Hotărârea nr. 180/2019

Hotărârea nr. 180 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Adamas Bacău în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Dans Sportiv “WDSF Bacau Dance Open – ediția a III-a”, ce se va desfăşura în perioada 24 - 26.05.2019 la “Centrul de Afaceri și Expoziții” Bacău

HOTĂRÂREA NR. 180 DIN 03.05.2019

privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Adamas Bacău în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Dans Sportiv “WDSF Bacau Dance Open - ediția a IlI-a”, ce se va desfășura în perioada 24 -26.05.2019 la “Centrul de Afaceri și Expoziții” Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 25082/ 15.04.2019 înaintată de Asociația Club Sportiv Adamas Bacău prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea Concursului Internațional de Dans Sportiv “WDSF Bacau Dance Open - ediția a IlI-a”, ce se va desfășură în perioada 24 -26.05.2019 la “Centrul de Afaceri și Expoziții” Bacău;

-Referatul nr. 4517/ 24.04.2019 înaintat de Birou Aprovizionare și IT prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Adamas Bacău în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Dans Sportiv “WDSF Bacau Dance Open - ediția a IlI-a”, ce se va desfășura în perioada 24 - 26.05.2019 la “Centrul de Afaceri și Expoziții” Bacău și punerea la dispoziție a Pavilionului Expozițional din cadrul “Centrului de Afaceri și Expoziții” Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4518/ 24.04.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4518/ 24.04.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.765/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.766/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 767/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 768/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

/\

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 6 și alin. (7) lit. ”a” și ale art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA STE:

9

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Adamas Bacău în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Dans Sportiv “WDSF Bacau Dance Open - ediția a IlI-a”, ce se va desfășura în perioada 24 -26.05.2019 la “Centrul de Afaceri și Expoziții” Bacău.

ART. 2. Contribuția ce revine municipiului Bacău în vederea susținerii evenimentului prezentat la art. 1 constă în punerea la dispoziție a Pavilionului Expozițional din cadrul “Centrului de Afaceri și Expoziții” Bacău în perioada 21.05 - 26.05.2019.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice, Biroului Aprovizionare și IT și Asociației Club Sportiv Adamas Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


i       CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

nicoiAe-ovidiu popovici