA ECHIPAMENTE INSTALAȚII DE TV. CU CIRCUIT ÎNCHIS TVCI

16,958.00

3,222.02

20,180.02

4.3.7

LISTA ECHIPAMENTE REȚEA STRUCTURA VDI

26,330.00

5,002.70

31,332.70

4,3.8

LISTA ECHIPAMENTE INSTALAȚII DETECȚIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU

35,675.00

6,778.25

42,453.25

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montai si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

840,707.05

159,734.34

1,000,441.39

4.6

Active necorporale

203,185.00

38,605.15

241,790.15

TOTAL CAPITOLUL 4

6,601,821.38

1,254,346.06

7,856,167.45

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

11,040.00

2,097.60

13,137.60

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

9,200.00

1,748.00

10,948.00

5,1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,840.00

349.60

2,189.60

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

66,684.87

0.00

66,684.87

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5

28,993.42

0.00

28,993.42

5,2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1 %

5,798.68

0.00

5,798.68

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5%

28,993.42

0.00

28,993.42

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfiintare 0.05%

2,899.34

0.00

2,899.34

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 20%*(1.2,1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)

1,224,225.50

232,602.84

1,456,828.34

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

2,000.00

380.00

2,380.00

TOTAL CAPITOLUL 5

1,303,950.36

235,080.44

1,539,030.81

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnoloqice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

4,500.00

855.00

5,355.00

TOTAL CAPITOLUL 6

4,500.00

855.00

5,355.00

TOTAL GENERAL:

8,907,028.26

1,678,325.74

10,585,354.00

din care: C+M (1.2,1.3.1.4, 2. 4.1.4.2, 5.1.1)

5,798,684.17

1,101,749.99

6,900,434.16

Data, 25,06.2018

Întocmit,

ARH. CATINCA DOBREANU


Beneficiar/lnvestitor, PRIMĂRIA MUNICIPIUL BACAU
Proiectant

B.I.A. DOBREANU C. CATINCA

Beneficiar

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL 2

al obiectivului de investiții:

Proiect nr. 103/2017

Faza SFCONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTA GRĂDINIȚĂ NR.18

HG 907/2016

1 EURO =

4.670

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare21 (tara TVA}

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

S

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

165,306.10

31,408.16

196,714.26

1.2.1

DEVIZ OBIECT 3- LUCRĂRI DE DESFACERI SI DEMOLĂRI C1, C2, C5

142,459.10

27,067.23

169,526.33

1.2.2

DEVIZ OB1ECT4- LUCRĂRI DE DESFACERE ALEI, TROTUARE,

22,847.00

4,340.93

27,187.93

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului ia starea inițială

239,795.10

45,561.07

285,356.17

1.3.1

DEVIZ OBIECT 6-LUCRARi DE REFACERE SPATiU JOACA DUPĂ AMPLASAREA REZERVORULUI PSI

46,233.00

8,784.27

55,017.27

1.3.2

DEVIZ OBiECT 7-LUCRARi DE AMENAJARE ALEI, TROTUARE, PARPARF

169,240.81

32,155.75

201,396.56

1.3.3

DEVIZ OBIECT 8-LUCRARI DE AMENAJARE SPATIU VERDE

24,321.29

4,621.05

28,942.34

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

405,101.20

76,969.23

482,070.43

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asiqurarea utili ftătilor necesare obiectivului de investiții

2.1

DEVIZ OBIECT 5- RACORDURI, BRANȘAMENTE UTILITAT!

129,955.00

24,691.45

154,646.45

TOTAL CAPITOLUL 2

129,955.00

24,691.45

154,646.45

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectarea si asistentă tehnică

3.1

Studii

4,800.00

912.00

5,712.00

3.1.1

Studii de teren

2,400.00

456.00

2,856.00

3.1.1.1

Studiu topografic

1,000.00

190.00

1,190.00

3.1.1.2

Studiu geologic

1,400.00

266.00

1,666.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

7,050.00

0.00

7,050.00

3.3

Expertizare tehnică

20,600.00

3,914.00

24,514.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3,200.00

608.00

3,808.00

3.5

Proiectare

217,757.67

41,373.96

259,131.63

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilîtate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

7,050.00

1,339.50

8,389.50

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

9,400.00

1,786.00

11,186.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,692.42

701.56

4,393.98

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

197,615.25

37,546.90

235,162.15

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

65,871.75

12,515.63

78,387.38

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

32,935.88

6,257.82

39,193.69

3.7.2

Auditul finaciar

32,935.88

6,257.82

39,193.69

3.8

Asistenta tehnica

197,615.25

37,546.90

235,162.15

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

98,807.63

18,773.45

117,581.08

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

65,871.75

12,515.63

78,387.38

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în

32,935.88

6,257.82

39,193.69

3.8.2

Dirigenție de șantier

98,807.63

18,773.45

117,581.08

TOTAL CAPITOLUL 3

516,894.68

96,870,49

613,765.17

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6,002,856.74

1,140,542.78

7,143,399.52

4.1.1

DEVIZ OBIECT 1- LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII, CONSTRUIRE CORP NOU DE GRĂDINIȚĂ

5,166,374.24

981,611.11

6,147,985.34

4.1.2

DEVIZ OBIECT 2- LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII, CONSOLIDARE SI MODERNIZARE CORP C1

836,482.50

158,931.68

995,414.18

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

40,062.18

7,611.81

47,673.99

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

333,851.50

63,431.78

397,283,28

4.3.1

LISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE INSTALAȚII TERMICE-CENTRALA TERMICA

68,941.40

13,098.87

82,040.27

4.3.2

LISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE RACORD LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA

32,450.00

6,165.50

38,615.50

4.3.3

LISTA DE UTILAJE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA

347.56

66.04

413.59

4.3.4

LISTA DE UTILAJ 2 REȚEA APA INCENDIU EXTERIOR SI INTERIOR

138,489.34

26,312.97

164,802.31

4.3.5

LISTA DE UTILAJE 3 REȚEA CANALIZARE

6,763.90

1,285.14

8,049.04

4.3.6

LISTA ECHIPAMENTE INSTALAȚII DE TV. CU CIRCUIT ÎNCHIS TVCI

18,653.80

3,544.22

22,198.02

4.3.7

LISTA ECHIPAMENTE REȚEA STRUCTURA VDI

28,963.00

5,502.97

34,465.97

4.3.8

LISTA ECHIPAMENTE INSTALAȚII DETECȚIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU

39,242.50

7,456.08

46,698.58

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

840,707.05

159,734.34

1,000,441.39

4.6

Active necorporale

203,185.00

38,605.15

241,790.15

TOTAL CAPITOLUL 4

7,420,662.47

1,409,925.87

8,830,588.34

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

11,040.00

2,097.60

13,137.60

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

9,200.00

1,748.00

10,948.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,840.00

349.60

2,189.60

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

75,752.51

0.00

75,752.51

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5 %

32,935.88

0.00

32,935.88

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1 %

6,587.18

0.00

6,587.18

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5%

32,935.88

0.00

32,935.88

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfiintare 0.05%

3,293.59

0.00

3,293.59

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 20%*(1.2, 1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)

1,390,657,17

264,224.86

1,654,882.04

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

2,000.00

380.00

2,380.00

TOTAL CAPITOLUL 5

1,479,449.69

266,702.46

1,746,152.15

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

4,500.00

855.00

5,355.00

TOTAL CAPITOLUL 6

4,500.00

855.00

5,355.00

TOTAL GENERAL:

9,956,563.03

1,876,014.50

11,832,577.53

din care: C+M (1.2,1.3,1.4, 2. 4.1,4.2, 5.1.1)

6,587,175.12

1,251,563.27

7,838,738.39

Data, 25.06.2018

întocmit, ARH. CATINCA DOBREANU


Beneficiar/lnvestitor, PRIMĂRIA MUNICIPIUL BACAUDEVIZUL OBIECTULUI NR. 1 privind lucrări de CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII CONSTRUIRE CORP NOU DE GRĂDINIȚĂ

HG 907/2016

1 EURO =

4.670

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2) (fara TVA)

T.V.A.

Valoare (inclusiv

T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3.00

4.00

5.00

CAP .4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

192,747.51

36,622.03

229,369.53

4.1.1.1

LUCRĂRI DE TERASAMENTE

192,747.51

36,622.03

229,369.53

4.1.2

Rezistenta

1,368,374.02

259,991.06

1,628,365.09

4.1.2.1

Evaluare -LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURA

390,313.71

74,159.60

464,473.31

4.1.2.2

Evaluare -LUCRĂRI DE SUPRASTRUCTURA

978,060.32

185,831.46

1,163,891.78

4.1.3

Arhitectura

2,261,713.23

429,725.51

2,691,438.74

4.1.3.1

Evaluare -LUCRĂRI DE ARHITECTURA CORP NOU

1.489,180.44

282,944.28

1,772,124.72

4.1.3.2

Evaluare-LUCRARI DE IZOLAȚII LA CORP NOU

772,532.79

146,781.23

919,314.02

4.1.4

Instalații

667,796.96

126,881.42

794,678.38

4.1.4.1

Evaluare -INSTALATE ÎNCĂLZIRE IN PARDOSEALA

226,091.80

42,957.44

269,049.24

4.1.4.2

Evaluare -INSTALAȚII TERMOMECANICE CENTRALA TERMICA

21,450.00

4,075.50

25,525.50

4.1.4.3

Evaluare -CONTORIZARE ENERGIE TERMICA

4,950.00

940.50

5,890.50

4.1.4.4

Evaluare -TRANSMITERE DATE MODUL TERMIC

9,350.00

1,776.50

11,126.50

4.1.4.5

Evaluare -MODIFICARE SI EXTINDERE INST.GAZE PRESIUNE JOASA

25,245.00

4,796.55

30,041.55

4.1.4.6

Evaluare -INSTALAȚIE VENTILAȚIE

60,460.57

11,487.51

71,948.08

4.1.4.7

Evaluare -INSTALAȚIE ELECTRICA

205,538.00

39,052.22

244,590.22

4.1.4.8

Evaluare -INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

66,997.44

12,729.51

79,726.95

4.1.4.9

Evaluare -INST. HIDRANTI INCENDIU INTERIOR

18,109.96

3,440.89

21,550.85

4.1.4.10

Evaluare -INST. REȚEA HIDRANTI INCENDIU EXTERIOR

29,604.19

5,624.80

35,228.99

TOTAL I

subcapitol 4.1

4,490,631.72

429,725.51

2,691,438.74

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

36,420.16

6,919.83

43,339.99

TOTAL II

- subcapitol 4.2

36,420.16

6,919.83

43,339.99

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

303,501.36

57,665.26

361,166.62

4.3.1

LISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE INSTALAȚII TERMICE-CENTRALA TERMICA

62,674.00

11,908.06

74,582.06

4.3.2

LISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE RACORD LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA

29,500.00

5,605.00

35,105.00

4.3.3

LISTA DE UTILAJ 1 -REȚEA ALIMENTARE CU APA

315.96

60.03

375.99

4.3.4

LISTA DE UTILAJ 2 REȚEA APA INCENDIU EXTERIOR SI INTERIOR

125,899.40

23,920.89

149,820.29

4.3.5

LISTA DE UTILAJ 3 REȚEA CANALIZARE

6,149.00

1,168.31

7,317.31

4.3.6

LISTA ECHIPAMENTE INSTALAȚII DE TV. CU CIRCUIT

16,958.00

3.222.02

20,180.02

4.3.7

LISTA ECHIPAMENTE REȚEA STRUCTURA VDI

26,330.00

5,002.70

31,332.70

4.3.8

LISTA ECHIPAMENTE INSTALAȚII DETECȚIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU

35675

6,778.25

42,453.25

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

441,968.70

83,974.05

525,942.75

4.6.

Active necorporale

176,770.95

33,586.48

210,357.43

TOTAL III

- subcapitol 4.3+4.4+4.S+4.6

922,241.01

175,225.79

1,097,466.80

Total deviz pe obiect {Total l+Toatl ll+Total IU)

5,449,292.89

611,871.14

3,832,245.54

Data, 25.06,2018

Beneficiar/lnvestitor, PRIMĂRIA MUNICIPIUL BACAU
DEVIZUL OBIECTULUI NR. 2

privind lucrări de CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

CONSOLIDARE SI MODERNIZARE CORP C1

HG 907/2016

1 EURO =

4.670

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2) (fara TVA)

T.V.A.

Valoare (inclusiv

T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3.00

4.00

5.00

CAP .4 -

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

19,265.25

3,660.40

22,925.65

4.1.1.1

LUCRĂRI DE TERASAMENTE LA CONSOLIDARE

19,265.25

3,660.40

22,925.65

4.1.2

Rezistenta

57,795.90

10,981.22

68,777.12

4.1.2.1

Evaluare -REZISTENTA, CONSOLIDARE GRĂDINIȚĂ

57,795.90

10,981.22

68,777.12

4.1.3

Arhitectura

532,836.20

101,238.88

634,075.08

4.1.3.1

Evaluare-LUCRARI DE CONSOLIDARE SI

346,895.20

65,910.09

412,805.29

4.1.3.2

Evaluare-LUCRARI DE IZOLAȚII CLĂDIRE

CONSOLIDATA SI MODERNIZATA

185,941.00

35,328.79

221,269.79

4.1.4

Instalații

117,478.74

22,320.96

139,799.70

4.1.4.1

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

9,550.86

1,814.66

11,365.52

4.1.4.2

Evaluare -INSTALAȚIE INTERIOARA ÎNCĂLZIRE CU RADIATOARE

90,600.00

17,214.00

107,814.00

4.1.4.3

INSTALAȚIE VENTILAȚIE

7,328.55

1,392.43

8,720.98

4.1.4.4

INSTALAȚIE ELECTRICA

7,193.83

1,366.83

8,560.66

4.1.4.5

MODIFICARE SI EXTINDERE INST.GAZE PRESIUNE

2,805.50

533.05

3,338.55

TOTAL 1

- subcapitol 4.1

727,376.09

138,201.46

865,577.55

4.2.  |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1

- subcapitol 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

66,041.30

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

26,414.39

5,018.73

31,433.12

TOTAL III- subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

92,455.69

5,018.73

31,433.12

Total deviz pe obiect (Total l+Toatl ll+Total III)

819,831.78

143,220.19

897,010.68

Data,

25.06.2018

Beneficiar/lnvestitor,

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BACAU
DEVIZUL OBIECTULUI NR. 3

privind lucrări de DESFACERI SI DEMOLĂRI CORP C1, C2, C5

HG 907/2016

1 EURO =

4.670

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2) (tara TVA)

T.V.A.

Valoare (inclusiv

T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAP .4

- Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2

Rezistenta

60,398.49

11,475.71

71,874.20

4.1.2.1

Evaluare- LUCRĂRI DE DESFACERE FUNDAȚII

60,398.49

11,475.71

71,874.20

4.1.3

Arhitectura

77,685.61

14,760.27

92,445.88

4.1.3.1

Ev. -LUCRĂRI DE DESFACERE SI DEMOLARE CORP

55,251.52

10,497.79

65.749.31

4.1.3.2

Evaluare -LUCRĂRI DE DESFACERI CORP C2,PARȚIAL

22,434.09

4.262.48

26,696.57

4.1.4

Instalații

4,375.00

831.25

5,206.25

4.1.4.1

Evaluare -DEMONTĂRI INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE

4,375.00

831.25

5,206.25

TOTAL

I - subcapitol 4.1

142,459.10

27,067.23

169,526.33

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcapitol 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III- subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total l+Toatl ll+Total III)

142,459.10

27,067.23

169,526.33

Data,

25.06.2018


întocmit.

ARH. CATINCA DOBREANU


Beneficiar/lnvestitor,

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BACAU


Beneficiar

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 4

privind lucrări de DESFACERI ALEI, TROTUARE, CURTE ASFALTATA

HG 907/2016

1 EURO =

4.670

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2) (fara TVA)

T.V.A.

Valoare (inclusiv

T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAP .4

- Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2

Rezistenta

22,847.00

4,340.93

27,187.93

4.1.2.1

Evaluare- LUCRĂRI DE DESFACERE ALEI, TROTUARE. CURTE ASFALTATA

22,847.00

4,340.93

27,187.93

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL

I - subcapitol 4.1

22,847.00

4,340.93

27,187.93

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcapitol 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III- subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total l+Toatl ll+Total III)

22,847.00

4,340.93

27,187.93

Data,

25.06.2018


întocmit,

ARH. CATINCA DOBREANU

ORDiNlX

-■—mnV

Beneficiar/lnvestitor,

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BACAU

Catincak

DOE5RDEVIZUL OBIECTULUI NR. 5

privind lucrări pentru RACORDURI, BRANȘAMENTE UTILITATI


HG 907/2016

1 EURO =

4.670

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2) (fara TVA)

T.V.A.

Valoare (inclusiv

T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3.00

4.00

5.00

CAP .2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Evaluare -INSTALAȚII TERMOMECANICE, RACORD LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ÎNCĂLZIRE

8,500.00

1,615.00

10,115.00

2.2

Evaluare -REȚELE TERMICE PRIMARE -APA FIERBINTE , RACORD LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ÎNCĂLZIRE

69,500.00

13,205.00

82,705.00

2.3

Evaluare -ALIMENTARE CU APA

17,948.40

3,410.20

21.358.60

2.4

Evaluare -REȚEA CANALIZARE

21,506.60

4,086.25

25.592.85

2.5

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA-BRANSAMENT ELECTRIC

12,500.00

2,375.00

14,875.00

Total deviz pe obiect

129,955.00

24,691.45

154,646.45


Data.

25.06.2018


Beneficiar/lnvestitor,

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BACAU
DEVIZUL OBIECTULUI NR. 6 privind lucrări de REFACERE SPAȚIU JOACA DUPĂ AMPLASAREA REZERVORULUI PSI

Data,

25.06.2018


întocmit,

ARH. CATINCA DOBREANU


Beneficiar/lnvestitor,

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BACAU
HG 907/2016

1 EURO =

4.670

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2) (fara TVA)

T.V.A.

Valoare (inclusiv

T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3.00

4.00

5.00

CAP .4 -

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si instalații

46,233.00

8,784.27

55.017.27

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

4.1.1.1

LUCRĂRI DE REFACERE SPAȚIU JOACA DUPĂ AMPLASAREA REZERVORULUI PSI

46,233.00

8,784.27

55,017.27

4.1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL

- subcapitol 4.1

0.00

0.00

0.00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcapitol 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III- subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total l+Toatl ll+Total III)

46,233.00

8,784.27

55,017.27


Beneficiar

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 7

privind lucrări de AMENAJARE ALEI, TROTUARE, PARCARE

HG 907/2016

1 EURO =

4.670

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2) (fara TVA)

T.V.A.

Valoare (inclusiv

T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAP .4

- Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

40,617.80

7,717.38

48.335.18

4.1.1.1

LUCRĂRI DE TERASAMENTE, TEREN

40,617.80

7,717.38

48,335.18

4.1.2

Rezistenta

128,623.01

24.438.37

153,061.38

4.1.2.1

Evaluare- LUCRĂRI DE AMENAJARE TEREN, ALEI, TROTUARE, PAVAJE

128,623.01

24,438.37

153,061.38

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL

I - subcapitol 4.1

169,240.81

32,155.75

201,396.56

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcapitol 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III- subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total l+Toatl ll+Total III)

169,240.81

32,155.75

201,396.56

Data,

25.06.2018

Beneficiar/lnvestitor,

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BACAU
DEVIZUL OBIECTULUI NR. 8

privind lucrări de AMENAJARE SPAȚIU VERDE

HG 907/2016

1 EURO =

4.670

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2) (fara TVA)

T.V.A.

Valoare (inclusiv

T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAP.4

- Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

8,107.05

1,540.34

9,647.39

4.1.1.1

LUCRĂRI DE TERASAMENTE, TEREN

8,107.05

1,540.34

9,647.39

4.1.2

Rezistenta

16,214.24

3,080.71

19,294.95

4.1.2.1

Evaluare- LUCRĂRI DE AMENAJARE SPAȚIU VERDE

16,214.24

3,080.71

19,294.95

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL

1 - subcapitol 4.1

24,321.29

4,621.05

28,942.34

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcapitol 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III- subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total l+Toatl ll+Total III)

24,321.29

4,621.05

28,942.34

Data,

25.06.2018


întocmit, ARH. CATIN


Beneficiar/lnvestitor,

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BACAUObiectiv: Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr.18 mun

Bacau, str. Gheorghe Vranceanu"BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA (CIF3 0436827^^7^


4.3.1 LISTA UTILAJE SI ECHIPAMENTE


INSTALAȚII TERMICE


Denumirea utilaje, caracteristici tehnice, dimensiuni


U.M.


Cant


CENTRALA TERMICATOTAL: 62.674,000 LEIPROIECT NR. 2 / 2018/ S.F. Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr. 18 Amplasament: str. Gh. Vranceanu, nr. 40 Beneficiar: Municipiul BacauLISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE RACORD LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA

Nr.

crt.

Denumire utilaj (echipament)

Buc.

Preț unitar lei

Preț total lei

1.

MODUL TERMIC compus din :

 • -  Contor energie termica Dn 40;Pn   16

bar;Qmax=10mc/h, cu traductor de debit , bloc integrator, termorezistente.

 • -  Regulator de presiune diferențiala

 • -  Robinete de echilibrare

 • - Schimbător de căldură in placi incalzire P=227 Kw ;Pn 16 bar; R1/R2 = Dn 65; Tmax=140°C; Tl/T2= 120/70°C;tl/t2=80/60°C;

 • - Pompa circulație agent termic (dubla) Pn 6 bar; Qmax-1 Omc/h,

 • - Filtru impurități,robineti de secționare,conducte de legătură,suporți de susținere,izolații termice,supape de siguranța, manometre, termometre, senzori temperatura.

1

29500 LEI

2.

TOTAL (lei fara TVA)

29500 LEI

Catinca Crlstina

DOBREANU

Arhitect cu Osptdejemnohirc


S.C. POLI-I S.R.L.

BACAU


Pr. nr. 16/2017,


Faza: S.F.


Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr.18

Amplasament: str. Gheorghe Vranceanu nr.40, mun. Bacau

Beneficiar: Municipiul Bacau

LISTA DE UTILAJE nr.1

Rețea alimentare cu apa


In lei

Nr. crt

Denumire

Cantitate

Preț unitar

Total

Furnizor

Obs.

1

Contor de apa rece Dn 32 mm

1 buc.

287,23

287,23

Apruvizionare + transport 10%

28,73

Total

315,96

întocmit,

Ing. Martinov Constantin

S.C. POLI-1 S.R.L.

BACAU


Pr. nr. 16/2017,


Faza: S.F.


Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr.18

Amplasament: str. Gheorghe Vranceanu nr.40, mun. Bacau

Beneficiar: Municipiul Bacau

LISTA DE UTILAJE nr.2

Rețea apa incendiu exterior si interior

In iei

Nr. crt

Denumire

Cantitate

Preț unitar

Total

Furnizor

Obs.

1

Grup pompare apa (1A+1R)

DAB - 1 KDN 32-200/200 EN 12845 T

Varianta produs - Electropompa + motapompa diesel

Q= 36 mc/h; H= 40 mCA; P=7,5 kW

1 buc.

40.000,00

40.000,00

2

Rezervor subteran de 120 m3 format din doua rezervoare cilindrice orizontale din poliester armat cu fibra de sticla cu capacitate de 60 m3 cu diametril - 3,0 m si lungime - 9,1 m.

2 buc.

37.227,00

74.454,00

Apruvizionare + transport 10%

11.445,40

Total

125.899,40

întocmit,

Ing. Martinov Constantin

S.C. POLI-I S.R.L.

BACAU


Pr. nr. 16/2017,


Faza: S.F.


Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr.18

Amplasament: str. Gheorghe Vranceanu nr.40, mun. Bacau

Beneficiar: Municipiul Bacau

LISTA DE UTILAJE nr.3

Rețea canalizare

In lei

Nr. crt

Denumire

Cantitate

Preț unitar

Total

Furnizor

Obs.

1

Separator grăsimi - STARDEG 2200

DxH = 1200 x 2050 mm Volum = 2250 I

Debit separator 2 l/s

1 buc.

5.590,00

5.590,00

Apruvizionare + transport 10%

559,00

Total

6.149,00

întocmit,

Ing. Martinov Constantin


LISTA ECHIPAMENTE

INSTALAȚIE DETECȚIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU

Nr. crt

Denumirea

U.M

Cantitate

Preț unitar lei/U.M.

Valoarea (exclusiv

TVA) lei

Furnizorul (denumirea, adresa, telefon, fax)

Fisa tehnica

0

1

2

3

4

5

6

7

1

INSTALAȚIE         AVERTIZARE

INCENDIU

a)Centrala de incendiu adresabila - 2 buclE

 • - 120 detectori pe bucla

 • - o zona convenționala de max. 32 detectori;

 • - memorie 4000 evenimente

 • - afisaj LCD

 • - tensiune de alimentare :

19 - 27,6 VDC, sursa de 1,5A inclus transformator 220/24V

 • - Compartiment pentru doua acumulatoare 12V, 7 Ah;

 • - 16 ieșiri auxiliare programabile (Open colector)

 • - 3 ieșiri MAC programabile

 • - Ieșire de alarma + semnalizare defecte necontrolabila

 • - modul izolator la scurtcircuit

buc

1

5216,0

5216,0

bjAcumulator 12V/12Ah

buc

2

40, 0

80,0

c)Sursă în comutație 24-29VDC, 1,4A

 • - protecție la suprasarcină/scurtcircuit,

 • - monitorizare stare baterie.

buc

1

173, 0

173, 0

d)Modul repetor alarma incendiu, afișaj LCD

buc

1

1408,0

1408,0

e)Detector optic de fum adresabil

 • - tensiune alimentare 9-33 V

 • - LED roșu aprins in alarma

 • - curent de alarma la 24V -

0,25mA

 • - curent de alarma la 12V -2mA

 • - temperatura de funcționare -20 ... +60aC

 • - fara influenta la condiții de vant/curent

buc

69

219, 0

15111,0

f)Detector optic de fum adresabil cu semnalizator optic sub tavan fals

 • - tensiune alimentare 9-33 V

 • - LED roșu aprins in alarma

 • - temperatura de funcționare -20 ... + 60°C

 • - fara influenta la condiții de vant/curent

buc

15

259,0

3885,0

g)Modul comunicator telefonic, doua canale de activare, 1,2,3 mesaje, 32 secunde total, 2x7

nr.telefon

buc

jL

440,0

440, 0

h)Modul in/out de comanda a unui sistem anti-incendiu (ventilare fum, usi) capabil sa monitorizeze multiple contacte NO sau un singur contact NC

Buc

2

280,0

560, 0

i)Soclu detector adresabil cu izolator

buc

5

120,0

600,0

j)Declanșator manual alarma incendiu adresabil - roșu

 • - cu geam interior

 • - tensiune alimentare 9-33 V

 • - curent de alarma la 24V -15mA

 • - curent de alarma la 12V -5mA

 • - temperatura de funcționare

-30 ... + 60°C

 • - umiditate 93% RH la 55°C

buc

11

383, 0

4213,0

k)Cutie pentru montarea aparentă a butoanelor adresabile

buc

11

26, 0

286, 0

1)Sirena avertizare incendiu de exterior acustic si optic

buc

3

341, 0

1023,0

m) Sirena avertizare incendiu, de interior acustic si optic montata pe bucla

 • - selectare tonuri, flash, 103 dB

 • - tensiune alimentare 9-33

V

 • - curent de alarma la 24V ~ 15mA

 • - curent de alarma la 12V -8.5mA

 • - temperatura de funcționare

-30 ... +70°C

-umiditate 93% RH la 55°C

buc

8

335, 0

2680,0

TOTAL

lei

35675,0

Euro*) :

LISTA ECHIPAMENTE INSTALAȚIE DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS ~ TVCI

Nr.

crt

Denumirea

U.M

Cantitate

Preț unitar lei/U.M.

Valoarea (exclusiv

TVA) lei

Furnizorul (denumirea, adresa, telefon, fax)

Fisa tehnica atașata

0

1

2

3

4

5

6

7

1

INSTALAȚIE TVCI

a)Digital Video Recorder DVR 24 canale

- DVR stand-alone 24 canale, MPEG4, pentaplex (live, record, playback, remote simultan), 400/200/100 fps recording (la rezoluții 360x288, 720x288 respectiv 720x576), 16 intrari/4 ieșiri de alarma, accepta 4 harddisk-uri interne SATA, control multiplu mouse USB, EKB500 sau telecomanda IR, interfața gigabit, DVD-WR inclus, ieșire VGA, S-video, Video complex; calculator DVR pentru estimare rapida a Înregistrării; arhivare, playback, cautare tip express; meniu in limba romana, watchdog si watermark, network

buc

1

3990,0

3990,0

b) HDD SATA 6GB/S 3TB 64MB WD30PURX din  seria  AV-GP

(sunt hard disk-uri special concepute pentru sisteme de supraveghere video)

buc

1

620,0

620, 0

c)Dome color, senzor 1/3, 800TVL, 960H, High-Sensitivity, 0 lux, iluminator IR 20m, Day/Might cu filtru IR autoretractabil, lentila 3.6 mm, BLC, AGC, AES, AWB , DC 12V <450mA

buc

12

180,0

2160,0

d) Camera video supraveghere exterior 1/3" SONY CCD color, 520 linii TV, in carcasă de exterior cu suport inclus (mascare cabluri interior suport) cu IR la 50 m, 0,4 Lux/Fl.2 (AGC on ) cu 0 Lux (IR on) lentilă 16/8 mm inclusă, control IR inteligent, IP66, Auto Electronic Shutter, Automatic Gain Control, Auto White Balance, alimentare 12 VDC, EVERFOCUS

buc

12

410

4920, 0

e)Monitor color 24" LCD , On

Screen Display, 2 ch, Switch automat, manual, >500TVL

buc

1

660, 0

660, 0

7KTT'?..

f)Tastatură control camere video recording manual, camera tour, IP

buc

1

350,0

350, 0

/1 V;

camera/monitor/viewer acces direct etc.

g)Sursa in Comutație 12 -

14.5 Vcc cu circuit de incarnare acumulator curent maxim: 10.5 A tensiune de intrare : 88 -264 V/AC ± 10% 50/60 Hz protecție la suprasarcina, protecție la scurtcircuite

buc

1

226, 0

226, 0

h)Sursa alimentare cu acumulatori

12 VDC, 500mA

buc

12

20,0

240, 0

i)Suport metalic pentru carcase exterioare

 • - argintiu sau crem

 • - sarcina maxima: 10 kg

 • - dimensiune: 285 mm

 • - inclus : șuruburi de fixare

 • - reglaj vertical : 90°

 • - reglaj orizontal: 0°

buc

12

31,0

372, 0

j)UPS 2000KVA montabil in

rack 19''

buc

1

3420,0

3420,0

TOTAL

lei

16958,0

Euro*) :

?

LISTA ECHIPAMENTE REȚEA STRUCTURATA VDI


Nr. crt

Denumirea

U.M

Cantitate

Preț unitar lei/U.M.

Valoarea (exclusiv

TVA) lei

Furnizorul (denumirea, adresa, telefon, fax)

Fisa tehnica atașata

0

1

2

3

4

5

6

7

1

INSTALAȚIE VOCE DATE

a)Centrala Telefonica Automata

 • - număr max. trunchiuri extensii - 8

 • - număr linii interioare extensii max - 32

 • - interfața USB si seriala RS232

 • - Caller ID

 • - Multi-Cell Wireless Compatible: Yes

 • - Maximum Cell Stations

(Antennas): 32

 • - Direct Station Select (DSS) Consoles: 8

~ Alimentare 220V/50Hz

buc

1

2300,0

2300,0

b)Server Rețea

~ Intel Xeon E5520 Quad Core 2400 MHz

 • - 2 x VGA

 • - 1 x SD Slot

 • - 5 x USB 2.0

 • - 2 x USB 3.0

 • - 3 x RJ-45

~ 12(3x4) GB DDR3 1600MHz

 • - DVD+/-RW 16x

 • - 3 x 1TB, Rpm 10000, 2.5" , SAS

 • - Placa Rețea - HP NC3821 Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapters

 • - putere sursa 460W

 • - montabil in Rack

buc

1

8800,0

8800,0.

c)Rack Dulap Comunicații

Pregătit pentru 20 porturi calculatoare si 10 porturi telefonie(patch panel-uri date si telefonie, organizatoare, patch cord-uri lm - FTP categ.6, ventilație, circuit 220V)

buc

2

2500,0

5000,0

d)Switch cu management incorporat

 • - 12 port, extensie pentru aplicații Gigabit

 • - suporta 26VLAN, 7 grupuri trunchi

 • - management, lățime banda

 • - web configurare

buc

2

950,0

1900,0

e)Router

Cisco ADSL Security Router

 • - 1x10/100 , 4x10/100

 • - Securitate : WEP(Wired Equivalent Privacy), IP

buc

1

1750,0

1750,0

/2e>

Security, NAC(Network

Admissions Control)

 • - Management : Cisco

Configuration Express,

Telnet, SNMPv3

 • - Standarde : 802.11b/G, ADSL2/ADSL2+ Annex A, Annex M

 • - Memorie Flash Rom 24Mb

 • - Memorie NVRam 128Mb

 • - Greutate : 0.954 kg

 • - AC : 100-240V, 50-60HZ

f)Wireless Acces Point

Standarde: - IEEE 802.11b, IEEE 802.3x,

IEEE 802.3af, IEEE

802.3u,IEEE802.llg

Rata de transfer (Mb/s):

 • - 802.llg: 54Mbps

 • - 802.11b: llMbps

Frecventa (GHz): 2.4GHz ~ 2.4835GHz

Criptare: 64/128/152-bit WEP

Distanta maxima (m):

~ 500m Outdor

~ 99m Indor

Tehnologia de modulare: 802.llg: OFDM , DSSS 802.11b: DSSS

(DBPSK/DQPSK/CCK)

Antena:

 • - Dualband Dipole

Funcții LED:

 • - Power, LAN,802.11 b/g

 • - Greutate: 603g

buc

1

780, 0

780,0

g) Sursa neintreruptibila de tensiune

 • - UPS SMC1500I-2U,

 • - 1500VA, 900W,

 • - LCD,

 • - rackabil 2U

 • - Distorsiuni Voltaj nominal

< 5%

 • - Frecventa ieșire 57 ~ 63Hz

Conectori ieșire -  4 x

IEC320 C13

 • - Tim incarcare mediu - 3

ore

buc

2

2900,0

5800,0

TOTAL

lei

26330,0

Euro*)  :

Calculul necesarului de căldură al clădirii

Clădire Grădiniță

Suprafață:

Volum:

Masa structurii:


1712.0 m2

5649.6 m3

1706414 kg


Numele clădirii:

înălț. înc.:

Masa absorbantă de căldură:


Gadinita 18

3.3 m

763056 kg


Temperatura de calcul iarna:

20.0 °C

CM:

0.94

Coef. de corecție:

1.12

Tip infiltrație: Schimb, de aer

Nr. schimb orar:

1.00 1/h


Temperatura ext.:

-18.0 °C

Pierd, de căld. prin transmisie: Temperatura aerului introdus: Pierderi de căld. prin infiltrație:

Pierderi de căldură ÎN TOTAL:

62884 W

-18.0 °C

74633 W

137517 W


Struct. delimitatoare:

Denum.

strat

tip

buc

orientare

X

LmJ

y

Im]

A

Im2]

-A

[m2]

R

[nrKAV]

i                1

Im]

tso-i

L°C]

m

Rb<.-

Q.

[W]

PS

perete/pardos. (în contact cu solul)

1

-

131

1

131

4,8

-

-

-18

1,07

0,57

1269

PES

perete/pardos. (în contact cu solul)

1

-

49

1,5

73,5

4,73

-

-

-18

1,08

0,52

1228

PE45

Perete ext.

1

0° (N)

49

1,5

73,5

6,786

2,44

-

-

-18

1,00

977

PE 455x90

fereastră (ext.)

1

0° (N)

4,5

0,9

4,05

0,77

0,083

10,8

-18

1,20

225

FE 152x90

fereastră (ext.)

2

0° (N)

1,52

0,9

2,736

0,77

0,083

9,6

-18

1,20

152

PS - inc.pard.

perete/pardos. (în contact cu solul)

1

-

769

1

769

5,85

-

-

-18

1,00

0,58

4250

PE50

Perete exl.

1

0° (N)

64

3,5

224

32,47

0,74

-

-

-18

1,00

9245

UE 90x210

u°ă din sticlă (ext.)

1

0° (N)

0,9

2,1

1,89

0,77

0,083

6,0

-18

1,20

105

FE 50x50

fereastră (ext.)

1

0° (N)

0,5

0,5

0,25

0,77

0,083

2,0

-18

1,20

14

FE 110x140

fereastră (ext.)

1

0° (N)

1,1

1,4

1,54

0,77

0,083

5,0

-18

1,20

86

FE 240x230

fereastră (ext.)

1

0° (N)

2,4

2,3

5,52

0,77

0,083

9,4

-18

1,20

307

FE 170x200

fereastră (ext.)

2

0° (N)

1,7

2

6,8

0,77

0,083

14,8

-18

1,20

379

UE+FE 315x315

u°ă din sticlă (ext.)

1

0° (N)

3,15

3,15

9,9225

0,77

0,083

13,4

-18

1,20

552

FE 115x190

fereastră (ext.)

3

0° (N)

1,15

1,9

6,555

0,77

0,083

18,3

-18

1,20

365

PE45

Perete ext.

1

0° (N)

134

3,5

469

170,86

2,44

-

-

-18

1,00

4365

FE 90x210

fereastra (exl.)

1

0°(N)

0,9

2,1

1,89

0,77

0,083

6,0

-18

1,20

105

FE 495x230

fereastră (ext.)

1

0° (N)

4,95

2,3

11,385

0,77

0,083

7,3

-18

1,20

634

FE 270x120

fereastră (ext.)

1

0° (N)

2,7

1,2

3,24

0,77

0,083

7,8

-18

1,20

180

FE 600x255

fereastră (ext.)

3

0° (N)

6

2,55

45,9

0,77

0,083

21,0

-18

1,20

2555

FE 200x120

fereastră (ext.)

1

0° (N)

2

1,2

2,4

0,77

0,083

6,4

-18

1,20

134

FE 600x230

fereastră (ext.)

1

0° (N)

6

2,3

13,8

0,77

0,083

7,0

-18

1,20

768

FE 455x60

fereastră (ext.)

2

0° (N)

4,55

0,6

5,46

0.77

0,083

4,8

-18

1,20

304

FE 120x60

fereastră (ext.)

3

0° (N)

1,2

0,6

2,16

0,77

0,083

10,8

-18

1,20

120

FE 180x140

fereastră (ext.)

1

0° (N)

1,8

1,4

2,52

0,77

0,083

6,4

-18

1,20

140

UE 120x210

u°â din sticlă (ext.)

1

0° (N)

1,2

2,1

2,52

0,77

0,083

6,6

-18

1,20

140

UE 90x210

u°ă din sticlă (ext.)

2

0° (N)

0,9

2,1

3,78

0,77

0,083

12,0

-18

1,20

210

UE 80x210

u°ă din sticlă (ext.)

1

0° (N)

0,8

2,1

1.68

0,77

0,083

5,8

-18

1,20

94

FE 100x120

fereastră (ext.)

1

0° (N)

1

1,2

1,2

0,77

0,083

4,4

-18

1,20

67

FE210x90

fereastră (ext.)

1

0° (N)

2,1

0,9

1,89

0,77

0,083

3,6

-18

1,20

105

UE+FE 525x255

u°ă din sticlă (ext.)

1

0° (N)

5,25

2,55

13,387

0,77

0,083

10,6

-18

1,20

745

UE+FE 250x230

u°ă din sticlă (ext.)

1

0° (N)

2,5

2,3

5,75

0,77

0,083

5,8

-18

1,20

320

FE 185x185

fereastră (ext.)

1

0° (N)

1,85

1,85

3,4225

0,77

0,083

7,4

-18

1,20

191

FE 200x255

fereastră (ext.)

2

0° (N)

2

2,55

10,2

0,77

0,083

6,0

-18

1,20

568

UE 200x220

u°ă (ext.)

3

0° (N)

2

2,2

13,2

0,4

0,083

30,0

-18

1,20

1415

FE 480x255

fereastră (exl.)

1

0° (N)

4,8

2,55

12,24

0,77

0,083

7,0

-18

1,20

681

FE 168x255

fereastră (ext.)

3

0° (N)

1,68

2,55

12,852

0,77

0,083

21,0

-18

1,20

715

PM

plan°eu de pod

1

-

284

1

284

5,01

-

-

-13

1,06

1871

PE45

Perete ext.

1

0° (N)

136

3,5

476

210

2,44

-

-

-18

1,00

3894

FE 590x255

fereastră (ext.)

1

0° (N)

5,9

2,55

15,045

0,77

0,083

4,8

-18

1,20

838

FE 270x230

fereastră (ext.)

1

0° (N)

2,7

2,3

6,21

0,77

0,083

4,8

-18

1,20

346

FE 230x230

fereastră (ext.)

1

0°(N)

2,3

2,3

5,29

0,77

0,083

4,8

-18

1,20

294

FE 300x255

fereastră (ext.)

2

0° (N)

3

2,55

15,3

0,77

0,083

9,6

-18

1,20

852

FE 600x255

fereastră (ext.)

2

0° (N)

6

2,55

30,6

0,77

0,083

9,6

-18

1,20

1703

FE 235x255

fereastră (ext.)

