Hotărârea nr. 172/2019

Hotărârea nr. 172 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundaţia Comunitară Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului Swimathon Bacău, ediția a VII-a, ce se va desfăşura la Bazinul de Înot Bacău în data de 17 mai 2019

>/> •

z-         /fJ / <   ><!< <7f/

V JtJfVfff/(f^'"" S/r//t(Tf/<fff./fft t

____- _____ * ________ _________

HOTĂRÂREA NR. 172 DIN 03.05.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului Swimathon Bacău, ediția a VH-a, ce se va desfășura la Bazinul de înot Bacău în data de 17 mai 2019

5

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 56/ 10.04.2019 înregistrată la instituția noastră cu nr. 24795/ 10.04.2019 înaintată de Fundația Comunitară Bacău prin care ne solicită sprijinul în vederea realizării în comun a evenimentului Swimathon Bacău, ediția a VII-a,;

-Referatul nr. 4613/ 25.04.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune punerea la dispoziție a Bazinului de înot Bacău, către Fundația Comunitară Bacău, în data de 17 mai 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4614/ 25.04.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4615/ 25.04.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.734/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 735/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 736/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 737/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

z\

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 6 și alin. (7) lit. ”a” și ale art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA STE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului Swimathon Bacău, ediția a VII-a, ce se va desfășura la Bazinul de înot Bacău, în data de 17 mai 2019.

ART. 2. Contribuția ce revine Municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție a Bazinului de înot Bacău pentru evenimentul Swimathon Bacău, ediția a VH-a, în data de 17 mai 2019.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Direcției Administrare Baze Sportive și Fundației Comunitare Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI