Hotărârea nr. 176/2019

Hotărârea nr. 176 din 03.05.2019 privind aprobarea continuării proiectului european ”Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020, proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.149/2018.

HOTĂRÂREA NR. 176 DIN 03.05.2019

privind aprobarea continuării proiectului european „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020, proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.149/2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa cu nr.2685/19.02.2019, înaintată de către Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, privind aprobarea continuării proiectului european”Centrul de informare Europe Direct - Bacău” și aprobarea acordului de principiu privind susținerea proiectului pentru anul 2019, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.20223/22.02.2019;

-Hotărârea Consiliului Local nr.149/2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european ”Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020;

-Referatul nr.3962/11.04.2019, înaintat de către Administratorul Public al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr.3963/11.04.2019, a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul compartimentelor de specialitate, înregistrat cu nr.3964/11.04.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.751/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 752/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 753/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art.34 (1), lit.”i” din Ordonanța de Guvern nr.35/2002 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art.36 (7), lit.”a”, art.45 (2), lit.”a”, art.47 (1), (2) și (3), ale art.l 15 (1), lit.”b” și ale art.l 17, lit ”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l. Se aprobă continuarea proiectului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.149/2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, în vederea derulării proiectului european ”Centrul European de Informare Europe Direct Bacau”, pentru perioada contractuala 2018-2020.

Art.2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a echivalentului în lei a sumei de 10.000 euro, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării activităților proiectului Centrului de Informare „Europe Direct”, pentru anul 2019.

Art.3. Alocarea celor 10.000 euro, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face în baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri, care vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, precum și Universității „Vasile Alecsandri” Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BÎRZU V


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU