Hotărârea nr. 186/2019

Hotărârea nr. 186 din 30.05.2019 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2018

 • < Q/) A

 • < zi ^>7/<////</

^r/c/t /r/ /       căft

"(f/O /Yf/^f<,f//ff//f/f

HOTĂRÂREA NR. 186 DIN 30.05.2019

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 1213 din 9.05.2019, înaintată de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr.27101 din 10.05.2019, însoțită de Hotărârile nr.l, 2 si 3 din 23.04.2019 ale Consiliului de Administrație, Raportul anual al Consiliului de Administrație - 2018, Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administrație-2018, Raportul auditorului independent privind situațiile financiare anuale întocmite la data 31.12.2018 și Situațiile financiare anuale pentru 2018, prin care solicită mandate speciale pentru împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

-Referatul nr. 4960 din 10.05.2019 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018, înaintat de Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare ;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 4961 din 10.05.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 4962 din 10.05.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.788/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.789/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.790/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.791/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.792/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art.lll, alin.(2), lit.”a”, ale art.121, ale art.125, alin (1) și ale art. 160, alin.(l) și alin. (2) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.l alin.(l), alin.(2), alin.(5) și alin.(6), ale art. 19, alin. (4), ale art.29, alin.(l), ale art.30, ale art.34 alin.(l) și alin.(2) și ale art.36, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată;

-Dispozițiile art.3 și ale pct.III, subpct.3.1, alin(l) din ANEXA 1 - Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale din Ordinul nr. 10 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor

economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile;

-Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;

-Prevederile Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Bacău SA aprobat prin HCL nr. 352/6.12.2016, modificat și completat;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art.36, alin.(l), alin.(2), lit ”d”, alin.(6), lit ”a” , pct, 14 si art. 45 (2) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l. Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze pentru Municipiul Bacău, Situațiile financiare aferente anului 2018, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea se comunică Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împuternicirilor Municipiului Bacău în AGA Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentm verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

r           • • z        x            9                      9CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVJCI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRĂREA NR. 186 DIN 30.05.2019

SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2018

 • • RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 • • RAPORTUL ANUAL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE DIN

CADRUL CONILIULUI DE ADMINISTRAȚIE • RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE

ANUALE ÎNTOCMITE LA 31.12.2018


ȘEDINȚĂ

5                        9


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


COMPARTIMENT

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

Isabela PINTILIE


Bifatiaumai dacă este cazul:

Q Mari Contribuabili care depun bilanțul la București          |

Q Sucursala                                             |

[2] GIE- grupuri de interes economic                          |

[2J Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris    |


S’fifi? aion 0'3 04 2019 Tip situație financiară: BL


(• An C Semestru


Anul 2018


Entitatea SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE SA BACAU


Suma de control


2.000.000


CJ <»

Județ

Sector

Localitate

Bacau

BACAU

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.         Telefon

CONSTANTIN ENE

L

II


Număr din registrul comerțului

J4/4/2017

Cod unic de înregistrare

3

6

8

8

6

4

3

0

Forma de proprietate

34 îodatatl po acțiuni


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderenta efectiv desfășurată (cod sl denumire clasa CAEN)


8130 Activități de întreținere peisagistică

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


r Raportări anuale


interj

S

3


1. entitățile care^iToptat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991_________

| | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

ZZ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state ____________________________________________________________________________I—I aparținând Spațiului Economic European____________________________ Situațiile financiare anuale încheiate Ia 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO-BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


j C /Entități |C Mlcroentități


Entități de I 7 I Interes I.

public


Indicatori:


Capitaluri-total

Capital subscris

Profit/ pierdereADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele


[ZAHARIA NICOLAE


Numele sl prenumele ] ZOTA ELENA CRINACalitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul pr

Jfesional


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? (• DA

C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? C DA      NU


| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [xî j


Formular VALIDATFIO - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2018

Cod 10                                                                           -lei-

Denumirea elementului

Nr.rd. □MFP nr.W 03.01.19

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire țct.201-2801)

01

01

2.CheltuleIlle de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3, Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și   alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

5.300

33.836

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale {ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

06

TOTAL (rd.Ol la 06)

07

07

5.300

33.836

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

326.546

577.351

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814- 2914)

10

10

14.747

32.561

4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

6.Investiții imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7,Actîve corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

341.293

609.

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct.261 -2961)

18

18

2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266-2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

18.083

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

18.083

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

364.676

643.748

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO “pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 +

322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

123.213

194268

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348-- 393 - 3941 -3952)

27

27

77.960

32.664

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +

361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din Ct.4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

TOTAL (rd.26 la 29)

30

30

201.173

226.932

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679*- 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

31

31

858265

732.020

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct 451 **- 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct 425+4282+431 **+436**+437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ^.428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** -496 + 5187)

34

34

4.341

83.670

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 311a 35 +35a)

37

36

862.606

815.690

111. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37+ 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

41

40

1.193.579

1.557.785

' ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

2257.358

2.600.407

G CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

4.677

7.421

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)

44

43

4.677

7.421

Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct 471*)

45

44

O. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1.împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +1624 +1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192+ 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

0

2

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408}

49

48

667.461

336.627

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, Inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct.l 623+ 1626+ 167+1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436™**+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193+5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

240.875

516.617

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

. 53

908.336

853.246

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

1.353.699

1.699.656

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54}

56

55

1.718.375

2.343.404

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentăndu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 + 1681 - 169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 +1624 +1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)

58

57

3, Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale-furnizori (ct.401 +404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

--------------7"^

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 + 451 **»)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437***+4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446***' + 447***+4481 + 455 + 456*** + 4581 +462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56la63)

65

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512+ 1513 +1514+ 1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

J

LVENITURlFN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct.475)țrd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

54.926

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

54.926

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (ct.478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

54.926

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

2.000.000

2.000.000

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cerceta re-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5,Aîte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

2.000.000

2.000.000

11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

35.785

2 Rezerv? statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd.88 Ia 90)

92

91

35.785

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

'“V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATfĂ)      SOLD C (ct 117)

96

95

0

307.619

SOLD D (ct. 117)

97

96

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDC (ct. 121)

98

97

0

625.029

SOLD D (ct. 121)

99

98

281.625

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

625.029

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

1.718.375

2.343.404

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI-TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

1.718.375

2.343.404

Suma de control FIO:     43.708905.,17,1427447.

.           , 1)Sumel&înscrisclaaeertrândțipreluatedincontul26751a2679reprezintâcreanJeleaferente

] Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar ți altor contracte asimilate, precum ți alte creanje Imobilizate, scadente x~*£) Solduri debitoare ale conturilor respective.                  într-o perioadă mai mică de 12 luni,

*3*1 Solduri creditoare ale conturilor respective.                     Se va cotnPleta către entitățile Cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor

publice ți al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea ți actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului ți a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările șl completările ulterioare

ADMINISTRATOR,                           ÎNTOCMIT,


Formular VALIDAT

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20                                                                                     - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06}

01

1.986.611

9.720.360

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

9.720.360

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

1.986.611

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

80.760

0

Sold D

08

0

48.096

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct721+ 722)

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417+7419)

12

49.960

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10+11+12 + 13)

16

2.067.371

9.722.224

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

961.754

2.314.844

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

82.999

197.280

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

1.083.718

3.767.812

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

878.288

3.652.162

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

205.430

115.650

10,a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

14.196

87.405

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

14.196

87.405

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

b.2) Venituri (ct,754+7814)

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 Ia 38)

31

206.345

2.687.691

11,1, Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

32

201.900

2.653.044

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor arte normative specialețct. 635 + 6586*)

33

4.425

34.080

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct, 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli țct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

20

567

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

yjustari privind provizioanele (rd.40 -41)

39

-Cheltuieli (ct,6812)

40

-Venituri (ct.7812)

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

2.349.012

9.055.032

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

43

0

667.192

- Pierdere (rd. 42-16)

44

281.641

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

16

521

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct, 7418)

49

Alte venituri financiare țct.762+764+765+767+768+7615)

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

16

521

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare șl investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct666*)

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

678

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

678

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 52-59)

60

16

0

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

157

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

2.067.387

9.722.745

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59}

63

2.349.012

9.055.710

18. PROFITULSAU PIERDEREA BRUT(Â):

- Profit (rd. 62-63)

64

0

667.035

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

281.625

0

19. impozitul pe profit (ct.691)

66

42.006

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR;

- Profit (rd. 64- 65 - 66 - 67 -68)

69

0

625.029

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

281.625

0

Suma de control F20:  92081.213 /.171427447

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular VALIDAT
Cod 30


DATE INFORMATIVE


la data de 31.12.2018


F30 - pag. 1


- lei -


1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.ra. OMFP nr.10/ 03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

i

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

625.029

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.OS + 09 +15 Ia 17 +18)

04

04

furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

—peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total (rd.10 Ia 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

-contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

ipozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit Rrbugetui de stat, din care;

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17b {301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

28

93

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

59

127


IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

-

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

Redevență miniera plătită la bugetul de statF30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1}

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre aie Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

-subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (Iei)

A

B

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

21.610

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a {302)

Vi. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

-dinfonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

-cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***}

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31,12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care;

48

46

137

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări nscorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (SOS)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)

53

47b (306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51+52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezident)

56

50

- părți sociale emise de rezident)

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,djn care:

58

52

- dețineri de cei puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face In funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct.4091 +4092 + 411+413+418), din care:

64

57

240.551

•eanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, '^_jnsuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct 4092+din ct 411 + din ct 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afdiațl nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliațîi nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct.4091 +din ct. 4092+din ct.411 +din ct.413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

19

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

29.880

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale 431+437+4382)

70

62

29.880

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statuîui(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate Ia termenul stabilit (din ct. 431+ din ci. 433 + din ct 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct. 4424 + din ct 4428 + din ct. 444 + din ct 445 + din ct. 446 + din ct 447 + din ct 4482)

78

70

3.441

29.880

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct 453 4- 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473}, (rd.72 la 74)

79

71

5.676

51.913

- decontări privind interesele de participare ,decontarî cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatîe (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct.461 + din ct.471 + din ct.473+4662)

81 \

I

73

5.676

51.913

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct.461)

ț i

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezldentf

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

86

78

- acțiuni necotate emise de rezident!

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

-obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

92

84

62

12.647

-în lei (ct.5311)

93

85

62

12.647

-în valută (ct.5314)

94

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

1.193.517

1.545.109

- în lei (ct. 5121), din care:

96

88

1.193.517

1545.109

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

- în valută (ct. 5124), din care:

98

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd,93+94)

100

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

-sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+5414)

102

94

Datorii (rd.96+99+ 102+ 103+ 106+ 108+110+ 111 + 116+119+122 + 128)

103

95

908.156

847.570

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),

(rd .97+98)

104

96

-în lei

105

97

- în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624 +

1625)(rd.100+101)

107

99

-în iei

108

100

-în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct 1682)

110

102

F30 - pag.5

Alte împrumuturi șî dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)

111

103

-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție decursul unei valute

112

104

- în valută

113

105

Alte împrumuturi șî datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404+405 + 408 + 419), din care:

116

108

667.461

336.812

-datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu nsafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliațî nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu anliații nerezidenți (din

401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + ^.ct.419)

118

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct 421 +

423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

123.521

252.407

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct, 431+436 + 437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 Ia 115)

120

111

117.174

258351

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

121

112

61.798

149.296

- datorii fiscale in legătură cu bugetul stătului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)

122

113

55.376

103.861

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

123

114

5.194

-alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct, 451)

128

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fîzice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 Ia 127)

132

122

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

- subvenții nereluate Ia venituri (din ct.472)

135

125

-varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

F30 - pag.6

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la cllenți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct, 5186), din care:

138

128

- către nerezidenți

139

128a (31<}

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

2.000.000

2.000.000

- acțiuni cotate 4)

142

131

- acțiuni necotate 5)

143

132

- părți sociale

144

133

2.000.000

2.000.000

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.205)

146

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului aflate în administrare

148

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor â)

151

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

%7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012} 7),

(rd. 142 + 145 +149 +150 + 151 +152}

152

141

2.000.000

X

2.000.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

2.000.000

100,00

2.000.000

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

2.000.000

100,00

2.000.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

- cu capital integral de stat

157

146

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deținut de regii autonome

160

149

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

- deținut de persoane fizice

162

151

- deținut de alte entități

163

152

/!?

F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

- către instituții publice centrale;

165

154

- către instituții publice locale;

166

155

- către alți acționari la carestatul/unitățîle administrativ teritoriale/înstituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați'] indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

^vidende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

- către instituții publice centrale

170

159

- către instituții publice locale

171

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

-dividende/vărsăminte din profitul exercîțiUorfinanciare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

165

mteramare de dșvâdende potrivite LegH

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 8)

177

165a

(312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***«*)

Nr. rd.

Sume (lei}

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ««****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

ADMINISTRATOR,                          ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele                                      Numele si prenumele

•) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de Ia bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținâtori unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin -—* legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr, 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European șl a Consiliului privind producția șî dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Seva completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. t.608/2003/CE a Parlamentului European șî a Consiliului privind producția șl dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicatîn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***“) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile redasifîcateîn sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominala a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate* se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și dj din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 ai Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatatei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente,                                                J‘"~

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an’ șl 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct451)‘.

 • 3) în categoria 'Alte datoriiîn legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)’ nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 6) Seva completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice șl al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizata! bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' Ia rd, 153 -163 în col. 2 și col. 4 entitățile vorînscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea șî funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40                                                                                                - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

I.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

0

0

0

X

0

Alte imobilizări

02

5.300

28.536

X

33.836

Avansuri acordate pentru obilizari necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

5.300

28.536

0

X

33.836

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalații tehnice si mașini

08

339501

333.998

673.499

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

15.800

22.025

37.825

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

' obilizari corporale in curs de

P~dcutîe

13

Investiții imobiliare în curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 Ia 15)

16

355.301

356.023

711.324

lll.Imobilizari financiare

17

18.083

18.083

X

0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

378.684

384.559

18.083

745.160

SITUAȚIA AMORTIZAM! ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

0

0

0

0

Alte imobilizări

20

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

0

0

0

0

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

12.954

83.195

96.149

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

1.054

4,209

5.263

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

14.008

87.404

101.412

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

14.008

87.404

0

101.412

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE


-lei -


Elemente de imobilizări

Nr, rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

(.imobilizări ne corporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

-

TOTAL (rd.32 fa 34)

35

ILImobilizari corporale

Terenuri

36

nstructîi

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluarea resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 Ia 44)

45

III.Imobilizări financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-'' ''TAL (rd.35+45+46)

47


""Suma de control F40:  5151764/171427447


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,ZOTA ELENA CRINA

--------------------------.-------_-----------------------------------------------------------------------


Formular VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent}

Atentie l Selectați mai întâi tipul entitătiî (mari si mijlocii/ mici/ micro) l

Conturi entitati mijlocii si mari


1011 SC(+)F10L.R.81

OK

1

(ultimul rând sau nrxr, rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1RAPORTUL ANUAL

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 2018

CUPRINS

 • 1. Prezentarea generala a Societății. Activitatea desfasurata de Societate în exercițiul financiar 2018

 • 2. Componenta si activitatea Consiliului de Administrație

 • 3. Execuția contractului de mandatai directorului executiv

 • 4. Controlul intern

 • 5. Poziția financiara si rezultatul exercițiului încheiat la 31.12.2018

 • 6. Situația investitionala

 • 7. Aspecte comerciale

 • 8. Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul Societății

 • 9. Prezentarea sintetica a impactului activitatii de baza asupra mediului înconjurător

 • 10. Aspecte legate de domeniul securității si sanatatii in munca

 • 11. Managementul riscului financiar

 • 12. Obiective pentru exercițiul financiar 2019 si proiecția principalilor indicatori financiari

1. Prezentarea generala a Societății Activitatea desfășurată de Societate in exercițiul financiar 2018

A. Prezentarea generala a Societății

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA a fost înființata prin Hotararea Consiliului Local nr.352/06.12.2016, ca societate pe acțiuni cu capital social public, avand acționar unic Municipiul Bacau, prin reorganizarea pe cale administrativa a Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri si a Secției Siguranța Circulației, Deservire Auto si Intervenții operative, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau.

Societatea desfasoara, potrivit legii, in principal, următoarele activitati, pentru asigurarea serviciilor comunitare de utilitati publice: salubrizarea localității, iluminatul public.

Obiectul principal de activitate conform codificării CAEN Rev.(2) este Activitati de întreținere peisagistica caruia ii corespunde clasa CAEN 8130.

Obiecte secundare de activitate conform codificării CAEN Rev.(2j;

S 3900 - Alte servicii de decontaminare;

J 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale;

•f 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații;

s 4311 ~ Lucrări de demolare a construcțiilor;

S 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;

 • 4321 - Lucrări de instalații electrice;

 • 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat;

S 4329 - Alte lucrări de instalații pentru constructii;

S 4333 - Lucrări de pardosire si placare a pereților;

J 4334 - Lucrări de vopsitor ie, zugrăveli si montare de geamuri;

f 4339 - Alte lucrări de finisare;

S 4391 - Lucrări de invelitori, șarpante si terase de construcții;

f 8122 - Activitati specializate de curățenie;

S 9002 - Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole);

f 9329 - Alte activitati recreative si distractive;

J 9609 - Alte activitati de servicii

in Adunarea generala Extraordinara din 08.01.2018, s-a aprobat extinderea obiectului de activitate al Societății, prin introducerea următoarelor coduri CAEN:

S 4299 - Lucrări de constrcutii a altor proiecte inginerești nc.a,;

s 4776- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor si semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate;

S 4622 - Comerț cu ridicata al florilor si al plantelor;

S 7311 - Activitati ale agențiilor de publicitate;

J 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice si software-ului in magazine specializate;

S 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, unităților periferice si software-ului in magazine specializate;

S 5829 - Activitati de editare al altor produse de software;

f 6201 - Activitatinde realizare a software-ului la comanda (software orientat către client);

S 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;

S 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice;

f 9512 - Repararea echipamentelor de comunicații;

J 4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini si echipamente de birou;

4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor;

S 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de construcții si echipamnetelor sanitare si de încălzire;

S 4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou;

f 4613 - Intermedieri in comerțul cu material lemnos si materiale de construcții;

J 4619 - Intermedieri in comerțul cu produse diverse;

S 4615 - Intermedieri in comerțul cu mobila, articole de menaj si de fierărie;

J 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare.

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA este înregistrata Ia Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J04/4/2017 in baza Certificatului de înregistrare nr. B3224781 din 04.01.2017, avand codul unic de înregistrare 3688430. Societatea funcționează ca persoana juridica romana cu sediul social in Bacau, strada Conslaulin Ene nr. 3, judelui Bacau. Sediul face obiectul Contractului de închiriere nr. 69598 din 21.12.2016, încheiat cu Municipiul Bacau; durata contractului este de 5 ani de la 21.12.2016, expirând la data de 21.12.2021.

Forma de organizare este: societate pe acțiuni, tip de societate: SA de tip inchis. Durata Societății este nedeterminata.

Capitalul social subscris este alcătuit din: 2.000.000 lei, aport in numerar, divizat in 200,000 acțiuni la valoarea de 10 lei/actiune, avand drept acționar unic Municipiul Bacau. Capital social subscris este varsat Integral.

S-au luat masuri pentru menținerea condițiilor atașate autorizărilor necesare funcționarii Societății in condiții de legalitate, obținute in exercițiul financiar 2017, respectiv:

J Atestat nr. 12539/21.04.2017 de tip B pentru 'proiectare si executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, branșamente aeriene si subterane, Ia tensiunea nominala de 0.4 kV, emis de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei;

J Autorizație de funcționare nr. 33817/2474/18.07.2017 emisa de Primăria Municipiului Bacau;

J Autorizație sa ni tar-veterinara nr. 8105/28.07.2017 emisa de Direcția Sanitara Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor Bacau;

’Z Autorizație pentru prestări de servicii cu produse de protecție a plantelor clasificate ca T si T+, Xn si Xi nr. 88/28.07.2017, emisa de Autoritatea Naționala Fitosanitara

S Autorizație de Mediu nr. 88 din 11.09.2017 emisa de Agenția pentru protecția Mediului Bacau;

S Certificat Q-8978/17 din 11.09.2017 privind implementarea standardului ISO 9001; 2015;

S Certificat E - 8978/17 din 11.09.2017 privind implementarea standardului ISO 14001:2015;

3o

Autorizație seria A nr. 7510 din 25.10.2017 pentru efectuarea lucrărilor de Proiectare a sistemelor si instalațiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, emisa de Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta;

Autorizație seria A nr. 7516 din 25.10.2017 pentru efectuarea lucrărilor de Proiectare a sistemelor si instalațiilor de limitare si stingere a incendiilor, emisa de Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta;

S Autorizație seria A nr. 7520 din 25.10.2017 pentru efectuarea lucrărilor de Proiectare a sistemelor si instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip ualural-organizat, emisa de Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta;

J Licența de Funcționare nr. 4452/T din 27.11.2017 pentru Proiectare a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efracției.

B. Activitatea desfasurata de Societate in exercițiul financiar 2018

In exercițiul financiar 2018 societatea a desfasurat activitati privind asigurarea serviciilor comunitare de utilitati publice: salubrizarea localității, iluminatul public, execuția de lucrări de construcții civile si construcții de drumuri, reabilitări si modernizări de clădiri publice si civile.

La data de 04.12.2018, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local, s-a semnat Contractul nr. 69786/04.12.2018/2333/04.12.2018 privind delegarea prin concesiune a serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum si a cimitirelor umane din municipiul Bacau. Durata contractului este de 5 ani cu posibilitate de prelungire in condițiile legii. De asemenea, odata cu serviciile propriu-zise, a fost delegata administrarea infrastructurii tehnico-edilitare specifice funcționarii si prestării serviciilor delegate, prin concesionares acesteia, conform inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul component al infrastructurii edilitare, predata pe baza de proces-verbal de predare primire a respectivelor bunuri. Totodată, in vederea prestării serviciilor care fac obiectul prezentului contract se predau mijloacele fixe si obiectele de inventar care fac, de asemenea, obiectul contractului de delegare.

