Hotărârea nr. 171/2019

Hotărârea nr. 171 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău în vederea realizării în comun a unor competiții sportive ce vor avea loc la Bazinul de Înot Bacău

)/> .

< /l <)>}<<//t ta

V//Z

^< ?/.>//<///     c<// <///Af/^f<'f//ff//ffr

HOTĂRÂREA NR. 171 DIN 03.05.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău în vederea realizării în comun a unor competiții sportive ce vor z\ avea loc la Bazinul de înot Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 323/ 13.02.2019 înregistrată la instituția noastră cu nr. 19393/ 13.02.2019 înaintată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău prin care ne solicită Bazinul de înot Bacău pentru competițiile sportive Cupa Bistriței la înot și Cupa Bacăului la înot;

-Referatul nr. 4105/15.02.2019 înaintat de Direcția Administrare Baze Sportive prin care se propune punerea la dispoziție a Bazinului de înot Bacău, cu dotările aferente, către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău în perioadele 4-5 mai 2019 și 26-27 octombrie 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4441/ 23.04.2019;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 4442/ 23.04.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.730/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 731/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 732/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 733/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 6 și alin. (7) lit. ”a” și ale art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HO TARĂ ȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău în vederea realizării în comun a următoarelor competiții sportive: Cupa Bistriței la înot, în perioada 4-5 mai 2019 și Cupa Bacăului la înot, în perioada 26-27 octombrie 2019.

ART. 2. Contribuția ce revine Municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție a Bazinului de înot Bacău cu dotările aferente, pentru competițiile sportive Cupa Bistriței la înot, în perioada 4-5 mai 2019 și Cupa Bacăului la înot, în perioada 26-27 octombrie 2019.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Baze Sportive.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Administrare Baze Sportive și Direcției Județeane pentru Sport și Tineret Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU /-x


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI