Hotărârea nr. 173/2019

Hotărârea nr. 173 din 03.05.2019 privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social ”Copilăria de azi, viitorul T(inerețe) A(dolescență) U(nici) de mâine!”, finanțat prin reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.

HOTĂRÂREA NR. 173 DIN 03.05.2019

privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social ”Copilăria de azi, viitorul T(inerețe)A(dolescență)U(nici) de mâine!”, finanțat prin reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • • Prevederile Ghidului de finanțare privind acordarea de granturi în cadrul proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău" finanțat de Reprezentanța UNICEF România;

 • • Adresa UNICEF România nr.685 din 29.03.2019 înregistrată la D.A.S. sub nr. 6270 din 04.04.2019;

 • • Referatul nr. 6803 din 15.04.2019 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 6804 din 15.04.2019;

 • • Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 6805 din 15.04.2019;

 • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.738/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 739/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 740/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • • H.C.L. nr. 74 din 04.05.2015 privind aprobarea participării Municipiului Bacău și a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, în calitate de parteneri, împreună cu UNICEF România la proiectul demonstrativ „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău”;

 • • Prevederile art. 1 din Legea nr. 272/2004 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile Legii nr. 18/1990 privind ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile art. 47 alin.(l), ale art. 48 alin.(2), ale art. 61 alin.(2), ale art. 115 alin.(l) lit. “b” art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin (2), alin.(6) lit.”a” pct. 2 și ale art. 45 alin.(2) lit.”a” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA STE:

9

ART.l. Se aprobă participarea Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, la implementarea proiectului social „Copilăria de azi, viitorul T(inerețe)A(dolescență)U(nici) de mâine!,, finanțat de reprezentanța UNICEF România, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre și bugetul proiectului care constituie Anexa nr.l - Cererea de finanțare.

ART.2. Se aprobă sursele de finanțare ale proiectului, confomi anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Municipiul Bacău se obligă să asigure contribuția în bani de 8.000 lei, necesară implementării optime a proiectului.

ART.4. Se împuternicește Directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău să semneze toate documentele legate de obținerea finanțării pentru proiectul aprobat - conform Anexei nr. 3B la Cererea de finanțare.

ART.5. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART.6. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART.7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

N.O.P./C.D./I.A./O.T./EX.1/DS.1-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR.1

LA HOTĂRÂREA NR. 173 DIN 03.05.2019


Cerere de finanțare în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău"

către: (JNICEF România

2019


Titlul proiectului:


Copilăria de azi, viitorul T(inerețe)A(doiescență)U(nici) de mâine!


Solicitantul:

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Comuna/ Orașul:

Bacau

Județul

Bacău


Director,

Carmen Mihaela Diaconu


Consilier Juridic, Iulian Axente


Șef Serviciu Financiar Contabil Buget, Lorena Mazilu


Pagina 1


Cererea de finanțare este completată conform ghidului și semnată, ștampilată și datată

Bugetul proiectului în format Excel ( Anexa 1)

Lista cazuri active și participarea în grupul țintă {Anexa 2)

Declarația pe proprie răspundere este completată, semnată și ștampilată ( Anexa 3)

Actul de împuternicire autentificat este atașat (Anexa 3 B)

Scrisoare de numire a contabilului primăriei drept executor financiar ai proiectului (Anexa 4)

Copia după bilanțul contabil aferentîntregului an fiscal precedent (Anexa 5)

CV-ul coordonatorului de proiect (Anexa 6}

Copia(ile) după convenția(ile) de parteneriat (Anexa 7}

Fișă monitorizare activități microgrant 2019 (Anexa 8)

Chestionar de satisfacție (Anexa 9)

Chestionar de verificare Obiectivul 1, Activitatea 1- „Educație sexuală" (Anexa 10)

Chestionar de verificare Obiectivul 1, Activitatea 2- „Respectarea normelor de igienă" (Anexa 11)

Chestionar de verificare Obiectivul 3, Activitatea 1- „Bariere întâlnite în comunicare dintre elevi și profesori" (Anexa 12)

Chestionar de verificare Obiectivul 3, Activitatea 2- „Hai la școală!" (Anexa 13)

Chestionar de verificare Obiectivul 4, Activitatea 1- „Stop violențaI" (Anexa 14)

Chestionar de verificare Obiectivul 4, Activitatea 2-„Violența, naște violență!" (Anexa 15)

Listă prezență- Copiii din grupul țintă Șc. „Alecu Russo" (Anexa 16)

Listă prezență- Părinții copiilor din grupul țintă Șc. „Alecu Russo" ( Anexa 17)

Listă prezență- Copiii din grupul țintă L.T. „Petru Rareș" (Anexa 18)

Listă prezență- Părinții copiilor din grupul țintă L.T. „Petru Rareș" ( Anexa 19)

Proces-verbal al Consiliului Comunitar Consultativ (Anexa 20)

Pagina 2Informații administrative


Titlul proiectului:


Copilăria de azi, viitorul T(Inerețe)Ă(dolescență)U(nîci) de mâine!


Buget total

Din care


18000 Lei

solicitat UNICEF:                    10000 Lei

contribuție Primăria Municipiului g000 Bacău:


instituții partenere


Centrul de Resurse pentru Adolescenți Bacău Poliția Locală a Municipiului Bacău


Perioada de implementare a proiectului:


Aprilie - Decembrie 2019


Pagina 3
Management de proiect și personal implicat

Coordonator proiect: Carmen Georgeta Fifirig

Coordonatorul proiectului (Nume și prenume, funcția șî principale ie responsabilități)


luarea deciziilor;

coordonarea echipei;

coordonarea activităților din proiect;

supervizarea implementării activităților proiectului;

monitorizarea progresului proiectului în raport cu pianul de activitate; asigurarea publicității proiectului;

colaborarea permanenta cu paf lenerii.

Asistenți sociali comunitari: Ramona-lonelia Bostan, Angeia Cruceru implementarea activităților proiectului;

monitorizarea progresului proiectului în raport cu planul de activitate; colaborarea permanentă cu partenerii ;

desfășoară activitatea de consiliere și sprijin pentru copiii beneficiari în cadrul proiectului.

Asistenți medicali comunitari: Mirela Burghelia, Simona Popescu, implementarea activităților proiectului;

Echipa de implementare (membrii echipei și principalele responsabilități)


monitorizarea progresului proiectului în raport cu planul de activitate; colaborarea permanentă cu toata echipa comunitara: Luminița Stanciu, Teodora Astefănoaiei, Codrina Abaza

participă și coordonează activitățile desfășurate pe tema sănătății;

Mediatori școlari: Andreea Ioana Burac, Cîorcilă Monica

desfășoară activitatea de educare, consiliere și sprijin pentru copiii beneficiari în cadrul proiectului;

organizează activități educative/artistice.

Consilieri școlari: Cioarec Ramona, Marcu Mihaela, Popa Mihaela.

desfasoară activitatea privind non-discrimînarea si valorile sociale . Contabil: Lorena Mazilu

se ocupă cu componenta financiară a proiectului;

realizează managementul financiar strategic și operațional ai proiectului; planifică și gestionează bugetul pe activități;

realizează operațiile financiar contabile aferente proiectului în conformitate cu legislația națională;

întocmește raportarea financiar în conformitate cu documentele de implementare a proiectului.

Alțî specialiști


Agent Poliția Locală: Florin Podoleanu

susține activitatea referitoare la prevenirea consumului de substanțe.

Pagina 4
Grupui țintă

Descriere

Utilizând Aurora pentru selectarea, priorîtîzarea și finalizarea listei de cazuri active pentru anul 2019, discutate și agreate în cadrul echipei comunitare, am stabilit grupul țintă pentru proiectul microgrant „Copilăria de azi, viitorul T{inerețe)Ă(dolescență)U(nîcî) de mâine!".

Pentru Microgramul din 2019, din Municipiul Bacău, sunt selectate Sectorul 2 - Școala Alecu Russo și Sectorul 3 - Liceul Tehnologic Petru Rareș, având un total de 170 persoane vulnerabile provenind din 92 de cazuri active.

Cazurile active reprezintă copiii ce au fost prioritizali de echipa comunildiă și coordonator.

Grupul ținta a fost selectat din cazurile active (Vezi Anexa 2), după următoarele criterii: vulnerabilitate și sub-vulnerabîlîtate, vârsta copiilor, mai mulți frați în gospodărie, acord de participare copii, părinți, repartizare geografică (un număr aproximativ egal pentru fiecare dintre cele două sectoare ale municipiului Bacău).

Prin urmare, celor 170 copii cazuri active, am aplicat criteriile stabilite:

Am selectat adolescenți cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală, adolescenți cu comportament la risc în ceea ce privește consumul de substanțe, rezultând un număr de 6 adolescenți. Am selectat acești adolescenți deoarece comportamentul lor determină potențialele victime colaterale cu care interacționează in cadrul școHi/clasei. Pentru această activitate ne-am propus să formăm un grup de 10 adolescenți, selectând și sub-vulnerabilitatea copîl din familie cu risc de violență asupra copilului, cu vârsta cuprinsă între 10-17 ani.

Am selectat vulnerabilitatea copil nevaccînat rezultând un număr de 4 copii. Pentru desfășurarea activității vor participa ambii părinți, rezultând un număr de 8 adulți.

Am selectat copil cu vârstă de 6-10 ani care nu a fost înscris la școală, copil cu risc de abandon școlar, copil care a abandonat școala rezultând un număr de 11 copii. La această activitate vor participa și părinții acestor copii rezultând un număr de 15 părinți.

Am selectat copil din familie cu risc de violență asupra copiilor, copîl din familie cu risc de neglijare a copilului, rezultând un număr de 37 cazuri. Vor participa 20 părinți implicați în această sub-vulnerabilitate.

Am aplicat criteriul vârstă, selectând doar categoriile 5-9, respectiv 10*17 ani, rezultând un număr de 144 de cazuri (cazuri listate în Anexa nr.2).

Ulterior am aplicat criteriile legate de prezența beneficiarilor, participarea mai multor copii din aceeași gospodărie și acordul de participare (atât din partea părinților, cât și din partea copiilor); Am selectat copii care întruneau toate aceste criterii.

Pentru selecția părinților în grupul țintă, deciziile au fost luate de echipa comunitară în funcție de nevoie, gradul de implicare și acordul de participare și este reflectată în anexa care prezintă grupul țintă pentru proiect.

Am selectat un număr de 20 părinți, structura fiind:

-   8 părinți copii nevaccinați,

12 părinți copii cu risc de abandon școlar, copil cu risc de violență asupra copiilor, copil din familie cu risc de neglijare a copilului.

Pagina 5


în urma aplicării criteriilor de mai sus și în concordanță cu obiectivele propuse, a rezultat un număr de 54 copii care reprezintă grupul țintă.

o

Tabel centralizator: Beneficiari direcțr'/

Copii/adolescențî

Fete

Băieți

TOTAL

Copii cu vârsta sub 1 an

-

-

1-4 ani

-

-

5-9 ani

7

11

18

10-17 ani

14

22

36

TOTAL

21

33

54

Părinți/ principali

Femei

Bărbați

îngrijitori

16

4

20

.... ... .. .

...... .........

.....................--------y    ....

■ ■’    .......... 7.7'7     7’7

7       ,....

. ... .

......      . 7 •..

Copii

Fete

Băieți

TOTAL

Părinți/principali

Femei

Bărbați

TOTAL

îngrijitori

A!ți beneficiari indirecți

Justificarea intervenției

Descrierea vulnerabilităților și a procesului de consultare

Proiectul „Copilăria de azi, viitorul T.A.U. de mâine!" vizează furnizarea de servicii integrate copiilor vulnerabili identificați în baza procesului de recensământ comunitar, asigura comunicarea rezultatelor proiectului la nivelul comunității.

în municipiul Bacău, Structura Comunitară Consultativă - SCC este o structură activa, având cel puțin o întâlnire pe luna, în funcție de numărul de cazuri ce trebuie discutate, numai o mică parte din municipiu fiind cuprinsă în cadrul proiectului desfășurat in colaborare cu Unicef sî anume 5 școli cu străzile arondate lor.

în cadrul SCC au fost discutate cazurile prioritate 0, atunci când acestea au fost identificate și s-au urmat pașii necesari conform legii pentru înlăturarea unei părți din vulnerabilitățile identificate.

Având în vedere faptul că orice caz poate fi adus in atenția SCC în funcție de evoluția sa, în cadrul ședinței din data de 28.03.2019 a fost prezentat proiectul microgrant pentru anul 2019 și activitățile care se vor desfășura în cadrul acestuia. Membrii CCC au fost consultați cu privire la modul de desfășurare a activităților și li s-a prezentat oportunitatea de a participa la unele dintre activități, în funcție de disponibilitatea fiecăruia. Membrii CCC au considerat că orice activitate în interesul copilului este un plus pentru comunitate. Atașăm copie a procesului verbal de ședință nr. 5729 din 28.03.2019 (Anexa 20).

Pentru a elabora activitățile în acord cu nevoile reale ale copiilor, adolescenților și familiilor vulnerabile, dar și pentru a asigura implicarea comunității, s-au făcut consultări cu capiii si părinții în cadrul unor întâlniri de feedback, consultări cu copii si părinții in procesul de furnizare de servicii, întâlnire de lucru cu reprezentanți ai școlilor implicate in proiectul UNICEF, activități de consultare cu copiii și părinții copiilor vulnerabili ce fac parte din grupul țintă, în vederea asigurării parteneriatului cu familia. Atașăm listele de prezență părinți și copii de la cele 2 școli (Anexele 16-19).

Au avut loc consultări cu echipele școlilor ce elaborează propunerea de microgrant implementat la nivelul școlii, astfel încât să fie evitate eventuale suprapuneri. Microgranturile școlilor vizează alte vulnerabilități, un alt grup țintă și au alte activități față de proiectul nostru.

Pagina 6


La Sector 2 Sc. Alecu Russo, au loc următoarele activități: „Cum să îmi păstrez corpul sănatos"(dieta în alimentație), „ Școala din grădina clasei noastre", „Nu ai cum să fii un părinte perfect, fii doar unul iubitor și activ", „Micii actori călătoresc în lumea poveștii", „Bine ai venit adolescență", „De la elevi de gimnaziu, la elev de liceu", „ Unitate și diversitate in Europa".

în Sector 3 L.T Petru Rareș, se vor desfășura următoarele activități: „Laborator de informatică", „Atelierul iepurașului" (confecționare de mărțișoare), „Excursie la Suceava" (cunoașterea istoriei românilor), „Emoțiile din ghiozdan" (cum gestionăm emoțiile la examenele importante), „Farmacia școlii" (activitate desfășurată în laboratorul de biologie), „Festival tradițional gastronomic" (activitate specifică liceului), „Educația, dreptul meu la viitor" (orientare profesională pentru clasa a Vlîl-a).

în urma acestor consultări, a rezultat faptul că nu există suprapuneri de activități cu microgranturile de la nivelul școlilor.

Proiectul include următoarele categorii de activități:

evenimente interactive și întâlniri de informare la nivel comunitar. Temele selectate pentru dezbatere sunt corelate cu principalele vulnerabilități identificate la nivelul comunității, respectiv la nivelul grupului țintă (copii nevaccinați, copii la risc de abandon școlar, adolescenți cu comportament la risc privind consumul de substanțe , copii din familii cu risc de violență asupra copilului, copii cu risc de neglijare a copiilor, copii cu risc de comportament violent);

organizarea unor ateliere de lucru, campanii sau activității de recreere pentru a stimula creativitatea, autocunoașterea, stima de sine, responsabilitatea și dezvoltarea personală a copiilor și adolescenților din comunitate. Acestea sunt organizate cu scopul de a furniza servicii de informare și/sau consiliere prevăzute în planurile de servicii;

furnizarea de servicii de specialitate (socială, medicală, educație) pentru copiii și adolescenții în situații de risc care nu dispun de posibilitatea de a accesa serviciile de care au nevoie;

Se menționează că la cazurile prioritizate pentru anul 2019 activitățile din cadrul microgramului sprijină implementarea planurilor de servicii pentru grupul țintă definit prin înglobarea serviciilor rezultate din Aurora de informare și consiliere într-un mod interactiv, adaptat vârstei copiilor și gradului lor de înțelegere.

Scopul și obiectivele proiectului


Scopul proiectului


îmbunătățirea calității vieții copiilor si părinților lor prin implementarea de servicii integrate la nivel comunitar: educație, sănătate și protecție socială.

L ouiSed


Până la finalul anului 2019, un număr de 40 de copii vor dobândi cunoștințe și

Obiectiv specific 1:

vor ști să identifice riscurile și consecințele la care se supun prin comportamente la risc cu privire la activitatea sexuală si consumul de substanțe.

Obiectiv specific 2:

Până la finalul anului 2019, 20 părinți vor fi informați cu privire la importanța vaccinării.

Până la finalul anului 2019, un număr de 54 copii șî adolescenți, vor fi informați

Obiectiv specific 3:

și consiliați prin orientare educațională cu privire la aptitudinile individuale, necesitatea participării școlare.

Pana la finalul anului 2019, un număr de 54 de copii, vor fi informați cu privire la

Obiectiv specific 4:

formele de violență și vor exersa deprinderi de comunicare, de petrecere a timpului liber în mod constructiv și creativ.Activitățile propuse și metoda de implementare


Servicii Aurora


Beneficiari


Obiectivul specific 1: Până la finalul anului 2019, un număr de 40 de adolescenți vor dobândi cunoștințe și vor ști să identifice riscurile și consecințele la care se supun prin comportamente la risc cu privire la activitatea sexuala si consumul de substanțe.

Activitatea 1.1 Educație sexuală.

Prezentarea fiecărui membru din echipa comunitară și ulterior prezentarea pârtiei pa nțil or.

Informare asupra riscurilor 40 copii individuale pentru sănătate;


 • 1.  introducere: Fiecare membru al grupului va spune ce îi place cel mat mult la propria persoană. Este foarte important ca propoziția de "nceput să fie: „îmi place cel mai mult de mine atunci când.,/', practic participanții, vor completa această afirmație cu ceea ce li se potrivește. Este recomandat ca facilitatorul să ofere un exemplu.

 • 2.  Descriere detaliată a activității: Activitatea va avea ca subiect educația sexuală privind riscurile începerii vieții sexuale timpurii și prezentarea unor metode de protecție cu ajutorul unui material PowerPoint. AMC inițiază discuții interactive și prezintă informațiile concomitent cu derularea materialului: elemente de anatomia aparatului genital, schimbările apărute în perioada pubertății (menstruație, voce îngroșată, apariția pilozității), importanța igienei intime.

în a doua parte a activității vom aborda subiectul contracepției și metodele de prevenire specifice vârstei adolescenților. Discuții legate de folosirea prezervativului, pilula de a doua zi.

Participă activ la desfășurarea activității și la final vor completa un chestionar specific temei discutate și

informare privind importanța serviciilor medicale preventive ș de tratament;

Informare asupra riscurilor îr ceea ce privește activitatea sexuală;

Informare privind planificarea familială și contracepție.


un chestionar de satisfacție.

 • 3.  Tipul activității: activitate de grup

 • 4.  Durata și frecvența activității:

Timp: 60 min

Repetarea sesiunii: 2 sesiuni ( o întâlnire fete, o întâlnire băieți)

 • 5. Locul de desfășurare: La școală, îr sala de curs.

 • 6. Resurse necesare:

Resurse umane: asistent medical comunitar Simona Popescu și Mtrela Burghelia.Resurse materiale:

Disponibile: Videoproiector, ecran, laptop, foi de flipchart, foi printate cu chestionar de satisfacție și de verificare.