1

0° (N)

2,35

2,55

5,9925

0,77

0,083

4,8

-18

1,20

334

FE 80x60

fereastră (ext.)

2

0°(N)

0,8

0,6

0,96

0,77

0,083

9,6

-18

1,20

53

FE 160x150

fereastră (ext.)

2

0° (N)

1,6

1,5

4,8

0,77

0,083

9,6

-18

1,20

267

FE 100x140

fereastră (ext.)

4

0°(N)

1

1,4

5,6

0,77

0,083

19,2

-18

1,20

312

FE 400x150

fereastră (ext.)

3

0° (N)

4

1,5

18

0,77

0,083

14,4

-18

1,20

1002

FE 335x255

fereastră (ext.)

2

0° (N)

3,35

2,55

17,085

0,77

0,083

9,6

-18

1,20

951

FE 680x255

fereastră (ext.)

2

0° (N)

6,8

2,55

34,68

0,77

0,083

9,6

-18

1,20

1931

FE 895x255

fereastră (ext.)

1

0° (N)

8,95

2,55

22,822

0,77

0,083

4,8

-18

1,20

1270

FE 525x255

fereastră (ext.)

2

0°(N)

5,25

2,55

26,775

0,77

0,083

9,6

-18

1,20

1490

TR

acoperi0

1

0° (N)

681

1

681

-

5,02

-

-

-18

1,02

4928

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/935 din 2 7. S EP

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.      (C£    ______Din: 2 2. SEP 2017

în scopul:

1.1.2 DESFIINȚARE CORP C2

1.1.1 .A CONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTA GRĂDINIȚĂ NR. 18

Ca urmare cererii adresate de ______________________MUNICIPIUL BACAU____________________

cu domiciliul\sedhil în județul____________BACAU____________j localitatea_____________BACAU_____________

satul____________________________i___________________________, sectorul__________~ cod poștal ______________;______________

strada              CALEA MARASESTI             .nr. 6

......... ■ .................................■■■■■•.................. ’ ’ .............. .......... ”' ' ) sc__- et.             ap. -      , tel./fax________________-________________, e-mail_______________z

înregistrată la nr.__1/935__________ din        13-09-2017

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul __________________________2__________________________, sectorul - cod poștal: ______________;

strada _____________Gheorghe Vranceanu__________nr. 40    , bl._____________-      _____________;

sc. " , et. z , ap ~, sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan. număr cadastral ;

7155

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ____________250___________/________2008

faza PUG       aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL

nr. 114 din 20.04.2016

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrierii privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr. 48820 din 17.07.2017, imobilul aparține domeniului public al Municipiului Bacau.

Imobilul se află în zona de protecție a patrimoniului cultural și în zona veche a municipiului.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

. Folosința actuală: teren curți construcții, grădiniță C1, spălătorie C2, pivnița C3, chioșc C4, magazie C5. Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă pentru instituții publice, servicii, din zona centrala -UTR1.

Terenul se află în zona “A" de impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC ' Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE - CORP C2

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - CORP NOU SI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTA GRĂDINIȚĂ NR. 18, MUNICIPIUL BACAU, STR. GHEORGHE VRANCEANU, NR. 40

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, sin Oituz nr. 23 muri. BACAU jud. Bacau

în aplicarea Directivei Consiliului 85/33 7/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/1 l/CEși prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei B5/337/CEE și a Directivei 96/6I/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația dc a contacta autoritatea teritorială dc mediu pentru cu aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publicc/privatc în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea.prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emitercacertiffcalului.de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mcdîulurstabilcștc mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui              ’

punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul arc obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în.vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia aSupra mediului în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ ul autorității competente pentru protecția mediului.

în situația in care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor

i         .investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice

[        . competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.                                   /

în situația în care, după emiterea cerii ficatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația dc a !                     notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

Intru.»»/ ASAt-TM llil.VA MARLEW ■ CONSILIER

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

  S D.T.A.C.

  O D.T.O.E.

  □ D.T.A.D.

  d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

  d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

  □ alimentare cu apă

  G3 gaze naturale

  Alte avize/acorduri

  O canalizare

  □ telefonizare

  (3 alimentare cu energie electrică

  O salubritate

  □ alimentare cu energie termică

  □ transport urban

  d.2) avize și acorduri privind:

  0 securitatea la incendiu

  □ protecție civilă

  0 sănătatea populației

d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

 • - - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURA BACAU

 • - ARONDARE STRADALA SI NUMĂR POȘTAL

d.4) Studii de specialitate

 • - CONFORM ANEXA LA PREZENTUL CERTIFICAT DE URBANISM

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

I) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

taxa timbru arhitect

scutit

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.


SECRETAR,

0V1DIU NICOLAE POPOVICIPrezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poșta ia data de 2 ?■ SW-

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/l991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările sî completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr. £6^ de la data de£&P.?.4£!($pâna la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

WinWatt-Ro S4.63 (2005. 5. 13.) Copyright © 1995-2003 Bausoft

aViĂ/CJ<*AR,           ,   ,

paPcMe?


ARHI

^//>///?            H /Zi HData prelungirii valabilității:

fȘ?.7.-.cL


Achitat taxa de.............lei, conform Chitanței nr. ..fff.......

din


Transmis solicitantului la data de/^f.f^ffzdirect/prin poștă.

Imobilul se află în:

 • - zona II - zonă cu regim de înălțime pentru construcții impus, conform Ordinului nr.118/2003

 • - zona de protecție a patrimoniului cultural

 • - zona veche a municipiului.

FUNCȚIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI este data de instituțiile publice și servicii, zona centrală având un caracter predominant administrativ și comercial.

Zona centrală este compusă din:

 • - locuințe colective existente

 • - locuințe individuale existente

 • - instituții publice și servicii existente și propuse

 • - spații verzi existente și propuse

 • - căi de comunicații rutiere existente și propuse.

FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE ale zonei sunt rețele tehnico-edîlitare și construcțiile aferente.

UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele funcțiuni, reprezentative și cu atractivitate, considerate caracteristice pentru o zonă centrală:

 • - funcțiuni administrative

 • - funcțiuni financiar-bancare

 • - funcțiuni comerciale cu caracter intraurban

 • - funcțiuni de cult

 • - funcțiuni de cultură

 • - funcțiuni de învățământ

 • - funcțiuni de sănătate

 • - funcțiuni de loisir public

 • - funcțiuni de turism cu caracter intraurban

 • - funcțiuni aferente infrastructurii de transport public

 • - locuințe colective

 • - servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate)

 • - echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

Conform regulamentului local de urbanism pentru zona centrala s-a stabilit:

 • - regimul de înălțime maxim admis este de șapte niveluri supraterane.

 • - înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul uitimuiui nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 25,00 m,

 • - înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 30,00 m.

 • - P.O.T. maxim = 80%

 • - C.U.T. maxim = 8,0.

Construcțiile existente au regim de înălțime P, P+1

SE SOLICITA:

 • - DESFIINȚARE CORP C2

 • - CONSTRUIRE CORP NOU GRĂDINIȚĂ

 • - MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTA GRĂDINIȚĂ NR.18

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform Codului Civil, distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, precum și distanțele prevăzute de
Pentru grădiniță vor fi prevăzute:

 • - rampă acces pentru persoane cu handicap locomotor

 • - organizarea amplasamentului in patru zone:

 • - zona ocupata de construcție

 • - zona curții de recreație, de regula asfaltata

 • - zona terenurilor si instalațiilor sportive

 • - zona verde, inclusiv gradina de flori

 • - 2 accese carosabile separate pentru evacuări in caz de urgentafcutremure, inundații, incendii). Utiîitati existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații..

Accesele în incintă nu vor influența fluxul auto și pietonal existent în zonă. Aspectul exterior al construcțiilor nu va deprecia aspectul arhitectural al zonei.


p

JUDEȚUL BACĂU

ÎIMÂRiA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA

CERTIFICATUL DE URBANISM dini 2.SEP.W

p. Arhitect șef


x EXPERTIZA TEHNICA

x RAPORT DE AUDIT ENERGETIC (doar daca se executa lucrări de creștere a performantei energetice a clădirii)

x CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLADlRllfdoar daca se executa lucrări de creștere a performantei energetice a clădirii)

[n conformitate cli prevederile Legii tir. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr.

de la data de£-3-.P&^$pâna la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.ARHI

/ /p // A?            H d /Z{ NData prelungirii valabilității:

Achitat taxa de.....:Z7.........lei, conform Chitanței nr. ..F7T.......

din


Transmis solicitantului la data dc/^;L.f f    direct/prin poștă.

/S/ii'7EI .WW .■W.W.AAV! - CCWSJfJER


EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

an zbor 2010

scara 1:2.000

646400

Amplasament nr. cadastral: 7155, UAT Bacau

Delimitare UAT


JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU


Tariful... 60 leț......

Rofareni..............

UȘ.


.............


ANEXĂ LA certificatul de urbanism Nr              k AUG. >2017


A” >■?;',

A.JA

-1

V-         A-■-•/Ar

A' '• ■           ' ''


Arhileci țef. \Nr. 1984 din 22.03.2018

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

str. Calea Mărășești, nr. 6, municipiul Bacău, județul Bacău

Spre știință: Instituția Prefectului ~ Județul Bacău

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu" Bacău

AVIZUL nr. 27/Z/22.03.2018

privind desființare corp C 2; construire corp nou și modernizare clădire existentă Grădinița nr. 18

str. Gheorghe Vrânceanu, nr. 40, municipiul Bacău, județul Bacău

Cj în zona de protecție a monumentelor istorice:

j Casa memorială „ George Bacovia", sf. sec. al XlX-lea, cod LMI: BC-IV-m-A-00930 și

r Casă, fostul Muzeu de Științele Naturii* 1935, cod LMI: BC-II-m-B-00787

Obiectivul: desființare corp C 2; construire corp nou și modernizare clădire existentă Grădinița nr. 18

Adresa: str. Gheorghe Vrânceanu, nr. 40, municipiul Bacău, județul Bacău

Certificat de urbanism: nr. 665 din 22.09.2017

Titlu proiect: DESFIINȚARE CORP C 2; CONSTRUIRE CORP NOU ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ GRĂDINIȚA NR. 18

Nr. proiect: 103/2017

Faza: D. A. L. I.

Proiectant: B. I. A. DOBREANU C. CATINCA; Șef proiect: Arh. Catinca Dobreanu

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Documentația, înregistrată la Direcția Județeană pentru Cultură Bacău cu nr. 1984/14.12.2017, cuprinde: certificat de urbanism; extras din planul cadastral pe ortofotoplan; plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate; documentație cadastrală; memoriu de prezentare; memoriu tehnic justificativ; plan de situație existent; plan subsol propunere și plan parter propunere.

Documentația a fost completată cu: documentar foto; planșă desfășurare stradală; plan parter (corp A) releveu; plan parter (corp B) releveu; plan etaj 1 + învelitoare (corp A) releveu; plan învelitoare (corp B) releveu; secțiune A-A’ releveu; secțiune B-B’ releveu; secțiune C-C’ releveu; planșă fațada principală releveu; planșă fațada laterală (corp A) releveu; planșă fațada laterală (corp B) releveu; planșă fațada posterioară (corp A) releveu și raport de expertiză tehnică.

Documentația propune desființarea corpului C 2, construirea unui corp nou și modernizarea clădirii existente la Grădinița nr. 18, din str. Gheorghe Vrânceanu, nr. 40, municipiul Bacău, județul Bacău.

In urma analizării documentației în cadrul ședinței Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 -Iași, din data de 14.03.2018 și în baza articolului 26, alin. (1), pct. 7 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm:

AVIZUL FAVORABIL

cu următoarele condiții:

 • 1. asigurarea supravegherii arheologice în timpul lucrărilor asupra terenului, de către o instituție de specialitate (muzee, institute de cercetare, universități, etc.), prin arheologi înscriși în Registrul arheologilor din România, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, cu modificările și completările ulterioare.

MC * ?3"2Ma faza D. T. A. C., se va reveni pentru obținerea avizului din partea Direcției Județene pentru

ȚDirector executiv f        '

Dr. Simona DROB                                 Consilier superior        .   ■

Dr. Dimitrie-Ovidiu BOLDUR ' s "

MUNICIPIUL BACAU

Str. Mărâșești nr. 6, Bacau, 600017

DIRECȚIA TEHNICA SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII NR. ...din.,205-2018


CĂTRE.


DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURA BACAU

COMPLEXUL MUZEAL «IULIAN ANTONESCU» BACAU

Referitor Ia obiectivul de investiții:

«Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr. 18, Municipiul Bacau »5 faza D.A.L.I.

Ca urmare a procesului verbal emis de către Comisia Zonala a Monumentelor Istorice, pentru eliberararea avizului fevorabil de către Direcția Județeană pentru Cultura pentru obiectivul: «Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr.18, Municipiul Bacau », ne angajam ca înaintea începerii lucrărilor de execuție la obiectivul de investirii menționat, sa încheiem un contract de servicii, după caz, cu Complexul Muzeal «Iulian Antonescu» Bacau in vederea supravegherii arheologice.

SEF SERVICIU,MIHAELAIONESIDIRECTOR EXECUTIV,

CRIST1NA BUZDUGANÎNTOCMIT,

RODICA PAHOLNISCHI


Email: primaria@primariabacau.ro • Teii +40 (234) 581849 • Fax: +40 (234) 588757


Ministerul Mediului


Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Nr. 16414/NA 2796/18.12.2017

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL BACĂU, pentru proiectul „Desființare corp C2, construire corp nou și modernizare clădire existentă Grădinița nr. 18” propus a fi amplasat în Bacău, strada Gheorghe Vrân cea nu, nr. 40, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, cu nr. 16414/14.12.2017

 • - în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

 • - având în vedere că:

 • -  proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • - proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:

 • - conform cerințelor Legii 211/2011, producătorii de deșeuri au obligația de a colec ta selectiv toate tipurile de deșeuri generate și de a le stoca temporar în containere și spații adecvate, urmând a fi predate către societăți autorizate în valorificarea sau eliminarea acestora;

Clasarea notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Director Executiv


Șef Serviciu

întocmit DanAvize, Acord uri, Autorizații Doina Mihordescu        ( |;i

FĂ                   L         1 '     ' j ■

1          xXâippf "

AGENȚIA PENTRU PIIOTECȚIA CUIULUI BAfCĂU Strada Oituz, nr. 23, Bacău, j ud. Bacău, Cod 600260 Tel 0234-512750; 0234-512708: Fax 0234-571056

IS-mail: o tficetfl’a piiibc.anpm.ro; Padina wch: li[tp:/7apmbc.ajipin.ro/

Direcția de Sanatate Publica Județeană Bacau

NOTIS1CAI® SANITARA

• NR. 1,262 DIN. 28.12.2017

Titular: MUNICIPIUL BACAU

OBIECTIV: CONST.CORP NOU, MODERN. CLĂDIRE EXIST.LA GRĂDINIȚĂ NR.18

Adresa: BACAU

Str. GHEORGHE VRANCEANU Nr. 40 Bl. Sc. Ap.

Urmare a cererii nr. 1284 din 14.12.2017 privind amplasarea unei construcții avand:

DESTINAȚIE: CONST.CORP NOU, MODERN. CLĂDIRE EXIST.LA GRĂDINIȚĂ NR.18

SP. CONSTR: SUNT RESPECTAT! PARAMETRII SANITARI SI STRUCTURA FUNCȚIONAL PENTRU SPAȚIU DE INVATAMANT PREȘCOLAR CU PROGRAM PRELUNGIT. AMPLASAMENT CORESPUNZĂTOR FATA DE VECINĂTĂȚI. APA-RETEA SISTEM CENTRALlZAT.CANALIZARE-RETEA SISTEM CENTRALIZAT.

REGIM ÎNĂLȚIME:

Conform cu documentația anexata si a referatului nr. 1284 din 28.12.2017, intocumi de compartimentul de specialitate, va facem cunoscut ca suntem de acord cu amplasament* il propus cu respectarea " Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al pupu latiei" aprobate prin Ordinul Nr. 119 din 2014 al Ministerului Sanatatii si Procedurile de reglementare sanitara pentru proiecte de amplasare, amenajare si construire, aprobate prin Ordinnr. 1030 din 2009 actualizat al ministerului Sanatatii.

Nerespectarea datelor din documentația anexata spre notificare se sancționează conform legislației in vigoare.

Notificarea este valabila atat timp cat nu se modifica diatele din memoriul tehnic.

UeLImml

grid

ECHIPĂ ACCES LA REȚEA

Delgaz Grid SA

Pandurilor 42 540554 Tîrgu Mureș


MUNICIPIUL BACAU

Localitatea Bacau,Calea Marasesti nr.6 Județ Bacau

Departament:Echipa Acces ia

Rețea Gaz

Vadu Bistriței, 40

600191, Bacău

www.delgaz-grid.ro


AVIZ FAVORABIL

Nr. 210716481/27.10.2017

Urmare a solicitării dumneavoastrănr.287450/26.10.2017, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea „DESFIINȚARE CORP C2;

CONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTA

T 0334 403 336

F 0334 403 313

mirela.branea@delgaz-grid.ro


GRĂDINIȚĂ NR.18” localitatea Bacau,str.Gh.Vranceanu nr.40a județul Bacau, în urma analizării documentației vă comunicăm avizul favorabil, întrucât lucrarea precizată mai sus nuafectează sistemul de distribuție gaze naturale. La toate clădirile amplasate în localități în care există rețele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze,pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gâze, se prevăd măsuri de etanșare la trecerile instalațiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare,cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereții subterani și prin planșeele subsolurilor clădirilor,conform NTPEE-2008 art.6.36.

Prezentul aviz este valabil până la data de 27.10.2018(12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.


Președintele Consiliului de Administrație

Frank Hajdinjak

Directori Generali

Perene Csulak (Dir^en.)

Carmen Teona Oltean (Dir. adj.)

Petre Radu (Dir. adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș

CUI: 10976687

Atribut fiscal: R0

J26/326/08.062000

Banca BRD Târgu Mureș

IBAN:

R011BRDE270SV27540412700

Capital Social Subscris și Vărsat:

773257.777,5 RON


1

DEGR P03-01-02-F01, Ed2

565030167.67
LIMITA PROPRIETATE!

CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ


CLASA IH DE IMPORTANTA CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA GRADUL III DE REZISTENTA LA FOC REGIMUL DE ÎNĂLȚIME: PARTER


CORP C2 PROPUS SPRE DESFIINȚARE CLASA IV DE IMPORTANTA CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA GRADUL IV DE REZISTENTA LA FOC REGIMUL DE ÎNĂLȚIME: PARTER, P+l-PARTIAL

ACCES AMPLASAMENT
......

■MMȚMH

DO8REAHU CATWCA1

ARH. CX»«eAHU CA7TNCA,

eSMBJAT:

1

DATA

SCARA

1:500


O8HUMREA

HKNeGTULU;

AMRLASAMEHT

8EHEFJC1AR:


PLAN DE SITUAȚIE


PLANȘA:

AlS •O

167.57


Spatiu de joaca


565050


565000DELGAZ GRID SA, str. Panduri tor nr. 42 nr., cod 540554, Târgu Mureș MUNICIPIUL BACAU -

Str. MARASESTI Nr. 6

600017 BACAU

Județ Bacău

Tel. 234547427 Fax 0


DELGAZ GRID SA Pandurilor nr. 42 540554 Târgu Mureș delgaz-grid.ro

Departament Acces ta Rețea

Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacad

N Jititlescu 33,600049, Bacau

Județul: Bacău

T 0234205474

F0234205089

LIVIU ALINEI T0728882229 F


Bacau, 09.11.2017

Stimate client.

Prezenta adresă însoțește Avizul de amplasament nefavorabil nr. 1001658709 emis în data de 09.11.2017

Cu respect,

ing. Liviu ALINEI Emitent

Aviz de amplasament nefavorabil

.1001658709_______________ ,09.11-2017_____________

Număr aviz                              Efiberatladata


1) Persoană juridică


V

MUNICIPIUL BACAU -

Denumirea coreu matorului

.4278337

Nr. înregistrare la Reg. Comerțului

cuî

Atribut fiscal

Reprezentat^) prin

In calitate de


DELGAZ GRID SA Pandurilor nr, 42 540554 Târgu Murej delgaz-grid.ro


 • 2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. ,1001645573   /.25.10.2017_____________________

s— pentru oviectivul: .Desfjntare corp C2, construire corp nou, modernizar clădire existenta grădiniță________________

k DL1Ș---------------------------------------------------------------------------------

de la adresa str..GHEORGHE VRANCEANU...______________________________ nr. J0__________________.

bl./sc..________________________ ap.,__________ cod postai.600402______ localitate J3ACAU------------------------

comuna,__________________________________________________ sector,______județ ------------------

în urma analizării documentației primite eliberăm prezentul aviz de amplasament nefavorabil

 • 3) Precizări:

Nu suntem de acord cu amplasamentul obiectivului deoarece acesta afectează instalațiile DELGAZ GRID SA -Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau existente in zonă, respectiv:

Instalația de alimentare cu energie electrica.______________________

Pentru soluționarea cererii este necesar sa optati pentru următoarele________________________________________

variante:________________________________________________________

 • 1. sa prezentați dovada rezilierii contractului de energie electrica sl ______________________________________________

dovada achitării tarifului de demontare a instalației electrice_______

existente;__________________________________________________________________________

 • 2. sa solicitați emiterea unui aviz tehnic de racordare pentru scoaterea__________________________________________

instalației electrice la limita de proprietate, lucrarea va fi executata_______________________________________________

de un agent economic de specialitate atestat de ANRE si agreat de SC__

Delgaz Grid SA, conform prevederilor legale in vigoare.

' -- și facem următoarele precizări:

3.1 Pentru obținerea unui aviz de amplasament favorabil D-voastră puteți opta pentru una din următoarele variante:

A. modifioaroQ poziției obiectivului la-diotanțele-minimc (prceizateniai jos Hață dcinstalațtite-BEEGAZ’ GRID-SA--Contru Exploatare Gaz si Eloctrieitate-Baeau figuratepe planwlle-aFiexatfr A4-


Consiliul director FerencCsulak (Director General) Carmen Teona Oltean (Director General Adj.) Petre Radu

(Director General Adj.)

0


Sediul Central: Târgu Mure; CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

J26/326/2000

Capital social subscris ți vărsat:

773257.777,50 ROM

R011RNCB0026006351770003 BCR Bacău


Departament Acces la Rețea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

Bacau

N.Titulescu 33,600Q49, Bacau Județul; Bacău

T0234205474

F 0234205089


LIV1U ALINEI

T: 0728882229

F:


 • B. solicitarea eliberării amplasamentului prin devierea sau mutarea instalațiilor aparținând DELGAZ GRID SA - Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau. în acest caz veți suporta integral cheltuielile pentru executarea acestor lucrări și a celor necesare pentru îndeplinirea condițiilor impuse de normele tehnice pentru coexistența obiectivului D-voastră cu instalațiile electrice ale DELGAZ GRID SA

Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

 • C, menținerea amplasamentului, cu condiția executării, contra cost, a unor lucrări de modificare a instalațiilor rețelei electrice rezultate ca necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență impuse de norme.

3.2 4neaaulategerii variantei A,1 pentru obținerea-unui aviz de-omplasament cste-neeesar să fevenițf-eu-e-HeuĂ-eereFe-și-deeumentațterfletualizfrte^u-nou l-amplasament-al obiectivului:


,1001658709 Nr.

09.11,2017

Data


3.3 Dacă alegeți varianta B sau C:

 • 3.3.1 Este necesar:

 • -  Să solicitați, în scris, elaborarea unui studiu de soluție pentru eliberarea amplasamentului/ studiu de coexistență la DELGAZ GRID SA. în cazul în care solicită întocmirea SS de către un anume proiectant, acesta va completa o încredințare care va fi aprobata de către Coordonator Echipă Acces Rețea Electricitate pentru devieri de rețele de joasă tensiune, respectiv Specialist coordonator Acces Rețea Clienți Strategici pentru devieri de rețele de medie sau înaltă tensiune. Studiul va fi avizat de către 6 comisie CTE a DELGAZ GRID SA. Termenul de elaborare a unui studiu de soluție pentru eliberarea amplasamentului, de la data depunerii cererii, este de maximum trei luni pentFU instalații cu tensiunea de 110kV sau mal mare, respectiv de maximum o lună pentru instalații de medie tensiune sau joasă tensiune.

 • - Să incheiațî cu DELGAZ GRID SA un contract pentru eliberarea amplasamentului, achitând costul lucrărilor, rezultat din studiu și actualizat la data achitării.

 • - Să obțineți:

 • - de la deținătorii terenurilor afectate de instalațiile electrice deviate, contract de superficle (la MT și IT) / Și accept notarial (pentru JT) sau contract de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum șl pentru exercitarea în perpetuitate de către DELGAZ GRID SA

a drepturilor de uz $i servitute asupra acestor terenuri;

 • - toate avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire sau de desființare pentru lucrarea de deviere ori de mutare, pe baza documentațiilor întocmite în cadrul studiului de soluție pentru eliberarea amplasamentului, acordurile deținătorilor de teren și avizele de principiu pentru realizarea instalațiilor electrice pe noile trasee sau amplasamente;

Documentația pentru obținerea acestora va fi elaborata in cadrul studiului de soluție menționat.

 • 3.3.2 DELGAZ GRID SA execută lucrările pentru eliberarea amplasamentului după care DELGAZ GRID SA -Echipa Acces Rețea Electricitate Bacău Bacau va emite avizul de amplasament favorabil.

Valabilitatea avizului este condiționată de îndeplinirea de către solicitant a obligațiilor asumate prin contractul pentru eliberarea amplasamentului._

Emitent

jng. Liviu ALINEI__

Reprezentat prin (Nume, Prenume)


("


LIMITA PROPRIETĂȚII

CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ

CLASA HI DE IMPORTANTA CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA GRADUL III DE REZISTENTA LA FOC REGIMUL DE ÎNĂLȚIME: PARTER

CORP C2 PROPUS SPRE DESFIINȚARE CLASA IV DE IMPORTANTA

CATEGORIA ”C" DE IMPORTANTA GRADUL IV DE REZISTENTA LA FOC REGIMUL DE ÎNĂLȚIME: PARTER, P+l-PARTIAL

ACCES AMPLASAMENT

DELGAZ GRID-ÂHEX LA AVIZ DE AMPLASA NR:1001658703/0911 ÎNTOCMIT IMG.L.Al


><


ur, »:


ELIJL DOBREANU C. CATINCA

taregWrttOAR nr. 33/5.07.2012     ,


-^PROCCtH


NUMfcPROMGTAT:


DESENAT:SCARA

1:500


O&MAMSAT-PROeCTULLS:

AMPLASAMENT

BENEFICIAR:'

-


?PLAN DE SITUATÎE


PROKCT

ML 103


DM:

2017

FAZA: "

FJLC.


PLANȘA:

AlMUNICIPIUL BACĂU

Calea Hărăzești nr. 6, Bacau, 6’00017

Primăria Municipiului Bacău
Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat

Nr.4606113161 țtâ

ADEVERINȚĂ POȘTALĂ

Confirmare adresa

In urma verificai!lor in teren si a documentației depuse se confirma că adresa terenului (imobilului) dobândit conform Certificat de urbanism nr.665/22.09.2017. Extras de Cane Funciara pentru informare 48820/17.07.2017

este strada MIHAIL KOGALNICEANU nr.8

si nu strada Gheorghe Vranceanu nr.40

Adeverința se eliberează la cererea nr. 46061/29.11.2017 adresată instituției noastre de către GRĂDINIȚĂ nr. 18 însoțită de documentele doveditoare.

Adeverința are caracter informativ si nu poate fi utilizata ca act pentru atestarea dreptului de proprietate a imobilului (terenului) de mai sus.


DSVA14/EX.2


Întocmit

Ge or geta RaduErouU: primarUi@primariabacau.ro

Cancel

AC 1NTI N AT t <» S A I. A ș* <; *ț-> «t«ț <• rv»ntrTMi iMoaituxA


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

Dosarul nr. 44900 / 19-06-2018

ÎNCHEIERE Nr. 44900

Registrator: EMILIA PALĂR                        Asistent: LENUTA-

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL BACAU domiciliat in Loc.

Nn 6, jud. Bacau privind Actualizarea informații tehnice in cartea funciara, -Act Administrativ nr.hotarare nr .200/22-05-2018 emis de CONSILIUL BACAU;

•LILIANĂ^XMjRgȘâj Bacau,\Câiea MaF^e&ti, in baza-. $/■ LOCAL AL l^rOMOlULUl


-Act Administrativ nr.adeverinta postata nr. 46061/316/05-12-2017 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 120 lei, cu documentul de plata;

-Ordin de plata cont OCPI nr.14/18-06-2018 in suma de 120 pentru serviciul avand codul 255, 262

Vazand referatul asistentului registrator în sensul ca nu exista impedimente la înscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

 • - imobilul cu nr. cadastral 76260, înscris in cartea funciara 76260 UAT Bacau avand proprietarii: MUNICIPIUL BACAU in cota de 1/1 de sub B.l, ;

 • - se actualîzeaza informațiile tehnice ale imobilului, privind suprafața construcției CI asupra Al.l sub B.3 din cartea funciara 76260 UAT Bacau;

 • - se actualîzeaza informațiile tehnice ale imobilului, privind adresa imobilului, aceasta fiind Bacau , str. Mihaii Kogalniceanu , nr. 8 asupra A.l, Al.l, A1.2, Al.3, A1.4, A1.5 sub B.2 din cartea funciara 76260 UAT Bacau;

Prezenta se va comunica părților:

CONSTANDACHE CĂTĂLIN COSTEL

(             MUNICIPIUL BACAU

♦) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-sef

Data soluționării,


28-06-2018


Registrator,

PAlfĂEfA

fum;Asistent Registrator,

LENUTA-LI        XANDRESCUfâk&fa si senriîiâiufe '" A

*9 Cu excepția situațiilor prevăzute la Art, 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepției inscr, evidențele de cadastru șl carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Bacau


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 76260 Bacau


Nr. cerere

44900

Ziua

19

Luna !     06A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechî:26740 Nr. cadastral vechi:7155

Adresa: Loc. Bacau, Str Mihail Kogalniceanu, Nr. 8, Jud. Bacau

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații /

Al

76260

2.275

Teren împrejmuit;

teren împrejmuit cu gard din beton intre punț&fel-2r3-4-5,K^3}14-15-16-17-18-19-1,

cu qard din metal 5-6-7-8-9-10-11-12.      \* V 5   <4#£7

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

76260-Cl

Loc, Bacau, Str Mihail Kogalnlceanu, Nr. 8. lud. Bacau

S. construita fa sot:416 mp; Grădiniță nr.18- Suprafața construita desfășurată = 416 mp

A1.2

76260-C2

Loc, Bacau, Str Mihail Kogalniceanu, Nr. 8. fud. Bacau

S. construita la sol:298 mp; Spălătorie - Suprafața construita desfasurata = 298 mp

A1.3

76260-C3

Loc. Bacau, Str Mihail Kogalniceanu, Nr. 8. lud. Bacau

S. construita la sol:19 mp; Pivnița- Suprafața construita desfasurata = 19 mp

A1.4

76260-C4

Loc. Bacau, Str Mihail Kogalniceanu, Nr, 8, lud. Bacau

S. construita la solzii mp; Chioșc- Suprafața construita desfasurata = llmp

A1.5

76260-C5

Loc. Bacau, Str Mihail Kogalniceanu, Nr. 8, lud. Bacau

S. construita (a sol:43 mp; Magazie - Suprafața construita desfasurata = 43mp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

22149/13/09/2004

Hotarare nr. 174/1999 emis de Consiliul Local al Municipiului Bacau (Hotarare nr. 174/1999, emisa de Consiliul Local al Municipiului Bacau, Adresa nr. 11725/2004, Adresa nr. 11725/2004);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5

1) MUNICIPIUL BACAU, domeniul public

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 26740)

44900 / 19/06/2018

Act Administrativ nr. adeverința poștala nr. 46061/316, din 05/12/2017 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU; Act Administrativ nr. hotarare nr .200, din 22/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU;

B2

se actualizeaza informațiile tehnice ale imobilului , privind adresa imobilului , aceasta fiind Bacau , str. Mihail Kogalniceanu , nr. 8

Al. Al.l, Al.2, A1.3, A1.4, A1.5

Act Administrativ nr. hotarare nr .200, din 22/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU;

B3

se actualizeaza informațiile tehnice ale imobilului , privind suprafața construcției CI

Al.l

C. Partea III. SARCINI .

Înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații 7 Referințe

76260

2.275

teren împrejmuit cu gard din beton intre punctele 1-2-3-4-5,12-13-14-15-16-17-18-19-1,

cu gard din metal 5-6-7-8-9-10-11-12.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla ■

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

2.275

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

.    Destinație

construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

A4?, tir-5.       .m

construcții administrative si social culturale

416

Cu acte

S. construita la sol:416 mp; Grădiniță nr.18-Suprafata construita desfasurata = 416 mp

Al .2

li5 ’j' 7î>

*7 construcții industriale si edilitare

298

Cu acte

S. construita la sol:298 mp; Spălătorie -Suprafața construita desfasurata = 298 mp

A1.3

76260-C3

construcții anexa

19

Cu acte

S. construita la sol:19 mp; Pivnița- Suprafața construita desfasurata = 19 mp

A1.4

76260-C4

construcții anexa

11

Cu acte

S. construita Ia sokll mp; Chioșc- Suprafața construita desfasurata =» llmp

A1.5

76260-C5

construcții anexa

43

Cu acte

S. construita la sol:43 mp; Magazie - Suprafața construita desfasurata = 43mp

Pagina 2 din 3

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

5.961

2

3

6.636

3

4

2.154

4

5

44.396

5

6

15.988

6

7

10.376

7

8

3.921

8

9

32.381

9

10

20,86

10

11

12.888

11

12

0.74

12

13

32.524

13

14

0.32

14

15

6.036

15

16

10.993

16

17

6.759

17

18

14.74

18

19

17.374

19

1

10.73


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite Ia 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific câ prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


S-a achitat tariful de 120 RON, -Ordin de plata contOCPl nr.14/18-06-2018 in suma de 120, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 255, 262.

Asistent Regist

LENUTA-LILIANA ALE
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din 3
Nr. cadastral

Suprafața masurata(mp-)

Adresa imobilului

76260

2275

mun. Bacau, str. Mihail Kogalniceanu nr.8

Carte funciara nr.

76260

UAT

Bacau


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

CC

2275

teren împrejmuit cu gard din beton intre punctele 1-2-3-4-5.12-13-14-15-16-17-18-19-1, cu gard din metal 5-6*7-8-9-10-11-12.

Total

2275

Date referitoare la construcții:

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol Imn)

Valoare dc impozitare (lei)

1                             Mențiuni                                                     |

1                            T

CI

CAS

416

Grădiniță nr.18- Suprafața construita desfasurata = 416 mp

C2

CIE

298

Spălătorie - Suprafața construita desfasurata = 298 mp

C3

CA

19

Pivnița- Suprafața construita desfășurata = 19 mp

C4

CA

11

Chioșc- Suprafața construita desfasurata = 11 mp

C5

CA

43

Magazie - Suprafața construita desfasurata = 43mp

Total

787


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1 : 5000

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Secțiune plan / nomenclatura


TflJME:

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT:

ARH. DOBREANU CATINCA

7/

PROIECTAT :

ARH. DOBREANU CATINCA

DESENAT:

ARH. DOBREANU CATINCA '

A
10
.A. DOBREANU C. CATINCA

înregistrat O.A.R. nr. 93/5.07.2012NUME:


SEF PROIECT :


PROIECTAT :CATEGORIA DE IMPORTANTA C

CLASA DE IMPORTANTA III

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC IV


CONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE DENUMIREA         CLĂDIRE EXISTENTA GRĂDINIȚĂ NR.18

PROIECTULUI :       MUN. BACAU, STR. GHEORGHE VRANCEANU

AMPLASAMENT :       JUDEȚUL BACAU, MUNICIPIUL BACAU,

STR. GHEORGHE VRANCEANU, NR 40 BENEFICIAR :

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT

NR. 103

DIN:

2018

FAZA:

PLAN SUBSOL

Releveu

PLANȘA:

A2 3


21,65COPRC1 PROP. SPRE MODERNIZARE

CATEGORIA DE IMPORTANTA C

CLASA DE IMPORTANTA III

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC IV


^RDINUL ARHITECȚ1L0R |

XWN ROMÂNIA


r----1                  ZONA PROPUSA SPRE DESFIINȚARE

PRIN PROIECT NR 103 B( C.U. NR. 333/ 04.05.2018 EMIS DE PRIMĂRIA BACAU)DOBREANU C. CATINCA

iA ■' ■O.A.R.nr. 93/5.07.2012


DENUMIREA PROIECTULUI :


AMPLASAMENT :


BENEFICIAR :


SEF PROIECT :


PROIECTAT :


DESENAT:1:100


05/2018


Catinca Vristina

DOBF^Nu î

Arluleci ce fapl de jLiMvrâ


CONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTA GRĂDINIȚĂ NR.18 MUN. BACAU, STR. GHEORGHE VRANCEANU JUDEȚUL BACAU, MUNICIPIUL BACAU, STR. GHFORGHF VRANCFANU, NR 40

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


PLAN ETAJ PARȚIAL


PROIECT NR. 103

INVELITOARE DIN TABLA ZINCA TA ASTEREALA___

ȘARPANTA DIN LEMN TERMOIZOLATIE LUT GRINZI DE LEMN__

SIPC1 DE LEMN __

TENCUIALA PE PLASA DE RAJBlfZ


^Q00

X7


-0.75


r---i

l___J<>atinca Crfstina


Ks.iâi'io


ZONA PROPUSA SPRE DESFIINȚARE

PRIN PROIECT NR 103 B( C.U. NR. 333/ 04.05.2018 EMIS DE PRIMĂRIA BACAU)


PROIECTAT:


DESENAT:


B.I.A?/boBREANU C. CATINCA

gistrat O.A.R. nr. 93/5.07.2012


ARH. DOBREANU CATINCASECȚIUNE TRANSVERSALA Releveu05/2018£

-n----------n=


COPR C1 PROP» SPRE MODERNIZARE

CATEGORIA DE IMPORTANTA C

CLASA DE IMPORTANTA III

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC IV


ORDINUL ARHITECȚ1L0R

DIN ROMÂNIA


^6541

Catinca^BrîsJfna

DOBRBXnu/


ZONA PROPUSA SPRE DESFIINȚARE

PRIN PROIECT NR 103 B( C.U. NR. 333/ 04.05.2018 EMIS DE PRIMĂRIA BACAU)Artiitecl «idieplde


SEF PROIECT:


• CMAJDOBREANU C. CATINCA

'   ' -egistrat O.A.R. nr. 93/5.07.2012


DENUMIREA PROIECTULUI :


AMPLASAMENT :


BENEFICIAR :


CONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTA GRĂDINIȚĂ NR.18

MUN. BACAU, STR. GHEORGHE VRANCEANU JUDEȚUL BACAU, MUNICIPIUL BACAU,

STR. GHEORGHE VRANCEANU, NR 40 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAUSCARA


FAȚADA LATERALA STANGA Releveu

COPR C1 PROP. SPRE MODERNIZARE


CATEGORIA DE IMPORTANTA C

CLASA DE IMPORTANTA III

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC IV

ZONA PROPUSA SPRE DESFIINȚARE

PRIN PROIECT NR 103 B( C.U. NR. 333/ 04.05.2018 EMIS DE PRIMĂRIA BACAU)


iINVELITOARE din tabla zincata ASTEREALA șarpanta din lemn


^STRUCTURA DIN LEMn‘pl|aCATA CU 'PLACI DIN RIGIPS TENCUITE


LD

LD^

o

cxT

(XH


B.I.A. DOBREANU C. CATINCA

47/ înregistrat O.A.R. nr. 93/5.07.2012


DENUMIREA PROIECTULUI :


I


CatincA Cnștfria >


DIN:

2018


05/2018


FAȚADA LATERALA DREAPTA

Releveu


FAZA:


Dote identificare teren:

NR. C.F.: 76260/Bacau

NR. CAD.: 7155


CORP GRĂDINIȚĂ PROPUS


565050


NOTE:St = 2315,00 mp

Ac propus = 950,00 mp

Ac C3(pivnita) = 19,00 mp

Ac C4(chiosc) = 11,00 mp A.C. TOTAL = 980,00 mp

Ad propus = 1830,65 mp

Ad C3(pivnita) = 19,00 mp

Ad C4(chiosc) = 11,00 mp

Ad. TOTAL = 1860,65 mp

POT propus = 42,33 %

CUT propus = 0,8 regim de inaltime:Spartial+P+1 E


 • 1. PLANURILE DE ARHITECTURA SE VOR CITI ÎMPREUNA CU PLANURILE DE REZISTENTA SI INSTALAȚII.

 • 2. CONSTRUCTORUL ESTE OBLIGAT SA VERIFICE TOATE DIMENSIUNILE PE ȘANTIER, ÎNAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI ÎNCEPEREA EXECUȚIEI, PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRĂRI.

 • 3. CONSTRUCTORUL SE OBLIGA SA ANUNȚE PROIECTANTUL GENERAL DACA APAR NECLARITĂȚI PE ȘANTIER SAU DACA APAR DISCONCORDANTE IN PROIECT,

înainte de începerea lucrărilor pe șantier.

 • 4. TOATE DIMENSIUNILE VOR FI VERIFICATE PE ȘANTIER ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR. ORICE NECLARITATE TREBUIE CLARIFICATA CU PROIECTANTUL GENERAL SAU CU PROIECTANTUL DE SPECIALITATE, IN CAZ CONTRAR CONTRACTORUL SE VA FACE RESPONSABIL PENTRU EROARE.

 • 5. BENEFICIARUL NU VA ÎNCEPE LUCRĂRILE DECÂT DUPĂ OBȚINEREA TUTUROR ACORDURILOR SI AVIZELOR NECESARE PREVĂZUTE IN LEGISLAȚIA IN VIGOARE.

4. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTAȚIA IN VEDREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.


PROIECTAT :


ARH. DOBREANU CATINCA


SCARA


1:500


DATA


LEGENDA:— • • — Limita de proprietate

I            1  Clădiri existente

I           1  Clădire existenta modernizata

I            I  Contur etaj propus

c z ZI  Contur parter propus

Z Z Z Contur subsol propus

I            ] Zona verdeSituație existenta


St = 2315,00 mp

Ac propus(dupa desființare

conform c.u. nr 333/04.05.2018) = 568,00 mp Ad. propus (după desființare

conform c.u. nr 333/04.05.2018) = 568,00 mp POT propus(dupa desființare

conform c.u. nr 333/04.05.2018) = 24,53 % CUT propus(dupa desființare

conform c.u. nr 333/04.05.2018) = 0,24


DENUMIREA PROIECTULUI :

AMPLASAMENT :

BENEFICIAR :


CONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE

CLĂDIRE EXISTENTA GRĂDINIȚĂ NR.18

MUN. BACAU, STR. GHEORGHE VRANCEANU

JUDEȚUL BACAU, MUNICIPIUL BACAU,

STR. GHEORGHE VRANCEANU, NR 40

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


PLAN DE SITUAȚIE

PROPUNERE


PROIECT

NR. 103


DIN:

2018


FAZA:


S.F.


PLANȘA:LEGENDA:


COKtJUBHITECTllOR

6541


CORP GRĂDINIȚĂ PROPUS

CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA II

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC IIICatsnca Cri^tlns'”'

DOBft

■             a <fc«pld«I            1  Zidărie propusa

i             i  Termoizolatie

Beton armat propus

 • — — —  Contur parter existent

 • — — — Contur porter propus

 • — — — Contur etaj propus


Plan subsol in relație cu nivelurile superioare

Sc. 1:500


PARDOSELI PROPUSE

Gresie antiderapanta - crem deschis in:

casa scării, grupuri sanitare, depozite, spatii tehnice, vestiare personal auxiliar si bucătărie; Pardoseala pvc antiderapanta crem deschis in: holuri, săli de grupa, sala de mese.


PLAN SUBSOL

PROPUNERE


05/2018


+8.80

---P
+5.00

“---~P


Membrana termosudabila Membrana autoadeziva Termoizolatie polistiren 150 mm Bariera contra vaporilor Strat de difuzie Beton de panta Placa b.a.

Tavan fals caseta!

Tâmpi arie PVC cu get m termopan Pardoseala antiderapanta pvc Placa b.a.
+ 7.30

’T"--


+4.90

+4.00+2.20

---P


Trotuar beton Pal de nisip


+0.90


'S\U]               lll I ll '~ IJ______1


Pardoseala antiderapanta pvc Straturi încălzire in pardoseala Placa b.a.

Termoizolatie polistiren lOOmm Beton egalizare

Folie polietilena

Sort

Pamant compactat


+0.00


Limita de proprietate Zidărie propusa/ DOBREANU C. CATINCA

^'înregistrat O.A.R. nr. 93/5.07.2012


PROIECT NR. 103


DIN:

2018


1:100


SECȚIUNE TRANSVERSALA A-A PROPUNERE


fi-


închidere tabla zincata RAL 7021

Tencuiala RAL 7024

Tencuiala RAL 6004

Tencuiala R.\1L 1007

Tamplarie PVC RAL 7021 cu geam tertnopan

Tencuiala R^L 1007

Tencuiala RAL 6004

Tencuiala RAL 7024 I
Balustrada rampa pentru persoane cu dizabilitati


I

LIMITA T^REN


LIMITA TEREN
I,

C*WA. dobreanu c. catinca

înregistrat O.A.R. nr. 93/5.07.2012


DENUMIREA PROIECTULUI :

AMPLASAMENT :

BENEFICIAR :


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA II GRADUL DE REZISTENTA LA FOC III


CONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTA GRĂDINIȚĂ NR.18 MUN. BACAU, STR. GHEORGHE VRANCEANU JUDEȚUL BACAU, MUNICIPIUL BACAU, STR. GHEORGHE VRANCEANU, NR 40


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


PROIECT NR. 103


DIN:

2018


NUME:

•—SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT :

ARH. DOBREANU CATINCA

W

PROIECTAT :

ARH. DOBREANU CATINCA

DESENAT:

ARH. DOBREANU CATINCA

SCARA

1:100


DATA

05/2018


FAȚADA LATERALA DREAPTA PROPUNERE


FAZA:Numele

Semnătură

Proiectat

Ing. C-tin Martinov

Desenat

Ing. C-tin Martinov e

Sef proiect

arh. Catinca Dobreanu


<•


LEGENDA

CONDUCTA APA CALDA CONDUCTA APA RECE CANALIZARE MENAJERA
Contur parter


£T

/

1 /

...

Q

L

1 -1


PROIECTANT GENERAL:NumeB.I.A. DOBREANU C. CATINCA - CRISTINA


C. POLI-I S.R.L

J04/287/2005//

Numele

Sen/nafara.

Proiectat

Ing. C-tin Martinov

Desenat

Ing. C-tin Martinov^7

Sef proiect

arh. Catinca DobreanuSemnătură


Scara:

1/100


Data:

2017


Cerința


Beneficiar:


Referat / Expertiza nr./ data


Municipiul Bacau


Proiect nr.


Proiect nr.


Amplasament: str.Gheorghe Vranceanu nr.40, mun.Bacau Titlu proiect:

Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr. 18

PLAN SUBSOL       ”7

INSTALAȚII SANITAERE    CA


Titlu planșa:


16/2017


Faza


S.F.


Planșa nr.

Is1


------------------7-----

/ / / /

'/ / v*

1 /A

// zxM

/

>

x 7

X t

X.,

/ X

X


C2- propus


sp+P+1E


167.90


167.57


LEGENDA

LIMITA DE PROPRIETATE

REȚEA APA POTABILA EXISTENTA

REȚEA APA POTABILA PROPUSA

REȚEA APA INCENDIU PROIECTATA REȚEA CANALIZARE MENAJERA EXISTENTA REȚEA CANALIZARE MENAJERA PROPUSA CĂMIN DE VIZITARE

CĂMIN DE VANE APOMETRU

HIDTANT INCENDIU EXTERIOR

BLOC MĂSURĂ SI PROTECȚIE TRIFAZAT

TABLOU ELECTRIC

TABLOU ELECTRIC STATIE POMPARE FIRIDA DE BRANȘAMENT EXTERIOARA STÂLP EXISTENT REAMPLASAT BRANȘAMENT ELECTRIC AERIAN


CV CA

Hy

E3 BMPT (S SJ


T.E.

TESP


CE3 ,F.B.

e7


existent


--f----RACORDURI ELELCTRICEX

X i      STÂLP ILUMINAT ARHITECTURAL, h=4m

PRIZA PAMANT OL-ZN 40x4 mmpS3p<4ohrr

.      XX.

XX.

x^

X


' RACORD P.S.I.

/ PEHD Dn=110mm ’x

k X                     /

/ x /


corp de legătură (Parter)


Proiectant general: BIA DOBREANU C. CATINCA - CRISTINA


NUME


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


REFERAT\EXPERT NR. \DATA


167.3?

I x XS

\XX Spațiu de joaca

CAMERA POMPE ~,<»i5î'---—(

——y

—i *V


INCENDIU


>166.93


VERIFICATOR


REZERVOR AP; INCENDIU SUBTERAN V=2/x 60 mc


EXPERT


S.C. ELIT PROIECT S.R.L. BACAU

X^Nr.inreg. R.C. J04/806/2006 CUI 18757070^  S.*J- y

Autorizare IGSU - Seria A nr.5017, 5018, 5di^u.șo^.Ț


Titlu proiect: Construire corp nou si modernizare clădire Grădiniță nr. 18


Amplasament: Str. Gheorghe Vranceanu, nr. 40, Mun. Bacau


Proiect:

30/2017


X

BMPT jJ

165.$


Faza:

SF


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Proiectat

Ing. Doroftei Flavius

tucH -

Desenat

Ing. Doroftei Flavius

Sef proiect

Arh. Catinca Dobreanu

data:


Scara:

1 : 500


Beneficiar Municipiul Bacau

Titlul Planșei:


PLAN SITUAȚIE COORDONATOR REȚELE EXTERIOARE


Planșa:


----—

/ /X

/ /

'/ /-/»

/ /

z.Z

Vjj P

>X

X '

x

' X

X

X


LEGENDA


167.90


167.57


C1- existent


corp de legătură (Parter)


Proiectant general: BIA DOBREANU C. CATINCA - CRISTINA


Kl BMPT

S T.E.

C3 TESP

IS) ,F.B.

r


BLOC MĂSURĂ SI PROTECȚIE TRIFAZAT TABLOU ELECTRIC

TABLOU ELECTRIC STATIE POMPARE FIRIDA DE BRANȘAMENT EXTERIOARA STÂLP EXISTENT REAMPLASAT BRANȘAMENT ELECTRIC AERIAN RACORDURI ELELCTRICE

STÂLP ILUMINAT ARHITECTURAL, h=4m PRIZA PAMANT OL-ZN 40x4 mmp, Rp<4ohm


RACORD P.S.I. PEHD Dn=110mm x                   /

^x             /


W/7

V// // -166.93


167.!

F.B. | \1L.

\\\ spațiu de joaca

CAMERA POMPE     --—(


INCENDIU

r

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT \ EXPERT NR. \ DATA

VERIFICATOR

EXPERT

Titlu proiect: Construire corp nou si modernizare clădire Grădiniță nr. 18

Proiect:

30/2017


xxx


REZERVOR AP/ INCENDIU SUBTERAN V=2/x 60 mc


S.C. ELIT PROIECT S.R.E.%

BACAU MO

Nr.inreg. R.C. J04/806/2006 CUI 1875707$ sv,L, Autorizare IGSU - Seria A nr.5017, 5018, 50^ ^^/


Amplasament: Str. Gheorghe Vranceanu, nr. 40, Mun. Bacau


Faza:

SF


X

BMPT


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

/A

Proiectat

Ing. Doroftei Flavius

Desenat

Ing. Doroftei Flavius

Sef proiect

Arh. Catinca Dobreanu

X—


Beneficiar: Municipiul Bacau


Scara:

1 : 500


data:

-2017-


Titlul Planșei:


Planșa:


PLAN SITUAȚIE INSTALAȚII ELECTRICE

Corp iluminat montat aparent 2x36W, IP65


Proiectant general: BIA DOBREANU C. CATINCA - CRISTINANUME


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


REFERAT\EXPERT NR. \DATA


VERIFICATOR


EXPERT


S.C. ELIT PROIECT

BACAU pf«elcT *)

Nr.inreg. R.C. J04/806/2006 CUI 18757070, S

Autorizare IGSU - Seria A nr.5017, 5018,50Î^’^;


Titlu proiect: Construire corp nou si modernizare clădire Grădiniță nr. 18


Amplasament: Str. Gheorghe Vranceanu, nr. 40, Mun. Bacau


Proiect:

30/2017


Faza:

SF


SPECIFICAȚIE

NUME

^SEMNĂTURĂ

Proiectat

Ing. Doroftei Flavius

Desenat

Ing. Doroftei Flavius

Sef proiect

Arh. Catinca Dobreanu


Scara:

1 : 100


data:

-2017-


Beneficiar: Municipiul Bacau

Titlul Planșei:


PLAN SUBSOL INSTALAȚII ELECTRICE


Planșa:


E1
SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Proiectat

Ing. Doroftei Flavius

Desenat

Ing. Doroftei Flavius^.

Sef proiect

Arh. Catinca Dobreanu


565050


565000CV

CA

Ax Hy

BMPT

(S) T.E.

tS TESP

LxJ F.B.

rLEGENDA

LIMITA DE PROPRIETATE

REȚEA APA POTABILA EXISTENTA

REȚEA APA POTABILA PROPUSA REȚEA APA INCENDIU PROIECTATA REȚEA CANALIZARE MENAJERA EXISTENTA REȚEA CANALIZARE MENAJERA PROPUSA CĂMIN DE VIZITARE

CĂMIN DE VANE APOMETRU

HIDTANT INCENDIU EXTERIOR

BLOC MĂSURĂ SI PROTECȚIE TRIFAZAT TABLOU ELECTRIC

TABLOU ELECTRIC STATIE POMPARE

FIRIDA DE BRANȘAMENT EXTERIOARA STÂLP EXISTENT REAMPLASAT BRANȘAMENT ELECTRIC AERIAN RACORDURI ELELCTRICE

STÂLP ILUMINAT ARHITECTURAL, h=4m

 • - PRIZA PAMANT OL-ZN 40x4 mmp, Rp<4ohm CONDUCTA DISTRIBUȚIE GAZE N. PREȘ. REDUSĂ EXISTENTĂ

CONDUCTA GAZE N. PREȘ. JOASĂ PROPUSĂ POST DE REGLARE MĂSURARE EXISTENT CE SE REDIMENSIONEAZĂ

 • - CONDUCTA TUR /RETUR AGENT TERMIC

“ PRIMAR DE TERMOFICARE 2 0 700 MM, EXISTENTĂ

_ BRANȘAMENT TUR /RETUR RACORD AGENT --TERMIC PRIMAR DE TERMOFICARE DN 65 MM, PROPUS..„—-....


