Hotărârea nr. 179/2019

Hotărârea nr. 179 din 03.05.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 342/ 2018 prin care s-a aprobat asocierea municipiului Bacău cu Asociația Unlimited Connections din Bacău, în vederea realizării în comun a monumentului de for public ”România Biruitoare” în Parcul Catedralei, B-dul Unirii nr. 3

A           €<if<

'"'&<• /f ff/           (l■/0 rluHfcr‘/<ff//f/'


HOTĂRÂREA NR. 179 DIN 03.05.2019

privind modificarea și completarea HCL nr. 342/ 2018 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Unlimited Connections din Bacău, în vederea realizării în comun a monumentului de for public "România Biruitoare” în Parcul Catedralei, B-dul Unirii nr. 3

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 25897/ 23.04.2019 înaintată de Asociația Unlimited Connections prin care solicită modificarea și completarea Contractului de asociere -Anexă la HCL nr. 342/ 2018;

-Referatul nr. 78152/ 24.04.2019 înaintat de Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care propune modificarea și completarea HCL nr. 342/ 2018 prin care s-a aprobat asocierea municipiului Bacău cu Asociația Unlimited Connections din Bacău, în vederea realizării în comun a monumentului de for public ”România Biruitoare” în Parcul Catedralei, B-dul Unirii nr. 3; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4505/ 25.04.2019;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 4506/ 25.04.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.761/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 762/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 763/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 764/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 15 lit. ”a” din Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată ;

-Prevederile art. 4 lit. ”d” și art. 5 din Legea nr. 120/ 2006 a monumentelor de for public, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 4 și alin. (7) lit. ”a” și ale art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ STE:

a                                                                                                                     ’

ART. 1. Se modifică Anexa la HCL nr. 342/ 2018 după cum urmează :

  • (1)   Părțile contractante

”Asociația Unlimited Connections, cu sediul în municipiul Bacău, Str. Calea Mărășești, nr. 80, sc. A, d]J. -f, ju.ucțui DdtdU, avauu CUULUl 11T. KuUOJXĂ.DJWUUUUUVUI OO / UUJV UCbClllb Id. JCVdJLllClSCll DdllK, Cod Fiscal 26361483, reprezentată prin Oana-Elena Radu, având funcția de Președinte”.

  • (2)   Art. 1 alin. (1) va avea următorul conținut:

”Art.l (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților în vederea realizării monumentului de for public intitulat „România Biruitoare” ;

Municipiul Bacău împuternicește în mod ferm și irevocabil Asociația Unlimited

Connections să procedeze la:

  • - obținerea autorizației de construire, în vederea realizării monumentului de for public „România Biruitoare”, pe suprafața de teren astfel cum a fost evidențiată în planul de situație. Ulterior edificării și inaugurării monumentului „România Biruitoare”, acesta va fi donat Municipiului Bacău, care va deveni astfel beneficiarul final al investiției;

  • - obținerea in prealabil a tuturor avizelor si acordurilor necesare realizării lucrărilor menționate anterior;

  • - efectuarea lucrărilor prin contractarea acestora cu un antreprenor la alegerea Asociației Unlimited Connections, urmând ca lucrările sa fie plătite exclusiv de către aceasta.”

  • (3)   Art. 4.1 lit. ”f’ va avea următorul conținut:

”f) obținerea autorizației de construire, în vederea realizării monumentului de for public „România Biruitoare”, pe suprafața de teren astfel cum a fost evidențiată în planul de situație.”

  • (4)   Art. 4.2. lit. ”a” și lit. ”b” vor avea următorul conținut:

”a) Municipiul Bacău, prin reprezentanții săi legali, se obligă ca, în termen legal, după data depunerii documentației complete conform legislației specifice, să emită autorizația de construire pentru Asociația Unlimited Comiections, în vederea edificării monumentului de for public „România Biruitoare;

b) Municipiul Bacău se obligă să pună la dispoziția Asociației Unlimited Connections împuternicirile și oricare alte acte juridice prevăzute de lege necesare demarării, efectuării și finalizării lucrărilor de realizare a monumentului de for public „România Biruitoare” de către Asociația Unlimited Connections, prin antreprenorii săi;”

ART. 2. Se completează art. 4.1. din Anexa la HCL nr. 342/ 2018 în sensul introducerii lit. g, care va avea următorul conținut:

”g) să obțină în prealabil toate avizele și acordurile necesare realizării lucrărilor menționate anterior, în vederea realizării monumentului de for public „România Biruitoare”.

ART. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 342/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Asociației Unlimited Connections.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

ȚARUL MUNICIPIULUI BACĂU

TOLAE-OVIDIU POPOVICI