De achiziționat: top hârtie A4 (20 lei), pixuri- 40 buc (100 lei), apă pet 0,5 1-40 buc (80 lei), mini-brezel- 40 buc (160 lei) punguțe (40 lei), banane- 40 buc (80 lei), șervețele umede -40 buc ( 40 lei), cărți educative - 40 buc.(1000 lei). Total 1.520 lei

 • 7. Profesioniști implicați: -

Activitatea 1.2 Respectarea normelor de 'gienă personală.

Prezentarea fiecărui membru din echipa comunitară și ulterior prezentarea participanțîlor.

 • 1. introducere: Activitatea va începe cu o serie de ghicitori pentru a-și da seama copii de subiectul întâlnirii.

 • a.  Zici că este un arici, dar are țepi mai mici.

Pentru păr e o bucurie...

chiar dacă nu îți place ție. ( peria de păr)

 • b.  E micuță și zglobie,

pe zi, când de 2 ori, pentru face o magie și devin strălucitori, (periuța de dinți)

 • c.  E tare când e uscat, dar,în apă de a intrat, face spumă și clăbuc,

mă gâdilă la năsuc, (săpun)

 • d.  Aromată în culori,

îi ține pe dințișori sănătoși și îngrijiți. Hai, copii, acum zâmbiți’ ^pasta de dinți) Pornind de la obiectele de igienă prezentate, copiii își aleg câte un obiect de igiena și încearcă să îi convingă pe ceilalți de importanța utilizării acestuia aducând cât mai multe argumente.

Informare cu privire la adoptarea 40 copii unui stil de viață sănătos.

Informare asupra riscurilor de sănătate publică;

Informare asupra drepturilor privind serviciile de asistență medicală primară;

Informare asupra drepturilor și obligațiilor cu privire la îmbunătățirea condițiilor de locuit.


 • 2.  Desfășurarea detaliată a activității: Activitatea va avea ca subiect „Respectarea normelor de igienă personală" prin prezentarea unor noțiuni de bază cu ajutorul unui material PowerPoint

Asistenții medicali comunitari vor interacționa cu copii, purtând discuții deschise pe tema igienei. Prin această activitate vrem să atingem următoarele obiective: înțelegerea noțiunilor de igienă și sănătate, precum și importanța lor pentru viața omului; să-și însușească cunoștințe privind igiena personală pentru a-și forma deprinderi igienice adecvate și să respecte normele de igienă și curățenie. Vom prezenta regulile de igienă și anume igiena corporală, igiena cavității bucale, igiena mâinilor, igiena urechilor, igiena ochilor, igiena nasului, igiena unghiilor, igiena parului, igiena încălțămintei, îmbrăcămintei, igiena locuinței și igiena alimentației.

Copiii vor răspunde la ghicitori și vor participă activ în jocul propus și la desfășurarea activității. La final vor completa un chestionar specific temei discutate și un chestionar de satisfacție, făcând propuneri despre eventuale activități care ii interesează.

 • 3.  Tipul activității.* activitate de grup

 • 4.  Durata și frecvența activitățik

Timp: 60- 90 minute

Repetarea sesiunii: de 3 ori

 • 5.  Locul desfășurării: La școală, în clasa de curs.

 • 6.  Resurse necesare:

Resurse umane: Toți asistenții medicali comunitari.

Resurse materiale :

Disponibile: Videoproiector, ecran, laptop, foi de fîipchart, foi printate cu chestionar de satisfacție și de verificare.

De achiziționat; top hârtie A4 (20 lei), apă- 40 buc (80 lei), corn- 40 buc (80 lei), măr- 40 buc (80 lei), șervețele umede- 40 buc (40 lei). Distribuim copiilor chituri Colgate provenite din sponsorizare. Total 300

iei

 • 7. Profesioniști implicați: -

Activitatea 1.3 Prevenirea consumul de substanțe.

Prezentarea profesionistului implicat și ulterior prezentarea participant!lor.

 • 1.  Introducere: Discuții privind riscurile consumului de substanțe, influența nefasta asupra sănătății si integrității copiilor, scurtă prezentare a acestora.

 • 2.  Desfășurarea detaliată a activității: Discuție interactivă cu privire la substanțele pe care elevii le cunosc deja si notarea lor pe tablă/fl ipchart

Se va pune accent pe consumul de alcool si tutun si influențele negative pe care acestea le pot avea asupra vieții, integrității, carierei, activității școlare, etc.

Scurtă prezentare asupra fiecărei substanțe notate( aspect, origine, efecte).

Discuție generală, interactivă, privind efectele si consecințele consumului de droguri.

 • 1.  Tipul activității: Activitate de grup

 • 2.  Durata și frecvența activității:

  informare asupra riscurile" individuale pentru sănătate;

  Informare privind importanța accesării serviciilor medicale preventive și de tratament;

  Informare cu privire la adoptarea unui stil de viață sănătos.

  Informare asupra riscurilor în ceea ce privește consumul de substanțe;

  Informare cu privire la resursele comunitare locale și județene;


  40 copii


Timp: 45 minute

Frecvența: 2 sesiuni (la fiecare școala)

 • 3.  Locul desfășurării: La școală în sala de ședințe

 • 4.  Resurse necesare:

Resurse umane: mediator șccîar, asistent social comunitar, consilier școlar, asistent medical comunitar. Resurse materiale:

Disponibile: Videoproîector, ecran, laptop, foi de flipehart.

De achiziționat: apa- 40 buc (80 lei), napolitane - 40 pachete (200 lei), mere- 40 buc (80 lei). Total 360 lei

 • 5. Profesioniști implicați: Reprezentant Poliția Locală- Florin Podoleanu

xy

Obiectivul specific 2: Până la finalul anului 2019, 20 părinți vor fi informați cu privire la importanta vaccinării.

Activitatea 2.1 Campanie vaccinare

(https://wetransfer.com/downloads/ce34a4bcb61e738ca6f5f6a9e57041dc20190214135044/08758388415b36dbb 795cd85cb21ab0120190214135044/ceeac1?utm campaign-WT email tracking&utm content=deneral&utm me dium-download button&utm soui'ce-notify recipient email)

 • 1.  Introducere: Se prezintă atât facilitatorii, cât și participanțiî (nume, câți copii au, ce vârste au copiii, dacă au fost vaccinați copiii) (10 minute)

Facilitatorii pun câteva întrebări de încălzire (15 minute): cine a fost cel mai recent cu copilul la vaccinare dacă părinții știu la ce folosește vaccinarea ce boli previn vaccinurile dacă știu de câte ori trebuie vaccinat copilul în primul an de viață dacă au carnet de vaccinare pentru copil

 • 2.  Desfășurarea detaliată a activității

După discuție (lăsațl părinții să răspundă), facilitatorul prezintă PowerPoint-ul de informare (20 minute), apoi le dă informațiile despre: schema națională și calendarul de vaccinare,

cum pot fi recuperate vaccinurile (se pot face mai multe vaccinuri in același timp)

Facilitatorul prezintă filmul UNICEF (3 minute), după care urmează o discuție (20 minute): reflectă filmul temerile părinților? Răspunde întrebărilor lor?

Ce alte temeri au părinții cu privire la vaccinare?

De unde putem lua informații despre vaccinare și efecte secundare

Mesajele principale pentru părinț sunt:

Vaccinul este singura modalitate de prevenire și protejare împotriva unor boli mortale

Singura sursă credibilă pentru informații despre schema de vaccinare, calendarul de vaccinare, posibilele efectele secundare/adverse ale vaccinării este medicul de familie

Vaccinurile din schema națională de vaccinare sunt gratuite la medicul de familie.

 • 3.  Tipul activității: de grup

 • 4.  Durata și frecvența activității:

  Informare asupra drepturilor 20 părinți privind serviciile de asistenta medicala primara;

  Informare cu privire la respectarea drepturilor copilului;

  Informare privind importanța accesării serviciilor medicale preventive și de tratament;

  Informarea asupra posibilităților legale de accesare a furnizorilor de servicii medicale de specialitate.


Timp: 60-70 minute

Frecvența: 3 sesiuni

 • 5.  Locul desfășurării: în școală

 • 6.  Resurse necesare:

Resurse umane: asistent social comunitar Bostan Ramona-lonelta, toți asistenții medicali comunitari.

Resurse materiale:

Disponibile: Videoproiector, ecran, laptop, foi de flipchart, foi printate cu schema naționala de vaccinare, un carnet de vaccinări (ca exemplu).

De achiziționat: foi de flipchart (43 lei), top hârtie A4 (20 lei), pixuri 20 buc (50 lei), marker 5 buc (25 lei), apă- 20 buc (40 lei), mere- 20 buc (40 lei), alune 150 g~ 20 buc (100 lei), biscuiți cu miere de albine- 20 buc (100 lei), pahare de unică folosință- 20 buc (4 lei), o cutie zahăr (pliculețe) 15 lei). Total 434 lei.

Obiectivul specific 3: Până la finalul anului 2019, un număr de 54 copii și adolescenți, vor fi informați și consiliați prin orientare educațională


 • 7.  Profesioniști implicați: -aptitudinile individuale, necesitatea participării școlare și participarea la procesul de consultare.

Activitatea 3.X Bariere întâlnite în comunicarea dintre elevi si profesori.

Prezentarea fiecărui membru din echipa comunitară și ulterior prezentarea partîcipanților.

Grupul profesorilor este format din dirîginte/învățătorul clasei, alături de profesorii materiilor de învățământ principale, deoarece aceștia interacțîonează mai mult cu elevii având mai multe ore de studiu pe săptămână.

 • 1. Introducere: Grupul de elevi a găsit o lampă magică. Surpriză!!I Din lampă apare un duh fermecat. Duhul vă poate îndeplini trei dorințe. Aveți posibilitatea să faceți trei schimbări la școala. Te poți schimba pe tine, profesorii, dirigintele, directorul școlii, colegii, școala, notele din catalog etc.

 • a.  Conducătorul grupului îmnarte elevii în grupuri de minimum 3 elevi și le va da câte o foaie de filpchart.

 • b.  Când elevii s-au gândit vo’ scrie lista de dorințe pentru duh. Când au terminat vor lipi lista pe perete.

  Informare cu privire la dreptul la educație;

  Informare cu privire la beneficiile educației;

  Consiliere cu privire la respectarea drepturilor copilului.

  Consiliere asupra beneficiilor accesului la alte resurse comunitare locale și județene.


  cu privire la

  54 copii

  10 profesori


fvlateriaie necesare: tablă, cretă.

Timp necesar: Cinci - zece minute pentru pregătire, scriere și lipirea posterelor pe perete.

 • 2. Desfășurarea detaliată a activității:

Activitatea va Fi susținută de asistentul social comunitar și psiholog și va avea ca subiect „Barierele întâlnite în comunicarea dintre elevi și profesori" prin prezentarea unor noțiuni de bază cu ajutorul unui material PowerPoint Pentru început vom adresa întrebarea „Ce înțeleg despre barierele în comunicare?" După răspunsul fiecărui participant vom da o definiție a barierelor în comunicare; „Bariera este un obstacol în calea realizări unei comunicări eficiente. Acestea pot produce efecte nedorite sau genera chiar blocaje în comunicare", apoi vom ruga să ne dea exemple de blocaje în comunicare. Aceste blocaje fiind: neatenția, umilirea, amenințarea, critica, învinuirea, etichetarea, ironia, nemulțumirea, ridicarea vocii. După expunerea barierelor vom întreba „Ce înseamnă comunicare?" în general. Vom aștepta răspunsurile fiecărui participant apoi vom formula împreună o definiție clară si concisă a comunicării. Exemplu de definiție a comunicării: „Comunicarea este un proces în care oamenii își împărtășesc informații, idei, sentimente sau este procesul prin care o parte (emițător) transmiterea informației (un mesaj) unei oărți (receptor)", „Comunicarea este un proces de viață esențial, prin care oamenii generează, obțin, transformă și folosesc informația pentru a~și duce la bun sfârșit activitățile sau viața" După abordarea acestui subiect vom întreba "Ce înseamnă comunicarea în școală?" La care copii și profesorii vor găsi o definiție comună pertru o comunicare eficientă în școală. Subiectele abordate vor fi despre comunicarea formala (lecții desfășurate în orele de curs) și comunicarea informată (comunicarea dintre elevi si profesori). în urma discuțiilor vrem să facem atenți atât profesorii cât și elevii despre beneficiile comunicării. După ce am trecut de etapa introductivă trecem la o dezbatere despre părțile pozitive si cele negative. Trebuie să fim conștienți de faptul ca în fiecare zi trimitem, primim si procesăm un număr imens de mesaje si informații. Comunicarea eficientă nu se rezumă la simplul schimb de informații, ci necesită și înțelegerea « emoției » din spatele ei. Astfel, pentru a putea ajunge să comunici eficient, ai nevoie de un set de aptitudini care includ comunicarea nonverbală, ascultarea atentă, capacitatea de a-țî stăpâni stresul de moment și de a înțelege emoțiile tale și ale celui cu care comunici.

Ascultarea: Este unul dintre cele mai importante aspecte ale comunicării eficiente. Ascultarea despre
care vorbim nu presupune doar înțelegerea propriu-zisa a cuvintelor sau a semnelor ce iți sunt adresate, ci si înțelegerea: ce simte interlocutorul când comunică. Exemplu: Concentrează-te la maximum asupra interlocutorului. Acest lucru implică să îi urmărești inclusiv tonul sî limbajul nonverbal. Dacă este greu de urmărit în ceea ce spune, încearcă sa repeți cumva cuvintele sale în minte, pentru a înțelege exact ceea ce spune. Nu întrerupe si nu încerca sa redirecționezi conversația către propriile gânduri.

Comunicarea nonverbală: Aceasta cuprinde mimica feței, gesturile, mișcările corpului, contactul vizual, postura chiar si respirația. Modul în care o persoană arata, ascultă, se mișca și reacționează fizic in fața alteia, dezvăluie mai mult despre gândirea persoanei, decât ceea ce spune efectiv. Exemplu: încearcă sa analizezi oamenii din jur, fii conștient de diferențele individuale, folosește-ți limbajul corpului pentru a transmite lucruri pozitive.

Stăpânirea stresului: Uneori, în cantități mici, stresul te poate ajuta să fii mai bun, dar în cantități mari nu este deloc benefic. Trebuie să încerci sa te relaxezi, sau măcar sa treci cu brio peste moment. Exemplu: Păstrează un moment pentru a te calma înainte de a continua sau a începe conversația. Trage câteva guri adânci de aer, încearcă să iți relaxezi mușchii si să iți dai seama ca nu ai de ce sa fii atât de tensionat.

Pe o tablă de flipchart fiecare participant (elev si profesor) vor enumera câte un aspect pozitiv și negativ privind comunicarea. După această etapă vom analiza fiecare element în parte venind cu propuneri pentru a îmbunătății calitatea comunicării. în final, vom ruga participanții să completeze un chestionar pe tema discutată și un chestionar de satisfacție.

Copii și profesorii vor participa activ la discuții si vor asimila informațiile. Vor completa chestionarele aferente.

 • 3.  Tipul activității: de grup

 • 4.  Durata șî frecvența activității:

Timp: 90 minute

Frecvența: 3 sesiuni

 • 5.  Locul desfășurării: La Centrul Comunitar - Centrul de Resurse pentru Adolescenți.

  unîcef®


  pentru fiecare copil


 • 6.  Resurse necesare:

Resurse umane: asistent social comunitar.

Resurse materiale:

Disponibile: Videoproiector, ecran, laptop, foi de flipchart, foi pontate cu chestionar de satisfacție și de verificare.

De achiziționat: markere- 5 buc (25 lei), hârtie pentru flipchart-10 buc (20 lei), hârtie A4- top (20 lei), pixuri 64 buc (100 lei), apă 40-buc (128 lei), banane -64 buc (128 lei), mini brezei -1,5 kg (19 lei), alune 150 g- 64 buc (320 lei), ceai - 4 pachet(a 20 plicuri) (20 lei), bomboane Chokotoff- 2 buc (30 lei), pahare unica folosința (15 Iei). Total 825 lei,

 • 7.  Profesioniști implicați: Șef centru: Lina Martin și psiholog: Oana Antal -Centrul de Resurse Pentru Adolescenți,

  20 copii


Activitatea 3,2. Hai la școală.1

Informare cu privire la dreptul la educație;

Consiliere privind importanța participării școlare;

Consiliere privind riscurile abandonului școlar.

Informare cu privire la respectarea drepturilor copilului;


Prezentarea fiecărui membru din echipa comunitară și ulterior prezentarea participanților.

Am ales un număr de 20 de erevi, deoarece avem un număr de 3 cu următoarele vulnerabilități: copil în risc de abandon școlar și copil care a abandonat școala, diferența până la 20 reprezentând victimele colaterale.

 • 1.  introducere: Prezentăm următoarele afirmații ale lui Aristotel despre educație "Rădăcinile educației sunt amare, dar fructul este dulce"; "Ln om educat se deosebește de un om needucat, așa cum un om viu se deosebește de un om mort"; "Educația este cea mai bună provizie pentru bătrânețe.", afirmația lui Nelson Mandela " Educația este cea mai puternica arma pe care o poți folosi, pentru a schimba lumea." ; și Henry Ford " Oricine renunță să învețe este bătrân chiar dacă are 20 sau 80 de ani. Oricine continue să învețe rămâne tânăr. Cel mai important lucru în viață este sa-ți păstrezi mintea tânără. "

 • 2.  Desfășurarea detaliată a activității:

Vom iniția discuții în ceea ce privește viziunea fiecăruia despre educație în care vom puncta beneficiile șipentru


rolul școlii în societate: ne determină să diferențiem răul de bine, ne dezvoltă o atitudine pozitiva fața de viață, elimină toate confuziile d n mintea noastră, ne ajută sa ne realizăm visele, ne ajută să ne proiectăm noi oportunități, ne oferă o viața independentă, ne determină să ne purtăm corect fața de ceilalți, ne ajută în relaționarea socială, ne poate oferi respect, un nume și faimă; este importantă pentru dezvoltarea personală și socială ne determină să ne atingem potențialul maxim; ne dezvoltă simțul civic, ne învață respectul față de cei dir. jur, ne ajută să muncim eficient, nu neapărat mai mult sau mai greu; ne conștientizează în privința drepturilor noastre, cât șt a îndatoririlor, ne extinde viziunea asupra vieții; ne ajuta să înțelegem mai bine culturi diferite ne oferă instrumentele pentru rezolvarea mai ușoară a problemelor cotidiene; ne oferă oportunități de carieră excepționale, ne dezvoltă capabilitatea de a interpreta lucrurile dintr-o perspectivă corectă; ne ajută să controlăm complet rezultatele acțiunilor noastre, ne generează noi idei.

De asemenea este important ca ei să înțeleagă că în România cele 10 clase sunt obligatorii și gratuite, în continuare vom vorbi despre consecințele abandonului școlar, care sunt cauzele și efectele. Asistentul social îi antrenează într-o discuție pe această temă, punând întrebări legate de: dacă, cunosc persoane care au abandonat școala sau care intenționează să o facă, dacă cunosc consecințele abandonului școlar, dacă au avut vreodată intenția să abandoneze școala, cauzele abandonului școlar.

în final, îi vom lăsa să își găsească o motivație pentru a merge-la școală și să ne-o prezinte. Apoi vor completa un chestionar referitor la cele discutate.

 • 3.  Tipul activității: activitate de grup

 • 4.  Durata și frecvența activității:

Durata: 60 minute

Frecvența: 3 sesiuni

 • 5.  Locul desfășurării: La Scoală, în sa:a de ședințe.

 • 6.  Resurse necesare:

Resurse umane: asistent social comunitar, mediator școlar, consilier școlar.

Resurse materiale:

Disponibile: Videoproîector, ecran, laptop, foi de flipchart, foi printate cu chestionar de satisfacție și de verificare.

De achiziționat {pentru 3 sesiuni): apă- 20 buc (40 lei), mere- 20 buc (40 lei), alune 150 g- 20 buc (100 lei), biscuiți cu miere de albine- 20 buc (100 lei), rucsac - 20 buc (300 iei). Total 580 iei

Profesioniști împlicați:-

36 copii


Activitatea 3.3 Activitatea de consultare a copiilor și adolescenților.                                              Informare și orientare

Obiective: Activitatea dorește să:

« ofere copiilor/adolescenților informați despre:

Demersuri pentru asigurarea participării copiilor/adolescenților la procesul de luarea a deciziilor în contextul Președinției rotative a Consiliului Europei

Declarația copiilor cu privire la participarea copiilor la procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii

Europene

U-report

Posibilități de participare

® asigure copiilor/adolescenților posibilitatea de a oferi feedback cu privire la Declarația copiilor cu privire

la participarea copiilor la procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene.

 • 1.  Introducerea:

Facilitatorii pun câteva întrebări de încălzire (10 minute):

Simțiți că sunteți consultați cu privire la deciziile importante care vă privesc? Acasă? La școală? în

comunitate?

V-ar plăcea să fiți consultați cu privire la deciziile importante care sunt luate? în ce domenii/aspecte credeți ca ați avea ceva de spus?

Ce știți despre Uniunea Europeană?

Cum se iau deciziile în cadrul Uniunii Europene?

 • 2.  Descrierea detaliată a activității:

După discuție, facilitatorul prezintă obiectivul întâlnirii și introduce tema. Utilizează PowerPoint-ul de informare

(15 minute), apoi le dă informațiile despre:

Dreptul la participare

U-report și posibilități de participare

Uniunea Europeană și dorința cop ilor de a fi implicați în procesul de luare a deciziilor Demersuri pentru asigurarea participării copiilor/adolescenților la procesul de luarea a deciziilor în contextul Președinției rotative a Consiliului Europei

Prezentarea textului Declarației copiilor cu privire la participarea capiilor la procesa! de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene (ÎS minute). Copiii citesc și sunt încurajați sa discute despre text.

Facilitatorul le prezintă varianta aleasă pentru furnizarea feedbackului:

 • 1.  U-report-este necesară înscrierea (10 minute) și copiii trebuie să aibă la ei telefoanele sau să li se dea acces pe rând la un laptop cu conexiune internet. Este nevoie ca aceștia să aibă în prealabil cont de Facebook.

Pasul 1: Accesează Facebook, caută U-Report România și trimite un mesaj sau accesează link-ul: httos://m.me/ureportromania?ref-trigger Facebook

Pasul 2: Vei primi câteva întrebări pentru a finaliza procesul de înregistrare.

Pasul 3: Felicitări, ai devenit U-Reporter!

Pasul 4: U-Reporterii vor fi consultați prin scurte sondaje, vor avea acces la rezultatele acestora, precum și la informații utile.

 • 2.  Chestionare primate

Copiii completează chestionarul online prin intermediul U-report sau printat (20 minute), încheierea activității. Facilitatorul îi încurajează pe copii să vorbească despre:

Aspectele importante pe care le-au discutat în cadrul întâlnirii

Cum ar putea sa fie implicați în continuare prin intermediul u-report

 • 3.  Tipul activității: activitate de grup.

 • 4.  Durata și frecvența activității:

Timp: 65-75 minute

Repetarea sesiunii: 2 sesiuni (câte una în fiecare zonă)

 • 5.  Locul desfășurprii: La școală îr sala de curs.

 • 6.  Resurse necesare:

Resurse umane: toată echipa comunitară.Resurse materiale:

Disponibile: Videoproiector, ecran, laptop, prezentare PowerPoint, foi printate cu Declarația capiilor cu privire la participarea copiilor la procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene, foi printate cu Chestionar pentru colectare feedback pentru finalizarea Declarației copiilor cu privire ia participarea copiilor ia procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene.

 • 7, Profesioniști implicați: -

Obiectivul specific 4: Pana ia finalul anului 2019, un număr de 54 de copii, vor fi informați cu privire la formele de violență și vor exersa deprinderi d-de petrecere a timpului liber în mod constructiv și creativ.

Activitatea 4.1 Informare privind violența - tipuri de violență.

Subactivitatea 1 - "STOP violența!"

 • 1.  Introducere: Vizionarea unui film cu impact emoțional.

(https://www.voutube.com/watch ?v=LUuhDDC- EE) - Abuzul ucide copilăria!

 • 2.  Desfășurarea detaliată a activității:

Activitatea se va desfășura în fiecare școală din cele două sectoare, având ca tema toate formele de violență.

întâlnire de informare "STOP violenței! Cu participarea unui număr de 15 copii { 5-9 ani) și 10 părinți din grupul țintă, care vor fi reunit în cadrul școlii ; am folosit ca bibliografie pentru desfășurarea acestei întâlniri " Stop violenței împotriva copiilor" - Ghidul de lucru cu familia și comunitatea pentru profesioniștii locali; activitatea va începe cu un joc de încălzire și cunoaștere: fiecare participant ( inclusiv facilitatorul) trebuie să se gândească și să aleagă 3 animale in care și-ar dori să se schimbe, dacă ar putea să fie un animal. Fiecare participant să spună cele 3 animale pe rând, și să explice foarte rapid de ce i-ar plăcea să fie animalul respectiv. De exemplu: eu aș vrea să fiu iepure pentru că sunt foarte drăgălași; in al doilea rând aș vrea sa fiu panteră pentru că sunt elegante dar impun respect; și în al treilea rând aș vrea să fiu vultur pentru ca îmi place sa zbor sus de tot. După ce fiecare participant spune cele 3 animale, le puteți spune și interpretarea, pentru că există o interpretare: animalul 1: este ce iți dorești sa fii; animalul 2: este felul în care ești cu adevărat; animalul 3: este felul în care te văd cei din jurul tău .

Informare asupra rețelei de sprijin comunitar prin programe de educație parentală;

Informare asupra drepturilor și obligațiilor parentale;

Informare asupra tuturor formelor violentei;

Informare privind importanța accesării serviciilor medicale preventive și de tratament (cu focus pe importanța serviciilor pentru copiii expuși oricăror forme de violență);

Informare asupra tuturor formelor violentei, inclusiv neglijare;

Consiliere cu privire la respectarea drepturilor copilului; Informare asupra drepturilor de


comunicare,

30 capii

10 părinți


Apoi părinții vor fi invitați la o discuție liberă de 3-4 minute despre Ce înseamnă a fî violent ?. La finalul discuțiilor se punctează că e important să găsim calea cea mai bună de a comunica cu copilul nostru ( ex: Cum e mai bine sa fii ca părinte: BLÂND sau SEVER, ce efecte sunt pe termen lung?; într-o familie cine se ocupa mai mult de copil: MAMA sau TATAL?); Se trece ta următoarea întrebare adresata părinților Uneori ca părinți facem lucruri fără să ne dam seama că greșim și care sunt consecințele acestor lucruri asupra copiilor, cu exemple, se vor împărți foi de hârtie fiecărui participant si vor fi invitați sa reflecteze la întrebarea Ce gândește sau simte un copil atunci când părintele îi dă o palmă , țipă la copil; amenință copilul că îl va plesni; eic. Ce gândește sau simte părintele când țipă, îi dă o palmă, amenință copilul, etc?

Se trag împreună cu părinții concluziile cu privire la comportamentele care nu sunt percepute de părinți ca greșite, dar pe care copii le traduc în emoții negative, cu consecințe pe termen lung;

Apoi, se consemnează pe un fîipchart ce împărtășesc părinții ca fiind calitățile și defectele copiilor lor, respectiv năzuințele lor pentru calitățile acestora în viitorț COPILUL MEU: CUM E ACUM( CALÎTATI SI DEFECTE); CUM Aș VREA Să FIE IN VIITORf CE CALITĂȚI SĂ AIBĂ, LA CE SĂ SE PRICEAPĂ), se vor împărți foi de hârtie si părinții vor fi invitați să completeze tabelul conform modelului de mai sus, apoi fișele vor fi expuse pe un spațiu de expunere, se vizitează „galeria" și se discută cu părinții pe marginea gândurilor lor.

în partea a doua a întâlnirii se vor introduce grupului de părinți câteva noțiuni despre disciplinarea pozitivă, se încurajează părinții sș răspundă la întrebarea despre îmbunătățirea autocontrolului 3-4 minute).

Activitatea finala este un exerciț u de îmbrățișări, copiii vor fi invitați pentru a exersa cu părinții lor diferite tipuri de îmbrățișări pe baza unor bilete trase de copil sau părinte dintr-o cutieț pe aceste biletele se pot descrie tipuri de îmbrățișare: de dor după o absență de câteva luni, de calmare a fricii, de mulțumire pentru ajutor).

După exercițiul de îmbrățișări, facilitatorul va explica părinților si copiilor să își facă timp pentru una sau mai multe discuții despre treburile zilnice pe care părintele și copilul cad de acord ca acesta din urma le-

asistență socială


■'iz"

ar putea face, nu neapărat pe toate în fiecare zi, dar măcar 1-2 dîntr-o (ista de 4-5.

 • 3.  Tipul activității: activitate de grup

 • 4.  Durata și frecvența activității:

Timp: 90 minute

Frecventa:-2 sesiuni

 • 5.  Locul desfășurării: în școală

 • 6.  Resurse necesare:

Resurse umane: asistent social comunitar, consilier școlar

Resurse materiale:

Disponibile: Videoproiector, ecran, laptop, foi de flipchart, foi printate cu chestionar de satisfacție și de verificare.

De achiziționat: apă- 40buc (80 lei), biscuiți- 40 buc (200 lei), napolitane- 40 buc (200 lei), aiune 150 g-40 buc (200 lei), mere- 40 buc ISO lei), consumabile- hârtie A4 (20 lei), pixuri- 40 buc (100 lei), șervetele umede-40 buc (40 lei). Total 920 lei

 • 7.  Profesioniști implicați:”

Subactivitatea 2 - Violenta, naște violență! Prezentarea fiecărui membru din echipa comunitară și ulterior prezentarea particîpanțîlor.

 • 1. Introducere: activitatea va începe cu un joc de încălzire si cunoaștere: Spune partidpanților să se ridice și să găsească o persoană pe care nu o cunosc și să facă cunoștință. După câteva minute roagă participanții din perechi să se întoarcă cu spatele unul la altul, poate chiar sa se îndepărteze puțin. Important este să nu se întoarcă îr apoi sau să discute. Distribuie participanților câte un chestionar. Spune-le că au 30 de secunde pentru a completa chestionarul referitor la partenerul sau. După 30 de secunde perechile se vor reuni și vor vedea câte răspunsuri corecte sunt. Te rugam sa completezi rubricile de mai jos cu referință la partenerul tău:

  20 părinți


Culoarea ochilorpentru


Culoarea pârului

Greutatea

Hainele

Cu sau fără ochelari

Prenumele

Numele

Alte amănunte

 • 2. Descrierea detaliată a activității: Vizualizarea unui film cu impact emoțional asupra părinților. {https://www.youtube.com/watch7v-ce VUpyMUJw)

în urma vizionarii filmului vom interacționa cu părinții antrenându-i într-o discuție liberă și sinceră în care să punem accent pe comportamentul fiecăruia.

Efectele asupra copiilor

Traiul într-un mediu violent afectează copiii, atât fizic cât și emoțional. Gravitatea consecințelor asupra lor depinde de vârsta copiilor și durata perioadei în care au fost expuși Ia violență. Poate fi greu pentru copii să facă față tensiunilor de acasă, pe măsură ce situația continuă. Copiii de multe ori trăiesc într-o stare constantă de anticipare, așteptând ca abuzul să se întâmple oricând.

Efectele asupra copiilor pot include sentimente de teama, neîncredere, rușine, furie, neputință, stimă de sine scăzută și depresie. Copiii ar putea indica semne de stres, cum ar fi dureri de cap, dureri de stomac, probleme de somn, coșmaruri și enurezis (boala care se manifestă prin pierderea necontrolată a urinei).

Copiii în aceste situații ar putea începe să creadă că violența domestică este normală și că singura modalitate de a obține ceea ce își doresc este să o folosească. Ei pot ajunge să creadă că nu e nimic greșit în a fi abuziv sau abuzat

Alte efecte asupra copiilor: chiulul de la școală și a petrece mai mult timp cu părintele rănit; fuga de la domiciliu; utilizarea de droguri și alcool; limbaj și comportament agresiv; performanță slabă la școală; lipsa prietenilor; retragerea din activitățile de familie.

Ce pot face părinții?

în căzu! în care în casa ta domină violența domestică, ai nevoie de ajutor.

-Dacă îți intimidezi sau abuzezi partenerul, dacă îți este greu să îți controlezi furia, poți învăța alte moduri de a-ți exprima sentimentele și fără violență. Vorbește cu cineva care îți înțelege problema sau apelează la asistentul social

-Dacă crezi că ai putea fi un pericol pentru familia ta, pleacă până când te calmezi,

-Ai dreptul de a fi în siguranță. Tu nu ești responsabil pentru violență și abuz. Dacă tu sau copiii tăi sunteți în pericol imediat, sună la politie.

-Dacă ești speriat sau trăiești cu frica de partenerul tău, este important să îți prioritizezi sănătatea și siguranță, atât a ta, cât și a copiilor tăi. Copiii trebuie să înțeleagă că un comportament violent nu este acceptabil.

-Vorbește cu cineva care înțelege aceste tipuri de probleme și te poate ajuta în a lua o decizie.

Cum să îțî ajuți copiii: protecție împotriva abuzului fizic, emoțional și verbal; să știe că intimidarea, abuzul și violența nu sunt acceptabile; încurajare pentru a vorbi despre sentimentele și grijile lor; sprijin suplimentar de la un adult de încredere; sprijin la școală; ajutor profesionist în cazul în care prezintă semne de probleme comportamentale sau emoționale; sa fie asigurați că nu este vina lor; sa fie asigurați că sunt iubiți; să știe unde să apeleze și de unde pot primi ajutor în caz de urgență.

Tipul activității: activitate de grup

Durata și frecvența activității:

Timp: 60 minute

Frecventa activității: 2 sesiuni.

Locul desfășurării: La Centrul Comunitar - Centrul de Resurse pentru Adolescenți.

Resurse necesare:

Resurse umane: asistenții sociali comunitari

Resurse materiale:

Disponibile: Videoproiector, ecran, laptop, foi de flipchart, foi printate cu chestionar de satisfacție și de verificare.
De achiziționat: apa-20 buc (40 lei) ,pizza- 20 felii (200 leî), farfurii unica folosință -(4 lei), banane-20 buc (40 lei), pahare unică folosință (8 Iei), o cutie de bomboane Chokotoff (15 lei). Total 307 lei

 • 7.  Profesioniști implicați: Psiholog Oana Antal - Centrul de Resurse pentru Adolescenți

  informare cu privire la resursele comunitare locale și județene Consiliere asupra beneficiilor accesului la alte resurse comunitare locale și județene


  54 copii

  20 părinți


Activitatea 4.2 "Timp de calitate cu familial"

 • 8.  Desfășurarea detaliată a activității:

Activitatea se va desfășura în parcul Gherăiești Bacău, în data de 15 mai, cu ocazia zilei internaționale a familiei. Copiii șî părinții vor avea la dispoziție locul de joacă amenajat in incinta parcului , unde vor desfășura jocuri sportive (volei, fotbal, jocul cu parașuta, jocurile copilăriei: țară- țară vrem ostași, ascunselea, baba oarba, prinselea), jocurile minții: șah, remi, table, Monopoly, Prin această activitate dorim ca particîpanții să conștientizeze cât de important este timpul petrecut împreună. Totodată se dezvoltă dobândirea unor relații între beneficiari, abilități de comunicare, încredere, importanța petrecerii timpului liber într-un cadru natural- verde, alternanța dintre orele de curs si orele de odihnă. Ne dorim ca ulterior să întreprindă singuri și astfel de activități.

Echipa comunitară va interacționa , ajuta si interveni în buna desfășurare a activității pentru a preveni eventualele accidentări și incidente neplăcute. Va încuraja efectuarea de jocuri care să antreneze toți particîpanții, prin distribuirea lor in funcție de vârstă și abilitățile personale. Vom crea o atmosferă plăcută . Copiii vor fi antrenant! în desfășurarea jocurilor pregătite împreună cu părinții și echipa comunitară, vor lega prietenii cu ceilalți copii, vor respecta regulile jocurilor.

Părinții vor participa activ la desfășurarea jocurilor împreună cu copiii prezenți si echipa comunitara, vor interacționa cu ceilalți părinți.

 • 9.  Tîpui activității: excursie/ieșire in aer liber

 • 10. Durata și frecvența activității:

Timp: 6 ore

Frecventa activității: 2 sesiurn .

 • 11. Locul desfășurării:- Parcul Gherăiești Bacău

 • 12. Resurse necesare: Resurse umane: asistenți sociali comunitari, asistenți medicali comunitari, mediatori școlari, consilieri școlari.

Resurse materiale:

Disponibiele: jocuri, mingi

De achiziționat: apa-74buc (148 lei) ,pizza- 74 felii (740 lei), prăjitură Măgura- 74 buc (150 lei), farfurii unica folosință -74 (16 lei), șervețele umede- 74 buc (74 lei) ,Sandwich- uri~74buc (590 lei), banane-74 buc (150 lei), alte cheltuieli neprevăzute (200 lei). Total 2068 iei

 • 13. Profesioniști implicați:-

  40 copii


Activitatea 4.3 Școala mea atractivă.

Informare cu privire la resursele comunitare locale și județene;

Informare cu privire la respectarea drepturilor copilului;

Informare cu privind dreptul la educație;


 • 1.  Introducere: Joc de energîzare .

Joc de mișcare ( de energtzare ): se efectuează în curtea școlii

Se formează un cerc în care toți copii se țin de mână. Există 4 instrucțiuni pe care o să le dăm: sărim în fața, în spate, la stânga, la dreapta.

Prima etapă: spuneți ce spun și faceți ce spun eu.

A doua etapă: Spuneți opusul la ce spun eu și faceți ce spun eu.

A treia etapă: Spuneți ce spun eu dar faceți opusul.

 • 2.  Desfășurarea detaliată a activității:

Scopul activității este de a recuce absenteismul și a preveni abandonul școlar prin contribuirea elevilor aflați în risc de abandon școlar, din familii defavorizare sau din familii cu risc de violența, abuz sau neglijare a copiilor (conform platformei AURORA), prin munca lor, în crearea unui mediu educațional plăcut. Conținuturile abordate privesc valorificarea și dezvoltarea creativității, aptitudinilor, încrederii în sine și a spiritul de echipă a acestora.

Activitatea se va derula pe parcursul a 10 săptămâni, după cum urmează:

1. în prima săptămână vom organiza un lectorat cu părinții, respectiv elevii din grupul țintă, în care va fi prezentat proiectul de microgrant al pachetului minim de servicii și subactivitațîle în care vor fii implicați, membrii echipei comunitare și rolul lor în proiect. Le vom da de ales activitatea la care pot/doresc sa participe, prin semnarea unui acord de participare, respectiv fotografiere. Vom realiza un material, prin care vom descrie activitățile, ce va fii prezentat în PowerPoint părinților cu ajutorul îaptopului și a videoprolectorului din dotarea școlii.

 • 2.  în a doua săptămână vom integra elevii care au acceptat participarea la activitatea „Școala mea atractivă" prin realizarea unei sesiuni de informare, care va cuprinde:

 • -  Scopul și descrierea activității;

 • -  Etapele de desfășurare a activității (Tehnica amestecări/combinării culorilor, concurs de pictură, selecția lucrărilor și trasarea sarcinilor de lucru în realizarea unei picturi pe un perete interior a școlii, timpul de desfășurare a etapelor);

 • 3.  în a treia săptămână vom realiza împreună cu profesorul de educație plastică o sesiune de cunoaștere a tehnicilor de amestecare/combinare a culorilor, unde vor fi informați despre culorile de bază, tipurile de instrumente folosite la o pictura (tipuri de pensulă, acuarele, paletă de culori și modurile de creare a nuanțelor de culoare. Pe baza cărților de specialitate vom realiza un PowerPoint de prezentare a acestora. Elevii vor amesteca/ combina practic culorile sub îndrumarea noastră, conform informaților prezentate. La finalul sesiuni le vom da ca temă de gândire pentru următoarea săptămână: ce lucrare doresc să picteze pentru concursul de desene după teme alese (peisaj, abstract sau după o poveste/carte citita). De asemenea aceștia vor fi informați că vor lucrările lor va fi premiate de o comisie de selecție a lucrărilor, urmând apoi ca cei selectați să realizeze o pictură pe un perete interior a școlii.

 • 4.  în a patra săptămână se va organiza, desfășura concursul de desene, respectiv se vor premia lucrările deosebite realizate. Vor fi 5 premii (premiu I, II, III, mențiune) unde aceștia vor primi o diplomă șt instrumente pentru realizarea unei picturi.

 • 5.  în a ctncea săptămână elevii premiațî sub îndrumarea echipei comunitare și a profesorului de educație plastică vor stabili și schița lucra-ea de pictură ce va fii realizată pe perete, respectiv se vor trasa sarcini fiecărui elev prin care vor știi fiecare ce vor avea de făcut.

 • 6.  în săptămânile 6, 7, 8, 9 elevii vor primi de I?) echipa comunitară materialele necesare desfășurării activității

și vor realiza pictura propusă și schițată anterior. Fiecare elev vor avea sarcini stabilite (unii vor picta bucata de pictură stabilită anterior, alți vor amesteca/combina culorile, alții vor schimba apa unde se vor clăti pensoanele, iar alții vor fii responsabili de curățenie)

 • 7. în a zecea săptămână se va realiza evaluarea activității prin prezentarea lucrării de către elevii care au realizat pictura, colegilor, elevilor din celelalte clase, părinților, cadrelor didactice și echipei comunitare, fiind recompensați ia final cu tricouri cu poza picturii realizate.

 • 3.  Tipul activității: activitate de grup

 • 4.  Durata șî frecvența activității:

Timp: 180 minute

Frecvența activității: 10 sesiuni

 • 5.  Locul desfășurării: Ambele scoli din proiect

 • 6.  Resurse necesare:

Resurse umane: mediatori școari, consilieri școlari, asistent medical comunitar, asistent social comunitar

Resurse materiale:

Disponibile: Video proiector, ecran, îaptop, foi de flipchart, foi printate cu chestionar de satisfacție și de verificare.

De achiziționat: Acuarele: 40 buc ( 600 lei), vopsea acrilică roșie de 140 ml - 4 buc (140 lei), vopsea acrilica galbenă de 140 ml > 4 buc (140 leî), vopsea acrilică albastră de 140 ml - 4 buc (140 lei), vopsea acrilică neagră de 140 ml -4 buc (140 lei), vopsea acrilică albă de ,140 ml - 4 buc (140 lei), vopsea acrilică maro de 140 ml - 4 buc (140 Iei), penson nr. 2-13 buc (65 lei), penson nr. 6-13 buc (65 lei), penson nr. 8 ~ 14 buc (70 lei), paleta de culori - 4 buc (20 lei), tricou imprimat cu poza picturii 40 buc (600 lei), biscuiți cu miere 40 buc (200 lei), apă 40 buc (80 lei), 2 pungi de minî-brezel 1,5 kg (38 lei), 2 pungi de covrigei 1,5 kg (38 lei), top A4 cartonat pentru diplome (50 lei), top hârtie A4 (20 lei). Total 2686 Iei

 • 7.  Profesioniști implicați: 2 elevi de la Liceul de Arta, profesorul de educație plastică al școlii.


Diseminarea rezultatelor

Proiectul „ Copilăria de azi, viitorul T(înerețe)A(dolescență)U(nîcî) de mâine" își propune furnizarea unui număr de 200 servicii de informare, orientare, consiliere, pentru un număr de 54 copii si familiile lor, pe parcursul anului 2019, în cele 2 sectoare din Județul Bacău Sector 2 - Sc Alecu Russo și Sector 3~ L.T Petru Rareș

Estimăm că la sfârșitul proiectului, în cele două sectoare din municipiului Bacău:

se organizează un număr de 31 de evenimente/întâlniri cu copii/adoîescenți grup țintă;

se estimează că vor participa 54 copii - grupul țintă;

La sfârșitul proiectului, estimăm că:

un număr de 40 de copii vor dobândi cunoștințe și vor ști să identifice riscurile și consecințele la care se supun prin comportamentele la risc cu privire la activitatea sexuala si consumul de substanțe.

20 părinți vor fi informați cu privire la importanta vaccinării.

un număr de 54 copii și adolescenți, vor fi informați și consiliațt prin orientare educațională cu privire la aptitudinile individuale\ necesitatea participării școlare. Rezultatele vor fi comunicate partenerilor, precum si autorităților și decidenților prin rapoarte, fotografii, procese verbale.

un număr de 54 de copii, vor fi informați cu privire la formele de violență și vor exersa deprinderi de comunicare, de petrecere a timpului liber în mod constructiv și creativ.

Rezultatele vor fi comunicate partenerilor, precum și autorităților și decidenților prin rapoarte, fotografii, procese verbale. Fotografiile de la activități vor fi postate pe grupul „Servicii comunitare pentru copii".

Informarea comunității se va face prin:

avizierele școlilor implicate - prin afișarea de fotografii de la activități și materiale de prezentare pe scurt a acestora;

- mass-media locală - difuzarea unui comunicat de presă (luna septembrie 2019) care să cuprindă informații privind desfășurarea proiectului microgrant la nivelul Municipiului Bacău și feedback-ul participanților din proiect.

Asigurarea continuității

Activitățile desfășurate în cadrul „Centrului da Resurse pentru Adolescenți" (care este și centru comunitar) în colaborare cu echipa centrului, cu psihologul în principal, considerăm că pot fi sustenabile și în 2020, dar și pe termen lung, deoarece pot fi abordate diverse teme care să ajute in implementarea PS ( planul de servicii).

în afară de activitățile micrograntului, se desfășoară în cadrul acestui centru comunitar și alte activități.

După finalizarea finanțării UN1CEF s-au luat următoarele măsuri pentru asigurarea continuității: preluarea echipei comunitare în cadrul DAS;

asigurarea unei părți de cofinanțare a micrograntului din buget local;

PMS (pachetul minim de servicii) este asigurat în continuare pe cele 5 sectoare ale proiectului din municipiu.

După finalizarea micrograntului 2019 echipa comunitară va asigura continuitatea activităților în toate cele 5 sectoare.

Pagina 29


Calendarul de activități1

Aprilie

Mai

Iunie

lu

ie

August

Septembrie

Octombrie

Noiem

brie

De

cembri

2

„Educație sexuală"

X

X

„Respectarea normelor de igienă personală"

X

X

„Prevenția consumului de substanțe."

X

X

„Campanie vaccinare"

X

X

X

„Bariere în comunicarea între elevi si profesori."

X

X

X

„Hai la scoală!"

X

X

X

„Consultarea copiilor si adolescenților"

X

X

„Stop violenta!"

X

X

"Violența, naște violentă!"

X

X

"Timp de calitate cu familia!"

X

X

"Școala mea atractivă"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Anexe

Anexa nr. 1 - Bugetul proiectului

BUGETUL PROIECTULUI

cost unitar țau lunar

număr de unitati / luni

total

din care contribuția

UMICEF

Primarld & Partenari '

Cheltuieli salarii, onorarii

1,000

2

2,000

0

2.000

Cheltuieli transport

0

0

0

Materiale consumabile

1.140

1.140

0

Protocol

1.040

1.040

0

alte cheltuieli

0

0

0

SUBTOTAL ACTIVITATEA 1

4,180

2.180

2.000

Cheltuieli salarii, onorarii

1000

2

2.000

2.000

Cheltuieli transport

0

0

0

Materiale consumabile

139

139

0

Protocol

295

295

0

alte cheltuieli

0

0

0

SUBTOTAL ACTIVITATEA 2

2.434

434

2,000

Cheltuieli salarii, onorarii

1,000

2

2,000

0

2,000

Cheltuieli transport

0

0

0

Materiale consumabile

480

480

0

Protocol

925

925

0

alte cheltuieli

0

0

0

SUBTOTAL ACTIVITATEA 3

3.405

1.405

2,000

Activitatea 4:

Cheltuieli salarii, onorarii

1,000

2

2.000

0

2.000

Cheltuieli transport

0

0

0

Materiale consumabile

2.478

2.478

0

Protocol

3303

3.303

0

alte cheltuieli

200

200

0

SUBTOTAL ACTIVITATEA 4

7.981

5.981

2.000

TOTAL

18.000

10.000

8.000

DIRECTOR,


COORDONATOR PROIECT,


CONTABIL


Pagina 31


Anexa 2 - Listă cazuri active și participarea în grupul țintă

Nr.

crt

Nume și prenume

Vulnerabilități

Sector

Grup țintă mîcrogrant

1.

Tarta Sabina

Copil din familie cu părinți migrați

Copii cu vârsta 6-10 ani, care nu a fost înscris la școala

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil neînregistrat la medicul de familie

Copil nevaccinat

Copil cu risc de separare de familie - care cumulează 7 sau mai multe vulnerabilități

Copil fără acte de identitate

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Sector 3~ LT

Petru Rareș

Da

2.

Stănescu Renato Daniei

Copil din familie cu părinți migrați

Copil cu vârsta 6-10 ani, care nu a fost înscris la școală

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil neînregistrat la medicul de familie

Copil nevaccinat

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da


3.

Tofan Andreea Marîa

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3" LT

Petru Rareș

Da

4.

Tofan Daniei Gabriel

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

5.

Rusu Adelin Petru

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3~ LT

Petru Rareș

Da

6.

Dragomir Harta Ioana

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

7.

Uricaru Alexandru Toni

Copil cu un singur părinte acasă

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care locuiește intr-o gospodarieîn sărăcie monetară

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

8.

Feer Ștefan

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

9,

Feer Florin

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Sector 3- LT

Da

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Petru Rareș

10.

Feer Maia Elena

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire Copil în familie cu risc de violență asupra copiiior Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil care locuiește în locuința supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

11.

Feer George

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

12.

Feer Diana Maria

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

13.

Flortsteanu Valentin Mihai

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

14.

Campanu Mario Cristian

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil cu dizabilități

Sector 2 -

Sc. Aîecu

Russo

Da

15.

Davîd Diana Mădălina

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil cu risc de abandon școlar

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Sector 2 -

Sc. Alecu

Russo

Da

16.

Spulber Andreea Florentina

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copii care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 2 -

Sc. Alecu

Russo

Da

17.

Spulber Denisa Stefania

Copil cu un singur părinte acasă

Sector 2 -

Da

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sc. Alecu

Russo

18.

Roman Alexandru îonut

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil care locuiește în locuință supraaglomerata

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

19.

Barde Ciprian lonut

Copil în familie cu risc de violență

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerata

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

20.

Dracachi Eduard

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

21.

Calinescu Briana

Copil din familie cu părinți migrați

Copil cu risc de abandon școlar

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

22.

Munteanu lonut Andrei

Copil care a abandonat școala

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

23.

Cretu lonut Mihai

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie extremă

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

24,

Creta Ana Maria

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie extremă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

25.

Cretu Ioana Stefania

Copil cu un singur părinte acasă.

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

26.

Cretu Cristian George

Copil cu un singur părinte acasă

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

27.

Hasan Kevin Mano

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Sector 3- LT

DapentruPetru Rareș

28.

Hasan Sofia Eleonora

Copil care nu primește vitamina D

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

29.

Lungo Mihaela Gabriela

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

30.

Androne Laurentiu

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil din familie cu părinți mîgranți

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

31.

Sottu Adrian Ștefan

Copil din familie cu părinți migrați

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

32.

Soitu Alin Florin

Copil din familie cu părinți mîgranți

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuința supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

33.

Antimon lavinia

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 2“ Sc.

Alecu Russo

Da

34.

Scorta Denis Andrei

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 2- Sc.

Alecu Russo

Da

35.

Hilitianu Alexandra Ioana

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 2- Sc.

Alecu Russo

Da

36.

Baltaret Ștefan Andrei

Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

Copil din familie cu părinți mîgranți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 2- Sc.

Alecu Russo

Da

37.

Burgheîea Orlando Dariile

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Sector 2- Sc.

Alecu Russo

Da

38.

Burgheîea Vasile Leornard

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Sector 2- Sc.

Alecu Russo

Da

39.

Luca Robert Mihai

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 2- Sc.

Alecu Russo

Da

40.

Strugaru Narcis Florin

Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

Copil din familie cu părinți migrați

Copil care locuiește într-o gospodărie în care exista persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuința supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

41.

Codreanu Alexandru Petrut

Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

Copil cu un singur părinte acasă

Copil caro locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu risc de comportament violent

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

42.

Postolache Costin Mate o

Copil din familie cu părinți migranți

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care nu primește vitamina D

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

43

Chirila Stefania Fabiana

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

44.

Feraru Beatrice

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

45.

Buruiana Ștefan

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3- LT

Petru Rareș

Da

46.

Carp Constantin Adrian

Copil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește într-o gospodărie în care exista persoane cu boli cronice

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Sector 3“ LT

Petru Rareș

Da

47.

Raducanu Ioana Vasilica

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 2- Sc.

Alecu Russo

Da

48.

Helitianu Orlando Adrian

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 2- Sc.

Aiecu Russo

Da

49.

Marin Ingrid Ana Maria

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Sector 2- Sc.

Alecu Russo

Da

50.

Scarlat Teo Vasilica

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Sector 2- Sc.

Alecu Russo

Da

51.

Huluba lulia Irina

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Sector 2- Sc.

Alecu Russo

Da

52.

Dumea Dimitrie Caius

Copil nevaccinat

Sector 2- Sc.

Alecu Russo

Da

53.

Dumea Flavius Andrei

Copil nevaccinat

Sector 2- Sc.

Alecu Russo

Da

54.

Spulber Alexandra Roxana

Copii cu un singur părinte acasă

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 2-

Alecu Russo

Da


Anexa 8

FIȘĂ DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR DIN MICROGRANT 2019

__________________________„ Copilăria de azi, viitorul T.Ă.U de mâine! ” Bacău Obiectivul 1

Activitatea nr. 1:

Activitatea nr. 2:

Activitatea nr. 3:

Obiectivul 2

Activitatea nr. 1:

Obiectivul 3

Activitatea nr. 1:

Activitatea nr. 2:

Activitatea nr. 3:

Obiectivul 4

Activitatea nr. 1:

Activitatea nr. 2:

Activitatea nr. 3:

Rezultatele planificate:

Indicatori: (lista de semnături, raport lunar).............................................................................................

Pagina 39


Nr. participant! estimați.........., din care:

J ........copiii ( vârsta,........ani; băieți,.......; fete........)

’Z ........părinți (din care:.........mame,..........tați)

J ........autorități (inspector școlar, medic DSP, inspector Politie, aiti specialiști)

/ .........alti participant! (va rugăm enumerati)

Data

Participant!

(va fi menționat nr. de participând)

Rezultate obținute vs.

Rezultate planificate

Aite rezultate    (

rezuitate nepianificate, neașteptate)

Mijioace de verificare

(ex : fotografii, liste prezență, etc.)

Buget cheltuit

Co

F

pii

B

£ik

Z3.

nți

T

Alți

Daca ați mai avea ocazia, ați mai organiza in viitor astfel de activități? :

o «țj*

fU c


Anexa 9

Chestionar satisfacție

Pe o scală de la 1 la 5 vă rugăm să ne răspundeți așa cum apreciațî activitatea, punctajul reprezentând:

 • 1-  Nesatisfăcător

 • 2-  Satisfăcător

3~ Mediu

 • 4-  Bine

 • 5-  Foarte bine

în ce măsură apreciați ceea ce ați învățat în cadrul acestei activități:

12    3   4

Informațiile primite au fost clare, pe înțelesul dumneavoastră:

1                2                     3              4

în ce măsură formatorii/organizatoriî au contribuit la asimilarea cunoștințelor:

1                2                     3              4

Cum apreciați ambianța și atmosfera din cadrul activității:

1    2     34

Informația a fost bine structurată partea practică cu partea teoretică:

1                2                     3              4

Când ajungeți acasă ce urmează să povestiți unui membru din familie/ unui prieten din cadrul evenimentului de astăzi?

Ce întâmplare din cadrul activității va displăcut:

Impresia dumneavoastră la finalul activității este:

12  34

Ați recomanda unei alte persoane sa participe la activitățile noastre?

Da        Nu

La ce activități doriți sa participați pe viitor?

Un mesaj pentru organizatori/finanțatori:

Pagina 41


Anexa 10

Chestionar de verificare Obiectivul 1 Activitatea 1 Educația sexuală

Care sunt schimbările apărute în perioada pubertății?

Ce puteți să ne spuneți despre importanța igienei intime?

Enumerați metode de contracepție:

Pagina 42


Anexa 11

Chestionar de verificare Obiectivul 1 Activitatea 2

Respectarea normelor de igiena

Ce reprezintă igiena personală?

Ce ne puteți spune despre igiena cavității bucale?

Ce ne puteți spune despre importanța igienei intime?

Pagina -13


Anexa 12

Chestionar de verificare Obiectivul 3 Activitatea 1 Bariere întâlnite în comunicarea dintre elevi și profesori

Care sunt aptitudinile pe care trebuie să le dezvoltăm pentru o comunicare eficientă?

Enumerați trei aspecte pozitive privind comunicarea?

Pagina 44
pentrucopil


Anexa 13


Chestionar de verificare Obiectivul 3 Activitatea 2 Hai la școală*

Enumerați beneficiile școlii:

Care este rolul școlii în societate?

Care sunt consecințele abandonului școlar?

Pagina 45


Anexa 14


Chestionar de verificare Obiectivul 4 Activitatea 1 Stop Violențail


Care sunt formele violenței:


Care sunt soluțiile pentru oprirea violenței:


Pagina 46


-"Y

Anexa 15

Chestionar de verificare Obiectiv 4 Subactîvitatea 2 Valența, naște violență!

Cum afectează creșterea copiilor, într-un mediu vilent?

Ce pot face părinții pentru a evita violența?

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA .

ITTrDTDVII      U x


ILIE BÎRZUSECRET

NICO


CONTRASEMNEAZĂ

MUNICIPIULUI BACĂU E - OVIDIU POPOVICIPagina 47


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 173 DIN 03.05.2019


SURSELE DE FINANȚARE

1.

Valoarea totală a proiectului:

18.000

2

Contribuția proprie în proiect

8.000

3

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

10.000

DIRECTOR,            COORDONATOR PROIECT,

CONTABIL,

LORENA MAZILU


CARMEN MTHAELADIACONII      CARMEN FTFIRIG


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARI^ MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

1

Se trece numele fiecărei activități înlocuind spațiul marcat cu XXX. în cazul în care numele este prea lung, se pot trece doar cuvintele cheie. Se păstrează aceeași numerotare ca la secțiunea „Metoda de lucru și activități propuse". în ceea ce privește intervalul de implementare, se marchează cu Xîn interiorul fiecărei căsuțe corespunzătoare, NB: o căsuță reprezintă o săptămână. Se adaugă atâtea linii necesare câte activități sunt implementate.