165 92Proiectant general: BIA DOBREANU C. CATINCA - CRISTINA


NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT\EXPERT NR. \ DATA

VERIFICATOR

EXPERT


S.C. ELIT PROIECT S.R.L.

BACAU

Nr.inreg. R.C. J04/806/2006 CUI 18757070

Autorizare IGSU - Seria A nr.5017,5018,5019


Titlu proiect: Construire corp nou si modernizare clădire Grădiniță nr. 18


Amplasament: Str. Gheorghe Vranceanu, nr. 40, Mun. Bacau


Proiect:

30/2017


Faza:

SFSPECIFICAȚIE

NUME

Proiectat

Ing. Coșa Maria

Ing. Doroftei Flavius

Ing. Martinov Costel

Sef proiect

Arh. Catinca Dobreanu

z.—

Scara:

1 : 500


Beneficiar Municipiul Bacau

Titlul Planșei:


Planșa:


PLAN SITUAȚIE COORDONATOR REȚELE EXTERIOARE

LEGENDA


Conducte tur-retur, din polietilena reticulata termoizolata, proiectata

D/Cr-5c Distribuitor si colector pentru radiatoare in pardoseala, complet echipat, pt. 5 circuite montate in pardoseală la parterCorp de incalzire din otel tip 22, echipat cu robinet cu cap termostat pe tur, robinet reglaj pe retur si aerisitor

Coloane verticale tur-retur, din polietilena reticulata

Simbol încăpere / temperatură interioară de calcul în încăpere


RC Recuperator de căldură, echipat cu ventilatoare pentru introducere si evacuare D=1000mc/h si filtru

Bl        Baterie electrica de preincalzire aer 6kW, 400V

GT Grila de tubulatura pentru introducere/ extracție

GE Grila de perete pentru evacuare D100

VE4 Ventilator axial cu grila rotunda pentru baie D100

)----)   Tubulatura circulara pentru introducere aer din tabla otel zincat


5 000Tubulatura circulara pentru extracție aer din tabla otel zincat


Tubulatura circulara pentru evacuare aer viciat din tabla otel zincat


Tubulatura circulara pentru introducere aer proaspăt din tabla otel zincat

Coloana verticala introducere aer proaspăt de la priza de aer

Coloana verticala evacuare aer viciat spre acoperiș
Proiectant general: BIA DOBR.EANU C. CATINCA - CRISTINA

verificator/expert'tehnic

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REF./EXP. NR. din DATA

PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALAȚII:

SC TETRA INSTAL SRL

Nr.inreg. R.C. J4/107/2018 CUI 38741796

_

BENEFICIAR : Municipiul Bacau

OBIECTIV : Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr. 18

AMPLASAMENT: str.Gheorghe Vranceanu nr.4O, mun.Bacău

Proiect nr.

2/2018 Faza:

S.F.

Numele

Semnătura K/

SCARA -1/100

Titlul plQnseh

PLAN SUBSOL

INSTALAȚII TERMOVENTILATII

PLANȘA:

^T1

ȘEF PROIECT

arh.Catinca Dobreanu

/\ (\ A-

PROIECTAT

ing. Maria Cosa

/1 f

DATA:

2018

DESENAT

ing. Maria CosaRAPORT AUDIT ENERGETIC

OBIECTIV: DESFIINȚARE CORP C2, CONSTRUIRE CORP NOU ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ GRĂDINIȚA NR. 18, STR. GHEORGHE VRĂNCEANU NR. 40, MUN. BACĂU, JUDEȚUL BACĂU
BORDEROU

 • 1. Informații generale

 • 2. Evaluarea performanțelor clădirii

 • 3. Raport audit energetic

Anexa 1. Fișă de analiză termică și energetică a clădirii

Anexa 2. Certificatul de performanță energetică al clădirii existente și anexa Certificatului

Plan de situație

5

Bibliografie

1.


INFORMAȚII GENERALE


 • 1.1. Generalități

Clădirile proiectate înainte de anul 1990 înregistrează cele mai mari pierderi de energie prin pereții exteriori, ferestre și terasă sau planșeu pod. Aceste pierderi de energie termică determină costuri foarte ridicate cu încălzirea spațiilor pe perioada sezonului rece. In același timp, aceste clădiri, dacă pe parcursul utilizării lor nu au fost modernizate, prezintă fațade degradate/deteriorate și tâmplărie neperformantă din punct de vedere energetic.

C           Directiva nr. 2010/31 /UE privind performanța energetică a clădirilor promovează îmbunătățirea

performanței energetice a clădirilor, ținând cont de condițiile climatice din exterior și de condițiile locale, precum și de cerințele legate de climatul interior și de raportul cost-eficiență.

Pe de o parte, Directiva PEC este o reformare a Directivei 2002/91/CE privind performanța energetică a clădirilor (pe care o și abrogă), iar pe de altă parte, Directiva PEC introduce noi modificări substanțiale în cerințele privind performanța energetică a clădirilor.

1.2 Cadrul legal

Legea 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor republicata in M.O. partea 1, nr.45l/ 23.07.2013 prevede la Ari. 22:

“(1) In cazul clădirilor cu o suprafață utilă de peste 500 m2, aflate în proprietatea/administrarea autorităților publice, precum și în cazul clădirilor în care funcționează instituții care prestează servicii publice, prin grija proprietariilui/administratorului clădirii, după caz, certificatul, în valabilitate, se afișează înlr-un loc accesibil și vizibil publicului.

 • (2) începând cu 9 iulie 2015, prevederile alin. (1) se aplică clădirilor cu o suprafață utilă totală de peste 250 m2, aflate în proprietatea/administrarea autorităților publice sau în care funcționează instituții care prestează servicii publice.

 • (3) în aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), conducătorii instituțiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și conducătorii instituțiilor publice locale, astfel cum sunt definite la art.

2 alin. (I) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, proprietarii sau administratorii clădirilor de interes și utilitate publică vor acționa pentru elaborarea și afișarea certificatului.

 • (4) Prevederile alin. (I) și (2) se aplică în mod corespunzător și de către ceilalți proprietari sau administratori ai clădirilor definite ca fiind de interes sau de utilitate publică în sensul prezentei legi. "

Articolul 30 din legea 272/2005 prevede exercitarea controlului de care Inspectoratul de Stat in Construcții. Inspectoratul de Stat în Construcții.

 • 2. Legea 121/2014 are ca scop crearea cadrului legal pentru elaborarea și aplicarea politicii naționale în domeniul eficienței energetice în vederea atingerii obiectivului național de creștere a eficienței energetice.

La art. 5 din aceasta lege se prevede elaborarea unei strategii pe termen lung care vizeaza creșterea performanței energetice a clădirilor și cuprinde:

 • a) prezentarea de ansamblu a fondului imobiliar existent la nivel național, bazată, după caz, pe eșantioane statistice:

 • b) identificarea soluțiilor de renovare eficiente din punct de vedere al costurilor și relevante pentru tipul de clădiri și zona climatică:

 • c) politici și măsuri eficiente din punct de vedere al costurilor pentru stimularea renovării complexe a clădirilor, inclusiv a renovărilor complexe efectuate în etape;

 • d) o perspectivă previzională, în vederea orientării deciziilor de investiții ale diferitelor persoane, ale operatorilor economici din construcții și ale instituțiilor financiare;

 • e) o estimare bazată pe date concrete a economiilor de energie preconizate și a altor beneficii. Pentru elaborarea acestei strategii este nevoie de date concrete legate de fondul imobiliar existent. Legat de rolul clădirilor administrației publice, se prevăd la articolul 6 următoarele:

 • (1) în limita bugetelor anuale, 3% din suprafața totală a clădirilor încălzite și/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, deținute și ocupate de administrația publică centrală se renovează anual pentru a îndeplini cel puțin cerințele minime de performanță energetică prevăzute în cap. IV "Cerințele de performanță energetică a clădirilor" din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată.

 • (2) Procentul prevăzut la alin. (1) se calculează la suprafața totală a clădirilor cu suprafețe utile totale de peste 500 mp deținute și ocupate de administrația publică centrală, care, la data de 1 ianuarie a fiecărui an, nu îndeplinesc cerințele minime de performanță energetică stabilite în temeiul art. 4 din Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor. După 9 iulie 2015, pragul de 500 mp suprafață utilă totală a clădirii este redus la 250 mp.

 • (3) în caz^^^^^^^^^^^^tompetentă extinde obligațiile prevăzute la alin. (1) și la structuri ale administrației publice locale, procentul de 3% se calculează la suprafața totală a clădirilor cu o suprafață utilă totală de peste 500 mp și, începând cu 9 iulie 2015, de peste 250 mp, deținute și ocupate de administrația publică centrală și de aceste structuri ale administrației publice locale, care, la data de 1 ianuarie a fiecărui an, nu îndeplinesc cerințele minime de performanță energetică stabilite în temeiul art. 4 din Directiva 2010/31/UE.

 • (4) în situația în care, în aplicarea prevederilor alin. (1), se optează pentru măsuri de renovare complexă a clădirilor deținute și ocupate de administrația publică centrală, se ia în considerare renovarea clădirii în ansamblu, inclusiv anvelopa, sistemele tehnice, funcționarea și întreținerea acestora.

 • (5) Constituie priorități în aplicarea măsurilor de eficiență energetică, clădirile administrației publice centrale cu performanță energetică scăzută determinată prin certificarea energetică a acestora, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și eficient din punct de vedere al costurilor.

Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), toate departamentele administrative ale administrației publice centrale identifică din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului clădirile încălzite și/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, care, la 31 decembrie 2013, au suprafețe utile totale de peste 500 mp și, până la 9 iulie 2015, de peste 250 mp, întocmesc inventarul acestora, îl actualizează anual, răspunzând pentru completitudinea, realitatea și exactitatea datelor, și, cu excepțiile prevăzute la alin. (6), îl pun la dispoziția publicului prin publicarea pe pagina proprie de internet. Inventarul cuprinde următoarele informații:

a) suprafața totală, în m2;

b) datele energetice relevante.

(10) Autoritatea competentă centralizează datele și informațiile din inventarele realizate și puse la dispoziție de departamentele administrative ale administrației publice centrale și publică pe pagina proprie de internet centralizatorul inventarului clădirilor încălzite și/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, deținute și ocupate de acestea care respectă prevederile alin. (9).

3. In vederea apiicarii acestei legi a fost emis Ordinul nr. 263/2015 privind inventarierea clădirilor încălzite și/sau răcite, deținute și ocupate de administrația publică centrală, cu o suprafață totală utilă cuprinsă între 250 mp și 500 mp, și punerea inventarului la dispoziția publicului.

Astfel se prevede la articolul 1:

 • (1) în aplicarea prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică proprietarii/administratorii clădirilor deținute și ocupate de autoritățile publice centrale -ministere, alte organe de specialitate aflate în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau autorități administrative autonome - inventariază și afișează, până la 9 iulie 2015, pe pagina proprie de internet, lista clădirilor încălzite și/sau răcite cu o suprafață totală utilă cuprinsă între 250 m2 și 500 m2, cu excepțiile prevăzute la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 121/2014.

 • (2) Datele și informațiile privind clădirile inventariate prevăzute la alin. (1) se transmit, până la data de 9 iulie 2015, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Direcția generală dezvoltare regională și infrastructură în format letric și prin poșta electronică în format Excel - font Arial 8, la adresa de e-mail: infoenerg_constructii@mdrap.ro, pentru completarea băncilor de date specifice privind eficiența energetică, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

 • 1.3. Obiective

Obiectivul specific vizat prin programul prin programul de reabilitare termică este reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire a clădirii izolate termic.

Obiectivele generale sunt:

• Reducerea consumului de combustibil convențional utilizat pentru prepararea agentului termic pentru încălzire;

® Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu efect pozitiv asupra schimbărilor climatice și asupra independenței energetice a României;

© Reducerea cheltuielilor cu încălzirea pe durata sezonului rece;

© Reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă;

© Ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

Prin realizarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a clădirii, pe termen scurt și mediu, se degrevează bugetul statului de cheltuielile cu combustibilulconvențional utilizat, se reduc cheltuielile cu întreținerea clădirii, se asigură susținerea agenților economici din domeniul construcțiilor și instalațiilor și se creează noi locuri de muncă.

 • 1.4. Impactul programului de reabilitare termică

 • 1.4.1. Impactul macroeconomic

 • ❖ Reducerea cheltuielilor cu încălzirea spațiilor pe perioada sezonului rece, respectiv reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă;

 • ❖ Susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza internațională actuală o poate avea asupra sectorului energetic;

 • ❖ Creșterea independenței energetice a României.

 • 1.4.2. Impactul asupra mediului de afaceri

Prin realizarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a clădirii se asigură susținerea agenților economici din domeniul construcțiilor și instalațiilor și se creează noi locuri de muncă

 • 1.4.3. Impactul social

Se urmărește reducerea cheltuielilor de întreținere ale populației pentru încălzirea spațiilor pe perioada rece.

 • 1.4.4. Impactul asupra mediului

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea spațiilor din clădirile existente are ca efect reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră și creșterea independenței energetice prin reducerea consumului convențional utilizat Ia prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanisitic al localităților.

 • 1.5. Aspecte legate de clădirea analizată

Prezenta lucrare este elaborată ca urmare a solicitării efectuate de către B.I.A. Dobreanu Catinca Bacău privind „Desființare corp C2, construire corp nou și modernizare clădire existentă Grădinița nr. 18, str. Gheorghe Vrânceanu nr. 40, mun. Bacău, județul Bacău”.

Scopul lucrării este de a fundamenta soluțiile și măsurile de ridicare a performanțelor energetice prin audit energetic, cu referire la energia termică, în conformitate cu legislația în domeniul construcțiilor (legea 10/1995, legea 372/2005) și cu reglementările tehnice în vigoare (vezi Bibliografia).

Ansamblul analizat cuprinde:

regim de inaltime

Anul construcție

Grădiniță

Corp CI

Sparțial+P+Mparțial

1930

Corp C2

P

1970

Clădirea existenta este compusa din 2 corpuri CI, C2. Clădirea CI a fost inițial locuință