Hotărârea nr. 18/2019

Hotărârea nr. 18 din 31.01.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr. 68507 din 24.05.2011 încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA BLAGA ANGELICA, reprezentant legal al C.M.I. DR. BLAGA ANGELICA pentru spaţiul cu destinaţia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Bicaz, nr. 7 - 9

HOTĂRÂREA NR. 18 DIN 31.01.2019

privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68507 din 24.05.2011 încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA BLAGA ANGELICA, reprezentant legal al C;M.I. DR. BLAGA ANGELICA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea D-nei Blaga Angelica, reprezentant legal al C.M.I. DR. BLAGA ANGELICA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 16075/03.01.2019;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3/19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Contractul de concesionare nr. 68507/24.05.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Blaga Angelica, reprezentant legal al C.M.I. DR. BLAGA ANGELICA;

-Decizia nr. 2/10.12.2018 a Biroului Consiliului Colegiului Medicilor Bacau;

-Avizul nr. 21709/20.12.2018 emis de Direcția de Sanatate Publica Județeană Bacau;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari cu nr. 592 din 17.01.2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr.593 din 17.01.2019; -Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.594 din 17.01.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 73/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 74/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 75/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 76/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si ale art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Consiliilor locale, modificata si completata;

- Prevederile art. 391(8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata; -Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. «b» si ale art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « a » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68507/24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Blaga Angelica, reprezentant legal al C.M.I. DR. BLAGA ANGELICA, cu sediul in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9 pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9, format din 8 încăperi in

suprafața totala de 90,36 m.p. si teren in suprafața totala de 31,81 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie pentru anul 2019, incepand de la data de 19.02.2019.

ART. 2 - Contractul de concesionare inceteaza de plin drept in situația in care adjudecarea prin licitație publica pentru vanzarea spațiului cu destinația cabinet medical si a terenului aferent acestuia are loc inainte de expirarea perioadei de 1 an.

ART. 3 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68507/24.05.2011, raman neschimbate.

ART.4 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa Încheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68507/24.05.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Blaga Angelica, reprezentant legal al C.M.I. DR. BLAGA ANGELICA.

ART. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI