Hotărârea nr. 182/2019

Hotărârea nr. 182 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Filiala Județeană ”Col. Corneliu Chirieș”, în vederea realizării în comun a Revistei ”Bacăul eroic”, numerele 18 şi 19


HOTĂRÂREA NR. 182 DIN 03.05.2019

privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județeană ”Col. Corneliu Chirieș”, în vederea realizării în comun a Revistei „Bacăul eroic”, numerele 18 și 19

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 9/ 02.04.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 23890/ 02.04.2019 înaintată de Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” - Filiala Județeană ”Col. Comeliu Chirieș” - Bacău prin care ne solicită sprijinul pentru editarea numerelor 18 și 19 din Revista ”Bacăul Eroic”;

-Referatul nr. 4492/ 24.04.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune alocarea sumei de 9.500 lei pentru editarea numerelor 18 și 19 din Revista ”Bacăul Eroic”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4493 din 24.04.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4494 din 24.04.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.772/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 773/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 774/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile ari. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. ”e”, alin. (6), lit. « a », punctul 4, alin. (7), lit. ”a” și alin. (9) și ale art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată:

HOTĂRA STE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația Națională Cultul Eroilor 'Regina Mana”, Filiala Județeană ”Col. Comeliu Chirieș”, în vederea realizării în comun a Revistei ”Bacăul eroic”, numerele 18 și 19, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Contribuția ce revine municipiului Bacău pentru realizarea revistei constă în participarea municipiului Bacău la selecția creațiilor ce vor aparea în revistă, distribuirea revistei în unitățile de învățământ băcăuan și alocarea de la bugetul local a sumei de 9.500 lei.

ART. 3. Alocarea celor 9.500 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județeană „Col. Comeliu Chiries”.

3

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BÎRZU


SECRETAR

NICOJ


CONTRASEMNEAZĂ

RUL MUNICIPIULUI BACĂU OLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 182 DIN 03.05.2019

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I- PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau, având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria”, Filiala Județeană ”Col. Corneliu Chirieș”, denumita in continuare organizator, cu sediul în Bacau, având contul nr. RO82RNCB0026004534620001 deschis la BCR Bacău, Cod Fiscal 4505235, reprezentată prin Paul Valerian Timofte, având funcția de Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si lit”f’ si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

realizării Revistei: Bacăul Eroic.

 • (2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 10.000 lei , din care Municipiul Bacau alocă suma de 9.500 lei

IU. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa participe la selecția creațiilor ce vor aparea în revistă, să distribuie revista în unitățile de învățământ băcăuan și să aloce de la bugetul local suma de 9.500 Iei. Suma va fi virata in contul nr . R082RNCB0026004534620001 deschis la BCR Bacău, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

1. Art 4. (1) Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Filiala Județeană "Col. Corneliu Chirieș”se obliga;

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea intregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria”, Filiala Județeană ”Col. Corneliu Chirieș”isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria”, Filiala Județeană ”CoI. Corneliu Chirieș"se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul"

 • (3) Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria”, Filiala Județeană "Col. Corneliu CIiirieș”se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria”, Filiala Județeană "Col. Corneliu Chirieș”nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel , atunci când Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județeană „Col. Cornel iu Chirieș”:

 • •  nu isi indeplineste fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi indeplineasca aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare Împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se incheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județeană ”CoL Corneliu Chirieș”, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru intreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul inscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute Întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10. Pentru neindeplinirea, indeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria”, Filiala Județeană ”Col. Corneliu Chirieș” isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor par ti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării editării Revistei "Bacăul Eroic”, va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VI.FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in conținu are,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art.14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

vn. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener,

Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMINNECULA

Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria”, Filiala Județeană ”Col. Corneliu Chirieș”

DIRECTOR EXECUTIV MARIANA ZAMFIR

Președinte

Paul Valerian Timofte

Vizat juridic

Anexa la Contractul nr___/____

BUGET

DENUMIRE INDICATORI

CD

ca

2 £

=> i

o

Valoare/

UM

(RON)

Finanțare

Primăria

Municipiului

Bacau

Finanțare

Societatea

Total

1

2

3

4

5

6

1. Cheltuieli

TOTAL GENERAL

‘ •

' r •        „

L •

-•

-

-

Manager proiect


Asistent manager


CONTRASEMNEAZĂ

1 SECRETARI

NICOL^MUNICIPIULUI BACĂU


- OVIDIU POPOVICI


SERVICIUL CABINET PRIMAR