In vederea prestării serviciilor care fac obiectul contractului de delegare s-a concesionat, pe durata contractului, bunul aflat in patrimoniul municipiului Bacau, imobil fosta cazarma militară nr. 2592 din strada Constantei nr. 2, teren in suprafața de 28051 mp la care se adauga construcții in suprafața de 7179, număr cadastral 28732. Potrivit pct. 2.3 din contractul de delegare, concesionarea va opera la momentul predării bunului de către municipiul Bacau in stare de funcționare potrivit destinației sale, aceea de sediu al Societății si baza operaționala.

Activitatea desfasurata de Societate, pana Ia momentul semnării contractului de delegare menționat anterior, s-a concentrat pe diversificarea serviciilor oferite concomitent cu consolidarea poziției pe piața locala. Situația detaliata a poziției financiare si a performantei financiare obținute in exercițiul financiar 2018 sunt prezentate la punctul 4 al raportului nostru.

Cu privire la menținerea condițiilor atașate autorizărilor necesare funcționarii Societății in condiții de legalitate, obținute in exercițiul financiar 2017, respectiv:

S Atestat nr. 12539/21.04.2017 de tip B pentru 'proiectare si executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, branșamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0.4 kV, emis de Autoritatea Naționala de Reglementar? in Domeniul Energiei;

S Autorizație de funcționare nr. 33817/2474/18.07.2017 emisa de Primăria Municipiului Bacau;

J Autorizație sanitar-veterinara nr. 8105/28.07.2017 emisa de Direcția Sanitara Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor Bacau;

S Autorizație pentru prestări de servicii cu produse de protecție a plantelor clasificate ca T si T+, Xn si Xi nr. 88/28.07.2017, emisa de Autoritatea Naționala Fitosanitara

J Autorizație de Mediu nr. 88 din 11.09.2017 emisa de Agenția pentru protecția Mediului Bacau;

S Certificat Q-8978/17 din 11.09.2017 privind implementarea standardului ISO 9001:2015;

S Certificat E - 8978/17 din 11.09.2017 privind implementarea standardului ISO 14-001: 2015;

J Autorizație seria Anr. 7510 din 25.10.2017 pentru efectuarea lucrărilor de Proiectare a sistemelor si instalațiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, emisa de Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta;

J Autorizație seria A nr. 7516 din 25.10.2017 pentru efectuarea lucrărilor de Proiectare a sistemelor si instalațiilor de limitare si stingere a incendiilor, emisa de Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta;

J Autorizație seria A nr. 7520 din 25.10.2017 pentru efectuarea lucrărilor de Proiectare a sistemelor sî instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat, emisa de inspectoratul General pentru Situații de Urgenta;

J Licența de Funcționare nr. 4452/T din 27.11.2017 pentru Proiectare a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției.

Societatea este condusa de Adunarea Generala a Acționarilor care ia decizii cu privire la activitatea Societății. Societatea este condusa in sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din 5 membri si condus de un președinte. Activitatea desfasurata de Consiliul de Administrație in exercițiul financiar 2018 este detaliata Ia punctul 2 al raportului nostru.

Controlul societății

Controlul intern managerial. Necesitatea și obligativitatea organizării controlului intern în entitățile publice sunt reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată,cu modificările și completările ulterioare. Referitor la cerința implementării controlului intern managerial in Societate, in exercițiul financiar 2018, din cauza incertitudinilor legate de a mana rea delegării serviciilor publice, a fluctuațiilor in activitatea societății, a lipsei de personal specializat in domeniu, elaborarea, implementarea si dezvoltarea sistemului de controlului intern managerial a fost amanata pentru exercițiul financiar 2019.

f Controlul gestiunii Societății*, auditul intern si auditul extern. Auditul intern. Activitatea de audit intern a Societății este externalîzata. La nivelul S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., funcția de audit intern este înființată la nivel de Compartiment de audit public intern. La nivelul S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., funcția de audit intern se raportează direct managementului superior (directorului general) al societarii. Compartimentul de audit public intern din cadrul S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a început sa funcționeze in cursul anului 2018, începând cu luna aprilie, când a fost angajat un salariat cu o norma de 10 ore/saptamana. De la data Ia care auditul intern a devenit funcțional, 1 aprilie 2018, au fost efectuate următoarele activitati: 11 misiuni de consiliere cu caracter informai; întocmirea Normelor metodologice specifice societarii; întocmirea Cartei auditului intern; întocmirea procedurilor de planificare anuala si multianuala; întocmirea planului multianual de audit public intern, întocmirea planului anual de audit public intern. Normele metodologice proprii au fosttransmiseîn vederea avizării Primăriei Municipiului Bacau, conform adresei înregistrata cu numărul 46650 din data de 13.12.2018. In exercițiul financiar 2018, Ia nivelul S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., s-au efectuat numai misiuni de consiliere cu caracter informai. La nivelul structurilor de audit public intern din cadrul S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. au fost identificate in cadrul anului 2018, un număr total de 4 activități. Dintre acestea s-a stabilit că un număr de 3 activități sunt procedurabile, ceea ce reprezintă circa 75% din total Activitățile stabilite ca fiind procedurabile sunt următoarele: Misiunile de consiliere; Elaborarea de norme metodologice proprii si a cartei auditului; Planificarea multianuala si anuala a auditului intern. Din cele 3 activități procedurabile s-a emis 1 procedura scrisa, ceea ce reprezintă un grad de emitere al procedurilor de circa 33,33% din total.       Auditul extern. Societatea de Servicii

Publice Municipale Bacău S.A. este întreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip inchis, administrata conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice. Societatea intra sub incidența prevederilor

cuprinse in O.M.F.P. 1802/2014 cu modificările si completările ulterioare, capitolul 10 'Auditul', secțiunea 10.1 'Cerințele generale privind auditul', punctul 563(1), situațiile financiare fiind auditate potrivit legii. Potrivit aAlegii contabilității nr. 82/1991, republicata, Societatea se incadreaza in categoria entităților ale căror situații anuale sunt supuse auditului financiar. Situațiile financiare ale Societății se auditeaza de către auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari. Societatea are încheiat contract de prestări servicii de audit statutar cu SC FIN AUDIT ASSIST SRL Bacau, nr.1/16.12.2016. Consiliul de Administrație a Înregistrat la Oficiul Regisli ului Comerțului numirea auditorului statutar. Auditul situațiilor financiare se efectuează in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si a legislației in vigoare are adrept scop exprimarea unei opinii asupra situațiilor financiare anuale. In opinia auditorului independent, situațiile financiare ale exercițiului financiar 2018 ale Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A, oferă o imagine fidela a poziției financiare a societății precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie.

Controlul financiar de gestiune. In exercițiul financiar încheiat nu a fost organizat si nu s-au desfasurat activitati privind controlul financiar de gestiune privind patrimoniul propriu si bunurile din patrimoniul public si privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale aflate in administrare, in concesiune sau închiriere, motivat de faptul ca, din cauza incertitudinilor care au marcat operațiunile Societății in exercițiul financiar 2018, nu au fost alocate resurse umane si nu a fost aprobat un Plan anual de activitate pe anul 2018.

J Controlul financiar preventiv, Având in vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.119/31.08.1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, ale OMFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, prin Decizia 515/10.11.2017 a Directorului General al Societății, s-a organizat controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea sa devină acte juridice, avand drept scop identificarea operațiunilor care nu respecta condițiile de legalitate si regularitate si prin a căror efectuae s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societății. In vederea acordării vizei de control financiar preventiv in conformitate cu normele in vigoare, toate operațiunile si documentele ce se supun in mod obligatoriu controlului sunt semnate cu certificarea: "Certificat in privința realitatii, regularității si legalității". Activitatea de acordare a vizei de control financiar preventiv este realizata intern , Persoana desemnata pentru exercitarea controlului financiar preventiv efectuează verificarea de forma si fond a operațiunilor din punct de vedere al: conformității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv; economicității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv ; eficacității si eficientei operațiunilor supuse controlului financiar preventiv. In

exercițiul financiar 2018 nu s-au înregistrat refuzuri de acordare a vizei de control financiar preventiv.

Situația litigiilor Societății

In exercițiul financiar 2018, Societatea nu a fost implicata in litigii.

Inventarierea patrimoniului Societății

Inventarierea patrimoniului Societății s-a realizat in baza Decizie a Directorului General, in conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP 2861/1999, a Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, si in baza OMFP 1802/2014, a Manualului politicilor si procedurilor contabile al Societății.

Inventarierea s-a efectuat in perioada 01.01.2019 - 30.01.2019 asupra: bunurilor din patrimoniul Societății; bunurilor apartinand terților, primite in concesionare/inchiriate/in custodie/in folosinta(care nu fac parte din patrimoniul societății).

In urma finalizării acțiunii de inventariere anuala si a analizării rezultatelor inventarierii a fost întocmit Procesul verbal al Comisiei centrale, care a fost avizat de Directorul General al Societății si supus spre aprobare Consiliului de Admnistratie al Societății, in conformitate cu Manualul politicilor si procedurilor contabile al Societății

2. Componenta si activitatea Consiliului de Administrație

Societatea este condusa de Adunarea Generala a Acționarilor care ia decizii cu privire la activitatea Societății.

Societatea este condusa in sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din 5 membri si condus de un președinte.

Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA s-a constituit in structura actuala la data înființării Societății, conform Actului constitutiv.

Componenta Consiliului de Administrație al Societății este următoarea:

 • 1. Ciuhat Del ia Adina - administrator, membru in Consiliul de Administrație, cu puteri depline, atat separat cat si împreuna;

 • 2. Filip Bogdan - administrator, membru in Consiliul de Administrație, cu puteri depline, atat separat cat si împreuna; conform Hotărârii nr. 1/25.01.2017, îndeplinește funcția de președinte al Consiliului de Administrație;

 • 3. Palea Valentin - administrator, membru in Consiliul de Administrație, cu puteri depline, atat separat cat si împreuna;

 • 4. Popa Vlad Ionut - administrator, membru in Consiliul de Administrație, cu puteri depline, atat separat cat si împreuna; Director General;

 • 5. Scortanu Sorin - administrator, membru in Consiliul de Administrație, cu puteri depline, atat separat cat si împreuna;

Pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor mandatului, administratorii au întocmit și prezentat in termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor, un Plan de Administrare a Societății, dar care nu a putut fi pus in practica pe parcursul exercițiului financiar 2018, deoarece, finalizarea procedurii de transfer a a tributi uni lor (delega rea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local din Municipiul Bacau, in conformitate cu prevederile Ordonanței nr.71), care constituie in fapt scopul constituirii Societății a fost aprobata in Consiliul Local, s-a realizat abia in luna decembrie 2018. Din acest motiv, veniturile si cheltuielile bugetului aprobat prin Hotarare de Consiliu Local, nu s au putut realiza la nivelul prognozat Bugetul a fost fundamentat pornind de la premisa ca delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local din Municipiul Bacau, se va realiza la începutul exercițiului financiar 2018 si ca va produce efecte imediate in contul Societății.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfasurat in conformitate cu prevederile:

J Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare;

J Actului Constitutiv al SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA;

S Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului de administrație al SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA;

J O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

J O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativa, actualizata.

La nivelul exercițiului financiar 2018, Consiliul de administrație s-a întrunit in cadrul ședințelor ordinare, cu frecventa lunara sau de mai multe ori in aceeași luna, ori de cate ori a fost necesara luarea de hotarari pentru bunul mers al activitatii desfasurata de Societate. Prezenta administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost transmisa pe e-mail înainte de data fixata pentru ședința.

In anul 2018, Consiliul de administrație al SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA a luat mai multe hotarari, cele mai importante referindu-se Ia probleme de natura organizatorica . Intre hotărârile luate de Consiliul de Administrație pot fi enumerate:

 • >  Hotararea nr. 1 din 09.01.2018, înregistrata sub nr. 50/09.01.2018, privind extinderea obiectului de activitate al societății, prin introducerea in Actul constitutiv de noi coduri CAEN;

 • >  Hotararea nr.l din 18.01.2018, înregistrata sub nr. 54/18.01.2018, privind aprobarea Statului de funcții si meserii si Organigrama societății.

 • >  Hotararea nr.l din 16.02.2018, înregistrata sub nr. 60/16.02.2018, prin care se aproba numirea d-nului Stefanescu ion in funcția de director tehnic precum si nivelul de salarizare pentru aceasta funcție.

 • >  Hotararea nr.l din 02.04.2018, înregistrata sub nr. 64/02.04.2018, prin care se avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018;

 • >  Hotararea nr.l din 24.04.2018, înregistrata sub nr. 74/24.04.2018, prin care au fost aprobate Situațiile financiare pe anul 2017 ale SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA;

 • >  Hotararea nr. 1 din 18.09.2018, înregistrata sub nr. 88/18.09.2018 prin s-a luatact de încetarea Contractului de mandat nr. 25/06.07.2017 încheiat intre Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau si Popa Vlad lonut, prin care l-a fost incredintata funcția de Director General, prin acordul pârtilor, conform prevederilor art9 lit.D "încetarea contractului prin acordul pârtilor". Totodată a fost numit d-nul Zaharia Nicolae - sef Serviciu Strategie, programe, statistica si Prognoza, IT in cadrul Societății, in funcția de Director General pe o perioada determinata de 4(patru luni), respectiv de la data de 18.09,2018 (data încetării mandatului d-nului Popa Vlad lonut) pana la data de 18.01.2019, inclusiv, conform procedurii prevăzute de 0UG109/2011.

 • >  Hotararea nr. 1 din 18.09.2018, înregistrata sub nr. 86/18.09.2018, prin care d-nul Zaharia Nicolae - sef Serviciu Strategie, programe, statistica si Prognoza, IT in cadrul Societarii, in funcția de Director General pe o perioada determinata de 4(patru luni), respectiv de la data de 18.09.2018(data încetării mandatului d-nului Popa Vlad lonut) pana la data de 18.01.2019, inclusiv, conform procedurii prevăzute de OUG 109/2011. De asemenea, s-a aprobat remunerarea Directorului General interimar la același nivel cu cel avut de fostul Director general, Popa Vlad lonut

 • >  Hotararea 3 din 13.11.2018, înregistrata sub nr. 94/13.11.2018 privind modificarea nivelului de salarizare al directorului tehnic.

Obiectivele strategice propuse în Planul de administrare al Societății, include atat obiective de performanta financiara (cum ar fi, fara a se limita la acesta: îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat si Bugetul asigurărilor sociale de stat si fonduri speciale) cat si obiective de performata nefinanciarafde exemplu: asigurarea condițiilor de funcționare a infrastructurii rutiere, explotarea si întreținerea spatilor verzi etc.]

In afara acestor obiective, Consiliul de Administrație a definit prin Planul de Administrare o serie de criterii de performanta, in măsură sa asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale Societarii, după cum urmeaza: Cifra de afaceri; Productivitatea muncii (Producție valorica factura ta/numar mediu de salariati); Gradul de încasare; Soluționarea cererii or/peti ti îl or cetățenilor.

In exercițiul financiar 2018, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art52 din OUG nr. 109/2011. Din cauza faptului ca procedura de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local din Municipiul Bacau, s-a finalizat abia in ultima luna a exercițiului financiar 2018, nu s-au putut atașa valori pentru criteriile de performanta privind activitatea desfasurata de Consiliul de Administrație.

3. Execuția contractului de mandatai directorului executiv

In exercițiul financiar 2018, conducerea executiva a fost asigurata pana la data de 18.09.2018 domnul Popa Vlad Ionut, data la care a încetat Contractul de mandat nr. 25/06.07.2017 încheiat intre Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau SA si Popa Vlad Ionut, prin care i-a fost încredințată funcția de Director General, prin acordul pârtilor, conform prevederilor art.9 lit.d "încetarea contractului prin acordul pârtilor".

Cu aceeași data, 18.09.2018, prin Hotararea nr.1/18.09.2018 a Consiliului de Admnistratieal Societății, d-nul Zaharia Nicolae, sef Strategie, Programe, Statistica si Prognoza, IT, in cadrul Societății, a fost numit in funcția de Director General pe o perioada determinata de 4(patru] luni, respectiv pana la data de 18.01.2019 (inclusiv], perioada in care urma sa se desfasoare selecția Directorului General, conform procedurii prevăzute de OUG 109/2011. Remunerarea Directorului General numit provizoriu a fost stabilita la același nivel pe care l-a detinut fostul Director General al Societății, d-nul Popa Vlad Ionut. Contractul de mandat încheiat intre Societate si Directorul General interimar a imbracat aceeași forma juridica si a inclus aceleași clauze ca cele din Contractul de mandat încheiat intre Societate si Directorul General Popa Vlad IonutContractul de mandat al directorului executiv are ca obiect organizarea, conducerea si gestionarea activităților Societății, respectiv asigurarea managementului logistic si managementul operațional al producției pe baza unor obiective si criterii de performanta, stabilite anual.

In exercițiul financiar 2018, din cauza finalizării procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local din Municipiul Bacau, in conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 71/2002, abia in ultima luna a exercițiului financiar, nu s-au putut stabili valori pentru criteriile de performanta pentru activitatea desfasurata de Directorul General.

Cu toate acestea, activitatea desfasurata de societate in anul 2018, a cunoscut o creștere semnificativa, confirmând așteptările investitorului, rezultatul exercițiului 2018 fiind profit.

4. Situațiile financiare încheiate la 31.12.2018. Poziția financiara si performanta financiara ale Societății

4.1 Situațiile financiare ale SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA au fost întocmite in conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare, emis de Ministerul Finanțelor Publicef'Ordin 1802/2014") si Ordinul 10/2018 din 3 ianuarie2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru f'            reglementarea unor aspecte contabile, si se refera la exercițiul financiar 2018, care

in cepe la 01.01.2018 si se încheie Ia 31.12.2018. La întocmirea situațiilor financiare s-a mai tinut seama de prevederile Legii 31/1991 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, respectiv de Manualul de politici contabile al Societății.

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale. Administratorul Societății a aprobat politici contabile pentru operațiunile derulate, adaptate la specificul activitatii, inclusiv proceduri proprii pentru situațiile prevăzute de legislație.

Principalele politici contabile aplicate la întocmirea si prezentarea acestor Situații financiare sunt prezentate in continuare:

Bazele întocmirii situațiilor financiare

Aceste situații au fost întocmite in conformitate cu:

J Legea contabilității nr. 82/1991 republicata in aprilie 2008(Legea 82"), cu modificările si completările ulterioare;

J Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.l802/2014(w0rdfn 7802") cu modificările si completările ulterioare;

J Ordinul nr. 10 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

J Utilizarea estimărilor.

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate in continuare in politicile contabile.

Moneda de măsurare a situațiilor financiare. Conversia tranzacțiilor in moneda străină

Elementele incluse in Situațiile financiare sunt măsurate in moneda care reflecta cel mai fidel substanța economica a evenimentelor si circumstanțelor relevante pentru Societate ("moneda de măsurare"]. Aceste situații financiare sunt măsurate in lei romanești care este si moneda de măsurare a Societății,

Tranzacțiile Societății in moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Naționala a României ("BNR"] pentru data tranzacțiilor. Soldurile in moneda străină sunt convertite la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilantului(4.6639 RON/1 EUR]. Câștigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor intr-o moneda străină si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda străină sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar.

In aplicarea politicilor contabile Societatea a tinut cont de principiile generale de raportare financiara.

Elementele prezentate in situațiile financiare anuale sunt recunoscute si evaluate in conformitate cu principiile generale de raportare financiara. Astfel, situațiile financiare anuale sunt întocmite cu respectarea următoarelor principii:

J Principiul continuității activității - Acest principiu presupune că Societatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

J Principiul permanenței metodelor - Politicile contabile și metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

S Principiul prudenței - Activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate.

S Principiul contabilității de angajamente - Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute de Societate atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit] și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul intangibiiității. - Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent

f Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii. -Componentele elementelor de active și de datorii sunt evaluate separat

J Principiul necompensării. - Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

J Principiul prevalentei economicului asupra juridicului înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico- financiare se face în conformitate cu realitatea economică.

S Principiul evaluării Ia cost de achiziție sau cost de producție. -Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe

baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție cu excepția reevaluării imobilizărilor corporale.

s Principiul pragului de semnificație - Societatea se poate abate de la cerințele cuprinse în prezentele reglementări referitoare la prezentările de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative

 • 4.2 Poziția financiara a unei întreprinderi este definită de resursele economice pe care le controlează, de structura financiară a activelor, datoriilor și capitalului propriu, de lichiditatea și solvabilitatea valorilor economice și de capacitatea sa de a se adapta la schimbările mediului în care își desfășoară activitatea. Ecuația fundamentala a poziției financiare este de forma: Capital propriu-Activ-Datorii.

Principalii indicatori de bilanț prin care se determina poziția financiara a Societății au următoarele valori la data de 31.12.2018:

Tabel

Nr.

crt

Denumirea indicatorilor

Valoare la

01.01.2018

Valoare Ia

31.12.2018

Variație %

(col.3/col.2)

0

1

2

3

4

1

Active imobilizate nete

364.676

643.748

+76.5%

2

Active circulante

2.257.358

2.600.407

+15.2%

2.1

Stocuri

201.173

226.932

+12.8%

2.2

Creanțe

862.606

815.690

-5.4%

2.3

Casa si conturi la banei

1.193.579

1.557.785

+30.5%

3

Datorii

908.336

815.690

-5.4%

3.1

Datorii cu scadenta de pana la un an

908.336

815.690

-5.4%

4

Cheltuieli în avans

4.677

7.421

+58.7%

5

Capital social subscris si varsat

2.000.000

2.000.000

0,0%

6

Rezerve legale

0

35.785

*

7

Rezultatul net al exercițiului

(281.625)

625.029

*

8

Capital propriu(5-6)

1.718.375

2.334.404

+36.0%

9

Capital propriu(4-3) sau Activ net neangajat în datorii

1.718.375

2.334.404

+36.0%

Analiza comparativa a poziției financiare înregistrata la 31.12.2018 fata de cea inregistrata la 31.12.2017, conduce la constatarea faptului ca in exercițiul financiar 2018 capitalul propriu sau activul neangajat in datorii a crescut in mărime absoluta cu 625.029 lei, corespunzătoare unei creșteri relative de 36%.

Principalii indicatori de bilanț au următoarea structura:

4.1.1 Active imobilizate

în tabelul de mai jos sunt prezentate activele imobilizate Ia valoarea de achiziție la începutul si sfârșitul exercițiului financiar, creșterile si cedările de active imobilizate, ajustările cumulate de valoare la începutul si sfârșitul exercițiului precum si cele înregistrate in cursul anului, mișcările ajustărilor cumulate de valoare datorate cresterii/descresterii valorii activelor imobilizate,

Tabel

Elemente da activ

Valoare bruta ***)

Deprecieri***") (amortizare si provizioane)

Sold la 1 Ianuarie

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 decembrie

Sold la 1 ianuarie

Deprecierea înregistrata in cursul exercițiului

Reduceri sau reluări

Sold la 31 decembrie

0

1

2

3

4=1+2-3

5

6

7

8=5+6-7

Alte imobilizări necorporale

5.300

28.536

0

33.836

0

0

0

0

Terenuri

0

0

0

0

0

0

0

0

Construcții

0

0

0

0

0

0

0

0

Instalații tehnice si ■ asini

339.501

333.998

0

673.499

12.954

83.195

0

96.149

"TUte instalații,utilaje si mobilier

15.800

22.025

0

37.825

1.054

4.209

0

5.263

Avansuri si imobilizări corporale in curs

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

360.601

381.S59

0

745.160

14.008

87.406

0

101.412

Imobilizări financiare

18.083

0

18.083

0

0

0

0

0

Total active imobilizate

378.684

384.559

18.083

745.160

14.008

87.406

0

101.412

în exercițiul financiar 2018, de la înființare, Societatea a achiziționat active fixe in valoare totala de 384.559 lei. Pe grupe de active fixe situația se prezintă astfel:

S Achiziții de imobilizări necorporale (programe informatice si licențe) in valoare de 28.536 lei;

J Echipamente tehnologice în valoare de 237.177 lei;

S Mijloace de transport in valoare de 96.822 lei;

S Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale in valoare totala de 22.025 lei.

In exercițiul financiar 2018, Societatea a amortizat activele fixe conform politicilor contabile aprobate, metoda utilizata fiind metoda amortizării liniare.

4.1.2 Stocuri

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE SA, se înregistrează la sfârșitul exercițiului financiar 2018 cu următoarele stocuri:

- lei

Nr. crt.

Denumire

31.12.2017

31.12.2018

Variație

(col3./coL2)

0

1

2

3

4

1

Materii prime

97.969

133.694

+36.5%

2

Materiale consumabile

22.444

58.564

+60.9%

3

Lucrări si servicii in curs de execuție

77.960

29.864

-61.7%

4

Semifabricate

2.800

2.800

0,0%

5

Ambalaje

0

2.010

6

TOTAL

201.173

226.932

+12.8%

(            Stocurile sunt prezentate, in bilanțul încheiat de Societate la 31.12.2018, la cost

Nu s-au efectuatin exercițiul financiar 2018 ajustări pentru deprecierea stocurilor.

4.1.3 Creanțe

Creanțele societății, in sold la 31.12.2018, se prezintă astfel:

- lei -

Nr.

Crt.

Creanțe

Sold Ia

31

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

decembrie

(col.3+7)

0

1

2

3

4

1

Total din care:

324.360

324.360

0

2

Creanțe comerciale

240.707

240.707

0

3

Creanțe din subvenții

0

0

0

4

Creanțe bugetul de stat

31.740

31.740

0

5

Debitori diverși

51.913

51.913

0

La data bilanțului, Societatea nu prezintă creanțe restante, îndoielnice care sa faca necesara constituirea de provizioane pentru ajustarea de valoare.

La data bilanțului, Societatea inregistreazacreante comerciale in valoare totala de 240.707 lei, din care clienti neincasati - 82.031(principalii clîenti neincasati, după valoare soldului sunt: SC SCHNELL LEITUNG SA - 25.051,15 lei, Municipiul Bacau -16.856,48 lei, SC NAR CREATIVE SRL -17.262,74 lei), respectiv avansuri acordate pentru bunuri si servicii furnizoriior in valoare de 158.656 leifprincipalul debitor din avansuri pentru servicii este SC R&A EVENTS&CONCERTS SRL -158.319,35 Iei).

De asemenea, la 31.12.2018, Societatea înregistrează creanțe in valoare totala de 31.740 lei, reprezentând in principal sume de încasat privind indemnizațiile de asigurări sociale plătite personalului beneficiar, sume pentru care Societatea a depus la Casa de Asigurări de Sanatate Bacau cereri de restituire.

La aceeași data, Societatea înregistrează creanțe din debitori diverși în valoare de 51.912,69 lei, suma reprezentând contravaloarea abonamentelor încasate de Politia Locala Bacau in anul 2018, care, după delegarea serviciului de administrare a parcărilor in municipiul Bacau către Societate, se fac venit la aceasta din urma in exercițiul financiar 2019, pe măsură constatării scadentei abonamentelor achitate, potrivit criteriilor de recunoaștere a veniturilor in contabilitate, pe baza principiului contabilității de angajamente.

4.1.4 Numerar si echivalente in numerar

Numerarul si echivalentele in numerar constau in disponibilități bănești, in solduri Ia banei si investiții in instrumente de pe piața monetara.

In bilanțul încheiat de Societate la 31.12.2018 sunt prezentate următoarele sume, reprezentând numerar si echivalente in numerar:

- lei -

Nr.

Crt.

Elemente de bilanț

31.12.2017 -lei-

31.12.2018

-lei-

Variație (col.3/co!2)

0

1

2

1

Numerar in casa

62

12.647

*

2

Numerar în conturi la banei

L193.517

1.545.138

3

Alte disponibilități si valori

0

0

&

4

Total

1.193.579

1.557.785

30.51%

4,1.5 Capitaluri proprii. Capitalul social

Capitalul social subscris este de 2.000.000 Iei, divizat in 200.000 acțiuni, la valoarea nominala de 10 lei/acțiune. Capitalul social subscris a fost varsat in întregime. în exercițiul financiar care se încheie la data de 31.12.2018 nu au avut loc modificări ale capitalului social.

Structura actionariatului, la data de 31.12.2018, este următoarea:

-lei-

Nr. crt

Elemente

Sume

O

1

2

1

Capital social subscris varsat

2.000.000

2

Număr acțiuni

200.000

3

Valoarea nominala

10

Acționari / Asociati

Nr.

crt

Nume si prenume

Pondere capital social

Procent

Nr. Acțiuni

Capital detinut

1

MUNICIPIUL BACAU

100%

200.000

2.000.000

4.1.6 Datorii

Situația datoriilor pe vechimi este prezentata in tabelul de mai jos:

- lei -

Nr, Crt.

Datorii

Sold la 31 decembrie (col.2+3+4)

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

0

1

2

3

4

5

1

Total din care:

0

O

2

Furnizori

336.627

336.627

0

0

3

Clienti-creditori

2

2

0

0

4

Datorii către personal

252.407

252.407

0

0

5

Datorii la bugetul de stat si bugetele asigurărilor sociale

230.320

230.320

0

0

6

Alte datorii

5.194

5.194

0

0

La data bilanțului, Societatea înregistrează datorii comerciale in valoare de 336.629 lei, principalii furnizori neachitati, după valoarea soldului, fiind: SC NEON LIGHGTING SRL - 145.420,98 lei, SC VIACON SRL - 30.492,20 lei, SC HTI INTERNATIONAL SRL - 27.955,00 lei, SC MIS GROUP SRL - 19.016,20 lei, SC VASION SRL -16.211,52 Iei.

De asemenea, la 31.12.2018, Societatea înregistrează datorii curente către personal si bugetul consolidatal statului, astfel: drepturi nete de natura salariata de 252.407 lei, contribuții sociale reținute de la angajați in suma de 149.296 lei, contribuția asiguratorie de munca datorata de angajator in valoare de 9.600 lei, impozit pe venituri de natura salariilor retinut de la angajați de 25.374 lei, impozit pe profit de 42.006 lei, taxa pe valoare adaugata de 26.881 lei. La aceeași data, Societatea mai datoreaza cu titlu de taxe si varsaminte asimilate suma de 5.194 lei.

4,2 Performanta financiara

La finele anului 2018 societatea SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE SA a obtinut profit net de 625.029 lei.

In exercițiul financiar 2018, Societatea a realizat venituri in valoare totala de 9.722.745 lei, din care cifra de afaceri neta de 9.720.360 lei.

In ceea ce privește rezultatul obținut de Societate, prezentam in continuare principalii indicatori din contul de profit si pierdere încheiat la data de 31.12.2018, comparativ cu indicatorii obținuți in exercițiul financiar 2017:

Tabel

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Valoare la

31.12.2017

-lei-

Valoare la

31.12.2018

-lei-

Variație % (col .3/col.2)

0

1

2

3

4

1

Cifra de afaceri neta

1.986.611

9.720.360

+389.3%

2

Venituri    aferente costului

producției in curs de execuție

80.760

(48.096)

tți

3

Venituri din subvenții de exploatare

0

49.960

*

4

Venituri din exploatare total

2.067.371

9.722.224

+370.3%

5

Cheltuieli de exploatare total

2.349.012

9.055.032

+285.48%

6

Rezultat brut din exploatare

(281.641)

667.035

*

7

Venituri financiare

16

521

8

Cheltuieli financiare

0

678

*

9

Rezultat financiare

16

(157)

*

10

Venituri totale

2.067.387

9.722.745

+370.3%

11

Cheltuieli totale

2.349.012

9.055.710

+285.5%

12

Rezultatul exercițiului înainte de impozitare

(281.625)

667.035

*

13

Impozit pe profit

0

42.006

*

14

Rezultat net al exercițiului

(281.625)

625.029

*

Analiza comparativa a indicatorilor din contul de profit si pierdere înregistrați la 31.12.2018, fata de cei înregistrați la 31.12.2017, conduce la următoarele constatări:

S Cifra de afaceri a crescut de la 1.986.611 lei la 9.720.360 lei, in mărime relativa cu 389.3%;

Veniturile totale ale exercițiului au crescut de la 2.067.387 lei la 9.722.745 lei, in mărime relativa cu 370.3%;

J Cheltuielile totale ale exercițiului au crescut de Ia 2.349.012 lei la 9.055.710 lei, in mărime relativa cu 285.5%;

S Rezultatul exercițiului financiar 2018, înainte de impozitare este profit in valoare totala de 667.035 lei, fata de rezultatul obtînut in exercițiul financiar 2017, pierdere in suma totala de 281.625 lei.

Activitatea Societății este orientata pe armatoarele segmente de activitate: lucrări de construcții, iluminat, dezinsectie, dezinfectiesi deratizare, alte activitati. Raportarea pe segmente este raportarea segmentelor operaționale ale unei entitati in notele explicative la situațiile financiare anuale. Aceasta raportare urmărește sa ofere informații pârtilor interesate de entitate cu privire la rezultatele financiare ale celor mai importante unitati operaționale ale acesteia.

Un segment operațional este o unitate care generează venituri si antrenează cheltuieli. Prin segment de activitate se înțelege o componenta distincta a entitatii care este angajata în furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu, sau a unui grup de produse sau servicii conexe si care este subiectul riscurilor si beneficiilor care sunt diferite de cele din alte segmente de activitate.

Factorii care sunt luati în considerare în determinarea caracterului conex al produselor sau serviciilor sunt, in principal:

 • a) natura produselor si serviciilor;

 • b) natura proceselor de producție;

 • c) tipul sau clasa de clienti pentru produse sau servicii;

In exercițiul financiar care se încheie la 31.12.2018, Societatea a realizat o cifra de afaceri neta de 9.720.360 lei.

Cifra de afaceri, pe segmentele de activitate menționate, se prezintă in exercițiul financiar care se încheie Ia 31.12.2018, după cum urmeaza:

- lei -

Nr.

crt

Segment de activitate

Cifra de afaceri 2018

Sume

(lei)

% din total CA

0

1

2

3

1

Execuție de lucrări - construcții si drumuri

8.128.745

83.62%

2

Activitati de dezinsectie, dezinfectie, deratizare

270.483

2.78%

3

Activitati de proiectare

171.055

1.75%

4

Organizarea de spectacole

794.154

8.18%

5

întreținere peisagistica

184.726

1.90%

6

Întreținere cimitire

142.223

1.47%

7

întreținere parcari

28.974

0.30%

TOTAL cifra de afaceri 2018

9.720.360

100.00%

Cea mai mare parte a cifrei de afaceri e realizata din prestări de servicii si execuție de lucrări realizate in baza contractelor încheiate cu Municipiul Bacau.

Referitor la cheltuielile efectuate in exercițiul financiar 2018, prezentam in continuare elementele de cost cu pondere, asa cum sunt agregate in Contul de profit si pierdere al Societății, întocmit la data de 31.12.2018:

Tabel

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Valoare -Iei-

0

1

2

1

Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile

2.314.844

2

Alte cheltuieli materiale (obiecte de inventar si materiale nestocate)

197.280

3

Cheltuieli cu personalul total, din care:

3.767.812

3.1

Salarii si indemnizații

3.652.162

3,2

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala

115.650

4

Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale si corporalefamortizari)

87.405

5

Alte cheltuieli de exploatare total, din care:

2.687.691

5.1

Cheltuieli privind prestațiile externe

2.653.044

5.2

Alte cheltuieli pentru exploatare

34.647

6

Total cheltuieli pentru exploatare

9.055.032

Asa cum se poate observa, cheltuielile cu pondere sunt: cheltuielile materiale, cheltuielile cu resursa umana si cheltuielile cu prestațiile externe.

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari in anul 2018

1

Indicatori de lichiditate

2017

2018

a

Indicatorul lichidității curente -

Active curente

2.262.035

2.49

2.600,407

3.03

(Indicatorul capitalului circulant)

Datorii curente

908.336

858.972

b

Indicatorul lichidității imediate =

(Indicator test acid)

Active curente-Stocuri

2.060.862

2.26

2.373.475

2.76

Datorii curente

908.336

858.972

0.75

9.720.360

Total active

2.626.712

3.244.155

O analiza comparativa a indicatorilor înregistrați de Societate la 31.12.2018 cu indicatorii înregistrați la 31.12,2017, scot in evidenta următoarele constatări:

Cu privire la indicatorii de lichiditate, se constata o creștere de la 2.43 la 3.03, in cazul lichidității curente, de la 2.26 la 2.76, in cazul lichidității imediate. Valoarea indicatorilor de lichiditate indica o situație optima, respectiv Societatea are capacitatea de a-si achita obligatiîlede plata exigibile. Valoarea optima a cestui indicator este in jur de 1, ea variind in funcție de sectorul de activitate. Rata curenta (                         este un indicator des utilizat in testarea lichidității unei companii,

care reflecta raportul dintre activele circulante disponibile (concretizate in stocuri, creanțe, investiții pe termen scurt, disponibilități bănești) si datoriile curente, cat este mai mare valoarea acestui raport, cu atat mai protejata este poziția creditorilor companiei, O valoare ridicata a acestui indicator ar oferi o mult mai mare protecție împotriva pierderilor potențiale, ce s-ar datora falimentului afacerii. Un excedent semnificativ al activelor curente fata de datoriile curente ar putea fi considerat un mijloc de protecție, in condițiile in care stocurile ar trebui lichidate rapid, iar la colectarea creanțelor s-ar înregistra pierderi sau probleme de recuperare. Practica sugerează ca un nivel de 2:1 este potrivita pentru majoritatea afacerilor, deoarece aceasta proporție ar asigura acoperirea tuturor datoriilor curente prin activele circulante de cel puțin o data. Lichiditatea rapida sau testul acid se calculează utilizând doar o C                       parte a activelor circulante - numerar, echivalente de numerar si

creanțe - care sunt raportate Ia nivelul datoriilor curente. Valoarea acestei rate se considera normala, potrivit uzanțelor internaționale, daca este de 0,8 si 1.

S Cu privire la indicatorii de risc, se constata ca Societatea nu înregistrează riscuri determinate de împrumuturi, gradul de îndatorare fiind egal cu zero.

S Cu privire la indicatorii de gestiune se constata o îmbunătățire globala acestora, respectiv:

• A scăzut numărul de zile pentru încasarea creanțelor, de Ia 157.68 zile la 31.51 zile; Acest indicator arata de cate ori sunt transformate activele in vanzari pe parcursul unui an, sau mai simplu cifra de afaceri la 1 leu active. Viteza de rotatie a creanțelor indica ritmul incasarii creanțelor concretizate in clienti, debitori. Cu cat marimea acestui indicator este mai mica cu atat creanțele se incaseaza mai repede. Acest indicator se exprima in mod concret in numărul de zile in care compania recuperează creanțele.

® A scăzut numărul de zile pentru plata datoriilor, de la 122.63 zile la 33.18 zile. Viteza de rotatie a creditelor-furnizor indica ritmul achitării datoriilor fata de terti ale agentului economic. Valorile mici ale acestui indicator arata ca societatea isi achita obligațiile mai repede. Ca si durata de recuperare a creanțelor, acest indicator exprima in mod concret numărul de zile in care compania isi rambursează datoriile fata de furnizori.

• A crescut viteza de rotatie a activelor imobilizate de la 5.44 ori la 15.10 ori; Acest indicator arata de cate ori sunt transformate activele imobilizate in vanzari pe parcursul unui an, sau mai simplu cifra de afaceri la 1 leu active imobilizate,

® A crescut viteza de rotatie a activelor totale de 0.75 ori la 3.0 ori. Acest indicator arata de cate ori sunt transformate activele in vanzari pe parcursul unui an, sau mai simplu cifra de afaceri la 1 leu active. Cu cat acest indicator este mai mare cu atat este mai bun. In general, sectoarele caracterizate de o rata de rotatie a activelor mai mare au o marja de profit mai mica si invers, cele cu marje de profit mai ridicate au rate de rotatie a activelor mai mici.

5. Situația investitionala

In exercițiul financiar 2018, de la înființare, Societatea a achiziționat active fixe in valoare totala de 384.559 lei. Pe grupe de active fixe situația se prezintă astfel:

J Achiziții de imobilizări necorporale (programe informatice si licențe) in valoare de 28.536 lei;

S Echipamente tehnologice in valoare de 237.177 Iei;

J Mijloace de transport in valoare de 96.822 lei;

•S Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale in valoare totala de 22.025 lei.

6. Aspecte comerciale

Activitățile comerciale includ toate procesele care au legătură cu facturarea și încasarea contravalorii serviciilor si lucrărilor executate către partenerii comerciali.

In exercițiul financiar 2018, principalul partener al Societății a fost Municipiul Bacau, valoarea bruta a lucrărilor facturate către acesta a fost de 11,2 mil.lei, reprezentând 97% din cifra de afaceri realizata deSocietate, La finele exercițiului, Societatea avea de încasat de la acest partener suma de 16.856 lei, care a fost decontata pana la data situațiilor financiare.

Lucrările si serviciile prestate de Societate sunt contractate de la Municipiul Bacau, prin achiziție directa, conform art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Cele mai importante contracte derulate de Societate in exercițiul financiar 2017, prin raportare Ia valoare, sunt:

 • >  Contract de lucrări nr. 69483/14.09.2018 încheiat cu Municipiul Bacau, avand ca obiect "Lucrări de imbracare străzi - covoare asfaltice cu preluare denivelări pe rețeaua de străzi, alei, parcari, platforme din municipiul Bacau - etapa II2018" - valoare contractata 2 mii lei;

 • >  Contract 69409/27.08.2018 încheiat cu Municipiul Bacau, avand ca obiect "întreținere alei parcuri" - valoare contractata - 500 mii lei;

 • >  Contract 68882/18.04.2018 încheiat cu municipiul Bacau, avand ca obiect proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: “Reamenajare intersecție in sistem giratoriu pe străzile Calea Romanului - B-dui Unirii in municipiul Bacau", valoare contractata 3,9 mîLlei, exclusiv TVA;

in ceea ce privește activitatea de achiziții a Societății, aceasta s-a derulat in baza Planului de achiziții publice aprobat la începutul exercițiului financiar 2018.

7. Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul Societății

Societatea a înregistrat in anul 2018 un număr mediu de salariati de 93 pentru care a plătit salarii in suma de 3.767.812 lei, din care cu asigurările si protecția sociala au fost în suma totala de 115.650 lei. Salariul mediu brut lunar Ia nivel de societate a fost in anul 2018 de 3.330 lei. Numărul mediu de salariati pe categorii si salariul mediu pe fiecare categorie se prezintă astfel:

Categorie personal

Sume brute

%

Nr. mediu

Personal

Salariu mediu

brut

1

2

3

4

5

Conducere

143.352

3.85%

1

11.946

Administrativ

722.448

19.44%

12

5.017

Productiv

2.851.012

76.71%

80

2.970

Total salarii brute

3.716.812

100.00%

93

*

In ceea ce privește dinamica si structura personalului in exercițiul financiar încheiat, situația se prezintă după cum urmeaza:

J Număr de angajați la 01.01.2018 - 53 persoane;

J Număr de angajați la 31.12.2018 -127 persoane;

J Contracte noi de munca încheiate in anul 2018 -128 contracte;

Contracte de munca încetate in anul 2018-31 contracte;

J Contracte de munca suspendate in anul 2018 - 3 contracte, din care unul si~a reluat activitatea;

J Personal administrativ la 31.12.2018 -13 persoane din care 13 persoane cu studii superioare;

S Personal productiv la 31.12.2018 - 96 persoane, din care 14 pesoane cu studii superioare si 82 de persoane cu studii medii.

In exercițiul financiar care se încheie la 31.12.2018, Societatea a acordat tichete de masa in valoare de 21.610 lei.

Procesul de recrutare se desfasoara permanent, din cauza fluctuației mari de personal, este transparent si competitiv, el incluzând mai multe etape: identificarea locurilor de munca pentru care urmeaza a se face recrutarea, f            întocmirea si publicarea anunțurilor de recrutare in mediul on linefpe sîte-ul

societății] sau in presa locala si pe site-urile de anunțuri publicitare; comunicarea locurilor de munca vacante la AJOFM Bacau; primirea CV-urilor, tinerea interviurilor, întocmirea formelor de angajare pentru persoanele selectate; comunicarea către AJOFM Bacau a situației locurilor de munca ocupate.

La nivelul societății, drepturile si obligațiile reciproce prevăzute in Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, sunt reglementate in Contractul colectiv de munca inregistratsub nr. 627/28.12.2017.

8, Prezentarea sintetica a impactului activitatii de baza asupra mediului înconjurător

I'


2

Indicatorul de risc


a

Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat

0

0

0

0

Capital propriu

1.718.375

2.337.678


3

Indicatori de activitate (de gestiune)


i’


a

Viteza de rotatie a debitelor-clientî

Sold mediu clienti *365

858.265*365

157.68

839.148*365

31.51

Cifra de afaceri

1.986.6H

9.720.360


b

Viteza de rotatie a creditelor -furnizor

Soldul mediu furnizori *365

667.461*365

122.63

883.654*365

33.18

Cifra de afaceri

1.986.611

9.720.360


c

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri

1.986.611

5.44

9.720.360

15.10

Active imobilizate

364.657

643.748


d

Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri

1.986.611

3.0


Activitatea principala desfasurata de Societate are un impact destul de important asupra mediului. Pentru a contracara efectele activitatii asupra mediului înconjurător, Societatea a stabilit si implementat Sistemul de Management de Mediu, pe care ii aplica in conformitate cu Standardul ISO 14001: 201S pentru următoarele domenii de activitate:

 • >  Proiectare si executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile si industriale, branșamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4kV;

 • >  Activitati de întreținere peisagistica;

 • >  Iluminat public stradal;

 • >  Salubritate;

 • >  Servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare

Certificatul nr. E-8978/17, care atesta implementarea standardului menționat mai sus, a fost emis in data de 11.09.2017 de către organismul de certificare in domeniul calitatii QSCert, spol, s.r.o, rezident in Klimenska 52, Nove Mesto, 11000 Prague, Czech Republic, fiind valabil pana la data de 10.09.2020.

In cadrul Sistemului de Management de mediu implementat la nivel de companie, toate aspectele de mediu sunt identificate atât pentru condițiile de funcționare normală catsi funcționare accidentala si/sau în situații de urgență, determinandu-se, pentru fiecare caz, efectele care pot avea impact semnificativ asupra mediului și cuantificarea acestora. După caz, se face analiza de mediu periodică cu ocazia careia se revizuiesc activitatile si subactivitile generatoare de impact

Identificarea operațiilor, activitatilor, produselor si serviciilor care sunt sau pot fi asociate aspectelor de mediu semnificative identificate si pentru care sunt necesare masuri de control se face în cadrul unei proceduri de control operațional. Masurile preventive si corective, in corelare cu obiectivele si tintel e de mediu sunt concretizate in Programul de Management de Mediu al Societății pentru anul 2018.

Intre acțiunile si masurile pentru imbunatatirea managementului de mediu și prevenirea si/sau limitarea impactului asupra mediului în anul 2018, pot fi enumerate, fara a se limita Ia acestea:

 • >  Indicarea oportunităților de imbunatatire a Sistemului de Management de Mediu (SMM);

 • >  Instruirea personalului cu responsabilități în domeniul mediului, astfel încât cunoștințele profesionale, abilitățile și experiența acumulată sa permită desfășurarea activității de o manieră încât să îndeplinească cerințele SMM;

 • >  Asigurarea cunoașterii și respectării legislației de mediu de către toți angajații companiei;

 • >  Amenajarea de spații pentru depozitarea temporară și colectarea selectivă a deșeurilor;

 • >  Identificarea aspectelor de mediu în toată aria de operare;

 • >  Evidența gestiunii deșeurilor rezultate din activitatea proprie.

9. Aspecte legate de domeniul securității si sanatatii in munca

In materie de securitate si sanatate in munca, politica Societății este orientata pe asigurarea protecției colective prin imbunatatirea locurilor de munca si schimbarea tehnologiilor cu risc de accidentare.

A devenit o prioritate pentru conducerea Societății asigurarea, prin activitati specifice de prevenire si protecție, a celor mai bune condiții pentru desfasurarea procesului de munca, apararea vieții, a integrității fizice si psihice a lucratorilor si a altor participanti la proces.

De aceea, in cadrul responsabilităților asumate, la nivelul Societății s-a întocmit un set de programe si planuri de masuri pentru: prevenirea riscurilor profesionale; informarea si instruirea lucratorilor; asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securității si sanatatii in munca,

S-au desfasurat pe parcursul anului 2018, activitati de identificare si evaluare a riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesionala.

Pe parcursul anului 2018, activitatea din domeniul securității si sanatatii in munca a vizat, in principal, realizarea acțiuni specifice care au contribuit la materializarea masurilor planificate, avand prioritate cele cu caracter tehnic, organizatoric precum si din domeniul sâni tar-medical.

10. Managementul riscului financiar

a. Riscul de credit

Activele financiare care ar putea expune Societatea la riscul de credit sunt, in principal, creanțele. Valoarea creanțelor, mai puțin ajustările pentru depreciere, reprezintă suma maxima a expunerii la riscul de credit

b. Riscul variațiilor de curs valutar

Moneda funcționala a Societății este leul romanescCLEF sau 'RON'J- Expunerea Ia riscul ce decurge din fluctuațiile cursului de schimb valutar apare, de regula, ca urmare a exprimării unor datorii in valuta, valuta care este evaluata la o rata reala a cursului de schimb la data Întocmirii situațiilor financiare. Diferentele rezultate sunt recunoscute de Societate, conform prevederilor legale in materie si politicilor contabile aprobate, in contul de profit si pierdere. In exercițiul financiar 2017, Societatea nu s-a confruntat cu acest risc.

c. Riscul de lichiditate

Neonorarea de către clienti, în condiții normale de afaceri, a obligațiilor fata de Societate conduce la posibilitatea apariției riscului de lichiditate.

Pentru a controla acest risc, Societatea analizeaza si evalueaza periodic, solvabilitatea financiara a clientilor si debitorilor sai, imbunatatindu-si procedurile privind controlul bonității acestora si, mai ales, a procedurilor de recuperare a creanțelor neîncasate in termen, urmând toate demersurile legale. De asemenea, periodic, Societatea corectează valoarea creanțelor prin constituirea de ajustări pentru încasări incerte in realizare.

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbării preturilor pieței, chiar daca aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.Termenul risc de piața incorporează nu numai potențialul de pierdere, dar si cel de câștig. Conform reglementarilor comunitare in materie, statele membre au o larga putere discreționara in ceea ce privește natura serviciilor ce pot fi considerate servicii de interes economic general. Din art. 86(2) al Tratatului CE transpare ca agenții încreditati cu prestarea unor servicii de interes economic general sunt acele întreprinderi carora Ie-a fost impusa realizarea unor obligații ca de exemplu: continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ, adaptabilitate la cerințele consumatorilor, accesibilitate egala la serviciul public, asigurarea sanatatîi si calitatii vieții etc. Aceste activitati sunt identificate de autoritatile publice ca fiind de importanta deosebita pentru populație si nu ar putea fi furnizate sau ar fi furnizate in alte condiții daca nu ar exista o intervenție publica. Potrivit art 43 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente pentru furniarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, precum si pentru întreținerea, exploatarea si funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice si comerciale: mjloacele materiale si financiare necesare desfășurării activitatifor specifice fiecărui serviciu se asigura prin bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor si, după caz, din alocații bugetare. Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub forma de preturi si tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor fornizate/prestate, cu respectarea următoarelor principii: asigurarea autonomiei financiare a operatorului, asigurarea rentabilității si eficientei economice; asigurarea egalitarii de tratament al serviciilor de utilitati publice in raport cu alte servicii de interes general; recuperarea in totalitate de către operatori a costurilor furnizarii/prestarii serviciilor.

11. Obiective pentru exercițiul financiar 2019

Principalii indicatori de buget proiectați pentru exercițiul financiar 2019, se prezintă după cum urmeaza:

 • 1. Venituri totale -15.628 mii lei, din care:

 • a) Venituri de exploatare -15.628 mii lei;

 • 2. Cheltuieli totale -14.817 mii lei, total din care:

 • a)  Cheltuieli cu bunuri si servicii - 9.924 mii lei;

 • b)  Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate - 4 mii lei;

 • c)  Cheltuieli cu personalul inclusiv contribuțiile sociale - 4.220 mii lei;

 • d)  Alte cheltuieli de exploatare 74 mii lei;

 • 3. Rezultatul brut - profit - 811 mii lei;

 • 4. Impozit pe profit - 85 mii lei;

 • 5. Rezultat net- 726 mii lei;

 • 6. Rezerve legale -1 mii lei;

Realizarea obiectivelor strategice asumate prin Planul de Administrare, va fi susținuta de operationalizarea următoarelor priorități la nivelul anului 2018:

 • >  Stabilirea de indicatori de performanța pentru toate verigile organizatorice din cadrul Societății si pentru fiecare angajat, in scopul dea monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de compartiment/secție si la nivel de post;

 • >  Consolidarea si extinderea portofoliului de clienti si de lucrări si servicii care pot fi oferite beneficiarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

RAPORT ANUAL

AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

DIN CADRUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

2018

Cuprins:

 • 1    Prezentarea generală

  • 1.1 Scurtă prezentare a societății

  • 1.2 Cadrul instituțional

 • 2    Structura remunerației administratorilor

 • 3    Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație

 • 4  Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-înterese pentru revocare fără justă cauză.

1 . Scurta prezentare a societății

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. s-a constituit în baza Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.352 din 06.12.2016, având calitatea de persoană juridică română, cu sediul în Bacău, str. Constantin Ene , nr. 3 și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J4/04.01.2017, cod fiscal 36886430, având ca obiect principal de activitate - Activități de întreținere peisagistică,~cod 8130}( conform codificării- CAEN Rev 2).

S.C. Servicii Publice Municipale Bacau S.A. a fost înființată pi‘in reorganizarea pe cale administrativa a Direcției Salubrizare , Agrement, Parcuri si a Secției Siguranța Circulației, Deservire Auto si Intervenții Operative , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau .

Prin HCL nr.434 din 14.11.2018 a Municipiului Bacau s-a atribuit contractul de delegare de gestiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor , străzilor , precum si a cimitirelor umane .

2 . Cadrul instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C.Societatea de Servicii Publice Municipale - S.A , în conformitate cu reglementările art.55 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2018.

Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art 39 alin. (1).

Conform art. 55 (3)din OUG 109/2011, Raportul Anual cuprinde în principal informații privind:

ajstructura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

b)criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație; cjconsiderentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

djeventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; ejinformații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată,

(           cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Conform prevederilor art. 10.8 ale Actului Constitutiv al societarii Comitetul de nominalizare si remunerare va înainta Consiliului de Administrație in mod regulat rapoarte asupra activitatii desfășurate .

Activitatea Consiliului de Administrație, constituit din 5 membri, s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabila societăților comerciale , coroborată cu prevederile O.U.G. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă.

în total, în anul 2018 Consiliul de Administrație al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. s-a întrunit în ședințe de lucru, în cadrul cărora au fost emise hotărâri cu privire la: organizarea societății, numirea directorului general interimar, situația economico-financiară a societăți etc.

Selecția Directorului General, s-a desfășurat conform procedurii prevăzute de OUG 109/2011. Urmare a procesului de selecție, dl. Popa Vlad lonuț a fost numit Director General. Acesta si-a desfasurat activitatea pana la data de 18.09.2018 , când a intervenit demisia acestuia din funcția de Director General. Consiliul de Administrație a procedat, conform propunerii CNR din data de 18.09.2018 , concretizata prin Hotararea nr. 1 din 18.09.2018 , la numirea d-lui Zaharia Nicolae - sef Serviciu Strategie Programe, Statistica si Prognoza , IT in cadrul societății in funcția de Director General pe o perioada determinata de 4 (patru} luni, respectiv de la data de 18.09.2018 ( data încetării mandatului d-lui Popa Vlad Ionut) panaladatade 18.01.2019 (inclusiv) , perioada in care urmeaza procedura de selecție a Directorului General conform de OUG 109/2011 .

Remunerația acestuia a fost stabilita la același cuantum ca si fostul director al societății d-1 Popa Vlad Ionut.

La data de 16.02.2018 CNR propune Consiliului de Administrație , numirea d-lui Stefanescu Ion in funcția de Director Tehnic al societății , precum si un salariul net al Directorului Tehnic de 4.500 lei lunar , emițând in acest sens Hotarareanr. 1 din 16.02.2018 . Ulterior , prin Hotararea nr. 3 din 13.11.2019, Consiliul de Administrație a a aprobat modificarea salariului Directorului Tehnic la suma de 8.550 lei/brut/luna.

Consiliul de administrație a fost numit inca de la înființarea societății prin Actul Constitutiv , in următoarea componenta:

 • 1. Filip Bogdan;

 • 2. Ciuhat Delia Adina ;

 • 3. Palea Valentin ;

 • 4. Popa Vlad Ionut;

 • 5. Scortanu Sorin .

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a fost ales prin Hotararea nr. 1 din 17.05.2017 , in următoarea componenta :

 • -  Dl Filip Bogdan ;

 • -  DL Palea Valentin ;

 • -  Dna Ciuhat Delia Adina

Prin Hotararea nr. 1 din 25.08.2017 a Adunării Generale a Acționarilor s-a numit d-1 Filip Bogdan in funcția de președinte al Consiliului de Administrație .

Mandatul administratorilor a fost pana la data de 21.12.2018 , prelungindu-se pe o perioada de inca 4 luni , perioada in care s-a demarat procedura de selecție prevăzută de OUG 109/2011.

3. Structura remunerației administratorilor

în cursul anului 2018 , Consiliul de administrație s-a întrunit aproape lunar in cadrul ședințelor ordinare. Prezenta administratorilor Ia ședințe a fost de 100%» cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

In perioada ianuarie - decembrie 2018, Consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 8 ședințe lunare și a emis un număr de 17 decizii.

(

Administratorii au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixa lunara bruta pentru executarea mandatului încredințat, respectiv una variabila, conform contractului de mandat încheiat.

Modelul contractului de mandat/administrare a fost aprobat prin Hotararea nr. 1 din 25.08.2017 a Adunării Generale a Acționarilor , desemnandu-se d-1 Gherasim C-tin ca reprezentant AGA , pentru semnarea contractului de mandat in numele si pe seama societății .

în contractul de mandat se arata ca indemnizația fixa bruta lunara si cea variabila va fi stabilita după si in funcție de indicatorii financiari si nefinanciari stabiliți in cadrul documentației de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat, care urmeaza a fi aprobata conform OG 71/2002, respectiv după aprobarea planului de administrare in condițiile si termenul stipulat mai sus.

Administratorii societății nu au beneficiat ne perioada anului 2018 de nicio indemnizație de ședința , nefiind remunerați pentru activitatea desfasurata .

Indemnizația (remunerația) lunara a directorului general a fost stabilită prin Hotararea nr. 1 din 05.07.2017 a Consiliului de Administrație si prin Contractul de Mandat, fiind in cuantum de 9.300 lei venit brut, inclusiv sporuri. La numirea Directorului General interimar s-a pastrat aceeași salarizare , conform Hotărârii nr. 1 din 18.09.2018 a CNR si Hotărârii nr.

1 din 18.09.2018 a Consiliului de Administrație .

3 Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație

Obiectivele și criteriile de performantă ale membrilor consiliului de administrație si directorului general nu au fost stabilite t motivat de faptul ca delegarea serviciilor de administrare a domeniului public al Municipiului Bacau către SSP s-a concretizat abia la sfârșitul anului 2018.

 • 4 Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Numirea administratorilor s-a făcut pe o perioadă de 2 ani, începând cu data înființării societarii, până la data de 21,12.2018 .

Contractul de mandat al directorului general a fost încheiat pe o perioadă de 2 ani, începând cu data de 06.01.2017 , până la data de 04.01.2019 . Asa cum s-a precizat mai sus , la data de 18.09.2018 a intervenit demisia Directorului General Popa Vlad lonut si a fost numit d-1 Zaharîa Nicolae in funcția de Director General, pe o perioada de 4 luni, pana la data finalizării procedurii de selecție prevăzută de OUG 109/2011.

In cazul in care directorul general este revocat din funcție din motive neimputabile lui acesta urmeaza sa fie despăgubit de societate cu o valoare echivalenta cu drepturile bănești cuvenite pana la data expirării mandatului acordat, precum si eventualele despăgubiri solicitate prin instanța de judecata .

Adoptat astăzi 23.04,2019 în ședința Consiliului de Administrație al SC Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau SA.

Comitet de Nominalizare si Remunerare


zVr. înregistrare la Registrul Comerțului: J04/737/2009; CIFRO 25791679

Sediu social: Bacau, str. 9 Mai nr. 15/A/3, cod 600025, jud. Bacau; web: wvnv. finauditassist. ro

Tel/fax; 0722699070/0372874136; e-maik fmaudit assist^ahoo.c&m; office&fmauditassistro

^P@CTUL MOBITO^OLO! OMOEPENOBW

Către,

Acționarii SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA'

CUI: 36886430; J04/4/2017; cap.soc: 2.000.000 RON

Str. Constantin Ene nr. 3, cod 6000015, Bacau, jud. Bacau

Opinie
 • 1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA( ‘Societate J ), cu sediul social in str. Constantin Ene nr. 3, cod 6000015, Bacau, jud. Bacau, identificata prin codul unic de înregistrare fiscala 36886430, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

 • 2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

 • >  Activ net/Total capitaluri proprii: 2.343.404 lei

 • >  Profitul net al exercițiului financiar: 625.029 lei

 • 3. In opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA la data de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu prevederile cuprinse in Ordinul Ministrului Economiei si Finanțelor nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, Legea contabilității nr. 82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul 10 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, corelate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinie
 • 4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ( "ISA ” ], Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului si al Consiliului Europeanf ‘Regulamentul' ) si Legea 162/2017( ‘Legea” ). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea " Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare ” din raportul nostru.

Independenta

Suntem independenți fata de SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabilifcodul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Strategia de audit

Noi am conceput strategia de audit pornind de la determinarea pragului de semnificație si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situațiilor financiare.

Pragul de semnificație

Domeniul de aplicare al auditului a fost determinat in funcție de pragul de semnificație. Un audit este planificat in vederea obținerii unei asigurări rezonabile ca situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative. Aceste denaturări se pot datora fraudei sau erorii. Ele sunt considerate a fi semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situațiilor financiare. Pe baza raționamentului nostru profesional, am determinat anumite limite cantitative pentru pragul de semnificație, inclusiv pragul de semnificație global pentru situațiile financiare luate in ansamblu. Acestea, împreuna cu aspecte calitative, ne-au ajutat la determinarea sferei de aplicare a auditului si in a determina natura, desfasurarea in timp si amploarea procedurilor noastre de audit pentru a evalua efectul denaturărilor, la nivel individual si agregat asupra situațiilor financiare luate in ansamblu.

Obiectivul auditului

Am planificat si efectuat un audit complet pentru anul 2018 asupra informațiilor financiare ale SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE SA.

Continuitatea activității

Conducerea entitatii este responsabila pentru evaluarea si aprecierea premiselor de continuitate pentru întocmirea situațiilor financiare.

Răspunsul nostru a vizat înțelegerea riscurilor de denaLurare semnificativa exisLenLe in legătură cu aserțiunile conducerii pe planul continuității activitatii si am analizat aspecte legate de evoluția SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019, am examinat Proces ele-verb ale si minutele Consiliului de Administrație si Adunărilor Generale ale Acționarilor ale SOCIETATE DE SERVICE PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA, precum si contractele angajate pentru exercițiul financiar 2019.

Analizarea acestor riscuri ne-au condus la aprecierea ca:

® Prezumția de continuitate a activitatii SOCIETATE DE SERVICE PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA luata in considerare la întocmirea situațiilor financiare anuale, asumata de conducerea Societății este una adecvata;

® Noi nu am identificat nici o incertitudine semnificativa care ar putea pune la îndoiala capacitatea SOCIETATE DE SERVICE PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA de a-si continua activitatea intr-un viitor previzibil.

Aspecte cheiede audit
 • 5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

Alte informații - Raportul Administratorilor
 • 6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor SOCIETATE DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera sî aceste alte informații si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

Raportul administratorilor SOCIETATE! DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA este prezentat de la pagina 1 la 31 si nu face parte din situațiile financiare.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informații si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele noastre pe care noi le-am obtinutin timpul auditului, sau daca ele par denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA , am citit si raportam daca acesta a fost întocmit, in toaLe aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile de la pct 489 - 492 din O.M.F.P. nr. 1802/2014 privind Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, respectiv ale O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice.

In baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:

 • a]  Informațiile prezentate in Raportul administratorilor SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b) Raportul administratorilor SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA a fost întocmit in toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile de la pct 489 - 492 din O.M.F.P. nr. 1802/2014 privind Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate respectiv ale O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre cu privire Ia SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat Ia data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor SOCIETATE DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 7. Conducerea SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA este responsabila pentru intocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu prevederile cuprinse in OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situării financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 • 8. In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacîtatii SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

 • 9.  Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

10 Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat; vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

 • 11. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

o Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

o înțelegem controlul intern relevant pentru audit; in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

o Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducerea SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA.

o Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatiL

o Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela,

 • 12. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

 • 13. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

 • 14. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire Ia alte dispoziții legale si de reglementare
 • 15. Am fost numiți auditor statutar prin Actul Constitutiv sa auditam situațiile financiare ale SOCIETATU DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018. Durata totala neîntrerupta a angajamentului nostru este de la data înființării SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

Confirmam ca:

® Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA, pe care l-am emis la aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.

© Nu am furnizat pentru SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele FINAUDIT ASSIST S.R.L. Bacau

Sediul social: strada 9 Mai nr.lS/A/3, cod 600025, Bacau, jud. Bacau

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari

din Romania cu numărul 916/2009

Auditor,

Mihaela - Elena lancu

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 2727/2009

Loc, Bacau,

22.04.2019