Hotărârea nr. 181/2019

Hotărârea nr. 181 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău, în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Pian ”Frédéric Chopin”, ce se va desfăşura în perioada 09 - 11.05.2019 la Bacău

>/> » •

/./„/ ,J/i
HOTĂRÂREA NR. 181 DIN 03.05.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău, în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Pian „Frederic Chopin”, ce se va desfășura în perioada

09-11.05.2019 la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 23440/ 28.03.2019 înaintată de Asociația „Școala de Pian Dragoș Lungu’’ Bacău prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea Concursului Internațional de Pian „Frederic Chopin’’, în perioada 09 - 11.05.2019, ce va avea loc la sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău;

-Referatul nr. 4411/ 23.04.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău, în vederea finanțării si realizării în comun a Concursului International de Pian „Frederic Chopin”, ce se va desfășura în perioada 09 - 11.05.2019 la Bacău și alocarea de la bugetul local a sumei de 47.364,75 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4412/ 23.04.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4413/ 23.04.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.769/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 770/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 771/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ’’e„, alin. (6) lit. « a », punctul 4 și alin. (7) lit. ”a” și ale art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ STE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația „Școala de Pian Dragoș Lungu’’ Bacău, în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Pian

„Frederic Chopin”, ce se va desfășură în perioada 09 - 11.05.2019 la Bacău, conform Contractului de Asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Contribuția ce revine municipiului Bacău pentru organizarea evenimentului prezentat la art. 1 constă în colaborarea cu membrii coordonatori ai evenimentului, participarea la festivitățile de premiere ale artiștilor și alocarea de la bugetul local a sumei de 47.364,75 lei.

ART. 3. Alocarea celor 47.364,75 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice și Asociației „Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂILIE BÎRZU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 181 DIN 03.05.2019

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Asociația ”ȘcoaIa de Pian Dragoș Lungii”, denumita in continuare organizator, cu sediul în str. Iosif Cocea, nr. 13, sc. A, ap. 14, având contul nr. _____________________________________, deschis la ____________________________;______, Cod Fiscal 307670022, reprezentată prin Dragoș Lungu, având funcția de Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) Iit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si lit”f” si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179,1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

finanțării și realizării în comun a Concursului Internațional de Pian "Frederic Chopin” (09-11.05.2019).

(2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 62.364,75 lei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 47.364,75 lei

m. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1 (1) suma maxima de 47.364,75 lei, să colaboreze cu membrii coordonatori ai evenimentului și să participe la festivitățile de premiere ale artiștilor Suma va fi virata in contul nr . ________________, deschis la ____ intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

1. Art 4. (1) Asociația "Școala de Pian Dragoș Lungu”se obliga :

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1 (1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro. secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Asociația "Școala de Pian Dragoș Lungu” isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația "Școala de Pian Dragoș Lungu” se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația "Școala de Pian Dragoș Lungu”se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Asociația "Școala de Pian Dragoș Lungu” nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au impiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel , atunci când Asociația "Școala de Pian Dragoș Lungu":

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a Început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare impotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se incheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund reali tatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociația "Școala de Pian Dragoș Lungu”, in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru intreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul inscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-I execute Întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația "Școala de Pian Dragoș Lungu”isi va asuma intreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării evenimentului sau ca o consecința a desfășurării Concursului Internațional de Pian "Frederic Chopin" va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al incalcarii drepturilor unei terte parti.

VI.FORTA MAJORA

Ari. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel cq fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța Ia executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art.l4Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VIL LITIGII

Art. 15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener,

Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMIN NECULA

Asociația ” Școala de Pian Dragoș Lungu” Președinte ’

Dragoș Lungu

DIRECTOR EXECUTIV MARIANA ZAMFIR

Vizat juridic

Anexa la Contractul nr__/____

BUGETUL

Concursului Internațional de Pian ”Frederic Chopin”

DENUMIRE INDICATORI

UM / Cantîta te

Valoare/

UM

(RON)

Finanțare

Primăria

Municipiului

Bacau

Finanțare

Solicitant

Total

1

2

3

4

5

6

1. Servicii cazare

7 pers

1 pers=300

X3

nopti=900

6.300

0

6.300

2.  Transport extern jurați - 3 bilete

avion

3 pers

1 bilet Londra -606, 25 ron, 1 bilet

Lyon -1479,25 ron, 1 bilet

Belgrad-1479,25

3564,75

0

3564,75

3. Servicii acordeor

4

800

3200

0

3200

4. Promovare ( elaborare site concurs,design graphic, afișe .program de sala, broșuri, diplome, invitații, mape, bannere.flyere, ecusoane, rechizite juriu pentru concurs)

7800

7800

0

7800

5. Sonorizare

Q w:

1000

3000

3000

6, Pianina Yamaha

1

9000

6000

3000

9000

7. Onorarii membrii juriu

7

1 pers-2500 ron x. 7= 15.000

17.500

0

17.500

8. Premii ( Marele Premiu, I, II, III, premii student si masteranzi)

: " ■ ."~~ •••

0

. . ..

12000

12000

Total General

47.364,75

15000

62.364,75

Manager proiect

.......... — ■Asistent manager

/      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICO1ME - OVIDIU POPOVICI

SERVICIUL CABINET PRIMAR