Hotărârea nr. 17/2019

Hotărârea nr. 17 din 31.01.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiţii ,,Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr.6 Bacău’’

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 44352/ 22.11.2018 înaintată de SC Thermoenergy Group SA prin care se înaintează documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau” în vederea aprobării;

-Referatul nr. 717 din 21.01.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „ Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 718 din 21.01.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 719 din 21.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 70/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 71/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 72/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”a” alin, (ii) si art.7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45 (2) lit. ”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

a

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. -Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

«

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată, Direcției Tehnice, Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau și SC Thermoenergy Group SA.

ART.4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

! SECRETAR MUNICIPIULUI BACĂU

NICO E-OVIDIU POPOVICI


ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂREA NR. 17 DIN 31.01.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Documentație tehnico-economică S.F pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacatr

DIRECTOR GENERAL FAVĂL FLORIN

SEF SERVICIU

MIHAELA IONESI

S. KNZ ■< x

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ȚA
CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU nicoi/âe-ovidiu POPOVICI

PROIECTARE CONSULTANȚĂ EXECUȚIE

INSTALAȚII

GAZE ÎNCĂLZIRE SANITARE

CORNIȘA BISTRIȚEI

Bl 17 ■ A ■ 2

tel/fax: 0234 - 546 430 BACĂU - ROMÂNIA


pr. nr.095/2018

STUDIU FEZABILITATE

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A GRUPURILOR DE COGENARARE DIN STR. CHIMIEI NR. 6- BACAU

BENEFICIAR : SC THERMOENERGY GROUP

SA -BACAU

Ex.Nr.2


K@T ma

BACAO


SC KOT PROEX SRL

PROIECTARE CONSTRUCȚII - INSTALAȚII

Str. Cornișa, BI.17, Sc.A, Ap.2 tel. 0234 546430 Email: proiectbacau@yahoo.com Fax : 0374092757

AUTORIZAȚII

ANRE

PDSB18005/2018

PDIB 18006/2018


FISA DE RESPONSABILITĂȚI

Director ing. Anca Nicoleta ANTONESI

INSTALATORI AUTORIZAT! PENTRU PROIECTARE

ing. ANTONESI Anca Nicoleta

ing. ANTONESI Florin Răzvan

ing. UNCESCU Neculai_


ing. Anca ANTONESI

CNP: 2801206046237

Instalator autorizat gaze naturale tip PGIU nr. 112160632-201G PGD nr. 212160607-2016


_ ing. Razvan ANTONESI

CNP: 1790808040027

Instalator autorizat gaze naturale tip

PGIU nr. 112160631-2016 PGD nr. 212160606-2016

aut 111140064/2015

Pr.Nr.: 095/2018

STUDIU DE FEZABILITATE

Faza:

S.F.

Denumire proiect:

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A GRUPURILOR

Revizia

DE COGENERARE DIN STR. CHIMIEI NR.6- BACAU

3

EX.2

Beneficiar:

$c THERMOENRGY GROUP SA BACAU

K®T ma

BACAO


FAZA : STUDIU FEZABILITATE

Proiect nr.: 095/2018


SC KOTPROEX SRL BACĂU


Borderou Documentație

DENUMIRE PROIECT : ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A GRUPURILOR DE COGENERARE DIN STR. CHIMIEI NR.6- BACAU

 • 1. Borderou piese scrise

Nr. pag.

1.1.

Foaie de prezentare

pag. 1

1.2.

Listă de semnături personal autorizat proiectare

pag. 1

1.3.

Borderou piese scrise - desenate

pag. 1

1.4.

Certificat de urbanism

pag. 4

1.5.

Acord acces SC DELGAZ GRID SA

pag. 2

1.6.

Autorizație de proiectare emisa de ANRE - SC KOT PROEX

pag. 1

1.7.

Memoriu tehnic de prezentare

pag.30

1.8.

Analiza cost beneficiu

pag.39

1.9.

Grafic de execuție a lucrărilor de gaze

pag 2

1.10.

Deviz general scenariul nr. 1

pag. 2

1.11.

Deviz general scenariul nr.2

pag. 2

1.12.

Lista de urililaje - posturi reglare

pag -1

1.13.

Antemasuratoare scenariu nr.1

pag. 2

1.14.

Antemasuratoare scenariu nr.2

pag. 2

1.15.

Oferta de preț posturi de reglare - SC TOTAL GAZ IAȘI

pag .2

 • 2. Borderou piese desenate


planșa

2.1.

Plan încadrare zona ortofotoplan scara 1:2000

GO

2.2.

Plan situație instalații gaze existente-proiectate scara 1:500

G1

2.3.

Schema izometrica instalații presiune 6 bar

G2

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/1188 din

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 7^4        Din:

în scopul:

1.1.1 .C ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A GRUPURILOR DE COGENERARE DIN STR. CHIMIEI, NR. 6

Ca urmare cererii adresate de__MUNICIPIUL BACAU____________________

cu domiciliuhsediul în județul____________BACAU____________, localitatea_____________BACAU

satul____________________________:____________________________, sectorul____- cod poștal _______________:

strada_____________CALEA MARASESTI____________,nr__6______,bl__-

sc__- et.             ap. -      , tel./fax________________-                 , e-mail_______________-

înregistrată la nr. ___________1/1188___________ din ______11-09-2018 ,

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul ___________________________:___________________________, sectorul ~ cod poștal: ______________:

strada____________________CHIMIEI___________________, nr. 6 bl.____________________Z

sc.        , et-        ap.         sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan, UAT BACAU ;

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.             250____________/

faza PUG       aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL

nr. 114 din 20.04.2016

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor rie construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:
 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din extrasul de carte funciara pentru informare nr. 59544 din 09.08.2018, imobilul cu numărul cadastral 70024 este proprietate privata SC CET SA Bacau, si exista înscrieri privitoare la sarcini - proces verbal de sechestru nr. 3186/60 din 2004 emis de AVAS București, protocol nr. 2 din 2004 - privilegiul de preț special in favoarea AVAS București, somație de plata nr. 8236 din 2022 emisa de CJP Bacau, proces verbal de sechestru nr. de la 42468 la nr. 42507 din 2009 emis de ANAF Bacau, contract de închiriere nr. 5561 din 06,10.2010 - SC Ecobeton Bacau SRL, adresa nr. 7685 din 16.07.2012 emisa de AVAS - se radiaza parțial sechestru si privilegiul de preț notate cu încheierile 29253/2004 si 133/2005, pentru suprafața de 62150 mp din totalul de 506700 mp si se menține sechestru si privilegiul special de preț notate cu încheierile 29253/2004 si 133/2005, pentru suprafața de 444550 mp.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din extrasul de carte funciara pentru informare nr. 59546 din 09.08.2018, terenul cu numărul cadastral 70038 aparține domeniului public al Municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din extrasul de carte funciara pentru informare nr. 59545 din 09.08.2018, imobilul cu numărul cadastral 70040 aparține domeniului public al Municipiului Bacau.

Lucrările propuse se pot autoriza doar daca Municipiul Bacau deține un drept real principal sau un drept de creanța pentru imobilul afectat de lucrările propuse in cadrul numărului cadastral 70024.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala: teren curti-constructii, construcții industriale si edilitare.

Funcțiunea aprobata prin PUG/2012 este zona unitati industriale, inclusa in UTR 11.

Terenul se afla in zona “D" de impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A GRUPURILOR DE COGENERARE DIN STR. CHIMIEI, NR. 6

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construîre/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EI A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/prîvate în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui * punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

$ -

In aceste condiții:

|        După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă

| pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia

j asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru

j                                                           protecția mediului.

în situația în care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor

investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publțce

competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

S D.T.A.C.                 lZ D.T.O.E.                   □ D.T.A.D.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

lJ alimentare cu apă i_i canalizare

O alimentare cu energie electrica

2Z alimentare cu energie termică

d.2) avize și acorduri privind: securitatea la incendiu


2 gaze naturale

 • □ telefonizare

 • □ salubritate

22 transport urban

~ protecție civilă


Alte avize/acorduri


sănătatea populației


d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

 • - CONTRACTUL PE BAZA CARUIA SE EXECUTA LUCRĂRILE

d.4) Studii de specialitate

 • - PROIECT DE EXECUȚIE

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA \

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutit

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii. ț

PRIMAR".'                                SECRETAR,


COȘMÎN NECULA                         OVIDIU NIC«JLaE POPOVICI

ARHITECT ȘEF,

DIANA MEHAELA MARIN

0

Achitat taxa de.....lei, conform chitanței nr......din.......

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de ________________

Anexa la Certificat de urbanism nr.din


__       - REGIM TEHNIC


Traseul solicitat se află în zona 11 - zonă cu regim de înălțime pentru construcții impus.

Parțial traseul solicitat se afla in:

 • - zona protejata pe baza normelor sanitare

 • - zona de protecție fata de cai ferate.

Funcțiunea dominanta:

 • - unitati industriale si depozitare de tip industrial existente/propuse

 • - unitati industriale de mica industrie si servicii de tip industrial existente/propuse

 • - unitati de depozitare existente/propuse.

Funcțiunile complementare admise:

 • - cai de comunicație rutiere, feroviare si construcții aferente

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente

 • - instituții publice si alte servicii compatibile

 • - gospodărie comunala

 • - circulație carosabila si pietonala

 • - staționare autovehicule (garaje, parcaje)

 • - spatii verzi si perdele de protecție.

Utilizări admise:

 • - funcțiuni industriale

 • - căi de acces carosabile si pietonale;

 • - rețele de echipare edilitara.

Utilizări interzise:

Este interzisa realizarea de:

 • - microferme pentru creșterea porcinelor în afara întreprinderilor agricole, organizate în zone funcționale amenajate si echipate special, pentru a evita poluarea aerului, solului si a pânzei freatice;

 • - construcții cu caracter definitiv în afara celor necesare funcțiunilor permise si complementare admise

 • - unitati care prezintă pericol tehnologic sau a căror poluare depășește limitele parcelei

 • - amplasarea spre DN, DJ, sau CF a activitatilor care prin natura lor au un aspect dezgreabil (depozite de deșeuri, combustibili solizi etc.). Astfel de unitati vor fi retrase de la circulațiile principale sau calea ferata si vor fi mascate prin perdele de vegetație inalta si medie

 • - construcții care prin conformare, volumetrie sau aspect exterior depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii.

Pentru UTR 11 zona de unități industriale s-au stabilit următoarele:

 • - înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioara sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 16,00 m

 • - inălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras,

în punctul cel mai înalt, nu va depăși 20,00 m. Fac excepție catargele de susținere a elementelor publicitare, coșurile de fum, antenele si alte instalații tehnice specifice funcțiunii.

 • - P.O.T. maxim de 70%

 • - C.U.T. maxim de 2,4

 • - întrucât terenul este amplasat limitrof cailor de comunicație rutiera se recomanda un regim de aliniere retras cu 10,00 ml fata de aliniament, in vederea realizării unei perdele de protecție spre caile de comunicație.

Se solicita alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din strada Chimiei, nr. 6 Bacau. Utilitati existente in zona: energie electrica, gaze, telecomunicații, apa, canalizare, energie termica. Traseul solicitat va fi corelat cu traseele utilităților existente in zona.


EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

AN ZBOR 2010

SCARA 1:5000


560500                                                                     561000


560500                                                                        551000


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

ROMÂNIA

NESECRET

NR. 742443

Ex. nr. \

Bacău, 19.08.2018


Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mr. CONSTANTIN ENE" al Județului Bacău

CĂTRE,

MUNICIPIUL BACĂU

jiul BACĂU, mun./oras/com. BAC AU, str. Calea Mărâșești, nr. 6, cod postai 600017

în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, cu modificări și completări, prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 129/2016 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitatea la incendiu si protecție civila si prevederile H.G.R. nr. 571/2016 din 10 august 2016, pentru aprobarea categoriilor de construcții si amcnajari care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu construcția / amenajarea:

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A GRUPURILOR DE COGENERARE DIN STR. CHIMIEI, NR. 6,

Amplasament: jud. BACĂU, mun./oras/com. BACĂU, str. CHIMIEI, nr. 6,

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

nu se încadrează, în categoria de obiective pentru care Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău eliberează avize/autorizații de securitate la incendiu.

în consecința, se poate elibera autorizația de construire, cu condiția ca în toate fazele de proiectare, execuție si utilizare sa fie respectate prevederile legale în vigoare în domeniul securității la incendiu.


Bacău, str. Milcov, nr. 49, tel. 0234/550.000; fax: 0234575053; e-maîl: office@isubacau.ro

DELGAZ

grid

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

Ia sistemul de distribuție a gazelor naturale

Nr. 211183294 /data 05.07.2018

 • 1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. 211183294 din data de 16.03.2018, vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru:

alimentarea cu gaze naturale a locului de consum 5000399832, din str. Cxnimiei nr. 6, localitatea Bacau, județul Bacau;

 • 2. Soluția tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale:

 • a) racord (branșament) de gaze naturale nou, tip material OL, diametru 10*', lungime 20 m, debit gaze naturale 23000.00 m3/h racordat în conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune medie , tip material OL, diametru Dn 400 mm, pe strada Chimiei;

 • b) :SRM cu următoarele caracteristici:

 • - debit gaze naturale 23000.00 nri/h

 • - tip regulator 23000 mc/h - bucăți 1

 • - tip contor cu capacitatea maxima de 23000 mc/h , dotat cu dispozitiv de corecție

 • - montare racord gaze naturale în domeniu public/privat;

 • - presiunea minima/maxima aval si amonte a gazelor naturale 6/6 bar.

 • 3. Prezentul aviz tehnic de racordare este însoțit de:

 • a) schița cu soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale;

 • b) oferta contractului de racordare, inclusiv tariful de racordare.

 • 4. Valabilitatea prezentului aviz încetează:

 • a) dacă nu încheiați contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentului aviz și nu aveți un acord între părți pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;

 • b) dacă nu achitați tariful de racordare conform clauzelor prevăzute în contractul de racordare;

 • c) la rezilierea contractului de racordare încheiat în baza acestuia;

 • d) la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare;

 • e) la cererea clientului final, în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

 • f) la încetarea valabilității autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.

  Delgsz Grid SA

  Acces la Rejea www.delgaz-grid.ro


  Președintele Consiliului de Administrație

  Frank Hajdinjak

  Directori Generali

  Ferencz Csulak DG

  Carmen Teona Oltean(adj.)

  Petre Radu (adj.)

  Sediul Central:Ttrgu-Mureș

  CUI: 10976687

  Atribut fiscal: RO

  j26/326/08,06.2000

  Banca BRD Tirgu-Mureș

  ]BAN:

  R011BRDE270SV275A0412700

  Capital Social Subscris și Vărsat:

  773.257.777,5 RON


 • 5. Prezentul aviz tehnic de racordare prezintă condițiile tehnice de racordare și stă la baza întocmirii documentațiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente, racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, precum și/sau a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferente locului de consum.

 • 6. Proiectarea și execuția instalației de utilizare a gazelor naturale nu fac obiectul prezentului aviz.


Adrian Dragoș Vișovan

Director Departament Acces la Rețea

Ovidiu loanTalpoș Specialist Acces la Rețea


MINISTERUL MEDIULUI


Agenția Națională pentru Protecția Mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Decizia etapei de evaluare inițială
Nr. 361 din 23.10.2018

Ca urmare a solicitării depuse de Municipiul Bacău pentru proiectul “Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei, nr. 6”, propus a fi amplasat în Municipiul Bacău, strada Chimiei, nr. 6, județul Bacău, înregistrată la APM Bacău cu nr. 11896/27.09.2018:

 • - în urma verificării amplasamentului proiectului, a analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

 • - având în vedere că:

- proiectul intră sub incidența HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, la pct.13, lit. a) “ Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:

necesitatea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei, nr. 6”.

Pentru continuarea procedurii, titularul va depune la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău:

- memoriul de prezentare, completat conform conținutului-cadru prevăzut în Anexa nr. 5 a Ordinului 135/2010, completat cu cerințele prevăzute în Anexa II.A, coroborat cu cele din Anexa III din Directiva 2014/52/UE; memoriul se va depune pe suport de hârtie și în format electronic;

Pagina 1 din 2

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU Strada Oîluz, nr. 23. Bacău, țud. Bacău, Cod 600266 Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-maîl: office@apmhc.anpm.ro; Pagina web: http://apmhc.annrn.ro/


- dovada achitării tarifului aferent etapei de încadrare - 400 lei, conform prevederilor Ordinului 1108/2007, cu modificările și completările ulterioare: se achită la sediul APM Bacău sau în contul APM Bacău, CUI 4278256, IBAN R088TREZ0615032XXX000376, deschis la Trezoreria Bacău.


Șef Serviciu


Avize, Acorduri, Autorizații,

^JBEJAN Iuliana


Pagina 2 din 2

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU Strada Oituz» nr. 23. Bacău, jud. Bacău, Cod 6(X)266 Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: oftice@aDmhc.annm.ro: Pagina web: http://annibc.anDm.ro/AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEIA

In temeiul prevederilor Legii energiei electrice și ci gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare

Se acordă

destinată proiectării instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă și joasă presiune, tip PDIB

nr. 18006

KOTPROEX S.R.L.

cu sediul în municipiul Bacău, str. Cornișa, nr. 17, bl. 17. sc. A, parter, ap. 2. județul Bacău

Prezenta autorizație este valabilă până la 10.03.2023, în condițiile de valabilitate anexate.

București, 11.03.2018


ORIGINAL


ORIGINAL


ORIGINAL


ORIGINAL


Falsificarea acestui document se pedepsește conform Legilor


j-

.............

W PWfiX BACAQ

SC KOT PROEX SRL

PROIECTARE CONSTRUCT4I INSTALAȚII

Str. Cornișa, BI.17, Sc.A, Ap.2 tel. 0234 546430 Email: proiectbacau@yahoo.com Fax 0374092757

AUTORIZAT!!

ANRE

PDSB 18005/2018

PDIB18006/2018

Proiect Nr. 095/2018

Faza: S.F.

MEMORIU TEHNIC

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A GRUPURILOR DE COGENERARE DIN STR.

CHIMIEI NR. 6 BACAU

 • A. PIESE SCRISE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1.   Denumirea obiectivului de investiții

• ■      • „Alimentarea cu Gaze Naturale a Grupurilor de Cogenerare”

x        1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • •  Consiliul Local al Municipiului Bacau - Thermoenergy Group S.A Bacau

 • 1.3.    Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • •  Consiliul Local al Municipiului Bacau - Thermoenergy Group S.A Bacau

 • 1.4.    Beneficiarul investiției

 • •  Consiliul Local al Municipiului Bacau - Thermoenergy Group S.A Bacau

 • 1.5.    Elaboratorul studiului de fezabilitate S.C. KOT PROEX S.R.L. Bacau

 • 2. SITUAȚIA      EXISTENTĂ      ȘI      NECESITATEA      REALIZĂRII

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII

 • 2.1.       Necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții

în prezent, alimentarea cu gaze naturale a instalațiilor de utilizare instalate pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6 se realizează prin intermediul unei SRM de Sector denumita CET Bacău (SRM la consumator), cu următorii parametri:

 • •  Debit: 28800 mc/h

 • •  Presiunea de intrare a gazului natural: 1,7 bar (minim)

 • •  Presiunea de ieșire a gazului natural: 0,6 bar (minim)

SRM la consumator este racordată la rețeaua de distribuție a gazului natural exploatată de către Delgaz Grid SA, printr-un branșament de medie presiuneDn 300 mm, cu lungimea de 260 m, conectat la conducta de distribuție Dn 400 mm care face legătura între SRM — CICh Bacău și rețeaua de distribuție a orașului Bacău.

Pe amplasamentul din strada Chimiei nr.6 este instalat un Grup de Cogenerare de 14,25 MWe si 20,66 MWt echipat cu turbină cu gaze și cazan recuperator de apă caldă, care a fost pus în funcțiune în anul 2008.

 • 2.2.   Prezentarea contextului:politici strategii,legislație , acorduri relevante

Prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013 axa prioritară 3, Municipiul Bacău a implementat cu fonduri europene nerambursabile, o investiție prin care s-a instalat al doilea Grup de Cogenerare, care funcționează în ciclu combinat gaze-abur. Noul grup de Cogenerare a fost pus in funcțiune in luna septembrie 2017 si are o capacitate de 7,33MWe si 7 MWt. Ambele grupuri de cogenerare precum si celelalte surse de producere energie termica de pe

> platforma din str. Chimiei nr. 6, sunt echipate cu instalații de utilizare gaze naturale, care trebuiesc alimentate din rețeaua de distribuție prin intermediul unui SRM nou conform Avizul Tehnic de Racordare nr. 211183294/ 05.07.2018.

Se impune acest lucru, deoarece operatorul de distribuție Delgaz Grid a re configurat rețeaua de distribuție din zona prin construirea unei conducte amplasata in partea stanga a străzii Chimiei in sensul spre oraș si pentru ca se executa un nou SRM dedicat Thermoenergy Group SA, la care va trebui realizat branșamentul si instalația de utilizare către consumatorii de pe platforma Chimiei nr. 6.

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor.

• Instalațiile de utilizare gaze naturale existente cuprind :

instalația exterioara de presiune redusa 0,2  2,0 bar ,Dn 250, montata aparent pe suporți

de susținere, la inaltimea de montaj, intre Instalație de ardere cazan energetic CRG 420 tone/h si intrarea in instalația de comprimare EIJT321 /900, instalația -ITGI

instalația exterioara de presiune redusa 0,2 + 2,0 bar ,Dn 80, cu PR ( p2=0,5 bar ) montata aparent pe suporți de susținere, la inaltimea de montaj, racordata in conducta de GN presiune redusa Dn 250 existenta , ce alimentează instalația de ardere cazan de apa calda LOOS International tip UT 3700

instalația exterioara de presiune redusa 0,2   2,0 bar ,Dn 300, cu PR ( p2=0,5 bar ) montata

aparent pe suporți de susținere, la inaltimea de montaj, racordata in conducta de GN presiune redusa Dn 400 existenta-, ce alimentează instalația de ardere cazan de abur industrial 100 tone/h

instalația exterioara de presiune redusa 0,2   2,0 bar ,Dn 150, cu PR ( p2=0,5 bar ) montata

aparent pe suporți de susținere, la inaltimea de montaj, racordata in conducta de GN presiune redusa Dn 400 existenta, ce alimentează instalația de ardere 2 cazane de abur lOtone/h , model ICI Caldaie

instalația exterioara de presiune inalta cu presiunea 25 bar , Dn 100, montata aparent pe suporți de susținere, la inaltimea de montaj conform schemei izometrice, intre Instalația de comprimare ITG 1, ELT321 /900 si intrarea in instalația de ardere a turbine TBM T 130 (TURBOMACH),la un debit de 4604 Nm3/h

instalația exterioara de presiune inalta cu presiunea 22 bar Dn200, montata aparent pe suporți existent! intre statia de comprimare ITG 2 (ELT - 163 /250) si instalația de ardere turbina cu gaze tip M7A - 03D de 7,33 MWe (KAWASAKI), la un debit de 2500 Nm3/h, cu o presiune de aspirație de 4 bar

instalația exterioara de presiune medie 3,5 bar Dnl00,montata aparent pe suporți existenti, intre viitorul SRM ce se va proiecta in dreptul statiei de compresoare ITG2 (ELT - 163 /250) si instalația de post ardere a cazanului recuperator de abur supraincalzit model HSRG. la un debit de 790 Nm3/h.

Având in vedere soluția complexa propusa si inaintata de beneficiar privind alimentarea cu gaze naturale a ITG2 s-a pus in practica o soluție provizorie de alimentare a instalațiilor de ardere aferente ITG2,pentru probe ,astfel:

instalație de utilizare G.N. presiune inalta PS - 25 bar g; Dnl 00 cuplata la ieșirea din statia de compresoare ITG 1 ELT321 / 900 in conducta existenta Dnl 00; PS=25 bar g ce alimentează instalația de ardere a turbinei TBM T 130 -TURBOMACH, echipata cu doua regulatoare model RPA6 Dn50 / Dn50 Pn40,montate in paralel, ce asigura in continuare presinile necesare instalației de ardere a tubinei M7A - 03DD (KAWASAKI - PS= 22 bar g) si a instalației de post ardere (PS: 3,5 bar) a cazanului de abur supraincalzit. Din primul regulator cu pl/p2 = 24 bar / 22 bar s-a realizat cuplarea in conducta Dn200 a instalației de utilizare G.N. inalta presiune existenta, propusa pentru a alimenta instalația de ardere a tubinei M7A - 03DD (KAWASAKI - PS= 22 bar g). Din cel de-al doilea regulator s-a realizat cuplarea in conducta existenta DnlOO, a instaltiei de utilizare G.N. presiune medie propusa pentru alimentarea instalației de post ardere a cazanului recuperator de abur supraincalzit. Diametrele de racordare sunt in ambele cazuri DnlOO (0114,3x5,6mm), țeava SR-EN 10216/1.

Aceasta soluție a fost implementata pentru probarea grupului ITG2 si nu permite funcționarea simultana a celor 2 grupuri de Cogenerare.Presiunea de aspirație in cazul statiei de comprimare pentru ITG 2 este 4 bar si nu poate fî asigurata de sistemul de distribuție existent in mun. Bacau.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Cogenerarea, ca soluție de înalta eficienta pentru producerea de energie, este promovata legal în România prin Hotărârea de Guvern nr. 219/2007, în concordanta cu legislația europeana (Directiva 2004/8/CE din 11 februarie 2004).

Scopul acestei lucrări este stabilirea soluției tehnice optime pentru realizarea branșamentului pentru SRM Thermoenergy si a instalației de utilizare gaze naturale de la SRM Thermoenergy la consumatorii din incinta Thermoenergy Group SA din str. Chimiei nr. 6, astfel incat:

Sa se asigure continuitatea în alimentarea cu gaze naturale, a parametrilor optimi de funcționare și siguranță tehnică a instalațiilor de utilizare pe tot parcursul unui an calendaristic.

Sa se eficientizeze consumul de energie electrica al compresorului de gaze naturale aferent instalației de cogenerare cu turbina pe gaze TBM -T 130 de 14,25 MWe si 20,66 MWt montata în anul 2008 precum si al compresorului de gaze aferent Turbinei cu gaze, tip M7A-03D de 7,33 MWe si 7MWt, pusa in funcțiune in anul 2017.

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNERE SI PREZENTAREA OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICA PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI

Investiția va asigura alimentarea cu gaz naturale, în condiții de siguranță, a instalaților de turbine cu gaze și a instalațiilor de vârf aferente, din cadrul grupurilor de cogenerare si a celorlalți consumatori instalați pe amplasamentul din Bacău, strada Chimiei nr.6.

In conformitate cu Avizul Tehnic de Racordare nr. 211183294/05.07.2018 atașat, locul de consum din str. Chimiei nr. 6 va fi alimentat prin următoarea soluție tehnica:

A.      Racord (branșament) de gaze naturale nou țeava otel SR EN ISO 3183, diametru

Dn250 (0 273 x5mm ) , material L245, lungime 20 m ;debit de gaze naturale 23000 m3/h, racordat in conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune medie, otel SR EN ISO 3183, material L245, in montaj ingropat , protejata cu polietilena extrudata. diametru DN 400 (0 406,4 x 6,3 mm ).

Țevile din oțel vor fi produse și livrate în conformitate cu standardul SR EN ISO 3183: 2013 cu respectarea cerințelor tehnice din prezenta specificație tehnică. Țevile din oțel vor fi de tipul PSL 1, fără sudură (laminate), sudate longitudinal sau elicoidal, cu respectarea NTPEE-2018, Pentru a respecta caracteristicile de sudabilitate cu fitingurile și țevile din oțel existente în sistemul de distribuție al gazelor naturale, tipul de oțel acceptat este L245 (conform tabelului 1 din SR EN ISO 3183:2013). Compoziția chimică la analiza pe oțel lichid trebuie să fie conform tabelului nr. 4 al SR EN ISO 3183 : 2013. Nu este permisă depășirea conținutului de sulf de 0,03%.

 • B.       SRM cu următoarele caracteristici:

 • -  debit gaze naturale : 23000 m3/h

 • -  tip regulator : 23000 m3/h — 1 bucata

 • -  tip contor :cu capacitatea maxima de 23000 m3/h, dotata cu dispozitiv de corecție

 • -  montare racord gaze naturale in domeniul public/privat

 • -  presiune minima/maxima aval si amonte a gazelor naturale 6/6 bar.

 • C.Instalatie de utilizare gaze naturale in incinta regim presiune medie cu Posturi de Reglare , ce alimentează următorii consumatori:

  Nr. crt

  Denumire echipament

  Producător echipament

  Anul PIF

  Capacitate electrică instalată MWe)

  Capacitate termică instalată [MWt]

  Debit nominal gaz natural [md/h]

  Presiune gaz Ia Intrarea în Instalația de utilizare [bar] (minima)

  Consum ane degaz[MWI

  1.

  Turbină cu gaze tipTBM-T 130, echipată cu cazan recuperator de apă caldă

  TURBOMAC

  H —ELVEȚIA / OHL

  Technologies GmbH

  2008

  14,25

  20,66

  4.604

  0,5 bar in aspirație compresor/25 bar in refulare compresor In viitor 2,5/25 bar

  220000

  2.

  Cazan de apă caldă pentru vârf de sarcină tip UT 3700

  LOOS

  Internațional

  2008

  3

  350

  0,5

  7600

  3.

  Cazan de abur industrial

  2000

  70,8

  8.040

  0,5

  230.000

  4.

  Cazan abur 1 0 t/h

  nr. 1

  ICI Caldaie

  2016

  8,14

  909,6

  0,5

  32000

  5.

  Cazan abur 1 0 t/h

  nr. 2

  ICI Caldaie

  2016

  8,14

  909,6

  0,5

  32000

  6

  Turbină cu gaze tip M7A-03D;

  Cazan recuperator cu ardere suplimentara pentru abur energetic, 20 Uh

  Kawasaki

  Ekol/

  Arzător

  Saake

  2017

  7,33

  7

  3.360

  Min.4 bar in aspirație compresor/ 22 bar in refulare compresor

  270000

  7

  Cazan CRG 420t/h

  — 2 arzatoare

  1997

  4,800

  0,5

  TOTAL CONSUM GAZ NATURAL CU PRESIUNEA DE 5-5,9 BAR

  22.973,2 m3 /h

Thermoenergy Group SA Bacau deține un cromatograf de masurarea calitatii gazului, instalat in prezent in vechiul SRM aflat la limita incintei din str. Chimiei nr. 6 , s-au adaugat si lucrări de demontare si montare a acestuia pe conducta de gaze nou proiectata.

3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a.  Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Traseul instalației de utilizare GN industrial proiectata, este amplasat in teren conform Certificat de Urbanism. Acest lucru este exemplificat in planul de situație anexat la documemtatie.

 • b. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Se învecinează cu fostul CET Bacau, avand 2 cai de acces de strada CHIMIE.

 • c.  Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

Instalațiile de utilizare GN propuse parcurg un traseu de la Est spre Vest cu devieri spre Nord in incinta SC THERMOENERY SA BACAU.

 • d. Surse de poluare existente în zonă;

In incinta SC THERMOENERGY SA BACAU, exista un rezervorul de C.L.U. ce are o capacitate de 1500 m3 de combustibil, fiind protejat de un batal. Acesta este prevăzut la interior cu o serpentină de încălzire a combustibilului Dn 50 alimentată de la centrala de abur 2 x 10 t/h.. Rezervorul a fost supus la o Încercare de etanșeitate după umplere completa (inclusiv calota sferica timp de 15 minute la o suprapresiune in punctul cel mai inalt 250 mmCA. Rezervorul este echipat cu:

 • -  lira indicatoare a nivelului,montata in exeterior, pe manta 1 buc.;

 • -  dispozitiv de luat proba pe corpul rezervorului 1 buc;

 • -  scara exterioara prevăzută cu aparatori 1 buc;

 • -  scara interioara 1 buc;

 • -  platforma cu balustrada in jurul gurii de vizitare de pe capac 1 buc;

 • -  racord de încărcare Dnl50, 1 buc;

 • -  racord de descărcare Dnl50, 1 buc;

 • -  racord de scurgere Dn80, 1 buc;

 • -  supape de respirație Dn80, 2 buc;

 • -  supape de siguranța Dn80, 2 buc;

 • -  gura de vizitare Dn500, pe capac 1 buc. si pe manta 1 buc.

 • -  serpentina pentru incalzirea produsului din rezervor;

 • -  conducta de preaplin DnlOO;

Rezervorul este prevăzut pe capac cu următoarele armaturi de siguranța:

 • -  supape de respirație Dn80; 2 buc;

 • -  supape de siguranța Dn80; 2 buc;

 • -  opritoare de flacara Dn80; 2 buc;

Supapele de respirație sunt tipizate, conform STAS 1468 actualizat avand drept scop evitarea ca presiunea sau depresiunea in rezervor sa depaseasca anumite limite ce ar putea provoca deformarea acestuia. In acest scop ele sunt construite ca sa lase sa iasa excesul de presiune si admit aer in rezervor daca depresiunea devine prea mare. Ele sunt reglate pentru a asigura deschiderea orificiilor de trecere a gazelor începând de la o presiune +/- 20mmCA, pana la + 600mmCA si - 200mmCA. Ele sunt dimensionate in funcție de debitele conductelor de încărcare si de tragere ale rezervorului. Supapele de siguranța sunt destinate sa protejeze rezervorul in caz de defectare a supapelor de respirație. Opritoarele de flăcări sunt montate pentru a împiedica propagarea unei flăcări venite din exterior in interiorul rezervorului montandu-se sub supapele de respirație si de siguranța.

Din rețeaua de apă potabilă și pentru incendiu sunt montate două conducte Dn 65 cu scopul alimetării perdelei de drencere și a inelului de stropire a mantalei rezervorului de CLU. Pe rețeaua de apă potabilă și incendiu este necesară montarea unui hidrant exterior Dn 65.

Perdeaua de drencere Dn 50 și inelul de stropire a mantalei rezervorului vor fi prevăzute cu duze.

De asemenea, rezervorul de CLU estei prevăzut cu o conductă de prea-plin Dn 100.

Golirea rezervorului se realizează intr-un cămin de golire amplasat în afara batalului. Acesta este dotat cu o electropompă care are rolul de descărcare a rezervorului in caz de apariție a unor avarii, in autocisterne. Există posibilitatea de descărcare a unei cantități de aprox. 500 m de combustibil și în bazinul de acumulare - separare dar numai pe o perioadă limitată de timp, exceptând perioadele de timp cu precipitații.

e .Date climatice și particularități de relief;

Clima

Caracterul climatic al zonei Bacau este temperat continental, cu nuanțe specifice datorate circulației aerului prin culoarul depresionar al Șiretului si influente scandinavo-baltice. Iernile simt geroase, adancimea maxima de inghet in zona fiind de -0,9 m CTN iar termperatura medie anuala are valoarea de + 9,2°C.

Media multianuala a lunii ianuarie este de - 4°C, iar a lunii iulie de + 21,2°C. Numărul mediu al zilelor cu inghet este de 126 zile pe an. Valoarea medie a precipitațiilor căzute este de cca. 542 mm . Direcția predominanta a vânturilor este dinspe nord si nord - vest. Viteza vânturilor poate depăși in timpul iernii 70 km/h, dar viteza medie este de cca. 3,5 - 6 m/s.

Adancimea de inghet

In zona municipiului Bacau, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054 - 77 este considerata 80 - 90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

încărcări din zapada: zona C STAS 10101/21-92 (greutatea de referința a stratului de zapada) încărcări date de vânt: zona B STAS 10101/20-92 (presiunea dinamica de baza la inaltimea de lOm) gv = 0,42 kN/mp

Hidrologia

Nivelul hidrostatic se situează la adâncimi de cca. -2 - 3 m CTN, cu o variație sezoniera de +/-1,0 m, datorita apropierii de râul Bistrița cu care stratul freatic comunica.

Daca in săpătură de fundații a stâlpilor vor aparea infiltrații de apa, turnarea betoanelor se va face cu epuizarea apei din săpătură.

 • f. Existența unor:

 • -  rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; Nu este cazul.

 • -  posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție; Nu este cazul.

 • -  terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională; Nu este cazul.

 • g. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

 • i.Date privind zonarea seismică;

• Seismicitatea

In conformitate cu prevederile normativului PI00 - 2006, amplasamentul studiat se incadreaza astfel:

 • -  perioada de colt Tc - 0,7 sec;

 • -  accelerația terenului pentru proiectare pentru cutremure avand IMR =100 ani: ag = 0,28g;

La inceperea execuției lucrării, se recomanda ca săpăturile pentru fundații sa fie verificate de inginerul geolog, in scopul confirmării naturii si stării fizice a terenului in sensul considerat in prezentul studiu.

Este indicat de asemenea ca prin proiectare la lucrările de sistematizare sa se prevada masuri de Îndepărtare a apelor meteorice din vecinătatea construcțiilor si fundațiilor, in scopul oricăror variații de umiditate ale terenului de fundare.

ii. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Pentru determinarea terenului de fundare a fost executat pe amplasament un sondaj geotehnic cu adancimea de -2.0 m . Litologia interceptata a fost:

 • -  CTN - 0,6 m - umpluturi (pietriș cu nisip si resturi de umpluturi din construcții)

 • -  0,6 - 2,0 m - pietriș neuniform cu nisip

Stratul de pietriș neuniform cu nisip este cunoscut ca fiind continuu in subteranul zonei, din alte lucrări cu caracter geotehnic si hidrogeologic.

iii .date geologice generale;

Zona propusa pentru amplasamentul traseului instalației de utilizare G.N. este situata la ieșirea sud-estica din municipiul Bacau, in incinta CET Bacau - cartierul Izvoare si se extinde in cuprinsul unitatii de lunca, dezvoltata de râul Bistrița in versantul sau drept.

Treapta de lunca corespunzătoare zonei construite este cea de 2 - 3 m altitudine relativa, aflata in totalitate in spatele digului de protecție al albiei minore a râului.

In mod natural, microrelieful acestei subunități morofologice este foarte neuniform, pastrand urmele unor meandre părăsite si ale unor grinduri fluviatile, cu mici monticuli si declivatii specifice albiei majore.

Rocile care constituie litologic, relieful de terasa de lunca au caracter detritic si sunt slab consolidate, in special la partea superioara a secvenței litologice. Ele sunt reprezentate de aluviunile recente, sedimentate in timpuri istorice de râul Bistrița si sunt predominant necoezive. Granulometria depozitelor aluviale este foarte variata si este de obicei observabila o oarecare sedimentare gradata.

Stratul de roci din baza stivei aluvionare este reprezentat in mod obișnuit din pietrișuri cu bolovani si nisip, mai rar cu găleți. In mod aleatoriu, sedimentele acestei trepte de terasa accepta in baza si un strat de nisip mare, slab îndesat.

Depozitele de lunca, de varsta cuatemara (Holocen superior), au fost sedimentate peste un fundament antecuatemar, format din nisipuri fine argiloase vinete, foarte indesate sau argile mamoase cenușii.

 • iv.date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Pentru determinarea terenului de fundare a fost executat pe amplasament un sondaj geotehnic cu adancimea de -2.0 m . Litologia interceptata a fost:

 • -  CTN - 0,6 m - umpluturi (pietriș cu nisip si resturi de umpluturi din construcții)

 • -  0,6 - 2,0 m - pietriș neuniform cu nisip

Stratul de pietriș neuniform cu nisip este cunoscut ca fiind continuu in subteranul zonei, din alte lucrări cu caracter geotehnic si hidrogeologic.

Granulometria gradata pana la adâncimi de cca. 8 - 10 m

 • v. încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

In conformitate cu prevederile normativului P100 - 2006, amplasamentul studiat se incadreaza astfel:

 • -  perioada de colt Tc = 0,7 sec;

 • -  accelerația terenului pentru proiectare pentru cutremure avand IMR = 100 ani: ag = 0,28g;

La Începerea execuției lucrării, se recomanda ca săpăturile pentru fundații sa fie verificate de inginerul geolog, in scopul confirmării naturii si stării fizice a terenului in sensul considerat in prezentul studiu.

 • vi. caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a

documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Nivelul hidrostatic se situează la adâncimi de cca. -2 - 3 m CTN, cu o variație sezoniera de +/-(         1,0 m, datorita apropierii de râul Bistrița cu care stratul freatic comunica.

In condițiile unei adâncimi de fundare minime, nivelul ridicat al freaticului nu va interveni in executarea fundațiilor imobilului propus. Daca in săpătură de fundații vor aparea infiltrații de apa, turnarea betoanelor se va face cu epuizarea apei din săpătură.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

• Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Se propun spre analiza doua scenarii pentru traseul conductei de gaz cu presiunea 5 — 5,9 bar, în aval de SRM, în interiorul incintei Thermoenergy Group până la instalațiile de utilizare prezentate.

Scenariul nr 1 implica amplasarea SRM-ului in dreptul porții de acces nr 2 ( acces din str Chimiei) , urmat de o instalație de utilizare GN cu presiunea de 5,9-6 bar, amplasata parțial pe Estacada existenta si parțial pe stâlpi de susținere proiectați.

Scenariul nr 2 implica amplasarea SRM-ului in dreptul porții de acces nr 1 ( acces din str Chimiei ) , urmat de o instalație de utilizare GN cu presiunea de 5,9-6 bar, amplasata parțial pe Estacada existenta si parțial pe stâlpi de susținere proiectați.

Traseu proiectat este delimitat de următoarele puncte:

 • -           Robinet cu bila si flanse din otel Pn 25 bar,Dn250, ieșire din stația de reglare-măsurare a operatorului de distribuție (SRM);

 • -           Robinet cu bila si flanse din otel Pn 40 bar,Dn250 si Regulator presiune GN -Compresor Turbină cu gaze tip TBM-T 130, echipată cu cazan recuperator de apă caldă (TURBOMACH —ELVEȚIA / OHL Technologies GmbH);

 • -           Robinet cu bila si flanse din otel Pn25 bar ,Dn80 si Regulator presiune GN - Cazan de apă caldă pentru vârf de sarcină tip UT 3700 (LOOS Internațional);

 • -          Robinet cu bila si flanse din otel Pn 25 bar,Dn200 si Regulator presiune GN - Cazan de abur industrial (Babcock);

 • -          Robinet cu bila si flanse din otel Pn 25 bar,Dnl50 si Regulator presiune GN - Cazane abur 2 x 10 t/h (ICI Caldaie);

 • -           Robinet cu bila si flanse din otel Pn40 bar,Dnl50 si Regulator presiune GN-Compresor - Turbină cu gaze, tip M7A-03D

 • -           Robinet cu bila si flanse din otel Pn25 bar,Dn80 si Regulator presiune GN Cazan recuperator cu ardere suplimentara, pentru abur energetic, 20 t/h

 • -          Robinet cu bila si flanse din otel Pn25 bar,Dn200 si Regulator presiune GN - Cazan CRG 420 t/h — 2 arzatoare.

In incinta Thermoenergy Group SA din str. Chimiei nr. 6 sunt trasee de estacade ce au fost destinate conductelor de evacuare zgura si cenușa, ai căror stâlpi au fost expertizati prin Raportul de Expertiza Tehnica nr. 3022/02.07.2018, ce pot constitui suport pentru amplasarea conductei de gaze naturale.

> SCENARIU TEHNICO-ECONOMIC RECOMANDAT

 • a) SOLUȚIA TEHNICA PROPUSA, SCENARIUL NR 1 :

Din PRM -ul amplasat la limita de proprietate ( poarta II,acces str Chimiei) urmeaza traseul instalației de utilizare GN ,presiune medie cu PR-uri la consumatori astfel:

 • -  conducta din otel Dn 250 (0 273 x5mm ),SR EN ISO 3183 sau SR EN 10216/1, pe un traseu aerian cuprins intre Robinetul din otel Dn 250 ,Pn25, la ieșirea din SRM si racordul existent Dn 150 (0 168,3 x4 mm) intrare in PR-ul existent al instalației de utilizare cazane abur model ICI CALDAIE, avand 2x10 tone/h (Q i=2 x 909,6 Nmc/h) . Lungimea traseului aerian, la diametrul Dn250 ( 0 273 x5 mm) este L=460 ml, amplasat pe 10 stâlpi existenti din beton armat(STl-STlO) si pe 4 stâlpi proiectați din țeava metalica Dn200 cu fundație din beton armat(STll-ST14) . Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizați si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare existent are Pde intrare =6 bar si presiunea de ieșire Piesire=0,5 bar si o capacitate de reglare Qn= 2 x909,6 Nmc/h.

Conducta propusa la un diametru Dn250 transporta un debit Qn=23000Nmc/h la o presiune relative p=6 bar g

 • -  conducta din otel Dn 250 (0 273 x5mm),SR EN ISO 3183 sau SR EN 10216/1, pe un traseu aerian cuprins intre punctul de racord Dnl50, PR1 instalație de utilizare cazane abur 2 xlO tone/h si racordul existent Dn 300 (0 323,9 x5,6 mm) intrare in PR-ul proiectat al instalației de utilizare cazan abur model BABCOCK, avand 100 tone/h (Q i=8040 Nmc/h ) . Lungimea traseului aerian, la diametrul Dn250 (0 273 x5 mm) este L-127 ml , amplasat pe 8 stâlpi existenti țeava din otel intarita cu nervure vertical sudate din profil U10 laminat( ST15-ST22) si pe estacada existenta din beton armat compusa din 12 stâlpi dubli din beton armat(ST23-ST34). Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizați si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare a cazanului de abur de D-100 tone /h are Pde intrare -6 bar si presiunea de ieșire Piesire=0,5 bar si o capacitate de reglare Qn= 8040 Nmc/h.

Conducta propusa la un diametru Dn250 transporta un debit Qn=21180,8 Nmc/h la o presiune relative p-6 bar g.

 • - conducta din otel Dn 250 (0 273 x5mm ),SR EN ISO 3183 sau SR EN 10216/1, pe un traseu aerian cuprins intre racordul existent Dn 300 (0 323,9 x5,6 mm), intrare in PR-ul proiectat al instalației de utilizare cazan abur model BABCOCK, avand 100 tone/h ( Q i-8040 Nmc/h) si punctul de racord Dn2OO(0 219 x5 mm) PR2 instalație de de utilizare GN arzatoare cazan abur CRG 420 tone/h .Lungimea traseului aerian, la diametrul Dn250 (0 273 x5 mm ) este L~60 ml, amplasat pe 6 stâlpi dubli din beton armat existenti(ST34-ST39 ) si pe estacada existenta din beton armat, susținere electrofîltre, compusa din 7 grinzi orizontale din beton armat ( ST40-ST45). Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizați si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare G.N. a cazanului de abur de 420 tone /h cu presiunea Pintrare =6 bar si presiunea de ieșire Piesire=0,5 bar si o capacitate de reglare Qn- 4800 Nmc/h.

Conducta propusa la un diametru Dn250 transporta un debit Qn=13140,8 Nmc/h la o presiune relative p=6 bar g.

 • -  conducta din otel Dn 250 (0 273 x5mm ),SR EN 10216/1, proiectata pentru noul regim de presiune PS 6 bar, ce inlocuieste conducta existenta Dn 250, montata pentru un regim de presiune PS 1,5 bar, pe același traseu aerian cuprins intre racordul de intrare PR, Dn 200, instalație de utilizare arzatoare cazan energetic nr 1, CRG 420 tone/h si punctul de racord Dn 80 (88,9 x3,2 mm) PR3 instalație de utilizare cazan apa calda LOOS .Lungimea traseului aerian, la diametrul Dn 250 ( 0 273 x5 mm) este L-72 ml, amplasat pe pe estacada existenta din 7stalpi metalici Dn200( ST46-ST52).Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizați si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare a cazanului de apa calda LOOS are Pde intrare =6 bar si presiunea de ieșire Piesire-0,5 bar si o capacitate de reglare Qn™ 350 Nmc/h.Conducta existenta Dn250mm, pe același traseu, pentru a putea fi utilizata pentru noul regim de presiune ( superior ) trebuia expertizata. Aceasta expertiza este foarte costisitoare si de durata implicând

 • -  măsurători de grosimi de perete,

 • -   verificări de rezistenta

 • -    controale nedistructive si distructive pe tronsoane de conducta

Rezultatelele acestei expertize puteau sa fie neconcludente, ducând in final la Înlocuiri de tronsoane de conducta, mai ales ca durate de exploatare a traseului de conducte este apropiata de durata de funcționare normata

Conducta proiectata la același diametru Dn 250 ( dar regim de presiune superior ,6 bar ) transporta un debit Qn~8340,8 Nmc/h la o presiune relative p=6 bar g

conducta din otel Dn 250 (0 273 x5mm ),SR EN 10216/1 proiectata pentru noul regim de presiune PS 6 bar, ce inlocuieste conducta existent Dn250, montata pentru pentru un regim de presiune PS 1,5 bar, pe același traseu aerian cuprins punctul de racord Dn 80 ( 88,9 x3,2 mm ) PR instalație de utilizare cazan apa calda LOOS si punctul de racord Dn 250 (0 250 x 5, mm ) PR 4 statie de compresoare ITG1.Lungimea traseului aerian, la diametrul Dn 250 ( 0 273 x5 mm ) este L=34 ml , amplasat pe estacada existenta din 5 stâlpi din țeava metalica Dn 200(ST53-ST57). Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizați si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare a compresorului ITG1 are presiunea de intrare Pintr=6 bar si presiunea de ieșire PjCSirc=O. 5^2,0 bar si o capacitate de reglare Qn= 4604 Nmc/h. Conducta existenta Dn250mm pe acest traseu, pentru a putea fî utilizata la noul regim de presiune ( superior ) trebuia expertizata. Aceasta expertiză este foarte costisitoare si de durata cu efectuarea de - măsurători ale grosimi pereteleu țevii, verificări de rezistenta si controale nedistructive si distructive pe tronsoane de conductă.

în urma analizei situației concrete din teren si a discuțiilor purtate cu expert in domeniu GN, Dr.ing. Remus HERDA s-a stabilit ca este mai bună si sigura soluția înlocuirii acestui tronson Dn 250mm, în configurația viitoare să poată suporta același debit de gaze Qi-4604mc/h in urma up gradărilor (modernizări) Pies=2,5 bar si Pies=4,0 bar.

Rezultatelele acestei expertize puteau sa fie neconcludente, ducând in final la Înlocuiri de tronsoane de conducta, mai ales ca durate de exploatare a traseului de conducte este apropiata de durata de funcționare normata.

Conducta proiectata la un diametru Dn250 transporta un debit Qn=7990,8 Nmc/h la o presiune relative p=6 bar g

 • -  conducta din otel Dn 150 (0 168,3 x 4 mm), SR EN 10216/1 proiectata, pe un traseu aerian cuprins punctul de racord Dn 250 (273 x 5 mm), PR instalație de utilizare compressor ITG1 si punctul F, ramificație racord Dn 80 (0 88,9 x3,2mm )cu PR5, instalație utilizare GN arzator suplimentar cazan recuperator abur 20 tone/h si racord Dnl50 (0 168,3 x 4 mm) statie comprimare ITG2 .Lungimea traseului aerian, la diametrul Dnl50 ( 0 168,3 x4 mm) este L=110 ml , amplasat pe estacada proiectata din 15 stâlpi proiectat! din țeava metalica Dn 200( ST58-ST72). Conducta este sprijinita la o înălțime de 5 m pe suporți metalici tipizați si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare a cazanului recuperator cu ardere suplimentara de 20 tone/h, are Pde intrare =6 bar si presiunea de ieșire Piesire-3,5 bar si o capacitate de reglare Qn= 790 Nmc/h.

Conducta proiectata la un diametru Dnl50 transporta un debit Qn=3386,8 Nmc/h la o presiune relative p=6 bar g.

- conducta din otel Dn 150 (0 168,3 x 4 mm ), SR EN 10216/1 proiectata, pe un traseu aerian cuprins intre punctul F, ramificație racord Dn80 (0 88,9 x3,2mm) cu PR, instalație utilizare GN arzator suplimentar cazan recuperator abur 20 tone/h si PR6, instalație de utilizare GN, statie compresoare ITG2.Limita de proiect statia de comprimare 2 este pana la flansa din amonte a robinetului din aspirația compresorului de gaze ELTACON, prin inermediul unui filtru ELTACON tip 00EKA AT 105, pus la dispoziție de beneficiar. Lungimea traseului aerian, la diametrul Dn 150 (0 168,3 x4 mm ) este L=80 ml, amplasat pe estacada existenta din 6 stâlpi din țeava metalica Dn 200 (ST73-ST78) si pe consolele existente pe clădirea ITG 2. Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizați si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare GN Statie de comprimare ITG2 are Pde intrare ~6 bar si presiunea de ieșire Piesire=4 bar si o capacitate de reglare Qn= 3360 Nmc/h

Conducta proiectata la un diametru Dn 150 transporta un debit Qn=3360 Nmc/h la o presiune relative p=6 bar g

 • -  conducta metalica Dn 200 (0 219 x 5mm ) existenta , SR EN 10216/1, intre statia de comprimare ITG2 si camera de ardere a turbine de gaze ITG2. Conducta existenta la un diametru Dn 200 transporta un debit Qn=2596,8 Nmc/h la o presiune relative p=22 bar g

 • b) SOLUȚIA TEHNICA ALTERNATIVA, SCENARIUL NR 2 :

Din PRM -ul amplasat la limita de proprietate ( poarta I,acces str Chimiei) urmeaza traseul instalației de utilizare GN ,presiune medie cu PR-uri la consumatori astfel :

 • -  conducta din otel Dn 250 (0 273 x5mm ),SR EN ISO 3183 sau SR EN 10216/1, pe un traseu aerian cuprins intre Robinetul din otel Dn 250 ,Pn25, la ieșirea din SRM si PR si punctul F, ramificație racord Dn 80 (0 88,9 x3,2mm )cu PR, instalație utilizare GN arzator suplimentar cazan recuperator abur 20 tone/h si racord Dnl50 (0 168,3 x 4 mm) statie comprimare ITG2 .Lungimea

traseului aerian, la diametrul Dn250 ( 0 273 x4 mm) este L-210 ml, amplasat pe estacada proiectata din 28 stâlpi din țeava metalica Dn 200 . Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizat! si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare a cazanului recuperator cu ardere suplimentara de 20 tone/h, are Pde intrare =6 bar si presiunea de ieșire Piesire=3,5 bar si o capacitate de reglare Qn= 790 Nmc/h.

Conducta propusa la un diametru Dn250 transporta un debit Qn=23000Nmc/h la o presiune relative p=6 bar g

- conducta din otel Dn 150 (0 168,3 x 4 mm ), SR EN 10216/1 proiectata, pe un traseu aerian cuprins intre punctul F, ramificație racord Dn80 (0 88,9 x3,2mm) cuPR, instalație utilizare GN arzator suplimentar cazan recuperator abur 20 tone/h si PR, instalație de utilizare GN, statie compresoare ITG2.Limita de proiect statia de comprimare 2 este pana la flansa din amonte a robinetului din aspirația compresorului de gaze ELTACON, prin inermediul unui filtru ELTACON tip 00EKA AT 105, pus la dispoziție de beneficiar. Lungimea traseului aerian, la diametrul Dn 150 (0 168,3 x4 mm) este L=80 ml, amplasat pe estacada existenta din 6 stâlpi din țeava metalica Dn 200 si pe consolele existente pe clădirea ITG 2. Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizați si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare GN Statie de comprimare ITG2 are Pde intrare =6 bar si presiunea de ieșire Piesire=4 bar si o capacitate de reglare Qn= 3360 ('         Nmc/h

 • -  -conducta metalica Dn 200 (0 219 x 5mm ) existenta , SR EN 10216/1, intre statia de comprimare ITG2 si camera de ardere a turbine de gaze ITG2. Conducta existenta la un diametru Dn 200 transporta un debit Qn=2596,8 Nmc/h la o presiune relative p=22 bar

'        - conducta din otel Dn 250 (0 273 x5mm),SR EN ISO 3183 sau SR EN 10216/1, pe un

traseu aerian cuprins intre punctul F si racordul PR, Instalație de Comprimare ITG1. Lungimea traseului aerian, la diametrul Dn250 ( 0 273 x4 mm) este L-110 ml , amplasat pe estacada proiectata din 15 stâlpi din țeava metalica Dn 200 . Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizați si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare a compresorului ITG1 are Pde intrare =6 bar si presiunea de ieșire Piesire™2,5 bar si o capacitate de reglare Qn= 4604 Nmc/h.

 • - conducta din otel Dn 250 (0 273 x5mm ),SR EN ISO 3183 sau SR EN 10216/1, pe un traseu aerian cuprins intre punctul de racord Dn25O(0 273 x5 mm) PR instalație de utilizare GN,ITG1 si racord Dn 80 PR instalație de utilizare cazan de apa calda LOOS. Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare a cazanului de apa calda LOOS are Pde intrare ~6 bar si presiunea de ieșire Piesire-0,5 bar si o capacitate de reglare Qn= 350 Nmc/h. Lungimea traseului aerian, la diametrul Dn 250 ( 0 273 x5 mm ) este L=34 ml , amplasat pe estacada existenta din 6 stâlpi din țeava metalica Dn 200. Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizat! si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena

 • -  conducta din otel Dn 250 (0 273 x5mm ),SR EN 10216/1, proiectata intre punctul de racord Dn 80 (88,9 x3,2 mm) PR instalație de utilizare cazan apa calda LOOS si punct racord PR instalație de utilizare arzatoare cazan energetic nr 1, CRG 420 tone/h traseului aerian, la diametrul Dn 250 ( 0 273 x5 mm) . Lungimea traseului aerian, la diametrul Dn 250 ( 0 273 x5 mm) este L=72 ml, amplasat pe pe estacada existenta din 6 stâlpi metalici Dn200.Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizați si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare G.N. a cazanului de abur de 420 tone /h are Pintrare ~6 bar si presiunea de ieșire Piesire=0,5 bar si o capacitate de reglare Qn- 4800 Nmc/h.

 • -  conducta din otel Dn 200 (0 219 x5mm ),SR EN ISO 3183 sau SR EN 10216/1, intre punctul de racord Dn2OO(0 219 x5 mm) PR instalație de de utilizare GN arzatoare cazan abur CRG 420 tone/h si racordul existent Dn 300 (0 323,9 x5,6 mm), intrare in PR-ul proiectat al instalației de utilizare cazan abur model BABCOCK, avand 100 tone/h ( Q i=8040 Nmc/h). Lungimea traseului aerian, la diametrul Dn200 (0 219 x5 mm ) este L=60 ml, amplasat pe 6 stâlpi dubli din beton armat existenti si pe estacada existenta din beton armat, susținere electrofiltre, compusa din 7 grinzi orizontale din beton armat Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizat! si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare a cazanului de abur de D=100 tone /h are Pde intrare =6 bar si presiunea de ieșire Piesire=0,5 bar si o capacitate de reglare Qn= 8040 Nmc/h.

 • -  conducta din otel Dn 150 (0 168,3 x4 mm),SR EN ISO 3183 sau SR EN 10216/1, pe un traseu aerian cuprins intre racordul existent Dn 300 (0 323,9 x5,6 mm) intrare in PR-ul proiectat al instalației de utilizare cazan abur model BABCOCK, avand 100 tone/h (Q i=8040 Nmc/h) punctul de racord Dnl50, PR instalație de utilizare cazane abur 2 xlO tonc/h. Lungimea traseului aerian, la diametrul Dnl50 (0 168,3 x4 mm) este L=127 ml , amplasat pe 7 stâlpi existenti țeava din otel intarita cu nervure vertical sudate din profil U10 laminat si pe estacada existenta din beton armat compusa din 12 stâlpi dubli din beton armat Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizați si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare existent are Pde intrare =6 bar si presiunea de ieșire Piesire=0,5 bar si o capacitate de reglare Qn= 2 x909,6 Nmc/h.

