Hotărârea nr. 185/2019

Hotărârea nr. 185 din 30.05.2019 privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018 – 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa nr. 157/ 17.04.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 27248/ 14.05.2019 înaintată de Clubul Sportiv Știința Bacău prin care solicită premierea sportivelor echipei de volei feminin și a antrenorilor acestora pentru obținerea locului III la CEV Volleyball Cup - Women;’

 • - Adresa nr. 193/ 17.05.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 27734/ 20.05.2019 înaintată de Clubul Sportiv Știința Bacău prin care solicită premierea sportivilor și a antrenorului acestora pentru obținerea titlului de Campioni Naționali pe echipe seniori la badminton;

 • - Referatul nr. 5288/ 21.05.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune premierea unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018 - 2019 si alocarea echivalentului în lei a sumei de 40.030 euro;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5289/ 21.05.2019;

 • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 5290/21.05.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 785/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 786/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4, și nr.787/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - HCL nr. 147/ 2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată prin HCL nr. 232/ 2008, HCL nr. 204/ 2011, HCL nr. 231/ 2016 si HCL nr. 67 din 28.02.2019;

 • - Prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 18 1 alin. (2) lit. « f » din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și spoitului, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 36 alin. (4) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

 • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art.l 15 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit.„i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

 • - Amendamentul formulat de domnul Consilier Sova - Gâtu Laur, amendament care a fost adoptat.

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a » punctul 6 și art. 45 (2) lit. „a” și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă premierea sportivelor echipei de volei feminin de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorilor acestora pentru locului III la CEV Volleyball Cup - Women cu suma de 105.750 lei, potrivit sistemului de premiere, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART . 2. Se aprobă premierea sportivilor de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorului acestora pentru obținerea titlului de Campioni Naționali pe echipe seniori la badminton cu suma de 82.250 lei, potrivit sistemului de premiere, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumelor mai sus menționate, pentru acordarea premiilor către sportivele echipei de volei feminin de la Clubul Sportiv Stiinta Bacău si a antrenorilor acestora si a sportivilor de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorului acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018 -2019.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Clubului Sportiv Știința Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificareaCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POBo/lCI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.1

LA HOTĂRÂREA NR. 185 DIN 30.05.2019

SPORTIVELE ECHIPEI DE VOLEI FEMININ DE LA CLUBUL SPORTIV

ȘTIINȚA BACAU ȘI ANTRENORII ACESTORA

1. Rogojinaru Den isa

Sportiva

2. Cazacu Cristina

Sportiva

3. Falcs Georgiana

Sportiva

4. Kapelovies Alice

Sportiva

5. Koleva Slavina

Sportiva

6. Otasevic Ana

Sportiva

7. Monova Ivelina

Sportiva

8. Sipos Melinda

Sportiva

9. Ciucu Alexandra

Sportiva

10. Guncheva Kristina

Sportiva

11. Filipas Loredana

Sportiva

12. Airoaie Mădălina

Sportiva

13. Matanie Iul ia

Sportiva

14. Grapa Florin

Antrenor

15. Cazacu Aurel

Antrenor

16. Voinea Lucian

Antrenor

17. Manta Melu

Antrenor

 • 9.400 lei (echivalentul a 2.000 euro)

 • 9.400 lei (echivalentul a 2.000 euro)

 • 9.400 lei (echivalentul a 2.000 euro)

 • 9.400 lei (echivalentul a 2.000 euro)

 • 9.400 lei (echivalentul a 2.000 euro)

 • 9.400 lei (echivalentul a 2.000 euro)

 • 9.400 lei (echivalentul a 2.000 euro)

 • 4.700 lei (echivalentul a 1.000 euro)

 • 4.700 lei (echivalentul a 1.000 euro)

 • 4.700 lei (echivalentul a 1.000 euro) 3.055 lei (echivalentul a 650 euro)

 • 1.645 lei (echivalentul a 350 euro)

 • 1.645 lei (echivalentul a 350 euro)

 • 9.400 lei (echivalentul a 2.000 euro)

 • 4.700 lei (echivalentul a 1.000 euro) 3.900 lei (echivalentul a 830 euro)

 • 1.645 lei (echivalentul a 350 euro) 105.891 lei (echivalentul a 22.530 euro)ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 185 DIN 30.05.2019

SPORTIVII ECHIPEI DE BADMINTON DE LA CLUBUL SPORTIV ȘTIINȚA BACAU ȘI ANTRENORUL ACESTORA

 • 1. Ciobotaru Robert

 • 2. Cojocaru Daniel

 • 3. Droanca Matei

 • 4. Ionașcu Cătălin

 • 5. Milon Alexandra

 • 6. Ganga Vlada

 • 7. Milon Bogdan

TOTALSportiv       18.800lei (echivalentul a 4.000 euro)

Sportiv       18.800 lei (echivalentul a 4 000 euro)

Sportiv       2.350 lei (echivalentul a  500 curo)

Sportiv       2.350 lei (echivalentul a  500 euro)

Sportiv      18.800 lei (echivalentul a 4.000euro)

Sportiv        4.700lei (echivalentul a l.OOOeuro)

Antrenor 16.450lei (echivalentul a 3.500 euro) 82.250 lei (echivalentul a 17.500 euro)

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ

NICOLAE- OVIDIU POPQVI