Hotărârea nr. 183/2019

Hotărârea nr. 183 din 03.05.2019 privind plata cotizaţiei de membru a Municipiului Bacău către Asociaţia Municipiilor din România pentru anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 183 DIN 03.05.2019

privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa Asociației Municipiilor din România nr. 18178/ 31.01.2019 prin care ne transmit cuantumul cotizației pentrul anul 2019;

-Referatul nr. 4370 din 22.04.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune plata cotizației către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4371/ 22.04.2019; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4372/ 22.04.2019, favorabil ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.775/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.776/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.777/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 778/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 779/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (1) și (9) și ale art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. Se aprobă plata sumei de 98.642,50 lei, reprezentând cotizația de membru a Municipiului Bacău, către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2019.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 3 Hotărârea va fi transmisă Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice, precum și Asociației Municipiilor din România.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal

Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ /* ILIE BÎRZIk


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Nic6t AE-OVIDIU POPOVICI