Hotărârea nr. 174/2019

Hotărârea nr. 174 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ferestre Deschise din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de a III-a ediție a Conferinţei naţionale ”Creativitatea Cadrului Didactic – de la deziderat la împlinire”, ce se va desfăşura pe data de 10 mai 2019

)

>r/<v//zHOTĂRÂREA NR. 174 DIN 03.05.2019

privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ferestre Deschise din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de a III-a ediție a Conferinței

7                                                                                                                                                         9                                        9

naționale "Creativitatea Cadrului Didactic - de la deziderat la împlinire”, ce se va desfășura pe data de 10 mai 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 12/ 15.04.2019, înregistrată la instituția noastră cu nr. 25140/ 15.04.2019, înaintată de Asocația Ferestre Deschise din Bacău prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea Conferinței;

-Referatul nr. 4501/ 24.04.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care propune acordarea sprijinului pentru organizarea Conferinței;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4502/ 24.04.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4503/ 24.04.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.745/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 746/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 747/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. ”a”, punctul 1 și alin. (7) lit. ”a” și ale art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA STE:

9

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ferestre Deschise din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de a III-a ediție a Conferinței naționale „Creativitatea Cadrului Didactic - de la deziderat la împlinire”, ce se va desfășura pe

data de 10 mai 2019, conform Contractului de Asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Contribuția ce revine municipiului Bacău pentru realizarea conferinței constă în promovarea evenimentului pe site-ul instituției, participarea la work-shopurile din cadrul conferinței, organizarea unei dezbateri în cadrul conferinței și alocarea de la bugetul local a sumei de 3.000 lei.

ART. 3. Alocarea celor 3.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar si Asociației Ferestre Deschise din Bacău.

5                           5

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICQLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 174 DIN 03.05.2019

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I- PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bac au, str. Marasesti nr. 6, județul Bac au , având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau, cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Asociația Ferestre Deschise, denumita in continuare organizator, cu sediul în Bacau, având contul nr. ________________, deschis la Banca ______________, Cod Fiscal

_________________, reprezentată prin Moraru Petronela, având funcția de Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si lit”f* si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

organizării Conferinței naționale Conferinței naționale "Creativitatea Cadrului Didactic — de la deziderat la împlinire”, ce se va desfășura pe data de 10 mai 2019

(2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 6.000 lei , din care Municipiul Bacau alocă suma de 3.000 lei, promovează evenimentul pe site-ul instituției, participă Ia work-shopurile din cadrul conferinței, organizează o dezbatere în cadrul conferinței. IIL DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiu} Bacau se obliga sa aloce proiectul prevăzut la Art. 1 (1) suma maxima de 3.000 lei. Suma va fi virata in contul nr .__________________, deschis la Banca

_________________ intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

1. Art 4. (1) Asociația Ferestre Deschise se obliga :

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea intregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa Înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municiniulbacau.ro. secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Asociația Ferestre Deschise isi asuma intreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația Ferestre Deschise se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația Ferestre Deschise se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Asociația Ferestre Deschise nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au impiedicat sa-si indeplineasca aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

(5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația Ferestre Deschise:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi indeplineasca aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare impotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se incheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund reali tatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociației Ferestre Deschise, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru intreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul Înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația Ferestre Deschise isi va asuma intreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării Conferinței naționale "Creativitatea Cadrului Didactic - de la deziderat la împlinire", va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VI.FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre par ti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice, partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual m termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art.14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VIL LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener,

Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMIN NECULA

Asociația Ferestre Deschise

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Președinte

CLEMENTINA VINERICA

MORARU PETRONELA

Vizat juridic

Anexa la Contractul nr___/

BUGETUL

Evenimentului

DENUMIRE INDICATORI

UM/

Cantitate

Valoare/

UM

(ROM)

Finanțare Primăria Municipiului Bacau

Finanțare

Societatea

Total

1

2

3

4

5

6

1. Afișe

10

10

100

100

2. Diplome

400

1.5

100

500

600

3. Mape

120

5

150

450

600

4. Roii - up

1

250

250

250

5. Consumabile ateliere de creație elevi/ ateliere de formare cadre didactice (carton, creioane colorate, jocuri de creație, tempera, hârtie, etc)

1500

1500

6. Cărți/ volume "Metode și tehnici inovative în învățământul preșcolar și primar”

100

20

1000

1000

2000

7. Servicii foto/ video

500

500

8. Protocol (apă, cafea, etc.)

450

450

\ TOTAL GENERAL

■ •

Manager proiect                                    Asistent manager
f      CONTRASEMNEAZĂ

SECRET UL MUNICIPIULUI BACĂU

AE - OVIDIU POPOVICI