Hotărârea nr. 178/2019

Hotărârea nr. 178 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Centrul de Cultură ”George Apostu”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Zilele Centrului George Apostu”, ce se va desfășura în perioada 09 – 10 mai 2019 la Bacău

)/)

< / /

/(// , X) </<¥///

Xr/z^/X/zX-X( ca/r/ X Q Zi/a af< f/aa/a < //(tcâf/

HOTĂRÂREA NR. 178 DIN 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Centrul de Cultură ”George Apostu”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Zilele Centrului George Apostu”, ce se va desfășura în perioada 09 - 10 mai 2019 la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 23418/ 27.03.2019 înaintată de Centrul de Cultură ”George Apostu” prin care solicită suportarea cheltuielilor de tipărire a revistei ”Vitraliu” și a albumului de artă Dumitru Macovei și onorarii pentru artiștii implicați, de la bugetul local al municipiului Bacău;

-Referatul nr. 4429/ 23.04.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care propune asocierea Municipiului Bacău cu Centrul de Cultură ”George Apostu”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Zilele Centrului George Apostu”, ce se va desfășura în perioada 09-10 mai 2019 la Bacău și alocarea sumei de 30.000 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4430/ 23.04.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4431/ 23.04.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.758/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 759/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 760/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 4 și alin. (7) lit. ”a” și ale art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRA STE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Centrul de Cultură ”George Apostu”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Zilele Centrului George

Apostu”, ce se va desfășură în perioada 09-10 mai 2019 la Bacău, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Contribuția ce revine Municipiului Bacău pentru organizarea evenimentului prezentat la art. 1 constă în mediatizarea evenimentului pe site-ul instituției, punerea la dispoziție a spațiului de afișaj pentru afișele evenimentului și alocarea de la bugetul local a sumei de 30.000 lei.

ART. 3. Alocarea celor 30.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale, pentru realizarea Revistei « Vitraliu », a albumului de artă Dumitru Macovei și plata parțială a onorariilor artiștilor implicați.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Centrului de Cultură ”George Apostu”.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU,       CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU nic6lae-ovidiu POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 178 DIN 03.05.2019

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I.  PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Centrul de Cultură ”George Apostu” Bacău, denumita in continuare organizator, cu sediul în Bacau, având contul nr. ________________________________ deschis la

____________________, Cod Fiscal 4277986, reprezentată prin Barbu Doina, având funcția de Director Interimar

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) Ht”a” si lit”f” si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr.........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

organizării evenimentului "Zilele Centrului George Apostu”, ce se va desfășura în perioada 09 —10 mai 2019.

(2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 34.000 lei , din care Municipiul Bacau alocă suma de 30.000 lei

III. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

z

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1 (1) suma maxima de 30.000 lei, să mediatizeze evenimentul pe site-ul instituție și să pună la dispoziție spațiul de afișaj pentru afișele evenimentului. Suma va fi virata in contul nr . ____________________________________ deschis la ___________________________________, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

1. Art 4. (1) Centrul de Cultură ”George Apostu” Bacău se obliga :

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea intregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de Ia Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Centrul de Cultură "George Apostu” Bacău isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțați.

Art 5. (1) Centrul de Cultură "George Apostu” Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Centrul de Cultură ”George Apostu” Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Centrul de Cultură ”George Apostu” Bacău nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Federația Tinerilor din Bacău:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Centrul de Cultură ”George Apostu” Bacău, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art 10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Centrul de Cultură ”George Apostu” Bacău isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului ”Zilel Centrului George Apostu”, va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VI. FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.-

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta, Art.14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VII. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener,

Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMINNECULA

Centrul de Cultură ”George Apostu” Bacău

ȘEF SERVICIU

Director Interimar

CLEMENTINA VINERICA

BARBU DOINA

Vizat juridic

Anexa la Contractul nr

BUGETUL

Evenimentului "Zilele Centrului George Apostu”

Manager proiectAsistent managerDENUMIRE INDICATORI

UM/

Cantitate

Valoare/

UM

(RON)

Finanțare Primăria Municipiului Bacau

Finanțare

Societatea

Total

1

2

3

4

5

6

1. Tipărirea albumului de artă al artistului "Dumitru Macovei”

1.000

17,5875 lei

17.587,50 lei

17.587,50 lei

2. Ripărirea Revistei Vitraliu, nr. 50

500

17,325 lei

8.662,50

lei

8.662,50 lei

3. Onorarii critic de artă și conferințe, artiști instrumentiști

10 pers.

375

3750 lei

3750 lei

4. onorarii colaboratori și echipa redacțională a revistei Vitraliu

4 pers.

1.000

4000 lei

4000 lei

TOTAL GENERAL

V      :•

.-----------------------------------

30.000 lei

4.000 lei

34.000 lei


SERVICIUL CABINET PRIMAR

LUCIAN