Hotărârea nr. 187/2019

Hotărârea nr. 187 din 30.05.2019 - partea I-a privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul de investiții „Rezerva de apă a municipiului Bacău”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2.019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Referatul nr. 5109/ 15.05.2019 al Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul de investiții „Rezerva de apă a municipiului Bacău”;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5221 din 17.05.2019;

 • - Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 5222 din 17.05.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 793/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 794/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 795/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, și nr.796/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 5 (1) lit. “a” alin (iv) si art. 12 (1) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile HCL nr. 158/2019 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45 (2) lit. „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

5

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza Proiect Tehnic la obiectivul de investiții „Rezerva de apă a municipiului Bacău”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se aprobă principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiții „Rezerva de apă a municipiului Bacău”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIF RÎRZTtLCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 187 DIN 30.05.2019

PRINCIPALE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totală (cu TVA)

Valoare

C+M

(cu TVA)

1.

REZERVADE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

21.589.485,59 lei

17.222.336,13 lei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU

DIRECTOR EXECUTIV

MAT^UȚĂ FLORINROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1 COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 187 DIN 30.05.2019

DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ FAZA PROIECT TEHNIC

LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

r

DIRECTOR EXECUTIV MATEUTĂ FLORIN

Bocciu, str. lonita Sandu Sturdza. nr. 32. 600269. tel: 0234/570660. fax: 0234/570135 E-mail: office@marste.ro. tehnic@marste.ro

CUI RO13928935                                                         Banca CEC BANK BACAU

Reg com J04/337'2001                                                  Cont RO42CECEBC0130RON0807379

LUCRAREA NR. 82(3)/ 2019
Denumirea:
«REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU» (IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)

Faza: PROIECT TEHNIC SI CAIET DE SARCINI

Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

Director: Șef proiect : Proiectant:

Bacău: Februarie 2019


t= t> Ex. nr.....


S.C. MARSTE S.R.L. Bacău COMISIA TEHNICA DE AVIZARE

AVIZ NR. 3/2019

Comisia tehnica de avizare din cadrul S.C. MARSTE S.R.L. Bacău, în ședința din a analizat lucrarea nr. 3/2019 : «REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU» (IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)

Faza: Proiect tehnic de excutie

1. Elaborator: S.C. MARSTE S.R.L. Bacău
 • 2. $ef proiect: ing. Constantin LIVINT

 • 3. Proiectant: : ing. Laurentiu TOFAN

 • 4. CIient: S.C, DELGAZ-GRID S.A.

5. Elementele care stau la baza elaborării lucrării:
 • •  Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții nr. 191/2017 întocmită de S.C. GENIUS COMPANY S.R.L.Piatra Neamț, jud. Neamț, avizata de Municipiul Bacau

 • •  Avizul tehnic de racordare nr. 1000048484 din 01.06.2011 emis de EON Moldova Distribuție;

 • •  Datele culese din teren.

 • •  Elementele de strategie și standardizare pentru realizarea instalațiilor de distribuție a energiei electrice ale DELGAZ GRID S.A.

 • •  Alte date puse la dispoziție de beneficiar.

 • 6. Date generale ale lucrării

6.1. Caracteristicile energetice ale consumatorului

£

 • •   Tipul consumatorului: tertiar;

Statia de pompare Gheraiesti
 • •   Putere instalata - spor de putere:359.5 kW/422.94 kVA

 • •  Putere maxima simultan absorbita - spor de putere: 179.75 kW / 211.47 kVA

 • •   Factor de putere: 0.85;

 • •   Regimul de functionare:in trei schimburi, intre orele 8-24, 7 zile pe saptamana;

 • •  Tensiunea de utilizare și abateri maxime admise : 230/400 V; + 10 %.

Statia de repompare amplasata pe str.Vasile Parvan
 • •   Putere instalata:317.40 kW / 373.40 kVA;

 • •  Putere maxima simultan absorbita :252.90 kW / 297.53 kVA;

 • •   Factor de putere: 0.85;

 • •   Regimul de functionare:in trei schimburi, intre orele 8-24, 7 zile pe saptamana;

 • •  Tensiunea de utilizare și abateri maxime admise : 230/400 V; ± 10 %.

Statia de pompare Front captare Mărgineni 2

PT 321
 • •   Putere instalata existenta:30 kW / 35.29 kVA;

 • •  Putere maxima simultan absorbita existenta:28 kW / 32.94 kVA;

 • •   Putere instalata - spor de putere:88.07 kW /103.61 kVA;

 • •  Putere maxima simultan absorbita- spor de putere:59.035 kW / 69.45 kVA;

 • •   Putere instalata -final: 118.07 kW / 138.90 kVA;

 • •  Putere maxima simultan absorbita - final: 87.035 kW / 102.39 kVA

 • •   Factor de putere: 0.85;

 • •   Regimul de functionare:in trei schimburi, intre orele 8-24, 7 zile pe saptamana;

 • •  Tensiunea de utilizare și abateri maxime admise : 230/400 V; ± 10 %.

PT 322
 • •   Putere instalata existenta:30 kW / 35.29 kVA;

 • •  Putere maxima simultan absorbita existenta:28 kW / 32.94 kVA;

 • 6.2, Soluția analizată

6.2.1. Statia de pompare Gheraiesti

Preluarea consumului se va realiza pe medie tensiune - 20 kV - , prin intermediul unui post de transformare nou proiectat, amplasat in incinta consumatorului, racordat la bara de 20 kV a PT 106 existent, prin LES 20 kV, Al, 3x1x150 mmp in lungime de aprox .108 m.

In vederea creării condițiilor de racordare se va monta o celula de 20 kV, echipata cu separator si întrerupător, in locul celulei nefunctionale, existente, care se va demonta.

Postul de transformare proiectat va fi preluat la o priza de pamant si va fi echipat cu :

 • ■  o celula de linie - racord la celula de linie proiectata;

 • ■  o celula de transformator;

 • ■  un transformator de 400 kVA;

 • ■  un tablou de distribuție de 0.4 kV.

Postul de transformare va fi preluat la o priza de pamant.

Din tabloul de joasa tensiune al PT PROIECTAT se va racorda o firida de branșament tip E4+4 cu o linie electrica subterana - LES 1 kV, Al, 2x(3x240+120) mmp, in lungime de aprox. 82 m.

Din FB proiectata se vor racorda:

 • 1. un tablou generai TG 1 Pompe, cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x185+95) mmp, in lungime totala de aprox. 42 m.din care se vor alimenta cele 2 pompe de 160 kW fiecare;

 • 2. un tablou general TG 2 Pompe, cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x25+16) mmp, in lungime totala de aprox. 35 m din care se vor alimenta cele 2 pompe de 15 kW fiecare;

 • 3. Un tablou general de utilitati, din care se vor alimenta:

 • i.  pompa de epuismente, racordata cu cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

 • ii.  un debitmetru exterior, racordat cu cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

 • iii.  un circuit de prize - cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • iv. un circuit de iluminat - cablu CYY-F 3x1.5 mmp.

Firida de branșament va fi preluata la o priza de pamant. Se va realiza si o priza de pamant interioara.

Delimitarea instalațiilor se menține cea existenta, astfel:

Pe 20 kV

■ alimentarea de baza: la papucii de racordare ai cablului 20 kV plecare din celula de linie din PT 213 spre PT106;

• alimentarea de rezerva: papucii de racordare ai cablului 20 kV sosire in PT 106 din PT 327.

Masurarea energiei electrice consumate se realizează pe 20 kV si se menține cea existenta

Grupul de măsurare respecta specificațiile S.C. DELGAZ-GRID S.A

Lucrări și capacități:

Lucrări in investiția consumatorului

Montare celula de linie echipata cu interupator

1 buc

LES 20 kV, Al, 3x1x150mmp

108 m

PT 20/0.4 kV, 400 kVA

1 buc

LES 1 kV, Al, 2x(3x240+120) mmp

82 m

FB tip E4+4

1 buc

LES 1 kV, Cu, 2x(3x185+95) mmp

42 m

LES 1 kV, Cu, 2x(3x25+16) mmp

35 m

Priza de pamant

2 buc

Cablu CYY 5x2.5 mmp

100 m

Cablu CYY 3x2.5 mmp

65 m

Cablu CYY 3x1.5 mmp

90 m

6.2.2. Stafia de repompare, amplasată pe str. Vasile Pârvan, in cartierul CFR din municipiul Bacau

Preluarea consumului se va realiza pe medie tensiune, prin intermediul a doua module amplasate alaturat, pe domeniul public, astfel:

* primul modul - de conexiune

■ va fi racordat in sistem intrare- ieșire, la LES 6 kV existenta PT 89-PT 255. Acestea sunt lucrări pe tarif de racordare si nu fac obiectul prezentei documentații.

Pentru alimentarea cu energie electrica a Statiei de repompare Vasile Parvan,se va solicita distrubuitorului - DELGAZ-GRID S.A.,emiterea unui aviz tehnic de racordare.

a/ doilea modul - PT PROIECTAT:

 • a. va fi racordat radial, la MCAv cu LES 20 kV cu funcționare la 6 kV, cablu Al - 3x1x150 mmp in lungime de aprox. 5 m

 • b. va fi echipat cu:

 • ■  o celula de linie - racord la modulul de conexiune;

 • ■  o celula de transformator;

 • ■  un transformator de 400 kVA;

 • ■  un tablou de distribuție de 0.4 kV.

PTAv va fi preluat la o priza de pamant.

Din tabloul de joasa tensiune al PT PROIECTAT se va racorda o firida de branșament tip E4+4 cu o linie electrica subterana - LES 1 kV, Cu, 2x(3x240+120) mmp, in lungime de aprox.160 m.

Din racorda:

FB proiectata, amplasata pe trotuar, langa statia de repompare, se vor

Tabloul general al celor sase pompe, amplasat in containerul de langa statia de repompare cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x150+70) mmp, in lungime totala de aprox. 20 m;

• un tablou general de utilitati 1 montat langa FB proiectata, alimentat cu

c

cablu Cu 5x10 mmp in lungime de 15 m, din care se vor racorda:

 • ■  un circuit de prize , cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • ■   un circuit de iluminat interior si exterior, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • ■  un circuit pentru un ventilator, cablu CYY-F 3x2.5 mmp.

 • •  pompa evacuare apa P=0.7 kW,racordata cu cablu CYY-F 3x1.5 mmp;

 • •  ventilator P=2 kW,racordat cu cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • •  2 grupuri de aeroterme de cate 2 buc fiecare, avand in total P=8 kW, fiecare grup racordat cu cablu de CYY-F -3x2.5 mmp;

 • •  Un circuit de prize P=2kW, racordat cu cablu de CYY-F - 3x2.5 mmp;

 • •  Iluminat interior si exterior P=2 kW, racordat cu cablu de CYY-F - 3x2.5 mmp;pentru iluminatul exterior se va monta in apropierea statiei de repompare un stâlp SC 10002;

 • •  Macara - P=0.5 kW, racordata cu cablu de CYY-F -5x2.5 mmp;

 • •  Debitmetru P=0.2 kW racordat cu cablu de CYY-F -3x2.5 mmp;

 • •  Grinda rulanta.

S.C.MARSTE S.R.L.

4 |8

■ un tablou generai de utilîtati 2, amplasat in container, alimentat cu cablu Cu 5x4 mmp, in lungime de 20 m, din care se vor racorda următorii consumatori:

 • ■  un circuit de prize, cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • ■   un circuit de iluminat interior si exterior, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • ■  un circuit pentru un ventilator, cablu CYY-F 3x2.5 mmp.

Firida de branșament va fi preluata la o priza de pamant.

 • •  Delimitarea instalațiilor proiectate so rcalizoaza la papucii cablului de 20(6) kV de alimentare din celula de racord plecare din modulul de conexiune spre consumator, PT PROIECTAT.

 • •  Masurarea energiei electrice consumate se va realiza pe 6 kV, conform avizului tehnic de racordare care se va obține.

Grupul de măsurare va fi montat conform specificațiilor S.C. DELGAZ-GRID S.A. Contorul si toate elementele componente ale grupului de măsură vor avea posibilitatea

sigilării împotriva intervențiilor neautorizate.

Lucrări și capacități : Lucrări in investiția consumatorului

LES 20 kV 3x1x150mmp

10 m

Post de transformare PT 6/0.4 kV, 400 kVA

1 buc

LES 1 kV, Al, 2x(3x240+120) mmp

160 m

e

FB tip E4+4

1 buc

0

LES 1 kV, Cu, 2x(3x150+70) mmp

30 m

9

Tablou general de utilitati

2 buc

LES 1 kV, Cu, 5x10 mmp

15m

Stâlp de iluminat

1 buc

Cablu Cu 3x1.5 mmp

56 m

Cablu Cu 3x2.5 mmp

160 m

Cablu Cu 5x4 mmp

63 m

Cablu Cu 5x2.5 mmp

63 m

6.2.3.Statia de pompare Front captare Mărgineni 2

Preluarea consumului se va realiza din PT 321,pe joasa tensiune, prin intermediul unei

firide de branșament FB - tip E2+4, racordata radial cu LES 1 kV, cablu Al, 3x150+70 mmp in lungime de aprox.250 m la cutia de distribuție înlocuita, a PTA 321 (PTA - post de transformare aerian).

Din FB se vor racorda:

 • a. Un tablou general - TG Pompe, racordat cu LES 1 kV, Cu, 3x50+25 mmp

 • b. Un tablou general - TG 1 Utilitati Statie de pompare, care va fi racordat cu cablu CYY-F, 5x10 mmp in lungime de aprox. 15 m.

Din TG 1 sunt racordate:

 • i. Un circuit de iluminat, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • ii. Un circuit - pompa de evacuare apa, cablu CYY-F3x2.5 mmp;

 • iii. Un circuit de prize, cablu CYY-F3x2.5 mmp;

 • iv. Un circuit pentru debitmetru, cablu CYY-F5x2.5 mmp;

 • v. Un circuit aeroterme, cablu CYY-F 3x2.5 mmp.

 • c.  Un tablou general utilitati TG 2 Utilitati Statie de clorinare care va fi racordat cu cablu CYY-F, 5x4 mmp in lungime de aprox. 20 m la FB tip E2+4.

Din TG 2 Utilitati Statie de clorinare sunt racordate:

 • i. Un circuit aeroterme, cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • ii. Doua circuite de iluminat si iluminat de siguranța, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • iii.  Un circuit de prize, cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • iv. Un circuit pompe epuisment, cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

 • v. Un circuit - ventilator, cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

Firida de branșament va fi preluata la o priza de pamant.

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica a sporului de putere pentru Statia de pompare Front captare Mărgineni 2,se va solicita distrubuitorului - DELGAZ-GRID S.A.,emiterea unui aviz tehnic de racordare.

 • •  Delimitarea instalațiilor proiectate se realizează de energie electrica se va realiza nivelul de tensiune de 0.4 kV, la papucii de racord ai cablului de racord FB E2+4 consumator din cutia de distribuție înlocuita a PTA 321.

 • •  Mas ura rea energiei electrice consumate se va realiza conform avizului tehnic de racordare care se va obține.

Lucrări și capacități:

Lucrări in investiția consumatorului
 • •  LES 1 kV 3x150+70mmp

  250 m

  1 buc


 • •  Firida de branșament tip E2+4


LES 1 kV, Cu, 3x50+25 mmp

28 m

2 buc

15 m

20 m

45 m

75 m

35 m


Tablou general de utilitati LES 1 kV, Cu, 5x10 mmp LES 1 kV, Cu, 5x4 mmp

Cablu Cu 3x1.5 mmp

Cablu Cu 3x2.5 mmp

Cablu Cu 5x2.5 mmp

Lucrările se vor realiza in conformitate cu strategia DELGAZ-GRID S.A. privind instalațiile de distribuție de medie si joasa tensiune si se vor folosi numai materiale omologate si agreate de către DELGAZ-GRID S.A.

Lucrările pe tarif de racordare nu fac obiectul prezentei documentații. Documentația trateaza doar lucrările din grija consumatorului.

în urma analizei documentației, Comisia Tehnică de Avizare a S.C. MARSTE S.R.L. Bacău, hotărăște:

AVIZEAZA FAVORABIL SOLUȚIA ANALIZATA

Observații si precizări

Lucrarea respecta prevederile normativelor tehnice în vigoare, NSPM, PSI, protecția mediului, asigurarea calitatii si nu creeaza situații critice in funcționarea instalațiilor.COMISIA DE AVIZARE:

FUNCȚIA

NUMELE SI PRENUMELE

SEMNĂTURĂ

PREȘEDINTE

ing. Constantin Livint

//

«REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU» (IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)
 • 1.2. Amplasamentul: municipiul Bacău, Cartierele Gherăiești si C.F.R. - str. Vasile Pârvan,precum și comuna Mărgineni, jud.Bacău

 • 1.3. Actul administrative prin care a fost aprobata, in condițiile legii,documentația de avizare a lucrărilor de intervenții:

 • 1.4. Ordonatorul principal de credite: Municipiul Bacău

 • 1.5. Investitorul: Municipiul Bacău

1.6. Beneficiarul investiției: Municipiul Bacau
 • 1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție: S C. MARSTE S R L. Bacău, tel. 0234/570135, 0234/570660

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPȚIUNII APROBATE ÎN CADRUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

A.Scenariul analizat in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Conform lucrării Rezerva de apa a municipiului Bacau, nr. 191/2017, faza DALI, elaborata de S.C. GENIUS COMPANY S.R.L., alimentarea cu energie electrica se va realiza astfel:

a) Stația de pompare Gheraiesti

Alimentarea cu energie electrica a tabloului electric grup pompare

Se va realiza din unul din cele doua posturi de transformare 20/0.4 kV din tabloul electric al postului, prin cabluri de forța dimensionate corespunzător puterii instalate si a lungimii traseului de cablu.

Se vor monta doua coloane electrice in cablu armat ACYAbY 2x(3x240+120) mmp, ingropat in pamant in exterior si aparent pe jgheaburi metalice pozate lateral pe pereți in incaperea statiei de pompare.

Alimentarea pompelor din TE grup pompare se va face pe coloane separate cu cabluri 1 kV, tip CYAbY 2x(3x185+95) mmp, aparent pe jgheab metalic in interiorul statiei si tip CYAbY 2x(3x25+16) mmp.

In componenta tabloului TE GRUP Pompare vor intra:

 • •  Aparatura electrica de protecție la curenti de suprasarcini si de defect diferențial;

 • •  Invertor pentru acționarea succesiva a pompelor;

 • •  Convertizor de frecventa;

 • •  Controler logic programabil, PLC,tip LCD grafic, pentru proscriere dato si monitorizare, care primește datele sistemului de funcționare, debite, presiuni, stare pompe, ore de funcționare, etc. si comanda oprirea/pornirea pompelor in vederea reglării presiunii in rețea;

 • •  Switch,terminale profibas, etc. pentru integrare in SCADA.

 • b) Statia de repompare amplasata pe str, Vasile Parvan


  Se va realiza un branșament trifazat in imediata apropiere a Statiei de repompare, conform avizului de racordare obtinut de beneficiar.

  TE Grup pompare se va alimenta cu o coloana electrica in c


  3x150+70 mmp montat in pamant in exterior si aparent pe jgheaburi pe pereți in containerul amplasat langa statia de repompare.


  In componenta tabloului de automatizare vor intra :

  • •  Aparatura electrica de protecție la curenti de diferențial;

  • •  Invertor pentru acționarea succesiva a pompelor;

  • •  Convertizor de frecventa;  armat (?


  sarci


  • •  Controler logic programabil, PLC,tip LCD grafic, pentru prescriere date si


  monitorizare, care primește datele sistemului de funcționare, debite, presiuni, stare pompe, ore de funcționare, etc. si comanda oprirea/pornirea pompelor in vederea reglării presiunii in rețea;


• Switch internet,terminale profibas, etc. pentru integrare in Statia centrala SCADA.

 • c) Front de captare 2 Mărgineni

Alimentarea grupului de pompare se va realiza din transformatorul existent 6/0.4 kV. fiind rezerva de putere asigurata prin cabluri de forța dimensionate corespunzător puterii instalate si lungimii traseului de cablu.

In interiorul Statiei de pompare se va prevedea firida de branșament tip E2+4 - din care se va alimenta TE grup statia de pompare, TE statia de clorinare, iluminatul exterior aferent, alimentat din CD al postului de transformare prin cablu ACYABY 3x150+70 mmp.

\p

TE grup pompare se va alimenta prin cabluri 1 kV, tip CYY 3x35+16 mmp, montat ingropat in exterior si aparent pe jgheab metalic in interiorul statiei.


Alimentarea pompelor din TE grup pompare se va face in coloane mmp.

Tabloul de automatizare va conține:


 • •  Aparatura electrica de protecție la curenti de suprasar diferențial;

 • •  Invertor pentru acționarea succesiva a pompelor;

 • •  Convertizor de frecventa;

  .crierQ^âtc si


 • •  Controler logic programabil, PLC,tip LCD grafic, pentru monitorizare, care primește datele sistemului de funcționare, stare pompe, ore de funcționare, etc. si comanda oprirea/pornirea pompelor in vederea reglării presiunii in rețea;

Switch, terminale profibas, etc. pentru integrare in Statia centrala SCADA.

B.Scenariul analizat ulterior intocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, ca urmare a modificării unor parametri tehnici si de amplasare a noului obiectiv este prezentat in continuare:

Statia de pompare Gheraiesti

Preluarea consumului se va realiza pe medie tensiune - 20 kV - , prin intermediul unui post de transformare nou proiectat, amplasat in incinta consumatorului, racordat la bara de 20 kV a PT 106 existent, prin LES 20 kV, Al, 3x1x150 mmp in lungime de aprox .108 m.

In vederea creării condițiilor de racordare se va monta o celula de 20 kV, echipata cu separator si întrerupător, in locul celulei nefunctionale, existente, care se va demonta.

Postul de transformare proiectat va fi preluat la o priza de pamant si va fi echipat cu :

 • ■  o celula de linie - racord la celula de linie proiectata;

 • ■  o celula de transformator;

 • ■  un transformator de 400 kVA;

 • ■  un tablou de distribuție de 0.4 kV.

Postul de transformare va fi preluat la o priza de pamant.

Din tabloul de joasa tensiune al PT PROIECTAT se va racorda o firida de branșament tip E4+4 cu o linie electrica subterana - LES 1 kV, Al, 2x(3x240+120) mmp, in lungime de aprox. 82 m.

Din FB proiectata se vor racorda:

 • 1. un tablou general TG 1 Pompe, cu o putere instalata Pi=320 kW si o putere simultan

absorbita Psa=160 kW, cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x185+95) mmp, in lungime

totala de aprox. 42 m, din care se vor alimenta cele 2 pompe de 160 kW fiecare;

 • 2. un tablou general TG 2 Pompe, cu o putere instalata Pi=30 kW si o putere simultan

absorbita Psa=15 kW, cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x25+16) mmp, in lungime totala

de aprox. 35 m din care se vor alimenta cele 2 pompe de 15 kW fiecare;

 • 3. Un tablou general de utilitati, cu o putere instalata Pi=9,5 kW si o putere simultan absorbita Psa=4,75 kW din care se vor alimenta:

 • i.  pompa de epuismente, racordata cu cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

 • ii.  un debitmetru exterior, racordat cu cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

 • iii.  un circuit de prize - cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • iv. un circuit de iluminat - cablu CYY-F 3x1.5 mmp.

Firida de branșament va fi preluata la o priza de pamant. Se va realiza si o priza de pamant interioara.

Delimitarea instalațiilor se menține cea existenta, astfel:

Pe 20 kV

 • ■  alimentarea de baza: la papucii de racordare ai cablului 20 kV plecare din celula de linie din PT 213 spre PT 106;

 • ■   alimentarea de rezerva: papucii de racordare ai cablului 20 kV sosire in PT 106 din PT 327.

Masurarea energiei electrice consumate se realizează pe 20 kV si se menține cea existenta

Grupul de măsurare respecta specificațiile S.C. DELGAZ-GRID S

Lucrări și capacități:

Lucrări in investiția consumatorului

Montare celula de linie echipata cu interupator LES 20 kV, Al, 3x1x150mmp

PT 20/0.4 kV, 400 kVA

LES 1 kV, Al, 2x(3x240+120) mmp

FB tip E4+4

LES 1 kV, Cu, 2x(3x185+95) mmp

LES 1 kV, Cu, 2x(3x25+16) mmp

Priza de pamant                                             2 buc

Cablu CYY 5x2.5 mmp

Cablu CYY 3x2.5 mmp

Cablu CYY 3x1.5 mmp

Statia de repompare, amplasată pe str. Vasile Pârvan, in cartierul CFR din municipiul Bacau

Preluarea consumului se va realiza pe medie tensiune, prin intermediul a doua module amplasate alaturat, pe domeniul public, astfel:

primul modul - de conexiune

= va fi racordat in sistem intrare- ieșire, la LES 6 kV existenta PT 89-PT 255. Acestea sunt lucrări pe tarif de racordare si nu fac obiectul prezentei documentații.

Pentru alimentarea cu energie electrica a Statiei de repompare Vasile Parvan.se va solicita distrubuitorului - DELGAZ-GRID S.A..emiterea unui aviz tehnic de racordare.

al doilea modul - PT PROIECTAT.

 • a. va fi racordat radial, la MCAv cu LES 20 kV cu funcționare la 6 kV, cablu Al - 3x1x150 mmp in lungime de aprox. 5 m


 • b. va fi echipat cu:

 • ■  o celula de linie - racord la modulul

 • ■  o celula de transformator;

 • ■  un transformator de 400 kVA;

 • ■  un tablou de distribuție de 0.4 kV.

P TAv va fi preluat la o priza de pamant.

Din tabloul de joasa tensiune al PT PROIECTAT se branșament tip E4+4 cu o linie electrica subterana - LES 1 mmp, in lungime de aprox.160 m.

Din FB proiectata, amplasata pe trotuar, langa statia racorda:

de repompare, se vor


■ Tabloul general al celor sase pompe, cu o putere instalata Pi=270 kW si o putere simultan absorbita Psa=225 kW, amplasat in containerul de langa statia de repompare cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x150+70) mmp, in lungime totala de aprox. 20 m;

• un tablou general de utilitati 1, cu o putere instalata Pi=42,34 kW si o putere simultan absorbita Psa=25,38 kW montat langa FB proiectata, alimentat cu cablu Cu 5x10 mmp in lungime de 15 m, din care se vor racorda:

 • ■  un circuit de prize , cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • ■   un circuit de iluminat interior si exterior, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • ■  un circuit pentru un ventilator, cablu CYY-F 3x2.5 mmp.

 • •  pompa evacuare apa P=0.7 kW,racordata cu cablu CYY-F 3x1.5 mmp;

 • •  ventilator P=2 kW,racordat cu cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • •  2 grupuri de aeroterme de cate 2 buc fiecare, avand in total P=8 kW, fiecare grup racordat cu cablu de CYY-F -3x2.5 mmp;

 • •  Un circuit de prize P=2kW, racordat cu cablu de CYY-F - 3x2.5 mmp;

 • •  Iluminat interior si exterior P=2 kW, racordat cu cablu de CYY-F - 3x2.5 mmp;pentru iluminatul exterior se va monta in apropierea statiei de repompare un stâlp SC 10002;

 • •  Macara - P=0.5 kW, racordata cu cablu de CYY-F -5x2.5 mmp;


 • •  Debitmetru P=0.2 kW racordat cu cablu de CYY-F -3x2.5 mmp;

 • •   Grinda rulanta.

■ un tablou general de utilitati 2, cu o putere instalata Pi=5,054 kW si o putere simultan absorbita Psa=2,527 kW, amplasat in container, alimentat cu cablu Cu 5x4 mmp, in lungime de 20 m, din care se vor racorda următorii consumatori:

 • ■  un circuit de prize, cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • ■   un circuit de iluminat interior si exterior, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • ■  un circuit pentru un ventilator, cablu CYY-F 3x2.5 mmp.

Firida de branșament va fi preluata la o priza de pamant.

 • •  Delimitarea instalațiilor proiectate se realizează la papucii cablului de 20(6) kV de alimentare din celula de racord plecare din modulul de conexiune spre consumator, PT PROIECTAT.

 • •  Masurarea energiei electrice consumate se va realiza pe 6 kV, conform avizului tehnic de racordare care se va obține.

Grupul de măsurare va fi montat conform specificațiilor S.C. DELGAZ-GRID S.A.

Contorul si toate elementele componente ale grupului de măsură vor avea posibilitatea sigilării împotriva intervențiilor neautorizate.

Lucrări și capacități :

Lucrări in investiția consumatorului

 • •  LES 20 kV 3x1x150mmp


 • •  Post de transformare PT 6/0.4 kV, 400 kVA

 • •  LES 1 kV, Al, 2x(3x240+120) mmp


 • •  FB tip E4+4

 • •  LES 1 kV, Cu, 2x(3x150+70) mmp

 • •  Tablou general de utilitati

 • •  LES 1 kV, Cu, 5x10 mmp

 • •  Stâlp de iluminat

 • •  Cablu Cu 3x1.5 mmp

 • •  Cablu Cu 3x2.5 mmp

 • •  Cablu Cu 5x4 mmp

 • •  Cablu Cu 5x2.5 mmp

Statia de pompare Front captare Mărgineni 2

Preluarea consumului se va realiza din PT 321, pe joasa tensiune, prin intermediul unei firide de branșament FB - tip E2+4, racordata radial cu LES 1 kV, cablu Al, 3x150+70 mmp in lungime de aprox.250 m la cutia de distribuție inlocuita, a PTA 321 (PTA - post de transformare aerian).


Din FB se vor racorda:

 • a. Un tablou general - TG Pompe, cu o putere instalata Pi=60 kW si o putere simultan absorbita Psa=45 kW, racordat cu LES 1 kV, Cu, 3x50+25 mmp

 • b. Un tablou general - TG 1 Utilitati Statie de pompare, cu o putere instalata Pi=17,45 kW si o putere simultan absorbita Psa=8,725 kWcare va fi racordat cu cablu CYY-F, 5x10 mmp in lungime de aprox. 15 m. Din TG 1 sunt racordate:

  • i. Un circuit de iluminat, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

  • ii. Un circuit - pompa de evacuare apa, cablu CYY-F3x2.5 mmp;

  • iii. Un circuit de prize, cablu CYY-F3x2.5 mmp;

  • iv. Un circuit pentru debitmetru, cablu CYY-F5x2.5 mmp;

  • v. Un circuit aeroterme, cablu CYY-F 3x2.5 mmp.


 • c. Un tablou general utilitati TG 2 Utilitati Statie de clorinare, cu o putere instalata Pi=10,62 kW si o putere simultan absorbita Psa=5,31 kW, care va fi racordat cu cablu CYY-F, 5x4 mmp in lungime de aprox. 20 m la FB tip E2+4.

Din TG 2 Utilitati Statie de clorinare sunt racordate:

 • i. Un circuit aeroterme, cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • ii. Doua circuite de iluminat si iluminat de siguranța, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • iii.  Un circuit de prize, cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • iv. Un circuit pompe epuisment, cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

 • v. Un circuit - ventilator, cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

Firida de branșament va fi preluata la o priza de pamant.

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica a sporului de putere pentru Statia de pompare Front captare Mărgineni 2,se va solicita distrubuitorului - DELGAZ-GRID S.A.,emiterea unui aviz tehnic de racordare.

 • •  Delimitarea instalațiilor proiectate se realizează de energie electrica se va realiza nivelul de tensiune de 0.4 kV, la papucii de racord ai cablului de racord FB E2+4 consumator din cutia de distribuție inlocuita a PTA 321.

 • •  Masurarea energiei electrice consumate se va realiza conform avizului tehnic de racordare care se va obține.

  Lucrări și capacități:Lucrări in investiția consumatorului

 • •  LES 1 kV 3x150+70mmp

  250 m

  • 1 buc

  28 m

  • 2 buc

  15 m

  20 m

  45 m

  75 m

  35 m


 • •  Firida de branșament tip E2+4

 • •  LES 1 kV, Cu, 3x50+25 mmp

 • •  Tablou general de utilitati

 • •  LES 1 kV, Cu, 5x10 mmp

 • •  LES 1 kV, Cu, 5x4 mmp

 • •  Cablu Cu 3x1.5 mmp

 • •  Cablu Cu 3x2.5 mmp

 • •  Cablu Cu 5x2.5 mmp

Lucrările se vor realiza in conformitate cu strategia DELGAZ-GRID S.A. privind instalațiile de distribuție de medie si joasa tensiune si se vor folosi numai materiale omologate si agreate de către DELGAZ-GRID S.A.

Lucrările pe tarif de racordare nu fac obiectul prezentei documentații. Documentația trateaza doar lucrările din grija consumatorului.

Lucrarea este determinata de solicitarea beneficiarului MUNICIPIUL BACAU -COMPANIA DE APA BACAU de alimentare cu energie electrica a rezervei de apa a municipiului Bacau, situata in mun. Bacau, pe str. Vasile Parvan, pe str. Frunzei in cartierul Gheraiesti si in comunele Mărgineni si Măgură, din instalații care aparțin S.C. DELGAZ-GRID S.A., in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare.

Lucrările pe tarif de racordare nu fac obiectul prezentei documentații. Documentația trateaza lucrările din grija consumatorului.

Conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele de interes public, aprobat prin Ordinul nr.59/02.08.2013 al Președintelui ANRE, modificat prin Ordinul nr.111/2018, beneficiarul va depune la S.C. DELGAZ GRID S.A. o documentație prin care va solicita emiterea unui aviz de racordare.

Elementele care stau la baza elaborării lucrării:
 • •  Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții nr. 191/2017 intocmita de S.C.

GENIUS COMPANY S.R.L.Piatra Neamț, jud. Neamț, avizata de Municipiul Bacau.

 • •  Avizul tehnic de racordare nr.1000048484 din 01.06.2011 emis de EON Moldova Distribuție;

 • •  Datele culese din teren.

  • Elementele de strategie și standardizare pentru realizarea instalațiilor de distribuție


a energiei electrice ale DELGAZ GRID S.A.


 • •  Alte date puse la dispoziție de beneficiar.

Caracteristicile energetice ale consumatorului
 • •   Tipul consumatorului: tertiar.

Statia de pompare Gheraiesti
 • •   Putere instalata - spor de putere:359.5 kW/422

 • •  Putere maxima simultan absorbita - spor de putere:179.75 kW / 211.47 kVA

 • •   Factor de putere: 0.85;

 • •   Regimul de functionare:in trei schimburi, intre orele 8-24, 7 zile pe saptamana;

 • •  Tensiunea de utilizare și abateri maxime admise : 230/400 V; ± 10 %.

Statia de repompare amplasata pe str.Vasile Parvan
 • •   Putere instalata:317.40 kW / 373.40 kVA;

 • •  Putere maxima simultan absorbita :252.90 kW / 297.53 kVA;

 • •   Factor de putere: 0.85;

 • •   Regimul de functionare:in trei schimburi, intre orele 8-24, 7 zile pe saptamana;

 • •  Tensiunea de utilizare și abateri maxime admise : 230/400 V; ± 10 %.

Statia de pompare Front captare Mărgineni 2

PT 321
 • •   Putere instalata existenta:30 kW / 35.29 kVA;

 • •  Putere maxima simultan absorbita existenta:28 kW / 32.94 kVA;

 • •   Putere instalata - spor de putere:88.07 kW /103.61 kVA;

 • •  Putere maxima simultan absorbita- spor de putere:59.035 kW / 69.45 kVA;

 • •   Putere instalata -final: 118.07 kW / 138.90 kVA;

 • •   Putere maxima simultan absorbita - final: 87.035 kW / 102.39 kVA

 • •   Factor de putere: 0.85;

 • •   Regimul de functionare:in trei schimburi, intre orele 8-24, 7 zile pe saptamana;

 • •  Tensiunea de utilizare și abateri maxime admise : 230/400 V; ± 10 %.


PT 322
 • •   Putere instalata existenta:30 kW / 35.29 kVA;

 • •   Putere maxima simultan absorbita existenta:28 kW / 32.94

 • 2.1.Particularități ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului

Rețelele electrice de medie tensiune sunt amplasate, conform in zona, respectiv planurilor de situație anexate, de-a lungul drumurilor de limita, în afara si in interiorul proprietăților, precum și pe domeniul public.

In zona in care se executa lucrările proiectate nu exista surse poluante iar instalațiile electrice, atat cele existente cat si cele proiectate, nu afecteaza mediul înconjurător si nu prezintă pericol de poluare.

După realizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea inițiala, iar amplasarea altor construcții sau instalații se va realiza la distanțele prevăzute de normativele în vigoare.

 • a.1) Regimul juridic


Pentru execuția lucrărilor este necesara ocuparea temporara si definitiva a unor suprafețe de teren de 567.00 mp.

Terenul aparține domeniului public administrat de Primăria municipiului Bacau si privat - Compania de apa Bacau.

După realizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea inițiala, iar amplasarea altor construcții sau instalații se va realiza la distanțele prevăzute de normativele în vigoare.

Pentru terenurile ocupate de noile instalații care vor fi amplasate in intravilanul municipiului Bacau si aparțin domeniului public aflat in administrarea Primăriei Municipiului Bacau se va obține Hotararea Consiliului Local Bacau.

a.2) Regimul economic

Pentru execuția lucrărilor este necesara ocuparea temporara si definitiva a unor suprafețe de teren de 567.00 mp, astfel:

SUPRAFAȚA OCUPATA

SPECIFICAȚIE

UM

CANTIT

ATE

mp/U

M

TOTAL

DEFINI

TIV

TEMP

ORAR

DETINATO i

RTEREN

mp

mp

mp

Statia de pompare Gheraiesti

1

LES 20 kV

m

108

1

108

108

COMPANI ;

A DE APA

BACAU

PT 20/0.4 KV ,400 kVA,

2.5x3.5=8.75mp

buc

1

8.75

8.75

8.75

LES 1 kV, 82 m total, din care 30 m in

săpătură, 52 m pe rastel

m

20

1

30

30

FB se montează in interior

TOTAL GHERAIESTI

146.75

8.75

138

mp

Statia de pompare Front captare Marqineni 2

J

1

LES 1 kV, 250 m

m

250

1

250

250

COMPANI A DE APA

BACAU

FB - langa statia de pompare

buc

1

0.5

0.5

0.5

TOTAL MĂRGINENI

250.5

0.5

250

mp

Statia de repompare

Vasile

i

I

Parvan

PTAB, 2.5x3.5 mp

mp

8.75

1

8.75

8.75

DOMENIU : PUBLIC-PRIMĂRIA MUNICIPI ULUI

LES 1 KV

m

160

1

160

160

FB, 0.5 mp

buc

1

0.5

0.5

TG, 0.5 mp

buc

1

0.5

.j șrT?

0.5

S.C.MARSTE S.R.L.

10 |65

y Nit. 1725 y

!

BACAU

TOTAL VASILE PARVAN

169.75

9.75

160

TOTAL GENERAL

567.00

19.00

548.00

mp

a.3) Regimul tehnic

La amplasarea instalațiilor electrice subterane si aeriene se respectă gabaritele și distanțele de apropiere față de construcții și alte instalații prevăzute de:

 • • NTE 007/08/00- Normativ pentru proiectarea șl executarea rețelelor de cabluri electrice;

 • •  PE 101/1995 - „Normativ pentru construc ia instalațiilor electrice de conexiuni și transformare cu tensiuni peste 1 kV”;

 • • Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gezelor naturale;

Se vor respecta si condițiile de coexistență impuse de prescripțiile tehnice în vigoare referitor la apropierile și încrucișările cu instalațiile existente și proiectate.

Amplasarea instalațiilor proiectate este prezentata in pl. nr. IE 02,IE03,IE04 /3(82) /2019.

Execuția lucrărilor nu va afecta circulația auto si pietonala, lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform "Normelor metodologice privind condițiile de inchidere a circulației specifice Ml si MLPTL"

Se va reface domeniul privat (carosabil trotuar, spatii verzi), in urma executării lucrărilor, de către o unitate specializata, in baza unui contract ferm pentru lucrări de reparații, respectandu-se cu strictete.

 • b) Topografia

S-au utilizat studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasare repere și liste cu repere în sistem de referință național pentru toată suprafața afectata de instalațiile electrice .

 • c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Din punct de vedere al indicelui cronokeraunic, conform NTE 001/03/00 - Normativ privind alegerea izolației,coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor-instalațiile electrice analizate sunt amplasate în zona C indice cronokeraunic 70 - 99 ore/an și grad II de poluare, iar din punct de vedere al condițiilor meteorologice conform NTE 003/04/00, instalațiile electrice sunt situate în zona B, cu domeniul de temperaturi intre - 30 4- +40 °C.

în zonele în care se execută lucrările proiectate nu există surse poluante iar instalațiile electrice, atât cele existente cât și cele proiectate, nu afectează

j.urator și nu


prezintă pericol de poluare. • d)Geologia, seismicitatea

S.C.MARSTE S.R.L.

Din punct de vedere geologic regiunea aparține unității externe a avanfosei carpatice, cu litologia alcătuită din depozite de molasă reprezentate prin marno-argile cu orizonturi de gresii calcaroase oolitice, argile, nisipuri și pietrișuri. Formațiunile cuaternare sunt alcătuite din depozite aluvionare.

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul liniei subterane proiectate este alcătuit din argilă nisipoasă galbenă, cu intercalații de nisip și pietriș.

 • •  Nivelul normal al apei subterane coboară sub - 2 m;

 • •  Gradul de seismicitate este 8 (zona B);

 • •  Adâncimea de îngheț - 90 cm;

 • •  Rezistivitatea solului -100 Om.

Caracteristicile geotehnice ale terenului din amplasamentul fundațiilor au următoarele valori apreciative:

 • •  presiunea convențională - 2.5 daN/cm2;

 • •  greutatea volumică a pământului în stare naturală -1800 daN/m3;

 • •  greutatea volumică a pământului submersat - 1000 daN/m3;

 • •  unghi taluz natural cp - 30°;

 • •  coeziunea aparentă - slabă.

 • e)devierile si protejările de utilități afectate:

Instalațiile proiectate se pot amplasa fara fara a fi necesara devierea sau protejarea utilităților existente in zona.

Din punct de vedere constructiv execuția lucrărilor proiectate respectă condițiile tehnice impuse conform reglementarilor in vigoare.

 • f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii

Executantul va avea in șantier, in dotare, truse de prim ajutor iar managerul de proiect va prevedea la sediul organizării de șantier un punct de prim ajutor. Executantul va asigura dotarea cu cabine WC ecologice si va utiliza sursele apropiate igienizate de apa potabila.

 • g) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea

Accesul la lucrare se face pe cai de acces existente.

Șantierul nefiind delimitat material, antreprenorul va semnaliza, avertiza, marca zona de lucru cel puțin cu o banda avertizoare si afișe relevante la intrare (conform HG 971/2006) specificandu-se purtarea obligatorie a căștii de protecție.

Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier întră în sarcina executantului până la recepția definitivă a lucrărilor.

Beneficiarul va numi un coordonator al lucrărilor si va asigura activitatile de instructaj

general la intrare in șantier a noilor angajați si a personalului antreprenorului. Nici un lucrator nu va avea acces in spațiul șantierului fara instructajul efectuat, conform prevederilor art. 82(2) din HG 1425/2006. • h) căile de acces provizorii

Nu este cazul.

 • i) bunuri de patrimoniu cultural imobil. Nu este cazul.

 • 2.2. SOLUȚIA TEHNICA

2.2.1.Situația energetica actuală din zona unde se va executa lucrarea: Caracteristicile instalațiilor existente

In apropierea zonei de amplasament a noului obiectiv exista următoarele instalații electrice care aparțin S.C.DELGAZ-GRID S.A.:

a)Statia de pompare Gheraiesti

Preluarea consumului se va realiza pe medie tensiune - 20 kV - , prin intermediul unui post de transformare nou proiectat, amplasat in incinta consumatorului, racordat la bara de 20 kV a PT 106 existent, prin LES 20 kV, Al, 3x1x150 mmp in lungime de aprox .108 m.

In vederea creării condițiilor de racordare se va monta o celula de 20 kV, echipata cu separator si întrerupător, in locul celulei nefunctionale, existente, care se va demonta.

Postul de transformare proiectat va fi preluat la o priza de pamant si va fi echipat cu :

 • ■  o celula de linie - racord la celula de linie proiectata;

 • ■  o celula de transformator;

 • ■  un transformator de 400 kVA;

 • ■  un tablou de distribuție de 0.4 kV.

Postul de transformare va fi preluat la o priza de pamant.

Din tabloul de joasa tensiune al PT PROIECTAT se va racorda o firida de branșament tip E4+4 cu o linie electrica subterana - LES 1 kV, Al, 2x(3x240+120) mmp, in lungime de aprox. 82 m.

Din FB proiectata se vor racorda:


 • 1. un tablou general TG 1 Pompe, cu o putere instalata Pi=320 kW si o putere simultan absorbita Psa=160 kW, cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x185+95) mmp, in lungime totala de aprox. 42 m, din care se vor alimenta cele 2 pompe de 160 kW fiecare;

 • 2. un tablou general TG 2 Pompe, cu o putere instalata Pi=30 kW si o putere simultan absorbita Psa=15 kW, cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x25+16) mmp, in lungime totala de aprox. 35 m din care se vor alimenta cele 2 pompe de 15 kW fiecare;

 • 3. un tablou general de utilitati, cu o putere instalata Pi=9,5 kW si o putere simultan absorbita Psa=4,75 kW din care se vor alimenta:

 • i.  pompa de epuismente, racordata cu cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

 • ii.  un debitmetru exterior, racordat cu cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

 • iii.  un circuit de prize - cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • iv. un circuit de iluminat - cablu CYY-F 3x1.5 mmp.

Firida de branșament va fi preluata la o priza de pamant. Se va realiza si o priza de pamant interioara.


i V

■ NR. 1725


Delimitarea instalațiilor se menține cea existenta, astfel:

Pe 20 kV

 • ■  alimentarea de baza: la papucii de racordare ai cablului 20 kV plecare din celula de linie din PT 213 spre PT 106;

 • ■   alimentarea de rezerva: papucii de racordare ai cablului 20 kV sosire in PT 106 din PT 327,

Masurarea energiei electrice consumate se realizează pe 20 kV si se menține cea existenta

Grupul de măsurare respecta specificațiile S.C. DELGAZ-GRID S.A.

Lucrări și capacități:

Lucrări in investiția consumatorului

Montare celula de linie echipata cu interupator

1 buc

LES 20 kV, Al, 3x1x150mmp

108 m

PT 20/0.4 kV, 400 kVA

1 buc

LES 1 kV, Al, 2x(3x240+120) mmp

82 m

FB tip E4+4

1 buc

LES 1 kV, Cu, 2x(3x185+95) mmp

42 m

LES 1 kV, Cu, 2x(3x25+16) mmp

35 m

Priza de pamant

2 buc

Cablu CYY 5x2.5 mmp

100 m

Cablu CYY 3x2.5 mmp

65 m

Cablu CYY 3x1.5 mmp

90 m

b)Statia de repompare, amplasată pe str. Vasile Pârvan, in cartierul CFR din municipiul Bacau

Preluarea consumului se va realiza pe medie tensiune, prin intermediul a doua module amplasate alaturat, pe domeniul public, astfel:

primul modul - de conexiune

■ va fi racordat in sistem intrare- ieșire, la LES 6 kV existenta PT 89-PT 255. Acestea sunt lucrări pe tarif de racordare si nu fac obiectul prezentei documentații.

Pentru alimentarea cu energie electrica a Statiei de repompare Vasile Parvan,se va solicita distrubuitorului - DELGAZ-GRID S.A.,emiterea unui aviz tehnic de racordare.

al doilea modul - PT PROIECTAT:


 • c.

 • d.


va fi racordat radial, la MCAv cu LES 20 kV cu funcționare la 6 kV, cablu Al - 3x1x150 mmp in lungime de aprox. 5 m

va fi echipat cu:

■ o celula de linie - racord la modulul de conexiune

 • ■  o celula de transformator;

 • ■  un transformator de 400 kVA;

 • ■  un tablou de distribuție de 0.4 kV.

PTAv va fi preluat la o priza de pamant.

Din tabloul de joasa tensiune al PT PROIECTAT se va racorda o firida de branșament tip E4+4 cu o linie electrica subterana - LES 1 kV, Cu, 2x(3x240+120) mmp, in lungime de aprox.160 m.

Din FB proiectata, amplasata pe trotuar, langa statia de repompare, se vor racorda:

■ Tabloul general al celor sase pompe, cu o putere instalata Pi=270 kW si o putere simultan absorbita Psa=225 kW, amplasat in containerul de langa statia de repompare cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x150+70) mmp, in lungime totala de aprox. 20 m;

• un tablou general de utilitati 1, cu o putere instalata Pi=42,34 kW si o putere simultan absorbita Psa=25,38 kW montat langa FB proiectata, alimentat cu cablu Cu 5x10 mmp in lungime de 15 m, din care se vor racorda:

 • ■  un circuit de prize , cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • ■   un circuit de iluminat interior si exterior, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • ■  un circuit pentru un ventilator, cablu CYY-F 3x2.5 mmp.

 • •  pompa evacuare apa P=0.7 kW,racordata cu cablu CYY-F 3x1.5 mmp;

 • •  ventilator P=2 kW,racordat cu cablu CYY-F 3x2.5 mmp:

 • •  2 grupuri de aeroterme de cate 2 buc fiecare, avand in total P=8 kW, fiecare grup racordat cu cablu de CYY-F -3x2.5 mmp;

 • •  Un circuit de prize P=2kW, racordat cu cablu de CYY-F - 3x2.5 mmp;

 • •  Iluminat interior si exterior P=2 kW, racordat cu cablu de CYY-F - 3x2.5 mmp;pentru iluminatul exterior se va monta in apropierea statiei de repompare un stâlp SC 10002;

 • •  Macara - P=0.5 kW, racordata cu cablu de CYY-F -5x2.5 mmp;

 • •  Debitmetru P=0.2 kW racordat cu cablu de CYY-F -3x2.5 mmp;

 • •  Grinda rulanta.

■ un tablou general de utilitati 2, cu o putere instalata Pi=5,054 kW si o putere simultan absorbita Psa=2,527 kW amplasat in container, alimentat cu cablu Cu 5x4 mmp, in lungime de 20 m, din care se vor

un circuit de iluminat interior si exterior, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

un circuit pentru un ventilator, cablu CYY-F 3x2.5 mmp.

Firida de branșament va fi preluata la o priza de pamant.

 • •  Delimitarea instalațiilor proiectate se realizează la papucii cablului de 20(6) kV de alimentare din celula de racord plecare din modulul de conexiune spre consumator, PT PROIECTAT.

 • •  Masurarea energiei electrice consumate se va realiza pe 6 kV, conform avizului tehnic de racordare care se va obține.

Grupul de măsurare va fi montat conform specificațiilor S.C. DELGAZ-GRID S.A. Contorul si toate elementele componente ale grupului de măsură vor avea posibilitatea sigilării împotriva intervențiilor neautorizate.

Lucrări și capacități :

Lucrări in investiția consumatorului

 • •  LES 20 kV 3x1x150mmp                                 10 m

 • •  Post de transformare PT 6/0.4 kV, 400 kVA                      1 buc

LES 1 kV, Al, 2x(3x240+120) mmp

160 m

 • 1 buc

30 m

 • 2 buc

15 m

1 buc

56 m

160 m

63 m

63 m


FB tip E4+4

LES 1 kV, Cu, 2x(3x150+70) mmp

Tablou general de utilitati

LES 1 kV, Cu, 5x10 mmp

Stâlp de iluminat

Cablu Cu 3x1.5 mmp

Cablu Cu 3x2.5 mmp

Cablu Cu 5x4 mmp

Cablu Cu 5x2.5 mmp

c)Statia de pompare Front captare Mărgineni 2

Preluarea consumului se va realiza din PT 321,pe joasa tensiune, prin intermediul unei firide de branșament FB - tip E2+4, racordata radial cu LES 1 kV, cablu Al, 3x150+70 mmp in lungime de aprox.250 m la cutia de distribuție înlocuita, a PTA 321 (PTA - post de transformare aerian).

Din FB se vor racorda:

 • d. Un tablou general - TG Pompe, cu o putei putere simultan absorbita Psa=45 kW, rac 3x50+25 mmp


 • e. Un tablou general - TG 1 Utilitati Statie de pompare, cu o putere instalata Pi=17,45 kW si o putere simultan absorbita Psa=8,725 kWcare va fi racordat cu cablu CYY-F, 5x10 mmp in lungime de aprox. 15 m. Din TG 1 sunt racordate:

 • i. Un circuit de iluminat, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • ii. Un circuit - pompa de evacuare apa, cablu CYY-F3x2.5 mmp;

 • iii. Un circuit de prize, cablu CYY-F3x2.5 mmp;

 • iv. Un circuit pentru debitmetru, cablu CYY-F5x2.5 mmp;

 • v. Un circuit aeroterme, cablu CYY-F 3x2.5 mmp.

 • f.  Un tablou general utilitati TG 2 Utilitati Statie de clorinare, cu o putere instalata Pi=10,62 kW si o putere simultan absorbita Psa=5,31 kW, care va fi racordat cu cablu CYY-F, 5x4 mmp in lungime de aprox. 20 m la FB tip E2+4.

Din TG 2 Utilitati Statie de clorinare sunt racordate:

 • i. Un circuit aeroterme, cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • ii. Doua circuite de iluminat si iluminat de siguranța, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • iii.  Un circuit de prize, cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • iv. Un circuit pompe epuisment, cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

 • v. Un circuit - ventilator, cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

Firida de branșament va fi preluata la o priza de pamant.

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica a sporului de putere pentru Statia de pompare Front captare Mărgineni 2,se va solicita distrubuitorului - DELGAZ-GRID S.A.,emiterea unui aviz tehnic de racordare.

• Delimitarea instalațiilor proiectate se realizează de energie electrica se va realiza nivelul de tensiune de 0.4 kV, la papucii de racord ai cablului de racord FB E2+4 consumator din cutia de distribuție înlocuita a PTA 321.

• Masurarea energiei electrice consumate se va realiza conform avizului tehnic de racordare care se va obține.

Lucrări și capacități:

Lucrări in investiția consumatorului
 • • LES 1 kV3x150+70mmp


  17 |65


 • •  Firida de branșament tip E2+4

 • •  LES 1 kV, Cu, 3x50+25 mmp

 • •  Tablou general de utilitati

 • •  LES 1 kV, Cu, 5x10 mmp

 • •  LES 1 kV, Cu, 5x4 mmp

 • •  Cablu Cu 3x1.5 mmp

 • •  Cablu Cu 3x2.5 mmp

 • •  Cablu Cu 5x2.5 mmp

  20 m

  45 m

  75 m

  35 m


Lucrările se vor realiza in conformitate cu strategia DELGAZ-GRID S.A. privind instalațiile de distribuție de medie si joasa tensiune si se vor folosi numai materiale omologate si agreate de către DELGAZ-GRID S.A.

Lucrările pe tarif de racordare nu fac obiectul prezentei documentații. Documentația trateaza doar lucrările din grija consumatorului.

d) Trasarea lucrărilor

Prin trasare se realizează transpunerile planurilor de execuție pe teren, a formei si dimensiunilor exacte ale lucrărilor ce urmeaza sa se execute.

Trasarea lucrărilor se va face in două etape:

 • •  fixarea reperelor în teren si a axelor, pe baza planului de situate, etapa ce se executa de beneficiar la predarea amplasamentului;

 • •  trasarea lucrărilor în detaliu, operațiune ce se face de către executant.

 • •  înaintea începerii lucrărilor, executantul, beneficiarul si S.C. DELGAZ GRID S.A vor convoca la teren proiectantul. Convocarea va făcută de către beneficiar cu o zi înainte de predarea amplasamentului.

 • •  Constructorul are obligația să anunțe, în timp util proiectantului data începerii lucrărilor, pentru ca, în conformitate cu prevederile legale, acesta să poată urmări modul de respectare a prevederilor proiectului.

 • •  Orice neconcordanta intre prevederile proiectului si teren va fi adusa la cunoștința proiectantului pentru punerea de acord.

 • •  Orice modificare adusa documentației fara a fi adusa la cunoștința proiectantului va fi suportata de cel care a produs modificarea.

e) Protejarea lucrărilor executate si a materialelor din șantier

Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier întră în sarcina executantului până la recepția definitivă a lucrărilor.

Beneficiarul va numi un coordonator al lucrărilor si va asigura activitatile de instructaj general la intrare in șantier a noilor angajați si a personalului antreprenorului. Nici un lucrator nu va avea acces in spațiul șantierului fara instructajul efectuat, conform prevederilor art. 82(2) din HG 1425/2006.

f) Organizarea de șantier

Având in vedere ca lucrările se executa in municipiul Bacau, nu este necesara delimitarea unei organizări de șantier.

Executantul va avea in dotare truse de prim ajutor iar managerul de proiect va

prevedeaer un punct de prim ajutor. Executantul va amenaja deșeurilor din hârtie si carton, material plastic, fier, deșeuri containere special pentru fiecare tip de deseu.de colectare sortata a amplasarea de


Mașinile / echipamentele de lucru vor fi conform cerințelor esentiale/minime de securitate (documente de punere in conformitate si carte tehnica, după caz).

Echipamentele de munca sa aiba durata de serviciu normal nedepasita si mentenanta la termenele scadente (revizii, reparații, verificări electrostatice, autorizări ISCIR, după caz).

Lucratorii vor utiliza echipament individual de protecție certificat, in concordanta cu evaluările riscurilor de expunere si avand inscripționat firma antreprenoriala sau semne/sigle distinctive.

Ocupațiile: lucrator la inaltime, sudor electric, electrician, legator de sarcina, agent semnalizare, deservent nacela autoridicatoare, etc. vor fi autorizate.

Executantul va asigura:

- efectuarea instructajului de securitate a muncii in toate fazele conform procedurii si normelor metodologice;

eliminarea nonconformitatilor consemnate in registrul de coq

au fost transmise;

elaborarea planul propriu de securitate avizat de coordonator

II.MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI

Memoriu corespondent - specialitatea electrice


Instalațiile au fost proiectate in conformitate cu normativele vigoare:
 • •  NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice;

 • •  PE 101/1985-Normativ pentru construcția instalațiilor electrice de conexiuni și transformatoare cu tensiuni peste 1 kV;

 • •  1 RE -Ip 30/2004 - îndreptar de proiectare si execuție a instalațiilor de legare la pamant;

 • •   17/2011 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.c.

1. Montare celula de linie in PA 106 Bacau

In vederea creării condițiilor de racordare, in PT 106 din incinta Statie de Pompare Gheraiesti, se va monta o celula de linie , de tip deschis,avand următoarea echipare:

 • ■  Bare izolate Un=24 kV, ln=630 A;

 • ■  Separator de sarcina in SF6;

 • ■  întrerupător in vid ln=630 A;

 • ■  CLP 24 kV, 200 A;

 • ■  3 tansformatoare de curent cu doua infasurari secundare 100/5/5A, clasa de precizie 0,5;

 • ■  Prize pentru verificarea prezentei tensiunii.

Celula va fi preluata la o instalație de legare la pamant.

2. LES 20 kV

S.C.MARSTE S.R.L.

19 |65Stația de pompare Gheraiesti

Se va realiza LES 20 kV Al, 3x1x150 mmp, care se va amplasa intre celula de linie de 20 kV nou montata in PA 106 si PTAb 20/0.4 kV, 1x400 kVA proiectat, pe o lungime de aprox.108 m.

Cablul va fi pozat in canalul de cabluri din interiorul postului PT 106, pe o lungime de aprox.10 m, iar pe o lungime de aprox. 82 m se va poza in pamant.

Rețelele subterane de medie tensiune, sunt amplasate, conform planurilor de incadrare in zona, respectiv planurilor de situație anexate, de-a lungul drumurilor de acces din zonă, la limita si în interiorul proprietății, pe domeniu apartinand Companiei de apa Bacau.

Statia de repomparo amplasata pe str. Vasilo Parvan

In cazul Statiei de repompare de pe str. Vasile Parvan,retelele subterane de medie tensiune, sunt amplasate, conform planurilor de incadrare in zona, respectiv planurilor de situație anexate, de-a lungul drumurilor de acces din zonă, la limita si în afara proprietății , pe domeniu public.

In ambele zone in care se executa lucrările proiectate nu exista surse poluante, iar instalațiile electrice, atat cele existente, cat si cele proiectate, nu afecteaza mediul înconjurător si nu prezintă pericol de poluare.

LES 20 kV se vor realiza cu cablu din aluminiu, (3x1 x 150 mmp), cu izolație din polietilena reticulata, cu manta exterioara de polietilena termoplastica, cu protecție transversala si longitudinala la pătrunderea apei, cu cabluri 20(6) kV din Al:

 • ■  monofazate, avand secțiunea 150 mmp,

 • ■  ecran de cupru 25 mmp,

La pozarea in pamant, cablurile se vor poza la adancimea minima de 0.8 m, intre doua straturi de nisip de cca. 10 cm grosime fiecare, protejate cu placi si folie PVC.

La suvtraversari de drumuri, zone carosabile, cablurile se vor proteja in tuburi PVC si se vor încastra in beton.

Pentru marcarea traseului cablului, a mansoanelor, precum si a intersecțiilor cablurilor cu alte instalații și construcții se utilizează markere, borne și ținte.

Marcarea schimbării direcției cablului se realizează cu borne din beton și ținte metalice, conform STAS 9570/1, iar subteran se montează markere electronice de identificare a caracteristicilor tehnice și de amplasare ale LES 20 kV.

Pozarea cablurilor electrice se va realiza cu respectarea distanțelor minime admise de apropiere față de construcții, precum și de intersecție și paralelism cu alte instalații din zonă, conform, NTE 007/08/00.

Traseele LES 20 kV proiectate sunt prezentate în planșele IE 02, IE03, IE 04 anexate.

3. Post de transformare proiectat- PTAv, 20/0.4 kV, 6/0.4 kV

20 |65


In ambele statii de pompare - Gheraiesti si repompare Vasile Parvan, se va monta cate un post de transformare in anvelopa. Posturile vor fi echipate cu celula de linie si celula de transformator, transformator si tablou de joasa tensiune:

Celula de linie va fi echipata cu:

 • •  separator de sarcina cu izolație in SF6 combinat cu CLP, cu izolația barelor in aer;

 • •  indicator de prezenta a tensiunii;

 • •  controlul concordantei fazelor;

 • •  dispozitiv de semnalizare avarii pe LES 20 kV de racord cu lampa exterioara si rezistenta anticondens celula;

Celula de transformator va fi echipata cu:

 • •  separator de sarcina cu izolație in SF6 combinat cu CLP si siguranțe fuzibile de MT cu percutor pentru protecția transformatorului, cu izolația barelor in aer;

 • •  indicator de prezenta a tensiunii;

 • •  rezistenta anticondens celula.

Transformatoarele de putere, vor fi:

 • •  etanș, 20/0.4 kV, 1x400 kVA in cazul statiei de pompare Gheraiesti

 • •  etanș, 6/0.4 kV, 1x400 kVA in cazul statiei de pompare Vasile Parvan

 • •  grupa de conexiuni DYn-05;

 • •  cu termometru cu 2 contacte: semnalizare supratemperatura si declanșare supratemperatura;

 • •  cu răcire in ulei.

Pe joasa tensiune, PT proiectat va fi prevăzut cu 2 tablouri de distribuție echipate cu:

 • •  intrerupator pe circuitul general de 1000 A;

 • •  10 circuite de forța cu siguranțe;

 • •  Tablou de servicii proprii - iluminat si prize.

Celulele postului de transformare vor avea inscripții de identificare din care sa rezulte clar destinația lor. Compartimentele de medie tensiune, de joasa tensiune si de transformator vor avea inscripții de avertizare privind pericolului de electrocutare, conform STAS 297/2-1992 si prescripțiilor minime pentru semnalizarea se securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

PT proiectat va fi inscripționat cu respectarea prevederilor STAS 297/1/1988 si STAS 297/2/1992.

Amplasamentul postului de transformare este prezentat in pl.nr. 2,3 fila 1 si 2, proiect nr. 1/2016, iar schema electrica a monofilara este redata in pl. 8,9/1/2016 anexate.

4. Fundații de beton

Anvelopele posturilor de transformare se vor monta fiecare pe cate o fundație din beton.

Betonul utilizat pentru elementele prefabricate este de clasa C6/7.5 C si C12/15 pentru monolitizare cu armaturi de rezistenta din PC 52 si etrieri din            :

Săpăturile vor fi realizate cu sprijiniri, iar in perioada montării fundațiilor si a rea izari lucrărilor de monolitizare se vor face epuismente in funcție de debitul de infiltrație a aoelot subterane.

Lucrările de săpătură mecanica pot fi realizate cu linia electrica sub tensiune daca nu exista pericolul apropierii de conductoare la o distanta mai mica de 4.00 m si personalul deservent este instruit cu privire la normele de securitate si sanatate in munca aplicabile in acest caz.

Execuția lucrărilor de fundație se va face conform planului nr. 6/17/2013 anexat.

5, Instalația de legare la pamant

La posturile de transformare se realizează o instalație de legare la pământ extericară, conform îndreptar de proiectare 1.RE-IP 30-04, a cărei rezistență de dispersie nu va depăși 4 Q:

 • •  cu electrozi verticali din țeava de OL zincat 60 x 4,5 mm, montati la o adâncime; de

0.8 m masurata de la partea superioara a electrodului pana la nivelul solului;

 • •  cu electrozi orizontali din OL zincat 40x4mm montati la o adâncime de 0.5 m. Instalațiile de legare la pamint interioara si exterioara vor fi legate intre ele, in vederea realizării unei rezistente echivalente de maxim 4 ohmi. Toate elementele prizei de pamant vor fi zincate .

La instalația exterioara de legare ia pamant se racordează următoarele elemente:

 • -  părțile metalice ale celulelor si elementelor de MT;

 • -  ecranele metalice si armaturile cablurilor de MT;

 • -  alte elemente conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru (îngrădiri de protecție, usi de acces, suporți de fixare, etc).

Legarea pârtilor metalice ale echipamentelor electrice si a pârtilor metalice ale celorlalte elemente conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru (îngrădiri de protecție, usi de acces, suporți de fixare, etc) la centura de impamantare se va face in conformitate cu prevederile precriptiilor in vigoare referitoare la realizarea prizelor pamant pentru instalațiile si echipamentele electrice.

înainte de punerea în funcțiune, instalația de legare la pământ va fi verificată, încercată și vor fi emise fișe și buletine de încercare.

La recepția și darea în exploatare a instalației de legare la pământ se efectuează verificarea existenței unei legături eficiente între priza de pământ și elementele legate la pământ.

Priza de pamant se va realiza conform planului nr. IE 14.

6.LES 1 kV

In cazul Stafiei de pompare Gheraîesti, se va realiza LES 1 kV avand secțiunea 2x(3x240+120mmp), Al,cu izolație din polietilena reticulata si manta de polietilena, cu bariera longitudinala si transversala la pătrunderea apei, de racord intre postul de tramsformare proiectat PT 20/0.4 KV si firida de distribuție.

Lungimea LES este de aproximativ aprox. 82 m.

Din firida de branșament montata in incinta aceastei statii, se vor racorda:

 • 1. un tablou general TG 1 Pompe, cu o putere instalata Pi=320 kW si o putere simultan absorbita Psa=160 kW, cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x185+95) mmp, in lungime totala de aprox. 42 m, din care se vor alimenta cele 2 pompe de 160 kW fiecare;

 • 2. un tablou general TG 2 Pompe, cu o putere instalata Pi=30 kW si o putere simultan absorbita Psa=15 kW, cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x25+16) mmp, in lungime totala de aprox. 35 m din care se vor alimenta cele 2 pompe de 15 kW fiecare;

 • 3. un tablou general de utilitati, cu o putere instalata Pi=9,5 kW si o putere simultan absorbita Psa=4,75 kW, din care se vor alimenta:

 • i.  pompa de epuismente, racordata cu cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

 • ii.  un debitmetru exterior, racordat cu cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

 • iii.  un circuit de prize - cablu CYY-F 3x2.5 mmp.

 • iv. un circuit de iluminat - cablu CYY-F 3x1.5 mmp.

In cazul Stafiei de pompare Front captare apa Mărgineni 2, se va realiza LES 1 kV avand secțiunea AI,(3x150+70mmp), cu izolație din polietilena reticulata si manta de polietilena, cu bariera longitudinala si transversala la pătrunderea apei, de racord intre cutia de distribuție a postul de transformare existent PTA 321, 6/0.4 KV- 100 kVA si firida de distribuție.

Lungimea LES este de aproximativ aprox. 250 m.

Din firida de branșament montata in incinta aceastei statii, se va racorda un tablou general pompe, cu cablu Cu, 3x50+25mmp, inlungime totala de aprox. 28 m, TG Utilitati Statie de clorinare, racordat cu conductor CYY-F 5x4 mmp, in lungime de 20 m, precum si TG Utilitati Statie de pompe, racordat cu cablu de cupru, 5x10 mmp, in lungime de 15 m.

In cazul Stafiei de pompare de pe str. Vasile Parvan,se va realiza LES 1 kV avand secțiunea 2x(3x240+120mmp), Al, cu izolație din polietilena reticulata si manta de polietilena , cu bariera longitudinala si transversala la pătrunderea apei.

Lungimea LES este de aprox. 160 m.

Din FB proiectata, amplasata pe trotuar, langa statia de repompare, se vor racorda:

■ Tabloul general al celor sase pompe, cu o putere instalata Pi=270 kW si o putere simultan absorbita Psa=225 kW, amplasat in containerul de langa statia de repompare cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x150+70) mmp, in lungime totala de aprox. 20 m;

• un tablou general de utilitati 1, cu o putere instalata Pi=42,34 kW si o putere simultan absorbita Psa=25,38 kW montat langa FB proiectata, alimentat cu cablu Cu 5x10 mmp in lungime de 15 m, din care se vor racorda:

 • ■  un circuit de prize , cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • ■   un circuit de iluminat interior si exterior, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • ■  un circuit pentru un ventilator, cablu CYY-F 3x2.5 mmp.

• pompa evacuare apa P=0.7 kW,racordata cu cablu CYY-F 3x1.5 mmp;

 • •  2 grupuri de aeroterme de cate 2 buc fiecare, avand in total P=8 kW, fiecare grup racordat cu cablu de CYY-F -3x2.5 mmp;

 • •  Un circuit de prize P=2kW, racordat cu cablu de CYY-F - 3x2.5 mmp;

 • •  Iluminat interior si exterior P=2 kW, racordat cu cablu de CYY-F - 3x2.5 mmp;pentru iluminatul exterior se va monta in apropierea stafiei de repompare un stâlp SC 10002;

 • •  Macara - P=0.5 kW, racordata cu cablu de CYY-F -5x2.5 mmp;

 • •  Debitmetru P=0.2 kW racordat cu cablu de CYY-F -3x2.5 mmp;

 • •   Grinda rulanta.

■ un tablou general de utilitati 2, cu o putere instalata Pi=5,054 kW si o putere simultan absorbita Psa=2,527 kW amplasat in container, alimentat cu cablu Cu 5x4 mmp, in lungime de 20 m, din care se vor racorda următorii consumatori:

 • ■  un circuit de prize, cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • ■   un circuit de iluminat interior si exterior, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • ■  un circuit pentru un ventilator, cablu CYY-F 3x2.5 mmp.

La pozarea in pamant, cablurile se vor poza la adancimea minima de 0.8 m, intre doua straturi de nisip de cca. 10 cm grosime fiecare, protejate cu placi si folie PVC.

La subtraversari de drumuri, zone carosabile, cablurile se vor proteja in tuburi PVC si se vor incastra in beton.

Pentru marcarea traseului cablului, a mansoanelor, precum si a intersecțiilor cablurilor cu alte instalații și construcții se utilizează markere, borne și ținte.

Marcarea schimbării direcției cablului se realizează cu borne din beton și ținte metalice, conform STAS 9570/1, iar subteran se montează markere electronice de identificare a caracteristicilor tehnice și de amplasare ale LES 1 kV.

Pozarea cablurilor electrice se va realiza cu respectarea distanțelor minime admise de apropiere față de construcții, precum și de intersecție și paralelism cu alte instalații din zonă, conform, NTE 007/08/00.

Traseele LES 1 kV proiectate sunt prezentate în planșele IE 02, IE03, IE 04 anexate.

7.Firida de branșament

Se vor monta trei firide de branșament realizate cu un grad de protecție IP 54, fixate pe un soclu din policarbonat, cu fundație din beton . Intrările si ieșirile cablurilor de joasa tensiune se vor realiza prin partea inferioara . Usa de acces va fi securizata. Barele principale vor fi realizate din cupru . Firidele vor fi inscripționate.

Se vor monta FB la limita de proprietate, astfel:

1. In incinta clădirii Statiei de pompare Gheraiesti - 1 buc, racordata la tabloul de distribuție al PT 20/0.4 kV, 1x400 kVA proiectat.24 |65


 • 2. pe peretele exterior al Statiei de pompare Mărgineni- 1 buc, racordata la cutia de distribuție a PTA 321,6/0.4 kV, 1x400 kVA proiectat.

 • 3. pe peretele exterior al Statiei de repompare de pe str. Vasile Parvan- 1 buc racordata la tabloul de distribuție al PT 6/0.4 kV, 1x400 kVA proiectat.

Firidele de branșament vor fi preluate la o instalație de legare la pamant.

8-lnstalatia de legare la pamant FB

La firidele de branșament se realizează cate o instalație de legare la pământ exterioară, conform STAS 12604/4-89 și îndreptar de proiectare 1.RE-IP 30-04, a cărei rezistență de dispersie nu va depăși 4 Q .

Toate elementele prizei de pamant vor fi zincate.

La instalația exterioara de legare la pamant se racordează următoarele elemente:

 • -  ecranele metalice si armaturile cablurilor de JT;

 • -  elementele metalice ale firidei;

 • -  alte elemente conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru (ingradiri de protecție, usi de acces, suporți de fixare, etc).

Legarea pârtilor metalice ale echipamentelor electrice si a pârtilor metalice ale celorlalte elemente conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru (îngrădiri de protecție, usi de acces, suporți de fixare, etc) la centura de impamantare se va face in conformitate cu prevederile precriptiilor in vigoare referitoare la realizarea prizelor pamant pentru instalațiile si echipamentele electrice

înainte de punerea în funcțiune, instalația de legare la pământ va fi verificată, încercată și vor fi emise fișe și buletine de încercare.


La recepția și darea în exploatare a instalației de legare la pământ ectuează verificarea existenței unei legături eficiente între priza de pământ și e pământ, conform STAS 12604/4-89.

Priza de pamant se va realiza conform planului nr. IE 14.

9.Tablou general de utilități

Stația de pompare Gheraiesti

Din firida de branșament montata in incinta Statiei de pompare se va racorda CYAbY 5X6 mmp un tablou general de utilitati, pentru alimentarea consumate debitmetru, vana epuismente, iluminat, prize.

Statia de pompare Mărgineni

Din firida de branșament montata in incinta Statiei de pompare se va racorda cu cablu CYAbY 5X4 mmp un tablou general de utilitati Statie de clorinare, si un tablou general de utilitati Statie de pompe alimentat cu cablu CYAbY 5X4 mmp, pentru alimentarea consumatorilor din interior: debitmetru, vana epuismente, iluminat, prize.

Statia de repompare de pe strada Vasile Parvan

Din firida de branșament montata in incinta Statiei de pompare se va racorda cu cablu CYY F 5X10 mmp un tablou general de utilitati TG 1 pentru alimentarea consumatorilor din interior: debitmetru, vana epuismente, iluminat, prize, aeroterme, ventilator, macara, pod rulant.

Din FB se racordează TG 2 cu cablu CYY F 5X4 mmp.

Tablourile generale asigura:
 • - racordarea instalațiilor de utilizare;

 • - protecția la scurtcircuit, la suprasarcina si la curenti diferențiali reziduali a coloanelor de alimentare a consumatorilor;

 • - protecție împotriva sustragerilor de energie electrica si a deteriorării echipamentului prin acțiunea unor persoane neavizate;

-protecție împotriva electrocutării prin atingere directa a circuitelor si echipamentelor din interiorul cutiei;

 • - posibilitatea realimentării de către consumator, in cazul acționarii protecției la un defect in instalațiile acestuia .

Caracteristici constructive:
 • -  Carcasa va fi confecționată din policarbonat, care asigura gradul de protecție IP 54;

Ușile de acces ( executate din policarbonat transparent ) se vor fixa, pe cate una din laturile verticale, prin intermediul a doua balamale, iar pe celelalte, vor fi prevăzute cu sistem de securizare in cate un singur punct alcătuit din :

 • - încuietoare standard cu bara dubla,

 • - sistem automat de incuiere cu mâner rabatabil,

 • - blocare sistem prin butuc cu cheie;

 • - In dreptul intreruptoarelor automate, vor fi prevăzute ferestre pentru a se permite deconectarea/ conectarea ușoara a acestora;

Scheletul metalic pentru montarea contoarelor monofazate si pentru montarea aparatajului de protecție va fi realizat din tabla zincata ;

Aparatajul de protecție este format din intreruptoare automate bipolare (prevăzute cu protecție la suprasarcina, scurtcircuit, defecte de izolație si la supratensiuni de frecventa industriala la întreruperea accidentala a nulului)

 • -  Barele principale/caile de curent vor fi executate din cupru si vopsite in culorile standard ;

 • - Accesul cablurilor in TG se face numai pe la partea inferioara a acesteia ;

 • - Cutia va fi prevăzută la interior cu un șurub la care sa se poata efectua legătură electrica la priza de pamant a clădirii sau instalației .

 • - TG va avea prevăzut un marcaj vizibil cu indicator de interzicere conf. STAS 297/2 - 92.

Circuitele de prize se vor proteja cu disjunctoare 1P+N cu protecție la scurtcircuit și suprasarcină și protecție diferențială de 30mA.

Circuitele de iluminat se vor proteja cu disjunctoare 1P+N, 10 A.

Dimensionarea instalațiilor s-a făcut respectând normativele în vigoare privind dotarea apartamentelor cu utilități acționate electric.

Schemele electrice ale circuitelor sunt redate in planurile si schemele electrice anexate.

Dimensionarea coloanelor individuale s-a făcut conform 17-2011 și PE 155/92.

Instalația electrică pentru coloanele individuale se va executa cu cabluri de cupru cu rezistență sporită la propagarea focului, CYYF 5x2.5 mmp, CYYF3x2.5 mmp, montate în tuburi de protecție și pe jgheaburi de cabluri.

Pentru trecerea coloanelor s-au prevăzut goluri în planșee care se vor etanșa cu materiale incombustibile, rezistente la foc.

Se va acorda o mare atenție la etanșarea golurilor din pereți și planșee la trecerea coloanelor.

Inscripționarea se va face conform:

 • •   SR ISO 3864-9/2009. Simboluri grafice. Culori si semne de securitate. Partea 2 Principii de proiectare pentru etichetarea de securitate a produselor;

 • •   HG 971 /2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

 • •   IP-SSM 33 - Instrucțiune proprie de securitate si sanatate in munca pentru Semnalizare de securitate si/sau sanatate a instalațiilor electrice”.

Inscripționarea de avertizare are forma unui triunghi echilateral realizat cu chenar negru și fond de culoare ‘'galben de securitate”. In interiorul triunghiului se grafiază cu culoare neagră semnul pericol de electrocutare ‘'săgeată frântă și textul”

PERICOL ELECTRIC!


Inscripționarea de identificare se realizează pe un dreptunghi cu fondul de culoare albă și cu grefierea textului cu negru și va cuprinde:

 • •  Denumirea gestionarului ( S.C.DELGAZ-GRID S.A., S.C.MUNICIPIUL BACAU S.A.)

 • •  Anul montării.

Inscripționarea se va realiza conform pl. nr. IE 19.

3. CAIETUL DE SARCINI


Caietul de de sarcini face parte integrantă din proiectul tehnic.

In caietul de sarcini sunt cuprinse elementele tehnice și calitative menționate în


planșe și descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj și asp


4. LISTELE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI


Și


Z"8e anexeaza listele cu cantitatile de lucrări pentru fiecare obiect și categorie de lucrări în parte.

5. ORGANIZAREA DE ȘANTIER

Organizarea de șantier va fi făcută de executant si va cuprinde:

 • -  containere pentru muncitori

 • -  containere izolate pentru depozitarea materialelor si sculelor

 • -  cisterne pentru alimentarea cu apa

 • -  WC ecologic

 • -  telefonie GSM

 • -  transport muncitori

Executantul va avea in șantier, in dotare, truse de prim ajutor iar managerul de proiect va prevedea la sediul organizării de șantier un punct de prim ajutor. Executantul va asigura dotarea cu cabine WC ecologice si va utiliza sursele apropiate igienizate de apa potabila. Beneficiarul va sprijini antreprenorul pentru racordul de energie electrica si iluminatul general al șantierului. Pentru salubrizare generala si locala Executantul va amenaja punctual de colectare sortata a deșeurilor din hârtie si carton, material plastic, fier, deșeuri alimentare prin amplasarea de containere special pentru fiecare tip de deseu.

Mașinile / echipamentele de lucru vor fi conform cerințelor esențiale / minimede securitate (documente de punere in conformitate si carte tehnica, după caz).

Echipamentele de munca sa aiba durata de serviciu normal nedepasita si mentenanta la termenele scadente (revizii, reparații, verificări electrostatice, autorizări ISCIR, după caz).

Lucratorii vor utiliza echipament individual de protecție certificat , in concordanta cu evaluările riscurilor de expunere si avand inscripționat firma antreprenoriala sau semne/sigle distinctive.

Ocupațiile executate de lucrator la inaltime, sudor electric, electrician, legator de sarcina, agent semnalizare, deservent nacela autoridicatoare, etc. vor fi autorizate.

Executantul va asigura :

 • •  efectuarea instructajului de securitate a muncii in toate fazele conform procedurii si normelor metodologice;

 • •  eliminarea nonconformitatilor consemnate in registrul de coordonare si care le-au fost transmise;

 • •  elaborarea planul propriu de securitate avizat de coordonatorul de securitate.

 • 6. MĂSURI DE SANATATE SI SECURITATE A MUNCII ȘI PSI

6.1. Norme utilizate pentru securitatea muncii

Măsurile de protecția muncii pe șantier vor fi stabilite de Executant, pe perioada de execuție. Acesta trebuie să aibă în vedere că lucrările de construcții - montaj se execută în apropierea instalațiilor aflate în funcțiune.

La întocmirea instrucțiunilor se va ține seama de prevederile următoarelor prescripții :

Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă;


HG nr. 1425/2006, modificata si completata cu HG nr. 955/2010, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;


HG nr. 300/2006 - privind cerințele minime de securitate și temporare sau mobile;

 • • HG nr. 1876/2005 - privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibrații;

 • • HG nr. 300/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

 • • HG nr. 493/2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

 • • HG nr. 971/2006 - privind cerințele minime pentru semnalizare de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

 • • HG nr. 1048/2006 - privind cerințele minime de securitate sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca;

 • • HG nr. 1051/2006 - privind cerințele minime de securitate sanatate pentru manipularea manuala a maselor care reprezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecțiuni dorsolombare;

 • • HG nr. 1091/2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

 • • HG nr. 1146/2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca;

 • • HG nr. 115/2004 - privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție si a condițiilor pentru introducerea lor pe piața modificata de HG nr. 809/2005;

 • • HG nr. 1876/30.01.2005 - privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibrații;

 • • OUG nr. 195/2002 - privind circulația pe drumurile publice, modificata si completata de Legea nr.49/2006; Legea nr. 202/2010; OUG nr. 54/2010; OUG nr. 9/2009; OUG nr. 69/2007; OUG nr. 63/2006; OUG 5/2011.

 • • IPSSM-02-DEE-EON Moldova - Instrucțiuni proprii de securitate si sanatatea muncii pentru transportul si distribuția energiei electrice.

Conform H.G.300/2006,“Planul de securitate și sănătate” se anexează la documentație.

Executantul va întocmi și va pune la dispoziția beneficiarului Planul propriu de securitate si sănătate, conform art. 24 - 35 din HG.300/2006.

6.2. Norme specifice de protecția muncii la execuția lucrărilor

Execuția lucrărilor se face cu respectarea stricta a prevederilor proprii de sanatate si securitate in munca. La execuția lucrărilor se vor lua toate masurile tenice si organizatorice, in ordinea prevăzută de norme.

Se vor urmări, aplica si respecta următoarele :

 • • folosirea mijloacele de protecție ;

 • • masurile organizatorice de protecție a muncii la executarea lucrărilor in instalațiile electrice din exploatare ;

 • • masurile tehnice de protecție a muncii la executarea lucrărilor in instalațiile electrice din exploatare, cu scoaterea de sub tensiune ;

masurile tehnice de protecție a muncii la executarea măsurărilor cu aparate portabile.


întreruperea tensiunii, separarea vizibilă, legarea instalației la

delimitarea materială a zonei de lucru se vor face în strictă confo

lucru emise de personalul de exploatare, potrivit schemei de funcționare la data execuției lucrărilor.

Toate lucrările pentru modernizarea branșamentelor se executa în instalațiile existente cu scoaterea de sub tensiune a acestora și predare pe baza de proces verbal a pârtii de instalație la care se lucrează, de către unitatea de exploatare la executant.

Execuția lucrărilor se va face de către o unitate specializată, atestată de ANRE , după întocmirea convenției de lucrări si a programului de lucrări .

6.3. Norme specifice de protecția muncii la racordarea instalațiilor proiectate

Lucrările protejare a instalațiilor existente, conform acestei documentații, la instalațiile existente se face pe baza de autorizație de lucru emisa de CORGE Bacau din DELGAZ GRID S.A. Bacau..

6.4. Norme specifice de protecția munciila punerea în funcțiune și exploatare de probă

Punerea în funcțiune se va face după verificările corespunzătoare, răspunzător de respectarea instrucțiunilor proprii de securitate si sanatate in munca fiind personalul de execuție și exploatare autorizat în acest scop.

La recepția lucrărilor se vor avea in vedere :

 • •  PE 003/1979 - Nomenclator de verificări, încercări si probe privind montajul, punerea in funcțiune si darea in exploatare a instalațiilor energetice;

 • •  PE 116/1994  - Normativ de încercări si măsurători la echipamente si

instalații electrice;

 • •  respectarea soluției si prevederilor din proiect;

Operațiile de punere în funcțiune se vor face în baza autorizației de lucru emisă de unitatea de exploatare, conform programului de întreruperi întocmit de constructor și aprobat de unitatea de exploatare.

6.5. Norme specifice de protecția munciipentru perioada de exploatare

în perioada de exploatare, se va urmări periodic, conform prescripțiilor tehnice în vigoare:

 • •  respectarea distanțelor minime normate de apropere față de instalațiile si construcțiile existente si proiectate;

 • •  evitarea amplasării de materiale pe traseul instalațiilor electrice proiectate;

 • •  executarea lucrărilor de mentenanta a instalațiilor de joasa tensiune conform normativelor si fiselor tehnologice in vigoare ;

 • •  rezistența de dispersie a prizelor de pamant si integritatea acestora.

Se vor executa periodic controale, lucrări de mentenana conform normativelor in vigoare.

6.6. Măsuri de protecție a muncii pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică

Pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică a membrilor formației de lucru și a altor persoane care ar putea pătrunde accidental în zona de lucru se vor lua măsuri conform normelor specifice pe genuri de lucrări și instalații.


 • 6.7. Norme utilizate pentru PSI

La elaborarea documentației au fost respectate următoarele normative PS1:

 • •  Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;

 • •  Ordinul ministrului administrației si internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor;

 • •  Legea 481/2004 privind protecția civila;

 • •  Ordinul ministrului administrației si internelor nr.122/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor pentru construcții pe baza performantelor de comportare la foc;

 • •  PE 009/1993 - Normede prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice și termice.

Principalele măsuri sunt:

 • •  respectarea distanțelor normate între instalațiile proiectate și construcțiile existente in zonă.

 • •  asigurarea selectivității protecțiilor.

 • 7. SIGURANȚA INSTALAȚIILOR

7.1. Masuri de protecție a instalației la defecte

Protecția instalațiilor se face cu întrerupătoarele din celulele de medie tensiune din PT 106, pentru Statia de pompare Gheraiesti.

De asemeni sunt active protecțiile care vor funcționa la apariția defectelor.

Protecția instalațiilor se face cu întrerupătoarele din celulele de medie tensiune ale PT, precum si cu separatoarele de sarcina ale acestora pentru stațiile de pompare Gheraiesti si Vasile Parvan.

Protecția instalațiilor se face cu siguranțele din cutoa de distribuție din PTA 321 pentru Statia de pompare Mărgineni.

7.2. Masuri de protecție impotriva tensiunilor de atingere si de pas

La proiectarea instalațiilor s-au respectat următoarele acte normative:

 • - 17/2011 Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c.

-120/2000 Normativ privind protecția construcțiilor impotriva trăsnetului

- STAS 12604/5/90 - Protecția împotriva electrocutărilor. Instalații electrice fixe. Prescripții

de proiectare, execuție și verificare.

 • - Legea 319/2006 Legea securității si sanatatii in munca

 • - Legea 307/2006 Legea pentru protecția impotriva incendiilor.

Protecția împotriva tensiunilor accidentale de atingere și de pas se realizează prin legarea la instalația exterioara de legare la pamant, a elementelor bune conducătoare de electricitate care în mod normal nu sunt, dar care pot ajunge, accidental, sub tensiune , după cum urmeaza :

 • -  părțile metalice ale celulelor si elementelor de MT;

 • -  ecranele metalice si armaturile cablurilor de MT;

 • -  armatura metalica a anvelopei de beton a MCAv;

 • -  alte elemente conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru (îngrădiri de protecție, usi de acces, suporți de fixare, etc).

Legarea pârtilor metalice ale echipamentelor electrice si a pârtilor metalice ale celorlalte elemente conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru (îngrădiri de protecție, usi de acces, suporți de fixare, etc) la centura de impamantare se va face in conformitate cu prevederile precriptiilor in vigoare referitoare la realizarea prizelor pamant pentru instalațiile si echipamentele electrice

PT consumator este prevăzut cu instalație interioară de legare la pământ care se va lega, prin intermediul pieselor de separație, la priza de pământ exterioară.

înainte de punerea în funcțiune, instalația de legare la pământ va fi verificată, încercată și vor fi emise fișe și buletine de încercare.

La recepția și darea în exploatare a instalației de legare la pământ se efectuează verificarea existenței unei legături eficiente între priza de pământ și elementele legate la pământ.

In cazul instalațiilor interioare,protecția împotriva tensiunilor accidentale de atingere se face prin legarea la nulul de protecție a tuturor părților metalice a instalației (cutii pentru firide, tablouri, carcase, corpuri de iluminat, etc.). Conform normativ I 7- 2011, instalația electrica de distribuție va avea obligatoriu nulul de protecție distribuit.

Toate corpurile de iluminat vor avea carcasa metalica legata la nul de protecție, care va fi unul din conductoarele cablului de alimentare (1,5 mmp).

Toate prizele electrice vor fi cu contact de nul de protecție.

Se va monta protecția diferențiala la curenti de defect pe circuitele prize , DR=30mA .

Nulul de protecție se va lega la priza de pământ perimetrala a cărei rezistență de dispersie nu va depăși valoarea de 1 ohm.

Nulul de protecție va fi realizat cu al treilea , respectiv al cincilea conductor al instalației electrice. în cazul cablurilor cu secțiune mai mare de 25 mmp și patru conductoare, se va monta în paralel un cablu cu un singur conductor pentru legare la pământ.

Ca a doua măsură de protecție , se va executa si legarea directa la pamint a tuturor pârtilor metalice din instalație care in mod normal nu sint sub tensiune , dar pot fi puse in mod accidental , ca urmare a unui defect de izolație ; astfel se vor lega prin banda OL-Zn 25x4 mm carcasele tablourilor, borna de nul de lucru, borna de nul de protecție, etc.

în camerele tablourilor electrice se va monta o centură de legare la pământ și bare pentru egalizarea potențialului, la care se vor lega toate instalațiile interioare.

Priza de pământ se va realiza cu platbandă OL-Zn 40x4 mm, introdusă în pământ la adâncimea de 0,8m și cu electrozi din țeavă de otel zincat 2 cu lungimea de 1.5 m, introduși în pământ prin batere.

La această priză de pământ se vor lega tablourile principale , tablourile secundare și utilajele cu alimentare electrică (pompe, vane.aeropetrme, ventilatoare, etc). Legăturile se vor face prin piese de separație, montate la 0.2 m deasupra solului.

S.C.MARSTE S.R.L

32 [65Porțiunea de platbandă cuprinsă între piesa de separație și pământ se va proteja cu oțel cornier-aripi 40x40x4 mm.

Se va măsura priza de pământ și dacă rezultă o valoare mai mare de 1 ohm a rezistenței de dispersie, se va completa cu electrozi până la atingerea acestei valori.

8. MANAGEMENTUL MEDIULUI

în vederea executării lucrărilor de construcții în condiții de protecție a mediului înconjurător, Executantul are obligația de a cunoaște și aplica legislația și reglementările specifice cu referire la:

 • •    OUG nr. 195/2005 - privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare: abrogat parțial de OUG nr. 57/ 2007 și de OUG nr. 164 /2008. Art. 36, 37, 50, 62, 63, 64, 65, 103 abrogate de art. 57 din OUG nr. 57/ 2007; completat și modificat de OUG nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, Legea nr. 265/2006 și de OUG nr. 164 /2008;

 • •    Legea nr. 211/2011 - privind regimul deșeurilor;

 • •  HGR nr. 856/2002 - privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, completata Hotararea nr. 210/2007;

 • •  HGR nr. 349/2005 - privind depozitarea deșeurilor, completata de Hotararea nr. 210/2007 si completată și modificată de Hotararea nr. 1292/2010;

 • •  Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deșeurilor de ambalaje;

 • •  HGR nr. 1037/2010 - privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

 • •  Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, abrogată parțial de OUG 71/2011, de OUG nr. 3/2010, OUG 130/2007 si de Legea nr. 310/2004, completată si modificata de OUG nr. 64/2011, Legea nr. 146/2010, OUG nr. 3/2010, OUG nr. 12/2007, Legea nr. 112/2006 si de Legea nr. 310/2004, modificată de Legea nr. 404/2003, OUG nr. 107/2002 și de HGR nr. 948/1999;

 • •  Lege nr. 104/2011 - privind calitatea aerului înconjurător;

 • •  Lege nr. 265/2006 - pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind PROTECȚIA MEDIULUI, Art. 1 abrogat parțial de art. 57 din OUG nr. 57/2007;

 • •  OMAPPM nr. 863/ 2002 - privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

 • •  HGR nr. 17 / 2012 - pentru modificarea și completarea HGR nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • •  HGR nr. 1061/2008 - privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;

8.1. Măsuri pentru protecția mediului la execuția lucrării

In vederea executării lucrărilor de montaj, în condiții de protecție a mediului înconjurător, Executantul lucrării are obligația de a cunoaște și aplica legislația și reglementările specifice.

Se va decoperta solul contaminat pe perioada execuției și se vor evacua porțiunile

8.2. Protecția calității apelor

La execuția lucrărilor, executantul nu va afecta calitatea apelor de suprafață/subterane prin depozitări necontrolate ale materialelor, echipamentelor proprii sau deșeurilor rezultate din activitatea desfășurată.

Lucrările proiectate nu necesită execuția de rețele de alimentări cu apă, canalizare, epurare sau evacuări de ape uzate. De asemenea nu sunt afectate stabilitatea și funcționalitatea lucrărilor hidrotehnice, precum și curgerea normală a apelor de suprafață.

Se interzice deversarea de către executant , în apele de suprafață a substanțelor periculoase (combustibili, uleiuri, vopsele etc.).

8.3. Protecția solului și subsolului

Lucrările de construcție și organizare de șantier se vor executa cu afectarea unei suprafețe minime de teren.

Se interzice deversarea pe sol a substanțelor periculoase (combustibili, uleiuri, vopsele).

Executantul va deține și utiliza rezervoare/recipienți etanși pentru depozitarea temporară a materialelor și substanțelor periculoase.

8.4. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

In timpul execuției lucrărilor, executantul va soluționa reclamațiile și sesizările apărute din propria vină și datorită nerespectării legislației și reglementărilor de mediu mai sus amintite.

Executantul va avea în vedere ca execuția lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării.

La terminarea lucrărilor, suprafețele de teren ocupate temporar vor fi redate prin refacerea acestora în circuitul funcțional inițial. Executantul are obligația de a preda amplasamentul către beneficiar, liber de reclamații sau sesizări.

8.5. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Nu este cazul.

:ia lucrărilor sunt

în tabelul de mai j

8.6. Gospodărirea deșeurilor

Tipurile de deșeu rezultate din

Denumire deșeu

Cod deșeu

Operațiunea       /

procesul din care provine deseul

Cantitate a estimativ a

Kg

Destinația

Aluiminiu

17.04.02

Cabluri

50

Se preda la magazia E.ON Distribuție Românie S.A., pentru pentru stoc de siguranța.

Numai la solicitarea E.ON materialele      vor      fi

valorificate.......prin agenti

economici autorizați

Otel

17.04.05

-

Pământ și pietre

17.05.04

Executare lucrări la fundații

70

Depozitul de gunoi ai municipiului

Vopsele și lacuri întărite

08.01.99

Executare inscripționări

1

Depozitul de gunoi al municipiului

Ambalaje    de

hârtie și carton

20.01.01

Protejare materiale utilizate la lucrare

100

Valorificare prin agenti economici autorizați

Ambalaje    de

materiale plastice

20.01.39

Protejare materiale utilizate la lucrare

80

Valorificare prin agenti economici autorizați

Deșeuri textile

20.01.11

Lavete utilizate la execuția lucrărilor

3

Valorificare prin agenti economici autorizați

Materialele valorificabile/refolosibile se vor preda beneficiarului lucrării conform procedurii de predare-primire a acestora.

Executantul va asigura :

 • -  colectarea selectivă a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcții;

 • -  depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deșeu rezultat (depozitare în recipienți etanși, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC etc.);

 • -  efectuarea transportului deșeurilor în condiții de siguranță la agenții economici specializați în valorificarea deșeurilor.

Este interzisă arderea/neutralizarea și abandonarea deșeurilor în instalații, respectiv locuri neautorizate acestui scop.

In planul de reducere a impactului asupra mediului, executantul lucrărilor va avea următoarele obligații :

 • •  sa utilizeze numai materiale si materii prime cu impact minim asupra mediului pe perioada de utilizare si a căror dezmembrare, la terminarea duratei de viata, sa genereze un impact minim asupra mediului;

 • •  sa depoziteze materialele necesare numai in locuri special amenajate si marcate ;

 • •  după terminarea lucrărilor, sa adune si sa transporte la sediul prestatorului, materialele si sculele folosite ;

 • •  după terminarea lucrărilor, sa nu lase pe teren materiale care sa degradeze sau sa polueze zona ;

 • •  sa limiteze deplasarea echipelor si a echipamentului numai pe caile de acces aprobate.

8.7. Protecția calității aerului

Utilajele și mijloacele de transport folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustie.

8.8. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Mașinile și utilajele folosite la executarea lucrărilor trebuie să tehnice de nivel acustic.


Lucrările se executa fara a fi afectați factorii de mediu aer, apa, sol, astfel incat terenul aferent lucrărilor executate va fi redat circuitului inițial de folosința. Se va limita la minim influenta asupra mediului a organizărilor de șantier.

Situațiile speciale, incidentele tehnice și accidentele de mediu care pot determina impact semnificativ asupra mediului înconjurător, periclitând calitatea acestuia, vor fi communicate, în timp util, la beneficiar.

Instalațiile proiectate nu produc deșeuri si nu poluează mediul in timpul funcționarii. Personalul de exploatare are obligația ca in timpul lucrărilor de mentenanta sa ia toate masurile sa nu polueze mediul (solul, subsolul, aerul, apele de suprafața si subterane, etc.) cu materialele rezultate din procesul de munca si/sau al utilajelor de intervenție.

Având în vedere aspectele de mediu care pot apare cu ocazia executării și exploatării lucrărilor proiectate, nu se impune monitorizarea factorilor de mediu.

La încheierea ciclului de viata a instalațiilor proiectate se procedează astfel:

• materialele metalice (confecții metalice daca exista, etc.) rezultate din dezmembrări se valorifica de către firme atestate sau la depozitul de deșeuri al localității.

9. AVIZE Șl ACORDURI

S-au obtinut Certificatul de urbanism si toate acordurile si avizele solicitate prin acesta.

Avizele si acordurile obținute aproba amplasamentele instalațiilor proiectate.

10. DIVERSE

Toate utilajele si materialele prevăzute in documentații vor fi aprovizionate de la furnizori autorizați si se va respecta următoarea legislație:

 • -  Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă;

 • -  HG 1022/2002 - privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecției mediului;

 • -  OG 20/2010 - privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor

 • -  OG 95/99 și Normele metodologice privind verificarea calității lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale (aprobate cu Ordinul MEC nr. 293/1999).

La achiziție se vor solicita: certificat de calitate, certificat de garanție, buletin de încercări,

certificat de conformitate, instrucțiuni de montaj si punere in funcțiune, exploatare si întreținere.

Furnizorii de servicii si materiale trebuie sa aiba implementat un sistem de control al calitatii in conformitate cu prevederile ISO 9001, 9002, 9903 si sa fie atestati ca atare in conformitate cu instrucțiunile privind atestarea de bunuri si servicii.

Beneficiarul și executantul lucrării vor anunța proiectantului data începerii lucrărilor, pentru ca, în conformitate cu prevederile legale, acesta să poată urmări modul de respectare a prevederilor proiectului.

Lucrările proiectate în instalațiile existente se vor și aprobarea Convenției de lucrări și a Programului de lucr


Execuția lucrărilor se va realiza de firme atestate de ANRE pentru lucrări specifice. In baza unui grafic de execuție, Constructorul va colabora cu Departamentul Investiții in vederea identificării situațiilor de consum ilegal.

Orice neconcordanță între proiect și situația din teren va fi comunicată proiectantului pentru soluționare.


Lucrarea nr. 82(3)/2019 - Faza : S. S.

"REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU (IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)

BREVIAR DE CALCULE

STATIA DE POMPARE GHERAIESTI

PECIFICATI

Pi unitara

UM

Cantitate

Funcționare

Pi

Pmaifșirn abs^

kW

Activa/rezerva

kW

wi

Pompa 1

160

buc

2

1/1

320

160

Pompa 2

15

buc

2

1/1

30

15

Utilitati

9.5

buc

1

1/0

9.5

4.75

TOTAL GHERAIESTI (kW)=

359.5

179.75

TOTAL GHERAIESTI (kVA)=

422.94

211.47


Pi=Putere instalata

Pmsa=Putere maxima simultan absorbita

1.ALEGEREA Șl VERIFICAREA CABLULUI de 1 kV pentru Pmax sim abs=179.75 kW

Nr.crt.

MĂRIMI CARACTERISTICE

UM

VALORI DE CALCUL

RELAȚII DE CALCUL

Observații

1

Tensiune

kV

0.4

-

2

Pmax sim abs

kW

179.75

3

Curent maxim sim abs.

A

305.23

Ims = Pn/(l,73*Un*cos4))

4

Timp de utilizare al puterii maxime

h/an

7000.00

5

Densitate economica - jec

A/mmp, cablu de Al

0.62

NTE 401, Tabel 1

6

Coeficient pentru determinarea nr. de conductoare

kj

1.22

NTE 401, Tabel 2

7

Secțiunea economica calculata

Sec

492.31

Sec.=lms/Jec

NTE 401

8

Numărul de conductoare pe faza

Nc

1.68

Nc=Sc/Knj*Sm

NTE 401

Nc>l.41 se

alege Nc=2

2.00

NTE 401

9

Din NTE 401, Tabel A.3.4., pentru TSM=7000h/an, lm=3O6.OO, secțiunea este de 2x240 mmp

mmp

2x240

Se alege : conductor de AL cu secțiunea 2x(3x240+120 mmp)

NTE 401, Tabel A.3.4.

10

Densitatea de curent cu care se va funcționa efectiv ia sarcină maximă

A/mmp

0.64

jf=lms/Sec

NTE 401

2.ALEGEREA Șl VERIFICAREA CABLULUI de 1 kV pentru Pmax sim abs PQMPA=160.0 kW

Nr.crt.

MĂRIMI CARACTERISTICE

UM

VALORI DE CALCUL

RELAȚII DE CALCUL

Observații

1

Tensiune

kV

0.4

-

2

Pmax sim abs

kW

160

3

Curent maxim sim abs.

A

271.69

Ims = Pn/(l,73*Un*cos4>)

4

Timp de utilizare al puterii maxime

h/an

7000.00

5

Densitate economica - jec

A/mmp, cablu de Cu

0.71

NTE 401, Tabel 1

6

Coeficient pentru determinarea nr. de conductoare

kj-Cu

1.80

NTE 401, Tabel 2

7

Secțiunea economica calculata

Sec

382.67

Sec.-lms/Jec

NTE 401

Se alege cablu de cupru,Sec :2x(3xl85+95)mmp

8

Numărul de conductoare pe faza

Nc

1.15

Nc=Sc/Knj*Sm

NTE 401

Se alege Nc

2.00

NTE 401

9

Densitatea de curent cu care se va funcționa efectiv la sarcină maximă

A/mmp

0.73

jf=lms/Sec

NTE 401

3.ALEGEREA Șl VERIFICAREA CABLULUI de 1 kV pentru Pmax sim abs PQMPA=1x15.0 kW

Nr.crt.

MĂRIMI CARACTERISTICE

UM

VALORI DE CALCUL

RELAȚII DE CALCUL

Observații

1

Tensiune

kV

0.4

-

2

Pmax sim abs

kW

15

3

Curent maxim sim abs.

A

25.47

Ims = Pn/(l,73*Un*cos4>)

4

Timp de utilizare al puterii maxime

h/an

7000.00

5

Densitate economica -jec

A/mmp, cablu de Cu

0.71

NTE 401, Tabel 1

6

Coeficient pentru determinarea nr. de conductoare

kj

1.80

NTE 401, Tabel 2

7

Secțiunea economica calculata

Sec

35.88

Sec.=lms/Jec

NTE 401

Se alege cablu de cupru: Sec- 2x(3x25+16 mmp)

8

Numărul de conductoare pe faza

Nc

0.11

Nc=Sc/Knj*Sm

NTE 401

Se alege Nc-2

2.00

NTE 401

9

Densitatea de curent cu care se va funcționa efectiv la sarcină maximă

A/mmp

0.51

jf~lms/Sec

NTE 401

 • 4.Alegerea puterii transformatorului - Conf.3,RE-lp 51/2-93- Instrucțiuni privind stabilirea puterilor economice pentru transformatoare din posturi

Din Tabelul 2,pentru TM=7000 h/an, Smax sim abs=211.47 kVA, rezulta Sn trafo=400kVA.

Lucrarea nr. 82(3)/2019 - Faza : S. S.

"REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU (IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)"

BREVIAR DE CALCULE

STATIA DE POMPARE MĂRGINENI

SPECIFICAȚIE

Pi unitara

UM

Cantitate

Funcționare

Pi

Pmax sim abs

kW

Activa/rezerva

kW

kW

Pompa

15

buc

4

1/1

60

45

Utilitati 1

Statîe de repompare

17.45

buc

1

1/0

17.45

17.45

Statie de clorinare

10.62

buc

1

1/0

10.62

5.31

TOTAL MĂRGINENI (kW)~

88.07

67.76

Pi=Putere instalata

Pmsa=Putere maxima simultan absorbita

1 .ALEGEREA Șl VERIFICAREA CABLULUI de 1 kV pentru Pmax sim abs=67.76 kW

Nr.crt.

MĂRIMI CARACTERISTICE

UM

VALORI DE CALCUL

RELAȚII DE CALCUL

Observații

1

Tensiune

kV

0.4

-

2

Pmax sim abs

kW

67.76

3

Curent maxim sim abs.

A

115.06

Ims = Pn/(l,73*Un*cosc|))

4

Timp de utilizare al puterii maxime

h/an

2000.00

5

Densitate economica - jec

A/mmp, cablu de Al

0.98

NTE 401, Tabel 1

6

Coeficient pentru determinarea nr. de conductoare

kj, cablu de Al

1.22

NTE 401, Tabel 2

7

Secțiunea economica calculata

Sec

117.41

Sec.=lms/Jec

NTE 401

8

Numărul de conductoare pe faza

Nc

0.40

Nc=Sc/(Knj*Sm)

NTE 401

Se alege

Nc-1

1.00

NTE 401

9

Din NTE 401, Tabel A.3.4., pentru TSM=3000h/an, lms=67.76.0, secțiunea este de 1x70 mmp

mmp

1x150

Se alege cablu de AL: Sec-3x150+70 mmp

NTE 401, Tabel A.3.4.

10

Densitatea de curent cu care se va funcționa efectiv la sarcină maximă

A/mmp

0.77

jf=lms/Sec

NTE 401

2.ALEGEREA Șl VERIFICAREA CABLULUI de 1 kV pentru Pmax sim abs=3x15 kW

Nr.crt.

MĂRIMI CARACTERISTICE

UM

VALORI DE CALCUL

RELAȚII DE CALCUL

Observații

1

Tensiune

kV

0.4

-

2

Pmax sim abs

kW

45

3

Curent maxim sim abs.

A

76.41

Ims = Pn/(l,73*Un*cos4))

4

Timp de utilizare al puterii maxime

h/an

2000.00

5

Densitate economica - jec

A/mmp, cablu de Cu

1.13

NTE 401, Tabel 1

6

Coeficient pentru determinarea nr. de conductoare

kj, cablu de Cu

1.80

NTE 401, Tabel 2

7

Secțiunea economica calculata

Sec

67.62

Sec.=lms/Jec

NTE 401

Se alege cablu de cupru: Cu 3x50+25 mmp

8

Numărul de conductoare pe faza

Nc

0.20

Nc=Sc/(Knj*Sm)

NTE 401

Se alege

Nc=l

1.00

NTE 401

Lucrarea nr. 82(3)/2019 - Faza : S. S.

REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU

BREVIAR DE CALCULE

STATIA DE REPOMPARE VASILE PARVAN

PECIFICATI

Pi unitara

UM

Cantitate

Funcționare

Pi

Pmax sim abs

kW

Activa/rezerva

kW

kW

Pompa

45

buc

6

5/1

270

225

Utilitati 1

42.34

buc

1

1/0

42.34

25.38

Utiîitati 2

5.054

buc

1

1/0

5.054

2.527

TOTAL VASILE PARVAN (kW)=

317.394

252.907

TOTAL VASILE PARVAN (kVA)=

373.405

297.538

Pi=Putere instalata

Pmsa=Putere maxima simultan absorbita

1.ALEGEREA $l VERIFICAREA CABLULUI de 1 kV pentru Pmax sim abs=252.907 kW

Nr.crt.

MĂRIMI CARACTERISTICE

UM

VALORI DE CALCUL

RELAȚII DE CALCUL

Observații

1

Tensiune

kV

0.4

-

2

Pmax sim abs

1.8

252.907

3

Curent maxim sim abs.

A

429.46

Ims = Pn/(l,73*Un*cos(ț>)

4

Timp de utilizare al puterii maxime

h/an

2000.00

5

Densitate economica - jec

A/mmp, cablu de Cu

1.13

NTE 401, Tabel 1

6

Coeficient pentru determinarea nr. de conductoare

kj

1.80

NTE 401, Tabel 2

7

Secțiunea economica calculata

Sec

380.05

Sec.=lms/Jec

NTE 401

8

Numărul de conductoare pe faza

Nc

1.14

Nc=Sc/Knj*Sm

NTE 401

Se alege Nc-2

2.00

NTE 401

Se alege cablu de cupru: 2x(3x240+120) mmp

9

Densitatea de curent cu care se va funcționa efectiv la sarcină maximă

A/mmp

0.89

jf=lms/Sec

NTE 401

2.ALEGEREA Șl VERIFICAREA CABLULUI de 1 kV pentru Pmax sim abs POMPA=5x45 kW

Nr.crt.

MĂRIMI CARACTERISTICE

UM

VALORI DE CALCUL

RELAȚII DE CALCUL

Observații

1

Tensiune

kV

0.4

-

2

Pmax sim abs

kW

225

3

Curent maxim sim abs.

A

382.07

Ims = Pn/(l,73*Un*cosc|))

4

Timp de utilizare al puterii maxime

h/an

2000.00

5

Densitate economica -jec

A/mmp, cablu de Cu

1.13

NTE 401, Tabel 1

6

Coeficient pentru determinarea nr. de conductoare

kj, conductor de cupru

1.80

NTE 401, Tabel 2

7

Secțiunea economica calculata

Sec

338.12

Sec.=lms/Jec

NTE 401

8

Numărul de conductoare pe faza

Nc

1.02

Nc=Sc/Knj*Sm

NTE 401

Nc>l.41 se alege Nc=2

2.00

NTE 401

Se alege cablu de cupru,Sec :2x(3xl50+70)mmp3-Aleqerea puterii transformatorului - Conf.3,RE-lp 51/2-93- Instrucțiuni privind stabilirea puterilor economice pentru


Din Tabelul 2,pentru TM=2000 h/an, Smax sim abs=297.538 kVA, rezulta Sn trafo=400kVA.


întocmit,

ing. Laurentiu TOFAN
CP


Lucrarea nr.82(3)/2019 - “REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU” (IN MUNICIPIUL

BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)

Faza : PT+CS

Beneficiar: Municipiul Bacau

LISTA SPECIFICAȚIILOR TEHNICE APLICABILE

ST 001

Firidă de distribuție de joasă tensiune

ST 006

Tablouri de distribuție de joasă tensiune

ST 009

Cutie de distribuție de joasă tensiune

ST 015

Separatoare și siguranțe fuzibile MPR pentru instalații cu Un=1 kV

ST 018

Separatoare de joasă tensiune echipate cu siguranțe fuzibile

ST 019

Post de Transformare și modul de conexiuni în Anvelopă de Beton

ST 063

Cabluri și conductoare izolate

ST 065

Cabluri de medie tensiune cu izolație din XLPE

ST 075

întrerupător cu vid de medie tensiune

ST 135

Transformatoare de curent de medie tensiune

ST146

Stâlpi de beton pentru construcția LEA JT-MT

ST 152

Modul de conexiune în anvelopă de beton MCAv (Anvelopă E.ON) 20/0,4 kV (echipat cu 2 celule de linie,1 celulă de măsură și 1 celulă: racord)

ST 157

Transformatoare de curent de joasă tensiune

ST 161

Cabluri de joasă tensiune

ST 196

Manșoane de legătură de MT

ST 197

Terminale de MT (interior și exterior)


CAIET DE SARCINI


 • 1.DATE GENERALE

1.1 .Denumirea obiectivului de investiții : «REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU IN MUNICIPIUL


MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU»

1.2. Faza documentației: Caiet de sarcini
 • 1.3. Amplasamentul: municipiul Bacău, Cartierele Gherăiești si C.F.R. - str. Vasile Pârvan, precum și comuna Mărgineni, jud. Bacău

 • 1.4. Titularul investiției: MUNICIPIUL BACAU

 • 1.5. Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL BACAU

 • 1.6. Elaboratorul proiectului: S.C. MARSTE S.R.L. Bacău, tel. 0234/570135, 0234/570660

 • 2. OBIECTUL INVESTIȚIEI

2.1. Introducere

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie detalierea condițiilor tehnice de execuție și montaj ale lucrărilor și prezentarea actelor normative (standarde, normative, proiecte tip, prescripții și instrucțiuni) ce trebuie respectate la execuția lucrării și care stabilesc condițiile de calitate a materialelor și/sau echipamentelor necesare.

2.2 Descrierea lucrărilor

Lucrarea este determinata de necesitatea realizării alimentarii cu energie electrica a rezervei de apa a Municipiului BACAU din electrice existente care aparțin S.C. DELGAZ GRID S.A. conform prevederilor legale in vigoare.

Scenariul analizat prevede:

Statia de pompare Gheraiesti

Preluarea consumului se va realiza pe medie tensiune - 20 kV - , prin intermediul unui post de transformare nou proiectat, amplasat in incinta consumatorului, racordat la bara de 20 kV a PT 106 existent, prin LES 20 kV, Al, 3x1x150 mmp in lungime de aprox .108 m.

In vederea creării condițiilor de racordare se va monta o celula de 20 kV, echipata cu separator si intrerupator, in locul celulei nefunctionale, existente, care se va demonta.

Postul de transformare proiectat va fi preluat la o priza de pamant si va fi echipat cu :

 • ■  o celula de linie - racord la celula de linie proiectata;

 • ■  o celula de transformator;

 • ■  un transformator de 400 kVA;

 • ■  un tablou de distribuție de 0.4 kV.

S.C.MARSTE S.R.L.

38 |65Postul de transformare va fi preluat la o priza de pamant

Din tabloul de joasa tensiune al PT PROIECTAT se va racorda o firida de branșament tip E4+4 cu o linie electrica subterana - LES 1 kV, Al, 2x(3x240+120) mmp, in lungime de aprox. 82 m.

Din FB proiectata se vor racorda:

 • 1. un tablou general TG 1 Pompe, cu o putere instalata Pi=320 kW si o putere simultan absorbita Psa=160 kW, cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x185+95) mmp, in lungime totala de aprox. 42 m, din care se vor alimenta cele 2 pompe de 160 kWfiecare;

 • 2. un tablou general TG 2 Pompe, cu o putere instalata Pi=30 kW si o putere simultan absorbita Psa=15 kW, cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x25+16) mmp, in lungime totala de aprox. 35 m din care se vor alimenta cele 2 pompe de 15 kW fiecare;

 • 3. un tablou general de utilitati, cu o putere instalata Pi-9,5 kW si o putere simultan absorbita Psa=4,75 kW, din care se vor alimenta:

 • i.  pompa de epuismente, racordata cu cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

 • ii.  un debitmetru exterior, racordat cu cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

 • iii.  un circuit de prize - cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • iv. un circuit de iluminat - cablu CYY-F 3x1,5 mmp.

Firida de branșament va fi preluata la o priza de pamant. Se va realiza si o priza de pamant interioara.

Delimitarea instalațiilor se menține cea existenta, astfel:

Pe 20 kV

 • ■  alimentarea de baza: la papucii de racordare ai cablului 20 kV plecare din celula de linie din PT 213 spre PT 106;

 • ■   alimentarea de rezerva: papucii de racordare ai cablului 20 kV sosire in PT 106 din PT 327.

Masurarea energiei electrice consumate se realizează pe 20 kV si se menține cea existenta

Grupul de măsurare respecta specificațiile S.C. DELGAZ-GRID S.A.

Lucrări și capacități:

Lucrări in investiția consumatorului

Montare celula de linie echipata cu interupator

1 buc

LES 20 kV, Al, 3x1x150mmp

108 m

PT 20/0.4 kV, 400 kVA

1 buc

LES 1 kV, Al, 2x(3x240+120) mmp

82 m

FB tip E4+4

1 buc

LES 1 kV, Cu, 2x(3x185+95) mmp

42 m

LES 1 kV, Cu, 2x(3x25+16) mmp

35 m

Priza de pamant

2 buc

Cablu CYY 5x2.5 mmp

100 m

 • •  Cablu CYY 3x2.5 mmp                                    65 m

 • •  Cablu CYY 3x1.5 mmp                                     90 m

Statia de repompare, amplasată pe str. Vasile Pârvan, in cartierul CFR din municipiul Bacau

Preluarea consumului se va realiza pe medie tensiune, prin intermediul a doua module amplasate alaturat, pe domeniul public, astfel:

 • primul modul - de conexiune

■ va fi racordat in sistem intrare- ieșire, la LES 6 kV existenta PT 89-PT 255. Acestea sunt lucrări pe tarif de racordare si nu fac obiectul prezentei documentații.

Pentru alimentarea cu energie electrica a Stafiei de repompare Vasile Parvan.se va solicita distrubuitorului - DELGAZ-GRID S.A.,emiterea unui aviz tehnic de racordare.

al doilea modul - PT PROIECTAT:

 • a. va fi racordat radial, la MCAv cu LES 20 kV cu funcționare la 6 kV, cablu Al - 3x1x150 mmp in lungime de aprox. 5 m

 • b. va fi echipat cu:

• o celula de linie - racord la modulul de conexiune;

 • ■  o celula de transformator;

 • ■  un transformator de 400 kVA;

 • ■  un tablou de distribuție de 0.4 kV.

PTAv va fi preluat la o priza de pamant.

Din tabloul de joasa tensiune al PT PROIECTAT se va racorda o firida de branșament tip E4+4 cu o linie electrica subterana - LES 1 kV, Cu, 2x(3x240+120) mmp, in lungime de aprox. 160 m.

Din FB proiectata, amplasata pe trotuar, langa statia de repompare, se vor racorda:

■ Tabloul general al celor sase pompe, cu o putere instalata Pi=270 kW si o putere simultan absorbita Psa=225 kW, amplasat in containerul de langa statia de repompare cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x150+70) mmp, in lungime totala de aprox. 20 m;

• un tablou general de utilitati 1, cu o putere instalata Pi=42,34 kW si o putere simultan absorbita Psa=25,38 kW montat langa FB proiectata, alimentat cu cablu Cu 5x10 mmp in lungime de 15 m, din care se vor


racorda:

 • ■  un circuit de prize , cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • ■   un circuit de iluminat interior si exterior, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • ■  un circuit pentru un ventilator, cablu CYY-F 3x2.5 mmp.

 • •  pompa evacuare apa P=0.7 kW,racordata cu cablu CYY-F 3x1.5 mmp;

 • •  ventilator P=2 kW,racordat cu cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

S.C.MARSTE S.R.L.

40 |65

 • •  2 grupuri de aeroterme de cate 2 buc fiecare, avand in total P=8 kW, fiecare grup racordat cu cablu de CYY-F -3x2.5 mmp;

 • •  Un circuit de prize P=2kW, racordat cu cablu de CYY-F - 3x2.5 mmp;

 • •  Iluminat interior si exterior P=2 kW, racordat cu cablu de CYY-F - 3x2.5 mmp;pentru iluminatul exterior se va monta in apropierea stafiei de repompare un stâlp SC 10002;

 • •  Macara - P=0.5 kW, racordata cu cablu de CYY-F -5x2.5 mmp;

 • •  Debitmetru P=0.2 kW racordat cu cablu de CYY-F -3x2.5 mmp;

 • •  Grinda rulanta.

■ un tablou general de utilitati 2, cu o putere instalata Pi=5,054 kW si o putere simultan absorbita Psa=2,527 kW amplasat in container, alimentat cu cablu Cu 5x4 mmp, in lungime de 20 m, din care se vor racorda următorii consumatori:

 • ■  un circuit de prize, cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

1 un circuit de iluminat interior si exterior, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • ■  un circuit pentru un ventilator, cablu CYY-F 3x2.5 mmp.

Firida de branșament va fi preluata la o priza de pamant.

• Delimitarea instalațiilor proiectate se realizează la papucii cablului de 20(6) kV de alimentare din celula de racord plecare din modulul de conexiune spre consumator, PT PROIECTAT.

• Mas ura rea energiei electrice consumate se va realiza pe 6 kV, conform avizului tehnic de racordare care se va obține.

Grupul de măsurare va fi montat conform specificațiilor S.C. DELGAZ-GRID S.A. Contorul si toate elementele componente ale grupului de măsură vor avea posibilitatea sigilării împotriva intervențiilor neautorizate.

Lucrări și capacități :

Lucrări in investiția consumatorului

LES 20 kV 3x1x150mmp

10 m

Post de transformare PT 6/0.4 kV, 400 kVA

1 buc

LES 1 kV, Al, 2x(3x240+120) mmp

160 m

4

FB tip E4+4

1 buc

4

LES 1 kV, Cu, 2x(3x150+70) mmp

30 m

4

Tablou general de utilitati

2 buc

4

LES 1 kV, Cu, 5x10 mmp

15m

 • •  Stâlp de iluminat

 • •  Cablu Cu 3x1.5 mmp

 • •  Cablu Cu 3x2.5 mmp

 • •  Cablu Cu 5x4 mmp

 • •  Cablu Cu 5x2.5 mmp


1 buc


56 m


160 m


63 m


63 m


Statia de pompare Front captare Mărgineni 2

Preluarea consumului se va realiza din PT 321,pe joasa tensiune, prin intermediul unei firide de branșament FB - tip E2+4, racordata radial cu LES 1 kV, cablu Al, 3x150+70 mmp in lungime de aprox.250 m la cutia de distribuție înlocuita, a PTA 321 (PTA - post de transformare aerian).

Din FB se vor racorda:

 • g. Un tablou general - TG Pompe, cu o putere instalata Pi=60 kW si o putere simultan absorbita Psa=45 kW, racordat cu LES 1 kV, Cu, 3x50+25 mmp

 • h. Un tablou generai - TG 1 Utilitati Stafie de pompare, cu o putere instalata Pi=17,45 kW si o putere simultan absorbita Psa=8,725 kWcare va fi racordat cu cablu CYY-F, 5x10 mmp in lungime de aprox. 15 m. Din TG 1 sunt racordate:

 • i. Un circuit de iluminat, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • ii. Un circuit - pompa de evacuare apa, cablu CYY-F3x2.5 mmp;

 • iii. Un circuit de prize, cablu CYY-F3x2.5 mmp;

 • iv. Un circuit pentru debitmetru, cablu CYY-F5x2.5 mmp;

 • v. Un circuit aeroterme, cablu CYY-F 3x2.5 mmp.

 • i.  Un tablou general utilitati TG 2 Utilitati Statie de clorinare, cu o putere instalata Pi=10,62 kW si o putere simultan absorbita Psa=5,31 kW, care va fi racordat cu cablu CYY-F, 5x4 mmp in lungime de aprox. 20 m la FB tip E2+4.

Din TG 2 Utilitati Statie de clorinare sunt racordate:

 • i. Un circuit aeroterme, cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • ii. Doua circuite de iluminat si iluminat de siguranța, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • iii.  Un circuit de prize, cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • iv. Un circuit pompe epuisment, cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

 • v. Un circuit - ventilator, cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

Firida de branșament va fi preluata la o priza de pamant.

S.C.MARSTE S.R.L.

42 |65rimHirrrffiim n'f llll^lmlT^lYrr •ir iiiiiimri¥mfiri^i>ifln¥iriifflniinȚiTniiiiiirorm7njrniwTwrȚiJ]7ririmiiiniTrnffîiiiiiiiiiiiirrrnwiiir<iTiii7iTiniTiiTiiiiiiriiiiiriiiiiiiiiniiiiiniifflTriiiiiriiriiffîiii^                                                                                                                                                                                                      ?

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica a sporului de putere pentru Statia de pompare Front captare Mărgineni 2,se va solicita distrubuitorului - DELGAZ-GRID S.A.,emiterea unui aviz tehnic de racordare.

 • •  Delimitarea instalațiilor proiectate se realizează de energie electrica se va realiza nivelul de tensiune de 0.4 kV, la papucii de racord ai cablului de racord FB E2+4 consumator din cutia de distribuție înlocuita a PTA 321.

 • •  Masurarea energiei electrice consumate se va realiza conform avizului tehnic de racordare care se va obține.

Lucrări și capacități:

Lucrări in investiția consumatorului

r

v        • LES 1 kV 3x150+70mmp

 • •  Firida de branșament tip E2+4

 • •  LES 1 kV, Cu, 3x50+25 mmp

 • •  Tablou general de utilitati

 • •  LES 1 kV, Cu, 5x10 mmp

 • •  LES 1 kV, Cu, 5x4 mmp

 • •  Cablu Cu 3x1.5 mmp

 • •  Cablu Cu 3x2.5 mmp

 • •  Cablu Cu 5x2.5 mmp

Lucrările se vor realiza în conformitate cu strategia DELGAZ-GRID S.A. privind instalațiile de distribuție de medie si joasa tensiune si se vor folosi numai materiale omologate si agreate de către DELGAZ-GRID S.A.

Lucrările pe tarif de racordare nu fac obiectul prezentei documentații. Documentația trateaza doar lucrările din grija consumatorului.

c

 • 3. MODUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

3.1. Condiții climatice

Din punct de vedere al indicelui cronokeraunic, conform NTE 001/03/00 - Normativ privind alegerea izolației,coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor-instalațiile electrice analizate sunt amplasate în zona C indice cronokeraunic 70 - 99 ore/an și grad II de poluare, iar din punct de vedere al condițiilor meteorologice conform NTE 003/04/00, instalațiile electrice sunt situate în zona B, cu domeniul de temperaturi intre - 30 +40 °C.

în zona în care se execută lucrările proiectate nu există surse poluante iar instalațiile electrice, atât cele existente cât și cele proiectate, nu afectează mediul înconjurător și nu prezintă pericol de poluare.

Instalațiile analizate sunt amplasate, conform NTE 003/2004 “Normativ pentru construcția liniilor electrice aeriene cu tensiuni peste 1000 V”, în zona meteorologică C caracterizata prin următorii factori climato-meteorologici:

 • - presiunea dinamică la vânt maxim fără chiciură p(vmax)=55 daN/mp;

 • - presiunea dinamică la vânt simultan cu chiciură p(v+ch)=17 daN/mp;

 • - grosimea stratului de chiciură b(ch)=22 mm;

 • - coeficient de corecție a vitezei vântului =0,7;

 • - coeficient de corecție a grosimii stratului de chiciură =0,4;

în zona în care se execută lucrările proiectate nu există surse poluante iar instalațiile electrice, atât cele existente cât și cele proiectate, nu afectează mediul înconjurător și nu prezintă pericol de poluare.

Instalațiile proiectate funcționează la tensiunea de 6 kV.

3.2. Condiții de sistem
 • •  tensiunea de alimentare și abateri maxim admise : 20kV±10%, 6kV+/10%, 0.4 kV +/10%

 • •  frecvența : 50 Hz ;

3.3. Amplasamente si trasee

a)Amplasamentul: municipiul Bacău, Cartierele Gherăiești si C.F.R. - str. Vasile Pârvan, precum și comuna Mărgineni, jud.Bacău

Descrierea amplasamentului

Rețelele electrice de medie tensiune sunt amplasate, conform planurilor de încadrare in zona, respectiv planurilor de situație anexate, de-a lungul drumurilor de acces din zonă, la limita, în afara si in interiorul proprietăților, precum și pe domeniul public.

In zona in care se executa lucrările proiectate nu exista surse poluante iar instalațiile electrice, atat cele existente cat si cele proiectate, nu afecteaza mediul înconjurător si nu prezintă pericol de poluare.

După realizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea inițiala, iar amplasarea altor construcții sau instalații se va realiza la distanțele prevăzute de normativele în vigoare.

a.1) Regimul juridic

Pentru execuția lucrărilor este necesara ocuparea temporara si definitiva a unor suprafețe de teren de 567.00 mp .

Terenul aparține domeniului public administrat de Primăria municipiului Bacau si privat - Compania de Apa Bacau.

După realizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea inițiala, iar amplasarea altor construcții sau instalații se va realiza la distanțele prevăzute de normativele în vigoare.

6l

Pentru terenurile ocupate de noile instalații care vor fi amplasate in intravilanul municipiului Bacau si aparțin domeniului public aflat in administrarea Primăriei Municipiului Bacau se va obține Hotararea Consiliului Local Bacau .

a.2) Regimul economic

Pentru execuția lucrărilor este necesara ocuparea temporara si definitiva a unor suprafețe de teren de 567.00 mp, astfel:

SUPRA

FATA OCUPATA

SPECIFICAȚIE

DM

CANT.

mp/U M

TOTAL

DEFIN ITIV

TEMPO

RAR

DETINATO RTEREN !

mp

mp

mp

|

Statia de pompare Gheraiesti

i

LES 20 kV

m

108

1

108

108

i i

COMPANI | A DE APA | BACAU    !

i

E

PT 20/0.4 KV ,400 kVA,

2.5x3.5=8.75mp

buc

1

8.75

8.75

8.75

LES 1 kV, 82 m total, din care 30 m in

săpătură, 52 m pe rastel

m

20

1

30

30

FB se montează in interior

TOTAL GHERAIESTI

146.75

8.75

138

mp        |

Statia de pompare Front captare Maraineni 2

E

1

1

LES 1 kV, 250 m

m

250

1

250

250

COMPANI 1 A DE APA | BACAU

FB - langa statia de pompare

buc

1

0.5

0.5

0.5

TOTAL MĂRGINENI

250.5

0.5

250

mp

Statia de repompare Vasile

Parvan

PTAB, 2.5x3.5 mp

mp

8.75

1

8.75

8.75

DOMENIU

PUBLIC- î PRIMĂRIA MUNICIPI ULUI

BACAU    |

LES 1 KV

m

160

1

160

160

FB, 0.5 mp

buc

1

0.5

0.5

0.5

TG, 0.5 mp

buc

1

0.5

0.5

0.5

TOTAL VASILE PARVAN

169.75

9.75

160

1

TOTAL GENERAL

567.00

19.00

548.00

mp

a.3) Regimul tehnic

La amplasarea instalațiilor electrice subterane si aeriene se respectă gabaritele și distanțele de apropiere față de construcții și alte instalații prevăzute de:

 • • NTE 007/08/00- Normativ, pentru proiectarea șl executarea rețelelor de cabluri electrice;

 • •  PE 101/1995 - „Normativ pentru construc ia instalațiilor electrice de conexiuni și transformare cu tensiuni peste 1 kV”;

 • • Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gezelor naturale;

Se vor respecta si condițiile de coexistență.impuse de prescripțiile tehnice în vigoare referitor la apropierile și încrucișările cu instalațiile existente și proiectate în .

Amplasarea instalațiilor proiectate este prezentata in pl. nr. IE 02JE03JE04 /3(82) /2019.

Execuția lucrărilor nu va afecta circulația auto si pietonala, lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform "Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației specifice Ml si MLPTL".

Se va reface domeniul privat (carosabil trotuar, spatii verzi), in urma executării lucrărilor, de către o unitate specializata, in baza unui contract ferm pentru lucrări de reparații, respectandu-se cu strictete.

3.4. Condiții restrictive privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, protecția mediului
 • 3.4.1. Norme de securitate a muncii

Lucrările cuprinse în documentație se încadrează în prevederile legislației de securitate si sanatate in munca in vigoare si anume:

 • •  Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă;

 • •  HG nr. 1425/2006, modificata si completata cu HG nr. 955/2010, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;

 • •  HG nr. 300/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

 • •  HG nr. 1876/2005 - privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibrații;

 • •  HG nr. 300/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

 • •  HG nr. 493/2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor Ia riscurile generate de zgomot;

 • •  HG nr. 971/2006 - privind cerințele minime pentru semnalizare de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

 • •  HG nr. 1048/2006 - privind cerințele minime de securitate sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca;

 • •  HG nr. 1051/2006 - privind cerințele minime de securitate sanatate pentru manipularea manuala a maselor care reprezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecțiuni dorsolombare;

 • •  HG nr. 1091/2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

 • •  HG nr. 1146/2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca;

 • •  HG nr. 115/2004 - privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție si a condițiilor pentru introducerea lor pe piața modificata de HG nr. 809/2005;

 • •  HG nr. 1876/30.01.2005 - privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibrații;

 • •  OUG nr. 195/2002 - privind circulația pe drumurile publice, modificata si completata de Legea nr.49/2006; Legea nr. 202/2010; OUG nr. 54/2010; OUG nr. 9/2009; OUG nr. 69/2007; OUG nr. 63/2006; OUG 5/2011;

Deasemeni se vor respecta si prevederile IPSSM-02-DEE-EON - Instrucțiuni proprii de securitate si sanatatea muncii pentru transportul si distribuția energiei electrice.

Prevederile tuturor acestor norme se aplică cumulativ și au valabilitate națională, indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfășoară activitatea pe care o reglementează.

Respectarea acestor norme nu absolvă persoanele juridice și persoanele fizice de răspunderi pentru lipsa de prevedere și asigurare a oricăror altor măsuri de protecție a muncii, adecvate condițiilor concrete de desfășurare a activității respective.

Lucrările efectuate de către personalul delegat aparținând unei unități de construcții-montaj specializate trebuie să se execute pe bază de autorizație de lucru, proces-verbal sau ITI-PM, în conformitate cu convențiile de lucrări încheiate între unitatea de construcții-montaj și unitatea de exploatare, înainte de începerea lucrărilor. Aceste convenții trebuie să conțină:

 • •  delimitările dintre instalațiile în care se va lucra și cele rămase sub tensiune;

 • •  responsabilitățile privind măsurile de protecție a muncii;

 • •  obligațiile gestionarului instalației de a instrui personalul delegat asupra condițiilor specifice de protecție a muncii proprii instalației în care urmează a se executa lucrările;

 • •  obligațiile reciproce la executarea lucrărilor;

 • •  respectarea zonei de lucru și, când este cazul, condițiile de acces a personalului;

 • •  modul de lucru cu foc deschis;

 • •  depozitarea materialelor;

 • •  programe de lucrări;

® alte prevederi.

Se va respecta PLANUL DE SECURITATE Șl SĂNĂTATE, elaborat de proiectantul lucrării, care a identificat riscurile ce pot aparea la execuția lucrărilor si tine cont de Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă si de toate hotărârile de Guvern enumerate mai sus.

Lucrările prevăzute în documentație respectă prevederile NSM și nu sunt necesare norme noi.

3.4.2. Norme P.S.L

S.C.MARS7E S.R.L.

47 |65


Contractantul va respecta toate normele în vigoare de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor privind protecția lucrătorilor, personalului investitorului, publicului, față de lucrările sale.

Proiectarea instalațiilor s-a făcut în conformitate cu prevederile legislației privind protecția civila si cea privind prevenirea incendiilor invigoare si anume:

 • •  Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;

 • •  PE 009/1993 - Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice și termice.

 • •  Norme generale de apărare împotriva incendiilor incendiilor, aprobate cu Ordinul nr.163/2007;

 • •  Legea 481/2004 privind protecția civila;

 • •  Ordinul ministrului administrației si internelor nr. 122/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor pentru construcții pe baza performantelor de comportare la foc;

Principalele măsuri luate sunt:

 • •  asigurarea selectivității protecțiilor;

 • •  respectarea distanțelor minime de apropiere, în plan orizontal și vertical, între instalațiile proiectate și instalațiile și construcțiile existente.

Lucrările prevăzute în documentație respectă prevederile PSI șî nu sunt necesare norme noi.

3.4.3. Norme de protecție a mediului

Realizarea soluției nu impune luarea de măsuri speciale pentru protecția mediului ambiant

In vederea executării lucrărilor de construcții în condiții de protecție a mediului înconjurător, executantul lucrării are obligația de a cunoaște și aplica legislația și reglementările specifice cu referire la:

 • •    OUG nr. 195/2005 - privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare: abrogat parțial de OUG nr. 57/ 2007 și de OUG nr. 164 /2008. Art. 36, 37, 50, 62, 63, 64, 65, 103 abrogate de art. 57 din OUG nr. 57/ 2007; completat și modificat de OUG nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, Legea nr. 265/2006 și de OUG nr. 164 /2008;

 • •    Legea nr. 211/2011 - privind regimul deșeurilor;

 • •  HGR nr. 856/2002 - privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile , inclusiv deseurile periculoase , completata Hotararea nr. 210/2007;

 • •  HGR nr. 349/2005 - privind depozitarea deșeurilor, completata de Hotararea nr. 210/2007 si completată și modificată de Hotararea nr. 1292/2010;

 • •  Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deșeurilor de ambalaje;

 • •  HGR nr. 1037/2010 - privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

 • •  Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, abrogată parțial de OUG 71/2011, de OUG nr. 3/2010, OUG 130/2007 si de Legea nr. 310/2004, completată si modificata de OUG nr. 64/2011, Legea nr, 146/2010, OUG nr. 3/2010, OUG nr. 12/2007, Legea nr. 112/2006 si de Legea nr. 310/2004, modificată de Legea nr. 404/2003, OUG nr. 107/2002 și de HGR nr. 948/1999;

  S.C.MARSTE S.R.L.


48 |65


 • •  Lege nr. 104/2011 - privind calitatea aerului înconjurător;

 • •  Lege nr. 265/2006 - pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind PROTECȚIA MEDIULUI, Art. 1 abrogat parțial de art. 57 din OUG nr. 57/2007;

 • •  OMAPPM nr. 863/ 2002 - privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

 • •  HGR nr. 17 / 2012 - pentru modificarea și completarea HGR nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • •  HGR nr. 1061/2008 - privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;

Suprafața terenului pe care s-au executat săpături se va amenaja astfel încât să se încadreze în mediul general înconjurător, să nu prezinte obstacole la scurgerea apelor și să nu constituie locuri propice stagnării lor.

Execuția și exploatarea lucrărilor proiectate nu prezintă riscuri de poluare a mediului și nu necesită măsuri suplimentare de protecție.

 • 3.5. Precizări speciale

3.5.1. Transportul materialelor

De la depozitul executantului la lucrare transportul se face cu autocamionul.

3.5.2. Modificări

Orice modificare privind soluțiile constructive se face numai cu aprobarea proiectantului, după ce acesta va fi anuntat din timp de necesitatea modificării.

3.5.3. Inspecții, teste, verificări

Urmărirea execuției lucrărilor se face de către beneficiar si proiectant.

Participarea proiectantului la urmărirea execuției lucrărilor este obligatorie pentru următoarele faze determinate:

 • •  predarea amplasamentului;

 • •  verificarea cotei de fundare;

 • •  recepția lucrărilor.

Costul probelor și încercărilor pentru lucrările noi, inclusiv manopera aferenta acestora revine executantului.

Punerea în funcțiune a instalațiilor proiectate se va face după verificările, probele si încercările prescrise de PE 003/1979, iar modul de realizare a acestora este reglementat de PE 116/1994.

3.6. Acorduri și avize

S-au obtinut certificatul de urbanism si toate acordurile si avizele solicitate prin acesta.

Avizele si acordurile obținute aproba amplasamentele instalațiilor proiectate.

3.7. Condiții tehnice

Toate materialele necesare execuției lucrărilor trebuie să respecte următoarele legislații:

• Legea nr. 319/2006- “Legea securității și sănătății în muncă”;

• Legea 168/V-1997, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

Materialele și echipamentele prevăzute în documentație vor fi aprovizionate și montate numai dacă sunt furnizate de firme atestate de S.C. DELGAZ GRID S.A. si au inscripționata certificarea de conformitate «CS»cf. legii 608/ 2001.

La executarea instalațiilor proiectate se vor respecta următoarele acte normative:

A. Calitatea materialelor, utilajelor si echipamentelor
 • •  SR EN 61230 : 1997 -“ Lucrări sub tensiune. Dispozitive mobile de legare la pământ sau de legare la pământ și în scurtcircuit; “

 • •  STAS 4102 /1985 -” Piese pentru instalații de legare la pământ de protecție". ;

 • •  STAS 12217-88 - Protecția împotriva electrocutării.Prescripții generale;

 • •  STAS 12604/5-90- Protecția împotriva electrocutării.Instalații electrice fixe.Prescripții de proiectare , execuție si verificare;

 • •  STAS 9436/2-1980 - Cabluri si conducte electrice

 • •  STAS 9436/3-1973 - Cabluri de energie de joasa si medie tensiune

 • •  STAS 8778-1/1985 - Cabluri de energie electrica cu izolație de PVC. Condiții tehnice generale

 • •  CEI 71-1/85 - Coordonarea izolației - Prima parte:Termeni definiții, principiși reguli

 • •  CEI 85/84 - Evaluare și clasificare termică a izolației electrice

 • •  STAS 7222/90 - Acoperiri metalice. Acoperiri de zinc și cadmiu

 • •  STAS 11239/89 - Acoperiri metalice.Determinarea grosimii stratului prin metoda magnetică

 • •  STAS 12523/86 - Verificarea comportării la foc. Metode de încercare

 • •  STAS 4102 /1985 -” Piese pentru instalații de legare la pământ de protecție". ;

 • •  STAS 12604/5-90- Protecția împotriva electrocutării.Instalații electrice fixe.Prescripții de proiectare , execuție si verificare;

 • •  STAS 8087 / 1986 - “ Separatoare de sarcină de curent alternativ pentru tensiuni peste 1 kV .Condiții tehnice generale de calitate “;

 • •  STAS 440 - 1 / 1990 - “ Transformatoare trifazate de putere în ulei 6 - 1600 KVA si 6 - 20 kV. Condiții tehnice “;

 • •  STAS 8935/1/90 - Siguranțe fuzibile de înaltă tensiune. Limitatoare de curent. Condiții de calitate ;

 • •  SR EN 60383 - 2 : 1996. Izolatoare pentru linii electrice cu tensiunea nominală mai mare de 1000 V. Partea 2 . Lanțuri de izolatoare echipate pentru sisteme de curent alternativ

 • •  STAS 4173 -1/1991 - Siguranțe fuzibile de joasă tensiune. Condiții generale;

 • •  CEI 50(441 )/84 - Aparataj și siguranțe fuzibile;

 • •  CEI 664 - Coordonarea izolației echipamentelor în rețelele de joasă tensiune;

 • •  CEI 364 - Instalații electrice din construcții;

 • •  CEI 129/84 - Separatoare și separatoare de legare la pământ;

 • •  CEI 282-1/85 - Fuzibile limitatoare de curent;

«REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU» (IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU) pr+cs

 • •  SR 7293/93 - Acoperiri metalice. Metode de verificare a aderenței;

 • •  SR EN 60529/95 - Grade normale de protecție asigurate prin carcase (IP);

 • •  STAS 8009/80 - Protecția suprafețelor metalice. Acoperiri prin vopsire. Metode de verificare;

 • •  SR ISO 4628/3-93 - Vopsele și lacuri. Evaluarea degradării suprafețelor vopsite, aprecierea intensității, numărului și dimensiunii tipurilor curentului de defect;

 • •  Echipamentele vor fi certificate din punct de vedere al respectării normelor de protecția muncii conform Legii 90/1996 și HGR 567/2001 si Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor.

Toate materialele vor fi verificate din punct de vedere calitativ si al dimensiunilor conform criteriilor prevăzute in standardele de produs.

Toate materialele și echipamentele necesare execuției lucrărilor se vor aproviziona și monta numai dacă prezintă mărci de conformitate CS pe eticheta produsului.

B. Calitatea execuției și a montajului
 • •  Legea 10/1995 - Legea privind calitatea in construcții

 • •  SR - EN - ISO 9001/2001, pct.4.2.3.(controlul documentelor) si pct. 7.3.(proiectare si dezvoltare)

 • •  NTE 006/06/00 - Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit in rețelele electrice cu tensiunea sub 1 kV

 • •  NTE 401/03/00 -   „ Metodologie pentru determinarea secțiunii economice a

conductoarelor in instalațiile electrice de distribuție de 1 -110 kV „

 • •  PE 132/2003 - Normativ pentru proiectarea rețelelor electrice de distribuție publica

 • •  3. RE-lp 51/2-93 „Instrucțiuni tehnice pentru stabilirea puterilor nominale economice ale transformatoarelor din posturile de transformare”.

 • •  1 RE - Ip - 30/2004 - “ îndreptar de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pământ11;

 • •  1 RE - Ip - 45 - 90 - îndreptar de proiectare a protecțiilor prin relee si siguranțe fuzibile in PT si in rețeaua de joasa tensiune

 • •  NTE 005/2006 - Normativ privind metodele si elementele de calcul al siguranței in funcționare a instalațiilor energetice.

 • •  PE 101/A/85 „Instrucțiuni privind stabilirea distanțelor normate de amplasare a instalațiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV în raport cu alte construcții

 • •  Ordinul 45/2006 pentru Aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor in rețelele electrice de interes public

 • •  3.2. FT 75 / 1986 - Executarea si repararea canalizatiilor pentru LES 1 - 20 kV

 • •  3.2. FT 65/95 - Executarea terminalelor de interior si de exterior la cabluri de 20 kV

 • •  folosind materiale din seturi

 • •  3.2. FT 4/1993 - Fisa tehnologica-metode de verificare a liniilor electrice de energie in cablu 1-35 kV

 • •  3.2. RE - I 71/2000 - “ Instrucțiuni pentru montarea, exploatarea și încercarea mijloacelor de protecție la supratensiuni atmosferice”

 • •  1 RE - Ip - 30 / 2004 - Îndreptar de proiectare si execuție a instalațiilor de legare la pamant

 • •  NTE 007/08/00- Normativ pentru proiectarea si execuția rețelelor de cabluri electrice

S.C.MARSTE S.R.L

51 |65 • •  FS 10 /1976 - Transportul, depozitarea si montarea transformatoarelor mici, mijlocii si mari

 • •  FS 17 / 1988 - Montarea aparatelor de joasa tensiune in statii si posturi de transformare

 • •  PE 116/1994 - Normativ pentru incercari si măsurători la echipamente si instalații electric

 • •  FS 4 / 1982 - Executarea instalațiilor de legare la pamant in statii, posturi de transformare si LEA

 • •  FS 16 Z90 - Montarea posturilor de transformare in cabina de zid

 • •  FS 4-82 - Executarea instalațiilor de legare la pamant in statii si posturi de transformare si linii electrice

 • •  FS 4 / 1982 - “ Executarea instalațiilor de legare la pământ în stații, posturi de transformare și LEA

 • •  FS 10/1976 - “ Transportul, depozitarea și montarea transformatoarelor mici, mijlocii și mari“

 • •  FT 75/1986 - Executarea și repararea canalizării pentru LES 1-20 kV

 • •  FT 4/1993 - Fisa tehnologica-metode de verificare a liniilor electrice de energie in cablu 1-35 kV

 • •  FC 14-89 - îmbinarea conductoarelor în manșoane și montarea papucilor pe conductoare din aluminiu multifilare;

 • •  FC 4/1982 - încercări, verificări și măsurători la cabluri

 • •  FC 1/1984 - Montarea și demontarea cablurilor de energie electrică cu tensiuni până la 35 kV

 • •  3.2. FC 4/1982 - încercări, verificări și măsurători la cabluri

 • •  FC 1/1984 - Montarea și demontarea cablurilor de energie electrică cu tensiuni până la 35 kV

 • •  C 140 /1986 - “ Normativ pentru executarea lucrărilor din beton si beton armat. “

 • •  C 56 / 2003 - Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente. Caiet El : Terasamente, cap 1; Caiet IV : Fundații, cap.1, punct 3; Caiet V : Beton simplu, beton armat si beton precomprimat, cap 1; Caiet VII : Sprijiniri, cofraje, cap 1.

 • •  C 169/88 - Normativ pentru execuția lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor la construcții civile si industriale

 • •  ITl - Semnalizarea permanenta de securitate a instalațiilor electrice din exploatare si conexele acestora .

 • •  Verificările și inspecțiile la fazele de execuție determinante la care proiectantul va fi anunțat pentru a se prezenta la lucrare au fost precizate in programul de urmărire privind controlul de calitate pe șantier.

 • C. Probe si verificări

Probe si verificări

• PE 116/1994 - Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice.

 • - cap. 5 Transformatoare

 • - cap. 12 Cabluri de energie

 • - cap. 17. Echipamente primare pentru instalații până la 1 kV

S.C.MARSTE S.R.L

52 [65- cap. 20. Instalații de legare la pământ.

 • •  PE 003/1979 - Nomenclator de verificări, încercări și probe privind montajul, punerea în funcțiune și darea în exploatare a instalațiilor energetice.

 • •  2 LI -1 - 135/1993 - Instrucțiuni privind controlul calității și recepția lucrărilor la LEA MT si jt

 • •  C56/2003 - Normativ privind verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente.

 • •  FC 4/1982 - încercări, verificări și măsurători la cabluri.

 • •  Planul de control al calitatii pe faze determinate, anexat la lucrare.

3.8. Garanții

Contractantul va garanta că la data recepției, lucrarea executată are calitățile solicitate prin Caietul de Sarcini (C.S.), corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar determina sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în C.S. și cărțile tehnice ale furnizorilor.

Perioada garanției de bună execuție pentru lucrările de construcții-montaj nu va fi mai mică de 2 ani (24 luni).

Contractantul răspunde, potrivit obligațiilor ce îi revin, pentru viciile ascunse ale Construcțiilor, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția finală a lucrării și, după îndeplinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcțiilor, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și execuție în vigoare la data execuției.

3.9. întreținerea instalațiilor.

In timpul exploatării, beneficiarul va urmări ca elementele constructive sa nu fie încărcate peste limitele admise în proiect.

Depunerile de tip industrial vor fi înlăturate la intervale regulate astfel încât acestea sa nu depaseasca limitele admise. Înlăturarea depunerilor de praf se va face pe baza unui program întocmit de gestionarul instalațiilor.

Periodic se va face o verificare tehnica a stării construcției. După evenimente cu caracter excepțional (cutremure, incendii, explozii, avarii datorate procesului de exploatare, etc.) se va face în mod obligatoriu verificarea stării tehnice a liniei electrice aeriene.

4.SPECIFICATIA TEHNICA

 • 4.1. Caietul de sarcini pentru instalațiile electrice

4.1.1.Montare celula de linie in PA 106 Bacau

In vederea creării condițiilor de racordare, in PT 106 din incinta Statie de Pompare Gheraiesti.se va monta o celula de linie , de tip deschis,avand următoarea echipare:

 • ■  Bare izolate Un=24 kV, ln=630 A

 • ■  Separator de sarcina in SF6

 • ■  întrerupător in vid ln=630 A;

 • ■  CLP 24 kV, 200 A’

 • ■  3 tansformatoare de curent cu doua infasurari secundare 100/5/5A, clasa de precizie 0,5;

« Prize pentru verificarea prezentei tensiunii.

S.C.MARSTE S.R.L,


53 |65


Celula va fi preluata la o instalație de legare la pamant.

 • 4.1.2. LES 20 kV

Statia de pompare Gheraiesti

Se va realiza LES 20 kV Al, 3x1x150 mmp, care se va amplasa intre celula de linie de 20 kV nou montata in PA 106 si PTAb 20/0.4 kV ,1x400 kVA proiectat, pe o lungime de aprox.108 m.

Cablul va fi pozat in canalul de cabluri din interiorul postului PT 106, pe o lungime de aprox.10 m, iar pe o lungime de aprox. 82 m se va poza in pamant.

Rețelele subterane de medie tensiune, sunt amplasate, conform planurilor de încadrare in zona, respectiv planurilor de situație anexate, de-a lungul drumurilor de acces din zonă, la limita si în interiorul proprietății, pe domeniu apartinand Companiei de apa Bacau.

Statia de repompare amplasata pe str. Vasile Parvan

In cazul Statiei de repompare de pe str. Vasile Parvan,rețelele subterane de medie tensiune, sunt amplasate, conform planurilor de încadrare în zona, respectiv planurilor de situație anexate, de-a lungul drumurilor de acces din zonă, la limita si în afara proprietății, pe domeniu public.

In ambele zone in care se executa lucrările proiectate nu exista surse poluante, iar instalațiile electrice, atat cele existente, cat si cele proiectate, nu afecteaza mediul înconjurător si nu prezintă pericol de poluare.

LES 20 kV se vor realiza cu cablu din aluminiu , (3 x 1 x 150 mmp), cu izolație din polietilena reticulata, cu manta exterioara de polietilena termoplastica, cu protecție transversala si longitudinala la pătrunderea apei, cu cabluri 20(6) kV din Al:

 • ■  monofazate, avand secțiunea 150 mmp,

 • ■  ecran de cupru 25 mmp ,

La pozarea in pamant, cablurile se vor poza la adancimea minima de 0.8 m, intre doua straturi de nisip de cca. 10 cm grosime fiecare, protejate cu placi si folie PVC.

La suvtraversari de drumuri, zone carosabile, cablurile se vor proteja in tuburi PVC si se vor încastra in beton.

Pentru marcarea traseului cablului, a mansoanelor, precum si a intersecțiilor cablurilor cu alte instalații și construcții se utilizează markere, borne și ținte.

Marcarea schimbării direcției cablului se realizează cu borne din beton și ținte metalice, conform STAS 9570/1, iar subteran se montează markere electronice de identificare a caracteristicilor tehnice și de amplasare ale LES 20 kV.

Pozarea cablurilor electrice se va realiza cu respectarea distanțelor minime admise de apropiere față de construcții, precum și de intersecție și paralelism cu alte instalații din zonă, conform, NTE 007/08/00.

Traseele LES 20 kV proiectate sunt prezentate în planșele îE 02, IE03, IE 04 anexate.

 • 4.1.3. Post de transformare proiectat-PTAv, 20/0,4 kV t 6/0.4 kV

In ambele statii de pompare - Gheraiesti si repompare Vasile Parvan, se va monta cate un post de transformare in anvelopa. Posturile vor fi echipate cu celula de linie si celula de transformator, transformator si tablou de joasa tensiune :

Celula de linie va fi echipata cu :

 • •  separator de sarcina cu izolație in SF6 combinat cu CLP, cu izolația barelor in aer;

 • •  indicator de prezenta a tensiunii;

 • •  controlul concordantei fazelor;

 • •  dispozitiv de semnalizare avarii pe LES 20 kV de racord cu lampa exterioara si rezistenta anticondens celula ;

Celula de transformator va fi echipata cu:

 • •  separator de sarcina cu izolație in SF6 combinat cu CLP si siguranțe fuzibile de MT cu percutor pentru protecția transformatorului, cu izolația barelor in aer;

 • •  indicator de prezenta a tensiunii;

 • •  rezistenta anticondens celula .

Transformatoarele de putere , vor fi:

 • •  etanș, 20/0.4 kV , 1x400 kVA in cazul statiei de pompare Gheraiesti

 • •  etanș, 6/0.4 kV , 1x400 kVA in cazul statiei de pompare Vasile Parvan

 • •  grupa de conexiuni DYn-05 ;

 • •  cu termometru cu 2 contacte: semnalizare supratemperatura si declanșare supratemperatura

 • •  cu răcire in ulei.

Pe joasa tensiune , PT proiectat va fi prevăzut cu 2 tablouri de distribuție echipate cu:

 • •  intrerupator pe circuitul general de 1000 A;

 • •  10 circuite de forța cu siguranțe;

 • •  Tablou de servicii proprii - iluminat si prize.

Celulele postului de transformare vor avea inscripții de identificare din care sa rezulte clar destinația lor. Compartimentele de medie tensiune, de joasa tensiune si de transformator vor avea inscripții de avertizare privind pericolului de electrocutare, conform STAS 297/2-1992 si prescripțiilor minime pentru semnalizarea se securitate si/sau de sanatate la locul de munca .

PT proiectat va fi inscripționat cu respectarea prevederilor STAS 297/1/1988 si STAS 297/2/1992 .

Amplasamentul postului de transformare este prezentat in pl.nr. 2,3 fila 1 si 2, proiect nr.1/2016, iar schema electrica a monofilara este redata in pl. 8,9/1/2016 anexate.

4.1.4.Fundatii de beton

Anvelopele posturilor de transformare se vor monta fiecare pe cate o fundație din beton.

Betonul utilizat pentru elementele prefabricate este de clasa C6/7.5 C si C12/15 pentru monolitizare cu armaturi de rezistenta din PC 52 si etrieri din OB 37.

Săpăturile vor fi realizate cu sprijiniri, iar in perioada montării fundațiilor si a realizării lucrărilor de monolitizare se vor face epuismente in funcție de debitul de infiltrație a apelor subterane.

Lucrările de săpătură mecanica pot fi realizate cu linia electrica sub tensiune daca nu exista pericolul apropierii de conductoare la o distanta mai mica de 4.00 m si personalul deservent este instruit cu privire la normele de securitate si sanatate in munca aplicabile in acest caz.

Execuția lucrărilor de fundație se va face conform planului nr.6/17/2013 anexat.

4.1.5.lnstalatia de legare la pamant

La posturile de transformare se realizează o instalație de legare la pământ exterioară, conform îndreptar de proiectare 1.RE-IP 30-04, a cărei rezistență de dispersie nu va depăși 4 Q:

 • •  cu electrozi verticali din țeava de OL zincat 60 x 4,5 mm, montati la o adâncime de

0.8 m masurata de la partea superioara a electrodului pana la nivelul solului;

 • •  cu electrozi orizontali din OL zincat 40x4mm montati la o adâncime de 0.5 m . Instalațiile de legare la pamint interioara si exterioara vor fi legate intre ele , in vederea realizării unei rezistente echivalente de maxim 4 ohmi. Toate elementele prizei de pamant vor fi zincate .

La instalația exterioara de legare la pamant se racordează următoarele elemente:

 • -  părțile metalice ale celulelor si elementelor de MT;

 • -  ecranele metalice si armaturile cablurilor de MT;

 • -  alte elemente conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru (îngrădiri de protecție, usi de acces, suporți de fixare, etc).

Legarea pârtilor metalice ale echipamentelor electrice si a pârtilor metalice ale celorlalte elemente conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru (îngrădiri de protecție, usi de acces, suporți de fixare, etc) la centura de impamantare se va face in conformitate cu prevederile precriptiilor in vigoare referitoare la realizarea prizelor pamant pentru instalațiile si echipamentele electrice

înainte de punerea în funcțiune, instalația de legare la pământ va fi verificată, încercată și vor fi emise fișe și buletine de încercare.

La recepția și darea în exploatare a instalației de legare la pământ se efectuează verificarea existenței unei legături eficiente între priza de pământ și elementele legate la pământ.

Priza de pamant se va realiza conform planului nr. IE 14.

4.1.6.LES 1 kV

In cazul Statiei de pompare Gheraiesti, se va realiza LES 1 kV avand secțiunea 2x(3x240+120mmp), Al,cu izolație din polietilena reticulata si manta de polietilena, cu bariera longitudinala si transversala la pătrunderea apei, de racord intre postul de tramsformare proiectat PT 20/0.4 KV si firida de distribuție.

Lungimea LES este de aproximativ aprox. 82 m.

Din firida de branșament montata in incinta aceastei statii, se vor racorda:

S.C.MARSTE S.R.L.

56 |65 • 1. un tablou general TG 1 Pompe, cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x185+95) mmp, in lungime totala de aprox. 42 m, din care se vor alimenta cele 2 pompe de 160 kW fiecare;

 • 2. un tablou general TG 2 Pompe, cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x25+16) mmp, in lungime totala de aprox. 35 m, din care se vor alimenta cele 2 pompe de 15 kW fiecare;

 • 3. Un tablou general de utilitati, din care se vor alimenta:

 • i.  pompa de epuismente, racordata cu cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

 • ii.  un debitmetru exterior, racordat cu cablu CYY-F 5x2.5 mmp;

 • iii.  un circuit de prize - cablu CYY-F 3x2.5 mmp.

 • iv. un circuit de iluminat - cablu CYY-F 3x1.5 mmp.

In cazul Statiei de pompare Front captare apa Mărgineni 2 ,se va realiza LES 1 kV avand secțiunea AI,(3x150+70mmp), cu izolație din polietilena reticulata si manta de polietilena, cu bariera longitudinala si transversala la pătrunderea apei, de racord intre cutia de distribuție a postul de transformare existent PTA 321 , 6/0.4 KV- 100 kVA si firida de distribuție.

Lungimea LES este de aproximativ aprox. 250 m.

Din firida de branșament montata in incinta aceastei statii, se va racorda un tablou general pompe, cu cablu Cu, 3x50+25mmp, in lungime totala de aprox. 28 m, TG Utilitati Statie de clorinare, racordat cu conductor CYY-F 5x4 mmp, in lungime de 10 m, precum si TG Utilitati Statie de pompe, racordat cu cablu de cupru, 5x10 mmp, in lungime de 20 m.

In cazul Statiei de pompare de pe str. Vasile Parvan, se va realiza LES 1 kV avand secțiunea 2x(3x240+120mmp), Al, cu izolație din polietilena reticulata si manta de polietilena, cu bariera longitudinala si transversala la pătrunderea apei.

Lungimea LES este de aprox. 160 m.

Din FB proiectata, amplasata pe trotuar, langa statia de repompare, se vor racorda:

■ Tabloul general al celor sase pompe, cu o putere instalata Pi=270 kW si o putere simultan absorbita Psa=225 kW, amplasat in containerul de langa statia de repompare cu LES 1 kV, cablu de Cu, 2x(3x150+70) mmp, in lungime totala de aprox. 20 m;

• un tablou general de utilitati 1, cu o putere instalata Pi=42,34 kW si o putere simultan absorbita Psa=25,38 kW montat langa FB proiectata, alimentat cu cablu Cu 5x10 mmp in lungime de 15 m, din care se vor racorda:

 • ■  un circuit de prize , cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • ■   un circuit de iluminat interior si exterior, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • ■  un circuit pentru un ventilator, cablu CYY-F 3x2.5 mmp.

 • •  pompa evacuare apa P=0.7 kW,racordata cu cablu CYY-F 3x1,5 mmp;

 • •  ventilator P=2 kW,racordat cu cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • •  2 grupuri de aeroterme de cate 2 buc fiecare, avand in total P=8 kW, fiecare grup racordat cu cablu de CYY-F -3x2.5 mmp;

 • •  Un circuit de prize P=2kW, racordat cu cablu de CYY-F - 3x2.5 mmp;

 • •  Iluminat interior si exterior P=2 kW, racordat cu cablu de CYY-F - 3x2.5 mmp;pentru iluminatul exterior se va monta in apropierea stafiei de repompare un stâlp SC 10002;

 • •  Macara - P=0.5 kW, racordata cu cablu de CYY-F -5x2.5 mmp;

 • •  Debitmetru P=0,2 kW racordat cu cablu de CYY-F -3x2.5 mmp;

 • •  Grinda rulanta.

■ un tablou general de utilitati 2, cu o putere instalata Pi=5,054 kW si o putere simultan absorbita Psa=2,527 kW amplasat in container, alimentat cu cablu Cu 5x4 mmp, in lungime de 20 m, din care se vor racorda următorii consumatori:

 • ■  un circuit de prize, cablu CYY-F 3x2.5 mmp;

 • •   un circuit de iluminat interior si exterior, cablu CYY-F 2x1.5 mmp;

 • ■  un circuit pentru un ventilator, cablu CYY-F 3x2.5 mmp.

La pozarea in pamant, cablurile se vor poza la adancimea minima de 0.8 m, intre doua straturi de nisip de cca. 10 cm grosime fiecare, protejate cu placi si folie PVC.

La subtraversari de drumuri, zone carosabile, cablurile se vor proteja in tuburi PVC si se vor încastra in beton.

Pentru marcarea traseului cablului, a mansoanelor, precum si a intersecțiilor cablurilor cu alte instalații și construcții se utilizează markere, borne și ținte.

Marcarea schimbării direcției cablului se realizează cu borne din beton și ținte metalice, conform STAS 9570/1, iar subteran se montează markere electronice de identificare a caracteristicilor tehnice și de amplasare ale LES 1 kV.

Pozarea cablurilor electrice se va realiza cu respectarea distanțelor minime admise de apropiere față de construcții, precum și de intersecție și paralelism cu alte instalații din zonă, conform, NTE 007/08/00.

Traseele LES 1 kV proiectate sunt prezentate în planșele IE 02, IE03, IE 04 anexate.

4.1,7.Firida de branșament

Se vor monta trei firide de branșament realizate cu un grad de protecție IP 54, fixate pe un soclu din policarbonat, cu fundație din beton . Intrările si ieșirile cablurilor de joasa tensiune se vor realiza prin partea inferioara . Usa de acces va fi securizata. Barele principale vor fi realizate din cupru . Firidele vor fi inscripționate.

Se vor monta FB la limita de proprietate, astfel:

1. In incinta clădirii Statiei de pompare Gheraiesti - 1 buc, racordata la tabloul de distribuție al PT 20/0.4 kV, 1x400 kVA proiectat.

 • 2. pe peretele exterior al Statiei de pompare Mărgineni- 1 buc, racordata la cutia de distribuție a PTA 321,6/0.4 kV, 1x400 kVA proiectat.

 • 3. pe peretele exterior al Statiei de repompare de pe str. Vasile Parvan- 1 buc racordata la tabloul de distribuție al PT 6/0.4 kV, 1x400 kVA proiectat.

Firidele de branșament vor fi preluate la o instalație de legare la pamant.

4.1.8, Instalația de legare la pamant FB

La firidele de branșament se realizează cate o instalație de legare la pământ exterioară, conform îndreptar de proiectare 1.RE-IP 30-04, a cărei rezistență de dispersie nu va depăși 4 Q .

Toate elementele prizei de pamant vor fi zincate .

La instalația exterioara de legare la pamant se racordează următoarele elemente:

 • -  ecranele metalice si armaturile cablurilor de JT;

 • -  elementele metalice ale firidei;

 • -  alte elemente conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru (ingradiri de protecție, usi de acces, suporți de fixare, etc).

Legarea pârtilor metalice ale echipamentelor electrice si a pârtilor metalice ale celorlalte elemente conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru (îngrădiri de protecție, usi de acces, suporți de fixare, etc) la centura de impamantare se va face in conformitate cu prevederile precriptiilor in vigoare referitoare la realizarea prizelor pamant pentru instalațiile si echipamentele electrice

înainte de punerea în funcțiune, instalația de legare la pământ va fi verificată, încercată și vor fi emise fișe și buletine de încercare.

La recepția și darea în exploatare a instalației de legare la pământ se efectuează verificarea existenței unei legături eficiente între priza de pământ și elerr            te la


pământ.

Priza de pamant se va realiza conform planului nr. IE 14.

 • 4.1.9.Tablou general de utilități

Statia de pompare Gheraiesti

Din firida de branșament montata in incinta Statiei de pompare se

CYAbY 5X6 mmp un tablou general de utilitati, pentru alimentarea consumafbfilc debitmetru, vana epuismente, iluminat, prize.

Statia de pompare Mărgineni

Din firida de branșament montata in incinta Statiei de pompare se va racorda cu cablu CYAbY 5X4 mmp un tablou general de utilitati Statie de clorinare, si un tablou general de utilitati Statie de pompe alimentat cu cablu CYAbY 5X4 mmp, pentru alimentarea consumatorilor din interior: debitmetru, vana epuismente, iluminat, prize.

Statia de repompare de pe strada Vasile Parvan

Din firida de branșament montata in incinta Stafiei de pompare se va racorda cu cablu CYY F 5X10 mmp un tablou general de utilitati TG 1 pentru alimentarea consumatorilor din interior: debitmetru, vana epuismente, iluminat, prize, aeroterme, ventilator, macara, pod rulant.

Din FB se racordează TG 2 cu cablu CYY F 5X4 mmp.

Tablourile generale asigura:
 • - racordarea instalațiilor de utilizare;

 • - protecția la scurtcircuit, la suprasarcina si la curenti diferențiali reziduali a coloanelor de alimentare a consumatorilor;

 • - protecție împotriva sustragerilor de energie electrica si a deteriorării echipamentului prin acțiunea unor persoane neavizate;

-protecție împotriva electrocutării prin atingere directa a circuitelor si echipamentelor din interiorul cutiei;

 • - posibilitatea realimentării de către consumator, in cazul acționarii protecției ia un defect in instalațiile acestuia .

Caracteristici constructive :
 • -  Carcasa va fi confecționată din policarbonat, care asigura gradul de protecție IP 54 . ;

Ușile de acces ( executate din policarbonat transparent ) se vor fixa, pe cate una din laturile verticale, prin intermediul a doua balamale, iar pe celelalte, vor fi prevăzute cu sistem de securizare in cate un singur punct alcătuit din :

- încuietoare standard cu bara dubla ,

 • - sistem automat de incuiere cu mâner rabatabil,

 • - blocare sistem prin butuc cu cheie;

 • - In dreptul intreruptoarelor automate, vor fi prevăzute ferestre pentru a se permite deconectarea/ conectarea ușoara a acestora ;

Scheletul metalic pentru montarea contoarelor monofazate si pentru montarea aparatajului de protecție va fi realizat din tabla zincata ;

Aparatajul de protecție este format din intreruptoare automate bipolare (prevăzute cu protecție la suprasarcina, scurtcircuit, defecte de izolație si la supratensiuni de frecventa industriala la întreruperea accidentala a nulului)

 • -  Barele principale/caile de curent vor fi executate din cupru si vopsite in culorile standard ;

 • - Accesul cablurilor in TG se face numai pe la partea inferioara a acesteia ;

 • - Cutia va fi prevăzută la interior cu un șurub la care sa se poata efectua legătură electrica la priza de pamant a clădirii sau instalației.

 • - TG va avea prevăzut un marcaj vizibil cu indicator de interzicere conf. STAS 297/2 - 92.

Instalații pentru iluminat și prize- se execută monofazat , cu nul de lucru si nul de protecție separate , conductoare CYY-F 2x1,5 mmp pentru iluminat și CYY-F 3x 2,5 mmp pentru prize , protejate în tub IPEY 16 mm montate îngropat.

S-au prevăzut circuite separate pentru consumatorii trifazati , care se vor realiza cu cablu CYY-F 5x2.5 mmp si CYY-F 5x4 mmp.

Circuitele de prize se vor proteja cu disjunctoare 1P+N cu protecție la scurtcircuit și suprasarcină și protecție diferențială de 30mA.

Circuitele de iluminat se vor proteja cu disjunctoare 1P+N , 10 A.

Dimensionarea instalațiilor s-a făcut respectând normativele în vigoare privind dotarea apartamentelor cu utilități acționate electric.

Schemele electrice ale circuitelor sunt redate in planurile si schemele electrice

anexate.


Dimensionarea coloanelor individuale s-a făcut conform 17-2011 și PE 155/92.

Instalația electrică pentru coloanele individuale se va executa cu cabluri de cupru cu rezistență sporită la propagarea focului, CYYF 5x2.5 mmp, CYYF3x2.5 mmp, montate în tuburi de protecție și pe jgheaburi de cabluri.

Pentru trecerea coloanelor s-au prevăzut goluri în planșee care se vor etanșa cu materiale incombustibile, rezistente la foc.

Se va acorda o mare atenție la etanșarea golurilor din pereți și planșee la trecerea coloanelor.

Inscripționarea se va face conform:

 • •   SR ISO 3864-9/2009. Simboluri grafice . Culori si semne de securitate. Partea 2 Principii de proiectare pentru etichetarea de securitate a produselor;

 • •   HG 971 /2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca ;

 • •   IP-SSM 33 - Instrucțiune proprie de securitate si sanatate in munca pentru Semnalizare de securitate si/sau sanatate a instalațiilor electrice”.

Inscripționarea de avertizare are forma unui triunghi echilateral realizat cu chenar negru și fond de culoare "galben de securitate”. In interiorul triunghiului se grafiază cu culoare neagră semnul pericol de electrocutare "săgeată frântă și textul”


Săpături și terasamente

Lucrările se realizează în conformitate cu prevederile “Normativului privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale” C 169/88.

Recepționarea lucrărilor de terasamente se face în conformitate cu normativul C 56/2003 “ Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații

simplu, beton armat și beton precomprimat, cap 1;Caiet VII sprijiniri, cofraje, cap 1“ și întocmirea actelor privind lucrările ascunse.

Etapele de realizare a lucrărilor sunt:

 • -  lucrări pregătitoare, înlăturarea corpurilor străine și eliberarea terenului;

 • -  trasarea pe teren a axelor și a conturului săpăturii;

 • -  executarea săpăturilor;

 • -  executarea umpluturilor necesare , compactarea făcându-se manual;

 • -  recepția lucrărilor de terasamente în conformitate cu C56/1985;

Terasamentele se vor executa si recepționa conform:

 • -  STAS 2914 - Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții generale;

 • -  C 182 -77 - Normativ privind execuția mecanizata a terasamentelor; STAS 1079 -Prevenirea și remedierea degradărilor prin îngheț-dezgheț;

 • -  STAS 2916 - Protejarea taluzurilor si șanțurilor de scurgere a apelor;

 • -  STAS 10796/1 -77 - Construcții anexe pentru colectarea apelor;

In vederea realizării gradului de compactare prescris de STAS 29I4, se recomanda ca in afara utilajului de compactare indicat de STAS, sa se folosească în cât mai mare măsură vehiculele care transportă pământul sau alte materiale, asigurându-se condițiile corespunzătoare pentru circulația lor.

Terasamentele se vor executa pe cât posibil în perioade uscate. Este interzisă executarea umpluturilor pe timp de îngheț.

In timpul executării terasamentelor, executantul este obligat să ia masuri pentru a nu se împiedica scurgerea naturala a apelor.

> Lucrări de beton și beton armat:

Betoanele sunt necesare pentru realizarea fundațiilor utilizându-se beton clasa C 6/7,5 și C 12/15. Aceste lucrări se vor executa în conformitate cu “ Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton, beton armat și beton precomprimat ” NE 012/99.

Se vor respecta următoarele etape:

 • •  pregătirea în vederea betonării: recepția lucrărilor de săpătură și cofraje, cu verificarea obligatorie a cotelor de amplasare în teren;

 • •  turnarea betoanelor;

 • •  compactarea betoanelor;

 • •  tratarea betonului după turnare ;

 • •  decofrarea ;

a. Pregătirea lucrului

Lucrările de betoane se vor executa dacă sunt îndeplinite următoarele condiți:

 • •  Executantul a întocmit fișa tehnologică, ce cuprinde:

 • •  Lucrările pregătitoare necesare;

 • •  Utilaje, materiale și echipamente;

 • •  Fazele de execuție;

 • •  Detaliile de execuție;

s Organizarea punctului de lucru;

 • •  Formațiile de lucru;

 • •  Aprovizionarea de control al calității lucrărilor;

 • •  Programul de control al calității lucrărilor;

 • •  Măsuri NPM, PSI și protecția mediului.

 • •  S-a făcut recepția calitativă a lucrărilor de terasamente, cofraje și armături, astfel:

 • •  Cota de fundare, natura terenului de fundare și poziția în plan să fie confirmate prin procese-verbale de recepție calitativă, în care se precizează dacă se poate începe (sau nu) betonarea;

 • •  încheierea corectă și etanșeitatea cofrajelor dimensiunilor interioare, în raport cu elementul ce trebuie betonat și cu sprijinirile necesare;

 • •  Numărul, diametrul și poziția armăturilor, diametrul etrierilor și distanța dintre ei, acoperirea cu beton, distanțieri, lungimi de petrecere și de ancoraj.

 • •  Pregătirea rosturilor de lucru prin curățirea laptelui de ciment, pentru asigurarea unei suprafețe de contact suficient de rugoase, în vederea aderării betonului proaspăt.

 • •  Dirijarea apelor de Infiltrație în afara zonei de betonare.

In baza verificării îndeplinirii condițiilor enunțate mai sus, se poate trece la betonare.

b. Reguli de betonare

(       • Betonul va fi pus în operă la max. 15 min. de la aducerea la punctul de lucru;

 • •  Cofrajele vor fi udate cu apă 2-3 ore înainte și apoi imediat după turnare;

 • •  Decărcarea betonului se va face în bene, cu respectarea unei înălțimi de cădere de maxim 1.50 m;

 • •  Turnarea unui nou strat se face înainte de începerea prizei stratului anterior, în caz contrar se procedează la pregătirea rostului de lucru conform normativului;

 • •  Se va urmări acoperirea completă cu beton a armăturii, realizarea grosimii de acoperire și păstrarea poziției de montaj a acesteia și a cofrajului;

 • •  Se admit întreruperi de betoane care au durata mai mică decât timpul de începere a prizei stratului anterior.

 • c. Compactarea betonului

Se face cu previbratorul.

Durata de vibrare este de 5-6 sec., în funcție de lucrabilitatea betonului. Grosimea stratului vibrat nu trebuie să depășească % din lungimea lancei.

La compactarea noului strat, lancea trebuie să pătrundă 5-15 cm în stratul compactat anterior.

("

 • d. Tratarea betonului după turnare

Se menține betonul min. 7 zile după turnare, prin stropire periodică cu apă și acoperirea cu prelate sau folii pe timp de ploaie.

Lucrările necesare a se executa fac parte din lucrările tehnico ™ edilitare si se incadreaza in prevederile art. 3a. din Lege nr. 50 /1991.

La execuția fundațiilor se vor avea in vedere si următoarele aspecte :

 • •  prin alegerea amplasamentului si lucrări de terasamente se vor evita acumulările de terasamente, acumulările apelor meteorice si infiltrarea acestora in zona fundațiilor;

 • •  pamantul excedentar va fi împrăștiat sau evacuat, după caz, astfel încât sa nu ramana in grămezi;

 • •  săpăturile manuale adanci se vor executa numai cu sprijiniri, pentru a evita pericolul prăbușirii malurilor

■go

2019

 • •  pentru stabilitrea calitatii materialelor utilizate (tipul de ciment utilizat, calitatea apei si a agregatelor plastifianti, intarzietori de priza etc.) se vor respecta prevederile normativului C140/1986;

 • •  timpul dintre preparare si turnarea betonului nu trebuie sa depaseasca timpul de intrare in priza al acestuia ;

 • •  pentru punerea in opera a betonului de la inaltimi mai mari de 2 m se vor folosi tuburi din tabla sau scânduri din lemn căptușite cu tabla ;

 • •  in cazul executării lucrărilor pe timp friguros sau in gropi de fundare cu infiltrații de apa, se vor respecta prescripțiile tehnice specifice unor astfel de lucrări;

 • •  părțile metalice ale fundațiilor prefabricate se vor proteja prin vopsire cu vopsele pe baza de clorcauciuc .

 • •  pamantul excedentar va fi imprastiat sau evacuat, după caz, astfel incat sa nu ramana in grămezi;

 • •  săpăturile manuale adanci se vor executa numai cu sprijiniri, pentru a evita pericolul prăbușirii malurilor;

 • •  pentru stabilitrea calitatii materialelor utilizate (tipul de ciment utilizat, calitatea apei si a agregatelor plastifianti, intarzietori de priza etc.) se vor respecta prevederile normativului C140/1986;

 • •  timpul dintre preparare si turnarea betonului nu trebuie sa depaseasca timpul de intrare in priza al acestuia ;

 • •  pentru punerea in opera a betonului de la inaltimi mai mari de 2 m se vor folosi tuburi din tabla sau scânduri din lemn căptușite cu tabla;

 • •  in cazul executării lucrărilor pe timp friguros sau in gropi de fundare cu infiltrații de apa, se vor respecta prescripțiile tehnice specifice unor astfel de lucrări;

5.  CARACTERISTICI TEHNICE ALE MATERIALELOR, ECHIPAMENTELOR, UTILAJELOR

Caracteristicile tehnice ale materialelor și echipamentelor utilizate procurate de beneficiar S.C. DELGAZ-GRID S.A, sunt prezentate in specificațiile tehnice din Lista specificațiilor tehnice aplicabile .

 • 6. TESTE,VERIFICĂRI,MĂSURĂTORI

6.1 .Echipamentele din postul de transformare

Echipamentele vor fi testate in conformitate cu normele CEI pentru a verifica încadrarea lor in cerințele specificației tehnice;

Testele vor fi făcute in condiții cat mai apropiate de cerințele din specificația tehnica . Producătorul va transmite beneficiarului certificatele testelor efectuate pentru tipul de furnitura achizitionata, conform cu datele tehnice cerute.

Certificatele tip vor fi prezentate in oferta sau cit mai urgent după aceea

Nu vor fi considerate suficiente certificatele cu caracter general , emise pentru o gama larga de parametri de baza

Testele de rutina se vor efectua pentru toate echipamentele urmind ca prin contract sa se stabilească eventualele inspecții la fata locului, la efectuarea acestor încercări.

6.2. Teste de fabrica

S.C.MARSTE S.R.L.                                                                                          64 |65

2019

Normele minime necesare după care se vor efectua testele sunt: CEI ,439,129,256, 68-2,255,655,901,370,480.

Produsele din furnitura se vor supune încercărilor de tip sau individuale .

6.3. Teste de punere in funcție

Furnizorul va propune spre aprobare beneficiarului un program de probe PIF. Echipamentul necesar pentru testele PIF va fi asigurat de beneficiar. Furnizorul va specifica in oferta echipamentele si utilajele necesare temporar pentru efectuarea testelor unde este cazul, iar beneficiarul va decide asupra acelora care este necesar importul lor.

7. RECEPȚIA ECHIPAMENTELOR SI UTILAJELOR

Recepția echipamentelor si utilajelor se va face la beneficiar în prezența unui reprezentant al furnizorului. La recepție, furnizorul va prezenta beneficiarului certificatele de încercări și verificări efectuate.

8. MARCAREA PRODUSELOR

Marcarea produselor trebuie să fi vizibilă, lizibilă și de durată. Marcarea trebuie să fie în limba română și să conțină:

 • - marca fabricii;

-tipul și codul produsului;

 • - tensiunea și curentul nominal;

 • - frecvența nominală;

 • - nivel de izolație asigurat;

 • - curentul de stabilitate termică la 1 sec;

 • - curentul de stabilitate dinamică;

 • - durata nominală de scurtcircuit;

 • - anul și seria fabricației;

 • - gradul de protecție.

  întocmit,

  Laurentiu TofanVerificat,

Constantin Livint


PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

întocmit in baza HG nr. 300/2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile

Lucrarea nr.82(3)/2019 - REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU

Faza: PT+CS

Beneficiar: Municipiul Bacau

 • 1. GENERALITĂȚI

  • 1.1. Obiectul planului de securitate si sanatate in munca

Prezentul plan este în conformitate cu legislația în vigoare, Legea Securității și Sănătății în muncă 319/2006, HG 1425/2006 Norma metodologică de aplicare a legii securității și sănătății în muncă și HG 300/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile. Planul de securitate și sănătate în muncă este un document care definește ansamblul măsurilor de prevenire a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională ce decurg din desfășurarea și interferența activităților în șantier. Prin intermediul acestui plan se urmărește coordonarea din punct de vedere al securității și sănătății în muncă a tuturor activităților desfășurate în șantier. Prezentul plan de securitate și sănătate în muncă stabilește modul prin care persoanele juridice și/sau fizice implicate în realizarea proiectului vor gestiona controla și coordona desfășurarea lucrărilor pentru asigurarea integrității și sănătății lucrătorilor implicați în desfășurarea lucrărilor în șantier precum și pentru protecția mediului.

Acest plan de securitate si sanatate in munca al șantierului a fost întocmit pentru posturile de lucru si categoriile de lucrări estimate in faza de proiectare. La deschiderea șantierului planul de securitate si sanatate in munca poate fi revizuit daca se schimba condițiile inițiale de proiectare ( se schimba soluția tehnica, se identifica sau se renunța la unele posturi de lucru sau/si categorii de lucrări).

Planurile proprii de securitate si sanatate in munca ale antreprenorului general, ale subantreprenorilor vor fi armonizate cu prezentul plan de securitate si sanatate in munca al șantierului (HG 300/2006 - art. 27)

Obiectivele Planului de securitate și sănătate sunt:

 • •  identificarea tuturor riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională ce pot afecta sănătatea și integritatea lucrătorilor;

 • •  identificarea tuturor riscurilor ce pot afecta mediul înconjurător;

 • •  prevenirea tuturor accidentelor ce pot cauza rănirea sau prejudicierea sănătății lucrătorilor și a pagubelor materiale indiferent de natura lor;

 • •  asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos pentru toți lucrătorii, prin menținerea ordinii și curățeniei în șantier pentru ținerea sub control a posibilelor acceidente;

 • •   instruirea tuturor lucrătorilor cu privire la metodelor de lucru și măsurile care trebuiesc luate astfel încât activitatea pe șantier să se desfășoare în condiții de siguranță.

 • 1.2. Legislația de securitate si sanatate in munca aplicabila proiectului

 • •  Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă;

 • •  HG nr. 1425/2006 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 modificata si completata cu HG nr. 955/2010, HG nr. 1241/2011;

 • •  HG nr. 1876/2005 - privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibrații;

 • • HG nr. 300/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

 • •  HG nr. 493/2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

 • •  HG nr. 971/2006 - privind cerințele minime pentru semnalizare de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

 • •  HG nr. 1048/2006 - privind cerințele minime de securitate sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca;

 • • HG nr. 1051/2006 - privind cerințele minime de securitate sanatate pentru manipularea manuala a maselor care reprezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecțiuni dorsolombare;

 • •  HG nr. 1091/2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

 • •  HG nr. 1146/2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca;

 • •  HG nr.115/2004 - privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție si a condițiilor pentru introducerea lor pe piața modificata de HG nr. 809/2005;

 • •  IPSSM-02-DEE-EMOD - Instrucțiuni proprii de securitate si sanatatea muncii pentru transportul si distribuția energiei electrice.

 • 2. INFORMAȚII DE ORDIN ADMINISTRATIV

  • 2.1. Adresa : str. Frunzei,str. Vasile Parvan, Mun. Bacau, com. Mărgineni si Măgură, jud. Bacau;

  • 2.2. Beneficiarul lucrării: Municipiul Bacau

  • 2.3. Tipul lucrării: In cadrul șantierului se vor executa lucrări de modernizări ale unor linii electrice subterane de m.t, fiind încadrate in poziția 5 din Anexa 1 și respectiv, poziția 4 din Anexa nr. 2 - Lista neexhaustiva a lucrărilor care implica riscuri specifice pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, din HG 300/2006 .

  • 2.4. Manager de proiect: va fi desemnat de beneficiar, Municipiul Bacau, conform HG 300/2006 Art. 4,

lit. c în persoana dlui/dnei................................

 • 2.5. Proiectantul lucrării: S.C. MARSTE S.R.L.Bacau

 • 2.6. Coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului:

S.C. MARSTE S.R.L.Bacau

 • 2.7. Coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata executării lucrării: se va stabili după atribuirea contractului de execuție a lucrării si va fi desemnat de către beneficiar.

 • 2.8. Durata estimata a lucrărilor: 8 luni;

 • 2.9. Nr. lucrătorilor pe teren: numărul total de lucrători ce vor participa la realizarea lucrărilor, va fi cunoscut după scoaterea la licitație a execuției proiectului și identificarea unui antreprenor pentru execuție.

Contractorul/Antreprenorul General va stabili lucrările pe care le va încredința în sub antrepriză și va elabora convențiile de lucrări cu viitorii subantreprenori, în care se vor stipula clar drepturile și obligațiile fiecărei părți inclusiv din punct de vedere al securității și sănătății în muncă și protecției mediului.

în cadrul execuției lucrărilor, societățile acceptate se vor conforma standardelor de securitate și sănătate în muncă ale beneficiarului și cerințelor specifice din cadrul proiectului. Aceasta se va realiza prin planurile proprii de securitate și sănătate ale societăților executante ce vor fi armonizate cu planul de securitate și sănătate al șantierului aflat la beneficiar.

 • 2.10. Data începerii lucrărilor:

 • 3. PROCESE TEHNOLOGICE DE EXECUȚIE - Se vor executa următoarele lucrări:

Lucrări și capacități:

Statia de pompare Gheraiesti

Lucrări in investiția consumatorului
 • •  Montare celula de linie echipata cu interupator                     1 buc

 • •  LES 20 kV, Al, 3x1x150mmp                                 108 m

 • •  PT 20/0.4 kV, 400 kVA                                        1 buc

 • •  LES 1 kV, Al, 2x(3x240+120) mrnp                             82 m

  FB tip E4+4

  1 buc

  LES 1 kV, Cu, 2x(3x185+95) mmp

  42 m

  LES 1 kV, Cu, 2x(3x25+16) mmp

  35 m

  Priza de pamant

  2 buc

  Cablu CYY 5x2.5 mmp

  100 m

  Cablu CYY 3x2.5 mmp

  65 m

  Cablu CYY 3x1.5 mmp

  90 m

Statia de repompare, amplasată pe str. Vasile Pârvan

Lucrări in investiția consumatorului
 • •  LES 20 kV 3x1x150mmp

 • •  Post de transformare PT 6/0.4 kV, 400 kVA

 • •  LES 1 kV, Al, 2x(3x240+120) mmp

 • •  FB tip E4+4

 • •  LES 1 kV, Cu, 2x(3x150+70) mmp

 • •  Tablou general de utilitati

 • •  LES 1 kV, Cu, 5x10 mmp

 • •  Stâlp de iluminat

 • •  Cablu Cu 3x1.5 mmp

 • •  Cablu Cu 3x2.5 mmp

 • •  Cablu Cu 5x4 mmp

Cablu Cu 5x2.5 mmp

Statia de pompare Front captare Mărgineni 2

Lucrări in investiția consumatorului

LES 1 kV 3x150+70mmp

250 m

Firida de branșament tip E2+4

1 buc

LES 1 kV, Cu, 3x50+25 mmp

28 m

Tablou general de utilitati

2 buc

LES 1 kV, Cu, 5x10 mmp

15m

LES 1 kV, Cu, 5x4 mmp

20 m

Cablu Cu 3x1.5 mmp

45 m

Cablu Cu 3x2.5 mmp

75 m

Cablu Cu 5x2.5 mmp

35 m

4. MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A ȘANTIERULUI STABILITE DE COMUN ACORD DE CĂTRE MANAGERUL DE PROIECT SI COORDONATORII IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE (HG 300 art. 19 litb)

4.1. Prezentarea generala a șantierului

Organizarea șantierului se va executa la amplasamentul lucrării. Se vor executa, după caz următoarele amenajari de șantier:

• Amenajarea de depozite si subdepozite de materiale; acestea se vor amenaja in apropierea șantierului, in locuri sau străzi cu circulație redusa; depozitele vor fi imprejmuite cu panouri, pentru a nu dauna aspectulului străzilor;

 • •  Magazii mobile sau demontabile sau corturi pentru depozitarea materialelor care trebuie ferite de ploaie si umezeala;

 • •  Magazii mobile sau demontabile sau lăzi speciale pentru depozitarea sculelor si a uneltelor;

 • •  Panou pentru paza contra incendiilor;

 • •  Zona de lucru se va delimita fizic prin îngrădiri sau marcaje.

Toate acestea vor fi amplasate in zone avizate de organele locale de resort.

Personalul lucrator se va deplasa zilnic la amplasamentul lucrării.

 • 4.2. Menținerea șantierului in ordine si intr-o stare de curățenie corespunzătoare:

 • a) caile interioare si ieșirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere. Ieșirile de urgenta trebuie sa conducă in modul cel mai direct posibil intr-o zona de securitate, de regula in afara șantierului;

 • b)  in caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa fie evacuate rapid si in condiții de securitate maxima pentru lucratori, in afara șantierului;

 • c)  caile si ieșirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislația in vigoare.

 • 4.3. Stabilirea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale si echipamente, in special a materialelor sau substanțelor periculoase. Pe șantier vor fi aduse si depozitate temporar, pana la montare, echipamentele electrice cu ulei electroizolant si hexaflorura de sulf. Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate in mod adecvat si sigur.

in vigoare.

 • 4.4. Primul ajutor:

 • a) angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment. De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregătit in acest scop. Trebuie luate masuri pentru a se asigura evacuarea pentru îngrijiri medicale ale lucratorilor accidentați sau victime ale unei îmbolnăviri neașteptate;

 • b) se va prevedea un spațiu de acordare a primului ajutor, prevăzut cu o trusa medicala;

 • c) un panou de semnalizare amplasat la loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numărul de telefon ale serviciului de urgenta.

 • 4.5. Intrările si perimetrul șantierului trebuie sa fie semnalizate astfel incit sa fie vizibile si identificabile in mod clar.

 • 4.6. Lucratorii trebuie sa dispună de apa potabila pe șantier sau, eventual de o alta băutură răcoritoare, dar nealcoolica, in cantitati suficiente in vecinătatea posturilor de lucru.

 • 4.7. Lucratorii trebuie sa dispună de condiții pentru a lua masa in condiții corespunzătoare, igienice.

 • 5. IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRĂRILOR CARE POT PREZENTA RISCURI PENTRU SANATATEA SI SECURITATEA LUCRATORILOR

Analiza proceselor tehnologice de execuție care pot afecta sanatatea si securitatea lucratorilor si a celorlalți participant! la procesul de munca pe șantier si identificarea riscurilor este cuprinsă în Tabelul 1 anexat

 • 6. MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA

  • 6.1. Masuri pentru asigurarea sanatatii si securității lucratorilor, specifice lucrărilor pe care antreprenorul /subantreprenorul le executa pe șantier, inclusiv masuri de protecție colectiva si individuala - conform Tabelului 2 anexat

  • 6.2. Hotarare nr.1146/30.08.2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca (extras)

 • 3.3.22.1. în cazul instalațiilor sau echipamentelor de muncă electrice Ia care se execută lucrări cu scoaterea de sub tensiune, trebuie să fie scoase de sub tensiune următoarele elemente:

 • a) părțile active aflate sub tensiune, la care urmează a se lucra;

 • b) părțile active aflate sub tensiune la care nu se lucrează, dar se găsesc la o distanță mai mică decât limita admisă la care se pot apropia persoanele sau obiectele de lucru (utilaje, unelte etc.), indicată în documentația tehnică specifică;

 • c)  părțile active aflate sub tensiune ale instalațiilor situate la o distanță mai mare decât limita admisă, dar care, datorită lucrărilor care se execută în apropiere, trebuie scoase de sub tensiune.

 • 3.3.22.2. în cazul lucrărilor cu scoatere de sub tensiune este necesară legarea la pământ și în scurtcircuit a conductoarelor de fază, operație care trebuie să se execute imediat după verificarea lipsei de tensiune.

 • 3.3.23.1. în cazul instalațiilor sau echipamentelor de muncă electrice la care se execută lucrări cu scoatere de sub tensiune sau fără scoatere de sub tensiune, trebuie să se utilizeze mijloace de protecție electroizolante.

 • 3.3.23.2. La lucrul în instalațiile de joasă tensiune trebuie să fie utilizate mijloace individuale de protecție electroizolante, care constituie singura măsură tehnică de protecție, cumulate cu măsurile organizatorice.

 • 3.3.23.3. La lucrul în instalațiile de medie tensiune trebuie să fie utilizate mijloace individuale de protecție electroizolante, cumulate cu alte mijloace de protecție.

 • 3.3.23.4. Lucrările fără scoatere de sub tensiune a instalațiilor și a echipamentelor electrice trebuie să fie executate de către personal autorizat pentru lucrul sub tensiune.

 • 3.3.24. Instalațiile sau locurile unde există sau se exploatează echipamente electrice trebuie să fie dotate, în funcție de lucrările și condițiile de exploatare, cu următoarele categorii de mijloace de protecție:

 • a) mijloace de protecție care au drept scop protejarea omului prin izolarea acestuia față de elementele aflate sub tensiune sau față de pământ, respectiv prăjini electroizolante pentru acționarea separatoarelor, manipularea Indicatoarelor mobile de tensiune, montarea scurtcircuitoareior etc., scule cu mânere electroizolante, covoare și platforme electroizolante, mănuși și încălțăminte electroizolante etc.;

 • b) detectoare mobile de tensiune, cu ajutorul cărora se verifică prezența sau lipsa tensiunii;

 • c)  garnituri mobile de legare la pământ și în scurtcircuit;

 • d)  panouri, paravane, împrejmuiri (îngrădiri);

 • e) panouri de semnalizare.

 • 3.3.25. Instalațiile sau echipamentele de muncă electrice trebuie să fie exploatate, întreținute, reglate, reparate și puse sub tensiune numai de către personal calificat în meseria de electrician autorizat din punctul de vedere al securității muncii. Autorizarea personalului pentru lucru la instalațiile tehnice electrice în activitățile de exploatare, întreținere și reparații trebuie să se realizeze, conform regulamentului pentru autorizarea electricienilor din punctul de vedere al securității muncii, pe bază de examen medical, psihologic și test de verificare a cunoștințelor profesionale, de securitate și sănătate în muncă și de acordare a primului ajutor.

 • 6.3. Măsuri specifice de protecția muncii la executarea lucrărilor

Execuția lucrărilor se face în strictă conformitate cu prevederile instrucțiunilor proprii de sănătate și securitate în muncă în vigoare. La execuția lucrărilor se vor lua toate măsurile tehnice și organizatorice, în ordinea prevăzută de norme.

Toate lucrările se executa cu scoaterea de sub tensiune a LES 20 kV existenta .

 • 6.4. Norme specifice de protecția muncii la punerea în funcțiune și exploatare de probă

Punerea în funcțiune se va face după verificările corespunzătoare, răspunzător de respectarea instrucțiunilor proprii de sănătate și securitate în muncă fiind personalul de execuție și exploatare însărcinat în acest scop.

La recepția lucrării se vor avea în vedere:

 • •  PE 116/1994 - Normativ pentru încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice;

 • •   Respectarea soluției din proiect;

 • •   Realizarea gabaritelor la traversări, subtraversări și apropieri față de construcții și alte instalații existente;

 • •  Existența prizelor de pământ, măsurarea rezistenței de dispersie a acestora;

 • •   Realizarea distanțelor normate dintre instalațiile proiectate și construcțiile și alte instalații existente.

Operațiile de punere în funcțiune se vor face în baza autorizației de lucru emisă de unitatea de exploatare, în funcție de programul de întreruperi întocmit de constructor și aprobat de exploatare.

 • 6.5. instrucțiuni specifice de protecția muncii pentru perioada de exploatare

In cursul exploatării se vor verifica periodic conform prescripțiilor tehnice în vigoare, urmărindu-se în mod deosebit următoarele:

 • •  respectarea distanțelor minime normate de apropiere față de instalațiile și construcțiile existente și proiectate;

 • •  evitarea amplasării de materiale în apropierea echipamentelor din stație;

 • •  executarea lucrărilor de întreținere a instalațiilor conform normativelor și fișelor tehnologice în vigoare;

 • •   rezistența de dispersie a prizelor de legare la pământ și integritatea prizelor.

 • •  se vor executa periodic controale, revizii, reparații conform normelor în vigoare.

 • 6.6. Măsuri de protecție a muncii pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică

Pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică a membrilor formației de lucru și a altor persoane care ar putea pătrunde accidental în zona de lucru se vor lua măsuri conform normelor specifice pe genuri de lucrări și instalații.

Deoarece lucrările se execută în apropierea caii ferate, pentru evitarea accidentelor de circulație, conform instrucțiunilor proprii de sănătate și securitate în muncă, se vor monta indicatoare sau îngrădiri speciale respectându-se prevederile regulilor de circulație.

 • 7. AMENAJAREA SI ORGANIZAREA ȘANTIERULUI

Organizarea locurilor de munca cuprinde toate masurile ce trebuiesc luate la locurile de munca, astfel ca fiecare echipa sau formație de lucru sa-si poata realiza sarcinile in termen si in cele mai bune condiții de calitate.

Sarcina organizării locului de munca revine responsabilului de lucrare, care are următoarele reponsabilitati:

 • •  sa asigure alegerea si pregătirea din timp a celor mai potrivite scule si unelte de lucru;

 • •  sa asigure si sa adopte cele mai indicate metode de lucru, ținând seama de felul lucrărilor ce trebuiesc executate si mai ales, de condițiile de lucru specifice fiecărei lucrări;

 • •  sa asigure repartizarea corespunzătoare a oamenilor, a sculelor si a utilajelor la locurile de munca;

 • •  sa asigure defalcarea volumului de lucrări de executat pe echipe si pe oameni astfel incat fiecare sa știe precis sarcinile ce ii revin;

 • •  sa asigure cunoașterea tehnologiei de execuție a lucrărilor, prin preluarea fiselor tehnologice inainte de începerea lucrărilor;

 • •  sa organizeze aprovizionarea si transporturile de materiale in bune condiții, astfel incat sa se asigure executarea lucrărilor de baza la termen si in cele mai bune condiții tehnice si economice;

 • •  pe șantier se vor folosi obligatoriu casti de protecție.

 • 8. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI RUTIERE SI A PIETONILOR IN ZONA ȘANTIERULUI

Toate lucrările se executa fără sa se oprească circulația rutieră. Pentru a reduce la minimum influenta lucrărilor asupra circulației rutiere si a pietonilor in zona de lucru, pe langa aprobarea unor masuri de către serviciul circulației, este necesar sa se respecte si următoarele masuri organizatorice si de dirijare a circulației:

 • •  executarea traversărilor sa se faca inainte de începerea lucrărilor de săpătură, de regula noaptea, intai pe o jumătate a arterei de circulație si apoi pe cealalta jumătate;

 • •  executarea operațiilor de înlocuire conductoare la lucrările cu volum mare sa se faca pe tronsoane, egale de obicei cu lungimea conductoarelor de pe tambur;

 • •  extremitățile sî intersecțiile traseului (zonei de lucru) vor fi marcate cu placi avertizoare si panouri indicatoare, iar pe timpul nopții si cu felinare roșii;

 • •  in locurile de circulație a pietonilor este necesar ca șanțurile sa fie traversate cu podețe speciale;

 • •  rigolele si gurile de scurgere a apei de ploaie se vor lașa libere;

 • •  se va bate o parte a circulației pe drumuri ocolite, cu aprobarea serviciului circulației;

 • •  in cazurile in care este necesara o restricție de circulație, se va dirija circulația autovehiculelor pe alte trasee, montandu-se indicatoarele de circulație necesare, dar numai după aprobarea serviciului de circulație;

‘ se vor stabili cele mai potrivite drumuri de acces pentru transportul materialelor si in special al tamburilor de cablu.

 • 9. MASURI DE COORDONARE STABILITE DE RESPONSABILUL DE LUCRARE înainte de începerea lucrărilor, șeful de lucrare trebuie sa ia următoarele masuri:

 • •  asigurarea echipei cu documentația tehnica necesara si anume: proiect, desene de execuție, devize, condiții tehnice de execuție, prescripții, fise tehnologice, instrucțiuni de lucru, buletine de calitate (probe si verificări) pentru conductoare, cabluri, stâlpi si celelalte materiale sau echipamente care intra in lucrare;

 • •  obținerea autorizației de execuție, eliberata de organele locale de resort pentru desfacerea pavajelor si executarea șanțurilor;

In vederea pregătirii execuției lucrărilor si a organizării șantierului, constructorul are următoarele sarcini:

 • •  studiază amanuntit traseul si il confrunta cu planurile din proiect pentru a cunoaște natura terenului, eventualele obstacole, neconcordantele intre traseu si proiect, propunând eventualele modificări de traseu;

 • •   verifica locurile pentru depozitarea materialelor, sculelor si utilajelor pentru lucrările necesare șantierului;

 • •  definitivează proiectul de organizare de șantier;

 • 10. MASURI GENERALE PENTRU MENȚINEREA ȘANTIERULUI IN STARE DE CURĂȚENIE

Deseurile rezultate se vor prelua de către constructor urmandu-se a se trata conform prevederilor legislative enumerate mai sus, precum si a cerințelor beneficiarului de lucrare referitor la protecția mediului.

Constructorul are obligația de a reda terenul in starea si condițiile inițiale.

Punerea in funcțiune a instalațiilor electrice proiectate este condiționată de prezentarea de către constructor a documentelor prin care se atesta ca deseurile nevalorificabile au fost depozitate definitiv, intr-un spațiu neautorizat.

 • 11. INDICAȚII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

Personalul va fi instruit periodic pentru acordarea primului ajutor pentru accidentele specifice activitatii desfășurate: traumatisme, arsuri, electrocutare.

TABELUL 1

IDENTIFICAREA RISCURILOR

Componenta sistemului de munca

Factori de risc identificați

Masuri de prevenire

Competente / Răspundere

Mijloace de producție

Utilaje, dispozitive, scule

 • - automacara

 • - motocom-presoare; tarnacoape, ciocane, lopeți

Factori de risc mecanic

Organe de mașini in mișcare:

-bormașini

-polidisc

-aparat de tăiat

Utilizarea de echipamente de muncă certificate și în bună stare de funcționare

Lucrător

Instruirea salariaților privind utilizarea acestora

Sef de lucrare

Cădere prin alunecare sau rostogolire la manipularea și transportul echipamentelor și tamburilor cu cabluri;

Deplasări prin alunecare a tamburilor sau echipamentelor de pe platforma transportoare

Operațiile de încărcare-descărcare a reperelor grele se execută numai mecanizat, cu automacarale de tipul și cu capacitatea de ridicare corespunzătoare sarcinii maxime și care pot pătrunde până la locul respectiv. Materialele se transportă cu camionul.

Nici un muncitor nu are voie să călătorească pe platforma autocamionului.

Ridicarea echipamentelor, tamburilor de cabluri se va realizează numai cu automaca. Legarea și fixarea sarcinilor de cârligele macaralei sau de mecanismele de ridicat se pot executa numai de către muncitori instruiți in acest scop.

Automacaraua și autofreza trebuiesc calate corect, tălpile de calare trebuie sa se sprijine pe un teren sănătos, la nevoie se introduce sub tălpi cupoane de traverse CF.

Este interzisă staționarea sau accesul oricărei persoane în zona de acționare a macaralei (și sub sarcina manevrată). Deplasarea se va face cu vitezele prevăzute de lege pentru tipul de vehicul, felul încărcăturii și starea căilor de circulație, la curbe vitezele se vor reduce până la limite care să permită evitarea accidentelor de persoane.

Se vor evita pornirile și opririle bruște precum și virajele în scurt.

Risc de accidente la execuția săpăturilor:

Șanțurile pentru cabluri și gropile pentru fundații trebuie să fie îngrădite și prevăzute cu semn de avertizare corespunzătoare. In locurile de trecere peste șanțuri vor fi așezate podețe pentru lucrători.

Sef de lucrare

Cădere de obiecte de la înălțime:

-scule -materiale

Instruirea lucrătorilor privind lucrul la înălțime și dotarea cu EIP specifice.

Nu se admite prezența oamenilor la baza stâlpilor (paratrăsnete, iluminat), suporților pentru echipamente sau sub scara pe care se lucrează.

Este interzisă lăsarea la înălțime a sculelor sau armăturilor după terminarea lucrului pe stâlp sau la locul unde se lucrează.

Sef de lucrare

Componenta sistemului de munca

Factori de risc identificați

Masuri de prevenire

Competente / Răspundere

Mijloace de producție

Proiectare de corpuri:

 • - săpături în teren foarte tare (pietros)

 • - polizare metale, etc

Utilizarea de EIP pentru protejarea ochilor, capului și mâinilor

Lucrător

Suprafețe tăioase și înțepătoare:

-scule tăioase și/sau ascuțite

Utilizarea de EIP pentru protejarea mâinilor

Lucrător

-Vibrații excesive aie echipamentelor tehnice (lucrul cu pickhammer, autobetonieră)

Utilizarea de echipamente de muncă certificate și în stare bună de funcționare. Instruirea salariaților privind utilizarea acestora.

Lucrător

Deplasări sub efectul propulsiei;

- prin balans a sarcinilor în brațul macaralei

Se vor evita șocurile, balansarea sarcinii, ridicarea sarcinii dintr-o poziție laterală. Ridicarea și coborârea sarcinii se vor face numai din motor.

Descărcarea și manipularea tamburilor, a suporților de echipamente, se va face de către echipe de muncitori special înstruiți.

Sef de lucrare

Factori de risc termic

- Contact accidental cu suprafețe supraîncălzite în urma sudării

Utilizarea de EIP specifice (mânuși). Instruirea lucrătorilor privind operațiile de sudură.

Lucrator

- Contact direct cu suprafețe reci în timpul iernii

Utilizarea de EIP pentru sezonul rece.

Lucrator

 • - Flama produsă de arc electric la :

 • - sudare

Utilizarea de EIP specifice (masca, mânuși).

Lucrator

Instruirea lucrătorilor privind operațiile de sudură.

Sef de lucrare

Factori de risc electric

 • - Electrocutarea prin atingere directă:

 • - deteriorarea izolației echipamentelor electrice de muncă

Utilizarea de echipamente de muncă certificate și în stare bună de funcționare.

Lucrător

Instruirea lucrătorilor privind utilizarea acestora.

Sef de lucrare

 • - Electrocutarea prin atingere indirectă:

 • - atingerea părților din instalație / echipamente aflate accidental sub tensiune și neprotejate prin legare la nul

Verificarea lipsei de tensiune pe carcasele metalice ale echipamentelor care în condiții normale nu sunt sub tensiune.

Lucrător

Utilizarea EIP electroizolante.

Lucrător

Componenta sistemului de munca

Factori de risc identificați

Masuri de prevenire

Competente / Răspundere

Mijloace de producție

- Risc de electrocutare prin lucrul în instalații electrice și în apropierea instalațiilor aflate sub tensiune (perioada probelor și încercărilor)

Se respectă distanțele de protecție și se folosesc echipamente individuale de protecție electroizolante .

Lucrător

Factori de risc chimic

- Substanțe inflamabile și toxice: impregnantul condensatoarelor, vopsele, diluant

Instruirea lucrătorilor privind modul de manipulare, utilizare și depozitare

Șef de lucrare

Acțiuni greșite

- Cădere la același nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare

Păstrarea căilor de acces libere și a zonei de lucru

Șef de lucrare

- Cădere de la înălțime: lucrul pe scară/schelă

Utilizarea sistemelor pentru lucrul la înălțime adecvate lucrărilor de executat

Lucrător

Executant

Risc de cădere în șanțul săpat deschis și a gropilor pentru fundații, nesemnalizate

Este interzisă lăsarea gropilor deschise și nesupravegheate, ele vor fi acoperite cu capace pentru prevenirea accidentelor și vor fi semnalizate cu bandă galbenă inscripționată, specială.

Diriginte de șantier

Nesincronizări ale comunicațiilor între șeful de echipă și macaragiu, sau între șeful de echipă și membrii formației de lucru

Manevrele macaralei se vor executa numai la semnalizarea șefului de echipă, după un cod stabilit de comun acord și cunoscut de toată echipa.

Șef de lucrare

Executant

Deplasări, staționări în zone periculoase: -sub brațul macaralei, in timpul funcționării;

-pe platforma autocamionului, în timpul transportului; -staționarea sau trecerea muncitorilor pe sub stâlpi, cabluri sau bare în perimetrul de cădere accidentală a acestora, sau a brațului macaralei.

Este interzisă staționarea sau accesul muncitorilor în zona de acționare a macaralei. Se va asigura gabaritul de liberă trecere în jurul macaralei, pentru a permite o manevrare nestingherîtă.

In timpul transportului muncitorii care însoțesc transportul nu au voie să călătorească pe platforma cu stâlpi, echipamente sau pe tamburi cu cabluri. Echipa va sta numai în cabina special amenajată.

Lucrător

Componenta sistemului de munca

Factori de risc identificați

Masuri de prevenire

Competente / Răspundere

Omisiuni

Neutilizarea și/sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecție

Instruirea lucrătorilor privind utilizarea EIP din dotare și necesarul de dotare cu EIP specific lucrărilor de către executant.

Șef de lucrare

Verificarea periodică a existenței și utilizatorii EIP din dotarea lucrătorilor.

Șef de lucrare

Sarcina de munca

Conținut necorespunzator al sarcinii de muncă în raport cu cerințele de securitate

-Executarea de lucrări in afara sarcinii de muncă și cu încălcări ale cerințelor de securitate

Instruirea lucrătorilor privind conținutul lucrărilor și a cerințelor minime de securitate ce trebuie respectate

Șef de lucrare

-Neverificarea periodică a echipamentului individual de protecție

Instruirea lucrătorilor privind utilizarea EIP din dotare .

Șef de lucrare

Sarcina subdimensionată sau supradimensiona-tă în raport cu capacitatea executantului

-Ritm mare de muncă, decizii dificile în timp scurt

Planificarea corespunzătoare a activităților și operațiilor de executat.

Diriginte de șantier

-Poziții de lucru forțate sau vicioase (lucrul în spații înguste)

Planificarea operațiilor și a timpului de execuție în concordanță cu dificultatea lucrării.

Șef de lucrare

Solicitare fizică -manipulare manuală a sarcinii

Manipularea sarcinii de către mai mulți muncitori, cu o distanta de max. 15-20 m intre 2 muncitori

Șef de lucrare

La pozarea manuală a cablului, nr.de muncitori trebuie sa fie astfel ales încât fiecăruia să-i revină o parte din cablu cu greutatea de cel mult 35kg.

Instruirea lucrătorilor privind manipularea maselor și utilizarea dispozitivelor de ridicat.

Mediul de munca

Factori de risc fizic

-Temperaturi ridicate vara și scăzute iarna

Utilizarea de EIP specifice sezonului

Lucrător

Desfășurarea cablurilor de pe tambur și pozarea lor este permisă numai în condițiile în care temperatura mediului ambiant este superioară limitelor minime indicate de fabricant

(+5 grd.C)

Șef de lucrare

Acordarea de lichide lucrătorilor corespunzător sezonului (apa minerala, ceai fierbinte)

Diriginte de șantier

-Zgomot

Utilizarea de EIP specifice în cazul depășirii limitei maxime admisibile

Șef de lucrare

-Iluminat insuficient

Asigurarea unui iluminat corespunzător prin utilizarea unor surse de iluminat artificiale suplimentare

Șef de lucrare

Componenta sistemului de munca

Factori de risc identificați

Masuri de prevenire

Competente / Răspundere

-Pulberi / praf

Utilizarea de EIP specifice (mască praf, etc)

Lucrător

Caracterul special a solului la execuția șanțului de pozare -pericol de surpare a pământului

In teren slab, care prezintă pericol de surpare, pereții șanțurilor vor fi consolidați eficient.

Se va acorda o atenție deosebită siguranței consolidărilor, în gropile în care apar ape freatice.

Șef de lucrare

TABELUL 2

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LUCRĂRILE CARE PREZINTĂ RISCURI MASURI DE PROTECȚIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA

Nr. Crt.

Loc de munca

Riscuri evaluate

Masuri tehnice si masuri organizatorice

Masuri igienico-sanitare si de alta natura

Acțiuni in scopul realizării măsurii

Termen de realizare a măsurii

Persoana care răspunde de realizarea măsurii

Obs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

MASURI PENTRU PROTECȚIA COLECTIVA A LUCRATORILOR

1

2

s o Q. s 111

al uj

i— z < V)

Acide ntare/lovi re de către utilajele mecanice de excavat, ridicat, s.a. la deplasarea intre punctele de lucru sau in timpul lucrului.

Masuri tehnice:

 • - Delimitarea corecta si vizibila a cailor de acces si a punctelor de lucru.

 • - Instruirea lucratorilor cu privire la folosirea in exclusivitate a cailor de acces stabilite.

 • - Dotarea utilajelor cu dispozitive de semnalizare acustica la mersul înapoi si la executarea manevrelor.

Masuri organizatorice:

 • - Numirea lucratorilor competenti care au dreptul sa dirijeze utilaje.

 • - Dirijarea utilajelor la mersul înapoi si la executarea manevrelor de către un sinqur lucrator competent.

 • - Instruirea lucratorilor privind modul de deplasare pe teritoriul șantierului.

 • - Dotarea cu o trusa de prim ajutor si amenajarea unui loc pentru acordarea primului ajutor.

 • - Instruirea lucratorilor asupra acordării primului ajutor.

 • - Afișarea la loc vizibil a numărului de telefon al instituției de urgenta zonala.

-Verificarea zilnica a cailor de acces la punctele de lucru

 • - Verificarea in fiecare dimineața a bunei funcționari a dispozitivelor de semnalizare si consemnarea acestui lucru in registrul zilnic al formației de lucru.

 • - Document prin care se numesc lucratori competenti pentru dirijarea utilajelor.

 • - Lucratorii trebuie sa respecte instructaj ni le de securitate pe care le primesc.

 • - înainte de începerea lucrărilor

 • - Zilnic, inainte de începerea lucrărilor

 • - Responsabil tehnic cu execuția

 • - Coordonatorul in materie de securitate al antreprenorului;

 • - Lucratorii competenti care au dreptul sa dirijeze utilaje

-

Deplasări, staționari in zone periculoase: lovire de către utilajele de lucrul in timpul lucrului sau la deplasarea intre punctele de lucru;

- Deplasări sau staționari in interiorul sau in imediata apropiere a altor posturi de munca.

Masuri tehnice:

 • - Delimitarea corecta si vizibila a cailor de acces si punctelor de lucru.

 • - Stabilirea zonelor care necesita semnalizare si semnalizarea corespunzătoare a acestor zone Masuri organizatorice:

 • - Impunerea respectării disciplinei pe șantier

 • - Instruirea lucratorilor cu privire la consecințele nerespectarii instrucțiunilor de securitate, a semnalizărilor de securitate

- Amenajarea unui loc pentru acordarea primului ajutor, dotat cu trusa de prim ajutor

- Inventarierea zonelor care necesita semnalizare, semnalizarea corespunzătoare a acestora

 • - înainte de începerea lucrărilor

 • - Pe măsură avan sării lucrărilor

 • - De cite ori este cazul

 • - Responsabil tehnic cu execuția

 • - Coordonatorul in materie de securitate al antreprenorului

-

0

1

2

r""- ■■■:      3

4

5

6

7

8

 • 3

 • 4

âi

< a: O Q.

5 lu l-a: UI

i-z < w

Executarea de asamblari, inclusiv cofraje, fara respectarea momentelor tehnice prescrise de strângere, a tipului organelor de asamblare etc.; lovirea de către componentele rezultate ca urmare a cedării organelor de asamblare.

Masuri tehnice:

 • - Utilizarea in procesul de constructii-montaj numai organe de asamblare certificate sau agrementate.

 • - Montarea, asamblarea si strângerea organelor de asamblare se va executa numai cu scule specifice cerificate si fara defecțiuni.

Masuri organizatorice:

 • - Instruirea profesionala a lucratorilor asupra tehnologiei de montaj.

 • - Dotarea formațiilor de lucru cu fise tehnologice, instrucțiuni tehnice, detalii de execuție s.a.

 • - Dotarea formațiilor de lucru cu scule certificate conform legislației naționale specifice si marcate pentru atestarea conformității de securitate.

 • - Numirea responsabililor care sa coordoneze formațiile de lucru si sa supravegheze operațiile de montaj.

 • - Operațiile de asamblare vor fi terminate numai după ce coordonatorii formațiilor verifica si atesta calitatea operațiilor de asamblare.

-

 • - Necesitatea existentei unei documentații complete, „Fise tehnologice” pentru toate genurile de lucrări

 • - Achiziționarea de organe de asamblare conform documentației tehnice

 • - Dotarea lucratorilor cu truse de scule corespunzătoare (pentru asamblari precise - chei dinamometrice)

-

- Responsabilul tehnic cu execuția -Conducătorul de lucrare

-

Lipsa graficului de îucru/nerespectarea acestuia sau fara ca acesta sa cuprindă totalitatea lucrărilor si in mod deosebit a celor ce se realizează simultan. Graficul de lucru trebuie sa evidențieze lucrările ce se realizează simultan

Masuri organizatorice:

 • - întocmirea graficului de execuție a lucrărilor care sa cuprindă cel puțin:

 • - lucrari/opratii/actîvitati determinante;

 • - momentul de început al

lucra rii/opratiei/activitatii determinante;

 • - momentul de sfarsit al lucrarii/opratiei/activitatii determinante;

 • - numărul de lucratori estimat pentru fiecare lucrare/operatie/actîvitate determinanta;

 • - Utilaje necesare pentru fiecare lucra re/operatie/activitate determinanta;

 • - Fisa tehnologica/instructiunea de lucru/agrementul s.a. care reglementează tehnologic fiecare lucrare/opratie/activitate determinanta.

-

 • - Existenta "Graficului de execuție a lucrării" si "Plănui tehnic al calitatii"

 • - Lucratorii trebuie sa respecte instrucțiunile de securitate pe care le primesc.

 • - In locația șantierului trebuie sa se gaseasca cate un exemplar din instrucțiunile proprii de securitate si sanatate in munca specifice pentu lucrările din șantier.

-înainte de incepere -Permanent

 • - Antreprenorul

 • - Coordonatorii formațiilor

 • - Responsabilul Tehnic cu Execuția

 • - Coordonatorul in materie de securitate al antreprenorului

-

0

1

2

3

4

A   5

6

7

8

5

Săpătură manuala sau mecanica si surparea sau prăbușirea pereților

gropilor de fundații

Masuri tehnice:

-Transferul planurilor obstacolelor/obiectelor subterane la șantier si menționarea acestora in P.V. de predare a amplasamentului.

 • - Localizarea prin investigare manuala.

 • - Semnalizarea locului

 • - Sprijinirea malurilor pentru prevenirea prăbușirii.

I

 • - Alegerea metodelor de lucru corespunzătoare.

 • - Lucratorii trebuie sa respecte instruct unile de securitate pe care le primesc.

 • - Inițial la inceputul organizării șantierului.

 • - Permanent

 • - Proiectantul

 • - Antreprenorul

 • - Coordonatorii formațiilor

 • - Responsabilul Tehnic cu

Execuția

 • - Coordonatorul in materie de securitate al antreprenorului

-

6

ȘANTIER TEMPORAR:

Elemente de mediu subterane surpriza cu potențial accidentogen (cable sub tensiune, conducte, materiale explozive etc.)

Masuri tehnice:

 • - îngrădirea si semnalizarea locurilor periculoase pentru care in momentul inițial nu se dispune de tehnologii fara riscuri de accidentare si comunicarea situației proiectantului pentru stabilirea procedurilor tehnologice fara riscuri. Masuri organizatorice:

 • - Oprirea lucrărilor de săpături in cazul depistării unor obstacole sau obiecte nemarcate pe proiect si anunțarea proiectantului sau in caz de material potențial exploziv instituțiile abilitate ale statului.

 • - Informarea viitorilor utilizatori cu privire la obstacolele/obiectele subterane menționate in proiect.

 • - instruirea lucratorilor cu privire la tehnologiile de sapare si de sprijinire a pereților săpăturilor pentru prevenirea surpării acestora.

-

 • - Instruirea lucratorilor privind modul de acționare in situații surpriza (cable, conducte, materiale potențial explozive, etc.)

 • - Testarea lucratorilor privind modul de acționare in situații surpriza

 • - La inceputul lucrării

 • - Atunci cind sint de executat lucrări de săpături

-

-

7

Surparea sau prăbușirea cofrajelor in timpul turnării betoanelor: surprinderea lucratorilor sub betonul prăbușit sau rostogolit

Masuri organizatorice:

 • - Instruirea lucratorilor cu privire la tehnologiile de realizare a cofrajelor si de turnare a betoanelor pentru prevenirea surpării acestora.

 • - Urmărirea si coordonarea lucrărilor de către conducătorii de formații

-

- Lucratorii trebuie sa respecte instrucțiunile de securitate pe care le primesc.

Permanent

Coordonatorii formațiilor

- Coordonatorul in materie de securitate al antreprenorului

-

11


ȘANTIER TEMPORAR:

2

3

4

5

6

1

8

Răsturnarea echipamentelor pentru dotările tehnologice aflate temporar, pana la montare, pe teritoriul șantierului: accidentarea, strivirea lucratorilor.

Masuri organizatorice

 • - Instruirea lucratorilor cu privire la depozitarea echipamentelor.

 • - Urmărirea si coordonarea lucrărilor de depozitare de către coordonatorii de formații.

 • - Depozitarea in afara cailor de circulație si a posturilor de lucru

 • - Marcarea, zonei de depozitare.

-

-

Permanent

- Coordonatori de formații.

-

Apropierea de instalațiile aflate sub tensiune la o distanta de vecinătate mai mica decât cea admisa prin norme

Masuri organizatorice:

 • - Instruirea lucratorilor.

 • - Semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru

 • - Prevederea, acolo unde este posibil, de mijloace de blocare a accesului in cazul in care instalațiile din apropiere se afla sub tensiune

-

- Verificarea modului in care sunt respectate restricțiile tehnice si de securitate a muncii.

- Pe tot parcursul execuției lucrărilor

 • - Antreprenor

 • - Coordonatorii de formații -

 • - Coordonatorul in materie de securitate al antreprenorului

-

Neintreruperea tensiunii in cazul lucrărilor ce necesita acest lucru.

Masuri organizatorice:

- Instruirea lucratorilor privind consecințele nerespectarii disciplinei tehnologice si a restricțiilor de securitate - neatenție fata de operațiile executate, omiterea unora dintre operațiile prevăzute prin sarcina de munca.

-

-Verificarea, inainte de începerea lucrului, a lipsei tensiunii, separație vizibila, semnalizare corespunzătoare de interdicție;

- Verificarea modului in care sunt respectate restricțiile tehnice si de securitate si sanatate in munca

- Atunci cind se executa lucrări care necesita scoaterea de sub tensiune a unor instalații

- Coordonatorii de formații.

-

Punerea sub tensiune a tablourilor de j.t. - c.c, sau c.a. fara verificarea in prealabil a retragerii formației si terminarea lucrării

Masuri organizatorice:

Instruirea lucratorilor privind consecințele nerespectarii disciplinei tehnologice si a restricțiilor de securitate; neatenție fata de operațiile executate, omiterea unora dintre operațiile prevăzute prin sarcina de munca.

-

- Verificarea prin control permanent, din partea șefului formației, si/sau prin sondaj, din partea șefilor ierarhic superiori privind respectarea instrucțiunilor proprii de securitate si sanatate in munca

- Pe tot parcursul execuției lucrărilor

- Coordonatorii de formații

-

Calamitati naturale: furtuna, trăsnete, ploi torențiale, temperaturi inalte care depasesc indicele de confort termic

Masuri organizatorice:

 • - Elaborarea planului de intervenție in caz de calamitati si instruirea lucratorilor privind sarcinile care le revin in cadrul acestuia, precum si a comportamentului de adoptat in situații deosebite.

 • - Verificarea utilizării echipamentului individual de protecție

 • - Instruirea lucratorilor privind modul de acțiune in caz de furtuna

-

 • - Dotarea cu echipament individual de protecție corespunzător.

 • - Interzicerea efectuării de lucrări in condiții de vreme complet nefavorabila

- înainte de începerea lucrărilor

 • - Antreprenor

 • - Coordonatorul in materie de securitate al antreprnorului

-0

1

2

3

4

-A    5

6

7

8

- Dotarea cu mijloace de comunicare la distanta adecvate

MASURI PENTRU PROTECȚIA INDIVIDUALA A LUCRATORILOR

13

OH

< OH O 0. îoE

LLJ

OH

LU H

Răsturnarea mijlocului mecanic (automacara) de ridicat sarcini

Masuri tehnice:

 • - Mijlocul de ridicat se va instala pe teren orizontal si bine compactat conform instrucțiunilor din cartea tehnica a acestuia.

 • - Deserventul trebuie sa verifice starea tehnica si buna funcționare a protecțiilor. Se interzice utilizarea mijloacelor de ridicat cu dispozitivele de limitare a sarcinii, sau de cursa a cablurilor cu defecțiuni sau anulate. Masuri organizatorice:

 • - Personalul manevrant (deserventul si legatarul de sarcina ) trebuie sa fie autorizați, instruit! si sa cunoască "Prescripțiile tehnice pentru proiectarea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare" (PT- ISCIR),

 • - Deserventul trebuie sa aiba asupra lui instrucțiunile de utilizare ale mijlocului de ridicat si sa consemneze permanent in „Registrul utilajului” starea de funcționare a acestuia.

- Dotarea mijlocului mecanic de ridicat cu trusa de prim ajutor omologata.

- Verificarea zilnica a stării tehnice a mijlocului de ridicat si consemnarea constatărilor in registrul macaralei. Se interzice utilizarea mijlocului mecanic de ridicat cu defecțiuni.

- Zilnic,înainte de începerea lucrărilor

 • - Responsabil tehnic cu execuția

 • - Coordonatorul in materie de securitate al antreprenorului -RSVTI

 • - Mcaragiu

 • - Legatar de sarcina

-

14

Z co

Lipsa dispozitivelor de securitate ale utilajelor (macarale, excavatoare, betoniere s.a.) sau starea de nefunctionare a acestora precum si dirjarea defectuoasa a acestora provoacă răsturnarea mijlocului de ridicat, caderea, răsturnarea sarcinii din dispozitivul de prindere si manevrare a mijlocului de ridicat. Accidentare.

Masuri tehnice:

-Verificarea periodica, la scadenta, a tuturor instalațiilor de ridicat si sub presiune aflate sub incidența ISCIR ~ Autorizarea legatarilor de sarcina si testarea lor anuala

Masuri organizatorice:

- Instruirea periodica a lucatorilor cu evidentirea pericolelor ce pot aparea atunci cind au fost anulate unul sau mai mult dispozitive de protecție

- Dotarea mijlocului mecanic de ridicat cu trusa de prim ajutor omologata.

 • - Dirijarea sarcinii si fixarea acesteia in cârlig trebuie sa se faca numai de către legatarul de sarcina autorizat numit in acest sens.

 • - Lucratorii trebuie sa respecte instruct unile de securitate pe care le primesc.

-

 • - Responsabil tehnic cu execuția

 • - Coordonatorul in materie de securitate al antreprenorului -RSVTI

 • - Macaragiu

 • - Legatarul de sarcina

-


15ȘANTIER TEMPORAR:

2

3

4

5

6

7

8

Lovirea de către materiale si subansambie in timpul manevrării datorita ruperii accidentale a organelor de legare sau datorita alunecării sarcinii in timpul ridicării

Masuri tehnice:

 • - Pentru legarea si ridicarea sarcinilor, trebuie folosite numai organele de legare si dispozitive de prindere verificate, corespunzătoare cu sarcina maxima de ridicare a macaralei respective si verificarea conform prescripțiilor tehnice „R" ISCIR.

 • - Dispozitivele de ridicare (sufe, gase, cabluri de tracțiune, etc.) vor avea inscripționate prin poansonare sarcina maxima admisibila.

 • - Dotarea cu o trusa de prim-ajutor si amenajarea unui loc pentru acordarea primului ajutor.

 • - Instruirea lucratorilor asupra acordării primului ajutor.

 • - Afișarea la loc vizibil a numărului de telefon al instituției de urgenta zonala.

-Achiziționarea numai de organe de legare si dispozitive de prindere omologate avind „Declarație de conformitate”, corespunzătoare sarcinii care trebuie ridicata

- Permanent

 • - Responsabilul tehnic cu execuția -Coordonatorul in materie de securitate al antrepre- norului

 • - Macaragiu

 • - Legatorui de sarcina

-RSVT

-

Lovirea de către materialele si subansamblele agatate incorect in dispozitivele ajutătoare (scripete, cricuri, legaturi mecanice, etc.) si a echipamentelor mecanice de ridicat sarcini

Masuri tehnice:

 • - Legarea sarcinii va fi efectuata numai de către legatori de sarcina autorizați, avind autorizația vizata la zi

 • - Sarcina trebuie sa fie condusa numai cu ajutorul unor fringhii sau alte mijloace mobile dar in nici un caz cu ajutorul unor elemente rigide (bare, pirghii, etc.) sau cu mina.

 • - La terminarea sau intre ruperea lucrului, sarcina nu trebuie sa ramina suspendata in dispozitivul de prindere. In cazuri cu totul deosebite, trebuie luate masuri de asigurare prin sprijinirea sau dublarea legaturilor

sarcinii, precum si prin îngrădirea zonei de sub sarcina.

Masuri organizatorice:

 • - Macaragiul si legatarul de sarcini trebuie sa fie instruiti asupra cunoașterii si aplicării codului de semanlizare a macaralei, conform "H.G. nr. 971/2006.

 • - Pe șantier, asupra macaralei, trebuie sa se gaseasca dovada veificarii ISCIR.

 • - Organele de legare si dispozitivele de prindere a sarcinilor in cârligul macaralei trbuie sa fie inscripționate pentru conformitate si sa ai ba marcat sarcina maxima pentru care pot fi utilizate.

 • - Dotarea cu o trusa de prim-ajutor si amenajarea unui loc pentru acordarea primului ajutor.

 • - Instruirea lucratorilor asupra acordării primului ajutor.

 • - Afișarea la loc vizibil a numărului de telefon al instituției de urgenta zonala

 • - Document prin care se numesc legatorii de sarcina in urma autorizării lor.

 • - Dirijarea sarcirii si fixarea acesteia in cirlig trebuie făcută numai de către legatorui de sarcina autoriza:.

 • - Lucratorii trebie sa respecte instrucriunile de securitate pe care le primesc.

- Permanent

 • - Responsabilul tehnic cu execuția -Coordonatorul in materie de securitate al antrepre- norului

 • - Macaragiu

 • - Legatorui de sarcina

 • - RSVTI

-


0

1

2

Z    3

4

5

6

7

8

17

Executarea lucrului la inaltime

Masuri organizatorice:

- Verificarea si înlocuirea centurilor (daca este cazul), frânghiilor de siguranța si a diverselor accesorii adiacente care nu mai corespund prescripțiilor de securitate si sanatate in munca

-

 • - Dotarea lucratorilor cu centuri complexe

 • - Lucratorii trebuie sa respecte instrucțiunile proprii de securitate si sanatate in munca cu care au fost instruiti.

 • - înainte de inceperea lucrărilor

 • - Pe parcursul lucrărilor

 • - Antreprenorul

 • - Coordonatorul in materie de securitate al antreprenorului

 • - Coordonatorii de formații

-

18

Cădere de la inaltime prin pășire in gol, prin dezechilibrare, alunecare (ex. de pe scările metalice, schele, suporți, etc.).

Masuri organizatorice:

 • - Utilizarea de mijloace de protecție individuala prevăzute in de instrucțiunile proprii specifica a antreprenorului pentru prevenirea căderii in goi;

 • - Executarea de lucrări la inaltime de către personal instruit si autorizat in acest scop.

 • - Instruirea pentru utilizarea echipamentului de protecție individuala de prevenire a căderii in gol.

-

 • - Instruirea lucratorilor referitor la consecințele nerespectarii cerințelor de securitate privind lucrările la inaltime

 • - Lucratorii trebuie sa respecte instrucțiunile proprii de securitate si sanatate in munca.

- Conform programului anual de instruire in domeniul securității si sanatatii in munca sau la schimbarea locului de munca

 • - Antreprenor

 • - Coordonatorii de formații.

-

19

â*

< or o CL s LLJ

Di UJ

Z <

Cădere de la inaltime la lucrul in nacela brațului telescopic al autospecialelor sau de pe scara metalica.

Masuri organizatorice:

 • - Executarea de lucrări la inaltime de către personal instruit si autorizat in acest scop.

 • - Instruirea lucratorilor pentru utilizarea echipamentului individual de protecție pentru lucru la inaltime.

 • - Dotarea lucratorilor cu EIP specific lucrului la inaltime certificat conform legislației in vigoare

-

 • - Instruirea lucratorilor referitor la consecințele nerespectarii cerințelor de securitate privind lucrările la inaltime;

 • - Lucratorii trebu e sa respecte instrucțiunile proprii de securitate si sanatate in munca.

- Conform programului anual de instruire in domeniul securității si sanatatii in munca sau la schimbarea locului de munca

 • - Antreprenor

 • - Coordonatorii de formații.

-

20

co

Cădere la același nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare (suprafețe denivelate, alunecoase, etc.)

Masuri organizatorice:

 • - Instruirea lucratorilor privind consecințele nerespectarii disciplinei tehnologice si a restricțiilor de securitate;

 • - neatenție fata de operațiile executate.

-

 • - Verificarea prin control permanent, din partea șefului formației, si/sau prin sondaj, din partea șefilor ierarhic superiori a respectării disciplinei tehnologice;

 • - Lucratorii trebu e sa respecte instrucțiunile proprii securitate si sanatate in munca.

- Pe tot parcursul execuției lucrărilor

- Coordonatorii de formații

-

21

i

I

Cădere libera de obiecte de la inaltime (scule, materiale diverse etc.)

Masuri organizatorice:

 • - Utilizare căștilor de protecție de către lucratori.

 • - Instruire lucratori asupra consecințelor neutilizarii echipamentului individual de protecție prescris.

 • - Uneltele vor fi așezate intr-o trusa auxiliara, purtata la talie. Materialele care

-

 • - Verificarea prin control permanent, din partea șefului formației, si/sau prin sondaj, din partea șefilor ierarhic superiori a respectării disciplinei tehnologice;

 • - Lucratorii trebuie sa

- Pe tot parcursul execuției lucrărilor

- Coordonatorii de formații

-

0

1

2

r"'-    3

vor fi utilizate &e vor ridica cu echipamentul de ridicare, iar pe schela vor fi așezate in ladite.

22

Executarea din memorie a unor conexiuni electrice sau identificarea eronata a circuitelor electrice sau a conectorilor electrici-provoaca arsuri sau electrocutări.

Masuri organizatorice:

- Instruirea lucratorilor privind consecințele nerespectarii disciplinei tehnologice si a restricțiilor de securitate - neatenție fata de operațiile executate, omiterea unora dintre operațiile prevăzute prin sarcina de munca.

23

Lipsa truselor de lucru sub tensiune

Masuri tehnice:

- Dotarea echipelor de electricieni cu truse de scule specializate.

24

ȘANTIER TEMPORAR:

Curent electric: -electrocutare prin atingere directa;

- electrocutare prin atingerea indirecta, cauzate de instalațiile electrice pentru organizarea de șantier si utilizarea uneltelor de lucru acționate electric.

Masuri tehnice:

 • - Identificarea corecta a instalației (locului) in care urmeaza a se lucra;

 • - Delimitarea materiala a zonei de lucru, după caz, si montarea indicatoarelor de securitate;

 • - Verificarea de către lucrator ca in spate si in părțile laterale nu sunt in apropierea parti aflate sub tensiune neîngrădite, astfel incat sa existe suficient spațiu, care sa permită efectuarea mișcărilor necesare la lucrare in condiții de securitate;

 • - Pe șantier se vor utiliza, funcție de postul de lucru, unelte acționate electric de gradul ridicat de protecție;

 • - Verificarea legării la pamint a tuturor consumatorilor electrici.

Masuri organizatorice:

 • - Instruirea periodica si înaintea începerii oricărei lucrări atat pe probleme teoretice, dar in special practice, legate de obiectul concret al intervenției;

 • - Autorizare SSM a electricienilor care asigura exploatarea instalațiilor electrice in organizarea de șantier;

 • - Dotarea lucratorului si utilizarea de către acesta a următoarelor echipamente individuale de protectîe(dupa caz): casca de protecție, viziera de protecție a fetei, mânuși electroizolante, incaltaminte electroizoîanta, trusa de scule cu mânere

4

5

6

7

8

respecte instrucțiunile de securitate si sanatate in munca.

-

- Verificarea prin control permanent, din partea coordonatorului formației, si/sau prin sondaj, din partea șefilor ierarhic superiori

- Pe tot parcursul execuției lucrărilor

- Coordonatorii de formații

-

-

- Achiziționarea de truse cu scule pentru executarea lucarilor sub tensiune

- înainte de începerea lucrării

- Subantreprenor

- Verificarea de către personalul cu atribuții de control din cadrul subantreprenorului a modului de respectare a masurilor tehnice si organizatorice ia îndeplinirea sarcinii de munca.

- Pe tot parcursul execuției lucrar

 • - Subantreprenor

 • - Coordonatorii de formații

 • - Coordonatorul in materie de securitate al subantreprenorului

-

0

1

2

4

5

6

7

8

electroizolante, scoaterea imediata din uz a componentelor echipamentelor individuale de protecție care prezintă un stadiu de uzura peste limitele maxime admise de standardul de fabricație.

25

Poziții de lucru fortate si vicioase datorate fie sarcinii de munca (condiții obiective) fie unor carențe organizatorice

Masuri organizatorice:

 • - Rotirea lucratorilor la lucrările care impun poziții de lucru fortate sau vicioase;

 • - Executarea lucrărilor (pe cit posibil) in atelier, subansamblele confecționate in atelier urmând a fi doar montate pe teren

-

-

- Atunci când sunt de executat lucrări care impun poziții de lucru fortate sau vicioase

- Coordonatorii de formații

-

26

ANTIER TEMPORAR:

Lucrul cu manipulare manuala a sarcinilor, lucru in spatii înguste, efort dinamic la întinderea conductaorelor

Masuri organizatorice:

 • - Utilizarea unui număr corespunzător de lucratori la transportul maselor mari, instruirea acestora privind modul corect de manipulare, supravegherea efectuării operației de către un alt lucrator, astfel încât sa poata fi evitate obstacolele;

 • - In vederea diminuării nivelului de risc, repartizarea pentru asemenea lucrări, a unor persoane cu o condiție fizica buna, care sa fie mai puțin afectate de efortul fizic

-

-

-

-

27

Proiectare de obiecte sau particule

Masuri organizatorice:

- Utilizarea de către lucratori a echipamentului individual de protecție.

-

- Verificarea prin control permanent, din partea șefului formației, si/sau prin sondaj, din partea șefilor ierarhic superiori privid utilizarea echipamentului individual de protecție

- Pe tot parcursul execuției lucrării

- Coordonatorii de formații

-

28

Staționari si deplasări in afara sarcinilor de munca, in apropierea altor posturi de lucru;

- Deplasări in zone peri -culoase (sub sarcina mijloacelor de ridicat, etc).

Masuri organizatorice:

- Instruirea lucratorilor privind consecințele nerespectarii disciplinei tehnologice si a restricțiilor de securitate - neatenție fata de operațiile executate, omiterea unora dintre operațiile prevăzute prin sarcina de munca.

-

- Verificarea prin control permanent, din partea șefului formației, si/sau prin sondaj, din partea șefilor ierarhic superiori

- Pe tot parcursul execuției lucrării

- Coordonatorii de formații

-

29

Folosirea sculelor/ uneltelor de lacatuserie (dalta, ciocan) cu floare

Masuri organizatorice:

 • - înlocuirea sculelor sau uneltelor defecte cu altele noi si de buna calitate;

 • - Instruirea lucratorilor privind consecințele nerespectarii disciplinei tehnologice si a restricțiilor de securitate;

-

-Verificarea prin control permanent, din partea șefului formației, si/sau prin sondaj, din partea șefilor ierarhic superiori privind stare scufelor si a uneltelor

- Pe tot parcursul execuției lucrării

- Coordonatorii de formații

-

0

1

2

r"-   3

4

5

6

7

8

30

Comunicări accidentogene intre membrii formației de lucru..

Masuri organizatorice:

- Instruirea lucratorilor din șantier asupra consecințelor care afecteaza securitatea personala datorita înțelegerii eronate a informațiilor.

-

 • - Impunerea disciplinei pe șantier;

 • - Comunicări ferme dar clare.

- Pe tot parcursul execuției lucrării

- Coordonatorii de formații

-

31

Utilizarea greșita, in stare deteriorate sau neutilizarea mijloacelor de protecție din dotare

Masuri organizatorice:

- Instruirea lucratorilor privind consecințele, neutilizarii sau utilizării greșite a mijloacelor de protecție etc.

-

- Verificarea prir control permanent, din partea șefului formației, cu privire la utilizarea si starea EIP

- Pe tot parcursul execuției lucrării

- Coordonatorii de formații.

-

32

ȘANTIER TEMPORAR:

Executarea de lucrări de sudare: stropi, scintei, zgura, suprafețe cu temperatura ridicata (cordoane de sudura, piese recent sudate) rezultate in timpul operațiilor de sudare;

- Arsura termica provocata de contactul epidermei cu stropi, scântei, zgura, suprafețe cu temperatura ridicata (cordoane de sudura, piese recent sudate etc.).

Masuri organizatorice:

 • - Utilizarea echipamentului si a celorlate mijloace de protecție prevăzute de normative pentru riscurile intrinseci sudorilor;

 • - Plasamentul corect al sudorului, in raport cu piesa ce urmeaza a fi sudata, in cazul lucrului la poziție;

 • - Instruirea lucratorilor privind consecințele neutilizarii mijloacelor de protecție si a unei posturi incorecte de lucru.

- Dotarea locului de munca cu trusa de prim ajutor

- Controlul modului de utilizare a echipamentului de protecție pentru activitati de sudare;

- In timpul executării lucrării de sudare

- Coordonatorii de formații

33

Suprafețe periculoase care provoacă taiere si intepare: taiere si înțepare

Masuri organizatorice:

- Utilizarea echipamentului individual de protecție prevăzute de normative pentru riscurile intrinseci specifice suprafețelor periculoase

- Dotarea locului de munca cu trusa de prim ajutor

- Dotarea lucratorilor in conformitate cu "Normativul de acordarea EIP" propriu antreprenorului

- Înainte de începerea lucrărilor.

- Coordonatorii de formații

-

34

Denivelări si gropi pe suprafața șantierului: alunecare si cădere de la același nivel

- Instruirea lucratorilor privind consecințele neutilizarii mijloacelor de protecție;

-

-

-

-

35

Nivel scăzut de iluminare naturala: nu se poate asigura starea de securitate si sanatate a lucratorilor in timpul procesului tehnologic

Masuri tehnice:

- Iluminatul artificial destinat completării iluminatului natural sau înlocuirii acestuia in totalitate, trebuie realizat incat sa asigure un nivel de iluminare pentru postul de lucru si pentru caile de acces in conformitate cu reglementarea naționala.

-

- Masurarea nivelului de iluminare. Urmărirea graficului de execuție a lucrărilor.

- înainte de data planificata a se executa lucrări in perioada când nivelul de iluminare naturala este scăzut

 • - Antreprenorul

 • - Coordonatorul in materie de securitate al antreprnorului

 • - Coordonatorii de formații.

-

S.C. MARSTE S.R.L BACAU

PROGRAM TEHNOLOGIC PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

Lucrarea nr.32/2018 - REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU

Faza: PT+CS

Proiectant: S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

Locul de munca: Str.Frunzei,str.Vasile Parvan municipiul Bacau, corn. Mărgineni, jud. Bacau

Str.Frunzei, municipiul Bacau

Nr. crt.

Operații care se execută

Durata de execuție (zile)

Durata intreru pere (ore)

Instalații care se scot de sub tensiune

Modul de alimentare al consumatorilor

Amenajări și măsuri ce urmează a fi luate

1

Montare celula în PA 106

7

In PA 106 se deschid întrerupătoarele de 20 kV din PA 106 sosire din PT 326 si sosire din PT213 .

Consumatorii sunt alimentați pe calea de rezerva, din PA 106, pe 6 kV.

Se respectă măsurile tehnice și organizatorice prevăzute in normele de sana:ate si securitate a muncii, planul de sanatate si securitate, prevederile legii 319/2006 - legea sanatatii si securității in munca. Se respecta prevederile normelor de sanatate si securitate la lucrări cu caracter neelectric.

Se respecta instrucțiunile proprii DELGAZ GRID S.A. de SSM pentru Distrioutia Energiei Electrice.

2.

Executare săpătură pentru montare cablu mt, jt, post de transformare

7

Nu este cazul.

Consumatorii sunt alimentați.

Se respectă măsurile tehnice și organizatorice prevăzute in normele de sanatate si securitate a muncii, planul de sanatate si securitate, prevederile legii 319/2006- legea sanatatii si securității in munca.

Se respecta prevederile normelor de sanatate si securitate la lucrări cu caracter neelectric.

Se respecta instrucțiunile proprii DELGAZ GRID S.A. de SSM pentru Distrioutia Energiei Electrice.

3.

Montare cabluri de medie tensiune in canal si in săpătură, de joasa tensiune in săpătură si pe suport, post de transformare, firida de branșament, tablou general

14

Nu este cazul.

Consumatorii sunt alimentați.

Idem.

4.

Efectuarea încercărilor, probelor si verificărilor

3

-

Nu este cazul.

Consumatorii sunt alimentați.

Idem.

5.

Punerea sub tensiune a instalațiilor      proiectate si

darea in exploatare a acestora

1

-

Nu este cazul.

Consumatorii racordați in PA 106, pe 6 kV sunt alimentați in schema normala.

Idem.

Str. Vasile Parvan

Nr. crt.

Operații care se execută

Durata de execuție (zile)

Durata intreru pere (ore)

Instalații care se scot de sub tensiune

Modul de alimentare al consumatorilor

Amenajări și măsuri ce urmează a fi luate

1

Executare săpătură pentru montare cablu mt, jt, manșon,post de transformare, modul de conexiune MCAV., firida de branșament, tablou general, stâlp de iluminat

7

-

Nu este cazul.

Consumatorii sunt alimentați.

Se respectă măsurile tehnice și organizatorice prevăzute in normele de sanatate si securitate a muncii, planul de sanatate si securitate, prevederile legii 319/2006- legea sanatatii si securității in munca.

Se respecta prevederile normelor de sanatate si securitate la lucrări cu caracter neelectric.

Se respecta instrucțiunile proprii DELGAZ GRID S.A. de SSM pentru Distribuția Energiei Electrice.

2.

Montare cabluri de medie tensiune, de joasa tensiune în săpătură,modul de conexiune,post de transformare, firida de branșament, tablouri generale, stâlp de iluminat.

14

-

Nu este cazul.

Consumatorii sunt alimentari.

Se respectă măsurile tehnice și organizatorice prevăzute in normele de sanatate si securitate a muncii, planul de sanatate si securitate, prevederile legii 319/2006- legea sanatatii si securității in munca.

Se respecta prevederile normelor de sanatate si securitate la lucrări cu caracter neelectric.

Se respecta instrucțiunile proprii DELGAZ GRID S.A. de SSM pentru Distribuția Energiei Electrice.

3.

Montare manșon, cabluri de medie tensiune de racord al MCAv la PT 89, PT 255.

1

-

Se deschid separatoarele din celulele de linie din PT 89, plecare spre PT 255 si din PT 255, plecare spre PT 89.

Se închide întrerupătorul din PT214.

Consumatorii sunt alimentați.

Idem.

4.

Efectuarea încercărilor, probelor si verificărilor

3

-

Nu este cazul.

Consumatorii sunt alimentați.

Idem.

5.

Punerea sub tensiune a instalațiilor      proiectate si

darea in exploatare a acestora

1

-

Nu este cazul.

Consumatorii sunt alimentați in schema normala.

Idem.

Statia de pompare Front captare apa Mărgineni 2

Nr. crt.

Operații care se execută

Durata de execuție (zile)

Durata intreru pere (ore)

Instalații care se scot de sub tensiune

Modul de alimentare al consumatorilor

Amenajări și măsuri ce urmează a fi luate

1

Executare săpătură pentru montare cablu jt,firida de branșament, tablouri generale

7

-

Nu este cazul.

Consumatorii sunt alimentați.

Se respectă măsurile tehnice și organizatorice prevăzute in normele de sanatate si securitate a muncii, planul de sanatate si securitate, prevederile legii 319/2006- legea sanatatii si securității in munca.

Se respecta prevederile normelor de sanatate si securitate la lucrări cu caracter neelectric.

Se respecta instrucțiunile proprii DELGAZ GRID S.A. de SSM pentru Distribuția Energiei Electrice.

2.

Montare cabluri de joasa tensiune firida de branșament, tablouri generale.

7

-

Nu este cazul.

Consumatorii sunt alimentați.

Se respectă măsurile tehnice și organizatorice prevăzute in normele de sanatate si securitate a muncii, planul de sanatate si securitate, prevederile legii 319/2006- legea sanatatii si securității in munca.

Se respecta prevederile normelor de sanatate si securitate la lucrări cu caracter neelectric.

Se respecta instrucțiunile proprii DELGAZ GRID S.A. de SSM pentru Distribuția Energiei Electrice.

3.

înlocuire cutie de distribuție in PT 321 Bacau.

0.5

4

Se deschide separatorul de la stâlpul nr.1 de racord la PTA 321 Bacau.

Consumatorii sunt nealimentati.

Idem.

4.

Efectuarea incercarilor, probelor si verificărilor

0.5

-

Nu este cazul.

Consumatorii sunt alimentați.

Idem.

5.

Punerea sub tensiune a instalațiilor      proiectate si

darea in exploatare a acestora

1

-

Nu este cazul.

Consumatorii sunt alimentați in schema normala.

Idem.

SEF PROIECT, ing. Constantin Livint


Lucrarea nr.82(3)/2019 - REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU

Faza: PT+CS

Proiectant; S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Beneficiar; Municipiul Bacau

PROGRAM DE URMĂRIRE A COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCȚIILOR

Nr. crt

Descrierea lucrărilor

Metoda de verificare

Periodicitatea

Observații

1

-urmărirea tasării construcțiilor, evoluția fisurilor

cu martori din ipsos și ștraifuri de sticlă

la 6 luni

2

-depistarea eventualele deplasări orizontale, verticale sau înclinări, apariția de rosturi, crăpături, etc.

vizual

anual

3

-schimbări de formă a obiectelor de construcție

vizual

anual

4

infiltrații de apă, uleiuri, lichide agresive de orice fel ;

-integritatea fundațiilor;

-starea zonei din vecinătatea fundațiilor, în vederea depistării unor tasări, lucrări neavizate, etc.

-posibilitatea apariției unor solicitări superioare celor permise;

-manifestările exterioare ale unor vicii ascunse ale elementelor structurii (pete de rugină, degradarea vopsitoriei, fisuri, etc.) ;

-existența unor medii agresive pentru materialele componente ale elementelor structurii de rezistență;

-starea generala a construcțiilor și confecțiilor metalice;

vizual

anual

5

-defecte și degradări ale structurii de rezistență ale cadrelor metalice( fisuri, crăpături, coroziunea elementelor, flambajul unor elemente comprimate).

vizual

anual

NOTĂ:

• Activitatea de urmărire a comportării în exploatare si intervențiile în timp la construcții se va realiza pe baza: HGR 766/97 - Regulament privind urmărirea comportării în exploatare,intervențiile în timp si postutilizarea construcțiilor si P130/99 - Norme metodologice privind urmărirea construcțiilor, inclusivurmarirea curenta a stării tehnice a acestora Rezultatele verificărilor se consemnează în Registrul de control, care este parte integrantă a Cărții Tehnice a construcției.

întocmit,

ing. Laurentiu TOFAN

Lucrarea nr.82(3)/2019 - REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU IN MUNICIPIUL BA COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU

Faza: PT+CS                                                         /XpivV^

Proiectant: S.C. MARSTE S.R.L. BACAU                                                   /<x   ~

Beneficiar: Municipiul Bacau                                                                 i

|| PLANUL DE CONTROL AL CALITATII SI MEDIULUI

VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI IN TIMPUL EXECUȚIEI LUCRARJÎ


R

în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, consolidata iri tehnice în vigoare se stabilește de comun acord prezentul plan de controlul al calității si med


Nr. crt.

Lucrarea ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care se întocmesc documente scrise

Documentul scris care se încheie

Cine întocmește:

B - Beneficiar

E - Executant

P - Proiectant

Programat

Nr. și data actului încheiat

1

Predare - primire amplasament

P.V.P.A.

B+E+P

2

Recepție calitativa echipamente MT,JT

P.V.R.C.

B+E

3

Pichetare, locuri montaj pentru echipamente

MT.JT

P.V.T.L.

B+E

4

Montaj echipamente MT , JT, instalație de legare la pamant

P.V.L.A.

B+E

5

Verificarea instalației de legare la pamant

P.V.+buletin e de verificare

B + E+PRAM

Verificări lucrări aferente protecției mediului

6

- eliberarea amplasamentelor si aducerea la starea inițiala

P.V.R.

B+E

- colectarea si predarea materialelor rezultate din demontări in vederea valorificării acestora

P.V.

B+E

7

Verificare, probe , incercari atat pentru echipamentele de M.T

P.V.

B + E+PRAM

8

Recepția preliminară

P.V.R.

B+E

9

Recepția la PIF

P.V.R. la PIF

B+E+P

10

Recepția definitivă

P.V.R.F

B + E + P

 • 5.

 • 6.

7.

P.V.

P.V.P.A.

P.V.T.L.

P.V.L.A.

 • - proces verbal de montaj

 • - proces verbal recepție

 • - proces verbal;

 • - proces verbal predare amplasament

 • - proces verbal de trasare lucrări;

 • - proces verbal lucrări ascunse

P.V.M.

P.V.R,

P.V.R.F. - proces verbal de recepție finala

Semnificația abrevierilor: 1.

2.

 • 3.

 • 4.


BENEFICIAR,


PROIECTANT,

S.C. MARSTE S.R.T.BACAU
MARSTE


Nota: Contractantul are obligația sa anunțe partite participante la activitatea de corftrol, inainte de atingerea stadiului verificat.Q Zona Studiata PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara: 1:5000
S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


Le.


..Jennmire:

REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BA CA I/7/V MUNICIPIUL BA CA U SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU


Proiectat


Desenat


Verificat


Sef proiectBeneficiar:

MUNICIPIUL BACAU


Plan de încadrare in zona- Statia de pompare Gheraiesti


Proiect nr.: 82(3)

Din:

01.2019

Faza:

PT +C5

Planșa:

1, fila 1/3S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


Desenat


ING. Tofan Laurentiu


Verificat


Sef proiectPlan de încadrare in zona- Statia de pompare Front captare Mărgineni 2


PT+C5


Planșa:S.C. MARSTE S.R.L. BACA

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


Verificat


Sef proiectormat:


Plan de încadrare in zona- Statia de pompare Vasile Parvan


PI +CS


Planșa:568400568350


568300
LES 2:

3x1x15

PROIE(


bmm CTATA


LES 1KV

Al—2x(3x15

PROIECTATA


B Parter


CELULA DE PROIECTATA


Parter
568400


_l_

I


Punct de alimentare PA 106. 20 kV


NCP 65123 Curte


NCP 9444 Curte


S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135

Denumire:

"REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BAC AU" (IN MUNICIPIUL BAC AU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BAC AU)


Plan de situație Statia de pompare Gheraiesti


Proiect nr.:

82(3)


Din:


Faza:


01.2019


PT+CS


Planșa:


IE 2STATIA 110/20/10

PARTIZANU


kVLES 20kV

PT 326


60m

A2xSY+A2YSY 3x1x150 125m+845m


1

1 T

: T

A2YSYSTATIA 110/20

GHERAIESTI


kV


LES 20kV PT 200
a

-i 40A

.IKl5=

F

tlXh rlKu

J 0.5'

yJ LjJ

2X1600KVA


PA 106 GHERAIESTI


LES 20kVPT 405


NAHKBA 120 1860m


PTCZ 405 BACAU fi


ț

2

z 250KVA

ALIMENTA


SF6


NAHKBA 120

350n


STATIA 110/20 kV

BACDVIA


DELGAZ-GRID S A


MUNICIPIUL BACAU


__ Instalații proiectate- Investiție consumator

____ Instalații existente
LEA 20kV GHERAIESTI


Verificat


S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


Denumire:

"REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU" (INMUNICIPIUL BACAUSI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)


Proiect nr.: 82(3)


Din:


ING. Livint ConstantinScara:


Format:


01.2019


Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU


Statia de pompare Gheraiesti -Schema electrica monofilara de încadrare in sistem


Faza:


Linie

TraFo

1

2PI total=359.5kW

Pmax slm abs total=179.75kW


FB

proiectata


TG 1 PDMPE Unitatea nr.l de pompare, 2bucxl60 kW/buc, din care rezerva lbucxl60 kW/buc


500A

xxx        LES lkV-Cu-<3xl50+70mnp)

W~7


PI=320kW

Pnax sin abs=160kW


TG 2 PDMPE


Unitatea nr. 2 de pompare' 2bucxl5 kW/buc. din care rezerva LbucxlS kV/fouc


50 A

v\a        LES lkV-Cu-<3x25+16mnp)

l-w /


20 n


PI=30kW

Pnax sin abs=15kW


TG Utilitati32 A


LEGENDA


ProiectatS.C. MAR

Str. I.S.Stu

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


ING. Tofan LaurentiuPI=9.5kW

Pnax sin abs=4.75kVZDenumire:

'REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BAC AU" (IN MUNICIPIUL BAC AU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BAC AU)


Beneficiar:

MUNICIPIUL BAC AU


Statia de pompare Gheraiesti -Scheme electrice monofilare


MARSTE 4


Din:

01.2019


Faza:


STATIA 110/6 kV

MĂRGINENILEA 6kV

PT 221CT 20kVTI

2X1000KVA


PA 64 BACAU


PTCZ 63

BACAU


A2YSY+ACHPBI 3x150 685m+300m


200/0,5


660/0'

L6 kV Pompe Apa


LES 6kV

PA 6418kLES 6kV

CENTRUL EE AFACERI FI


A2X(F)SY 150


3900m


E-6 kVPTCZ 98 BACAU

TT
celule modernizate (numai proiectil)Sef proiect


4000KVA


PTCZ 105 BACAU

TTTT

J 1


ACHPB_I_7j0_AL ~205m  75n


S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


ING. Livint ConstantinScara:


PUȚURI 3


Denumire:

" REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BA CA U" (IN MUNICIPIUL BA CA U SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)


Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU


Statia de repompare Mărgineni 2 -Schema electrica monofilara de încadrare in sistem


Proiect nr.: 82(3)


Dini


Faza;


01.2019
4 A

r 11 ■ i Cu-3«L5rhp


LEGENDA


Instalații proiectate

Bareta de manevraSef proiect
S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


Denumire:

"REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BA CA U" (IN MUNICIPIUL BA CA U SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)


Din;

10.2019


ING. Livint ConstantinScara:


Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU


Stalia de repornpare Mărgineni 2 -Scheme electrice monofilare


Faza:


IE 8STATIA 110/20/6 kV LETEA

2 1BLES 6kV IRAV 1LES 6kV PA 112

_ AL, 2x150__

2950n

¥Imax 429A

LES 6kVPA 112 BACAU


PTCZ 156 BACAU PTCZ 184 BACAU

TTT TTT


PTCZ 88 BACAU

TTT î


PTCZ 86 BACAU

TTT


_3«,o'5:al ia i YI

-  550n~*7T Q

¥ O ¥ esacvA


140/0,5'

GCHHE>


TI

250KVA


140/0,5'


300/0,5'


----- 140/0,5'  fr-|> r

GD--


160KVA


¥ O ¥

250KVA


x O x

250KVA


LTUJ


¥ ti O Ore

2x400KVA


0 930n


90n‘


PTCZ 267 BACAU PTCZ 87 BACAU PTCZ 215 BACAU Sj î A•

400KVAj


5"

¥


J

:1!

r n

'_____B

400KVI

250KVA


U.M.


PTAB 438 BACAU SF6XXT

Iii Iii Iii


MCAB 155

BACAU £££4, SF6 l£l |Q| ijl 171


PTAB 155

BACAU


PTCZ 307 BACAU


A2XSFL2Y

150

”       3 A A'tfiQm'X -r

¥-0 ¥ ¥*

.          400KVA A2XSFL2Y

J50____

2150h


*1


A2XSFL21


PTAB 375 BACAU

X?X. rXi_Sf6 ijl <il Iii


PTCZ 117 BACAU TTT


PTAB 338 ELMET BACAU

X X rtsF6

iîi iîi rl


Jl


ACHPBI*A2xSY I , <r~ii r al 120 ~    *! T

Tir. IOOr+IOti J <5H

T


300/1'


t A2xSY+ACHPBI

I r AL 120

T10h+230pi e

r *


SC BONIS DISTRIBUTION SRL


630KVASunt Figurate sl pe schema 1-1


MC 425 BACAU


PTAB 425 BACAU

I      -Ji-t

'X i      ISIIiL


Ji


PTAB 424 BACAU

X1 T J^SF6

iji iii i3<


‘i


x xy *

250KVA


I 8*

* 800KVA


ELMET


I I l

l I l

i


PTCZ 25 (LES 6 kV PA *■ <1-0


90-PT 193)


AL_lȘ0

300


STATIA 110/6 kV MĂRGINENITCZ 210 BACAULES 6kV PT 91


400KVA


lOOKVA J

^XȘSFL)2Țt.AL J20__

5n+425m      ț

Conform 165/1977 - Anexa 15.


C>~| - celule modernizate Ontreruptor sl protecții

[> - celule modernizate (numai protect»

B - DSA ® - Releu Bardaln • " EPK/3 ---- Instalații ____ Instalații ____ Instalații ____ Instalat!!


LJ _ sep.de sarcina

proiectate- Tarif de racordare < proprietate DELGAZ-GRID, Finanțata de beneficiar ) proiectate- Investiție consumator existente care se demontează


Proiectat


Desenat


Verificat


Sef proiect


Director


S.C. MARSTE S.R.L. BACAU


Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


ING. Tofan Laurentiu


ING. Tofan Laurentiu


ING. Livint Constantin


ING. Livint Constantin


ING. Cartas TitiScara:


Data


f-\4^ermat:w MARSTE


Denumire:

"REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BA CA U" (IN MUNICIPIUL BA CA U Sl IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)


Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU


Statia de repompare amplasata pe str. Vasile Parvan


Schema electrica monofilara de


încadrare in sistem


A3(420x297) mmp


Proiect nr.i 82(3)


Din;


Faza:


01.2019


PT+CS


Planșa:


IE 9LEGENDA

------ Instalații proiectate

------ Instalat!! proiectate care nu fac obiectul prezentei documentații

natorului


FB proiectata


TG COMANDA POMPE500 A


7Pi=42.34kW

Pmax sim abs=25.38kV


TG 2 UTILITATI

CONTAINER
20 m


Pi total=317.40k'W'


Pmax sin alosS.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


ING. Tofan Laurentiu


Desenat


ING. Tofan Laurentiu


Verificat


Sef proiect


Director


ING. Cartas TitiData


01.2019


Pi=5.054kW

Pmax sim abs=2.527kWMARSTE 4

s rT *//De numi re:

"REZERVA DE APA A MUNICIPIUL

BA CA U " (IN MU NICI PI UL BA CA U SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)


o. RovtProiect nr.:

82(3)


Din:

01.2019


Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU


Statia de repompare amplasata pe str. Vasile Parvan - Scheme electrice monofilare


43(420x297) mmp


Faza;


PT+CS


Planșa:


IE 10
LEGENDA


 • 1 - Fundație

 • 2 - Pamant

 • 3 - Placa de beton

Statia de repompare amplasata pe str.Vasile Pârvan

5.500m-Dimensiune PTAv

Statia de pompare Gheraiesti

4.210m4,50 m

4,50 m


■ 3,50 m


3;50 m


S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


Proiect nr.

82(3)


Desenat


Verificat


Sef proiect


Director


ING. Cartas TitiFundație post de transformare - PTAv


A3(420x297) mmp
Desenat


Verificat


Sef proiect


Director


S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


Denumire.

"REZER VA DE A PA A MUNh IPIUL UI BACAU" (IN MUNICIPIUL B.

COMUNELE MĂRGINENI SI i IAGURA, JUDEȚUL BACAU)


CAU SI IN


ING. Tofan Laurentiu


ING. Tofan Laurentiu


ING. Livint Constantin


ING. Livint Constantin


ING. Cartas TitiDin: 01.2019


Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU


\JedQte post de transformare in anvelopa PTAv


A3(420x297) mmp


Faza:


PT + CS


Planșa:PRIZA DE PAMANT- POST DE TRANSFORMARERp=2.770<4Q

0.8 m - Adâncimea de montare a electrodului vertical

0.6 m - Adâncimea de montare a electrodului orizontal


PRIZA DE PAMANT TIP C3 - PENTRU FIRIDA OE BRANȘAMENT
 • 1 Electrod vesteai am țeava 60,3x4,5 i-»np (STAS76S7-80) cu lungimea de 2500 nn

Si noso/buc de 15.47 Kg.

 • 2 Electrod ar.zonxai am otei lax 30x6 rmp (STAS 395-90) Cu lungtneo ae 12668 hm

si rioso/buc de 17 86 Kg.

3Conductor pentru egare ta FB dm oxei iot 30x6 nnp (STAS 395-80) cu iungme de 2000 mn Si rioso de 2 82 Kg


nqta Prizo ae ponant t-p 2C3 or? o rezistenta de oisners-e de 4 qhn. daca este nontato m sd cu rezistivxaxea egalo cu il00 ohm x n]

Pr-zo se va fion-ta nuna, o SQlvr- cu oh 6


S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135

Denumire:

"REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BA CA U" (IN MUNICIPIUL BA CA U SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)

Proiect nr.i 82(3)

Dins

01.2019

Proiectat

ING. Tofan Laurentiu

W7

Scara

Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

Faza:

Desenat

ING. Tofan Laurentiu

f-

Priză de pământ pentru post de transformare si firida de branșament

PT+CS

Verificat

ING. Livint Constantin

1/

Data

Sef proiect

ING. Livint Constantin

01.2019

Planșa:

Director

ING. Cartas Titi

Format:

A3(420x297) mmp

IE 14Profil M

Sapa tura=0.450mc/m Umplu Tura = 0 350mc/m


SANDA AVERTIZOARE INSCRIPȚIONATA


placa pvc

nisipBANDA AVERTIZOARE INSCRIPȚIONAT.


PLACA PVC

NISIPCABLU 20 KV


”MARSTE

S.R.L.S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


Denumire:

"REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU" (IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)


Desenat


Verificat


Sef proiect


Director


ING. Cartas TitiData

01.2019


Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU


Profile de pozare cabluri


A4(210x297) mmp


PT+CS


Planșa:


IE 15
Desenat


Verificat


Sef proiect


DirectorLa intersecția cu alte canalizări


Loc pentru inscripționare • 1. Simbolul rețelei

 • 2. Număr cod al indicatorului in cadrul rețelei

 • 3. Distanta de la reperul de secțiuni pana la axul cablului

 • 4. Valoarea tensiunii

 • 5. Adâncimea de la nivelul solului pana la fata superioara a cablului


/o * *

MARSTE

V-,


S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


Denumire:

"REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACA U" (IN MUNICIPIUL BACA U SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BAC AU)


Proiect nr.i

82(3)


Din;


ING. Tofan Laurentiu


ING. Tofan Laurentiu


ING. Cartas Titi01.2019


Beneficiar:

MUNICIPIUL BAC AU


Borne pentru marcarea traseelor de cabluri


A4(210x297) mmp


F QZQ:


PT+CS


Planșa:

IE 16
□□BCOboE □□onnnoa □D [□□□nnr-CJLDaannE


150

obhA/V/


Desenat


Verificat


Sef proiect


S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


ING. Tofan LaurentiuData


01.2019


Proiect nr.: 82(3)


Faza:


Ținte pentru marcarea traseelor de cabluri


PT+CS


Planșa:

IE 17


RĂSUFLATURI PENTRU INTERSECȚII LES CU CONDUCTE DE GAZE
LEGENDA


cu căpătui curbat pentru spatii verzi si de perete


cu găuri pentru montaj in spatii verzi


conducta


calota


tija


nisip


pietriș


capac


găuriS.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


llt0 MARSTE

V- 5 R L .<

Denumire:                              -'-zz----

"REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU" (IN MUNICIPIUL BACAUSI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)Proiect nr.: 82(3)


Din:


Desenat


Verificat


Sef proiect


ING. Tofan Laurentiu


ING. Tofan Laurentiu


ING. Livint Constantin


ING. Livint ConstantinData

01.2019


01.2019


Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU


Rasuflatori de gaze


F aza:


PT+CS


Planșa:

IE 18


MCAv nr. 6/0,4 kV BACĂU DELGAZ GRID


PT nr. 6/0.4 kV, 1x400 kVA Municipiul BACĂU


PT nr.

20/0.4 kV, 1x400 kVA Municipiul

BACĂU


FB

Municipiul BACĂU
• 0/


S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135Proiectat

ING. Tofan Laurentiu

Scara:

Desenat

ING. Tofan Laurentiu

.****

Verificat

ING. Livint Constantin

Data

Sef proiect

ING. Livint Constantin

01.2019

Director

ING. Cartas Titi

-Format:
° MARSTE

\ SR~L

..             i


Denumire:

"REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACA U" (IN MUNICIPIUL BACA U SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BAC AU)


Beneficiar:

MUNICIPIUL BAC AU


Semnalizare de identificare si avertizare


82(3)


Dim


F 0.Z0J


01.2019


PT+CS


Planșa:
” marșteS.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


Denumire:

"REZERVA DE APA A MUNICIPII BACAU" (IN MUNICIPIUL BACA U SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)


Desenat


Verificat


Sef proiect


Director


ING. Tofan Laurentiu


ING. Tofan Laurentiu


ING. Cartas TitiXj .****


Beneficiar:

MUNICIPIUL BAC AUStatia de pompare Gheraiesti Tablou general utilitati


A4(210x297) mmp


Planșa:


IE 20Statia de repompare amplasata pe str. Vasile Parvan

Tablou electric general pentru utilitati - TG 1


—I*

r

î „ DPNA

J1


Pinst.


4P 63A

_


Alim. din FB

Cablu CYY-F 5x25 mmpProiectat


Desenat


Verificat


Sef proiect


CYY-F 3x1,5 mmp

7*


f DPNA

ț2   —

\ 3  4^,10A       CYY-F 5x2,5 mmp

<07X^7777*------

\ 4 D7NA 16A CYY-F 3x2,5 mmp

^77777^7, t/ w-------------

 • < 5 DPNA16A CYY-F 3x4 mmp

577777^.^^ *--------

\ 6 D^NA16A CYY-F 3x2,5 mmp

F~Ț~7°0...M-----------

 • <    DPNA 16A rvv c qvo c

j 7              CYY-F 3x2,5 mmp

^■7. ../■-----

t DPNA16A rvv c m s

i q y.          CYY-F 3x2,5 mmp

>77777.,,,..../ *-----------

|g 4PWA


CYY-F 3x1.5 mmp-

~r*-----------


-0

0

0


9LL - Iluminat interior statie de repompare          1000 W


1LL - Iluminat exterior


Pompa evacuare apa


4 LP -Prize


500 W


750 W


2000 W


Tablou general existent al containerului superior 5000 W


2 buc x 2.5 kW/buc-Aeroterme statie de repompare 5000 W


2 buc x 2 kW/buc - Ventilatoare statie de repompare 4000 W


2 buc x 2.5 kW/buc-Aeroterme statie de repompare 5000 W


J 4P 10A f 10    ~

4-----o"*'—


f— f     4P 20A

-

y..............

 • >     4P 20A

 • >    DPNA16A } 13

 • >   -B&NA 16A

I 14   7

I

I

I


CYY-F 5x1,5 mmp

7^


CYY-F 5x2,5 mmp

7*


CYY-F 5x2,5 mmp

7"------


CYY-F 5x2 5 mmp

7^


S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


ING. Tofan Laurentiu


ING. Tofan Laurentiu


ING. Livint Constantin


ING. Livint ConstantinGrinda rulanta

Debitmetru                                    3000

Macara                                 7000

Tablou general automatizare existent        4554

Rezerva                                2000

Rezerva                                2000


742,34 KW

7 Pa = 25.38 KWBACAU

COMUNE JUDEȚUL B.


^MUNICIPIULUI PIUL BACAUSIINhfJ


Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU


Data


Statia de repompare amplasata pe str. Vasile Parvan Tablou electric general pentru utilitati - TG 1


A4(210x297) mmp


roiect nr.:

!2(3)


PT+CS


Planșa:


IE 21
Statia de repompare amplasata pe str. Vasile Parvan


Tablou electric general pentru utilitati - TG 2
3 LL -(1 exit, 2LL).Circuitde iluminat 54 WS.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


ING. Tofan Laurentiu


Desenat


ING. Tofan Laurentiu


Verificat


ING Livint Constantin


Sef proiect


ING. Livint Constantin


Director


ING Cartas TitiBeneficiar:

MUNICIPIUL BACĂU


Statia de repompare amplasata pe str. Vasile Parvan

Tablou electric general pentru utilitati • TG 2 - Schema electrica monofilara


A4(210x297) mmp


Din:

01.2019


Faza:


PT+CS


Planșa.Statia de pompare front captare Mărgineni 2

Tablou electric general pentru utilitati pompe - TG 1Pinst.


3LL+1 Exit - Iluminat interior statie de repompare 200 W


Pompa evacuare apa


3 LP - Circuit prize


1 buc - Alimentare debitmetru exterior


2 buc x 2.5 kW/buc - Aeroterme


750 W


2000 W


2500 W


5000 W
TOTAL


Desenat


Verificat


Sef proiect


S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


Denumire:

"REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACA U" (IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)


ING. Tofan Laurentiu


ING. Tofan LaurentiuBeneficiar:

MUNICIPIUL BACAU


Statia de pompare front captare Mărgineni 2 Tablou electric general pentru utilitati pompe - TG 1

Schema electrica monofilara


A4(210x297) mmp


Din:

01.2019


Faza:


PT+CS


Planșa:


IE 23


Statia de pompare front captare Mărgineni 2

Tablou electric general pentru utilitati sta ti e de clorinare - TG 2
3LL+1 Exit - Iluminat statie


2LL+1 Exlt - Iluminat depozit


2 bucx 0.5 kW/buc-Pompe epuisment


1 buc x 2.5 kW/buc • Aeroterma si 1 loc priza


1 buc x 2.5 kW/buc - Aeroterma din depozit si

1 loc priza


Rezerva


Rezerva


Pinst.


244 W


172 W


1000 W


2600 W


2600 W


2000 W
S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


Denumire:

"REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU" (IN MUNICIPIUL BACAUSI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)


Desenat


ING. Tofan Laurentiu

ING. Tofan Laurentiu


Verificat


ING. Livint Constantin


Sef proiect


ING. Livint ConstantinBeneficiar:

MUNICIPIUL BACAU


Statia de pompare front captare Mărgineni 2 Tablou electric general pentru utilitati statie de clorinare - TG 2 Schema electrica monofilara


A4(210x297) mmp


Proiect nr.:

82(3)

Din:

01.2019

Faza:

PT+CS


Planșa:

IE 24
Conducta ASPIRAȚIE DnCOcm


Conducta aspirație OL De323.9x6.4mm preizolata cu spuma poliuretamca grosime tOcm. L=90cm


(ac

1

iva^

/


F

A

(rezi

rva)

*

4-


Firida de branșament

Tablou general utilitati - Statia de pompe Tablou general utilitati - Statia de clorinare Cablu trifazat

Priza proiectata

Circuit de prize

Doza

Circuit aeroterme

Ventilator


S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135_

Denumire: zz

"REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU" (IN MUNICIPIUL BACAUSI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)Pr. 82/20*18 Faza: DTAC Anexa Nr. 7

Devizul generai

al obiectivului de investiții

***-Rezerva de apa a municipiului Bacau ***

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

*1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,00

0,00

0,00

2.1

Racord electric S.P.Gheraiesti

144:486,31

27.452,40

171.938,71

2.1.1

DEMONTARE CELULA MEDIE TENSIUNE EXISTENTA

1.041,63

197,91

1.239,54

2.1.2

MONTARE CELULA MEDIE TENSIUNE DE RACORD

5.705,17

1.083,98

6.789,15

2.1.3

ÎNLOCUIRE TRANSFORMATOARE DE CURENT

42.870,80

8.145,45

51.016,25

2.1.4

LES 20 KV

24.440,59

4.643,71

29.084,30

2.1.5

POST DE TRANSFORMARE 400 KVA

39.213,85

7.450,63

46.664,48

2.1.6

LES 0.4 KV

31.214,27

5.930,71

37.144,98

2.2 ?

Racord electric Statie Repompare:     \

' < 130.652.91

24.824,05

155.476,96

2.2.1

LES6 KV

27.626,16

5.248,97

32.875,13

2.2.2

POST DE TRANSFORMARE 400 KVA

43.230,22

8.213,74

51.443,96

2.2.3

LES 0.4 KV

59.796,53

11.361,34

71.157,87

2.3

Racord electric Statie Mărgineni 2

29.796,20

. : 5.661.28

35.457,48

2.3.1

LES 0.4 KV

29.796,20

5.661,28

35.457,48

TOTAL CAPITOLUL 2

304.935,42

57.937,73

362.873,15

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

3.1

Studii

27.836,42

5.288,92

33.125,34

3.1.1

Studii de teren

27.836,42

5.288,92

33.125,34

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentațîi-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

16.500,00

3.135,00

19.635,00

3.3

Expertiză tehnică

28.500,00

5.415,00

33.915,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

198.000,00

37.620,00

235.620,00

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

53.000,00

10.070,00

63.070,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

27.000,00

5.130,00

32.130,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

118.000,00

22.420,00

140,420,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție, as-built

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultantă

149.000,00

28.310,00

177.310,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

119.000,00

22.610,00

141.610,00

3.7.2

Auditul finaciar

30.000,00

5.700,00

35.700,00

3.8

Asistentă tehnică

225.350,00

42.816,50

268.166,50

3.8.1

Asistentă tehnică din partea proiectantului

112.500,00

21.375,00

133.875,00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

112.500,00

21.375,00

133.875,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

112.850,00

21.441,50

134.291,50

TOTAL CAPITOLUL 3

645.186,42

122.585,42

767.771,84

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

12.679.694,79

2.409.142,01

15.088.836,80

4.1.1

Statia de pompare Gheraiesti

263.456,86

50.056,80

313.513,66

4.1.1.1

Lucrări construcții in incinta stafiei

31.991,37

6.078,36

38.069,73

4.1.1.2

Instalații hidraulice in incinta stafiei

165.204,48

31.388,85

196.593,33

4.1.1.3

INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

66.261,01

12.589,59

78.850,60

4.1.2

Conducta de transport

11.493.262,77

2.183.719,93

13.676.982,70

4.1.2.1

Conducta de aductie/dlstributie cu subtraversarî

10.207.539,30

1.939.432,47

12.146.971,77

4.1.2.2

Masiv ancorare 1,03x1x0,9-3buc-detaliu RDM1-

Str.Prelungirea Bradului-str.Nordului

4.175,31

793,31

4.968,62

4.1.2.3

Masiv ancorare 4buc-detaliu RDM2-Str.lntre

Vii;Str.Bisericii

17.375,44

3.301,33

20.676,77

4.1.2.4

Masiv ancorare 1buc-detaliu RDM3-Str.Vasile Parvan

6.254,31

1.188,32

7.442,63

4.1.2.5

Cămine pe rețea -Constructii-Camin apometru CA-(3,20X2,2)

27.439,22

5.213,45

32.652,67

4.1.2.6

Cămine pe rețea -Constructii-Camin CV-A1 =CV-A2=CV-A3=3BC-(1,2X2X2,36)

51.608,38

9.805,59

61.413,97

4.1.2.7

Cămine pe rețea -Constructii-Camin CV-G1=CV G2=CV-G3=3BUC-(1,4X1,7X2,43)

47.229,47

8.973,60

56.203,07

4.1.2.8

Cămine pe retea-Constructii-Camin CVn1-1BC-(1,3X1,9X2,53)

17.876,01

3.396,44

21.272,45

4.1.2.9

Cămine pe retea-Constructii-Camin

GVn2=CVn3=CVn5=CVn7-4BUC-(1,4X1,8X2,43)

80.072,57

15.213,79

95.286,36

4.1.2.10

Cămine pe rețea -Constructii-Camin CVn4-1 BC-(3,7X2,5X2,53)

32.505,84

6.176,11

38.681,95

4.1.2.11

Cămine pe rețea -Constructii-Camin CVn6-1 BC-(4,4X2,8X3,63)

38.542,19

7.323,02

45.865,21

4.1.2.12

Cămine pe retea-Constructii-Camin CVn8-1 BC-(2,4X1,9X2,33)

22.213,55

4.220,57

26.434,12

4.1.2.13

Cămine pe rețea -Constructii-Camin CVn9-1 BC-(1,5X1,9X2,43)

16.142,71

3.067,11

19.209,82

4.1.2.14

Cămine pe rețea -Constructii-Camin CVn10-

1 BC-(2,3X1,3X2,40)

19.379,56

3.682,12

23.0G1.00

4.1.2.15

Cămine pe retea-Constructii-Camin CVn11-1BC-(3,15X2X2,53)

24.565,86

4.667,51

29.233,37

4.1.2.16

Cămine pe rețea -Constructii-Camin CVn12-1BC-(2X2,1X2,6)

18.811,53

3.574,19

22.385,72

4.1.2.17

Instalații hidraulice cămine de vane

609.548,37

115.814,19

725.362,56

4.1.2.18

Supratraversare parau- Negel -Piloti si radiere-Estacada metalica; Fixa re conducta apa otel Fl622,3X10,3mm cue elemente metalice montate aparent

251.983,15

47.876,80

299.859,95

4.1.3

Statie de repompare

465.431,06

88.431,90

553.862,96

4.1.3.1

Lucrări de constructie-Desf+ref platf.,trotuare;incinta din piloti HEA160baturi si dulapi de lemn ;sapaturi+umplut groapa de fundatie+betoane;impreimuire statie

198.739,45

37.760,50

236.499,95

4.1.3.2

Arhitectura statie de repompare

27,190,02

5.166,10

32.356,12

4.1.3.3

Statie de repompare-lnstalatii hidraulice

161.666,35

30.716,61

192.382,96

4.1.3.4

INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

77.835,24

14.788,70

92.623,94

4.1.4

Amenajare front capta re-Marqineni 2

457.544,10

86.933,38

544.477,48

4.1.4.1

Lucrări de constructii-Fundatie container Statie de pompare si clorinare+Groapa de var-camin 2X1X1,6m

59.044,35

11.218,43

70.262,78

4.1.4.2

Statie de pompare-lnstalatii hidraulice

116.101,56

22.059,30

138.160,86

4.1.4.3

Statie de clorinare-lnstalatii sanitare

1.584,29

301,02

1,885,31

4.1.4.4

Rezervor tampon 150mc-constructii-FUNDATIE REZERVOR

43.013,59

8.172,58

51.186,17

4.1.4.5

Rezervor tampon i150mc -Instalații hidraulice+inst de scurgere

29.236,90

5.555,01

34.791,91

4.1.4.6

Conducta de legătură PEHD De 315;

150.917,91

28.674,40

179.592,31

4.1.4.7

INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE STATIE POMPE

38.484,87

7.312,13

45.797,00

4.1.4.8

INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE STATIE CLORINARE

19,160,63

3.640,52

22.801,15

4.2 .     ' •                 ;.=’.=

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.446.580,65

274.850,32

1.721.430,97

4.2.1,

Obiect: Statia de pompare Gheraiesti

621.443,42

118.074,25

739.517,67

4.2.2

Obiect: Statie de repompare

528.749,88

100.462,48

629.212,36

4.2.3.

Obiect: Amenajare front captare-Margineni 2

296.387,35

56.313,60

352.700,95

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

14,126.275,44

2.683.992,33

16.810.267,77

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Orqanizare de șantier

41.340,51

7.854,70

49.195,21

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

41.340,51

7.854,70

49.195,21

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

159.303,99

1.387,67

160.691,66

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.5%)

64.923,15

0,00

64.923,15

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism șt pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1%)

12,984,63

0,00

12.984,63

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

72.362,76

0,00

72.362,76

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

9.033,45

1.387,67

10.421,12

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2.869.652,07

545.233,89

3.414,885,96

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

20.000,00

3.800,00

23,800,00

TOTAL CAPITOLUL 5

3.090.296,57

558.276,26

3.648.572,83

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

18.166.693.85

3.422.791,74

21.589.485,59

din care: C+M (1.2. 1.3

1.4. 2. 3.8. 4.1.4.2. 5.1.1)

14.472.551,37

2.749.784,76

17.222.336,13

Str. Energiei nr. 35, D/1/6, Mun. Bacău


Tel./Fax.: 0234.512.829


e-mail: mapamorsdbc@yahoo.com


EN ISO 9001 Certificate No.382-052/001

Cont: R055BTRL00401202433542XX

Banca Transilvania


Cont: R042TREZ0615069XXX000518 Trezoreria Bacău


“REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU” (ÎN MUNICIPIUL BACAU Șl ÎN COMUNELE MĂRGINENI Șl MĂGURA, JUDEȚUL BACĂU)

-PROIECT TEHNIC-PARTE SCRISĂ -VOLUMUL 1-


PROIECTANT GENERAL

S.C. MAPAMOND S.R.L.

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACĂU


Str. Energiei nr. 35, D/1/6, Mun. Bacău

Tel./Fax.: 0234.512.829


Cont: R055BTRL00401202433542XX Banca Transilvania


e-nnail: mapamondbc@yahoo.com


Cont: R042TREZ0615069XXX000518 Trezoreria Bacău


Proiect nr. 82/2018 - faza PTh+DDE “REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU” (IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU) Beneficiar: Municipiul Bacauing. Adriana GhervasiaND

Str. Energiei nr. 35, D/1/6, Mun. Bacău


Tel./Fax.: 0234.512.829


e-mail: mapamondbc@yahoo.com


Cont: R042TREZ0615069XXX000518 Trezoreria Bacău


Proiect nr. 82/2018-faza PTh+ DDE “REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU” (IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU) Beneficiar: Municipiul Bacau

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

Piese scrise:
 • 1. Memoriu tehnic de prezentare

 • 2.  Memoriu tehnic de specialitate lucrări hidrotehnice + Breviar de calcul

 • 3.  Memoriu tehnic de specialitate instalații hidraulice in stațiile de pompare + Breviar de calcul

 • 4.  Memoriu tehnic hidro rețea aductiune, statie de tratare si rezervor tampon + Breviar de calcul

 • 5.  Memoriu rezistenta - statie pompare Vasile Parvan, cămine de vane, supratraversare rau Negel, fundație rezervor si statie de tratare

 • 6. Memoriu tehnic instalații electrice (SC MARSTE SRL)

 • 7.  Memoriu arhitectura

 • 8.  Planul de securitate si sanatate

 • 9.  Graficul de execuție a lucrării (F6)

 • 10. Caiete de sarcini (terasamente, conducte PEHD, subtraversari, instalații hidraulice si utilaje tehnologice, statii de pompare, lucrări de reparații a structurii rutiere, structura din beton, structura din otel)

 • 11. Programe de urmărire

 • 12. Liste de utilaje statia de pompare Gheraiesti

 • 13. Fise tehnice statia de pompare Gheraiesti

 • 14. Liste de utilaje statia de pompare Mărgineni

 • 15. Fise tehnice statia de pompare Mărgineni

 • 16. Liste de utilaje statia de repompare Vasile Parvan

 • 17. Fise tehnice statia de pompare Vasile Parvan

 • 18. Antemasuratori

Piese desenate

Piese desenate:


HO- Plan de încadrare in zona rețea apa proiectata, 1:10000

H1-3 - Plan de situatie-retea apa proiectata str. Frunzei, municipiul Bacau, 1:

H4-12-Plan de situatie-retea apa proiectata str. Calea Moldovei, municipiul Ba

H13-14-Plan de situatie-retea apa proiectata str. Digu Barnat, municipiul Bacau,---

H15-18-Plan de situatie-retea apa proiectata str. Prelungirea Bradului, municipiul t

H19-Plan de situatie-retea apa proiectata str. Prelungirea Bradului si str. Nordului, mun 1:500

H20-Plan de situatie-retea apa proiectata str. Nordului, municipiul Bacau, 1:500H21-Plan de situatie-retea apa proiectata blocurile A.N.L. str. Depoului, municipiul Bacau, 1:500 H22-23-Plan de situatie-retea apa proiectata str. Depoului, municipiul Bacau, 1:500

H24-Plan de situatie-retea apa proiectata blocurile A.N.L. str. Depoului, municipiul Bacau, 1:500

H25-27-Plan de situatie-retea apa proiectata str. Depoului, municipiul Bacau, 1:500

H28-30-Plan de situatie-retea apa proiectata str. Calea Moinesti, municipiul Bacau, 1:500 H31-Plan de situatie-retea apa proiectata str. Calea Moinesti si str. Abatorului, municipiul Bacau, 1:500

H32-Plan de situatie-retea apa proiectata str. Abatorului, municipiul Bacau, 1:500

H33-Plan de situatie-retea apa proiectata str. Abatorului si str. Gheorghe Donici, municipiul Bacau, 1:500

H34-35-Plan de situatie-retea apa proiectata str. Gheorghe Donici, municipiul Bacau, 1:500 H36-Plan de situatie-retea apa proiectata str. Gheorghe Donici si Vasile Parvan, municipiul Bacau, 1:500

H37-39-Plan de situatie-retea apa proiectata Vasile Parvan, municipiul Bacau, 1:500

H40-Plan de situatie-retea apa proiectata Vasile Parvan si str. Arcadie Septilici, municipiul Bacau, 1:500

H41-43-Plan de situatie-retea apa proiectata intravilan Magura-str. Intre Vii, municipiul Bacau, 1:500 H44-48-Plan de situatie-retea apa proiectata intravilan Magura-str. Bisericii, municipiul Bacau, 1:500 PROFILURI LONGITUDINALE

Hp-1-Profil longitudinal-retea apa str. Frunzei

Hp-2-Profil longitudinal-retea apa str. Calea Moldovei

Hp-3-Profil longitudinal-retea apa str. Calea Moldovei si str. Digu Barnat

Hp-4-Profil longitudinal-retea apa str. Digu Barnat si str. Prelungirea Bradului

Hp-5-Profil longitudinal-retea apa str. Prelungirea Bradului

Hp-6-Profil longitudinal-retea apa str. Nordului, A.N.L. , str. Depoului

Hp-7-Profil longitudinal-retea apa str. Depoului+subtraversare CF

Hp-8-Profil longitudinal-retea apa str. Calea Moinesti+str. Abatorului

Hp-9-Profil longitudinal-retea apa str. Abatorului+str. Gheorghe Donici

Hp-10-Profil longitudinal-retea apa str. Gheorghe Donici+str. Vasile Parvan

Hp-11-Profil longitudinal-retea apa str. Vasile Parvan, Arcadie Septilici, Intre Vii

Hp-12-Profil longitudinal-retea apa str. Intre Vii si str. Bisericii

Hp-13-Profil longitudinal-retea apa str. Bisericii

Hp-14-Profil longitudinal-retea apa str. Depoului

Hp-15-Profil longitudinal conducta transport-linie piezometrica

DETALII

H-D1-Cămin apometru (3,00x2,OOx 2,53 m) Statia Gheraesti H-D2-Detaliu CVnex pct. 16-17

H-D3-CVn1(1,30x 1,9 x2,53)m str. Digul Barnat

H-D4-CVn2, CVn3, CVn5, CVn7 (1,40x 1,80 x2,43 m) -instalații hidraulice HD5- Detaliu CVn4 (3,7 x 2,5 x 2,53 m)

HD6-Instalatii hidraulice - CVn6 (4,4 x 2,8 x 3,63 m)


H-D7-CVn8(2,40 x 1,70 x 2,33)m str. arcadie Septilici pct. 14-instalatii hidraulice^

HD8-Instalatii hidraulice - CVn9

H-D9-Detaliu CVn10 - Mărgineni 2 (2,3 x 1,3 x 2,4 m) - instalații hidraulice HD10-Detaliu CVn11 (3,15x2,0 x 2,53 m) - front captare Mărgineni HD11 -Instalații hidraulice - CVn12 (2,00 x 2,10 x 2,6 m) HD12- Detalii cămine de golire CVG1, 2, 3 4 (1,4 x 1,7 x 2,43 m) - instalații HD13-lnstalatii hidraulice - CVA1,2,3,

HD14-Detaliu rezervor 150mc


HD15- Detaliu masiv de ancoraj

HD16- Detaliu masiv de ancoraj+detaliu tranșee

HD17- Detaliu masiv de ancoraj -pct 145;1 str. Vasile Parvan

HD18- Detaliu piesa de trecere tip B-instalatii hidraulice

HD19- Detaliu camera de vane rezervoare Barați - instalații hidraulice - situația existenta

HD20- Detaliu camera de vane rezervoare Barați - instalații hidraulice - situația existenta

HD21 - Detaliu grinda supratraversare - vedere in plan

HD22- Profil longitudinal supratraversare parau Negel-instalatie hidraulica

PIESE DESENATE - INSTALAȚII HIDRAULICE -STATIA DE POMPARE GHERAIESTI

IH1- Statie de pompare Gheraiesti. Situație proiectata. Plan de situație. - Scara 1:500

IH2- Statie de pompare Gheraiesti. Instalații hidraulice. Situație existenta. Plan cota -1,64. Sala pompelor. - Scara 1:50

IH3- Statie de pompare Gheraiesti. Instalații hidraulice. Situație existenta. Vedere in plan pompa P1, P2 si P3. - Scara 1:20

IH4- Statie de pompare Gheraiesti. Instalații hidraulice. Situație existenta. Secțiuni 1-1 si 2-2 pompa P1, respectiv pompa P3. - Scara 1:20

IH5- Statie de pompare Gheraiesti. Instalații hidraulice. Situație existenta. Secțiuni 3-3 si 4-4 pompa P2. - Scara 1:20

IH6- Statie de pompare Gheraiesti. Instalații hidraulice. Situație proiectata. Plan cota -1,64. Sala pompelor. - Scara 1:50

IH7- Statie de pompare Gheraiesti. Instalații hidraulice. Situație existenta. Vedere in plan pompa P1,P2,P3 si P4.-Scara 1:20

IH8- Statie de pompare Gheraiesti. Instalații hidraulice. Situație proiectata. Secțiunea 1-1, pompe P1, respectiv P2. Racord de aspirație - Scara 1:20

IH9- Statie de pompare Gheraiesti. Instalații hidraulice. Situație proiectata. Secțiunea 2-2,pompe P1, respectiv P2. Racord refulare. - Scara 1:20

IH10- Statie de pompare Gheraiesti. Instalații hidraulice. Situație proiectata. Secțiunea 3-3, pompe P3, respectiv P4. - Scara 1:20

IH01- Statie de pompare Gheraiesti. Instalații hidraulice. Situație proiectata. Secțiunea 5-5. Scara 1:20

IH12- Statie de pompare Gheraiesti. Instalații hidraulice. Situație proiectata. Secțiunea 8-8 racord ANL Gheraiesti. - Scara 1:20

IH13- Statie de pompare Gheraiesti. Instalații hidraulice. Situație proiectata. Secțiunea 9-9 racord ANL Gheraiesti. - Scara 1:20

IH14- Statie de pompare Gheraiesti. Instalații hidraulice. Situație proiectata. Secțiunea 10-10 racord ANL Gheraiesti. - Scara 1:20


IH15- Statie de pompare Gheraiesti. Instalații hidraulice.Situație proiectata.

țeava racord ANL Gheraiesti. - Scara 1:20

IH16- Statie de pompare Gheraiesti. Instalații hidraulice. Situație proiectata, racord ANL Gheraiesti. - Scara 1:10

IH17- Statie de pompare Gheraiesti. Instalații hidraulice. Situație proiectata, racord aspirație si refulare pompele P1 si P2. - Scara 1:10

IH18- Statie de pompare Gheraiesti. Instalații hidraulice. Situația proiectata, racord aspirație si refulare pompele P3 si P4.-Scara 1:10

IH19- Statie de pompare Gheraiesti.Instalații hidraulice. Situație proiectata, aspirație pompe demontate - Scara 1:10

IH20- Statie de pompare Gheraiesti.Instalații hidraulice. Situație proiectata. Armaturi noi

IH21- Statie de pompare Gheraiesti.Instalații hidraulice. Situație proiectata. Piese metalice

PIESE DESENATE — INSTALAȚII HIDRAULICE STATIA DE REPOMPARE VASILE PARVAN

RH1 - Statia de repompare. Plan de situație. - Scara 1:100

RH2 -Statie de repompare. Instalații hidraulice. Vedere in plan grup pompare - Scara 1:20

RH3 -Statie de repompare si conductele de legătură la rețeaua stradala. Instalații hidraulice. Profil longitudinal. Secțiunea 1-1 refulare. - Scara 1:20

RH4 - Statie de repompare si conductele de legătură la rețeaua stradala. Instalații hidraulice. Profil longitudinal. Secțiunea 2-2 aspirație - Scara 1:20

RH5 -Statie de repompare. Instalații hidraulice. Secțiunea 3-3. - Scara 1:20

RH6 -Statie de repompare Detalii suporți metalici. Scara 1:10

RH7 -Statie de repompare Vasile Parvan. Instalații hidraulice. Situația proiectata. Armaturi.

RH8 -Statie de repompare. Instalații hidraulice. Situația proiectata. Piese metalice.

PIESE DESENATE - INSTALAȚII HIDRAULICE -STATIA DE POMPARE MĂRGINENI II

MH1- Amenajare front de captare - Mărgineni II. Statie de pompare. Instalații hidraulice. Vedere in plan. - Scara 1:20

MH2-Amenajare front de captare - Mărgineni II. Statie de pompare. Instalații hidraulice. Secțiunea 1-

 • 1. - Scara 1:20

MH3-Amenajare front de captare - Mărgineni II. Statie de pompare. Instalații hidraulice. Secțiunea 2-

 • 2. - Scara 1:20

MH4-Amenajare front de captare - Mărgineni II. Statie de pompare. Instalație hidraulice. Secțiunea 3-

 • 3. - Scara 1:20

MH5-Amenajare front de captare - Mărgineni II. Statie de pompare. Detalii suporți aspirație Sr1 -Scara 1:10

pompare. Instalații hidraulice. Detalii suporți


MH6-Amenajare front de captare - Mărgineni II. Statie de aspirație Sr2. - Scara 1:10

pompare. Instalații hidraulice. Detalii suporți


MH7-Amenajare front de captare - Mărgineni II. Statie de aspirație Sr3 si Sr4. - Scara 1:10


MH8-Amenajare front de captare - Mărgineni II. Statie de aspirație Sr5. - Scara 1:10

pompare. Instalații hidc


MH9-Amenajare front de captare - Mărgineni II. Statie de aspirație Sr6. - Scara 1:10

ie de pompare. Inst$ldftii


MH10-Amenajare front de captare - Mărgineni II. Stat metalice

MH11-Amenajare front de captare - Mărgineni II. Sta armaturi

PIESE DESENATE - SUPRATRAVERSARE NEGEL

1:200


NH1 -Supratraversare R. Negel. Plan de situație. - Scara

NH2 -Profil longitudinal si secțiuni. Supratraversare rau negel - Scara 1:50, 1:100

R1 -Armare piloti 040, armare radier - Scara 1:100

AB/500-Carcasa buloane - Scara 1:50

M1-Plan montaj - Scara 1:50

M2-Perspectiva 3D - Scara 1:50

B/1 - Ansamblu B/1 estacada- Scara 1:50

B/2- Ansamblu B/2 - Scara 1:50

B/3- Ansamblu B/3 - Scara 1:50

B/4 -Ansamblu B/4 - Scara 1:50

P/1 -Parti - Scara 1:50

PIESE DESENATE REZISTENTA STATIE DE REPOMPARE VASILE PARVAN

R1 - Statie de repompare, plan cofraj , armare chepeng

R2 - Armare statie de repompare

4

R3 - Statie de repompare. Plan cofraj, cota 0,00

R4- Statie de repompare. Plan șarpanta

R5- Statie de repompare. Șarpanta metalica. Parii debitare

R6 - Statie de repompare. Șarpanta metalica. Ansamble

R7 - Statie de repompare. Plan sprijinire

R8 - Plasa bordurată - fundație izolata.

PIESE DESENATE REZISTENTA CĂMINE

CVA 1,2,3

CVG1,2,3,4

CVn1 ,

CVn2,3,5,7

CVn4,

CVn6,

CVn8,

CVn9,

CVn10,

CVn11,

CVn12,

RCA - cămin apometru

RGV - groapa de var

Detaliu de masiv - rma1

Detaliu de masiv - rma2

Detaliu de masiv - rma3

FUNDAȚII (Statie de clorinare amplasata in container metalic si rezervor tampon circular metalic cu o capacitate de 150 mc.)

R1 - plan cofraj rezervor + container

R2 - armare radier rezervor

R3 - armare radier container

ARHITECTURA - STATIA DE REPOMPARE VASILE PARVAN

A1 - Plan cota +0,00

A2 -Plan cota - 3,57

A3 - Plan fațada principala + secundara

A4 - Plan fațada laterala

A5 - Secțiune transersala

A6 - Plan invelitoare

ANEXE:

Certificat de urbanism

Studiu geotehnic

Studiu hidrologic


întocmit,         v ,

ing. Petru Chelmus ■_ A ing. Adriana Ghervasia v ing. Cristina Hîrtescu A ing. Gabriel lonescu 'A . teh. luliana Pavel I W\r teh. Liviu Mărgean ? A \ v

S.C. MAPAMOND S.R.L.


»OC tETFMT tszx Cî O»4 K RCI ĂL.A X'C / w X

MAPAIVlSiND


J 04 / 864 / 1 992 RO 985688


Str. Energiei nr. 35, D/1/6, Mun. Bacău


BACĂU

EN ISO 9001 C'ei-ti Rente N0.382-052/001

Cont: R055BTRL00401202433542XX

Banca Transilvania


Tel./Fax.: 0234.512.829


e-mail: mapamondbc@yahoo.com


Cont: R042TREZ061 5O69XXXOOO518 Trezoreria Bacău


Proiect nr. 82/2018 - faza PTE+DE “REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU” (IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU) Beneficiar: Municipiul Bacau

SECȚIUNEA I: MEMORIU TEHNIC GENERAL

1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.


1.6.


1.7.1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚJ^JJ H £

Denumirea obiectivului de investiții


“REZERVA DE APA A MUNICIU


Amplasamentul:


Actul □ administrativprin care a fost aprobată, în condițiile legii, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții Ordonatorul principal de credite


Regiune - Nord-Est

 • •  Municipiul Bacau, județul

 • •  Comuna Mărgineni

 • •  Comuna Măgură

Hotărârea Consiliului Local

74/31-03-2017


Municipiul Bacau


Municipiului


Investitorul


Municipiul Bacau


Beneficiarul investiției


Elaboratorul proiectului tehnic de execuție


Municipiul Bacau

Adresa: str. Marasesti, nr. 6, mun. Bacau^d^BacaV^ postai: 600017,

-Cod fiscal R4278337

-Tel: 0234/581.849; Fax: 0234/588.757

Email: primaria@primariabacau.ro; www.primariabacau.ro

-reprezentata prin primar, Cosmin Necula

S.C. MAPAMOND S.R.L. Bacau

Strada Energiei, nr.35, scara D, ap.6, jud. Bacau

tel/fax: 0234/512829


 • 2. PREZENTAREA SCENARIULUI APROBAT IN CADRUL DOCUMENTAȚIEI

PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Scenariul aprobat in DALI este : Realizarea unui ansamblu stafie de pompare -aductiune/distributie care sa permită satisfacerea tuturor cerințelor din tema de proiectare, precum si a conditionalitatilor din teren, constând din :

► Modernizarea stafiei de pompare Gheraiesti pentru următoarele caracteristici:

Hpompare “ 65 mea,

Qpompare ~ 1100 mc/ora,

Se propune: montarea unui grup de pompare 1P+1R (1 pompa pilot/functiune si una de rezerva).

Acționarea si automatizarea sistemului de pornire se va face cu un tablou pentru comanda si automatizare grup pompare (TE GP) ce se va proiecta si executa cu caracteristicile: U= 400/240V; Pi=150 Kw.

Alimentarea cu energie electrica TE GP grup pompare:

Se va realiza din unul din cele doua posturi de transformare 6/0,4KV din TE distribuție al postului, prin cabluri de forța dimensionate corespunzător puterii instalate si a lungimii traseului de cablu.

In componenta tabloului TE grup pompare vor intra:

 • -  aparatura electrica de protecție la curenti de suprsarcini si de defect diferențial;

 • -  invertor pentru acționarea succesiva a pompelor;

 • -  convertizor de frecventa;

 • -  controler logic programabil, PLC, tip LCD grafic, pentru prescriere date si monitorizare, care primește datele sistemului de funcționare, debite, presiuni , stare pompe, ore funcționare,etc si comanda oprirea/ pornirea pompelor in vederea reglării presiunii in rețea;

 • -  swich, terminale profibas, etc pentru integrare in stafia centrala SCADA.

Graficul sinoptic prezintă starea pompelor: pornit/oprit, avarie, comanda pe rețea sau invertor, curentul pe invetor, turatia pe invertor, presiune reala, controlul pompelor in regim manual, introducere valori prescrise (presiune, program presiune, histerezis reglare, parametrii PI), alegere regim de lucru (manual, semiautomat, automat), mentenanta (avariile cele mai frecvente, ultimele avarii, timpii de funcționare), vizualizarea înregistrărilor presiunii timp de 24 ore, etc.

Ordinea de pornire a pompelor se face in funcție de timpul de funcționare a fiecăreia astfel incat uzura lor sa se producă uniform. Sistemul de reglare va tine cont si de eventualele pompe defecte inregistrate in timpul funcționarii si le va elimina din secvența de pornire.


► Constituirea noii aductiuni Gheraiesti Barați alegerea unui nou traseu care sa ocupe numai suprafețe de teren proprietate a municipalității după cum urmeaza: __

 • -  înlocuirea tronsonului de otel pe strada Frunzei cu conducta de R

mm, aceasta avand avantajul unei mai bune elasticitati in conffl^ aceasta strada spațiul este foarte redus, conducta veche nu dezafectata pana la punerea in funcțiune a celei noi, si aglqț urbane din zona: conducta de gaz, canalizare menajera, teu electricitate, etc.;                                                    \

ten

L z.


BTTZ k Nf?- ,O789oZ 1 \v.


/s ZV


 • -  Menținerea in funcțiune a conductei de fonta existente pe Câte pana la supratraversarea peste digul Barnat. Acest tronson es-construcție recenta si va putea asigura condiții de alimentare cu aplrj^ zona locuita din aval de podul cu lanțuri precum si tranzitarea debitului proiectat spre rezervoarele de la Barați.

- Construirea unui tronson nou de conducta pe străzile Digul Barnat - Bradului - Prelungirea Bradului - Nordului - Cartier ANL- Depoului - Pasajul Moinesti, unde se va cupla cu conducta PEHD DN 600 montata deja inclusiv in subtraversarea caii ferate. Acest tronson va înlocui si scoate din funcțiune conductele existente PREMO DN 800 amplasate in proprietăți private si aflat la un nivel ridicat de colmatare. Tronsonul nou construit din conducta PEHD DN 600 va funcționa in regim de conducta de distribuție si la debitele cerute de consumatorii actuali si cei preconizați presiunea estimata fiind 2,5 - 3,5 bari. In zona străzii Depoului - ANL se va face racordarea statiei de pompe din frontul de captare Mărgineni 2 la aductiunea nou creata prin intermediul unui tronson de conducta PEHD DN 315 in lungime de 400 ml.

 • -  Continuarea tronsonului de conducta nou construit din PEHD DN 600 din intersecția cu sens giratoriu - strada Abatorului si Gheorghe Donici pana la intersecția cu strada Vasile Parvan. In zona intersecției celor doua străzi, unde sunt condiții de amplasament se va monta o stafie de repompare in linie ce va asigura ridicarea presiunii din conducta pentru transportul debitelor proiectate in rezervoarele Barați. Parametrii de funcționare ai statiei de repompare se estimează la debitul de 1100mc/h si presiunea de cca 55-60 mea. Tot in zona străzii Abatorului se va face un bypass intre conducta existenta si plecarea din rezervoarele Barați. Aceasta conexiune va permite ca debitele din statia de pompare Gheraiesti sa poata intra direct in sistemul de alimentare gravitațional existent si, in situații extreme, tronsonul nou construit sa poata asigura circulația apei in dublul sens putandu-se alimenta orașul in orele de vârf si asigura volumele de compensare preconizate in rezervoarele Barați.

 • -  Tronsonul ce face legătură intre statia de repompare si rezervoare se va amplasa pe străzile Vasile Parvan si Bisericii pana la accesul in incinta rezervoarelor Barați si va fi tot din PEHD DN 600 pentru a se realiza montajul in spațiul redus existent in zona.

Realizarea unei gospodarii de apa in incinta frontului de capatare 2 Mărgineni, constituite din rezervor tampon de 150 mc, statie de pompare in rețea si statie de clorinare. Statia de pompare din frontul de captare Mărgineni, statia de pompare si statia de clorinare vor fi nou amplasate in incinta gospodăriei de apa, montate suprateran, in containere metalice izolate termic si racordate la energie electrica


Se propune montarea unui grup de pompare 3P+1R, trei pi una de rezerva.

Tabloul de acționare si automatizare face parte din furnitura pe același sasiu.


Alimentarea grupului de pompare se va realiza din transformatorubextst^5^ 20/0,4KV, fiind rezerva de putere asigurata prin cabluri de forța dimensionate corespunzător puterii instalate si a lungimii traseului de cablu.

In interiorul Statiei de pompare se va prevedea TEG - tabloul general din care se va alimenta, TE grup statia de pompare; TE statia de clorinare; iluminatul exterior aferent, alimentat din TE post transformare prin coloane in cablu CYABY 3x50+25mmp.

TE grup pompare se va alimenta prin cabluri 1kw, tip CYY 3x35x16mp, montat îngropat in exterior si aparent pe jgheab metalic in interiorul statiei.

Alimentarea pompelor din TE grup pompare se va face in coloane cablu CYY 3x25 +16mmp.

Statia de repompare in cămin, nou executata, amplasata in zona intersecției dintre străzile Gheorghe Donici si Vasile Parvan.

Caracteristici tehnice statie:

Hpompare 28,03 mea, Qpompare 1100 ITIC/ora,

Se propune: montarea unui grup de pompare 4P+1R, (patru pompe in funcțiune si una de rezerva).

Acționarea si automatizarea sistemului de pornire se va face cu un tablou pentru comanda si automatizare grup pompare (TE Grup Pomp) ce se va proiecta si executa cu caracteristicile de mai sus.

Se va realiza un branșament trifazat, in imediata apropiere a Statiei de repompare, conform avizului de racordare obtinut de beneficiar.

TE Grup pompare se va alimenta cu o coloana electrica in cablu armat CYABY 3x150+70 mmp, montat ingropat in exterior si aparent pe jgheaburi metalice pozate lateral pe pereți in incaperea statiei de pompare.

25 +16mmp.

► Varianta recomandata de expertii tehnici este - Realizarea unui ansamblu statie de pompare - aductiune care sa permită satisfacerea tuturor cerințelor din tema de proiectare, precum si a conditionalitatilor din teren, din următoarele considerente:

 • a. Traseul de conducta nou creat se va amplasa exclusiv pe terenuri care sunt si vor ramane in administrarea municipiului Bacau, facand posibila orice intervenție ulterioara si sensul extinderii sau modernizării sistemului;

 • b. Menținerea presiunii pe tronsoanele nou construite in regim de joasa presiune, nu generează modificări in regimul de funcționare al conductelor de distribuție secundare si racorduri;

 • c. Aductiunea cu regim si de distribuție va putea fi exploatata in continuu ceea ce permite primenirea volumului de apa cantonat in conducte de cca. 2500 mc;


 • d. Se va asigura debitul cerut prin tema de proiectare dar se creaza si posibilitatea alimentarii directe a zonei de sud a orașului din rezervoarele de la Gheraiesti, in caz de avarie pe linia Caraboaia -Barați dar si pentru lucrările de intervenții si modernizare a acestei aductiuni.

  e.


Utilizarea conductelor din polietilena de inalta densitate va permite o reducere a costurilor investiției.


 • 2.1 .Particularitati ale amplasamentului

  a.


Descrierea amplasamentului ► Situația existenta

Alimentarea cu apa potabila a municipiului Bacau se face in sistem c^r^wW^u^î toate componentele tehnice specifice: captare, aductiune, tratare, inmagazinare^Ld^riBSrae^

Sistemul de alimentare cu apa deservește o populație totala de cca. 145.000 de locuitori si 1.785 de obiective industriale. Distribuția apei in municipiului se realizează printr-o rețea de distribuție de 225,2 km si un număr de cca. 18.600 racorduri.

Municipiul Bacau - este alimentat cu apa din trei surse: o sursa de suprafața (Lacul Poiana Uzului si Uzina de Apa Darmanesti) si doua surse subterane (Statia de captate Mărgineni si Statia de captare Gheraesti).

Sursa de alimentare cu apa de suprafața a a municipiului Bacau este reprezentata de Lacul Poiana. Sursa de suprafața -Lacul Poiana Uzului si Uzina de Apa Darmanesti - este localizata la aproximativ 64,84 km la vest de municipiul Bacau si alimentează cu apa potabilă orașele Dărmănești, Comănești, Bacău, Târgu Ocna, Onești. Lacul Poiana Uzului este un lac de acumulare antropic aflat pe cursul inferior al râului Uz, în amonte față de orașul Dărmănești. Este situat între vârfurile Dealul Mare (909 m) și Farcu M/c(1364 m) din Munții Nemira - aflate la sud și, Piciorul Arsurii (1050 m) și Obcina Lapoșului (1337 m) din Munții Ciucului - aflate la nord.

Sursele secundare de alimentare cu apa sunt reprezentate de cele doua fronturi de captare apa subterana, localizate la aproximativ 5 km la   nord de   oraș,

a) Statia Mărgineni

Fronturi de captare:  Mărgineni I (28 foraje), Hemeius I  + II  (13  + 5  foraje)

Adâncime: 8-12 m sub nivelul solului, capacitate: max. 270 l/s

b) Statia Gheraiesti

Fronturi de captare: Mărgineni II (16 foraje), Gheraiesti Adâncime: 9-15 m sub nivelul solului, capacitate: max. 415 l/s

Stația este echipată cu patru pompe de mare capacitate și


un grup


(44 +


35


foraje)


de pompare de tip hidrofor care asigură presiunea nominală de 2,5* 3,5 atm. în rețeaua de distribuție.

Pompele existente sunt de tipul centrifuge cu rotor axial, model MOB3-3 de 132 kW, 160 kW, 315 kW, 630 kW și sunt alimentate cu energie electric^^^hsj Aceste pompe nu au mai fucționat în ultimii 10 ani.Aductiune UTA Darmanesti - Bacau

Aductiune Mărgineni - Barați

Aductiuni de la foraje la stațiile de pompare Mărgineni si Gheraiesti

Potrivit datelor oficiale puse la dispoziție de specialiștii Compani

Bacau, la aceasta data, pentru alimentarea cu apa a municipiului in co funcționare, este necesar un debit de 2.100-2.200 mc/h. Pentru a asigura acest debit compania livrează apa din 3 surse, astfel:

1400-1500 mc/h din sursa Valea Uzului. Debitul este asigurat prin transportul apei din statia de tratare Caraboaia ce asigura si inmagazinarea a 600 mc, tranzitarea prin aductiunea de la Uzina de apa la Bacau in lungime de 64,84 km, DN800/1000, inmagazinarea in rezervoarele de la Barați, ce au o capacitate totala de inmagazinare de 20.000 mc si distribuție gravitaționala in zona centrala, sudica si de nord-vest a municipiului;

500-600 mc/h din fronturile de captare Hemeiusi 1 (13 puțuri utilizabile si 3 nefolosite) si Hemeiusi 2 (5 puțuri utilizabile si unul nefolosit);

150-200 mc/h din fronturile Gheraiesti 1 (9 puțuri utilizabile si 35 nefolosite) si Mărgineni 2 (13 puțuri utilizabile si 3 nefolosite). Frontul Gheraiesti dispune si de o capacitate de inmagazinare de 30.000 mc si o statie de pompare ce asigura distribuția apei in partea de nord a orașului, iar la Mărgineni de 10.200 mc.

De asemenea, Compania Regionala de Apa mai are in proprietate frontul de captare Gheraiesti 2 Lunca, cu 34 de foraje care au fost trecute in conservare după inundațiile din 2005, fiind colmatate.


Vulnerabilitatea sistemului de alimentare cu apa a municipiului Bacau provine din faptul ca din totalul de 140 de puțuri, doar 57 sunt utilizabile, in condițiile in care posibilitatea apariției unor avarii pe conducta de aductiune Caraboaia - Bacau este foarte ridicata.

După cum se poate observa, cea mai mare capacitate de inmagazinare, in funcțiune, o dețin rezervoarele de la Barați (20.000 mc), iar alimentarea acestora alternativ si cu apa din sursele subterane de la Gheraiesti ar reduce semnificativ vulnerabilitatea sistemului de distribuție in municipiu.

începând cu anul 1991 s-a inceput un amplu proces de înlocuire al conductelor vechi din fonta si otel. După 1995 materialul folosit preponderent a fost fonta cu grafit nodular ce reprezintă cca. 35 km din rețeaua de distribuție si de asemenea cu fonta ductila inca 35 km, astfel ca la ora actuala configurația rețelei de distribuție, din punct de vedere al materialelor se prezintă astfel: 141,9 km conducte de fonta, 76,1 conducte din otel, 15 km conducta din beton armat si 29,5 km de conducte din azbociment.

Cu toate astea au fost situații in care sistemul a făcut vizibila o fiabilitate scăzută ce a dus la producerea unor avarii ce au lipsit parti însemnate din oraș de alimentarea cu apa pentru mai multe zile (14 ianuarie 2017 si 17 ianuarie 2015, când locuitorii nu au avut apa la robinete mai multe zile, dar si pe 27 aprilie 2015, 29 mai 2015, 7 august 2015, 7 septembrie 2015, 10 ianuarie 2016, 20 aprilie 2016, 22 iunie 2016, 8 martie 2018, 14 iulie 2018).

Situația proiectata

Investiția este justificata de avariile frecvente ce au survenit pe conducta de aductiune Caraboaia-Darmanesti - Bacau, implicit sistarea apei potabile pentru cateva zile (max. 8 zile) si oportunitatea utilizării surselor locale de apa (front de captare Gheraesti - rezervoare de acumulare, front de captare Mărgineni 2) pentru alimentarea cu apa a municipiului Bacau, in situația sistării alimentarii cu apa datorita unor avarii pe aductiunea din sursa de suprafața.

Crearea unei alternative de siguranța pentru asigurarea alimentarii cu apa a municipiului Bacau reprezintă un obiectiv important al municipalității si al locuitorilor.

Obiectivele ce se doresc a fi atinse prin crearea unei rezerve de apa a municipiului Bacau sunt de ordin economic si social vizând:

 • -  Eliminarea riscurilor ce deriva din întreruperea îndelungata a alimentarii cu apa a orașului (apa pentru incendii, posibila apariție a focarelor de infecții, etc.)

 • -  Sporirea gradului de confort urban pentru locuitorii municipiului, in toate zonele orașului in egala măsură.

 • -  Asigurarea cu apa potabila a capacitatilor industriale prezente si de perspectiva.

Proiectul tehnic are ca obiectiv realizarea unui ansamblu statie de pompare - aductiune -inmagazinare existenta (Barați) care sa permită alimentarea cu apa potabila a municipiului Bacau in cazul unei avarii majore pe aductiunea de la Caraboaia.

Astfel, prin raționalizarea consumului de apa va fi necesar a se acoperi nevoia urgenta pentru populație si unitățile vitale (scoli, spitale) la un debit de 1.000 - 1.2QȘi^^^^țd^it de avarie) ce se va pompa intre statia de pompare Gheraesti si rezervoarele £i^^h^agazihâ?^^'la Barați. Apelând la capacitatile de stocare de la Gheraiesti se pot injecta ii care ar asigura întreaga cantitate necesara de apa pentru locuitori penti care sursele ce alimentează rezerva stocata, regenerează întreaga cantif

 • - Traseul de conducta nou creat se va amplasa exclusiv pe terenul

in administrarea municipiului Bacau, facand posibila orice inter extinderii sau modernizării sistemului;

 • - Menținerea presiunii pe tronsoanele nou construite in regim


generează modificări in regimul de funcționare al conductelor de distribuție secundare si racorduri;

 • - Aductiunea cu regim si de distribuție va putea fi exploatata in continuu ceea ce permite

primenirea volumului de apa cantonat in conducte de cca. 2.500 mc;

 • - Se va asigura debitul cerut prin tema de proiectare dar se creaza si posibilitatea alimentarii

directe a zonei de sud a orașului din rezervoarele de la Gheraiesti, in caz de avarie pe linia Caraboaia -Barați dar si pentru lucrările de intervenții si modernizare a acestei aductiuni.


- Utilizarea conductelor din polietilena de inalta densitate va permite o reducere a costurilor investiției.

Grupul tinta este reprezentat de populație (145.000 locuitori), agenții economici si socio-culturali racordați la rețeaua de apa din municipiul Bacau care fac obiectul contractului si care in prezent sunt racordați la o rețea de alimentare cu apa avand ca sursa principala de alimentare cu apa bazinul de acumulare Valea Uzului.

O situație prezentata de Compania Regioanala de Apa indica un număr mediu al avariilor pe rețeaua de aductiune de la Valea Uzului - Caraboaia este de cca. 2/an, durata medie a întreruperii furnizării apei fiind de 48 ore, cu o maxima de aproximativ 8 zile in luna iulie 2018.

Consumul de apa pentru acoperirea tuturor cerințelor (apa potabila pentru populație, necesarul pentru funcționarea instituțiilor publice , apa industriala, intretinere spatii verzi si spălatul străzilor precum si necesarul pentru funcționarea sistemului de apa-canal), înregistrat la ora actuala de către SC CRAB SA este de 2.100 - 2.200 mc/ora, ajungând in zilele de canicula la 2.500mc/ora.

Teoretic, restul de 900 mc/ora sunt consumuri pentru nevoi publice (birouri, alimentație publica, scoli, grădinițe) si/sau industriale.

In cazul unei avarii majore pe aductiunea de la Caraboaia prin raționalizarea consumului de apa va fi necesar a se acoperi nevoia urgenta pentru populație si unitățile vitale (scoli, spitale) deci ar fi suficient un debit de 1.000 - 1.200 mc/ora. Apelând la capacitatile de stocare de la Gheraesti se pot injecta in sistem cca. 20.000mc, care ar asigura întreaga cantitate necesara de apa pentru locuitori pentru cca. 20 de ore, timp in care sursele ce alimentează rezerva stocata, regenerează întreaga cantitate (1.494 l/s).

Un debit de avarie pentru transfer intre statia de pompare Gheraiesti si rezervoarele Barați este estimat undeva la 1.100 -1.200 mc/ora.

In condiții normale de funcționare capacitatile actuale totale de captare a apei din fronturile de captare existente (Gheraesti si Mărgineni) de care dispune sistemul de alimentare cu apa al municipiului Bacau sunt de 2.300 mc/ora.

Proiectul tehnic a fost întocmit în conformitate cu legislația română în domeniu (Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilori tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice) respectarea prescripțiilor tehnice specifice sistemelor de alimentare cu apa.


La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agr reglementarilor naționale în vigoare precum și legislației și standardeloi; cu legislația UE, materiale ce sunt în concordanță cu prevederile 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la e

Amplasament

Municipiul Bacău - cel mai vechi oraș din Podișul Piemontan a râului Bistrița (fost nucleu husit față de care, domnitorul Alexandru cel tolerantă) cu importanță economico - administrativă încă din secolul XV, ast mare decât în 1930, este un puternic centru economic și cultural. Orașul Bacău aparține județului Bacău, județ localizat în zona centrală a Regiunii de Nord - Est a României.

Municipiul Bacău este reședința și cel mai mare oraș al județului, amplasat la doar 9,6km în amonte de confluența Șiret - Bistrița.

Geografic, localitatea este situată la intersecția meridianului de 26° 55' longitudine estică cu paralela de 46° 35' latitudine nordică.

Din punct de vedere administrativ, se învecinează la nord cu comunele Hemeiuși și Săucești, la est cu comuna Letea Veche, la sud cu comuna Nicolae Bălcescu, la sud-vest cu comuna Sărata, iar la vest cu comunele Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni. între aceste limite, orașul ocupă o suprafață de 4282ha - pentru anul 2008, suprafața totală a fost calculată prin măsurarea suprafeței din interiorul limitei teritoriului administrativ al municipiului (sursa: https://statistici.insse.ro/shop), fiind situat la altitudini cuprinse între 151m și 181m.

începând cu 1948, municipiul intră într-o nouă perioadă de transformări urbanistice. S-a înregistrat o dezvoltare atât pe orizontală, dar mai ales pe verticală. Se construiesc zonele industriale și în paralel, noi zone rezidențiale, asa numitele cartiere dormitor dotate cu mici unităti comerciale, sanitare, de învățământ. Prin urmare, suprafața orașului a crescut de la 1645ha în 1975, la 1737ha în 2000, din care: 859,24ha zona de locuit cu 49,47%; 535,68ha zona industrială cu 31, 01%; 65,54ha - spații verzi și de agrement cu 19, 52%. Structura funcțională a orașului este mult mai complexă, ea modificându-se în timp, în concordanță cu cerințele populației și cu exigențele noilor reglementări administrative.

Astfel, în zona centrală s-a conturat zona administrativă sau centrul civic; unde sunt localizate instituțiile cele mai importante: Primăria, Prefectura, Oficiul Județean de Poștă și Telecomunicații, Biblioteca Județeană, Casa de Cultură, zona care se întrepătrunde cu cea rezidențiala și comercială. în anii post-revolutionari, zona administrativă s-a extins spre est, spre str. 9 Mai, prin construcția unor unități bancare; formându-se centrul financiar-bancar al Bacăului.

Zona industrială se prezintă sub forma unei centuri în jurul orașului propriu-zis, cu două nuclee de concentrare, corespunzând platformelor din nord-vest și din sud și o grupare liniară în lungul Bistriței. Unitățile construite în ultimii ani au fost aliniate grupărilor deja existente; centrele de producție la periferii și centrele de afaceri în zona administrativă sau în apropierea ei.

9 Mai și str.


Zona transporturilor rutiere a municipiului Bacău deține o rețea de străzi de tip radial-concentric, evidențiindu-se trei (3) inele de străzi.

Astfel, primul inel de străzi (inelul zonei centrale) este constituit din străzile (categoria a ll-a), B-dul Unirii (categoria a ll-a), str. Oituz (porțiunea dintre Bd. Unirii Războieni, categoria a Ill-a) și str. Războieni (categoria a ll-a între str. Oituz și Sturza și categoria a IIl-a între str. Sturza și Parcului).

Cel de-al doilea inel pe care se desfășoară la ora actuală traficul de tranzit în partea de sud-est, nord și nord-vest, este format din străzile Milcov (categoria a ll-a), I.L. Caragiale (categoria a ll-a), Vadu Bistriței (categoria a ll-a), str. Gării (categoria a ll-a până în str. M.Eminescu și categoria a lll-a până la intersecția cu str. Oituz), str. Constantin Ene (categoria a lll-a) și str. Garofița (categoria a lll-a).

Al treilea inel, în prezent neînchis, reprezintă varianta șoselei de centură a municipiului și este alcătuită din străzile A. Șeptilici (categoria a lll-a), str. Narciselor (categoria a lll-a) și str. Tecuciului - DC 87 (categoria a lll-a). Inelul traversează râul Bistrița prin partea d             ului

și continuă pe str. Chimiei (categoria a lll-a până la pasajul peste calea fe^âtâ,^^oP^sțe categoria a ll-a până în str. Republicii).

Bacăul este străbătut de o rețea densă de căi rutiere care îi a localități, ierarhizate astfel:

 • 1. Categoria A: E85 (Lituania, Belarus, Ucraina) - Șiret- Sucea Buzău - Urziceni - București - Giurgiu - (Bulgaria, Grecia), (44km până I Adjud);

 • 2. Categoria B:E574 (Bacău - Onești - Târgu Secuiesc - Brașov - Pite

La acestea se adaugă drumul național DN2F spre Vaslui (83 km până lâv          mul

național DN 2G spre Moinești (55 km până la Moinești) și DN 15 spre Buhuși (58km până la Piatra Bacău) (sursa: Studiu pentru modernizarea circulației și a transportului în comun elaborat de compania GTT - Gruppo Torinese Trasporti - din Torino).


omafi KM


în partea de vest se concentrează transporturile feroviare. Municipiul Bacău este tranzitat de însemnate rute feroviare permițând legătura cu nordul țării (Suceava, Botoșani), estul României (lași) sudul (Ploiești, București) și vest (Brașov, Sibiu, Tg. Mureș).


Astfel, magistrala feroviară 500 București (Nord) - Ploiești (sud) -Adjud - Pașcani -Suceava - Vicșani este dublă și electrificată.

în sudul orașului este amplasat transportul aerian. Municipiul Bacău este deservit de aeroportul Internațional “George Enescu, deschis traficului aerian public de călători și marfă la data de 1 Aprilie 1946. A fost declarat prin decret prezidențial în 1976 aeroport internațional cu o pistă de 2.500m lungime și 80 m lățime, o suprafață totală de peste 200 ha. în viitorul apropiat aeroportul Bacău va „suferi” o modernizare accentuată prin preluarea în concesiune pe o perioadă de 34 ani de către operatorul Blue Air, acesta investind o sumă de circa 45 milioane de euro (sursa: Studiu pentru modernizarea circulației și a transportului în comun elaborat de compania GTT - Gruppo Torinese Trasporti - din Torino), toate, completandu-se reciproc

Zona comercială cuprinde vechiul nucleu al orașului, completat fiind de alte grupări amplasate în zonele rezidențiale. Se mai păstrează o specializare strictă doar în arealul Pieței Centrale (cel dintâi nucleu comercial al orașului). B-dul Unirii și B-dul Nicolae Bălcescu, vechi zone meșteșugărești, prezintă o zonare funcțională mixtă (comercial-rezidentiala). între zonele mono-fucționale și cele rezidențiale propriu-zise există zone mixte:comercial-rezidentiale (clădiri bi-funcționale), rezidential-învățământ-sănătate.

Zonele rezidențiale ocupă aproximativ 80% din intravilan. în general, se întrepătrund cu cele comerciale. Singurele cartiere rezidențiale propriu-zise sunt cele de la periferii: Gherăiesti, Izvoare, Șerbănești, CFR, Tache, Mioriței, Nord.

în concluzie, în evoluția teritorială a municipiului, s-a înregistrat un maxim în secolul al XIX-lea urmat de un relativ dinamism. Aceasta a fost o creștere tentaculară datorită d            ezării


în lungul axelor de circulație (sursa: Al. Ungureanu, 1980).

b.Topografia

NR. 07890


Planurile de situație sunt întocmite pe ridicări topo STEREO 70 la scara w?

c.Clima și fenomenele naturale specifice zonei

Temperatura aerului este influențată de un complex de factori în care rolul radiația solară și circulația generală a atmosferei, la care se mai adaugă pârtie proximitatea lacurilor de acumulare și a suprafațelor împădurite, poluarea aerului, sursele suplimentare de căldură, înălțimea clădirilor, orientarea și lățimea străzilor, dimensiunile spațiilor verzi.

Regimul termic al municipiului Bacău prezintă pe de o parte caracteristicile zonei situate la est de Carpați, precum și particularitățile culoarelor largi de vale și ale mediului urban, pe de altă parte. Temperatura medie anuală la Bacău este de 9°C (1896-1997), cu variații între 10,7°C (1968) și 7,0°C (1940), mai mică decât la Bârlad (9,8°C). Cele mai ridicate medii lunare se înregistrează în lunile iulie (20,4°), august (19,7°) și iunie (18,7°). Pentru lunile de iarnă sunt caracteristice invaziile de aer rece puternic continentalizat din estul Europei, modificarea circulației aerului pe culoarul Șiretului. Cele mai scăzute temperaturi sunt: ianuarie (-4°C), februarie (-1,9°C) și decembrie (-0,9°C).

Amplitudinea termică medie anuală este de 24,7°C, mai mică decât la Bîrlad (25,2°C) și mai mare decât la Piatra Bacău (22,8°C). Temperaturi extreme: minima absolută -32,5°C (20 februarie 1954), maximele absolute înregistrând 39,6°C (6 iulie 1988) și 38,8°C (1 august 1952). Temperatura maximă absolută lunară la Bacău este mai ridicată în lunile februarie-martie decât la Bârlad, dar mai coborâtă decât la Roman.

Variația diurnă a temperaturii este în strânsă legătură atât cu regimul intensității radiației solare, nebulozității și vântului, cât și cu particularitățile locale ale suprafeței active și cu factorii dinamici. Valorile medii ale amplitudinii termice cresc uniform cu perioada dintre cele două solstiții și scad

9 continuu spre toamnă și iarnă. Frecvente sunt inversiunule termice pe terasele inferioare ale celor două râuri, temperatura fiind iarna cu 3-4°C mai coborâtă decât pe terasele înalte și pe versanți. O serie de aspecte fenologice, unele aprecieri de pe urma observațiilor de teren, profilele microclimatice și analizele elementelor fizico-geografice relevă o medie termică lunară mai mare în intravilan decât în zona înconjurătoare.Din punct de vedere termic, climatul municipiului Bacău este caracterizat prin ierni reci, veri cu temperaturi medii de 20°C și primăveri a căror medie este mai mică decât media anotimpului de toamnă.

Prima zi de îngheț: 16 octombrie (data medie), 23 septembrie 1913 (data cea mai timpurie), 5 noiembrie 1896 (data cea mai târzie). Ultima zi de îngheț: 10 mai (1912). Prima zi cu temperaturi medii de peste 0°C este 1 martie.

Aceste valori ale temperaturii aerului prezintă o ușoară modificare în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare dar și ca rezultat al încălzirii globale și a poluării atmosferei.

Radiația solară

Media anuală a intensității radiației solare globale atinge aproximativ 112 cal/cm2. Intensitatea și calitatea radiației solare globale prezintă un regim diurn și anual determinat de influența unui complex de factori între care transparența redusă a atmosferei, nebulozitatea ridicată și albedoul suprafeței subiacente ocupă un loc important.

Cele mai mici valori se înregistrează iarna în lunile decembrie și ianuarie când durata zilelor este mai mică și când cerul acoperit este frecvent, iar cele mai scăzute valori ale radiației solare globale se înregistrează pe terasele de lunca. Principala cauză o constituie frecvența mare a cețurilor provocate de inversiunile termice și de evaporația de pe lacurile de acumulare.

Masa de aer rece care umple și acoperă până la nivelul teraselor medii văile Bistriței și Șiretului împiedică împrăștierea ceții. în interiorul orașului nebulozitatea crește deoarece ceața se amesteca cu impuritățile din transporturi sau din activitățile industriale. Aerul rece și ceața absorb o mare cantitate de energie solară. Terasele medii și înalte, primesc mai multă lumină și căldură fiindcă sunt frecvent situate deasupra stratului de inversiune.

Valorile maxime ale radiației solare nu corespund lunii solstițiului de vară (din cauza frecvenței mari a nebulozității și a precipitațiilor), ci lunii iulie, când nebulozitatea este mai mică, iar ziua are durată destul de mare. Ca factor genetic al climei radiația solară stă la baza tuturor proceselor fizice și biotice și constituie un element de bază în organizarea teritoriului urban.

Precipitațiile și regimul pluviometric

Cantitatea medie anuală de precipitații este de 541 mm/m2/an, valoare cu puțin mai mare decât a orașelor Roman și Bârlad, dar inferioară celei înregistrate la Piatra Bacău și Târgu Ocna, existând diferențe între sezonul cald și cel rece. Astfel cele mai ploioase luni ale anului sunt iunie (82,8mm/m2), iulie (69,1mm/m2) și mai (67,6 mm/m2). Cele mai scăzute cantități de precipitații aparțin lunilor februarie (24,6 mm/m2), decembrie (24,7 mm/m2) și ianuarie


Cea mai mare cantitate de precipitații căzută în 24 de ore, înainte de 1990 este septembrie 1976, însă cantitatea cea mai mare de precipitații după 1990 s^ 2005, în luna iulie când s-au înregistrat 864 mm/m2. în această perioadă înregistra la nivel municipal. Stratul de zapadă caracterizează o perioadă de aproximamâTeS'^iie. <  \

Dinamica aerului                                                  || co NR.. 07890^T

Circulația atmosferică este influențată de circulația generală și de condițiile\o^grafice rdșionateyșr locale, în special de culoarele zonei de confluență.                          V.                     x

La Bacău vânturile se caracterizează printr-o frecvență și viteză mai accenWtâ nord (19,5%), nord-nord-vest (10,1%) și sud-sud-est (25,6%) fapt ce se datorfe^jFQ^^^^rii

Bacăului în zona de confluență a Bistriței cu Șiretul. Calmul atmosferic are frecvența mare, (42.2%) și descrește cu altitudinea, iar viteza medie a vântului este de 2-3 m/s. în intravilan aerul este împrospătat de brizele ce se produc între lacurile de acumulare de pe râul Bistrița și versantul estic al Culmii Pietricica.

Pentru intervalul 1972-2002, stația meteo Bacău a calculat o medie în ceea ce privește caracteristicile vânturilor. Astfel, pe principalele direcții ale vântului s-au înregistrat următoarele valori (extras din PUG):

Direcția

Frecvența

(°/o)

Viteza medie (m/s)

N

14,4

4,4

NE

1,

1,9

0,6

1,8

SE

8,3

3,9

S

14,9

3,7

SV

2,1

4,0

V

3,0

4,3

NV

12,7

4,5

Sursa: Centrul meteo Bacău • □ FRECVENTA

 • □ VITEZA


Topoclimate
 • - în cuprinsul orașului se poate distinge un microclimat al teraselor inferioare caracterizat printr-o dinamică moderată a atmosferei cu o frecvență mai mare a ceții și umiditate mai ridicată a aerului.

 • - Microclimatul teraselor medii se caracterizează prin aer mai puțin impurificat, permanent împrospătat de circulația locală și zonală a atmosferei.

 • - Microclimatul teraselor înalte și al versanților se caracterizează printr-o dinamică activă, prin transportul de aer curat dinspre masivele împădurite de lângă localitățile Traian, Buhoci, Mărgineni și Măgura.

 • - în raport cu dimensiunile acestui oraș, cu densitatea clădirilor, cu orientarea rețelei stradale, cu mozaicul de suprafețe active și cu repartiția spațiilor verzi, se remarcă în intravilan mai multe sectoare microclimatice specifice: al platformei industriale, al cartierelor Cornișa, Cremenea, Miorița, al zonei centrale, al parcului, al gării, al cartierelor Șerbănești, Gherăiești și al lacurilor de acumulare.

în concluzie, acest climat cu ierni reci și veri secetoase și călduroase este rezultatul unui complex de factori naturali și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriului topoclimat printr-o serie de factori specifici care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari impurificarea atmosferei). Acțiunea conlucrată a acestora determină biochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban Privite în ansamblu însă, < desfășurării activităților specifice locuirii și activității urbane.

iuiui, consecința directa iiiriu uiscornoriui uroaiy/^^       — 'rw/

condițiile topoclimatice caracteristice acestei șfunvfoar^d°fa?oNR. 07890


Relieful și geomorfologia

Alcătuirea geologică, caracterul cvasi-orizontal al depozitelor, sfârșitul romanianului și cele periodice din cuaternar au stat la baza ini reliefului Platformei Bârladului.Municipiul Bacău este unul din cele mai mar Moldovei, fiind așezat în unitatea de relief numită Podișul Piemontan, subunitatea Culoarului

Fluvial Siret-Bistrița.

Situat pe vastul con de dejecție creat la confluența râurilor Șiret și Bistrița, orașul Bacău beneficiază de un cadru geomorfologic extrem de favorabil. De altfel, apariția și dezvoltarea orașului Bacău au fost influențate în mare măsură de existența celor două râuri. Astfel microrelieful vetrei orașului este rezultatul activității celor două râuri și a regimurilor lor hidrologice.

Râul Bistrița forma la vărsare un masiv con de dejecție. Datorită pantei mai accentuate dar și a depozitelor transportate de proveniența carpatică, mai grosiere decât cele ale Șiretului, albia și gura de vărsare au avansat spre est și sud-est, determinând deplasarea cursului Șiretului spre stânga. Aceste cursuri vechi pot fi reconstituite de la nord la sud, între ele formându-se o serie de grinduri.

în zona de confluență astfel creată, ce are o lățime de 15 - 17 km pe direcția vest-est, s-a format un relief specific, etajat, cu terase bine dezvoltate spre vest și un abrupt spre Colinele Tutovei, afectat de alunecări de teren active.

în ansamblu, intravilanul municipiului Bacău se află pe terasele plane sau ușor înclinate, cu expoziție estică și sud-estică, cu taluzurile stabilizate, având un drenaj bun și o pânză freatica bogată.

Astfel, municipiul Bacău este definit, în general, de un relief plan, caracterizat de energie și fragmentare scăzută și o pantă redusă.

Tipuri genetice de relief

în funcție de modul cum au acționat factorii externi și rezultatul interacțiunii acestora cu factorii interni (geologici), tipologia reliefului se prezintă astfel:

Relieful de acumulare

Relieful fluvial este tipul de relief dominant, caracterizând aproape în întregime teritoriul administrativ al Bacăului, fiind determinat de prezența celor două importante artere hidrografice, Șiret și Bistrița. Este reprezentat de lunci, sisteme de terase, conuri de dejecție, glacisuri etc.

Astfel, terasele de luncă au cea mai mare dezvoltare și cuprind două trepte: terasa joasă de 2,5 - 3 metri și terasa înaltă de 4 - 5 metri. Ultima dintre acestea are cea mai mare extindere între Șerbănești - Letea Veche - Radomiresti și Hoit, dar apare și pe stânga Șiretului între Bijghir — Buhoci - Buhocel. Cartierele Cremenea, Izvoare, Șerbănești, Gherăiești, parțial Miorița și Bistrița Lac se află tot pe această terasă înaltă. între Capul Piscului și satul Hoit apare terasa de 6 - 7 metri. Aceste terase sunt de vârstă mio-pliocenă și sunt modelate în luturi.

Cea mai mare parte a intravilanului municipiului Bacău se află pe terasa de 8 - 12 metri, numită și terasa de Bacău (10-15 metri altitudine relativă sau 160- 165 metri altitudine absolută, după unii autori), fiind cuprinsă între strada Miorița (pârâul Negel) și pasajul Letea. Este considerată ca terasa comună a Bistriței și Șiretului, fiind marcată de o frunte abruptă, parțial parazitată de glacisuri, dar care a suportat și modificări antropice. Podul terasei este ușor înclinat spre sud-est; peste pod se suprapune conul de dejecție al pârâului Negel. Fruntea abruptă a acestei terase comune a necesitat dispunerea clădirilor pe două nivele: orașul de jos (de pe terasa de lunca) și orașul de sus, situat pe podul de terasă.

Partea nord-vestică a municipiului este situată pe o suprafață rezultată din îngemănarea conurilor de dejecție ale pârâurilor Trebeș și Negel, iar sectorul vestic se află pe terasa de 15 - 20 metri care este alungită pe direcția nord-sud și prezintă lățimi mai mici - fiind evidentă între linia ferată și drumul național, printr-un tăpșan cu slabă înclinare se face trecerea la terasa de 30-40 de

Relieful sculptural

în evoluția geomorfologică a Culoarului Fluvial Siret-Bistrița se pot distinge o fază sculpturală, în care are loc conturarea caracterului depresionar al zonei, și o fază de acumulare.

Luncile, ca și terasele râurilor, s-au format, de altfel, prin adâncirea succesivă în propriile conuri de dejecție.

Datorită slabei înclinări, majoritatea suprafețelor de teren sunt caracterizate de procese geomorfologice neapreciabile, nefiind foarte afectate de eroziuni, procese de deplasare în masă etc. Anumite terenuri de pe sectoarele cu înclinare slabă sunt însă punctual afectate de eroziunea areolară.

Putem menționa însă că în vecinătatea Bacăului, între satele Buhoci și Tămași, sunt deosebit de active fenomenele de versant; materialul alunecat are forma predominant monticulară, iar numeroși torenți care brăzdează versantul contribuie la modelarea sa accentuată.

- Relieful structural este mai puțin reprezentativ pentru teritoriul municipiului Bacău, acesta caracterizând mai ales marginile de vest și est ale zonei, unde se dezvoltă (la vest) abruptul Culmii Pietricica și, respectiv, (către est) fronturile de cuestă ale Colinelor Tutovei.

Culoarul Șiretului prezintă o asimetrie accentuată: versantul drept are 7 - 8 terase, iar versantul stâng este deseori abrupt.

în condițiile unei intervenții complexe și intense, o importantă dezvoltare o prezintă formele de relief antropice: diguri (pe Bistrița, Trebeș, Negel), barajele acumulărilor Lilieci, Bacău, lacul de agrement (pe Bistrița), lacurile de acumulare Lilieci, Bacău, Șerbănești, consolidări și apărări de maluri, regularizări (cursul inferior al Bârnatului), decolmatări, rectificări de albii (Negel dirijat spre Trebeș la Mărgineni), deblee și ramblee, halde de steril (halda de S.A.), canale de irigație etc.


 • d. Geologia și seismicitatea In conformitate cu prevederile normativului P100-1/2013 incadreaza in zona “C” din punctul de vedere al zonării coeficientul ag, cu valoarea accelerației ag=0.35g si valoarea T

Geologia

Din punct de vedere geologic, teritoriul orașului Bacău se suprapune așa-numitei unități structurale a Depresiunii (Platformei) Bârladului - unitate reprezentând o porțiune a Platformei Moldovenești - care este caracterizată de prăbușirea în adâncime a fundamentului, a cărui natură nu este cunoscută, acesta nefiind surprins până acum în foraje. Se presupune a fi alcătuit din formațiuni cristalofiliene și magmatite.

Fundamentul Podișului Moldovei este acoperit integral de o stivă de depozite sedimentare, mai groasă in această zonă ca și în zona imediat învecinată numită Depresiunea Precarpatică decât pe fundamentul celorlalte două unități structurale corespunzătoare acestui podiș, Platforma Est-Europeană și Orogenul Nord-Dobrogean. în cadrul acestei cuverturi s-au putut deosebi mai multe cicluri de sedimentare: ciclul vendian superior-devonian, ciclul permian-triasic, ciclul jurasic-eocen și ciclul badenian-pleistocen. Fiecare ciclu a fost rezultatul unei mari transgresiuni marine, iar între acestea s-au intercalat perioade de exondare, când relieful a evoluat subaerian. Dintre toate depozitele cuverturii sedimentare, la suprafață nu apar decât cele din ultimul ciclu, badenian-pleistocen. Sedimentarul acestui ciclu se dispune de la nord-nord-vestul spre sud-sud-estul Podișului Moldovei în fâșii mai mult sau mai puțin paralele, în conformitate cu retragerea succesivă a apelor marine (ulterior lacustre), determinată de ridicarea treptată și inegală a podișului, mai întâi în NNV și apoi în SSE (Al. Ungureanu - Geografia podișurilor și câmpiilor, 1993).

Astfel, în jumătatea nordică a podișului, aproximativ până la linia Bacău - Huși aflorează aproape exclusiv depozitele sarmațianului, în zona Culoarului Fluvial Șiret - Bistrița, unde este situat Bacăul, respectiv spre contactul cu Carpații și Subcarpații, sarmațianul apărând într-un facies litoral, fluvio-deltaic, reprezentat prin pietrișuri și nisipuri. Culoarul Șiretului are o evoluție miocen-cuaternară strâns legată de formarea vestului Podișului Moldovei, precum și a văilor carpatice și a piemontului pericarpatic.

Cele mai noi formațiuni sedimentare din Platforma Bârladului aparțin ciclului badenian superior-romanian (nisipuri, argile) și cuaternarului (siltite, pietrișuri), acestea din urmă fiind caracteristice unor terase ce însoțesc arterele hidrografice ce străbat această platformă, cum e și cazul teraselor pe care este situat orașul Bacăul.

Loess

PLEJSTOCEN

ROMANIAN

*.

 • a. f. de Bălăbănești

 • b. F. de Căndești

cz> <=> <=>

b. F. de Mă Iu steni An. ArvprTtpnșls ere

DACIAN PONT. SUP.

— —

Argile și siltite roșii

PONȚ1AN

Pt. Od.

Prosodacna sluti

Pr stempieittff Pr. litoralis eiohwaldi Viviparus neumayri

MEOȚIAN

Congeria particapaea Hipp&rion moldavicus Cinerite de Nutasca

z:

Ks.

 • a. facies deltaic

 • b. facies salmastru cu Macfra caspia

S A R M AȚ 1 A

Bs.

PlicatV fittont

Mactr® fabresua

Obsoleb gatuevi

Cryptomacirâ pesa.nseris

Vh.

Bg2

Tpt—U- 1-.-1

Piicatr/ piicata ErVIia sp.

Snaequi. inopinata

BADENIAN SUP.

> > > > >

-------j-----*

•   ~b    *         *

Spiratetfa pponides

accentuarea eroziunii văilor.


Cercetările geofizice asupra structurii geologice de profunzime au evidențiat contactul fundamentului baikalian din est cu cel al unităților pericarpatice din vest, alcătuit din șisturi verzi, situat aproximativ pe traseul Văii Șiretului. în lungul faliei pericarpatice care separă Orogenul Carpatic de Platforma Moldovenească sunt clare raporturile tectonice de suprapunere a depozitelor cutate ale avanfosei. Culmea Pietricica este evidențiată morfologic prin pante accentuate de către o linie tectonică.

» Coloana stratigrafică sintetică a cuverturii neogene din Platforma Bârladului (L. lonesi - Geologia României. Unități de platformă și orogenul Nord-Dobrogean, 1989)

Văile Bistriței si Șiretului au fost modelate într-o perioadă geologică îndelungată prin secționarea unor formațiuni variate care în zona Bacău aparțin neogenului superior și cuaternarului. Mișcările de ridicare din faza valahă au determinat

Caracteristici geotehnice

Ținându-se cont de caracteristicile terenului de fundare, capacitatea port posibilitatea realizării fundațiilor construcțiilor, pe teritoriul municipiului Ba< zone:

 • a. Zona aluviunilor grosiere

 • b. Zona complexului argilos sau prăfos-argilos

 • c. Zona pământurilor loessoide slab sensibile sau insensibile la ums

 • d. Zona pământurilor loessoide sensibile la umezire

Demarcația dintre aceste zone, mai ales între ultimele trei se face prima zonă poate fi la rândul său raionată în funcție de adâncimea stratului g fundare, în această zonă fiind destul de frecvente sedimentele fine, ( neconsolidate, care conduc la necesitatea creșterii semnificative a adâncimilor fundațiilor.


Astfel:

 • a. Zona aluviunilor grosiere este continuă de la nord la sud, pe ambele maluri ale râului Bistrița, zona confundându-se cu terasa inferioară joasă. Această zonă cuprinde ansamblurile de locuințe din cartierele Gherăiești, Ștefan cel Mare, Miorița, Bistrița Lac, Cremenea-Milcov, cartierul Izvoare, precum și CET și Șoferi. Pe malul stâng acestă zonă cuprinde cartierul Șerbănești și se întinde între Bistrița și Șiret.

 • b. Zona complexului argilos sau prâfos-argilos se dezvoltă numai pe malul drept al râului Bistrița, la limita vestică a zonei A, având mare dezvoltare în partea nord-vestică a municipiului și în zona vechiului centru. în general, zona B prezintă o bună stabilitate generală, pe o suprafață plană cu o slabă înclinare spre sud-est, fără fenomene fizico-geologice care să influențeze lucrările de construcție.

 • c. Zona pământurilor loessoide slab sensibile sau insensibile la umezire se dezvoltă în partea vestică și sud-vestică a municipiului, limita nord-estică fiind o trecere gradată spre complexul argilos, iar limita sud-vestică fiind, de asemenea, o trecere gradată spre un complex granulometric asemănător, dar cu sensibilitate la umezire.

 • d. Zona pământurilor loessoide sensibile la umezire se dezvoltă în partea sud-vestică a teritoriului studiat, pe zona de trecere între terase și pe terasa a doua, cuprinzând partea mai ridicată a zonei centrale, o parte din zona de depozite, zona industrială din partea sudică a orașului. Această zonă se dezvoltă și în partea nord-estică a municipiului (terasa înaltă de la ieșirea din Bacău spre Roman).

Din punct de vedere geomorfologic, traseul rețelelor de distribuție se dispune in intravilanul mun. Bacau, in zonele de terasa medie, inferioara si terasa- lunca ale râului Bistrița, Șiret si afluenții acestora.

Categoria geotehnica a amplasamentului a fost stabilita in conformitate cu Normativul NP 074/2011- Categoria 1, Riscul geotehnic aferent- Redus (9 puncte), Terenuri “bune” (TB) cf. Tab

 • 6.1 art. 6.6.6 din Normativ NP 112-2004 si cf. Tab. A1 si A2 din Anexa nr.1.1 din normativ NP 074-2011.

Adâncimea de fundare recomandata va tine cont de adancimea de inghet calculata conform prevederilor din STAS 1709/1-90 si 1709/2-90, dar nu mai puțin de -1,10m CTN.

Nivelul acviferului freatic a fost interceptat in perimetrul studiat prin lucrările de prospecțiuni executate la adancimea de 2,5-16 m.

Urmare studierii condițiilor din teren si a determinărilor de laborator anexate studiului geotehnic, conform punctajului obtinut lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat conform normativului NP074/2007. In studiu sunt indicate valorile de calcul ale caracteristicilor geotehnice si hidrologice ale stratelor terenului de fundare pentru toate probele prelevate din amplasamentul lucrării.

După prevederile normativului SR 11100/1-93, terenul se încadrează în macrozona de intensitate 7 MSK, cu perioada de revenire la 50 de ani.

Municipiul Bacău este situat în partea de N a zonei de seismicitate maximă a țării -regiunea Vrancea, zona care cuprinde o suprafața de aproximativ 5500 kmp în care se concentrează majoritatea focarelor determinate pana acum. Analiza condițiilor seismotectonice


ale municipiului Bacău stabilește că nu este o zonă cu activitate seismică Cutremurele de pământ intermediare/subcrustale cu focarul (hipocentrul) î adâncimi de 70 - 170 km (cele mai frecvente au hipocentrul la 130... 150k studiată distrugeri însemnate (de exemplu în 1940,1977, ambele cu ma gradul 7).

Riscul major ii reprezintă amplificarea undelor seismice în strat reflexii și refracții multiple, ducând la creșteri ale accelerației, vitezei deplas^t^ poate fi însoțită de apariția unor fluidizări, tasări, ralieri, surpări, etc. ale teren nivelului apelor subterane, ducând la amplificări în straturile de suprafață a v seismice.

Seismicitatea zonei de nord a Moldovei se datorează mișcărilor tectonice generate de acumulările de energii potențiale în sistemul de falii existent până la o valoarea critică, care depășește rezistența rocilor, moment în care se produce o descărcare bruscă de energie cinetică sau seismică.

Rețeaua hidrografică

- Apele freatice

în ceea ce privește apele subterane, albiilor majore și teraselor râurilor Șiret și Bistrița le sunt specifice strate acvifere freatice bogate. Acestea sunt alimentate, în cazul albiilor majore, în mare parte de însuși râul generator, datorită permeabilității mari a pietrișurilor și nisipurilor din patul albiei. Viteza apreciabilă apreciabilă de curgere a apei în aceste strate acvifere de albie majoră asigură niște debite captabile importante, evaluate la 15 l/s/100m la Bistrița și 6 - 10 l/s/100m la Șiret (după Al. Ungureanu, 1993).

Așadar, pânzele freatice și rețeaua hidrografică drenată de râurile Bistrița și Șiret se constituie, în mari resurse de apă. Rezervele cele mai însemnate se află în complexul aluvionar de luncă, precum și la baza teraselor. în apropiere, lângă satul Sărata, se găsesc izvoare clorurat-sodice și iodurate datorită saliferului din Culmea Pietricica. Aceste izvoare sunt în prezent amenajate în scop terapeutic.

- Apele de suprafața


Rețeaua hidrografică a municipiului Bacău este reprezentată de cele două râuri, Șiret și Bistrița, și de o serie de mici afluenți ai acetora: Bahna, Izvoarele, Valea Mare, Cleja - pentru Șiret, respectiv Trebeșul cu afluenții săi Bârnat și Negel - pentru Bistrița.

Râul Bistrița a fost amenajat în întregime în perioada 1958-1966, în zona orașului creându-se lacurile Bacău, Șerbănești, 202,4 ha, adâncime 3,3 metri, cu un volum total de 6 mii. mc, dat în funcțiune în anul 1966 și lacul de compensare 50,4 ha, 5,25 metri adâncime cu Insula de Agrement (11,85 ha), precum și lacul Lilieci, cu o suprafața de 410 ha.

Amenajările efectuate pe râul Bistrița au funcții complexe: producerea energiei electrice (hidrocentralele Bacău I și II), combaterea inundațiilor, alimentarea cu apă potabilă și industrială, irigații, moderator climatic, practicarea sporturilor nautice.

Amenajări au fost efectuate și pe afluenții Bistriței, a căror cursuri au fost regularizate (Bârnat, Negel, 13 kilometri lungime, Trebeș 22 kilometri, Limpedea 16 kilometri).

Lacurile amenajate pe râul Bistrița au modificat total aspectul albiei. Până în anul 1965 Bistrița se vărsa în Șiret prin mai multe brațe, confluența realizându-se la altitudinea de 138 metri, într-un trecut mai îndepărtat confluența celor două râuri se facea mult mai în amonte.

Râurile Șiret și Bistrița prezintă albii minore și majore largi și meandrate. Acțiunile de amenajare au constat în rectificarea meandrelor, construirea barajelor și digurilor marginale. Un canal conduce apa spre Hidrocentrala Bacău II.

Șiretul, râul cu debitul cel mai mare din țară, după Dunăre, prezintă în acest sector o pantă mică și o puternică aluvionare. Viiturile Șiretului au o geneză pluvială în majoritatea cazurilor și sunt caracteristice sezonului cald.


Râurile Bârnat și Negel, pe teritoriul municipiului Bacău, curg pe terasa de Iu fapt ce conduce la pante mici de scurgere, cu creșteri importante de nivel^ acesta fiind și motivul pentru care albiile lor au fost regularizate pe teritoriul

Suprafețele de bazin aferente secțiunii Bacău, pentru râurile prezintă astfel:

 • - Șiret (amonte de confluența cu Bistrița) - 12.301 km2

 • - Șiret (aval de confluența cu Bistrița) - 19.278 km2

 • - Bistrița (la confluența cu Șiretul) - 6.974 km2

 • - Trebeșul (amonte de confluența cu Negelul) -105 km2

 • - Trebeșul (aval de confluența cu Negelul) - 139 km2

 • - Negelul - 34 km2

e. Devierile și protejările de utilități afectate

Lucrările proiectate nu afectează utilitățile existente în zonă.

f. Sursele de apă, energia electrică, gaze, telefon, și alte asemenea pentru lucrări definitive și provizorii

Surse de apa - Apa tehnologica necesară pe perioada execuției lucrărilor se asigură de către constructor.

Pentru angajații care vor executa lucrările, apa potabilă de consum se asigură de către angajator prin achiziționarea de apa îmbuteliata.

Surse de energie electrică - Pentru execuția lucrărilor, se va asigura alimentare cu energie electrica din rețeaua de alimentare cu energie a mun. Bacau.

Surse de gaze - Nu este cazul.

Surse de telefon și alte asemenea- Nu este cazul.

g. Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea

Principalele căi rutiere sunt:

Drumurile europene E85 și E57;

Drumuri naționale: DN2F; DN11, Dn2G;

Cai ferate: - Bucuresti-Suceava;

h. Căile de acces provizorii

Nu se prevăd cai de acces provizorii.

i. Bunuri de patrimoniu cultural mobil

Nu este cazul

2.2.SOLUȚIA TEHNICĂ CUPRINZÂND:
a)Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;
a.1. Stația de pompare Gherăiești - modernizare

Debitul Qp=1.100 mc/h, Hp=35 mcA, pentru situația asigurării necesarului de apă in rețea in caz de avarie la statia Cărăboaia și Qp=100 mc/h, Hp=35 mcA pentru asigurarea in permanență a necesarului de apă în zona ANL Gherăiești.

a.2.Stația de pompare Mărgineni II - nou inființată

Debitul instalat este de : Qp=300 mc/h, Hp=35 mCA.

a. 3.Stația de repompare Vasile Pârvan - nou inființată

Debitul instalat este de : Qp=1.100 mc/h, Hp=42 mCA.

b)Varianta constructivă de realizare a investiției;
b. 1. Statia de pompare Gherăiești - modernizare

Parametrii proiectați se realizează prin instalarea următoarelor agre

 • -  pentru asigurarea necesarului de apă in rețea in caz de avarie la statia

pompe cu debit variabil de câte 1100 mc/ora fiecare , cu ax orizontal , din care una activă și una de rezervă, notate P1 și P2;

 • - pentru asigurarea in permanență a necesarului de apă în zona ANL Gherăiești - două pompe cu debit variabil de câte 100 mc/ora fiecare , cu ax orizontal, din care una activă și una de rezervă, notate P3 și P4.


 • b.2. Stația de pompare Mărgineni II - nou înființată

Parametrii proiectați se realizează prin instalarea unui grup de pompare cu debit variabil compus din patru pompe, din care trei pompe active și o pompă de rezervă, care asigură cerința din temă .

 • b.3.Stația de repompare Vasile Pârvan - nou înființată

Parametrii proiectați se realizează prin instalarea unui grup de pompare cu debit variabil de 1100 mc/ora.

Grupul de pompare este compus din 6 (șase) pompe ( 5 pompe aflate in funcțiune si o pompa de rezervă) având fiecare câte 220 mc/ora și 45 kW putere instalată.

 • b.4.Supratraversare râu Negel - nou înființată

Supratraversare râu Negel cu o conduct metalică Dn 600 mm, preizolată , pozată pe o estacadă metalică cu o deschidere , în lungime totală de 26,20 m .

Estacada metalică are lungimea totală de 26,20 m și reazemă la capete pe un radier de beton armat și un grup de 3 piloți forați.

Radierul din beton armat are dimensiunile de : L= 1,90 m, l= 1,90 m, h= 2,40 m.

Piloții au lungimea de 10,60 m, diametrul de 0,40 m și sunt realizați în sistemul de coloane forate cu tubaj recuperabil. In plan orizontal , piloții sunt dispuși in vârfuri echilateral , iar distanța dintre axele acestora , pe ambele direcții, e


 • b.5. Sinteza obiectelor proiectate este prezentată în tabelul de

11^ / \


Tabel centralizator lucrări proiectate

Nr.

TRONSON

Conducta diametru

Lungime conducta

(m)

Cămine de vane, golire si aerisire, cămine de apometru

Cămine de apometru

Desfacere/ refacere sistem rutier beton (mp)

Desfacere refacere structura asfaltica (mp)

Desfacere refacere drum balastat

Subtraversare /supratraversare

Statii de pompare

statie de tratare + rezervor

1

Tronson I proiectat

PEHD, PE100, SDR 17, Pn10, De= 710 x 42,1 mm

562 m

1 buc (statia Gheraiesti)

Statie de pompare

Gheraiesti

(2 pompe de

Q=1100

Ol, 0- 622, 3 x 10,3 mm

14 m

A

toc II — I <J> Uz? \

n-            n. A* V

\ 1°/

15.180

9.675

2.456

mc/h, din care 1A+1R (P=160 kW/buc) H-35 mCA si 2 pompe de 100 mc/h (1A+1R), H=35 mCA, P=15 kW/buc)

2

Tronson II existent

Fng, 0=700 mm

1.356 m

Cv ex Calea Moldovei

-

3

Tronson III proiectat

PEHD, PE100, SDR17, Pn10, De=630 x 37,4 mm

471 m

CVn1 (Strada Digu Barnat);

47/CV-G1 CVn1 (Strada Digu Barnat);

OL 0 711 x 10,3 mm

9 m

4

Tronson

IV

proiectat

PEHD, PE100, SDR17, Pn10, De=630 x 37,4 mm

2.277 m

57/CVn2 (Strada Prelungirea Bradului);

CV-G2 (Strada Prelungirea Bradului);

75/CVn3 (strada Nordului);

CVn4 (Strada Depoului);

94-CVn5 (Strada Depoului);

Statie    de

pompare

Mărgineni 2

4 pompe Q =100 mc/h, H-37 mCA, P=      15

kW/buc

statie      de

clorinare (Q max=80-90 l/s)            +

rezervor de inmagazinare de 150 mc + container echipamente

Tabel centralizator lucrări proiectate

Nr.

TRONSON

Conducta diametru

Lungime conducta

(m)

Cămine de vane, golire si aerisire, cămine de apometru

Cămine de apometru

Desfacere/ refacere sistem rutier beton (mp)

Desfacere refacere structura asfaltica (mp)

Desfacere refacere drum balastat

Subtraversare /supratraversare

Statii de pompare

statie de tratare + rezervor

Tronson

IVa proiectat

PEHD, PE100, SDR17, Pn10, De=315 x 18,7 mm

330 m

Cvn10 (strada Depoului- pod);

CVn11 (front captare

Mărgineni 2);

CVn12 (by-pass R

150 mc Mărgineni 2);

/ J-’//

(3A+1R) in container echipamente

5

Tronson V existent

PEHD DN 630 Pn 6 si conducta de otel preizolata montata aerian DN 600

681 m

6

Tronson VI proiectat

PEHD, PE100, SDR17,

Pn10, De=630 x 37,4 mm

1.347 m

125-CVn6 (strada Abatorului/Brandusei);

137-CVn7 (strada Gheorghe Donici>/ CV-A1 (strada

Parvan)      //

//££

o

'A C0 \

\s

Statie    de

repompare

Vasile

Parvan (6

pompe - 5

A+1R)

Q       total

=1100 mc/h,

H-42 mCA,

P=      45

kW/buc

Tabel centralizator lucrări proiectate

Nr.

TRONSON

Conducta diametru

Lungime conducta

(m)

Cămine de vane, golire si aerisire, cămine de apometru

Cămine de apometru

Desfacere/ refacere sistem rutier beton (mp)

Desfacere refacere structura asfaltica (mp)

Desfacere refacere drum balastat

Subtraversare /supratraversare

Statii de pompare

statie de tratare + rezervor

7

Tronson

VII proiectat

PEHD, PE100, SDR17,

Pn10, De=630 x 37,4 mm

1.745 m

 • - CVn8 (sub-subtraversare- strada Arcadie Septilici)

 • - CVn9 (sub-supratraversa reparau Negel); 27/CV-A2 (strada Intre Vii) 38/CV-G3 (strada Bisericii);

39/CV-A3 (strada Bisericii)

40/CV-G4 (strada Bisericii)

h i

\

tiR. 07»9> 'S

r /NG\^

/O

-subtraversare str. A. Septilici cu cond. OL0622.3 x 10.3mm in tub protecție, OL0762 x 10mm, G = 185.4 kg/m, L = 7.Om supratraversarea paraului Negel cu conducta preizolata OL 0 622,3 x 10,3 mm si manta 0 800 mm, pozata pe o grinda metalica. Lungimea supratraversarii este de 28,7 m. In aval si amonte au           fost

prevăzute căminele de vane CVn8 si CVn9.

OL 0 622,3 x 10,3 mm-(subtraversare)

7 m

OL 0 622,3 x 10,3 mm-(supratraversare)

35 m

rOTAL

REȚELE

ADUCTIUNE/DISTRIBUTIE

8.504 m din care proiectat

6.467 m

19 buc.

1buc.

15.180 mp

9.675 mp

2.456 mp

1

supratraversare

1 subtraversare

3 statii de pompare

1 statie de tratare

1 rezervor container echipamente

c)Trasarea lucrărilor

Conductele viitoarei aductiuni ce alimentează cu apa rezervoarele de la Barați sunt pozate in planurile de situație atașate, scara 1:500 (tronsoanele I, lll,IV,V,VI,VII).

Statia de pompare Gheraiesti; statia de clorinare, rezervorul de inmagazinare si

pompare Mărgineni 2 si statia de repompare de pe strada Vasile Parvan sunt pozate in planurile de situație atașate.


Trasarea lucrărilor se va realiza si conform caietelor de sarei

prezentului proiect tehnic.

Traseele pe care s-au proiectat conductele au fost ridicat^tppb

d)Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șanti ◄ în orice condiții de amplasament, regional sau local, sunt necesari executate și a materialelor de șantier în momentul în care, din motive obiective și neimputabile antreprenorului și instituției achizitoare, lucrările sunt stopate pe diferite perioade de timp. Cu atât mai mult acest lucru este necesar cunoscându-se zona meteo și climatică atât de variabilă în timp și spațiu, specifică prezentului amplasament.

◄ Avându-se în vedere că principalele tipuri de lucrări sunt cele de instalații montaj este necesar ca pe perioada intemperiilor atmosferice de orice fel (precipitații abundente, vânturi puternice etc.) lucrările executate și materialele ce urmează a fi puse în operă să fie protejate prin: - acoperirea transeelor pentru a se împiedica pătrunderea apei din precipitații.

- în cazul săpăturilor deschise în situații de inversiuni termice, când se formează curenți turbionari, se recomandă ca depunerile de terasamente să fie protejate, pentru a se evita spulberarea și disconfortul mediului ambiant, prin folii de polietilenă bine lestată.

e)Organizarea de șantier.

Organizarea de șantier va fi realizata pe 3 zone, asa cum a fost indicat prin adresa nr. 16387/16.01.2019 a Municipiului Bacau, care sa acopere toate tronsoanele de rețea de aductiune proiectate:

ZONA 1: in incinta Statiei de pompare Gheraiesti pentru a asigura organizarea de șantier pentru următoarele tronsoane:

o Tronsonul I

o Tronsonul II

o Tronsonul III

Accesul la zona 1 de organizare de șantier se face din strada Frunzei.

ZONA 2: în incinta Frontului de captare Mărgineni II pentru a asigura organizarea de șantier pentru următoarele tronsoane:

o Tronsonul IV

o Tronsonul V

Accesul la zona 2 de organizare de șantier se asigura din strada Depoului.

ZONA 3: in incinta Rezervoare Barați pentru a se asigura organizarea de șantier pentru următoarele tronsoane:

o Tronsonul VI

o Tronsonul VII

Accesul la zona 3 de organizare de șantier se asigura din strada Bisericii.

f) Prezentarea proiectului pe specialități

Prezentul proiect conține memoriul de specialitate lucrări hidrotehnice; memoriu tehnic instalații hidraulice in stațiile de pompare; memoriu tehnic rețea de aductiune, statie de tratare si inmagazinare; memoriu tehnic instalații electrice, memoriu tehnic lucrări de rezistenta, memoriu tehnic lucrări paralelism calea ferata (AFER).

g) Categoria de importanță și clasa de importanță a obiectivului

ALIMENTAREA CU APA

Conform STAS 4273/1983 elaborat de Institutul Roman de Standardizare, clasa de importanta se poate aprecia :

Astfel, sistemul de alimentare cu apă se încadrează conform tabel 1 din STAS 4273/1983 în categoria de importanță 2 - „Construcții hidrotehnice a căror avarie are efecte grave, sau a căror funcționare poate fi întreruptă în mod excepțional, pentru scurt timp".

Având în vedere durata de exploatare pentru care sunt proiectate lucrările aferente sistemelor de alimentare cu apă (50 ani), conform STAS 4273/1983, acestea intră în categoria construcțiilor hidrotehnice definitive.

Conform tabelului 9 din STAS 4273/1983 lucrările proiectate se incadreaza in categoria 4.

După rolul funcțional pe care îl au în cadrul sistemelor complexe de alimentare cu apă, conform STAS 4273/1983, componentele acestora se împart astfel:

- construcții principale: rețea de alimentare cu apa;

încadrare componentelor sistemelor de alimentare cu apă în clase dej ortanță s-a făcut oiectată a

conform aceluiași STAS, funcție de categoria sistemelor, de durata^^Șg^l^^ acestora și în funcție de rolul funcțional al componentelor, astfel:                     '


- clasa de importanță II: rețea de alimentare cu apa;


STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANȚĂ

Tabel nr. 1

Nr crt

Factori determinanți

Criterii asociate

VST UZ? r

Global

0

1

2

5

1.

Importanța vitală

 • i) oameni implicați direct în cazul unor disfuncții ale construcției

 • ii) oameni implicați indirect în cazul unor disfuncții ale construcției

 • iii) caracterul evolutiv al efectelor periculoase în cazul unor disfuncții ale construcției

mediu

mediu

mediu

2

2

2

2

2.

Importanța social

- economică și culturală

 • i) mărimea comunității care apelează la funcțiunile construcției și/sau valoarea bunurilor materiale adăpostite de constr.

 • ii) ponderea pe care funcțiunile construcției o au în comunitatea respectivă

 • iii) natura și importanța funcțiunilor respective

mediu

mediu

mediu

2

2

2

2


Nr crt

Factori determinanți

Criterii asociate

Nivelul apreciat

Punctaj

Parțial

Global

3.

i) măsura în care realizarea și exploatarea construcției intervine în perturbarea mediului

mediu

2

Implicarea ecologică

natural și a mediului natural construit

 • ii) gradul de influiență nefavorabilă asupra mediului natural și construit

 • iii) rolul activ în protejarea/refacerea mediului

mediu

2

2

natural și construit

redus

2

4.

i) durata de utilizare preconizată

mediu

2

1 x O    01 ICI lO o

ii) măsura în care performanțele alcătuirilor

mediu

constructive depind de cunoașterea evoluției

2

2

LzkJ 1 lolUU 1 c41 O C4

Hi irat<=>i H/=>

acțiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare

iii) măsura în care performanțele funcționale

U LI 11 Z-Cx 1 U (execuție)

depinde de evoluția cerințelor pe durata de utilizare

mediu

2

5.

Necesitatea

i) măsura în care asigurarea soluțiilor constructive este dependentă de condițiile

mediu

2

adaptării la

locale de teren și de mediu

condițiile

ii) măsura în care condițiile locale de teren și

2

locale de

de mediu evoluează defavorabil în timp

mediu

2

teren și de

iii) măsura în care condițiile locale de teren și

mediu

de mediu determină activități / măsuri deosebite pentru exploatarea construcției

mediu

2

6.

Volumul de

i) ponderea volumului de muncă și de materiale înglobate

mediu

2

ii) volumul și complexitatea activităților necesare pentru menținerea performanțelor construcției pe durată de existență a acesteia

mediu

2

2

muncă și de materiale

necesare

iii) activități deosebite în exploatarea construcției impuse de funcțiunile acesteia

medi^ZoJ

TOI

'AL PUNCTAJ

--/Mo /—D < J

MV


Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de i metodologiei aferente, pentru punctajul total cuprins între 6 și 17 c „C" (normală).în stația de pompare Gheraiești s-au proiectat două grupuri de pompe;

cu Q = 100 mc/h (1P+1R), ce va alimenta cartierul ANL și grupul de pompare cu Q = 1.100 mc/ (1P+1R), ce are rolul de a alimenta rezervorul Barați, în caz de avarie pe conducta de aducțiune Cărăboaia-Barați.

Ambele grupuri de pompare se vor branșa la un distribuitor de refulare Dn 600 mm. Din distribuitorul de refulare vor pleca două conducte: conducta Dn 200 mm ce alimentează cartierul ANL și conducta Dn 600 mm, ce alimentează rezervoarele din Barați.

în str. Depoului, în căminul de vane CVn 4 - intersecția cu pomparea din frontul Mărgineni II, pe ambele ramuri (Dn 300 mm și Dn 600 mm) sunt prevăzute vane și clapeți de reținere.

Din frontul Mărgineni II se pompează permanent un debit minim 25 mc/h și maxim 290 mc/h, deci tronsonul CVn 4 - stația de repompare este primenit conținu.

Tronsonul de conduct - stația de pompare Gherăiești - CVn4 se împrospătează prin funcționarea pompelor cu Q= 100 mc/h.


Regulamentul de exploatare va fi întocmit după efectuarea probelor de PIF, in baza datelor obținute din cartea tehnică a pompelor transmisă de furnizor și a parametrilor rezultați la probele de funcționare.

Verificarea tehnică a proiectului

In conformitate cu prevederile HG 925/1995 și a Ordinului MLPAT nr. 77/N/1996 proiectul se verifică de către verificatori atestati la următoarele cerințe:

Verificarea tehnica pentru rezistență și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehnice A7, B5, D;

Verificarea tehnica pentru instalații sanitare la cerința Is;

Verificarea tehnica pentru instalații electrice la cerința le; Verificare tehnica la cerința la rezistenta si stabilitate A1, A2.

Recomandări finale referitoare la lucrările neincluse in DALI:

1.


Cu privire la spalarea rezervorului de 150 mc:

 • a.  Periodic (o data pe an), se vor executa operații de spalare/dezinfectare a ansamblului statie de clorinare-rezervor metalic. Apa rezultata din operațiunile de spalare (cca. 50 mc), va fi evacuata cu autocisterna (vidanja). In acest scop va fi prevăzut un stut de racord la conducta de golire a rezervorului.

 • b.  Se recomanda ca in etapa următoare, când va fi extinsa rețeaua de canalizare a orașului sa se prevada prin proiect racordarea stafiei de cloryjare la^etea.


2.


Cu privire la racordul in camera vanelor de la rezervoarele Barați

 • a.  Prezentul proiect trateaza racordul conductei ce conducta de alimentare a rezervorului in camera va

 • b.  Pentru funcționarea in siguranța a întregului ansamljtw h/^


3.


beneficiarului sa promoveze un proiect de investiții;, peț^r^ i reperelor nefunctionale din camera vanelor: vane sițj

Cu privire la partea electrica:a. Se recomanda beneficiarului proiectului, in funcție de^6,ricyl intre^uș^j alimentarea cu energie el cat posibil, o sursa sup cazul producerii unor/^^îi de posibilitățile finantfiâDe.
e stafiilor de po

re cu energie electrica accesibila in ata sau o sursa mobila, in funcțieîntocmit,

ing. Petru Chelmus

ing. Adriana Ghervasia t/v \ ing. C riști na Hîrțescu ing. Gabriel lonescuc/X/ teh. proiectant Li viu Man

teh. luliana Pave^J

dr. Ing. lulia TerrySOC.fKTAT!«A COMSR.ClAt.A


Str. Energiei nr. 35, D/1/6, Mun. Bacău

Tel./Fax.: 0234.512.829

J 04 / 864 / 1 992

RO 985688

Cont: R055BTRL00401202433542XX

Banca Transilvania


e-mail: mapaniondbcffl.yahoo.com

Cont: R042TREZ0616069XXX000518

Trezoreria Bacău


Proiect nr. 82/2018 - faza P.Th. “REZERVA DE APA A MUNICIULUI BACAU DIN MUNICIPIUL BACAU” (IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU Beneficiar: Municipiul Bacau


MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE^ LUCRĂRI HIDROTEHNICE


I. DATE GENERALE Denumirea obiectivului de investiții Amplasamentul:


“REZERVA DE APA A MUNI MUNICIPIUL BACAU”

Regiune - Nord-Est

 • •  Municipiul Bacau, județul Bacau

 • •  Comuna Mărgineni

 • •  Comuna MăgurăTitularul investiției:


www.primariabacau.ro -reprezentata prin primar, Cosmin

Municipiul Bacau, județul BacauBeneficiarul investiției:

Proiectant general:

S.C. MAPAMOND S.R.L. Bacau

Strada Energiei, nr.35, scara D, ap.6, jud. Bacau tel/fax: 0234/512.829

II. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR CARE FAC OBIECTUL PROIECTULUI


1. Lucrări hidrotehnice care fac obiectul proiectului

Proiectul tehnic are ca obiectiv realizarea unui ansamblu statii de pompare -aductiune -■ inmagazinare existenta (Barați) care sa permită alimentarea cu apa potabila a municipiului Bacau in cazul unei avarii majore pe aductiunea de la Caraboaia.

Conducta de aducțiune proiectată este racordată la statia de pompare Gherăiești (modernizată) și parcurge un traseu nou, situat în totalitate pe domeniul public și alimentează rezervoarele de înmagazinate Barați.

La intersecția străzilor Vasile Pârvan și Arcadie Șeptilici , conducta de aducțiune traversează râul Negel , în amonte de podul de beton peste acesta.

&


Lucrările hidrotehnice care fac obiectul proiectului sunt următoarele : estacadă metalică în lungime totală de 26,20 m și fundație din radier de beton armat pe piloți forați la capete.

 • 2. Debite și niveluri maxime

Conform Studiului hidrologic nr. 22682/09-11-2017 , elaborate de către ABA Șiret Bacău, pe râul Negel, in zona supratraversării cu conducta de apă proiectată se înregistrează următoarele debite și niveluri maxime:

Probabilități de depășire (%)

1

2

5

10

Debite maxime (mc/s)

90,0

72,0

49,0

33,0

Cote corespunzătoare (m)

183,90

183,55

183,05

182,60

Cota inferioară a estacadei metalice (184,90 mdM) a fost stabilită la înălțimea de 2,0 m față de nivelul corespunzător debitului maxim cu asigurarea de 1% care este 183,90 mdM, conform PD 95-2002.

Cota inferioara a estacadei ( 185,90 ) este la 2,80 m peste cota inferioara a tablierului podului (183,10).

 • 3. Categoria de importantă și clasa de importantă a obiectivului

Pentru construcțiile și instalațiile hidraulice de alimentare cu apă, categoria de importanță s-a stabilit funcție de mărimea și importanța așezării, de perspectivele de dezvoltare precum și de felul amenajării.

Astfel, sistemul de alimentare cu apă se încadrează conform tabel 1 din STAS 4273/1983 în categoria de importanță 2 - „Construcții hidrotehnice a căror avarie are efecte grave, sau a căror funcționare poate fi întreruptă în mod excepțional, pentru scurt timp".

Având în vedere durata de exploatare pentru care sunt proiectate lucrările aferente sistemelor de alimentare cu apă (50 ani), conform STAS 4273/1983, acestea intră în categoria construcțiilor hidrotehnice definitive.

Conform tabelului 9 din STAS 4273/1983 lucrările proiectate se incadreaza in categoria 4.

După rolul funcțional pe care îl au în cadrul sistemelor complexe de alimentare cu apă, conform STAS 4273/1983, componentele acestora se împart astfel:

 • -  construcții principale: rețea de alimentare cu apa;

încadrare componentelor sistemelor de alimentare cu apă în clase de importanță s-a făcut conform aceluiași STAS, funcție de categoria sistemelor, de durata de exploatare proiectată a acestora și în funcție de rolul funcțional al componentelor, astfel:

 • - clasa de importanță li: rețea de alimentare cu apa;

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANȚĂ Tabel nr. 1

Nr crt

Factori determinanți

Criterii asociate

Nivelul apreciat

Punctaj

Parțial

Global

0

1

2

3

4

5

1.

i) oameni implicați direct în cazul unor disfuncții ale construcției

mediu

2

ii) oameni implicați indirect în

mediu

2

Importanța

cazul unor disfuncții ale

vitală

construcției

iii) caracterul evolutiv al efectelor periculoase în cazul unor disfuncții ale construcției

mediu

2

2

2.

Importanța social

- economică Și

culturală

i) mărimea comunității care apelează la funcțiunile construcției și/sau valoarea bunurilor materiale adăpostite de constr.

mediu

2

ii) ponderea pe care funcțiunile

mediu

2

construcției

o au în comunitatea respectivă iii) natura și importanța funcțiunilor respective

mediu

2

2

3.

i) măsura în care realizarea și exploatarea construcției intervine în perturbarea mediului natural și a mediului natural construit

mediu

2

Implicarea

ii) gradul de influiență

mediu

2

ecologică

nefavorabilă asupra mediului natural și construit iii) roiul activ în protejarea/refacerea mediului natural și construit

redus

2

2

4.

Necesitatea

i) durata de utilizare preconizată

mediu

2

luării

ii) măsura în care performanțele

mediu

în

alcătuirilor constructive depind de

2

considerare

cunoașterea evoluției acțiunilor

a duratei de

(solicitărilor) pe durata de utilizare

2

utilizare

iii) măsura în care performanțele funcționale depinde de evoluția

mediu

2

(execuție)

cerințelor pe durata de utilizare.

5.

Necesitatea

i) măsura în care asigurarea

mediu

2

adaptării la

soluțiilor constructive este

condițiile

dependentă de condițiile locale

locale de

de teren și de mediu

Nr crt.

Factori determinanți

Criterii asociate

Nivelul apreciat

Punctaj

Parțial

Global

teren și de mediu

 • ii) măsura în care condițiile locale de teren și de mediu evoluează defavorabil în timp

 • iii) măsura în care condițiile locale de teren și de mediu determină activități / măsuri deosebite pentru exploatarea construcției

mediu

mediu

2

2

2

6.

Volumul de muncă și de materiale necesare

 • i) ponderea volumului de muncă și de materiale înglobate

 • ii) volumul și complexitatea activităților necesare pentru menținerea performanțelor construcției pe durată de existență a acesteia

 • iii) activități deosebite în exploatarea construcției impuse de funcțiunile acesteia

mediu

mediu

mediu

2

2

2

2

TOTAL PUNCTAJ

12

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor și metodologiei aferente, pentru punctajul total cuprins între 6 și 17 categoria de importanță este ,,C" (normală).

 • 3. Verificarea tehnică a proiectului

In conformitate cu prevederile HG 925/1995 , modificată și completată prin HG 742/2018 și a Ordinului MLPAT nr. 77/N/1996 proiectul pentru lucrări hidrotehnice se verifică de către verificatori atestati la următoarele cerințe:

 • -  A.7 - Rezistență și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

 • -  B.5 - Siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

 • -  D - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului pentru toate domeniile;

III. DESCRIEREA LUCRĂRILOR HIDROTEHNICE PROIECTATE

 • 1. SOLUȚIA TEHNICĂ ADOPTATĂ

Supratraversare râu Negel cu o conductă metalică Dn 600 mm, preizolată , pozată pe o estacadă metalică cu o deschidere , în lungime totală de 26,20 m.

Suprapresiunea din lovitura de berbec in cazul închiderii vanei future pe refulare la stațiile de pompare este de 2,3 bar. Presiunea nominal în conductă este 5,0 bar, iar

presiunea totală calculată in situația de lovitură de berbec este de 5,8 bar. Pentru protecția conductei la presiunea maxima a fost aleasă o țeavă PEHD De 630 x37,4 mm, pn10 bar.

 • 2. DESCRIEREA SOLUȚIEI TEHNICE ADOPTATE

Estacadă metalică are lungimea totală de 26,20 m și reazemă la capete pe un radier de beton armat și un grup de 3 piloți forați.

Radierul din beton armat are dimensiunile de : L= 1,90 m, l= 1,90 m, h= 2,40 m.

Piloții au lungimea de 10,60 m, diametrul de 0,40 m și sunt realizați în sistemul de coloane forate cu tubaj recuperabil. In plan orizontal, piloții sunt dispuși in vârfurile unui triunghi echilateral, iar distanța dintre axele acestora, pe ambele direcții, este de 1,0 m. Distanța de la generatoarea pilotului până la marginea radierului este de 0,25 m. Piloții sunt încastrați în radier pe lungimea de 0,30 m.

Stratificația terenului străbătut de piloți, conform studiului geotehnic, este următoarea:

 • - complex prăfos-nisipos de culoare galben cafenie, având înălțimea de 5,60 m;

 • - pietriș fin cu nisip mare, până la 10,60 m;

Căpătui pilotului reazemă pe stratul: pietriș fin cu nisip mare.

 • 3. MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

Descriere amplasament

Date privind amplasamentul

Amplasamentul pentru care s-a executat prezenta documentație este situat in mun. Bacau.

Clasa, categoria de importanță, date climatice si seismice

Categoria de importanta a clădirii este C(normala) conform HG 766/97.

Clasa de importanta este II cu y = 1,20, conform normativului P100/1-2013.

Calcul pentru încărcări date de zăpadă cu valoarea caracteristica a încărcării la sol Sk=2,5 kN/m2, conform "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor” indicativ CR 1-1-3-2012;

Calcul pentru încărcări date de vânt cu valoarea de referința a presiunii vântului qb ref =0.6 kPa, conform “Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiuni asupra constructiilor.Actiunea vântului.” indicativ CR 1-1-4-2012.

Calcul pentru încărcări date de seism - accelerația terenului ag = 0,35g, perioada de colt-Tc = 0,70 sec.

Supratraversarea râului Negel , se va realiza amonte de podul existent de pe strada Arcadie Serptilici, paralel cu aceasta, cu o conducta OL Dn 600 mm (622,3 x 10,3). Aceasta va fi izolata cu termoizolatie cu cochilii din vata minerală de 10 cm grosime si protejata cu table de aluminiu .

Conducta de apă este ancorată de structura estacadei metalice la interdistanța de 2,08 m, utilizând semibride metalice îmbinate pe generatoare cu șuruburi M16, conform planșei HD21 anexată, îmbinarea fiind rigida.

Deplasările estacadei metalice determinate de contracții si dilatări sunt preluate de găurile ovale din plăcile de imbinare cu carcasele de buloane înglobate in beton, la unul din capete.

Conducta se va amplasa pe o suprastructura compusa dintr-o estacada metalica, alcatuita dintr-o ferma spațiala cu dimensiunile: L = 26.20 m ,B= 1,20 m ,H - 2.20 m.

Estacada este formata din cate doua grinzi cu zăbrele cu lungimea L = 13.10 m, rigidizate la mijloc cu șuruburi M16 grupa 10.9.

Fundațiile de susținere a estacadei sunt formate din 2 culee de tip cuzinet de beton C25/30 , XC3, avand dimensiunile L x B x H = 1.90 x 1.90 x 2.40 m . Cele doua culee se fixeaza in teren prin pilot! forați, cate 3 piloti forați pentru fiecare culee, cu dimensiunile Dn 400 mm si L = 10,60 m.

încărcări permanente :

Greutate conducata 118.8 kg/ml;

Greutate izolație conducata - 20.4 kg/ml;

Greutatea apa din conducta - 282.6 kg/ml;

Greutatea manta metalica - 2.9 kg/ml;

TOTAL ÎNCĂRCARE PERMANENTA = 424.7 KG/ML

Incarnarea este punctiforma pe structura metalica reazema din 2 m in 2 m pe o porțiune de 26 m.

Incarnarea punctiforma este de 2 * 424.7    8.48 kN

Date qeotehnice:

Din studiul geotehnic rezulta următoarea succesiune a straturilor:

 • a)    Sol vegetal cu rădăcini de plante 0.00 - 0.40 m

 • b)    Complex prafos - nisipos de culoare galben cafeniu , cu intercalatii mai nisipoase , umed - uscat - 0.40 - 6.00 m

 • c)     Pietriș fin cu nisip mare - 6.00-10.60 m

Nivelul hidrostatic -3.00 m.

 • 1. IPOTEZE ÎNCĂRCĂRI

Caracteristici amplasament

BACAU

- încărcări din zăpadă, s(0,k) = 2,50 kPa(kN/mp) CR-1 -1-3-2012

-încărcări din vânt, qref = 0,60 kPa (kN/mp)

 • - acțiunea seismică, ag- 0.35 g, Tc = 0.7

 • - clasa de importanță seismică II, yl = 1.2

(CR-1-1-4-2012

(P 100-1/2013)

(P 100-1/2013)

 • 2.COMBINAȚII DE ÎNCĂRCĂRI

Stări limite ultime :

Gruparea fundamentala

1.35 2 Gkj + 1,5 Zk,i+Z1,5qj O.j Uk j unde :

Gk - valoarea efectului acțiunilor permanente pe structura,calculata cu valoarea caracteristica a acțiunilor permanente ;

Zk - valoarea efectului acțiunii din zapada pe structura, calculata cu valoarea caracteristica a încărcării din zapada ;

Uk - valoarea efectului acțiunilor datorate exploatării construcției (acțiunile utile) calculate cu valoarea caracteristica acțiunilor datorate exploatării

Grupări speciale de încărcări - acțiunea seismica

Z Gkj + Z ip 2 j Qk,i + EEdx+ 0.30EEdy

Z Gkj + Z ip 2 j Qk,i + 0.30EEdx+ EEdy     unde :

EEdx- reprezintă efectele acțiunii datorate aplicării mișcării seismice pe direcția axei orizontale x alese pentru structura

EEdy- reprezintă efectele acțiunii datorate aplicării mișcării seismice pe direcția axei orizontale y aleasa pentru structura.

Obligațiile investitorilor si beneficiarilor

 • a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si execuție pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetărilor efectuate;

 • b) obținerea acordurilor si a avizelor prevăzute de lege, precum si a autorizației de construire;

 • c) asigurarea verificării proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestati pentru cerința esențiala de exigenta A2 .

 • d) asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializați, pe tot parcursul lucrărilor;

 • e) acționarea in vederea soluționării neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul execuției lucrărilor, precum si a deficientelor proiectelor;

 • f) asigurarea recepției lucrărilor de construcții la terminarea lucrărilor si la expirarea legi, perioadei de garanție;

 • g) întocmirea cârtii tehnice a construcției si predarea acesteia către proprietar;

 • h) expertizarea construcțiilor de către experti tehnici atestati, in situațiile in care la aceste construcții se executa lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. 2 din Legea 10/1995 privind calitatea in construcții.

Conform HGR 31/1995, beneficiarul va anunța cu cel puțin 10 zile înainte începerea execuției la Inspectoratul in Construcții.

Obligațiile proiectantului

 • a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a construcției;

 • b) asigurarea prin proiecte si detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

 • c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialiștilor verificatori de proiecte atestati, stabiliți de către investitor, precum si soluționarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

 • d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, intretinerea si reparațiile, precum si, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea in timp a construcțiilor. Documentația privind postutilizarea construcțiilor se efectuează numai la solicitarea proprietarului;

 • e) stabilirea prin proiect, a fazelor de execuție determinate pentru lucrările aferente cerințelor si participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;

 • f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in execuție, din vina proiectantului, la construcțiile !a care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, precum si urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după insusirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

 • g) participarea la întocmirea cârtii tehnice a construcției si la recepția lucrărilor executate.

Obligațiile executantilor

 • a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea soluționării;

 • b) inceperea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate in condițiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestati;

 • c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestati;

 • d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante ale execuției si asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, in scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

 • e) soluționarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

 • f) utilizarea in execuția lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum si gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute in proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate si numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

 • g) respectarea proiectelor si a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

 • h) sesizarea in termen de 24 ore la Inspectoratul in Construcții in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuției lucrărilor;

 • i) supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cârtii tehnice a construcției;

 • j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

 • k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de execuție, cat si in perioada de garanție stabilita potrivit legii;

 • l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițiala, la terminarea execuției lucrărilor;

 • m) stabilirea răspunderilor tuturor participantilor la procesul de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

 • n) executantul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în

toate aspectele legate de muncă.

în cazul în care un executant apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitățile sale în acest domeniu.

Obligațiile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă nu aduc atingere principiului responsabilității executantului.

în cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația să ia măsurile necesare pentru:

 • a) asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;

 • b) prevenirea riscurilor profesionale;

 • c) informarea și instruirea lucrătorilor;

 • d) asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă.

Executantul(angajatorul) are obligația să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute ținând seama de modificarea condițiilor, și pentru îmbunătățirea situațiilor existente.

Executantul(angajatorul) are obligația să implementeze măsurile prevăzute la alin, de mai sus pe baza următoarelor principii generale de prevenire:

 • a) evitarea riscurilor;

 • b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

 • c) combaterea riscurilor la sursă;

 • d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă și de producție, în

(        vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat și a diminuării

efectelor acestora asupra sănătății;

 • e) adaptarea la progresul tehnic;

 • f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin periculos;

 • g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condițiile de muncă, relațiile sociale și influența factorilor din mediul de muncă;

 • h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecție colectivă față de măsurile de protecție individuală;

 • i) furnizarea de instrucțiuni corespunzătoare lucrătorilor.

Fără a aduce atingere altor prevederi legii privind protecția si sanatatea muncii,

ținând seama de natura activităților din întreprindere și/sau unitate, executantul (angajatorul) are obligația:

 • a) să evalueze riscurile pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă;

 • b) ulterior evaluării prevăzute la lit. a) și dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum și metodele de lucru și de producție aplicate de către angajator să asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății lucrătorilor și să fie integrate în ansamblul activităților întreprinderii și/sau unității respective și la toate nivelurile ierarhice;

 • c) să ia în considerare capacitățile lucrătorului în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, atunci când îi încredințează sarcini;

 • d) să asigure ca planificarea și introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii și/sau reprezentanții acestora în ceea ce privește consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condițiile și mediul de muncă;

 • e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate.

Documente de referința

A Legea 10/1995 privind calitatea in construcții.

Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Legea 50/1991 ( cu completări) privind autorizarea executării construcțiilor P100/1 - 2013 Cod de proiectare seismica. Partea I -a. Prevederi de proiectare pentru clădiri”

A C 169-88 - „Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile si industriale”

A NP 120-06- “Normativ privind cerințele de proiectare si execuție a excavatiilor adanici in zone urbane”

GT 035/2002 “Ghid privind modul de intocmire si verificare a documentațiilor geotehnice pentru construcții”

A NP 113/2001 “Normativ pentru proiectarea, execuția, monitorizarea si recepția pereților ingropati”

A SR EN 1536:2004 “Execuția lucrărilor geotehnice speciale. Piloti forați”

iib

A NP 112 - 04 “ Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”

A CR 0-2012- "Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții"

A Eurocod 1 - “Acțiuni asupra construcțiilor”

A Eurocod 2 - SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 - “ Proiectarea structurilor de

beton. Partea - 1-1: Reguli generale si reguli pentru clădiri. Anexa naționala”

A CR 1-1-4/2012. “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra

construcțiilor.”

A CR 1-1-3-2012 “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra

construcțiilor”

A C 107 - 2005 “ Normativ privind calculul termotehnic. a elementelor de

construcție ale clădirilor”

A C 107/0-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea lucrărilor de izolații

termice la clădiri”

A NP - 040 - 02 "Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea

hidroizolatiilor la clădiri"

A NP - 064 - 02 "Ghid privind proiectarea, execuția si exploatarea elementelor

de construcții hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice";

A CP 012/1- 2007- privind producerea betonului

A NE 012/2-2010 - privind executarea lucrărilor de beton

A ST 009-2005 - Specificație tehnică privind produse din oțel utilizate ca

armături: cerințe și criterii de performanță .

A P118-99 “Norme tehnice de proiectare si realizarea construcțiilor privind

protecția la acțiunea focului”

a muncii

ii „

ing.

ing.


pentru lucrari-«7T7;<^

ÎNTOCMIT, .


Gabriel lonesc
/

r

BREVIAR DE CALCUL PILOTI FORAȚI SUPRATRAVERSARE RAU NEGEL

REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU

(IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)

Dc

D


r----------a-                                                         Lu \ NK.vtsoa» j

Amplasamentul pentru care s-a executat prezenta documentație este situat in mim. Bacau              /

Clasa, categoria de importanță, date climatice si seismice

Categoria de importanta a clădirii este C (normala) conform HG 766/97.

Clasa de importanta este II cu y — 1,20, conform normativului P100/1-2013.

Calcul pentru încărcări date de zăpadă cu valoarea caracteristica a încărcării la sol Sk=2,5]ps Ăr27conform “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor” indicativ CR1-1-3-2012;    \ I

Calcul pentru încărcări date de vânt cu valoarea de referința a presiunii vântului qb ref =0.6xPa, conform

“Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului.” indicativ CR 1-1-4-2012.Calcul pentru încărcări date de seism - accelerația terenului ag = 0,3 5g,                     ~ 0,70 sec.

Supratraversarea râului Negel, se va realiza amonte de podul existent djj^^mdm^rcam^^ptilici,


paralel cu aceasta, cu o conducta OL Dn 600 mm (622,3 x 10,3).

Aceasta va fi izolata cu termoizolatie cu cochilii din vata mineral de|nEci$$feme si protejat^mtable


aluminiu.                                                                                                       ii

Conducta se va amplasa pe o suprastructura compusa dintr-o estacada ^etalfe^cawh^^dr-oSijyna


f spațiala cu dimensiunile: L = 26.20 m, B= 1,20 m, H = 2.20 m.                  VC i V ' /J?


Estacada este formata din cate doua grinzi cu zăbrele cu lungimea L        m,nii            ac cu


șuruburi M16 grupa 10.9.

Conducta de apă este ancorată de structura estacadei metalice la interdistan^^^^^iitilizand semibride


metalice îmbinate pe generatoare cu șuruburi M16, conform planșei HD21 anexată, îmbinarea fiind rigida. Deplasările estacadei metalice determinate de contracții si dilatări sunt preluate de găurile ovale din plăcile de îmbinare cu carcasele de buloane înglobate in beton, la unul din capete.

Fundațiile de susținere a estacadei sunt formate din 2 culee de tip cuzinet de beton (C25/30, XC3), avand dimensiunile L x B x H - 1.90 x 1.90 x 2.40 m. Cele doua culee se fîxeaza in teren prin piloti forați, cate 3 piloti forați pentru fiecare culee, cu dimensiunile Dn 400 mm si L — 1Q.60 m.

încărcări permanente:

Greutate conducata 118.8 kg/ml

Greutate izolație conducata - 20.4 kg/ml


Greutatea apa din conducta - 282.6 kg/ml

Greutatea manta metalica - 2.9 kg/ml


Pagina: 2


TOTAL ÎNCĂRCARE PERMANENTA = 424.7 KGZML

Incarcarea este punctiforma pe structura metalica reazema din 2 m in 2 m pe o portinune de 26 m . Incarcarea punctiforma este de 2 * 424.7    8.48 kN

Date geotehnice :

Din studiul geotehnic rezulta următoarea succesiune a straturilor :

 • a)  Sol vegetal cu rădăcini de plante 0.00 - 0.40 m

 • b)  Complex prafos - nisipos de culoare galben cafeniu , cu intercalatii mai nisipoase, umed - uscat - 0.40 - 6.00 m

 • c)  Pietriș fin cu nisip mare - 6.00-10.60 m

Nivelul hidrostatic -3.00 m.

 • 1. IPOTEZE ÎNCĂRCĂRI

Caracteristici amplasament

BÂCAU

- încărcări din zăpadă, s(0,k) = 2,50 kPa(kN/mp)

CR-1-1-3-2012

- încărcări din vânt, qref - 0,60 kPa (kN/mp)

(CR-1-1-4-2012

- acțiunea seismică, ag= 0.35 g, Tc= 0.7

(P 100-1/2013)

- clasa de importanță seismică n, 71=1.2

(P 100-1/2013)

 • 2.COMBINATII DE ÎNCĂRCĂRI

Stări limite ultime:

Gruparea fundamentala

1.35 Z Giy + 1,5 Zk,i+ Z 1.5 $ o.j Ukjunde :

Gk- valoarea efectului acțiunilor permanente pe structura,calculata cu valoarea caracteristica a acțiunilor permanente;

Zk - valoarea efectului acțiunii din zapada pe structura, calculata cu valoarea caracteristica a

;ncarcarii din zapada;

Uk- valoarea efectului acțiunilor datorate exploatării construcției (acțiunile utile) calculate cu valoarea caracteristica acțiunilor datorate exploatării

Grupări speciale de încărcări - acțiunea seismica

Z Gk.j+ z $ 2.j Qk,i + Ee<1x+ 0.30EEdy

Z Gfcj+ Z 2.jQk,i+ 0.30EEdx+EEdy unde :

EEdx™ reprezintă efectele acțiunii datorate aplicării mișcării seismice pe direcția axei orizontale x alese pentru structura

EEdy— reprezintă efectele acțiunii datorate aplicării mișcării seismice pe direcția axei orizontale y alese pentru structura

Pagina: 3

încărcări - Cazuri

Caz

Numele cazului

Natura

Tipul de analiza

1

DL1

pennanenta

Statica - Liniara

2

încărcare conducta, suporți, termoizolatie

permanenta

Statica - Liniara

3

LL1

utila

Statica - Liniara

4

VÂNT1

vânt

Statica - Liniara

5

SN1

zapada

Statica - Liniara

6

Modala

Modala

7

Seism - PI00-1/2013 Directie_X

seismic

Seism - PI 00-

1/2013

8

Seism - PI 00-1/2013 Directie_Y

seismic

Seism - PI 00-

1/2013

9

Seism - PI00-1/2013 Directie_Z

seismic

Seism - PI 00-

1/2013

10

FUNDAMENTALA2

pennanenta

Combinație liniara

11

SLU

Combinație liniara

12

SLU+

Combinație liniara

13

SLU-

Combinație liniara

14

SLEN

Combinație liniara

15

ACC

Combinație liniara

16

FUNDAMENTALA 1

permanenta

Combinație liniara

17

FUNDAMENTALA 3

pennanenta

Combinație liniara

18

GRUPAREA SPECIALA

permanenta

Combinație liniara

19

FUNDAMENTALA2

permanenta

Combinație liniara

Pagina: 4

Caz

Numele cazului

Natura

Tipul de analiza

20

SEISM X

permanenta

Combinație liniara

21

SEISM Y

permanenta

Combinație liniara

încărcări - Valori

-Cazuri: 1ia21

Caz

Tipul de încărcare

Lista

Valori încărcare

1

greutate proprie

llal04

PZ Negativ Factor=1.00

2

încărcare uniforma

PZ=-2.13(kN/m)

2

forța nodala

18

FZ=-8.48(kN)

2

încărcare uniforma

4

2

încărcare uniforma

3

2

forța nodala

591a63

651a71

FZ=-8.48(kN)

3

forța nodala

65

FZ=-1.50(kN)

4

încărcare uniforma

81a56By4

PY=-1.20(kN/m)

5

forța nodala

18 591a63

651a71

FZ=-3.00(kN)

Date - Secțiuni

Nume secțiune

Lista de bare

AX (cm2)

AY

(cm2)

AZ

(cm2)

IX

(cm4)

IY (cm4)

IZ

(cm4)

ȚEAVA RECTANGULARA

100X60X5

1961aI99

15.00

6.00

10.00

182.00

196.25

86.25

ȚEAVA RECTANGULARA

80 X 60 X 4

51al04 111

112

19213195

10.56

4.80

6.40

109.78

94.26

59.64

Date - Materiale

n

Materia

1

E (MPa)

G (MPa)

NI

LX (l/° C)

RO

(kN/m3)

Re (MPa)

1

S235

210000.00

80800.

00

0.30

0.00

77.01

235.00

Pagina: 5

Vizualizare - FZ, Cazuri: 10lal5Vizualizare - MX, Cazuri: 101al5CALCUL STRUCTURI DIN METAL

COD: EN 1993-1:2005/AC:2009, Eurocode 3: Design of Steel structures.

TIP ANALIZA: Verificare element

FAMILIE:

ELEMENT: 9 Grinda 9

PUNCT: 3


COORDONATA: x = 0.50 L = 0.60 in


ÎNCĂRCĂRI:

Caz încărcare decisiv: 16 FUNDAMENTALAl (l+2)*1.35+(3+4)*l.05+5*1.50

MATERIAL:

S235 (S235 ) fy = 235.00 MPa


h=8.0 cm

b=6.0 cm

vv-0.4 cm

tf=0.4 cm


PARAMETRI SECȚIUNE: ȚEAVA RECTANGULARA 80 X 60 X 4 gM0=1.00

Ay=4.80 cm2 Iy=94.26 cm4

Wply=28.61 cm3


gMl=1.00

Az=5.76 cm2

Iz=59.64 cm4

Wplz=23.33 cm3


Ax=10.56 cm2

Ix=109.78 cm4


FORTE INTERNE SI REZISTENTE ULTIME

N,Ed=0.99kN

Nc.Rd = 248.16 kN

Nb.Rd = 248.16 kN


My.Ed = 3.85 kN*m My,pl.Rd = 6.72 kN*m

My,c,Rd = 6.72 kN*m

My.N.Rd = 6.72 kN*m

Mb.Rd = 6.72 kN*m


Mz.Ed = -0.00 kN*in

Mz.pl.Rd = 5.48 kN*m

Mz,c,Rd = 5.48 kN*m

Mz,N.Rd = 5.48 kN*m


Vy,Ed = 0.02 kN

Vy,T,Rd = 65.12kN

Vz.Ed = 7.91 kN

Vz,T?Rd = 78.15 kN

TțEd = -0.00 kN*m

Clasa secțiune = 1
z= 1.00

Lcr,upp=1.20 m


PARAMETRI FLAMBAJ LATERAL:

Mcr = 295.78 kN*m      CurbaXT - a

Lam LT = 0.15          fi.LT = 0.00


XLT= 1.00

XLT.mod = 1.00


PARAMETRI FLAMBAJ


După axa Y:

kyy = 1.00kzz = 1.00


FORMULE DE VERIFICARE:

Verificare rezistenta secțiune:

N.Ed/Nc.Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My.Ed/My.N,Rd)A 1.66 + (Mz.Ed/Mz,N,Rd)A1.66 = 0.40 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T.Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd - 0.10 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty.Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00

(6.2.6)

(6.2.6)


Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00

Verificarea stabilitatii globale a elementului:

My,Ed/Mb.Rd = 0.57 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N.Ed/(Xy*N,Rk/gMl) + kyy*My.Ed/(XLT*My,Rk/gMl) + kyz*MzJEd/(Mz,Rk/gMl) = 0.58 < 1.00 (633.(4))

N.Ed/(Xz*N.Rk/gMl) + kzy*My,Ed/(XLT*My.Rk/gMl) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gMl) = 0.58 < 1.00 (633.(4))

DEPLASĂRI LIMITASăgeți

uy = 0.0 cm < uy max = L/200.00 = 0.6 cm

Verificai


Caz încărcare decisiv: 8 Seism - P100-1/2006 Direcție Y

uz = 0.1 cm < uz max = L/200.00 =0.6 cm                     Verificat

Caz încărcare decisiv: 14 SLEN /!/ 1*1.00 + 2*1.00 Secțiune OK !!!


CALCUL STRUCTURI DIN METAL


COD: EN 1993-1:2005/AC:2009, Eurocode 3: Design of Steel structures.

TIP ANALIZA: Verificare element


FAMILIE:

ELEMENT: 197 Grinda 197


PUNCT: 3


COORDONATA: x = 0.54 L = 14.00 m


ÎNCĂRCĂRI:

Caz încărcare decisiv: 16 FUNDAMENTALA 1 (l+2)*1.35+(3+4)*1.05+5*1.50
11=10.0 cm b=6.0 cm

tw=0.5 cm

tf=0.5 cm


PARAMETRI SECȚIUNE: ȚEAVA RECTANGULARA 100X60X5

gMl=1.00

Az=9.00 cm2

Iz=86.25 cm4

Wplz=33.75 cm3


gM0=1.00

Ay=6.00 cm2 Iy= 196.25 cm4 Wply=48.75 cm3


FORTE INTERNE SI REZISTENTE ULTIME:

N,Ed = 136.88 kN

Nc,Rd = 315.00 kN

NbJRd = 315.00 kN


My,Ed = 0.28 kN*m

My,pLRd = 10.24 kN*m My,c,Rd = 10.24 kN*m My,N,Rd = 7.72 kN*m Mb,Rd = 8.19 kN*m

MzJEd = 0.36 kN*m

Mz,pl.Rd = 7.09 kN*m

Mz.c.Rd = 7.09 kN*m

Mz,N,Rd = 4.81 kN*m

Vy,Ed = -0.35 kN

Vy,T,Rd = 72.68 kN

Vz.Ed = 0.06 kN

Vz,T,Rd = 109.03 kN

Tt.Ed = -0.01 kN*m

Clasa secțiune = 1z = 1.00

Lcr,upp=26.00 m


PARAMETRI FLAMBAJ LATERAL:

Mcr = 22.33 kN*m       Curba.LT - d

Lam LT = 0.68          fi,LT = 0.78


XLT = 0.78

XLT,mod = 0.80


PARAMETRI FLAMBAJ:
FORMULE DE VERIFICARE:

Verificare rezistenta secțiune:

N.Ed/Nc.Rd = 0.43 < 1.00 (6 2 4.(1))

(My.Ed/My,N,Rd)A 2.11 + (Mz,Ed/Mz,N?Rd)A2.11 = 0.01 < 1.00 (6.2.9.1.(6)) Vyid/Vy.T,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau.ty.Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00


(6.2.6)

(6.2.6)


Verificarea stabilitatii globale a elementului:

My.Ed/Mb.Rd = 0.03 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gMl) + kyy*My.Ed/(XLT*My.Rk/gMl) + kyz*Mz.Ed/(Mz.Rk/gMl) = 0.52 < 1.00 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gMl) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gMl) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gMl) = 0.52 < 1.00 (6.3.3.(4))


DEPLASĂRI LIMITA


—J Săgeți

uy = 0.1 cm < uy max = L/200.00 = 13.0 cm

Caz încurcare decisiv: 8 Seism - P100-1/2006 Directie Y uz = 1.0 cm < uz max = L/200.00 = 13.0 cm


Verificat


Verificat


Pagina: 10PILOTI DE FUNDA TIE


NORME DE REFERINȚA

Pentru fazele de calcul se face referire la normele:

Eurocodul 7: Proiecare geotehnica - Partea 1: Reguli generale.


Eurocodul 8: Indicații de proiect pentru rezistenta seismica a structurilor - Partea 5: F geotehnice.

Sarcina Limita Verticala

Sarcina limită verticală a fost calculată cu formule statistice, care o exprimă în funcție de geometria coloanei consolidate, caracteristicile terenului si interfața pilot-teren. Astfel, întrucât realizarea unui pilot, bătut sau forat, modifică întotdeauna caracteristicile terenului în jurul acestuia, se propune considerarea unui unghi de rezistentă la tăiere egal cu:

</> ’= — <f> + io

4          pentru piloti bătuti

=   ~ 3 ° pentru piloti forați


unde <j> este unghiul de rezistentă la tăiere înainte de execuție. în continuare vom indica cu

La sfârșitul calculului, sarcina limită Qlirn este divizată în mod convențional în do rezistenta laterala Qj.

Resistenta Unitara La Vârf

Formula lui Terzaghi

Soluția propusă de Terzaghi consideră că terenul existent deasupra adâncimii la care a ajuns vârful pilotului poate fi înlocuit de o suprasarcină echivalentă cu tensiunea verticală efficac (neglijând faptul că interacțiunea dintre pilot si fundație ar putea modifica această valoareje si conduce analizza la problema capacității portante a unei fundații superficiale.

Formula lui Terzaghi poate fi scrisă:

Qp= c xNc xsc + yxL xNq + 0.5 x yxD xNyxs?


Na =---5-------

1 2cos-(45+^/2)

a _g(0.75^-ți/2)tan(j

adica cu cât mai mare este raportul D/B; de acesta tine cont coeficientul Nq. care este deci funcție descrescătoare a lui D/B.

Rezistenta unitara Qp la vârf, pentru cazul terenului cu forfecarea (<j>) si coeziunea (c), este dată de expresia:

Op = c x Nc + / x L x Nq

Indicând cu:

/         greutatea unității volumice a terenului;

L        lungimea coloanei;

Nc e Nq sunt factorii capacității portante afectat! de efectul formă (circulară);

Metoda lui Vesic

Vesic a asimilat problema rupturii în jurul vârfului pilotului si aceea a expansiunii unei cavitati cilindrice în mediu elastico-plastic, în asa fel încâ să se tina cont si de compresibilitatea mediului.

După Vesic coeficienții capacittii portante Nq si Nc se pot calcula după cum urmeaza:

-^tan<£ tan 2^45 +                 j

Indicele de rigiditate redus Irr în expresia precedentă este calculat plecând de la deformatia volumică

Indicele de rigiditate 7r se calculează utilizând modulul de elasticiate elastică tangențială G’ si rezistenta la tăiere a terenului s. Când avem de-a face cu condiții nedrenate sau solul se găseste într-o stare de densă, termenul poate fi considerate gal cu zero si se obține Irr=Ir

Este posibilă estimarea Iui Ir cu următoarele valori:

TEREN

Ir

Nisip

75-150

Praf

50-75

Argilă

150-250

Termenul Nc al capacității portante este calculat:

( v, = (v, - i)cot (a)

Când </> ='-() (condiții nedrenate)

Metoda lui Janbu

Janbu calculează Nq (cu unghiul \|/) după cum urmează:

N- (tan + -J1 + tan2 exp(2y<tan

Nc se poate calcula de la (a) când </>> 0.

Per = 0 se folosește Nc = 5.74

Pagina: 12

Formula lui Hansen

Formula lui Hansen este valabilă pentru orice raport D/B, deci pentru fundații de suprafață, dar si pentru cel profunde, același autor a introdus coeficienți pentru o mai bună interpretare a comportamentului real al fundației, tara aceștia, sarcina limită ar fi prea mult mărită odată cu adâncimea.

Pentru valori L/E» 1:

d = 1 + 0.4 tan-1

c            D

dq - 1 + 2 tan ^(1- sin fi)2 tan

In cazul 0

blb

0

1

LI

2

5

10

20

\100

d’c

0

0.40

0.33

0.44

0.55

0.59

0.61

^0.62

în factorii următori, exeresiile cu acest semn f) sunt egale cu 0 0.

Factor de formă:

Factor de adâncime:

d\c = 0.4/r

dc = 1+0.4#

dq =l + 2tan^(l-sin^)/< dr=l perqualsiasÎAr

;      -iL L ,

k = tan — se—>1 D D

Rezistenta Trunchiului

Metoda utilizată pentru calcularea capacității portante laterale este metoda a, propusă de Tomlinson (1971); rezistenta laterală este calculata după cum urmează:

Qi = (ac + aK tan d)- Al - fw

Al = suprafața laterală a pilotului;

Pagina: 13

fw = factor de corecție legat de conicitatea trunchiului pilotului, sau reducerea diametrului pilotului;

c - valoarea medie a coeziunii (sau a rezistentei la taiere în condiții nedrenate);

a = presiunea verticala efficace a terenului;

K= coeficientul de alunecare orizontala, depinde de tehnologia de execuție a pilotului si de starea precedentă de densitate, care se calculează după cum urmează:

Pentru piloti bătuti K = 1 - tan2<j>

Sau, în cazul specific, este posibilă desemnarea valorilor propuse în tabel:

Pilot

K

Teren afanat

Teren dens

Otel

0.5

1

Beton pref.

1

2

Lemn

1

3

Pentru piloti forați:

K = 1 - sen<()

8 = forfecarea pilot-teren m funcție de asprimea suprafeței pilotului;

Pentru piloti bâtuti

8= 3/4tan<J)

Pentru piloti forați

8= tano

a = coeficientul de adeziune găsit astfel:

Piloti forați:

100+ c2

<* =---------

Caquot - Kerisel              100 + 7c

Meyerhof- Murdock (1963)


Whitaker ~ Cooke (1966)


Woodward (1961)


cc = l-0.1-c pentru c<5 t/m2

a = 0.525 - 0.005 • c pentru c> 5 t/m2

a = 0.9 pentru c < 2.5 t/m2

a = 0.8 pentru 2.5 < c < 5 t/m2

oc = 0.6 pentru 5 < c <7.5 t/m2

a = 0.9 pentru c > 7.5 t/m2

a = 0.9 pentru c < 4 t/m2

a = 0.6 pentru 4 < c < 8 t/m2

a = 0.5 pentru 8 < c <12 t/m2

a = 0.4 pentru 12 < c <20 t/m2

a = 0.20 pentru c > 20 t/m2


Piloti bâtuti

Coeficientul a pentru pilot bâtut

2.5 < c < 5 t/m2

a =1.00

5 < c < 10

a = 0.70

10<c<15

ol = 0.50

15<c<20

ol = 0.40

c >20

a = 0.30

Pagina: 14


Forfecarea negativa

Când un pilot este bătut sau trece printr-un strat de material compresibil înainte de a se fî terminat procesul de cosolidarc. terenul se va mișca în raport cu pilotul făcând să apară eforturi de forfeacre între pilot si teren care duc la asa-zisul fenomen de forfeacare negativa. Efectul forfecării negative ste acela de a creste sarcina axială aspra pilotului, având ca si consecință creșterea tasurilor. Forța care ia naștere ca rezulatat al forfecării negative este estimată ca fiind egala cu componenta activă a rezistentei laterale (v. Rezistenta Trunchiului) de-a lungul suprafeței laterale la contactul cu stratul în care se generază astfel de fenomen, dar din partea opusă forfecării negative. Rezulatanta astfel determinata nu este dedusă din sarcina limită, ci din aceea de exercițiu.

Factorul de corecție in condiții seismice

Criteriul lui Vesic

Vesic apreciază că pentru a tine cont de fenomenul de cresere în calcul a capacității portante este suficienta reducerea cu a unghiului de forfecare a straielor de fundație. Limita acestei sugestii este faptul că nu tine cont de intensitatea solicitării seismice (exprimată prin parametrul accelerației seismice orizontale maxime). Acest criteriu pare sa găsească confirmarea în observațiile făcute în presenta diverselor fenomene seismice.

Criteriul lui Sano

Autorul propune reducerea unghiului de forfecare a stratelor portante cu o cantitate dată în ecuația:

unde reprezintă accelerația seismică orizontală maximă.

Acest criteriu, fată de cel al lui Vesic, reprezintă avantajul de a lua în considerare si intensitatea solicitării seismice. Experiența demonsteazâ ottusi că aplicarea fără apelul la critică a cestei realtii poate conduce la valori prea mici ale Iui Qlîtn.

Corecțiile lui Sano si Vesic se aplică exclusiv pentru terenuri necoezive dense. Este greșită aplicarea lor la terenurile afanate sau cu densitate medie, unde vibratile seismice produc fenomenul opus aceluia de dilatare, cu creșterea gradului de densitate si a unghiului de forfecare.

TAS ARI

Tasarea verticală a fost calculată cu metoda lui Davis-Poulos, în funcție de care pilotul este considerat rigid (nedeformabil) înnecat într-un mediu elastic, semispatiu sau strat de grosime finita.

Se ipotizează ca interacțiunea pilot-teren este constantă la fâșii de-a lungul a n superafete cilindrice în care se împarte suprafața laterală a pilotului.

Tasarea suprafeței generice i ca efect la sarcina limită transmisă de la pilot la teren de-a lungul suprafeței cu nr. j poate fî exprimat:

Wjj = (tj/E) xB xlitj

Unde:

tj = Creșterea tensiunii în funcție de punctul mediu al fâșiei;

E = Modulul elastic al terenului;

B = Diametrul pilotului;

Ij j = Coeficientul de influentă.

Tasarea compresivă se obține însumând Wj j cu toate ariile j.

SARCINA LIMITĂ ORIZONTALĂ

Sarcina limită orizontală a fost calculată după teoria dezvoltata de Broms, care presupune ca comportamentul interfeței pilot-teren este rigidă perfect elastică, si astfel rezistenta terenului să fluctueze cu orice valoare, nu nulă, a deplasării si să rămână constantă la creșterea deplasării.

Se presupune că comportamentul flexionar al pilotului este de tip rigid, perfect elastic, trebbie să spunem ca rotatile

Pagina: 15

elastice ale pilotului sunt neglijabile până când momentul încovoietor ajunge la valoarea My de plasticizare.

Peentru terenuri coesive Broms propune adoptarea unei reacții a terenului constanta cu adâncimea egală cu:

p = 9 xcu xB

cu reacția nula până la adâncimea de 1.5 d; indicând cu:

cu = Coeziunea nedrcnatâ.

B = Diametrul pilotului;

p = Reacția terenului pentru unitatela de lungime a pilotului.

Pentru terenurile necoezive se presupune câ rezistenta variază liniar în funcție de adâncime după formula:

P = 3Kp yzB

indicând cu:

p = Reacția terenului pentru unitatela de lungime a pilotului;

Kp - Coeficientul de împingere pasivă;

y = Greutatea volumicâ a terenului; z - Adâncimea;

B = Diametrul pilotului

PILOT ÎN CONDIȚII DE EXERCIȚIU

Analizza pilotului în condiții de exercițiu: Metoda elementelor finite.

Metoda elementelor finite modelează pilotul de fundație supus la sarcini transversale, în mod realist întrucât face uz, fie de împingeri cât si de rotațiile în noduri pentru definirea linieri elastice a pilotului, deci reprezintă metoda cea mai rațională si eficientă disponibilă actualmente pentru analizarea acestor tipuri de structuri.

In ceea ce urmează se face apel la teoria metodi, indicând cu P matricea forțelor nodale externe, cu F aceea a forțelor interne si cu A matricea coeficienților de influentă care, pentru echilibrul între forțele externe si interne, leagă primele două în funcție de formula:

P = AF

Deplasările interne e (împingerile si rotațiile) ale elementului noduli generic sunt legate de deplasările externe X (împingerile si rotațiile) aplicate la noduri, ale următoareei formule:

e = BX

unde matricea B s-a demonsatrat a fi transpunerea matricei A.

De altă parte, forțele interne F sunt legate de deplasările interne e ale următoarei expresii:

F = Se

Aplicând substituirile de rigoare se obține:

F = SATX

Si deci:

P = AF = ASATX

Deci, calculând inversa matricei A SA^ se obține expresia deplasărilor externe X:

X = (A SAÎ)-lp

Notati, deci, ca cu ajutorul deplasărilor X este posibilă aflarea forțelor interne F necesare pentru proiectul structurii.

Matricea A SA^ este cunoscută ca si matrice de rigiditate globală deoareace caracterizează legătura dintre deplasări si forțele externe nodale.

Pagina: 16

Metoda elementelor finite are, printre altele, avantajul că dă posibilitatea de a lua în considerare, ca si condiții la contur, rotatii si deplasări cunoscute.

Rotatile nodale care schematizează terenul sunt considerate forte globale legate de modulul de reacție si de zona de influenta a noduli. In cadrul soluției elementelor finite pentru piloti supusi la sarcini trasversale, modulul de reacție este considerat în forma:

ks = As + BsZn

sau, nevrând să creștem nelimitat ks cu adâncimea, în forma:

ks = As + Bstan-l(Z/B)

în care Z reprezintă adâncimea iarB reprezintă diametrul pilotului.

Valorile lui As si BsZn sunt obținute din expresia capacității portante (Bowles) cu factori corectori sj, dj, si ij egali cu 1:

ks = quit/AH = C(cNc + 0.5vBNy)

BsZn = C(yNqZl)

Unde C = 40 este obtinut în corespondenta cu o tasare maximă de 25 mm.

Date generale...

f         Diametru vârf                                      0.40 m

|        Lungime                                        10.60 m

Tip                                                 Forat

Proeminenta terenului                                 0.50 m

Capacitatea de vârf calculata cu:                 Berezantzev

Tip beton                                             2

Arhiva materiale

Beton

Nr.

Clasa Beton

fck,cubic

lKg/cm2|

Ec [Kg/cm2]

fck

[Kg/cm2]

fcd [Kg/cm2]

fctd

[Kg/cm2]

fctm [Kg/cni2]

1

C20/25

250

299600

200

113.3

10.1

22.1

2

C25/30

300

314750

250

141.6

11.4

25.6

3

C28/35

350

323080

280

158.6

12.6

27.6

4

C40/50

500

352200

400

226.6

16.3

35

Oteluri:

Nr.

Steel

Class

Es [Kg/cm2]

fyk

[Kg/cm2]

fyd

|Kg/cm2]

ftk

[Kg/cm2]

ftd

[Kg/cm2]

ep_tk

epd_ult

B1*B2 in.

131*132 fin.

1

B450C

2000000

4500

3913

4500

3913

.075

.0675

1

0.5

2

B450C*

2000000

4500

3913

5400

4500

.075

.0675

1

0.5

3

B450C**

2000000

4500

3913

4582

3985

.012

.01

1

0.5

4

S235H

2141370

2447.28

2128.11

3670.92

2128.11

0.012

0.01

1

0.5

5

S275H

2141370

2855.16

2482.97

4384.71

2482.97

0.012

0.01

1

0.5

6

S355H

2141370

3670.92

3191.66

5200.47

3670.92

0.012

0.01

1

0.5

Stratigrafie

Nr.: Numărul stratului Hs: Grosimea stratului Fi: Unghi de frecare c: Coeziune Alfa: Coef. aderenta frecări laterale. Vs: Viteza unde de forfecare.

Stratigrafie...!

Nr.

Hs

Greutate volumica [kg/m3]

Greutate volumica saturata [kg/m3]

[kg/cm2]

Fi

C9)

Frecare negativa

Alfa

Modul elasticitate [kg/cm2]

Vs [m/sj

Descriere litologica

1

4.00

1650.00

0.00

0.00

15.00

Nu

1.00

15.00

0

2

2.60

1800.00

0.00

0.00

28.00

Nu

0.00

100.00

0

3

4.00

1900.00

0.00

0.00

36.00

Nu

0.00

700.00

0

Sacina limita


| Stratigrafie | Nq [ Nc | Fi/C strat | Greutate | Sarcina | Sarcina | Sarcina | Frecare 1 Sarcina j Pagina: 17


vârf pilot (°y[kg/cml

pilot [kg]

limita vârf [kg]

limita laterala [kg]

limita [kg]

negativa

[kg]

limita orizontala [kg]

Al+Ml+R

3

37.88

57.62

32.62496/0.

00

3330.09

0.00

34660.89

31330.80

REZISTENTA DE PROIECTARE SARCINI AXIALE

Rezistenta caracteristica sarcini axiale. Nume combinație:              A1+M1+R3

Număr de verticale inspectate                                                    1

Factor de corelație pentru verticale inspectate mediu (xi3)                        1.00

Factor de corelație pentru vertical inspectate minim (xi4)1,00

Rc} Min [kg]

Re, Media [kg]

Rc, Max [kg]

Baza

Lateral

34660.89

34660.89

34660.89

Total

31330.80

31330.80

31330.80


Coeficient parțial rezistenta caracteristica

Lateral

Rezistenta de proiectare laterala                                           13864,36

Rezistenta de proiectare                                                10534.27

Model cu elemente finite

Deplasare liniara max a terenului                                           0.013

Tip analiza                                                              Linear

Număr maxim de iteiatii

Factor de reducere a resortului la dragor

Număr de elemente

Nod pe suprafața terenului (< nr. noduri)

Modul de reactiune Ks                                              Bowles


ANALIZA CU ELEMENTE FINITE [Stratigrafie de referința... 1]

El. Nr.

Lungime

[m]

Ks

Jkg/cm3]

Efort normal [kg]

Moment [kgm]

Forfecare

[kg]

Reacție teren [kg]

Rotatie

(°)

Deplasare

[m]

Presiune teren [kg/cm2]

1

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0.25

0

78.54

0

0

0

0

0

0

3

1.51

0.036

157.08

0

0

0

0

0

0

4

1.51

0.036

632.81

0

0

0

0

0

0

5

1.51

0.036

1108.53

0

0

0

0

0

0

6

1.51

0.231

1584.26

0

0

0

0

0

0

7

1.51

0.231

2059.99

0

0

0

0

0

0

8

1.51

0.822

2535.71

0

0

0

0

0

0

9

1.51

0.822

3011.44

0

0

0

0

0

0

10

0

3487.17

0

0

0

0

0

0

ARMATURA

Nod

Z

[m]

Nd [kg]

Md [kgm]

Td [kg]

Nr. Bare Diam etru

Nu [kg]

Mu [kgm]

Cond. Verifi care indoir e

Verif.

Flamb aj

Def. Max. Beton

Def. Max. Fier

Axa Neutr a

[cm]

Pas

Etrieri [cm]

Rez. Forfec are [kg]

Sigura nta forfec are

Cond. Verifi care Forfec are

1

0

4016

-0.83

5649.

76

Verifi cala

3.50E

-03

1.35E

-02

-11.76

Verifi cata

2

0.25

78.54

8016

77.42

5659.

97

Verifi cata

3.50E

-03

1.34E

-02

-11.74

Verifi cata

3

0.5

157.0

8

8016

165.2

4

5671.

29

Verifi

cata

3.50E

-03

1.34E

-02

-11.71

Verifi cata

4

2.01

632.8

1

8016

630.4

1

5731.

21

Verifi cata

3.50E

-03

1.31E

-02

-11.55

Verifi cata

5

3.53

1108.

-

-

8016

1098.

-

-

Verifi

3.5OE

-

-11.38

-

-

Verifi

Pagina: 18

53

97

5791.

49

cala

-03

1.27E

-02

cata

6

5.04

1584.

26

8016

1583.

00

5853.

08

Verifi cata

3.50E

-03

1.24E

-02

-11.20

Verifi cata

7

6.56

2059.

99

8016

2058.

16

5912.

28

Verifi

cata

3.50E

-03

1.21E

-02

-11.04

Verifi cata

8

8.07

2535.

71

8016

2540.

89

5972.

36

Verifi

cata

3.50E

-03

1.18E

-02

-10.87

Verifi cata

9

9.59

3011.

44

8016

3014.

07

6030.

57

Verifi cata

3.50E

-03

1.16E

-02

-10.70

Verifi

cata

10

11.1

3487.

17

8016

3490.

45

6087.

94

Verifi cata

3.50E

-03

1.13E

-02

-10.54

Verifi cata

S.C. MAPAMOND S.R.L..

M A PA M rA IM O

'îSXHxî;


Str. Energiei nr. 35, D/1/6, Mun. Bacău


J 04 / 864 / 1 992 RO 985688

BACĂU

EN ISO 9001

Cerii fi vn<e N «.382-053/0Ol

Cont: R055BTRL00401202433542XX

Banca Transilvania

Tel./Fax.: 0234.512.829


e-mail: mapamondbc@yahoo.com

Cont: R042TREZ0615069XXX000518 Trezoreria Bacău


Proiect nr. 82/2018 - faza PTE+DE “REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU” (IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU) Beneficiar: Municipiul Bacau


MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

-INSTALAȚII HIDRAULICE IN STAȚIILE DE POMPARE-


1. Date generale:

Denumirea investiției:

Amplasament

Ordonator principal de credite:

Autoritatea contractantă


Proiectant general:


Unitatea Administrativ-Teritoriala Munici

S.C. MAPAMOND S.R.L. BacăuStrada Energiei, nr.35, scara D, ap.6, jufL tel/fax: 0234/512829


2. Elementele privind capacitatile investiției2.1. Oportunitatea investiției

In exploatarea sistemului de alimentare cu apa a

frecvente disfunctionalitati determinate de avariile aparute pe conducta de adu

- Darmanesti - Bacau ce au condus la sistarea apei potabile pentru cateva zile (max. 8 zile).

In acest context, este oportuna utilizarea surselor locale de apa (front de captare


municipiu


Gheraesti - rezervoare de acumulare, front de captare Mărgineni 2) pentru alimentarea cu apa a municipiului Bacau, in situația sistării alimentarii cu apa datorita unor avarii majore pe aductiunea din sursa de suprafața (Poiana Uzului).

Proiectul tehnic are ca obiectiv realizarea unui ansamblu statii de pompare - aductiune -inmagazinare existenta (Barați) care sa permită alimentarea cu apa potabila a municipiului Bacau in cazul unei avarii majore pe aductiunea de la Caraboaia.

Prin realizarea acestei investiții se urmărește realizarea unei conducte de aductiune, care sa funcționeze parțial si ca distribuție, care sa transporte apa la rezervoarele din Barați.


2.2. Situația existenta

în schema tehnologică proiectată în cadrul investiției “Rezerva de apa a municipiului Bacau” există o singură stație de pompare aflată în funcțiune și anume: Stația de pompare Gheraiesti (4700 mc/h) care a fost realizată în perioada 1965-1967, extinsă în anul 1986 și modernizată în cursul anului 1999. Stația existentă este amplasată în zona nord a orașului Bacău in cartierul Gherăiesti, dispunând de o capacitate de stocare de 30.000 mc ( două rezervoare de câte 10.000 mc și două rezervoare de câte 5.000 mc).

Stația este echipată cu patru pompe de mare capacitate și un grup de pompare de tip hidrofor care asigură presiunea nominală de 2,5+ 3,5 atm. în rețeaua de distribuție.

Pompele existente sunt de tipul centrifuge cu rotor axial, model MOB3-355x90-4 , cu puteri de 132 kW, 160 kW, 315 kW, 630 kW și sunt alimentate cu energie electrică la tensiunea de 6 kV. Aceste pompe nu au mai fucționat în ultimii 10 ani.

In stația de pompare există și două grupuri de pompare echipate cu pompe pentru evacuarea apei care se adună în basă .

Instalațiile hidraulice care există în stația de pompare sunt următoarele :

a. Distribuitor de aspirație executat din teavă de oțel Dn 800 mm pe care sunt montate vane de izolare Dn 800 mm și compensator de montaj. La vana fluture există o gaură obturată cu dop de lemn, cauzată probabil de coroziune. înainte de puerea in fucțiune a statie de pompare modernizate este necesar ca gestionarul statiei sa execute o lucrare de intrețiere si reparații pentru înlăturarea acestui defect. Operația de remediere nu afost inclusă in prezentul PTH deoarece nu a fost prevăzută la faza DALI. Conducta este montată pe suporți din beton tip

_ _ — u.

„șea ,

b. Distribuitor de refulare executat din teavă de oțel Dn 600 mm pe care sunt montate vane de izolare Dn 600 mm și compensator de montaj . Axul distribuitorului de refulare se află la cota -3,00 m sub nivelul minim din rezervorul de inmagazinare. Conducta este montată pe suporți din beton tip „șea“;

 • c. Racord de aspirație pentru fiecare pompă existentă , in parte , executat din teavă de oțel Dn 500 mm pe care este montată vană fluture Dn 500 mm. Racordul este a de beton prin doi suporți metalici tip „brățară demontabilă“ sudată pe un placa de rezemare și șuruburi conexpand. La intrarea in pompă metalică Dn 500/Dn 400 mm îmbinată prin flanșă cu flanșa pom montaj;


 • d. Racord de refulare pentru fiecare pompă existentă , in parte , e Dn 400 mm pe care sunt montate clapetă de sens și vană fluture Dn 40 ancorat în pardoseala de beton prin doi suporți metalici tip „brățară demontabilă11 sudată pe un picior din țeavă de oțel , placa de rezemare și șuruburi conexpand. La intrarea in pompă este montată o reducție metalică Dn 500/Dn 400 mm îmbinată prin flanșă cu flanșa pompei, fără compensator de montaj;

 • e. Racord pentru stația de clorinare;


 • f. Racord pentru ANL Gherăiești care este racordat și la distribuitorul de refulare prin țeava Dn 200 mm;

 • g. Racord 1/2" din distribuitorul de refulare pentru manometrul din sala Dispecer;

 • h. Racord 1/2" din distribuitorul de refulare pentru alimentare cu apa grup sanitar propriu.

Clădirea stației de pompare este o construcție semiîngropată, de dimensiuni: lățime 12,60 m, lungime 43,90 m, înălțime 8,0 m. Pentru manevrarea utilajelor și a materialelor există un pod rulant cu capacitatea de 7 to, funcțional și autorizat ISCIR. în unul din capetele sălii pompelor există o ușă metalică de dimensiuni 2,52 m (orizontal) x 2,40 m (vertical) .

 • 2.3. Situația proiectata

2.3.1. Date generale

Prin proiect se propune realizarea unui ansamblu de statii de pompare - aductiune -inmagazinare existenta (Barați) care sa permită alimentarea cu apa potabila a municipiului Bacau in cazul unei avarii majore pe aductiunea de la Caraboaia.

In prezentul memoriu sunt descrise următoarele stații de pompare:

 • a. Stația de pompare Gherăiești - modernizare;

 • b. Stația de pompare Mărgineni II- nou înființată in cadrul acestui proiect;

 • c. Stația de repompare Vasile Pârvan - nou înființată in cadrul acestui proiect.

 • 2.3.2. Stația de pompare Gherăiești - modernizare

a. Parametrii grupurilor de pompare

Conform breviarului de calcul parametrii proiectați pentru statia de pompare Gherăiești sunt : Qp=1.100 mc/h, Hp=35 mcA, pentru situație asigurării necesarului de apă in rețea in caz de avarie la statia Cărăboaia și Qp=100 mc/h, Hp=35 mcA pentru asigurarea in permanență a necesarului de apă în zona ANL Gherăiești.


Acești parametri se realizează prin instalarea următoarelor

 • a) pentru asigurarea necesarului de apă in rețea in caz de avarie pompe cu debit variabil de câte 1100 mc/ora fiecare, cu ax orizontal , de rezervă, notate P1 și P2. Debitul minim asigurat este de 550 mc/h;

 • b) pentru asigurarea in permanență a necesarului de apă în zona ANL cu debit variabil de câte 100 mc/ora fiecare, cu ax orizontal, din rezervă, notate P3 și P4. Debitul minim asigurat este de 50 mc/h

Puterile instalate pentru cele două categorii de pompe sunt următoarele :

 • a) pentru asigurarea necesarului de apă in rețea in caz de avarie la statia Cărăboaia- 160 kW.

 • b) pentru asigurarea in permanență a necesarului de apă în zona ANL Gherăiești 15 kW.

Total putere instalată în stația de pompare Gherăiești - 175 kW.

înălțimea totală netă de aspirație NPSH pompa= 6,4 m, iar instalația hidraulică are NPSH disponibil = 12,5 m, deci este realizată condiția din SR 10110-2006, pct. 5.5. și anume: NPSH disponibil = 12,5 m> NPSH pompa= 6,4 +0,5 =6,9 m.

Fiecare grup de pompe (1A+1R) are tabloul lui de automatizare, fiecare pompa are convertizorul ei de frecventa. Fiecare pompa va realiza in cadrul funcționarii sale un număr egal de porniri/opriri așadar si de ore de funcționare prin ordine prestabilita .

Fiecare grup grup de pompe (1A+1R) este prevăzut cu protecții la presiuni minime pe aspirație si senzori pe refulare pentru a realiza presiunile constante cerute prin temă.

Alături pe perete se montează un tablou de automatizare ce va realiza funcția de rotire a pompelor in mod egal si va realiza si conexiunea prin SCADA a statiei de pompare cu dispeceratul central.

In fisa tehnică a pompelor sunt prevăzute următoarele caracteristici tehnice:

 • 1. Eliminarea completă a șocurilor mecanice și hidraulice la pornirea și oprirea pompelor (lovitura de berbec) ;

 • 2. Controlul cu mare precizie al presiunii;

 • 3. Posibilități de transmitere date de funcționare complete si complexe la Dispecer. Convertizor de frecvență pe fiecare pompă. Transmitere la Dispecer date comparative de parametrii electrici ai pompelor: curent, incărcare, frecvență, cu posibilitatea de a se trage concluzii comparative privind anticiparea problemelor , uzurii și a intervenției de service preventivă.

 • 4. Protecții:

 • a. Protecție electronică globală pentru fiecare motor/pompa, protecții pe faze, protecție lipsă apă pe racordul de aspirație;

 • b. Presiune constantă, cu informația de la traductorii de presiune pe refulare;

 • c. Meniu în limba romana;

 • d. Rotire in funcționarea pompelor;

 • e. Activarea automată a rezervei în cazul unei avarii la una din pompe;

 • f. Comenzi manuale și automate pentru fiecare pompă;

 • g. Repornirea automată după întreruperea alimentării cu energie electrică;

 • h. Temporizări programabile la pornirea și oprirea pompelor;


 • i. Convertizor de frecvență , automat de programare,

convertizoarele de frecvență, terminal grafic cu ecran senzorial, cu

b. Fundațiile pompelor

Pompele sunt montate pe fundații existente din beton armat,

Fundațiile existente sunt din beton armat, au înălțimea de 0,70 m și în plan de :

 • - 1,62x3,65 m pentru pompa P1 (in funcțiune);

 • - 1,67x3,65 m pentru pompa P2 (rezerva);

 • - 1,65x3,65 m pentru pomple P3 (in funcțiune) și P4 (rezerva).

Pentru montarea pompelor noi este necasară eliberarea amplasamentului care constă din următoarele operații:

bv Demontarea motoarelor și a pompelor existente pe fundațiile actuale ;

b2. Demontarea racordurilor de aspirație și de refulare ale pompelor existente pe fundațiile actuale, inclusiv a armăturilor existente pe acestea și a suporților metalici de ancorare în pardoseală.

Tronsonul de racord de aspirație existent, la intrarea distribuitorul de aspirație se taie cu flacăra oxiacetilenică , rămânând un tronson de 200 mm lungime care va fi obturat prin sudarea pe acesta a unui capac din tablă de 10 mm grosime, la fiecare din cele trei pompe care se demontează;

b3. Demontarea suportului metalic comun pentru pompa si motorul existente pe fundațiile actuale;

b4. Predarea elementelor metalice și electrice rezultate din demontare la gestionarul statiei de pompare.

c. Montarea pe fundație a pompelor noi

Pentru montarea pompelor noi este necesară parcurgerea următoarele etape :

c-i. Desfacerea urmelor de tencuială și de vopsea veche de pe fundațiile existente, refacere locală a tencuielii pentru realizarea suprafeței plane ;

c2. Vopsirea supafeței fundației cu vopsea clorcauciuc;

c3. Montarea pe fundație a pompei prin îmbinare cu șuruburi tip ancoră chimică. Numărul de găuri, diametrul acestora, și dimensiunile organelor de asamblare se vor stabili de către furnizorul pompelor.

d. Racordarea pompelor noi la distribuitorul de aspirație di. Pompele Piși P2-1100 mc/h

o

pi rație


◄ Diametrul racordului de aspirație este de Dn 600 mm și a fost st


jt a^s^fel îi&ât^$(fe; apei, la debitul maxim de 1100 mc/h al pompei să fie de 1,08 m/s . Aceasta •v^l^iLe^wrfez satisface cerința din NP 133-2013 , respectiv vef=1,08 m/s<vadm=1,2 m/s.

Distanța pe verticală între axul grupului de pompare și axul distribuitoruluF'de~âSi este de 0,76 m.

Lungimea totală a racordului de aspirație , măsurată pe axul firului de curent este de

3,82 m.

◄ Pe racordul de aspirație se montează: o reducție excentrică de diametre Dn 600/Dn400 mm, o reducție excentrică de diametre Dn 400/Dn300 mm, un compensator de montaj Dn 400 mm, un robinet clapă fluture Dn 400 mm, un traductor de presiune cu conector pentru integrare in sistemul SCADA, gama de presiuni 0-16 bar și un ventil de aerisire/dezaerisire Dn 65 mm.

◄ Racordul de aspirație se ancorează în pardoseala de beton prin doi suporți metalici tip „brățară demontabilă" sudată pe un picior din țeavă de oțel, o placa de rezemare și patru șuruburi conexpand.

d?. Pompele P3 și P4-100 mc/h
 • ◄ Diametrul racordului de aspirație este de Dn 200 mm și a fost stabilit astfel încât viteza apei , la debitul maxim de 100 mc/h al pompei să fie de 0,80 m/s . Această valoare a vitezei satisface cerința din NP 133-2013 , respectiv vef=0,80 rn/s<vadm=1,2 m/s.

Distanța pe verticală între axul grupului de pompare și axul distribuitorului de aspirație este de 0,40 m.

Lungimea totală a racordului de aspirație, măsurată pe axul firului de curent este de 2,30 m.

 • ◄ Pe racordul de aspirație se montează: o reducție excentrică de diametre Dn 80/Dn 200 mm , un compensator de montaj Dn 200 mm, un robinet clapă fluture Dn 200 mm, un traductor de presiune cu conector pentru integrare in sistemul SCADA, gama de presiuni 0-16 bar și un ventil de aerisire/dezaerisire Dn 50 mm.

 • ◄ Racordul de aspirație se ancorează în pardoseala de beton prin doi suporți metalici tip „brățară demontabilă" sudată pe un picior din țeavă de oțel, o placa de rezemare și patru șuruburi conexpand.

 • e. Racordarea pompelor noi la distribuitorul de refulare

ei. Pompele Piși P2-1100 mc/h

fost stabilit/ aste,.ÎF)cptrvIez£ V i I i ^sta^loa^e a vfteze^


◄ Diametrul racordului de refulare este de Dn 500 mm și a apei , la debitul maxim de 1100 mc/h al pompei să fie de 1,56 m/s . A satisface cerința din NP 133-2013 , respectiv vef=1,56m/s<vadm=1,8m/s.

Distanța pe verticală între axul pompei și axul distribuitorului de refulai Lungimea totală a racordului de refulare, măsurată pe axul firului de curenfeste de 3,0

m.

 • ◄ Pe racordul de refulare se montează: o reducție excentrică de diametre Dn 500/Dn400 mm, o reducție excentrică de diametre Dn 400/Dn250 mm, un compensator de montaj Dn 400 mm, un robinet clapă fluture Dn 400 mm, un robinet de reținere cu clapă fluture si contragreutate Dn 400 mm, un traductor de presiune cu conector pentru integrare in sistemul SCADA, gama de presiuni 0-16 bar și un ventil de aerisire/dezaerisire Dn 50 mm.

 • ◄ Racordul de refulare se ancorează în pardoseala de beton prin doi suporți metalici tip „brățară demontabilă" sudată pe un picior din țeavă de oțel, o placa de rezemare și patru șuruburi conexpand.


e2, Pompele P3 și P4-100 mc/h
 • ◄ Diametrul racordului de refulare este de Dn 150 mm și a fost stabilit astfel încât viteza apei , la debitul maxim de 100 mc/h al pompei să fie de 1,5 m/s . Această valoare a vitezei satisface cerința din NP 133-2013 , respectiv vef=1,5 m/s=vadm=1,5 m/s.

Distanța pe verticală între axul pompei și axul distribuitorului de refulare este de 0,48 m.

Lungimea totală a racordului de refulare , măsurată pe axul firului de curent este de 3,70 m.

 • ◄ Pe racordul de aspirație se montează: o reducție excentrică de diametre Dn 80/Dn 200 mm , un compensator de montaj Dn 150 mm, un robinet clapă fluture Dn 150 mm, , un robinet de reținere cu clapă fluture si contragreutate Dn 150 mm, un traductor de presiune cu conector pentru integrare in sistemul SCADA, gama de presiuni 0-16 bar și un ventil de aerisire/dezaerisire Dn 50 mm.

 • ◄ Racordul de refulare se ancorează în pardoseala de beton prin doi suporți metalici tip „brățară demontabilă" sudată pe un picior din țeavă de oțel, o placa de rezemare și patru șuruburi conexpand.

f. Distribuitorul de aspirație al statiei de pompare

f-i. Diametrul distribuitorului de aspirație este de Dn 800 mm și alimentează toate pompele existente în stația de pompare, inclusiv stația de hidrofor. Distribuitorul de aspirație este racordat la rezervoarele de înmagazinare din incinta stației de pompare. La intrare în sala pompelor este monta un ansamblu de izolare pompe compus din vana fluture și copensator de montaj Dn 800 mm.

f2. Racordurile existente la distribuitorul de aspirație ale pompelor care se demontează nu mai pot fi refolosite și se obturează cu capace din tablă tip blind sudate pe capetele ștuțurilor de racordare tăiate la lungimea de cca. 20 cm.


g. Distribuitorul de refulare al statiei de pompare

g-i. Diametrul distribuitorului de refulare este de Dn 600 mm si ^Vfeia pompele existente în stația de pompare, inclusiv stația de hidrofor.

g2. Din calculul de verificare a presiunii maxime pe conducta de refulare^ș$6&Sl5â cazul întreruperii furnizării energiei electrice, in conducta de refulare se poate produce o mișcare nepermanentă rapid variată (lovitura de berbec) având ca efect apariția suprapresiunilor sau a subpresiunilor. Suprapresiunea care se poate produce este de cca. 2,2 bar, iar presiunea totală la care este supusă conducta in acest caz este de 5,7 bar (rezultată ca o sumă dintre presiunea de regim de 3,5 bar și suprapresiunea de 2,2 bar). Având in vedere această presiune maximă se poate trage concluzia că nu sunt necesare măsuri de protecție la suprapresiuni dacă se adoptă o conductă de refulare care să reziste la presiuni mai mari de 5,7 bar. Pentru siguranță se va adopta conductă de refulare care rezistă la Pn 10 bar.

g3. Având in vedere vechimea de peste 40 de ani a țevii din care este executat distribuitorul de refulare și faptul că racordurile de refulare existente nu pot fi refolosite, deoarece sunt vechi și nu corespund din punct de vedere al poziției față de axele pompei, se propune înlocuirea tronsonului de distribuitor intre curba de intrare in stație și vana fluture existentă în zona pompelor P3-P4. Lungimea totală a tronsonului de distribuitor care se înlocuiește este de 12,0 m iar țeava nouă este din oțel De 622,3x10,3 mm. Pe acest troson se înlocuiește vana fluture Dn 600 mm și compesatorul de montaj din zona pompelor P3-P4, iar vana fluture și compesatorul de montaj din aproprierea curbei de intrare in statia de pompare, se demontează, rolul acesteia fiind preluat de vana fluture Dn 600 mm montata in căminul racord din apropierea clădirii statiei.

g4. Grupurile de pompare noi vor fi racordate la tronsonul de distribuitor executat din țeavă nouă.

h. Racord interconectare cu conducta de alimentare cu apă a ANL Gherăiești

h-]. Interconectarea se face prin racordarea conducte Dn 200 mm la distribuitorul de refulare al stației de pompare, pe tronsonul de distribuitor înlocuit cu țeavă nouă, la cca. 45 cm față de racordul grupului de pompare GP3 (rezervă). La capătul opus conducta este racordată în țeava de refulare a grupului de pompare de la hidrofor. Conducta de racord ANL este dimensionată pentru debitul nominal de 100 mc/h.

h2. Conducta de interconectare are lungimea totală de 36,0 m și este montată pe suporți metalici ancorați în perete, in interiorul stației de pompare. Pe conducta sunt montate: un ansamblu de izolare pompe compus din vana fluture și compensator de montaj Dn 200 mm și un ventil de aerisire Dn 50 mm.

2.3.3. Stația de pompare Mărgineni II - nou înființată
a. Parametrii grupului de pompare

Conform breviarului de calcul parametrii proiectați pentru statia de pompare Mărgineni II sunt: Qp=300 mc/h, Hp=35 mCA. Debitul minim asigurat este de 50 mc/h


Acești parametri se realizează prin instalarea unui grup de pompare cu compus din patru pompe, din care trei pompe active și o pompă de reze cerința din temă.

Puterile instalate sunt următoarele: pentru o pompă 15 kW.

Total putere instalată în stația de pompare Mărgineni II - 45 Kw (petftPti j pd^^^flătT i funcțiune).                                                               \\^        Zs


In fisa tehnică a grupului de pompe sunt prevăzute următoarele cara

 • 1.Eliminarea completă a șocurilor mecanice și hidraulice la pornirea%tj®p^^pom (lovitura de berbec);

2 Controlul cu mare precizie al presiunii;

 • 3. Posibilități de transmitere date de funcționare complete si complexe la Dispecer. Convertizor de frecvență pe fiecare pompă. Transmitere la Dispecer date comparative de parametrii electrici ai pompelor: curent, încărcare, frecvență, cu posibilitatea de a se trage concluzii comparative privind anticiparea problemelor, uzurii și a intervenției de service preventivă.


 • 4. Protecții :

  • 4.1. Protecție Electronică globală pentru fiecare motor/pompa, protecții pe faze, protecție lipsă apă pe racordul de aspirație;

  • 4.2. Presiune constantă, cu informația de la traductorii de presiune pe refulare;

  • 4.3. Meniu în limba romana;

  • 4.4. Rotire in funcționarea pompelor;

  • 4.5. Activarea automată a rezervei în cazul unei avarii la una din pompe;

  • 4.6. Comenzi manuale și automate pentru fiecare pompă;

  • 4.7. Repornirea automată după întreruperea alimentării cu energie electrică;

  • 4.8. Temporizări programabile la pornirea și oprirea pompelor;

  • 4.9. Convertizor de frecvență , automat de programare, comunicație serială între PLC și convertizoarele de frecvență, terminal grafic cu ecran senzorial, cu afișaj in limba romană.

b. Fundația pompelor

Pompele se montează în interiorul unui container de dimensiuni 6,0x4,0 m , așezat pe o platformă betonată. Pe aceeași platformă se montează și containerul de dimensiuni 4,0x2,0 m , pentru stația de clorinare . Cele două containere au un perete comun. Platforma betonată comună are dimensiunile in plan de 8,80 x 4,80 m pe o fundație de beton armat.

In interiorul containerului stației de pompare se amplasează următoarele utilaje si instalații:

 • ◄ Grupul de pompe compus din patru pompe , din care una de rezervă;

 • ◄ Dulapul de automatizare;

 • ◄ Pompa de epuisment din bașă;

 • ◄ Instalțiile hidraulice de aspirație și de refulare;

 • ◄ Două aeroterme.

Grupul de pompe este compus din patru pompe montate fiecare pe câte o fundație din beton armat, având dimensiunile în plan de 1,10x 0,70 m.


realizează prin îmbinare cu șuruburi tip ancoră chimică. Numărul de dimensiunile organelor de asamblare se vor stabili de către furnizorul

c. Distribuitorul și racordurile de aspirație la pompe

c-t. Diametrul distribuitorului de aspirație este de Dn 300 mm și a viteza apei , la debitul maxim al grupului de 300 mc/h să fie de 1,14 m/s . vitezei satisface cerința din NP 133-2013 , respectiv vef=1,14 m/s<vadm=1,2 m/s.

Lungimea totală a distribuitorului de aspirație, măsurată pe axul firului de curent este de 7,0 m, inclusiv sorbul amplasat in interiorul rezervorului de înmagazinare.

c2. Pe distribuitorul de aspirație se montează: un compensator de montaj Dn 300 mm, o vană fluture Dn 300 mm, un robinet de golire Dn 50 mm, un traductor de presiune cu conector pentru integrare in sistemul SCADA, gama de presiuni 0-16 bar și un ventil de aerisire/dezaerisire Dn 50 mm.

c3. Distribuitorul de aspirație se ancorează în pardoseala de beton printr-un suport metallic tip „brățară demontabilă11 sudată pe un picior din țeavă de oțel, o placa de rezemare și patru șuruburi conexpand.

 • ◄ Diametrul racordului de aspirație, pentru fiecare din cele 4 popmpe, este de Dn 200 mm și a fost stabilit astfel încât viteza apei, la debitul maxim de 100 mc/h al pompei să fie de 0,80 m/s . Această valoare a vitezei satisface cerința din NP 133-2013, respectiv vef=0,80 m/s<vadm=1,2 m/s.

Distanța pe verticală între axul pompei și axul distribuitorului de aspirație este de 0,07 m.

Lungimea totală a racordului de aspirație, la fiecare pompa , măsurată pe axul firului de curent este de 2,0 m.

 • ◄ Pe racordul de aspirație se montează: o reducție excentrică de diametre Dn 80/Dn 200 mm , un compensator de montaj Dn 200 mm, un robinet clapă fluture Dn 200 mm, un traductor de presiune cu conector pentru integrare in sistemul SCADA , gama de presiuni 0-16 bar și un ventil de aerisire/dezaerisire Dn 50 mm.

  ◄ Racordul de aspirație se ancorează în pardoseala de beton prin doi suporți metalici tip „brățară demontabilă11 sudată pe un picior din țeavă de oțel, o placa șuruburi conexpand.


de rezemate și patru

d. Distribuitorul și racordurile de refulare la pompe


W *

d^ Diametrul distribuitorului de refulare este de Dn 300 mm si'a'ȘoșK^bilit astfel/înbar viteza apei , la debitul maxim al grupului de 300 mc/h să fie de 1,14 m^p'c^^tăn/alp^/a vitezei satisface cerința din NP 133-2013, respectiv vef= 1,14 m/s<vadm=1,8

Lungimea totală a distribuitorului de refulare , măsurată pe axul firului de curent este de

7,0 m până la flanșa adaptorului PEHD de largă toleranță. In continuare conducta de refulare se execută din țeavă PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 De 315x18,7 mm. La ieșirea din container și până la intrarea in pământ la adâncimea de îngheț conducta este izolată termic cu saltele de vată bazaltică cu grosimea de 10 cm și protejate cu manta din tablă de aluminiu. In continuare conducta este pozată îngropat până la căminul de racord existent.

d2. Pe distribuitorului de refulare se montează: un compensator de montaj Dn 300 mm, un debitmetru Dn 300 mm , două vane fluture Dn 300 mm, un robinet de golire cu obturator sferic și levier si capac filetat din bronz Dn 50 mm, un traductor de presiune cu conector pentru integrare in sistemul SCADA, gama de presiuni 0-16 bar și un ventil de aerisire/dezaerisire Dn 50 mm.

d3. Distribuitorul de refulare se ancorează în pardoseala de beton printr-un suport metalic tip „brățară demontabilă11 sudată pe un picior din țeavă de oțel, o placa de rezemare și patru șuruburi conexpand.

 • ◄ Diametrul racordului de refulare , pentru fiecare din cele 4 pompe, este de Dn 150 mm și a fost stabilit astfel încât viteza apei, la debitul maxim de 100 mc/h al pompei să fie de 1,5 m/s . Această valoare a vitezei satisface cerința din NP 133-2013, respectiv vef=1,5 rn/s=vadm=1,5 m/s.

Distanța pe verticală între axul pompei și axul distribuitorului de refulare este de 0,75 m. Lungimea totală a racordului de refulare , pentru fiecare pompa, măsurată pe axul firului de curent este de 1,1 m.

 • ◄ Pe racordul de aspirație se montează: o reducție excentrică de diametre Dn 80/Dn 200 mm , un compensator de montaj Dn 150 mm, un robinet clapă fluture Dn 150 mm, , un robinet de reținere cu clapă fluture si contragreutate Dn 150 mm, un traductor de presiune cu conector pentru integrare in sistemul SCADA, gama de presiuni 0-16 bar și un ventil de aerisire/dezaerisire Dn 50 mm.

 • ◄ Racordul de refulare se ancorează în pardoseala de beton prin doi suporți metalici tip „brățară demontabilă" sudată pe un picior din țeavă de oțel, o placa de rezemare și patru șuruburi conexpand.

e. Bașa

Pentru evacuarea apelor de care se aduna in sala pompelor din neetanșeități sau din golirea tronsoanelor de instalație la care se intervine este prevăzută o bașă de colectare dotată cu o pompă de epuisment de 14 mc/h.

Apa din bașă este evacuată in conducta de golire și de preaplin a rezervorului. Diametrul conductei de refulare a pompei de epuisment este de 50 mm. La ieșirea din container și până la intrarea in pământ la adâncimea de îngheț conducta este izolată termic cu saltele de vată bazaltică cu grosimea de 10 cm și protejate cu manta din tablă de aluminiu. In continuare conducta este pozată îngropat până la căminul de racord unde se îmbină cu conducta de preaplin și de golire a rezervorului de inmagazinare de 150 mc. Basa este acoperită cu un grătar metalic de dimensiuni 0,70 x 0,70 m, demontabil, așezat pe o ramă de oțel cornier înglobată in beton.


 • f. Containerul are dimensiunile de gabarit de 6,0 x 4,0 și va platforma de beton cu organe de asamblare stabilite și furnizate de prevăzut cu ușă dublă de dimensiuni 2,0 x 2,10 m și trei ferestre ( 1 0,90 x 0,90 m și 1 buc - 1,50 x 1,20 m).

 • g. Protecția sanitară

  Statia de pompare Mărgineni 2 este amplasată in interiorul zonei de â^ecl^saruta^fofro . ’             . x L                                                                    \V£ V<5>.


  de captare existent.


2.3.4. Stația de repompare Vasile Pârvan - nou înființată

Conform profilului longitudinal al conductei de transport cu linia piezometrica rezulta la statia de repompare o presiune disponibila de 21,71 mCA. Electropompele din statia de repompare ridică presiunea cu 42 mCA, astfel ca la camera de vane a rezervoarelor din Barați, ramane o presiune disponibila de 15,85 mCA.

 • a. Parametrii grupului de pompare

Conform breviarului de calcul parametrii proiectați pentru statia de repompare Vasile Pârvan sunt: Qp=1.100 mc/h, Hp=42 mCA. Debitul minim asigurat este de 100 mc/h.

Acești parametri se realizează prin instalarea unui grup de pompare cu debit variabil de 1100 mc/ora.

Grupul de pompare este compus din 7 (șapte) pompe (5 pompe aflate in funcțiune si două pompe de rezervă, din care una montată pe grup și alta rezerva rece procurată prin grija benificiarului) având fiecare câte 220 mc/ora și 45 kW putere instalată. Puterea totală instalată este de 5 x 45 = 225 kW.

Grupul de pompare au parametrul NPSH pompa = 8,72 m, iar instalația hidraulică are NPSH disponibil = 28 m, deci este realizată condiția din SR 10110-2006, pct. 5.5. și anume: NPSH disponibil = 28 m > NPSH pompa= 8,72 m +0,5 m = 9,12 m.

In cadrul grupului fiecare pompa are convertizorul ei de frecventa. Fiecare pompa va realiza in cadrul funcționarii sale/grup un număr egal de porniri/opriri așadar si de ore de funcționare prin ordine prestabilita .

Grupul de pompare este prevăzut cu 4 (patru) tablouri de automatizare ce vor realiza funcția de rotire a pompelor in mod egal si va realiza si conexiunea prin SCADA a statiei de pompare cu dispeceratul central. Tablourile de automatizare sunt montate intr-un container de dimensiuni 6,0 x 2,4 m, amplasat suprateran, in apropierea clădirii statiei de pompare.

In fisa tehnică a grupului de pompare sunt prevăzute următoarele caracteristici tehnice:

 • 1. Eliminarea completă a șocurilor mecanice și hidraulice la pornirea și oprirea pompelor (lovitura de berbec);

 • 2. Controlul cu mare precizie al presiunii;

 • 3. Posibilități de transmitere date de funcționare complete si complexe la Dispecer. Convertizor de frecvență pe fiecare pompă. Transmitere la Dispecer date comparative de parametrii electrici ai pompelor pe fiecare grup de pompare: curent, incărcare, frecvență, cu posibilitatea de a se trage concluzii comparative privind anticiparea problemelor, uzurii


 • d. Rotire in funcționarea pompelor;

 • e. Activarea automată a rezervei în cazul unei avarii la una din pompe;

 • f. Comenzi manuale și automate pentru fiecare pompă;

 • g. Repornirea automată după întreruperea alimentării cu energie electrică;

 • h. Temporizări programabile la pornirea și oprirea pompelor;

 • i. Convertizor de frecvență, automat de programare, comunicație serială între PLC și convertoarele de frecvență, terminal grafic cu ecran senzorial, cu afișaj in limba romană.

b. Fundația grupului de pompare

Grupul de pompare este compus din 6 (șase) pompe montate pe un suport metalic comun, având dimensiunile în plan de 3,56 x 1,57 m.

Fundația de beton pe care se montează grupul de pompare are dimensiunile în plan de 3,96 x 1,80 m și înălțimea de 0,47 m. Ancorarea in fundație a suportului metalic se va realiza prin îmbinare cu șuruburi tip ancoră chimică. Numărul de găuri dimensiunile organelor de asamblare se vor stabili de către furnizc^


c. Racordul de aspirație

c-j. Diametrul racordului de aspirație este de Dn 400 mm .

Distanța pe verticală între axul grupului de pompare și axul distribuitorului de aspirație este de 0,30 m.

Lungimea totală a racordului de aspirație , măsurată pe axul firului de curent este de 4,0 m.

c2. Pe racordul de aspirație se montează : un compensator de montaj Dn 400 mm, un robinet clapă fluture Dn 400 mm, un traductor de presiune cu conector pentru integrare in sistemul SCADĂ , gama de presiuni 0-16 bar și un ventil de aerisire/dezaerisire Dn 65 mm.

c3. Racordul de aspirație se ancorează în pardoseala de beton printr-un suport metalic tip „brățară demontabilă" sudată pe un picior din țeavă de oțel, o placa de rezemare și patru șuruburi conexpand.

d. Racordul de refulare

d-i. Diametrul racordului de refulare este de Dn 400 mm.

Distanța pe verticală între axul grupului de pompare și axul distribuitorului de aspirație este de 0,30 m.

Lungimea totală a racordului de aspirație, măsurată pe axul firului de curent este de 4,0 m.

d2. Pe racordul de refulare se montează: un compensator de montaj Dn 400 mm, un robinet clapă fluture Dn 400 mm, un traductor de presiune cu conector pentru integrare in sistemul SCADĂ , gama de presiuni 0-16 bar și un ventil de aerisire/dezaerisire Dn 65 mm.

d3. Racordul de refulare se ancorează în pardoseala de beton printr-un^ttpsrt^^ng^alic tip „brățară demontabilă" sudată pe un picior din țeavă de oțel , o placa^^^feȘkmar^ 6)^ șuruburi conexpand.                                                //’

e. Distribuitorul de aspirație al statiei de pompare

e-i. Distribuitorul de aspirație al grupului de pompare are diametr^^^>q^%J^n>^ este racordat direct la conducta de aducțiune din strada Vasile Pârvan PEHBt^țx^Qț? ®e^^^Ș7,4 mm. In exterior, inainte de intrare în sala pompelor conducta de PEHD este^prevăzijtă cu o reducție sudabilă De 630x37,4 mm/De 450x26,7 mm, iar in interior se trece la conductă metalică prin intermediul unui adaptor cu flanșe Dn 450 mm.

e2. Pe distribuitorul de aspirație se montează: un ansamblu de izolare pompe compus din robinet clapă fluture și compensator de montaj Dn 400 mm, un ventil de aerisire/dezaerisire Dn 65 mm și un robinet de golire cu obturator sferic și levier si capac filetat din bronz Dn 50 mm.

e3. Distribuitorul de aspirație se ancorează în pardoseala de beton prin suporți metalici tip „brățară demontabilă" sudată pe un picior din țeavă de oțel, o placa de rezemare și patru șuruburi conexpand.

f. Distribuitorul de refulare al stafiei de pompare

f-i. Distribuitorul de refulare al grupului de pompare are diametrul de Dn 400 mm și este racordat direct la conducta de aducțiune din strada Vasile Pârvan PEHD PE100 De 630 x 37,4 mm. In exterior, înainte de intrare în sala pompelor conducta de PEHD este prevăzută cu o reducție sudabilă De 630 x 37,4 mm /De 450 x 26,7 mm, iar in interior se trece la conductă metalică prin intermediul unui adaptor cu flanșe Dn 450 mm.

f2. Pe distribuitorul de refulare se montează: un ansamblu de izolare pompe compus din robinet clapă fluture și compensator de montaj Dn 400 mm, un ventil de aerisire/dezaerisire Dn 65 mm și un robinet de golire cu obturator sferic și levier si capac filetat din bronz Dn 50 mm.

f3. Distribuitorul de refulare se ancorează în pardoseala de beton prin 6 suporți metalici tip „brățară demontabilă“ sudată pe un picior din țeavă de oțel, o placa de rezemare și patru șuruburi conexpand.

f4. La distribuitorul de refulare este racordată o conductă de golire din țeavă de oțel Dn 150 mm. Această conductă a fost prevăzută pentru golirea, in caz de intervenție, a tronsonului de aducțiune dintre stația de repompare și intrarea în supratraversarea râului Negel.

Conducta de golire este executată din țeavă de oțel De 168,3x7,9 mm, in interiorul stației de repompare și din teavă PEHD PE100 SDR 17 Pn 10 De 160x9,5 mm, în lungime orientativă de 25,0 m.

Pe porțiunea de conductă de golire din interiorul stației se montează: un ansamblu de izolare pompe compus din vana fluture și compensator de montaj Dn 150 mm, un robinet de golire cu obturator sferic și levier si capac filetat din bronz Dn 50 mm și un sifon pentru asigurare garda hidraulică.

Conducta de golire se racordează căminul de canalizare existent în strada Vasile Pârvan.

La intrarea in cămin se montează: o reducție PEHD De 160/De 250 mm, un tronson scurt PEHD De 250 mm, un capăt flanse PEHD De 200 mm și o clapetă terminare de rețj


200 mm. Această clapetă a fost montată pentru evitarea intrării în cond mirosului din căminul de apa uzată menajeră.

 • g. Bașa

Pentru golirea tronsoanelor de instalație la care se intervine este prevăzută cu o pompă de epuisment de 14 mc/h.

Apa din bașă este evacuată in conducta de canalizare menajeră exi

apropierea construcției stației. Diametrul conductei de refulare a pompei de epuisment este'de 50 mm. Conducta este pozată îngropat până la căminul în care deversează apa evacuată din bașă. Basa este acoperită cu un grătar metalic de dimensiuni 0,70 x 0,70 m, demontabil, așezat pe o ramă de oțel cornier înglobată in beton.

 • h. Ventilație

Pentru asigurare unei circulații de aer intre subsolul clădrii stației și exterior au fost prevăzute patru guri de ventilație naturală din țeavă de oțel De 127 x 5 mm. Două dintre aceste țevi sunt montate pe tavan în apropierea peretelui dinspre strada Vasile Pârvan (nord) cu rolul de priză de aer din interior (lungime totală/buc teavă 4,50 m), iar celelalte două țevi se montează pe tavan în apropierea peretelui opus , cu rol de evacuare (lungime totală/buc teavă 2,30 m).

 • i. Instalație de ridicare

In conformitate cu SR 10110-2006 pentru manevrarea utilajelor in interiorul stației a fost prevăzută montarea unui dispozitiv tip monoșină cu palan manual de 1 tona.

Accesul din exterior in interiorul stației de repompare se face prin trapa de acces cu dimensiunile golului de 1,80 x 1,20 m. Prin această trapă vor intra persoanele din echipa de mentenanță și de asemenea se vor introduce sau scoate elementele de instalații ori de utilaje pentru intervenții în perioada de exploatare. Ridicarea elementelor de instalații ori de utilaje se va face cu macara mobilă adusă la fața locului în momentul intervenției.

 • j. împrejmuire

Pentru protecția incintei a fost prevăzută o împrejmuire de protecție sanitară din plasă bordurată zincată pe rama și stâlpi metalici la distanța de 1,5 m de la pereții clădii pe trei laturi și la 0,70 m de perete la peretele dinspre strada Vasile Pârvan.

 • k. Refacere pavaje

Deoarece in timpul execuției lucrărilor se demolează parțial trotuarul spre strada Vasile Pârvan a fost prevăzută refacerea porțiunii afectate cu același sistem pietonal ca și cel existent.

I. Eliberare amplasament

Stația de repompare Vasile Pârvan este amplasată pe platforma actualei pieți. In documentație a fost prevăzută demolarea meselor și a structurii de beton a pieței și a platformei betonate existente și evacuarea moluzului la groapa de gunoi autorizată. în scopul intrării în legalitate, beneficiarul - Primăria Bacău - trebuie să întocmească documentele necesare pentru desființarea cestui obiectiv, astfel încât, la predarea amplasamentului de către proiectant, terenul pe care se va executa stația de repompare să fie liber de sarcini.

2.3.5.. Automatizarea funcționării pompelor

Pompele si grupul de pompare sunt livrate de către furnizor echipate cu sistem de

automatizare, SC Marste vine cu cablul pana la clemele din tablou grupului de pompare, iar furnizorul pune pe poziție si asigura funcționalitatea grupurilor de pompare.

Tabloul de automatizare va fi confecționat într-un dulap met^c§fPz6^^^^Xa^w

o


’         ...         7/^/   \

pardoselă, climatizat corespunzător și cu lampă de lucru pentru ment^mnțjj.

r.


Tablou va asigura următoarele protecții: - protecție la scurtcircuit - protecție la supracurent (suprasarcină, porniri grele, blocare motor) - protecție la minimă și maximă tensiune, protecția la lipsă fază

- protecție la lipsă curent (înfășurare întreruptă)

 • - protecție la succesiunea incorectă a fazelor

 • - protecție la supraîncălzirea bobinajului

 • - protecție la lipsă apă

Tabloul de automatizare va avea 2 moduri de funcționare:

 • 1. Automat - Pornirea electropompelor se va realiza prin convertizor de frecvență și se va menține o presiune constantă pe refulare. Când presiune prescrisă este atinsă grupul de pompare se va opri.

 • 2.  Manual - Pornirea electropompelor se va realiza în stea triunghi de către un operator uman în funcție de presiunea de pe refulare transmisă de un presostat mecanic. Acest mod de operare este unul de avarie, în cazul defectării unei componente majore ce asigura procesul automat.

Pe ușa tabloului se vor monta leduri de semnalizare ale principalelor stări ale pompelor și chei de selecție pentru alegerea modului de funcționare MANUAL - 0 - AUTOMAT.

Uniformizarea uzurii pompelor se va asigura prin alternarea funcționării acestora la un interval de timp definit. Acest interval va putea fi modificat de operator de pe panoul HMI.

Controlul procesului se va realiza prin intermediul unui automat programabil cu router GSM/GPRS integrat iar parametrii se vor afișa pe un display tactil de 5,7”.

Tabloul va monitoriza parametrii electrici ai grupului de pompare printr-o centrală de măsură ce va comunica cu automatul programabil prin RS485.

Tabloul de automatizare va monitoriza presiunea de pe refularea pompelor, debitul pompat, stările de funcționare (pornit, oprit, avarie), parametrii electrici și va transmite prin GPRS pe protocol MODBUS TCP o listă de regiștri cu informațiile procesului. Lista de regiștri se va pune la dispoziția beneficiarului pentru a putea fi integrată în SCADA de de pe server.


3. Legislația care a stat la baza proiectului:
 • - SR 10110-2006 Alimentări cu apă . Stații de pompare. Prescripții g

 • - SR 1343/1-2006 Alimentări cu apă -Determinarea cantităților de apă urbane si rurale

 • - SR 8591- Rețele edilitare subterane - Condiții de amplasare;

 • - STAS 6054-77 - Teren de fundare ■ Adâncimi maxime de îngheț;

 • - SR 4163-1,2 -Alimentări cu apă -Rețele de distribuție-Prescripții fundamentale de proiectare.

 • - STAS10617/2 -Țevi din polietilenă de înaltă densitate.

 • - STAS 1478-90 - Alimentare cu apă la construcții civile și industriale.

 • - STAS 4273-83 -Construcții hidrotehnice. încadrarea în clase de importanță.

 • - STAS 7656 -Țevi din oțel sudate longitudinal pentru instalații.

 • - NP 133-2013 -Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților.

Vor fi respectate:


 • - Legea nr. 10/95 - republicată Privind calitatea in construcții;

 • - Norme de protecția muncii N.P.M.

Ordinul M.M. nr. 34/75, nr.11


ÎNTOCMIT

ing. Petru Chelmuș ing. Cristina Hîrțescu
SRL

A,         t.v
S.C. MAPAMOND S.R.L. BACAU


J 04 / 864 / 1 992


RO 985688Str. Energiei r»r. 35, D/1/6, Muri. Bacău


ERT-

EN ISO «XX) CertiiwoU- No.3«2-052/001

Cont: R055BTRL00401202433542XX Banca Transilvania


Tel./Fax.: 0234.512.829


e-mail: mapamondbc@yahoo.com


Cont: R042TREZ0615069XXX000518

Trezoreria Bacău


Proiect nr. 82/2018 - faza DTAC “REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU” (IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU)

Beneficiar: Municipiul Bacau

BREVIAR DE CALCUL STATII DE POMPARE

A. Stabilirea parametrilor de funcționare al stațiilor de pompare

1.Parametrii principali de funcționare ai unei statii de pompare/repompare sunt debitul, inaltimea de pompare, inaltimea de aspirație, puterea utila si randamentul pompelor.

Pompele aspira apa din rezervorul de inmagazinare la Statia de pompare Gheraiesti și la Statia de pompare din incinta frontului de captare Mărgineni II, iar la Statia de repompare Vasile Pârvan pompele


aspira apa din conducta de aducțiune proiectată In aceste condiții toate po deci nu este necesară amorsarea.

Stabilirea puterii necesare instalate pentru funcționare unei statii

in care:

y - greutatea specifica a apei, in daN/m3, Q- debitul in m3/s;

Inaltimea de pompare este compusa din următoarele elemefite:

W= Hgn+ Hgr +Y,h.a + hr [ mj; in care:

Hga -inaltimea geodezica de aspirație;

Hgr - inaltimea geodezica de refulare;

X ha - suma pierderilor de sarcina pe conducta de aspirație; hr - pierderea de sarcina pe conducta de refulare.


 • 2. STATIA DE POMPARE GHERAIESTI

2.1. Este echipată cu agregate de pompare in funcțiune , astfel :

a. Pentru asigurarea debitului maxim tranzitat către rezervoarele de Cărăboaia, cu o pompă activă având :


H               1 =

1 'pompare

35 mcA

Qpompare

1100 mc/h

b. Pentru asigurarea in permanență a unui debit minim de 100 mc/h de alimentare a consumatorilor din zona Gherăiești cu o pompă activă având :

Hpompare

=

35 mcA

Qpompare

=

100 mc/h

 • 2.2. Categoria stației de pompare Gherăiești , conform SR 10110-2006, pct. 4.1. este II, categorie la care se admit întreruperi de scurtă durată în alimentarea cu apă , de până la maxim 2 ore , pentru punerea in fucțiune a pompei de rezervă sau a alimentării cu energie electrică.

 • 2.3. Este echipată cu agregate de pompare de rezervă, astfel :

 • a. Pentru asigurarea debitului maxim tranzitat către rezervoarele de la Barați, în caz de avarie la statia Cărăboaia, astfel:

Conform SR 10110-2006, pct. 5.3, tabelul nr. 1, pentru categoria de siguranță II și numărul de agregate de pompare in funcțiune =1, se asigură 1 agregat de pompare de rezervă.

 • b. Pentru asigurarea in permanență a unui debit minim de 100 mc/h de alimentare a consumatorilor din zona Gherăiești , astfel :

Conform SR 10110-2006, pct. 5.3, tabelul nr. 1, pentru categoria de siguranță II și numărul de agregate de pompare in funcțiune =1, se asigură 1 agregat de pompare de rezervă.

 • 2.4. Numărul total de agregate de pompare în stația de pompare Gherăiești este astfel:

a. Pentru asigurarea debitului maxim tranzitat către rezervoarele de la Barați, în caz de avarie la statia Cărăboaia, două agregate de pompare și anume:

 • - un agregat de pompare in fucțiune și

 • - un agregat de pompare de rezervă , fiecare agregat având parametrii :

  H pompare

  =

  35 mcA

  Qpompare

  =

  1100 mc/h

b. Pentru asigurarea in permanență a unui debit minim de 100 mc/h de alimentare a consumatorilor din zona Gherăiești, un grup de pompare compus din două pompe , astfel: - o pompă in funcțiune și


- o pompă de rezervă , fiecare pompă având parametrii:

Hpompare

=

35 mcA

Qpompare

=

100 mc/h


 • 2.5. Pentru reducerea la minimum a timpilor de întrerupere datorită defectării uri intrerupere a alimentării cu energie electrică se iau următoarele măsuri : a. Pentru cazul defectării uneia din pompe se prevede , in sistemul de automatizare , intrarea imediată în fucțiune a pompei de rezervă.

b. Pentru cazul de întrerupere a alimentării cu energie electrică se prevede , in sistemul de automatizare , intrarea imediată în fucțiune a celei de a doua surse de alimentare.

In domeniul de funcționare definit de cei doi parametri rezulta ca pentru statia de pompare Gheraiesti este necesară o putere instalata de 175 kW.

 • 2.6. Calculul NPSH

NPSHinstalatie=^-Hga-hra

pg u

p^lO5 N/m2- presiunea de intrare in sistem

pv= 2338 N/m2- presiunea de vaporizare la temperatura de 20°C

p- 1000kg/m3- densitatea apei

g= 10 m/s2- accelerația gravitațională

Hga = zax - Zj = 4,0-0,76= 3.24 m, unde :

- zax - cota axului pompei - Zi = cota nivelului minim al apei în rezervorul de aspirație

hra= 0,47 m - pierderi de sarcină pe racordul de aspirație ( de la rezervor până la pompă).

10-—2338

NPSHinstalatje=-^5- + 3.24-0,47= 12,54 m

Pentru ca pompa să nu caviteze este necesar ca : NPSHinstaiatie> NPSH pOmPa+0,5 m

Având in vedere ca in stația Gherăiesti sunt instalate două categorii de pompe se verifică condiția de cavitație pentru fiecare dintre acestea , astfel :

 • a. Pompe Q= 1100m3/h , NPSH pompa= 6,4 m, rezultă :

NPSHinstaiatie= 12,54 m > NPSH pOmpa+0,5 m = 6,4+0,5 = 6,9 m.

 • b. Pompe Q= 100m3/h , NPSH pOmpa= 2,87 m, rezultă :

  NPSHjnstalatie=12,54 m > NPSH


  pompa+0,5 m= 2,87+0,5 = 3,37 m.


 • 3. STATIA DE POMPARE DIN FRONTUL DE CAPTARE MĂRGINENI II II                   -o 37

3.1. Este echipată cu un grup de pompare cu trei pompe in funcțiune , carq|r^aliȚea^Rî.rr|preifnă

următorii parametri :


/■s


H pompare

35 mcA

Qpompare       | "

300 mc/h


W®'»ER A* Xgg PROj^

3.2. Numărul de pompe de rezervă

Conform SR 10110-2006, pct. 5.3, tabelul nr. 1, pentru categoria de siguranță II și numărul de agregate de pompare in funcțiune =3, se asigură 1 agregat de pompare de rezervă.

 • 3.3. Numărul total de de pompe în stația de pompare Mărgineni II este de 4, din care 3 pompe in funcțiune și o pompă de rezervă.

  pompare


  Qpompare


35 mcA
300 mc/h
 • 3.4. Calculul NPSH

_ ii i.

'instalație                riga -i ira

Pn=105 N/m2- presiunea de intrare in sistem

pv= 2338 N/m2- presiunea de vaporizare la temperatura de 20°C.

p= 1000kg/m3- densitatea apei

g= 10 m/s2- accelerația gravitațională

Hga = zax - Zi = - 0,07 m, unde :

 • - zax - cota axului pompei

 • - Zj = cota nivelului minim al apei în rezervorul de aspirație

hra= 0,45 m - pierderi de sarcină pe racordul de aspirație ( de la rezervor până la pompă).

10——2338

NPSH.nstaiatie^ Wvio3- ~ 0,07-0,45= 9,25 m

Pentru ca pompa să nu caviteze este necesar ca : NPSHinstaiatie > NPSH pOmpa+0,5 m

Verificare îndeplinire condiție de cavitație:

 • - Pompe Q= 100m3/h , NPSH pompa= 2,87 m, rezultă :

NPSHinstaiatie=9,25 m > NPSH pOinPa+0,5 m= 2,87+0,5 = 3,37 m.


In domeniul de funcționare definit de cei doi parametri rezulta ca pentru statia de repompare este nevoie de o putere instalata de 225 kW.

 • 4.2. Calculul NPSH

  NPSHinstatatie=^-Hga


  p-g


  "hra


Pi=105 N/m2- presiunea de intrare in sistem pv= 2338 N/m2- presiunea de vaporizare la temperatura de 20°C. p= 1000kg/m3- densitatea apei

g- 10 m/s2- accelerația gravitațională

Hga = zax - Zi = 0,31 m, unde :

 • - zax - cota axului pompei.

 • - Zj = cota nivelului minim al apei în distribuitorul de aspirație

hra = 0,40 m - pierderi de sarcină pe racordul de aspirație ( de la distribuitor până la pompe).

______       2,171*10— -2338

NPSHinstaiatie=------0,31-0,40= 21,0 m

Pentru ca pompa să nu caviteze este necesar ca : NPSHinstaiatje> NPSH pOmPa+0,5 m

Verificare indeplinire condiție de cavitație:

 • - Grup de pompare având Q= 1100m3/h , NPSH pomPa= 8,72 m, rezultă :

NPSHinstaiatie= 21,0 m > NPSH pOmpa+0,5 m= 8,72+0,5 = 9,22 m.

5. Calculul suprapresiunii datorate loviturii de berbec.

în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică a motoarelor de antrenare a pompelor, în conducta de refulare se produce o mișcare nepermanentă rapid variată (lovitura de berbec), având ca efect distrugerea conductei, prin spargerea acesteia la apariția suprapresiunilor sau voalarea conductei la apariția subpresiunilor (vacuum). Un calcul complet presupune întocmirea unui model numeric care să simuleze variația presiunilor în lungul conductei de refulare, la producerea unei avarii energetice.

Un calcul manual se poate face cu metoda Schnyder-Bergeron. în cazul de față, presiunea de lucru și viteza având valori relativ mici este posibil ca în timpul producerii fenomenului de mișcare nepermanentă, valorile suprapresiunilor să fie mici.


Suprapresiunea maximă produsă la oprirea bruscă a pompelor (care de fapj

secunde sau uneori în zeci de secunde, funcție de momentul de inerție al păi^^rd(a^\^^fezj^m'p^ // cq /            <   \ c

determină cu relația lui Jukovski:


unde:


c - este celeritatea, viteza de propagare a undei de presiune în mediu lichid, (m/s);


v - viteza de curgere a apei în conductă, (m/s);

v= 0,305/0,266=1,15 m/s


unde: e = 2,06 • 109 (/V/m2) - modulul de elasticitate al apei

p = 1000 (kg/m3) - densitatea apei

E = 0,9 • 10q (/V/m2) - modulul de elasticitate al conductei PEH

VALROM).e = grosimea peretelui conductei [m]Rezultă că fără măsuri de protecție, conducta va fi supusă la presiuni maxime de circa 5,81 bar.

Pe tronsoanele studiate presiunea de lucru depășește 3 bari, rezultând astfel că în conductă nu apar presiuni negative.

La dimensionarea conductei de aducțiune proiectată a fost stabilită grosimea de 37,4 mm și s-a adoptat teavă PEHD PE100 De 630x37,4 mm, pnIO barS.C. MAPAMOND S.R.L.

BACĂU

y A PA M  ND


J 04 / 864 / 1 992 RO 985688Str. Energiei nr. 35. D/1/6, Mun. Bacau


Cont: R055BTRL00401202433542XX

Banca Transilvania


Tel./Fax.: 0234.512.829


e-mail: maparnondbc@yahoo.com


Cont: R042TREZ0615069XXX000518 Trezoreria Bacău


Proiect nr. 82/2018 - faza P.Th. + DDE “REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU” (IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU) Beneficiar: Municipiul Bacau

MEMORIU TEHNIC HIDRO

-REȚEA ADUCTIUNE, STATIE DE TRATARE SI REZERVOR TAMPON-

Strada Energiei, nr.35, scara D, ap.6^jă?ggcg tel/fax: 0234/512829


2. Elementele privind capacitatile investiției2.1. Oportunitatea investiției

In exploatarea sistemului de alimentare cu apa a

frecvente disfunctionalitati determinate de avariile aparute pe conducta de aductiune

Caraboaia - Darmanesti - Bacau ce au con


(max. 8 zile).

In acest context, este oportuna/Qîjliz Gheraesti - rezervoare de acumulare, frjO^(apei potabile pentru cateva zile


^de apa (front de captare  i i2j)|jpentru alimentarea cu apa


a municipiului Bacau, in situația sista^rtlirAȘn^ii d^ap^f dajp/ita unor avarii majore pe aductiunea din sursa de suprafața (Poian^yjkuluJ)^

Proiectul tehnic are ca obiectiv realizareâ'.’unL

- inmagazinare existenta (Barați) care sa permifă^imentarea cu apa potabila a municipiului Bacau in cazul unei avarii majore pe aductiunea de la Caraboaia.1. Date generale:

Denumirea investiției:

“REZERVA DE APA A MUNICIPIULUI BACAU”

Amplasament

Municipiul Bacau, comuna Mărgineni, comuna Măgură, județul Bacău

Ordonator principal de credite:

Municipiul Bacau, județul Bacău

Autoritatea contractantă

Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Bacau

Proiectant general:

S.C. MAPAMOND S.R.L. Bacău

Prin realizarea acestei investiții se urmărește realizarea unei conducte de aductiune, care sa funcționeze parțial si ca distribuție, care sa transporte apa la rezervoarele din Barați.

2.2. Situația existenta

în municipiul Bacău sistemul centralizat de alimentare cu apă funcționează după schema tehnologică care cuprinde: captarea (prelevarea apei), pomparea, transportul, tratarea, înmagazinarea și distribuția apei.

Captarea

Municipiul Bacău este alimentat cu apă din următoarele surse subterane și de suprafață aflate în exploatare sau conservare-

Alimentarea cu apa potabila a municipiului Bacau se face in sistem centralizat si cuprinde toate componentele tehnice specifice: captare, aductiune, tratare, inmagazinare si distribuție.

Sistemul de alimentare cu apa deservește o populație totala de cca. 145.000 de locuitori si 1.785 de obiective industriale. Distribuția apei in municipiului se realizează printr-o rețea de distribuție de 225,2 km si un număr de cca. 18.600 racorduri.

Municipiul Bacau - este alimentat cu apa din trei surse: o sursa de suprafața (Lacul

Poiana Uzului si Uzina de Apa Darmanesti) si doua surse subterane (Statia de captate Mărgineni si Statia de captare Gheraesti).

Sursa de alimentare cu apa de suprafața a a municipiului Bacau este reprezentata de Lacul Poiana. Sursa de suprafața -Lacul Poiana Uzului si Uzina de Apa Darmanesti - este localizata la aproximativ 64,84 km la vest de municipiul Bacau si alimentează cu apa potabilă orașele Dărmănești, Comănești, Bacău, Târgu Ocna, Onești. Lacul Poiana Uzului este un lac de acumulare antropic aflat pe cursul inferior al râului Uz, în amonte față de orașul Dărmănești. Este situat între vârfurile Dealul Mare (909 m) și Farcu Mic (1364 m) din Munții Nemira - aflate la sud și, Piciorul Arsurii (1050 m) și Obcina Lapoșului (1337 m) din Munții Ciucului - aflate la nord.

Captare de suprafață Poiana Uzului, amplasată în zona orașului Dărmănești, cu stație de

tratare a apei Caraboaia, aflată în gestiunea societății S.C. Apa Serv S.A., s^ietSfe^l^tă în subordinea Consiliului Județean Bacău. Aducțiunea de apă de la stațiax^S^re taY^w^a are un debit proiectat de 500 l/sec. Din această sursă se poate prelev?

electropompele montate și de solicitările de amplasată la 62 km NV de municipiul Bacău.

Sursele secundare de alimentare

consum ale utilizatorii


ești


cu

captare apa subterana, localizate a) Statia Mărgineni

Fronturi de captare: Mărgineni I


la


apa sunt reprezentate aproximativ 5 km


(28 foraje), Hemeius I


* \ A Ați


Adâncime: 8-12 m sub nivelul solului, capacitate: max. 270 l/s

b) Statia Gheraiesti

Fronturi de captare: Mărgineni II (16 foraje), Gheraiesti I + II (44 + 35 foraje)

Adâncime:    9-15 m sub nivelul solului, capacitate:    max. 415 l/s

Aductiune UTA Darmanesti - Bacau

Aductiune Mărgineni - Barați

Aductiuni de la foraje la stațiile de pompare Mărgineni si Gheraiesti

Potrivit datelor oficiale puse la dispoziție de specialiștii Companiei Regionale de Apa Bacau, la aceasta data, pentru alimentarea cu apa a municipiului in condiții normale de funcționare, este necesar un debit de 2.100-2.200 mc/h. Pentru a asigura acest debit compania livrează apa din 3 surse, astfel:

1400-1500 mc/h din sursa Valea Uzului. Debitul este asigurat prin transportul apei din statia de tratare Caraboaia ce asigura si inmagazinarea a 600 mc, tranzitarea prin aductiunea de la Uzina de apa la Bacau in lungime de 64,84 km, DN800/1000, inmagazinarea in rezervoarele de la Barați, ce au o capacitate totala de inmagazinare de 20.000 mc si distribuție gravitaționala in zona centrala, sudica si de nord-vest a municipiului;

500-600 mc/h din fronturile de captare Hemeiusi 1 (13 puțuri utilizabile si 3 nefolosite) si Hemeiusi 2 (5 puțuri utilizabile si unul nefolosit);

150-200 mc/h din fronturile Gheraiesti 1 (9 puțuri utilizabile si 35 nefolosite) si Mărgineni 2 (13 puțuri utilizabile si 3 nefolosite). Frontul Gheraiesti dispune si de o capacitate de inmagazinare de 30.000 mc si o statie de pompare ce asigura distribuția apei in partea de nord a orașului, iar la Mărgineni de 10.200 mc.

De asemenea, Compania Regionala de Apa mai are in proprietate frontul de captare Gheraiesti 2 Lunca, cu 34 de foraje care au fost trecute in conservare după inundațiile din 2005, fiind colmatate.

Vulnerabilitatea sistemului de alimentare cu apa a municipiului Bacau provine din faptul ca din totalul de 140 de puțuri, doar 57 sunt utilizabile, in condițiile in care posibilitatea apariției unor avarii pe conducta de aductiune Caraboaia - Bacau este foarte ridicata.


După cum se poate observa, cea mai mare capacitate de inmagazir^e^g țgflctjijfi o dețin rezervoarele de la Barați (20.000 mc), iar alimentarea acestora sursele subterane de la Gheraiesti ar reduce semnificativ vulnerabiift^/^^fâtaâtui distribuție in municipiu.

începând cu anul 1991 s-a început un amplu proces de înlocuire a fonta si otel. După 1995 materialul folosit preponderent a fost fonta reprezintă cca. 35 km din rețeaua de distribuție si de asemenea cu fonta du

astfel ca la ora actuala configurația rețelei de distribuție, din punct de vedere al materialelor se prezintă astfel: 141,9 km conducte de fonta, 76,1 conducte din otel, 15 km conducta din beton armat si 29,5 km de conducte din azbociment.

Cu toate astea au fost situații in care sistemul a făcut vizibila o fiabilitate scăzută ce a dus la producerea unor avarii ce au lipsit parti însemnate din oraș de alimentarea cu apa pentru mai multe zile (14 ianuarie 2017 si 17 ianuarie 2015, când locuitorii nu au avut apa la robinete mai multe zile, dar si pe 27 aprilie 2015, 29 mai 2015, 7 august 2015, 7 septembrie 2015, 10 ianuarie 2016, 20 aprilie 2016, 22 iunie 2016, 8 martie 2018, 14 iulie 2018).

Pompare

Apa captată din puțuri și cea din aductiunea Poiana Uzului este înmagazinată in rezervoarele stațiilor de pompare, clorinată și apoi distribuită. Aceste stații de pompare sunt:

 • - Stația de pompare Gheraiesti (4700 mc/h) - realizata în perioada 1965-1967 extinsă în anul 1986 și modernizată în cursul anului 1999 este amplasată în zona nord a orașului Bacău in cartierul Gherăiesti, dispunând de o capacitate de stocare de 30.000 mc;

 • - Stația de pompare Mărgineni (6600mc/h)- realizată în anul 1958 cu extindere in anul 1980 și modernizare in 1998 este amplasată în partea de nord-vest a orașului lângă albia pârâului Limpedea dispunând de o capacitate de stocare de 10.000 mc. Stația pompează apa clorinata ce provine din cele trei fronturi de captare în rezervoarele 2 x 5000 mc de pe dealul Barați.

Aducțiune

Apa tratată este transportată de la Poiana Uzului către municipiul Bacău cu ajutorul unei conducte de aducțiune cu diametrul 800 mm, din tuburi de beton precomprimat (35 km) și tuburi de oțel sudate elicoidal (27 km). La 20 km amonte de descărcarea aducțiunii în rezervorul de 10.000 mc amplasat pe dealul Barați de lângă municipiul Bacău, există o stație de reclorinare a apei.


Inmagazinare


Rezervoare de inmagazinare:

Rezervoare Gherăiești - 4 bucăți (30.000mc) - 2 rezervoare x 10.000 mc

- 2 rezervoare x 5.000 mc

Rezervoare Mărgineni -2 buc (10.200 mc) -1 rezervor x 10.1000 mc


-1 rezervor x 200 mc

Rezervoare Barați -3 bucăți (20.000 mc) - 2 rezervoare x 5.00

- 1 rezervor x 10.000

2.3. Situația proiectata

Prin proiect se propune realizarea unui ansamblu de statii de pom inmagazinare existenta (Barați) care sa permită alimentarea cu apa potabila Bacau in cazul unei avarii majore pe aductiunea de la Caraboaia.

Prezentul memoriu abordeaza realizarea următoarelor obiecte:

a. Rețea de aductiune/transport a apei la rezervoarelele Barați, cu o lungime totala de

8.504 m. Pe rețeaua de aductiune sunt amplasate un număr de 20 de cămine.

Lungimea totala a rețelei de aductiune proiectate este de 6.467 m, din care:

 • > PEHD, PE100, SDR 17, Pn10, De= 710 x 42,1 mm = 562 m;

 • > PEHD, PE100, SDR17, Pn10, De=630 x 37,4 mm = 5.510 m;

 • > PEHD, PE100, SDR17, Pn10, De=315 x 18,7 mm = 330 mm;

 • > OL 0 711 x 10,3 mm = 9 m;

 • > OL 0 622, 3 x 10,3 mm = 56 m.

b. Statie de clorinare si rezervorul tampon de 150 mc amplasate in frontul de captare Mărgineni, in zona gospodăriei de apa, montate suprateran in containere. Instalația de clorinare este montata in container metalic izolat termic si racordat la rețeaua de energie electrica.

2.3.1. Conducta de aductiune a apei la rezervoarele Barați

- Tronsonul I cu plecare din statia de pompe Gheraiesti pana in Calea Moldovei, pe strada Frunzei.

- Tronsonul II, existent, cu plecare de la intersecția str. Frunzei cu Calea Moldovei (Cvn ex) pana in str. Ștefan cel Mare (zona Podul cu lanțuri).

 • - Tronsonul III cu plecare căpătui spre str. Ștefan cel Mare, str. Digul Barnat, (după supratraversarea paraului Barnat) pana in dreptul intrării la Selgros Cash & Carry (Prelungirea Bradului).

 • - Tronsonul IV cu plecare din dreptul intrării la Selgros Cash & Carry, Prelungirea Bradului, Ulița Bradului, Nordului- Cartier ANL- Depoului spre pasajul peste CF de pe Calea Moinesti la căminul proiectat (proiectul 137/2011 - SC Consulting Project Business SRL).

 • - Tronsonul V cu plecare din căminul de racord cu tronsonul IV, sub pasajul CF,

inainte de subtraversarea ansambului de caii ferate (linia CF Ploiești - Viscani km 302+920 linia I și II, linia 46 acces Grupa tehnică Calatori, linia cf Bacau - Bicaz km 0+680, si liniile industriale SC Diana Forest si SC Cereai Corn Bacau) spre căminul de racord din str.

Abatorului (giratoriul Dedeman).

 • - Tronsonul VI cu plecare din str. Abatorului (giratoriul Dedeman),, Donici pana la statia de repompare proiectata din strada Vasile Parvan.

 • - Tronsonul VII cu plecare din statia de repompare pana rezervoarelor Barați, in caminulde vane si debitmetru de la aductiunea frontul de captare de apa Hemeiusi.


in ‘’ îficinfa ■ îdâ’p® aW^Rd

\

Lungimea totala a conductei de aductiune/distributie realizatei xțzfewru / rezervei de apa a municipiului Bacau va fi de 8.504 m, din care 2.037 m exisfefâ proiectat, si va cuprinde mai multe tronsoane de conducta din fonta si PEHD amplasate pe domeniul public al municipiului Bacau (Tronsoanele l-VII). Aceasta conducta de transport va fi utilizata parțial ca distribuție.

Descrierea lucrărilor proiectate:

a. Rețea aductiune

Tronsonul I

Pe strada Frunzei se montează conducta din PEHD, PE100, SDR 17, Pn10, De= 710 x 42,1 mm pana la strada Calea Moldovei, in căminul de vane existent. Aici va prelua consumul din cartierul Gheraiesti (Q-100 mc/h), prin doua conducte (stanga conducta OL, Dn 200 mm, dreapta conducta OL, Dn - 300 mm).

Debitul pompat din statia Gheraiesti in rezervoarele Barați: Qp=1.100 mc/h, Hp=35 mCA.

Se va racorda mai departe cu conducta existenta Fgn 700 mm, pe partea dreapta a străzii Calea Moldovei (Tronson II), pana la pârâul Barnat, unde supratraverseaza râul cu conducta OL, Dn 700 mm.

După supratraversare, conducta OL- Dn 700 mm este separata de conducta de distribuție de pe strada Ștefan cel Mare, si din noul cămin de vane CVn1, traseul noii conducte urmărește străzile Digu Barnat (Tronson III), Prelungirea Bradului, Ulița Prelungirea Bradului, Nordului, cartierul ANL pana la strada Depoului (Tronson IV) in Cv existent langa Pasarela Mărgineni.

De la CVn1, pana la rezervoarele Barați conducta proiectata este realizata din PEHD, PE100, SDR17, Pn10, De=630 x 37,4 mm.

In strada Depoului, in CVn4 este injecția de la frontul Mărgineni 2, cu un debit minim de 25 mc/h si maxim de 290 mc/h (Tronson IV a).

La frontul de captare Mărgineni 2, s-a proiectat o statie de tratare- clorinare, un rezervor de inmagazinare de 150 mc si o statie de pompare cu Q-290 mc/h si H=33 mCA.

Din conducta OL, Dn 500 mm existenta s-a realizat racordul la rezervor prin căminul de vane CVn11 unde se montează si contorul electromagnetic Dn 500 mm. Din acest cămin pleaca si conductele PEHD, PE 80, SDR 21, Pn6, De=25x1,6mm (dus-intors) la statia de tratare.

Conducta de refulare de la statia de pompare se racordează in conducta existenta OL, Dn 500 mm prin intermediul căminului CVn12, care face bypass-ul cu rezervorul si statia de pompare in cazul unor revizii. In cămin au fost prevazuti robineti si clapete de reținere.


După podul CF, pe conducta existenta OL 500 mm s-a intere

CVn10, care preia pomparea de la Frontul Mărgineni 2 cu conduct SDR17, Pn10, De=315 x 18,7 mm, si ajunge in căminul CVn4 pe strada

Din CVn4, amplasat pe strada Depoului, conducta de trar

SDR17, Pn10, De=630 x 37,4 mm ajunge in căminul de vane ex Mărgineni.

630 si 710 mm. Taierea se va realiza cu mașina cu discuri diamantate a sliturilor, spargerea cu pikonul a betonului si a straturilor de balast de sub beton. Spargerea de beton si balastul au fost considerate moloz, incarcat si transportat la o platforma de deșeuri de construcții autorizata. Refacerea structurii rutiere se realizează astfel:

Pe străzile Depoului si ulița Prelungirea Bradului, realizate din balast, structura rutiera se va reface cu un strat de balast de 20 cm;

Pe străzile betonate, refacerea structurii asfaltice se va realiza pe o fundație de balast (20 cm), peste care se aseaza un strat de beton (dala de beton) 20 cm.

Pe străzile asfaltate refacerea structurii asfaltice se va realiza pe o fundație de balast (20 cm), peste care se aseaza un strat de beton de 20 cm si doua straturi de asfalt de 5 cm.

Pentru ulița Prelungirea Bradului s-a considerat săpătură mecanica cu descărcare in autobasculanta, transportul total al pământului intr-un depozit, de unde este incarcat in autobasculanta cu incarcator frontal, volumul de pamant necesar pentru imprastiere si compactare mecanica.

b. CăminePe rețeaua de aductiune vor fi realizate următoarele cămine:

12 cămine de vane;


4 cămine de golire;

3 cămine de aerisire;

1 cămin de apometru.

TRONSON

Cămine

>——

Tronson I proiectat

cămin de apometru

^•3®» x 2,53)

Tronson II existent

Cv ex Calea Moldovei

Tronson III proiectat

CVn1 (Strada Digu Barnat); 47/CV-G1 (Strada Digu Barnat);

{1,3 x 1,9 x 2,53 m)

(1,4x 1,7x2,43 m)

Tronson IV proiectat

57/CVn2 (Strada Prelungirea Bradului); CV-G2 (Strada Prelungirea Bradului);

75/CVn3 (strada Nordului);

CVn4 (Strada Depoului);

94-CVn5 (Strada Depoului);

(1,4x1,8x2,43 m)

(1,4x 1,7x2,43 m) (1,4x1,8x2,43 m) (3,7x2,5x2,53m)

(1,4x 1,8x2,43 m)

Tronson IVa proiectat

Cvn10 (strada Depoului- pod);

CVn11 (front captare Mărgineni 2); CVn12 (by-pass R 150 mc Mărgineni 2);

(2,3 x 1,3 x 2,40 m) (3,15 x 2,0 x 2,53 m)

(2,00x2,10x2,6 m)

Tronson V existent

Tronson VI proiectat

125-CVn6 (strada Abatorului/Brandusei); 137-CVn7 (strada Gheorghe Donici) CV-A1 (strada Vasile Parvan)

(4,4 x 2,8 x 3,63 m)

(1,4 x 1,8x2,43m)

(1,2 x 2,00x2,36 m)


Din acest cămin incepe tronsonul V executat cu ocazia realizării Pasarelei Mărgineni (subtraversare CF, traseu aerian pe pasarela, traseu subteran (strada Calea Moinesti) cu PEHD De= 630 mm pana la căminul de vane in strada Abatorului (intrarea Dedeman).

Tronsonul VI, include strada Abatorului, strada Gheorghe Donici, strada Vasile Parvan pana la statia de repompare. La intersecția cu strada Brândușei, conducta PEHD, PE100, SDR17, Pn10, De=PEHD 630 x 37,4 mm se recordeaza la conducta de distribuție ce vine de la rezervoarele Barați, OL, Dn 600 mm, in căminul de vane CVn6. In acest cămin au fost prevăzute vane de închidere, compensatori de montaj, clapete de reținere, ventile de aerisire, robineti de golire.

Tronsonul VII incepe de la statia de repompare si se termina la rezervoarele Barați.

Conform profilului longitudinal al conductei de transport cu linia piezometrica rezulta la statia de repompare o presiune disponibila de 21,71 mCA. Electropompele din statia de repompare ridica presiunea cu 42 mCA, astfel ca la camera de vane a rezervoarelor din Barați, ramane o presiune disponibila de 15,85 mCA.

La pârâul Negel care subtraverseaza str. Arcadie Septilici s-a prevăzut supratraversarea paraului cu conducta preizolata OL 0 622,3 x 10,3 mm si manta 0 800 mm, pozata pe o grinda metalica. Lungimea supratraversarii este de 28,7 m. In aval si amonte au fost prevăzute căminele de vane CVn8 si CVn9 cu ventile de aerisire si robineti de golire. Pe conducta ce supratraverseaza pârâul, in partea dreapta, s-a prevăzut un ventil de aerisire Dn 80 mm, Pn 10, montat pe un stut de otel Dn 80 mm. înainte de supratraversare, la strada Arcadie Septilici, se va executa subtraversarea străzii cu conducta OL 622 x 10,3 mm in TP OL0762 x 10mm, L = 7,Om


Conform profilului longitudinal al conductei au fost prevăzute cămine de vane de linie, de golire si aerisire. In toate căminele de vane au fost prevăzute ventile de aerisire Dn 50 mm, Pn 10; vane Dn 300 mm, Dn 600 mm, Dn 700 mm, Pn 10; compensatoare de montaj Dn 300 mm, Dn 600 mm, Dn 700 mm, Pn 10; clapete de reținere Dn 500 mm, Dn 600 mm^Pn 10; vanede golire Dn 125mm, si racord fix tip A pentru racordat fumtun pompiere


Conducta de aductiune proiectata s-a considerat de transport in ca

calculata la debitul maxim de 1100 mc/h.

In situația obișnuita, conducta de aductiune funcționează drept c (debitează 100 mc/h la cartierul ANL Gheraiesti din statia Gheraiesti si Gheraiesti, din strada Calea Moldovei cu strada Frunzei). Conducta de

aport de apa din pomparea Mărgineni 2- max 290 mc/h, si din CVn4 pleaca Barați. S-a considerat debitul de 1100 mc/h.

Conform STAS 3051-91 latimea transeei s-a considerat 1,02m; 1,53 m si 1,61 m

pentru tuburile 0 315 mm, 0 630 mm si 0 710 mm.

Săpăturile vor fi executate mecanizat 90% si manual 10% pentru corectarea fundului transeei si vor fi cu sprijiniri de inventar.

La străzile cu imbracaminte de beton si asfalt s-a considerat decopertarea (

desfacerea se va face in funcție de latimea tubului), respectiv de 2,73, 2,81 pentru tuburile 0

TRONSON

Cămine

Dimensiuni (m)

Tronson VII proiectat

- CVn8 (subtraversare- strada Arcadie Septilici)

- CVn9 (supratraversare- parau Negel);

27/CV-A2 (strada Intre Vii)

38/CV-G3 (strada Bisericii);

39/CV-A3 (strada Bisericii)

40/CV-G4 (strada Bisericii)

(2,4 x 1,9x2,33 m)

(1,5 x 1,9 x 2,43 m)

(1,2 x 2,0 x 2,36 m)

(1,4 x 1,7 x 2,43 m) (1,2x2,0x2,36 m)

(1,4 x 1,7x2,43 m)

TOTAL CĂMINE

20 buc.

Instalația hidraulica din cămine, va fi realizata din:

Țevi din otel:


 • >    0 219,1 x 6,0 mm;

 • >   0 323,9x6,4 mm;

 • >   0 508 x 8,7 mm;

 • >   0 622,3x 10,3 mm;

 • >    0 711 x 10,3 mm;

 • >  Vane din otel: Dn 200, 300, 500, 600, 700mm, Pn10;

 • > Compensatoare de montaj: Dn 200, 300, 500, 600, 700mm,

 • >  Clapete de reținere: Dn 300, 500, 600mm, Pn10;

> Flanse din otel: Dn 125, 200, 300, 500, 600, 700mm Pn 10.
 • >  Vane de golire Dn 125 mm si racord fix tip A (racordare furtun

 • >  Manometre cu robinet ” in cămine de vane

Toate piesele metalice vor fi grunduite cu doua straturi de grund miniu de plumb.

Trecerile prin pereții căminelor se vor face cu piese de trecere etanșe tip ”B” la diametrul conductei.

Căminele de vane se executa monolit, se prevăd cu capace carosabile sau necarosabile, si cu trepte de acces din otel beton.

Căminele sunt prevăzute cu o basa de 50 x 50 x 30 cm. Daca este cazul, pentru golire se va folosi o electropompa de epuisment si evacuare la un cămin de canalizare. In general, canalizările existente de pe traseu sunt la adâncimi mai mici decât radierul căminelor de vane proiectate, deci evacuarea se va face cu furtunul pompelor de epuisment la cel mai apropiat cămin de vizitare de pe canalizare. La căminele cu golire, s-a prevăzut vana de golire Dn 125 si racord fox tip A (racordare furtun pompieri Dn 100mm).

Conductele de apa se vor poza îngropat sub adâncimea de îngheț conform profilului longitudinal la o adâncime minima de 1,74 m.

Conducta se va monta, conform detaliului, pe un pat de nisip de 20 cm grosime pentru rezemarea uniformă pe toată suprafața conductei, astfel incat să nu fie puncte de sprijin punctiforme pe conductă alternate cu goluri care pot duce în timp la deteriorarea conductei.

Umplutura peste conductă se va realiza cu pământ mărunțit pe o înălțime de circa 30 cm care se va compacta manual, după care se va putea face umplutură cu pământ rezultat din săpătură mecanizat.

Conform STAS 4273-83- Clasa de importanta a conductei de transport este II, iar categoria Construcțiilor hidrotehnice - Alimentare cu apa este ”2”.

c. Supratraversari

La intersecția străzilor Vasile Pârvan și Arcadie Șeptilici, conducta de aducțiune traversează râul Negel, în amonte de podul de beton peste acesta.

La pârâul Negel care subtraverseaza str. Arcadie Șeptilici s-a prevăzut supratraversarea paraului cu conducta preizolata OL 0 622,3 x 10,3 mm si manta 0 800 mm, pozata pe o grinda metalica.

Estacadă metalică are lungimea totală de 26,20 m și reazemă la capete pe un radier de beton armat și un grup de 3 piloți forați.

Lungimea supratraversarii este de 28,7 m. In aval si amonte au fost prevăzute căminele de vane CVn8 si CVn9 cu ventile de aerisire si robineti de golire. Pe conducta ce supratraverseaza pârâul, in partea dreapta, s-a prevăzut un ventil de aerisire Dn 80 mm, Pn 10, montat pe un stut de otel Dn 80 mm.

d. Subtraversări

Conducta de aducțiune va subtraversa str. A. Șeptilici cu cond. OL0622.3 x 10.3mm in tub protecție, OL0762 x 10mm, L = 7,Om.

Realizarea lucrărilor de subtraversare se face prin foraj orizontal dirijat.

Lucrări de desfacere a sistemului rutier

In vederea montării conductelor au fost prevăzute lucrări de desfacere- refacere a sistemului rutier carosabil si străzi balastate.


Desfacere/ refacere

Sistem rutier betonat

sistem rutier asfaltat

(mp)

Carosabil

15.082 mp

//

9.192 mp II<7

//

2.3.2. Stafia de tratare si rezervorul tampon (Mărgineni 2)


Statia de clorinare (Q max=80-90 l/s) si rezervorul tampon de 150 in frontul de captare Mărgineni 2, in zona gospodăriei de apa.

Apa bruta de la frontul de captare Mărgineni 2, este transportata prin pompare prin intermediul conductelor de aducțiune OL Dn 500 mm către instalația de clorinare si rezervorul tampon proiectat de 150 mc unde are loc mixarea apei colectate din front cu hipocloritul de sodiu, de unde apa este pompata prin intermediul statiei de pompare proiectate

Mărgineni 2 (Q total =290 mc/h, H-37 mCA) in rețeaua de aductiune proiectata pana statia de repompare de pe strada Vasile Parvan si de aici la rezervoarele de inmagazinare de la Barați.

Statia de tratare si statia de pompare sunt montate suprateran, intr-un container metalic izolat termic, complet echipat, cu instalație de iluminat si de incalzire (8,0 x 4,0 x 2,2 m) si racordat la rețeaua de energie electrica.

Containerul, realizat din doua module, este o construcție ușoara, din panouri metalice cu izolație termica (tip sandwich), prevăzut cu 3 usi (o usa de 2/2,1 m si doua usi de 1/2,1 m) si cinci ferestre (0,9/1,2 m; 1,2/1,2 m; 1,5/1,2 m; 0,7/0,6 m si 1/0,6 m). Include instalația electrica, instalația de incalzire /climatizare, sistemul de impamantare, instalația de protecție la descărcări electrice atmosferice (paratraznet).

Primul modul cu dimensiunile 5,8/3,4 x 2,2 m adăpostește statia de pompare Mărgineni

 • 2.

In cel de al doilea modul, bicompartimentat, este amplasata statia de clorinare.

Modulul ocupat de statia de tratare este de 1,9 x 3,8 x 2,2 m si include doua compartimente:

 • •  compartimentul de tratare a apei (2,5/1,9 m);

 • •  compartimentul de depozitare al hipocloritului de sodiu (1,2/1,9 m);

Stația de clorinare are în componența sa o două pompe dozatoare care dozează o cantitate de clor (hipoclorit de sodiu) prestabilită în funcție de natura aplicației si un rezervor de hipoclorit de sodiu. Pompa injectează în conducta cantitatea de clor în urma recepționării impulsului transmis de debitmetrul electromagnetic Dn 500 mm montat in căminul CVn11, înainte de intrarea in modulul tehnologic unde este montata instalația de clorinare.

Sistemul de măsură include si un holder multifuncțional pentru senzori (2 buc.).

Hipocloritul de sodiu este folosit pentru dezinfectarea apei, oferind protecție împotriva bacteriilor și virușilor, si indirect contribuie la eliminarea unor compuși periculoși precum amoniacul și hidrogenul sulfurat.

Pompa este compusa dintr-o parte electro-magnetica pentru a controla impulsurile si o parte hidraulica mereu in contact cu lichidul de dozat. Printr-un semnal magnetic trimis către pompa de un debitmetru cu impuls se pot selecta multiple tipuri de dozare.

Instatia de clorinare realizează dezinfectia preventiva a apei cu soluție de hipoclorit de sodiu si asigura cantitatea minima de clor rezidual de


Studiul hidrogeochimic de laborator va det dezinfectia preventiva doza de clor este de 0,3-0,55 n

Necesarul orar de clor depinde de marimea d conform formulei:

C= Q*D/1000 (kg/h), unde:

C= consumul orar de clor (kg/h);

Q=debitul de apa tratata (mc/h);

D=doza de clor (mg/dm3)

Instalația de dozare hipoclorit de sodiu (12,5%) reprezentata de doua pompe dozatoare (1A+1R) cu o capacitate de dozare de 6 l/h si un rezervor de hipoclorit de sodiu (V-100 I), realizat din polipropilena, de tip cilindric, vertical, instalat suprateran in modulul de echipamente.

Din căminul CVn11 pleaca si se întoarce de la statia de tratare o conducta PEHD, PE80, SDR21, Pn6, De=25 x 1,8 mm, apa clorinata intrând in rezervor prin intermediul unei conducte OL 0 323,9 x 6,4 mm, de unde apa este pompata prin intemediul statiei de pompare Mărgineni 2 in rețeaua de aductiune proiectata.

Pe conducta existenta OL Dn 500 mm la intrarea conductei de pompare proiectate OL 0 323,9 x 6,4 mm, s-a prevăzut un cămin de vane cu vane de secționare, clapete de reținere si compensatorii de montaj pentru a crea un by-pass in caz de necesitate (Cvn12) (avarii, revizii statie pompare si rezervor). In caz de avarie, statia de clorinare si rezervorul sunt ocolite.

Panoul de comanda permite utilizatorului sa monitorizeze debitul, si conține sistemul de citire al clorului, ieșire alarma pentru clor.

Rezervorul tampon de 150 mc, cu diametrul de 6 m si inaltimea de 5,81 m este confecționat din panouri curbate din otel fuzionat cu sticla si etansare si termoizolatie de forma circulara. Acoperișul este realizat din panouri de acoperiș tip sandwitch de 50 mm.

Rezervorul se montează pe o fundație circulara din beton armat, împreuna cu containerul care adăpostește statia de pompe si statia de tratare.

In incinta statiei Mărgineni II in proximitatea statiei de tratare se va amenaja groapa de var (2,0 x 1,0 x 1,6 m), care are rolul de a asigura neutralizarea recipientilor de hipoclorit de sodiu in situația apariției unor avarii in instalația de clorinare (scăpări accidentale de hipoclorit de sodiu). Scurgerile accidentale poți fi neutralizare cu sufitul de sodiu, bisulfit de sodiu sau tiosulfat de sodiu . După neutralizare, se împrăștie argila, nisip sau pamant si reziduurile se colectează in recipiente metalice.

Hipocloritul de sodiu se va depozita in compartimentul special de depozjfaf£?=££gyazut cu intrare separata din exterior, fereastra si instalație de ventilație si soluție de hipoclorit de sodiu va fi prevăzut cu iluminat artificial si ilumin.


Spațiul de depozitare a hipocloritului va fi dotat cu substanțe ne/

Nr.

TRONSON

Conducta diametru

Lungime conducta

Cămine de vane, golire si aerisire,

Cămine de

cămine de apometru

(m)

apometru

1

Tronson I proiectat

PEHD, PE100, SDR 17, Pn10, De= 710 x 42,1 mm

562 m

1 buc (statia Gheraiesti)

Ol, 0- 622, 3 x 10,3 mm

L L /J S9°4

\\ y

C

*

14 m

o \\ p y

2

Tronson II existent

Fng,

1.356 m

Cv ex Calea Moldovei

3

Tronson

III proiectat

PEHD, PE100, SDR17, Pn10, De=630 x 37,4 mm

471 m

CVn1 (Strada Digu Barnat);

47/CV-G1 CVn1 (Strada Digu Barnat);

OL 0 711 x 10,3 mm

9 m

4

Tronson

IV proiectat

PEHD, PE100, SDR17, Pn10, De=630 x 37,4 mm

2.277 m

57/CVn2 (Strada Prelungirea Bradului); CV-G2 (Strada Prelungirea Bradului); 75/CVn3 (strada Nordului);

CVn4 (Strada

Depoului);

94-CVn5 (Strada

Tabel centralizator lucrări proiectate

Desfacere/ refacere

Desfacere refacere

Desfacere refacere

Subtraversare /supratraversare

Statii de pompare

statie de tratare +

sistem rutier beton (mp)

structura asfaltica (mp)

drum balastat

rezervor

15.180

9.675

2.456

Statie       de

pompare

Gheraiesti (2 pompe    de

Q=1100 mc/h, din care 1A+1R (P=160 kW/buc) H-35 mCA si 2 pompe de 100      mc/h

(1A+1R), H=35 mCA,   P=15

kW/buc)

-

Statie       de

pompare

Mărgineni 2

4 pompe Q =100 mc/h, H-37 mCA, P= 15 kW/buc (3A+1R)     in

container echipamente

statie      de

clorinare (Q max=80-90 l/s)            +

rezervor de inmagazinare de 150 mc + container echipamente

2 m r~j m m m r j r > r i r i [ i i i r~ i i i O             o
r

Amplasarea in plan orizontal

Rețelele de apa vor fi pozate pe terenuri apartinand domeniului public al Mun. Bacau, comunei Mărgineni si comunei Măgură.

Rețelele vor fi poziționate de-a lungul tramei stradale, montate în șanț pe pat de nisip pentru protecție. După montarea conductelor și realizarea probelor terenul/trama stradala va fi adusa la forma inițială.

Regimul de funcționare al folosinței:

- 7 zile/saptamana; 24 ore/zi; 365 zile/an

2.4. încadrarea in clasa de importanta:

Conform STAS 4273/1983 elaborat de Institutul Roman de Standardizare, clasa de importanta se poate aprecia :

Astfel, sistemul de alimentare cu apă se încadrează conform tabel 1 din STAS 4273/1983 în categoria de importanță 2 - „Construcții hidrotehnice a căror avarie are efecte grave, sau a căror funcționare poate fi întreruptă în mod excepțional, pentru scurt timp".

Având în vedere durata de exploatare pentru care sunt proiectate lucrările aferente sistemelor de alimentare cu apă (50 ani), conform STAS 4273/1983, acestea intră în categoria construcțiilor hidrotehnice definitive.

Conform tabelului 9 din STAS 4273/1983 lucrările proiectate se incadreaza in categoria

4.

După rolul funcțional pe care îl au în cadrul sistemelor complexe de alimentare cu apă,

conform STAS 4273/1983, componentele acestora se împart astfel:

- construcții principale: rețea de alimentare cu apa;

încadrare componentelor sistemelor de alimentare cu apă în clase de importanță s-a

făcut conform aceluiași STAS, funcție de categoria sistemelor, de durata de exploatare proiectată a acestora și în funcție de rolul funcțional al componentelor, astfel;


- clasa de importanță II: rețea de alimentare cu apa;

3. Legislația care a stat la baza proiectului:

- SR 1343/1-2006 Alimentări cu apă -Determinarea cantităților de apă^ urbane si rurale

- SR 8591- Rețele edilitare subterane - Condiții de amplasare;

 • - STAS 6054-77 - Teren de fundare -Adâncimi maxime de îngheț;

 • - SR 4163-1,2 -Alimentări cu apă -Rețele de distribuție-Prescripții fundamentale de proiectare.

 • - STAS10617/2 -Țevi din polietilenă de înaltă densitate.

 • - STAS 1478-90 - Alimentare cu apă la construcții civile și industriale.


 • - STAS 4273-83 -Construcții hidrotehnice. încadrarea în clase de importanță.

 • - STAS 7656 -Țevi din oțel sudate longitudinal pt. instalații.

Vor fi respectate:

 • - Legea nr. 10-95 - Privind asigurarea durabilității siguranței în exploatare;

și calității construcțiilor;

 • - Norme de protecția muncii N.P.M. din Legea 5 și Norme

Ordinul M.M. nr. 34/75, nr.110/77 și nr. 39/77 a M.S.sing. Mihai Balaban ing. Adriana Ghevasi ing. Cristina Hîrțescu ing. Mihaela Balaban 1 LIP? teh. proiectant Liviu Marge-anBREVIAR DE CALCUL

Breviarul de calcul s-a întocmit conform STAS-urilor 1343/1-2006, SR 1846-1/2006, 1478-1990, 1846-90, 10898-85, P66-2001 și a Ord. MLPAT 29/N-93.

Parametrii de calcul pentru necesarul de debit, au fost determinați pentru situația unei avarii majore pe aductiunea de la Caraboaia si raționalizarea consumului de apa pana la soluționarea problemelor tehnico ce au generat avaria la un debit specific pentru populație qsp=150-180 l/om/zi.

Raportat la necesarul de apa strict necesar consumului pentru populație, raportat la populalia municipiului Bacau de 145.000 de locuitori (conform recensama 2011), rezulta un consum orar:


Q orar max =145.000 locuitori x 180 l/zi/om x1,3/24/1.000 = 1

Conform datelor furnizate de către SC Compania Regiqrjala/de consumul de apa pentru acoperirea tuturor cerințelor (apa potabifă^ntfg popkfeti pentru funcționarea instituțiilor publice, apa industriala, întreținere precum si necesarul pentru funcționarea sistemului de apa-can'a1)', ,es mc/ora, ajungând in zilele de canicula la 2.500mc/ora.

Diferența de 900 mc/ora sunt consumuri pentru nevoi publice/ publica, scoli, grădinițe) si/sau industriale.

In cazul unei avarii majore pe aductiunea de la Caraboaia prin raționalizarea consumului de apa va fi necesar a se acoperi nevoia urgenta pentru populație si unitățile vitale (scoli, spitale) deci ar fi suficient un debit de 1.000 - 1.200 mc/ora. Apelând la capacitatile de stocare de la Gheraiesti se pot injecta in sistem cca. 20.000 mc, care ar asigura întreaga cantitate necesara de apa pentru locuitori pentru cca. 20 de ore, timp in care sursele ce alimentează rezerva stocata, regenerează întreaga cantitate (1.494 l/s).

Se estimează un debit de avarie de transfer intre statia de pom rezervoarele Barați de cca 1.100 -1.200 mc/ora.                           //

In condiții normale de funcționare capacitatile actuale totale de 9a^arș'â\3 s sistemul de alimentare cu apa al municipiului Bacau sunt de 2.3m<:^icy'ora.

dispune


întocmit,

.«CvvO Mnxnifez»,.., .■c'v Svslenj


Str. Energiei r>r. 35, D/1/6, Mun. Bacau


^CERT-R°

EN ISO 9001 C'ei-liflentv No.3S2.052/001

Cont: R055BTRL00401202433542XX Banca Transilvania


Tel./Fax.: 0234.512.829


e-mail: mapamondbc@yahoo.com


Cont: R042TREZ0615069XXX000518 Trezoreria Bacău


Proiect nr. 82/2018 - faza PTh+DDE “REZERVA DE APA A MUNICIULUI BACAU DIN MUNICIPIUL BACAU” (IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNELE MĂRGINENI SI MĂGURĂ, JUDEȚUL BACAU Beneficiar: Municipiul Bacau

MEMORIU DE REZISTENTA

-STATIE REPOMPARE VASILE PARVAN, CĂMINE DE VANE, SUPRATRA VERS ARE RAU NEGEL, FUNDAȚIE REZERVOR SI STATIE DE TRATARE-

I. DATE GENERALE Denumirea obiectivului de investiții Amplasamentul:

Titularul investiției:


Beneficiarul investiției:

Proiectant general:


“REZERVA DE APA A MUNICIULy^araB^DIN MUNICIPIUL BACAU”                  ?

Regiune - Nord-Est               /.

 • •  Municipiul Bacau, județul Bacău

 • •  Comuna Mărgineni

 • •  Comuna Măgură

Municipiul Bacau

Adresa: str. Marasesti, nr. 6,

postai: 600017,


-Cod fiscal R4278337 - Tel: 0234/581.849; Fax: 0234/588.757

Email: primaria@primariabacau.ro; www.primariabacau.ro

-reprezentata prin primar, Cosmin Necula

Municipiul Bacau, județul Bacau

S.C. MAPAMOND S.R.L. Bacau

Strada Energiei, nr.35, scara D, ap.6, jud. Bacau tel/fax: 0234/512829

II. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

1. Situația existenta

Alimentarea cu apa potabila a municipiului Bacau se face in sistem centralizat si cuprinde toate componentele tehnice specifice: captare, aductiune, tratare, inmagazinare si distribuție.

Sistemul de alimentare cu apa deservește o populație totala de cca. 145.000 de locuitori si 1.785 de obiective industriale. Distribuția apei in municipiului se realizează printr-o rețea de distribuție de 225,2 km si un număr de cca. 18.600 racorduri.

Municipiul Bacau - este alimentat cu apa din trei surse: o sursa de suprafața (Lacul Poiana Uzului si Uzina de Apa Darmanesti) si doua surse subterane (Statia de captate Mărgineni si Statia de captare Gheraesti).

Sursa de alimentare cu apa de suprafața a a municipiului Bacau este reprezentata de Lacul Poiana. Sursa de suprafața -Lacul Poiana Uzului si Uzina de Apa Darmanesti - este localizata la aproximativ 64 km la vest de municipiul Bacau si alimentează cu apa potabilă orașele Dărmănești, Comănești, Bacău, Târgu Ocna, Onești. Lacul Poiana Uzului este un lac de acumulare antropic aflat pe cursul inferior al râului Uz, în amonte față de orașul Dărmănești. Este situat între vârfurile Dealul Mare(QOQ m) și Farcu Mic (1364 m) din Munții Nemira- aflate la sud și, Piciorul Arsurii (1050 m) și Obcina Lapoșului (1337 m) din Munții Ciucului - aflate la nord.

Sursele secundare de alimentare cu apa sunt reprezentate de cele doua fronturi de captare apa subterana,   localizate la aproximativ 5 km la   nord de oraș.

 • a) Statia Mărgineni

Fronturi de captare:  Mărgineni  I (28 foraje), Hemeius I  + II  (13  + 5 foraje)

Adâncime: 8-12 m sub nivelul solului, capacitate: max. 270 l/s

 • b) Statia Gheraiesti

Fronturi de captare: Mărgineni II (16 foraje), Gheraiesti I + H (44 + 35 foraje) Adâncime: 9-15 m sub nivelul solului, capacitate: max. 415 l/s

Aductiune UTA Darmanesti - Bacau

Aductiune Mărgineni - Barați Aductiuni de la foraje la stațiile de pompare Mărgineni si Gheraiesti

 • 2. Situația proiectata

Investiția este justificata de avariile frecvente ce au survenit pe conducta de aductiune Caraboaia-Darmanesti - Bacau, implicit sistarea apei potabile pentru cateva zile (max. 8 zile) si oportunitatea utilizării surselor locale de apa (front de captare Gheraesti - rezervoare de acumulare, front de captare Mărgineni 2) pentru alimentarea cu apa a municipiului Bacau, in situația sistării alimentarii cu apa datorita unor avarii pe aductiunea din sursa de suprafața.

Crearea unei alternative de siguranța pentru asigurarea alimentarii cu apa a municipiului Bacau reprezintă un obiectiv important al municipalității si al locuitorilor.

Obiectivele ce se doresc a fi atinse prin crearea unei rezerve de apa a municipiului Bacau sunt de ordin economic si social vizând:

 • -  Eliminarea riscurilor ce deriva din întreruperea îndelungata a alimentarii cu apa a orașului (apa pentru incendii, posibila apariție a focarelor de infecții, etc.)

 • -  Sporirea gradului de confort urban pentru locuitorii municipiului, in toate zonele orașului

in egala măsură.

 • -  Asigurarea cu apa potabila a capacitatilor industriale prezente si de perspectiva.

Proiectul tehnic are ca obiectiv realizarea :

a. Stafie de repompare str. Vasiie Parvan

Este o structura de tip „cutie rigida”, alcatuîta din planseul peste subsol cu grosime de 20 cm, pereții de subsol si radierul sunt de 30 cm b.a., pe grinzi întoarse de 40 x 60. La intradosul planseului se monteza o monosina cu palan manual pentru greutati maxima de ridicare de 1 t. Podul este format din 2 grinzi prinse punctiform de pereți, placa beton , grinzi întoarse .

Materialele utilizate:

 • - beton simplu pentru strat egalizare C12/15 XCO(RO), CI 0,20, Dmax16, S2, CEM ll/A-S

 • 32,5 R

 • - beton armat C20/25, XF1, XC3(RO), CI 0,20, Dmax16, S2, CEM ll/A-S 32,5 R

 • - oțel beton OB37, PC52,

Săpătura pentru statie este prevăzută cu sprijiniri tip berlinez pe tot conturul.

Radierul si pereții vor fi hidroizolati pe exterior si vor avea protecție hidroizolatie.

b. Căminele de vane se vor realiza din beton monolit cu secțiune dreptunghiulara, din beton armat.

TRONSON

Cămine

Dimensiuni (m)

Tronson I proiectat

cămin de apometru

(3,00x2,00x2,53)

Tronson n existent

Cv ex Calea Moldovei

Tronson III proiectat

CVnl (Strada Digu Barnat); 47/CV-G1 (Strada Digu Barnat);

(1,3 x 1,9 x 2,53 m)

(l,4x 1,7x2,43 m)

Tronson IV proiectat

57/CVn2 (Strada Prelungirea Bradului); CV-G2 (Strada Prelungirea Bradului);

75/C Vn3 (strada No rd u 1 u i);

CVn4 (Strada Depoului);

94-CVnS (Strada Depoului);

(1,4 x 1,8x2,43 m)

(1,4x 1,7 x 2,43 m)

(l,4x 1,8 x2,43 m) (3,7 x 2,5 x 2,53m)

(l,4x 1,8x2,43 m)

Tronson IVa proiectat

CvnlO (strada Depoului- pod); CVnl 1 (front captare Mărgineni 2); CVnl2 (by-pass R 150 mc Mărgineni 2);

(2,3 x 1,3 x 2,40 m) (3,15 x 2,0 x 2,53 m)

(2,00x 2,10 x 2,6 m)

Tronson V existent

Tronson VI proiectat

125-CVn6 (strada Abatorului/Brandusei); 137-CVn7 (strada Gheorghe Donici) CV-A1 (strada Vasile Parvan)

(4,4 x 2,8 x 3,63 m)

(1,4 x 1,8x2,43 m)

(1,2 x 2,00 x 2,36 m)

Tronson VII proiectat

- CVn8 (subtraversare- strada Arcadie Septilici)

- CVn9 (supratraversare- parau Negel);

27/CV-A2 (strada Intre Vii)

38/CV-G3 (strada Bisericii);

39/CV-A3 (strada Bisericii)

40/CV-G4 (strada Bisericii)

(2,4 x 1,9x2,33 m) (1,5x1,9x2,43 m) (1,2 x 2,0 x 2,36 m) (1,4 x 1,7 x 2,43 m) (1,2 x 2,0 x 2,36 m) (1,4 x 1,7 x 2,43 m)

TOTAL CĂMINE

20 buc.

Materialele utilizate:

 • - beton simplu pentru strat egalizare C12/15 XCO(RO), CI 0,20, Dmax16, S2, CEM ll/A-S

 • 32,5 R

 • - beton armat C20/25, XF1, XC3(RO), Ci 0,20, Dmax16, S2, CEM ll/A-S 32,5 R

 • - oțel beton OB37, PC52,

Săpăturile pentru gropile de cămine sunt prevăzute cu sprijiniri.

Căminele vor fi hidroizolate pe exterior si vor avea protecție hidroizolatie.

Grosimea radierului este de 25 cm iar pereții au grosime de 25 cm.

Capacele vor fi bordate pe fiecare latura cu 4 sau 6 bare asemeni barelor ce armeaza placa.

In incinta frontului de captare Mărgineni 2 se va amplasa in cadrul gospodăriei de apa:

 • c.  Stafie de clorinare Mărgineni 2 cu o capacitate de 80-90 l/s si stafie de pompare amplasata in container metalic;

Se executa un radier din b.a. C20/25, XF1, XC3(RO), CI 0,20, Dmax16, S2, CEM ll/A-S

 • 32,5 R pe o egalizare din beton simplu pentru strat egalizare C12/15 XCO(RO), CI 0,20, Dmax16, S2, CEM ll/A-S 32,5 R .

Containerul metalic fiind prins de radier cu ajutorul ancorelor mecanice.

 • d. Rezervor tampon circular metalic cu o capacitate de 150 mc, suprateran pe fundație de beton armat;

Se executa un radier din b.a. C20/25, XF1, XC3(RO), CI 0,20, Dmax16, S2, CEM ll/A-S

 • 32,5 R pe o egalizare din beton simplu pentru strat egalizare C12/15 XCO(RO), CI 0,20, Dmax16, S2, CEM ll/A-S 32,5 R .

Rezervorul metalic fiind prins de radier cu ajutorul ancorelor mecanice.

 • e. Masivele de ancoraj

Masivele de ancoraj se realizează beton simplu si beton armat. Este important ca săpăturile la masivele de ancoraj să asigure profilul exact de rezemare a masivului de beton prin turnare directă pe pământ, fără a intercala stratele de umplutură sau de nivelare.

Masivele de ancoraj se introduc în secțiunile unde conducta prezintă pe traseu modificări de direcție și solicitările necesare nu pot fi preluate de conducta însăși sau nu pot fi transmise terenului de fundare fără a produce deplasări ale conductei care pot produce instabilitatea și pierderea etanșeității acesteia. Astfel de solicitări se produc datorită presiunii apei în interiorul conductei la coturi (și uneori și la viteze mari ale apei), ramificații și în puncte de capăt, cum sunt cele de la tronsoanele supuse probelor de presiune sau în căminele de vane.

Materialele utilizate:

 • - beton simplu pentru strat egalizare C12/15 XCO(RO), CI 0,20, Dmax16, S2, CEM ll/A-S

 • 32,5 R;

 • - beton armat C20/25, XF1, XC3(RO), CI 0,20, Dmax16, S2, CEM ll/A-S 32,5 R;

 • - oțel beton OB37, PC52;

 • 3. încadrarea clădirii in clase si categorii (CĂMINE VANE, STATIE REPOMPARE, REZERVOR 150 mc, STATIE DE CLORINARE)

Categoria de importanta a clădirii este C (normala), conform HGR 766/199.

Clasa de importanta si de expunere la cutremur este III, conform P100-1/2013.

Parametrii de calcul pe amplasament

Calcul seismic cu ag =0.35g și Tc=0.7sec ,conform P100-1/2013

Calcul pentru încărcări date de zăpadă cu valoarea caracteristica a incarcarii la sol , conform “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor* indicativ CR 1-1-3-2012

Calcul pentru încărcări date de vânt cu valoarea de referința a presiunii vântului , conform “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor.” Indicativ CR 1-1-

4/2012.

încadrarea clădirii in clase si categorii

Supratraversarea râului Negel - formata dintr-o structura mets

Clasa, categoria de importanță, date climatice si seismice

Categoria de importanta a clădirii este C (normala) conform HGa

Clasa de importanta este II cu y = 1,20, conform normativului P1

Calcul pentru încărcări date de zăpadă cu valoarea caracter Sk=2,5kN /m2, conform “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zapezif indicativ CR 1-1-3-2012;

Calcul pentru încărcări date de vânt cu valoarea de referința a presiunii vântului qb ref =0.6 kPa, conform “Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiuni asupra constructiilor.Actiunea vântului.” indicativ CR 1-1-4-2012.

Calcul pentru încărcări date de seism - accelerația terenului ag = 0,35 g, perioada de colt-Tc = 0,70 sec.


Supratraversarea râului Negel, se va realiza amonte de podul existent de pe strada Arcadie Serptilici, paralel cu aceasta, cu o conducta OL Dn 600 mm (609,6 x 7,92 mm).

Aceasta va fi izolata cu termoizolatie cu cochilii din vata mineral de 10 cm grosime si protejata cu table de aluminiu .

Conducta se va amplasa pe o suprastructura compusa dintr-o estacada metalica , alcatuita dintr-o ferma spațiala cu dimensiunile: L = 26,20 m , B= 1,20 m , H = 2,20 m.


Estacada este formata din cate doua grinzi cu zăbrele cu lungimea L = 13,10 m , rigidizate la mijloc cu șuruburi M16 grupa 10.9 .

Conducta este sprijinita cu suporți metalici glisanti amplasați pe panele orizontale de la partea de jos a fermei, pane montate cu echidistanta de cca 2 m , respective in zona de imbinare intre montantii verticali ai fermei si diagonal.

Fundațiile de susținere a estacadei sunt formate din 2 culee de tip cuzinet de beton C25/30, XC3, avand dimensiunile L x B x H = 1,90 x 1,90 x 2,40 m. Cele doua culee se fixeaza in teren prin piloti forați, cate 3 piloti forați pentru fiecare culee, cu dimensiunile Dn 400 mm si L = 10,60

m.

încărcări permanente:

 • - Greutate conducata 118,8 kg/ml

 • - Greutate izolație conducata - 20,4 kg/ml

 • - Greutatea apa din conducta - 282,6 kg/ml

 • - Greutatea manta metalica - 2,9 kg/ml

TOTAL ÎNCĂRCARE PERMANENTA = 424.7 KG/ML

Incarnarea este punctiforma pe structura metalica reazema din 2 m in 2 m pe o portinune de 26 m .

Incarnarea punctiforma este de 2 * 424,7 ~= 8,48 kN

Date geotehnice :

Din studiul geotehnic rezulta următoarea succesiune a straturilor:

 • a)      Sol vegetal cu rădăcini de plante 0.00 - 0.40 m

 • b)       Complex prafos - nisipos de culoare galben cafeniu , cu intercalatii mai nisipoase , umed - uscat - 0.40 - 6.00 m


 • c) Pietriș fin cu nisip mare-6.00-13.00 m Pconv = 170 kn

 • 1. IPOTEZE ÎNCĂRCĂRI

Caracteristici amplasament BACAU

- încărcări din zăpadă, s(0,k) = 2,50 kPa(kN/mp) CR-1-1-3-2012

 • - încărcări din vânt, qref = 0,60 kPa (kN/mp)

  (CR-1-1-4-2012

  (P 100-1/2013)

  (P 100-1/2013)


 • - acțiunea seismică, ag= 0.35 g, Tc = 0.7

 • - clasa de importanță seismică II, yl = 1.2

 • 2.COMBINATH DE ÎNCĂRCĂRI

Stări limite ultime:

Gruparea fundamentala

1.35 Z Gkj + 1,5 Zk,i+Z1.5ip O.j Uk,j unde :

Gk - valoarea efectului acțiunilor permanente pe structura,calculata cu valoarea caracteristica a acțiunilor permanente ;

Zk - valoarea efectului acțiunii din zapada pe structura, calculata cu valoarea caracteristica a încărcării din zapada ;

Uk - valoarea efectului acțiunilor datorate exploatării construcției (acțiunile utile) calculate cu valoarea caracteristica acțiunilor datorate exploatării

Grupări speciale de încărcări - acțiunea seismica

Z Gkj + Z ip 2 j Qk,i + EEdx+ 0.30EEdy

Z Gkj + Z qj 2.j Qk,i + 0.30EEdx+ EEdy

unde:

EEdx- reprezintă efectele acțiunii datorate aplicării mișcării seismice pe direcția axei orizontale x alese pentru structura

EEdy- reprezintă efectele acțiunii datorate aplicării mișcării seismice pe direcția axei orizontale y alese pentru structura

 • 4. Verificarea tehnică a proiectului

In conformitate cu prevederile HG 925/1995 , modificată și completată prin HG 742/2018 și a Ordinului MLPAT nr. 77/N/1996 proiectul pentru lucrări hidrotehnice se verifică de către verificatori atestati la următoarele cerințe:

 • - A.1 - Rezistență și stabilitate pentru construcții (beton);

 • - A.2 - Rezistență și stabilitate pentru construcții (metal);

 • 5. Obligațiile investitorilor si beneficiarilor

 • a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si execuție pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetărilor efectuate;

 • b) obținerea acordurilor si a avizelor prevăzute de lege, precum si a autorizației de construire;


 • c) asigurarea verificării proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestati pentru cerința esențiala de exigenta A1, A2 .

 • d) asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializați, pe tot parcursul lucrărilor;

 • e) acționarea in vederea soluționării neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul execuției lucrărilor, precum si a deficientelor proiectelor;

 • f) asigurarea recepției lucrărilor de construcții la terminarea lucrărilor si la expirarea legi, perioadei de garanție;

 • g) întocmirea cârtii tehnice a construcției si predarea acesteia către proprietar;

 • h) expertizarea construcțiilor de către experti tehnici atestati, in situațiile in care la aceste construcții se executa lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. 2 din Legea 10/1995 privind calitatea in construcții.

Conform HGR 31/1995, beneficiarul va anunța cu cel puțin 10 zile înainte începerea execuției la Inspectoratul in Construcții.

 • 6. Obligațiile proiectantului

 • a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a construcției;

 • b)  asigurarea prin proiecte si detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

 • c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialiștilor verificatori de proiecte atestati, stabiliți de către investitor, precum si soluționarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

 • d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea si reparațiile, precum si, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea in timp a construcțiilor. Documentația privind postutilizarea construcțiilor se efectuează numai la solicitarea proprietarului;

 • e) stabilirea prin proiect, a fazelor de execuție determinate pentru lucrările aferente cerințelor si participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;

 • f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, precum si urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

 • g) participarea la întocmirea cârtii tehnice a construcției si la recepția lucrărilor executate.

 • 7. Obligațiile executantilor

 • a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea soluționării;

 • b) începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate in condițiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestati;

 • c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestati;

 • d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante ale execuției si asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, in scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

 • e) soluționarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

 • f) utilizarea in execuția lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum si gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute in proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate si numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant! cu acordul investitorului;

 • g) respectarea proiectelor si a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

 • h) sesizarea in termen de 24 ore la Inspectoratul in Construcții in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuției lucrărilor;

 • i) supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cârtii tehnice a construcției;

 • j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

 • k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de execuție, cat si in penoada de garanție stabilita potrivit legii;

 • l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițiala, la terminarea execuției lucrărilor;

 • m) stabilirea răspunderilor tuturor participantilor la procesul de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

 • n) executantul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

în cazul în care un executant apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitățile sale în acest domeniu.

Obligațiile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă nu aduc atingere principiului responsabilității executantului.

în cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația să ia măsurile necesare pentru:

 • a) asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;

 • b) prevenirea riscurilor profesionale;

 • c) informarea și instruirea lucrătorilor;

 • d) asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă.

Executantul(angajatorul) are obligația să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute ținând seama de modificarea condițiilor, și pentru îmbunătățirea situațiilor existente.

Executantul(angajatorul) are obligația să implementeze măsurile prevăzute la alin, de mai sus pe baza următoarelor principii generale de prevenire:

 • a) evitarea riscurilor;

 • b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

 • c) combaterea riscurilor la sursă;

 • d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă și de producție, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat și a diminuării efectelor acestora asupra sănătății;

 • e) adaptarea la progresul tehnic;

 • f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin periculos;

 • g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condițiile de muncă, relațiile sociale și influența factorilor din mediul de muncă;

 • h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecție colectivă față de măsurile de protecție individuală;

 • i) furnizarea de instrucțiuni corespunzătoare lucrătorilor.

Fără a aduce atingere altor prevederi legii privind protecția si sanatatea muncii, ținând seama de natura activităților din întreprindere și/sau unitate, executantul (angajatorul) are obligația:

 • a) să evalueze riscurile pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă;

 • b) ulterior evaluării prevăzute la lit. a) și dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum și metodele de lucru și de producție aplicate de către angajator să asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății lucrătorilor și să fie integrate în ansamblul activităților întreprinderii și/sau unității respective și la toate nivelurile ierarhice;

 • c) să ia în considerare capacitățile lucrătorului în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, atunci când îi încredințează sarcini;

 • d) să asigure ca planificarea și introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii și/sau reprezentanții acestora în ceea ce privește consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condițiile și mediul

C de muncă;

 • e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate.

 • 8. Documente de referința

 • □       Legea 10/1995 privind calitatea in construcții.

 • □       Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

  </