Hotărârea nr. 177/2019

Hotărârea nr. 177 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia Club Sportiv Rally Spirit în vederea realizării în comun a evenimentului RALIUL MOLDOVEI 2019, ediția a IX-a, ce se va desfășura în județul Bacău, în perioada 21- 22 iunie 2019HOTĂRÂREA NR. 177 DIN 03.05.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Rally Spirit în vederea realizării în comun a evenimentului RALIUL MOLDOVEI 2019, ediția a IX-a, ce se va desfășura în județul Bacău, în perioada 21- 22 iunie 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa înregistrată la instituția noastră cu nr. 21779/ 12.03.2019 înaintată de Asociația Club Sportiv Rally Spirit din Onești prin care ne solicită punerea la dispoziție a unor spatii din Centrul de Afaceri Bacau, pentru organizarea evenimentul RALIUL MOLDOVEI 2019, ediția a IX-a, ce se va desfășura în județul Bacău, în perioada 21-22 iunie 2019;

-Referatul nr. 4437/ 23.04.2019 înaintat de Biroul Aprovizionare și IT, prin care se propune punerea la dispoziție a unor spatii din Centrul de Afaceri Bacău, pentru evenimentul RALIUL MOLDOVEI 2019, ediția a IX-a, în perioada 21-22 iunie 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4438/ 23.04.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4439/ 23.04.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.754/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.755/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 756/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 757/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind fmanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 6 și alin. (7) lit. ”a” și ale art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA STE:

5

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Rally Spirit în vederea realizării în comun a evenimentului RALIUL MOLDOVEI 2019, ediția a IX-a, ce se va desfășura în județul Bacău, în perioada 21- 22 iunie 2019.

ART. 2. Contribuția ce revine Municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție a unor spatii din cadrul Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, după cum urmează:

  • - parcarea Centrului de Afaceri și Expoziții, pentru organizarea Parcului de service al raliurilor, joi, 20 iunie (incluzând eliberarea parcării cu o zi înainte);

  • - zona de spațiu verde, ce va fi amenajată ca parcare pentru platformele auto;

  • - toaletele din Pavilion în perioada 17 iunie - 22 iunie;

  • - cele 4 săli de la etajul I ale Centrului de Marketing, împreună cu lobby-ul și balconul și o cameră-depozit, la parterul aceeleasi clădiri, în perioada 17 iunie - 22 iunie (incluzând amenajarea si eliberarea sălilor);

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Biroul Aprovizionare și IT.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Biroului Aprovizionare și IT și Asociației Club Sportiv Rally Spirit din Onești.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE

ILIE•       CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI