Hotărârea nr. 175/2019

Hotărârea nr. 175 din 03.05.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”Mi-e drag de acasă !” din Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Flori de mai”, ce va avea loc la Ateneul Bacău, în data de 18 mai 2019

z- /?/< /./(</ J3" </7f/

f S /           >

Vz r -z/u/Z"/   <<\f/<</   Ftttji fCf/<( f//r/f < /9r/<r///

HOTĂRÂREA NR. 175 DIN 03.05.2019

privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”Mi-e drag de acasă !” din Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Flori de mai”, ce va avea loc la Ateneul Bacău, în data de 18 mai 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) dm Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa nr. 24786/ 10.04.2019 înaintată de Asociația ”Mi-e drag de acasă !” din Bacău prin care solicită sprijinul pentru realizarea evenimentului ”Flori de mai”, ce va avea loc la Ateneul Bacău, în data de 18 mai 2019;

 • - Referatul nr. 4506/ 24.04.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”Mi-e drag de acasă !” din Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Flori de mai”, ce va avea loc la Ateneul Bacău, în data de 18 mai 2019 și alocarea de la bugetul local a sumei de 29.461 lei;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4507/ 24.04.2019;

 • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 4508/ 24.04.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.748/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 749/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 750/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. ”a”, punctul 4 și alin. (7) lit. ”a” și ale art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ STE:

5

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”Mi-e drag de acasă !” din Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Flori de mai”, ce va avea loc la Ateneul Bacău, în data de 18 mai 2019, conform contractului de asociere -Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2. Contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea realizării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre constă în mediatizarea evenimentului pe site-ul instituției, punerea la dispoziție a spațiului de afișaj pentru afișele evenimentului și alocarea de la bugetul local a sumei de 29.461 lei.

ART. 3. Alocarea celor 29.461 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice și Asociației ”Mi-e drag de acasă !” din Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZUi      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU nic6lae-ovidiu POPOVICI

N.O.P./I.D./O.T./EX.1/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 175 DIN 03.05.2019

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.........,...din....................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau, având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Asociația ”Mi-e drag de acasă!” Bacău, denumita in continuare organizator, cu sediul în str. 9 Mai, nr. 15, bl. 15, ap. 2, având contul nr. ____________________, deschis la

______________, Cod Fiscal 3807118, reprezentată prin Gabriela Iștoc, având funcția de Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 aHn. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si lit”f” si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179,1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

n. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

realizării în comun a evenimentului "Flori de Mai” (18 mai 2019).

(2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 32.734 Iei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 29461 lei, mediatizează evenimentul pe site-ul instituție și pune la dispoziție spațiul de afișaj pentru afișele evenimentului.

III.  DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

 • IV.  OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1 (1) cu suma maxima de 29.461 lei. Suma va fi virata in contul nr.________________, deschis Ia

____________________, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr.

1. Art 4 (1) Asociația ”Mi-e drag de acasă!” Bacău se obliga:

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1 (1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

° Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

o La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro. secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Asociația ”Mi-e drag de acasă!” Bacău isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația ”Mi-e drag de acasă!” Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentaie in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația ”Mi-e drag de acasă!” Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Asociația ”Mi-e drag de acasă!” Bacău nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel , atunci când Asociația ”Mi-e drag de acasă!” Bacău:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

« se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte acdvitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociației ”Mi-e drag de acasă!” Bacău, in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

ArL7 Prezentul înscris servește interesul comun ai pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația ”Mi-e drag de acasă!” Bacău isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului ”Flori de mai” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

 • VI.FORTA MAJORA

Art 12 Prin forța majora părțile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art 14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VH. LITIGII

Artl5 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener, Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMINNECULA

Asociația ”Mi-e drag de acasă!” Bacău Președinte

Gabriela Iștoc

ȘEF SERVICIU

CLEMENT1NA VINERICA

/I

Vizat juridic //

Anexa la Contractul nr_________/„________

BUGETUL

Evenimentului "Flori de mai"

DENUMIRE INDICATORI

1 i

O

Valoare/

UM

(RON)

Finanțare Prlmarla Municipiului Bacau

Finanțare

Societatea

Total

1

2

3

4

5

6

1. Orchestra

15.950 iei

15.950 iei

2. Dirijor

4255 iei

4255iel

3. Solista

4255 iei

4255 lei

4. Solist

2128 iei

2.128 iei

5. Prezentator și recitator

1064 iei

1064 lei

6. Personal Tehnic

798 iei

798 iei

7. Cheltuieli promoțlonale (flyere, afișe, Invitații)

1011 lei

1011 lei

8. Cheltuieli administrative (aranjamente florale, servicii copiere)

1589 iei

1589 iei

9. Servicii Financiar • contabile

1684 lei

1684 iei

TOTAL GENERAL

29461 lei

3273 lei

32734 lei

Manager proiectAsistent manager

SEMNEAZĂ


NICIPIULUI BACĂU

VIDIU POPOVICI

SERVICIUL CABINET PRIMAR