Hotărârea nr. 184/2019

Hotărârea nr. 184 din 03.05.2019 privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2019 aferente fiecărui membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacău – ADIB.

HOTĂRÂREA NR. 184 DIN 03.05.2019 privind aprobarea cotizației pentru anul 2019

aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare

Bacău - ADIB

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău- ADIB, nr. 879/ 26.11.2018, nr.247/ 12.04.2019, nr.255/ 16.04.2019 și nr.280/ 24.04.2019, înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr.44856/ 27.11.2018, nr.25086/ 15.04.2019, nr.25341/ 16.04.2019 și nr. 26036/ 24.04.2019, prin care solicită acordul cu privire la majorarea cotizației aferentă anului 2019 în vederea finalizării studiului/expertiză a condițiilor/situațiilor în care se află conducta de aducțiune apă brută Valea Uzului și aprobarea cotizației anuale la Asociație;

-Referatul nr. 4525/24.04.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2019 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată sub nr. 4526/24.04.2019;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 4527/24.04.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.780/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.781/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.782/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 783/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 784/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 46 alin.(l), lit."a" a O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 8 alin. (3) lit."c" a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 12 alin.(l) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Dispozițiile art.35 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l33/2008 privind aprobarea participării Municipiului Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB” si ale Statutului 9                                         5                                                                                                                                                                9

“ A capiA&     zrdfqr'p» întprprviYnimtara Rofăn _ A FATR”-

A lUWlUtlVl VIV A_X V/Z-J V V/ A VU1 O AII VV1 V          VU1 U A_> VI. VA VA A 1A> JL.JLS -

5                                                                                                                                                               /

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”b” si lit. "d" și ale art. 45 (2) lit."a" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA STE:

5

Art. 1. Se aprobă cotizația anuală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB, în cuantum de 800.000 lei.

Art. 2. Se mandatează dl. Nechita Valy Cristinel, având calitatea de reprezentant al Unității Administrativ Teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare

5                                                                                                                                                                                             9

Intercomunitară Bacău -ADIB, să voteze în conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotărâre, precum și după cum urmează:

  • - Pentru Județul Bacău - 1.000.000 lei;

  • - Pentru localitățile de rangul I - Municipiul Bacău - 800 000 lei;

  • - Pentru localitățile de rangul III cuprinse în Proiectul “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău ” - 20 000 lei ;

  • - Slănic Moldova - 3000 lei;

  • - Comunele cuprinse în Lista de investiții prioritare 2014 - 2020 - 1000 lei;

  • - Comunele fără investiții în infrastructura de apă și canalizare - 100 lei.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIB.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art. 2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ (       CONTRASEMNEAZĂ

ILIE BÎRZU          SECRET UL MUNICIPIULUI BACĂU

/     />                   NI LAE-OVIDIU POPOVICI