 • 3.3.    Costurile estimative ale investiției:

 • -  costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similar corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

VARIANTA SCENARIU NR. 1

TOTAL GENERAL: 1.810.164,91 lei fara TVA, din care:

C+M = 1.565.468,19 lei fara TVA

VARIANTA SCENARIU NR. 2

TOTAL GENERAL: 1.879.038,70 lei fara TVA, din care:

C+M = 1.622.624,99 lei fara TVA

 • 3.4.   Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

 • -  studiu topografic; - exista, la beneficiar;

 • -  studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului - studii topo întocmite de persoana autorizate ANCPI;

 • -  studiu hidrologic, hidrogeologic - NU ESTE CAZUL;

 • -  studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice - a fost făcut si rezultatul analizei a constat in montajul a doua instalații in cogenerare cu turbine cu gaze;

 • -  studiu de trafic și studiu de circulație - nu este cazul;

 • -  raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de

investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică - nu este cazul;

 • -  studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere - nu este cazul;

 • -  studiu privind valoarea resursei culturale - nu este cazul;

 • -  studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției - nu este cazul;

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

Anexat.

 • 4. ANALIZA SCENARIULUI /OPȚIUNII TEHNICO- ECONOMICE PROPUSE

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință. Soluția tehnica propusa este exemplificata la punctul 3.2.

  • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția - nu este cazul.

  • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum:

 • -  necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

Necesarul de gaze naturale a fost obtinut prin acordul de acces de la DELGAZ GRID, acesta acoperind consumurile receptorilor instalați si existenti in cadrul Thermoenergy Group.

 • -  soluții pentru asigurarea utilităților necesare — nu este cazul;

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Realizarea lucrărilor propuse prin prezentul proiect de investiție va conduce la asigurarea condițiilor pentru buna desfășurare a activităților specifice in cazul instalațiilor de producere energie termica si electrica cu funcționare pe gaze naturale

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • -  în faza de realizare: forță de muncă ocupată în faza de execuție va fi determinată de câștigătorul licitației de atribuire a lucrării corelat cu încadrarea în graficul de execuție.

 • -  în faza de operare: necesitatea personalului suplimentar va fi stabilită de administratorul societății

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Referitor la soluțiile tehnice pe baza cărora va fi realizată investiția, se apreciază că acestea sunt conforme cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 si O.U.G nr. 195/2005 privind protecția mediului, fiecare dintre acestea cu modificările și completările ulterioare, nefiind necesare instalații specializate pentru monitorizarea factorilor de mediu.

Ținând cont de lucrările necesare în cadrul investiției propuse, se apreciază că lucrările de construcții și de montaj echipamente funcționale, în ansamblul lor, nu se constituie în factori semnificativi de poluare ai factorilor de mediu.

Evaluarea impactului asupra mediului pune în evidență cauzele și consecințele efectelor negative și benefice asupra factorilor de mediu datorate implementării investiției, având în vedere următoarele elemente:

JL2>

reglementările în vigoare elaborate de autoritatea centrală de protecție a mediului;

datele puse la dispoziție de către beneficiar;

normele impuse de autoritatea locală de protecție a mediului;

datele din literatura de specialitate, ghid uri. îndrumătoare, normative, enciclopedii.

Principalele aspecte privind poluarea factorilor de mediu se referă la poluarea apelor, solului, aerului, a așezărilor umane, precum și la degradarea peisajului.

Impactul prognozat asupra apelor

în timpul execuției

în perioada de execuție a obiectivului sursele posibile de poluare a apelor pot fi:

 • □      traficul de șantier

 • □      organizările de șantier

 • □     manipularea și punerea în operă a materialelor de construcție

 • □     uleiurile și carburanții care se pot scurge de la autovehiculele sau utilajele implicate în edificarea investiției.

în timpul exploatării

După terminarea lucrărilor de execuție, problema poluării apelor este minoră deoarece nu există procese prin care acest lucru să se producă.

Impactul prognozat asupra aerului

în timpul execuției

Natura temporară a lucrărilor de construcție, specificul diferitelor faze de execuție, diferențiază net emisiile specifice acestor lucrări de alte surse nedirijate de praf, atât în ceea ce privește estimarea, cât si controlul emisiilor.

Lucrările implică o serie de operații diferite, fiecare având propriile durate și potențial de generare a prafului.

Cu alte cuvinte, în cazul realizării obiectivului de investiție, emisiile au o perioadă bine definită de existență (perioada de execuție), dar pot varia ca intensitate, natură și localizare de la o fază la alta a procesului de construcție.

Sursele principale de poluare a aerului specifice execuției lucrării pot fi grupate după cum urmează:

Activitatea utilajelor de construcție

Poluarea specifică activității utilajelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburanților etc.) și aria pe care se desfășoară aceste activități.

Noxele emise în atmosferă de utilajele de construcții se încadrează în limitele prevăzute de Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Se apreciază că poluarea specifică activităților de alimentare cu carburanți, întreținere și reparații ale utilajelor este redusă.

Transportul materialelor, prefabricatelor, personalului.

Circulația mijloacelor de transport reprezintă o sursă importantă de poluare a mediului pe șantierele de construcții.

Poluarea specifică circulației vehiculelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburanților etc.) și distanțele parcurse (substanțe poluante, particule materiale ridicate în aer de pe suprafața drumurilor).

Indiferent de tipul utilajelor folosite în procesul de execuție rezultă gaze de eșapament care sunt evacuate în atmosferă conținând întregul complex de poluanți specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi dc carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Cantitățile de poluanți emise în atmosferă de utilaje depind, în principal, de următorii factori:

 • □     nivelul tehnologic al motorului;

 • □     puterea motorului;

 • □     consumul de carburant pe unitatea de putere;

 • □      capacitatea utilajului;

 • □     vârsta motorului/utilajului;

 • □     dotarea cu dispozitive de reducere a poluării.

Este evident faptul că emisiile de poluanți scad cu cât performanțele motorului sunt mai avansate, tendința în lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cât mai mici pe unitatea de putere și cu un control cât mai restrictiv al emisiilor.

Tehnologiile folosite pentru realizarea obiectivului implică utilaje de montaj performante cu emisii de poluanți scăzute.

în timpul exploatării

Obiectivul propus pentru executare nu prezintă nici un impact asupra aerului.

Impactul proșnozat asupra solului

în timpul execuției, o problemă ar putea fi depozitarea ilegală pe sol a deșeurilor rezultate de la activitățile desfășurate în perioada de execuție.

O altă modalitate de poluare a solurilor ar fi scurgerile de combustibili sau uleiuri de la utilajele folosite în timpul execuției lucrărilor.

în timpul exploatării

Geneza și evoluția tipurilor de sol sunt legate în mod direct de substratul geologic, condițiile de climă și vegetație, de etajarea reliefului, de influența apelor freatice precum și de intervenția omului.

Poluarea solului poate fi consecința nerespectării normelor de igienă sau a unor practici necorespunzătoare privind îndepărtarea și manipularea rezidurilor solide și lichide în cadrul activităților de gestionare și depozitare ale acestora.

Pe amplasamentul obiectivului analizat au fost identificate următoarele potențiale surse de poluare a solului și subsolului:

infestarea istorică a solului;

deșeurile depozitate necorespunzător;

deversarea accidentală pe sol a diverselor substanțe chimice.

Impactul prognozat asupra așezărilor umane și a altor obiective de interes major

In zona apropiată nu există monumente istorice și de arhitectura. In zona în care se dorește a se realiza investiția nu sunt semnalate valori arheologice, istorice, culturale, arhitecturale care ar putea fi afectate de funcționarea parcului industrial (zona de industrie nepoluantă).

Populația din zonă nu va fi afectată negativ de realizarea obiectivului analizat.

Impactul prognozat privind zgomotele și vibrațiile

în timpul execuției

Procesele tehnologice de execuție a obiectivului implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcții adecvate. Fiecare utilaj în lucru reprezintă o sursă de zgomot. Toate instalațiile și utilajele folosite sunt omologate conform normelor în vigoare, asigurând în acest fel încadrarea în normele europene privind zgomotul.

Pentru o prezentare corectă a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite instalații, trebuie avute în vedere trei niveluri de observare:

 • □     zgomot de sursă;

 • □     zgomot de câmp apropiat;

 • □     zgomot de câmp îndepărtat.

Fiecăruia din cele trei niveluri de observare îi corespund caracteristici proprii.

Utilajele folosite au puteri acustice asociate cuprinse între 80 și 110 dB (A).

Se apreciază că nivelul de zgomot ce se produce în timpul activității se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009 și de Ordinul ministrului sănătății nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Nivelul de zgomot ce se produce în timpul activității se va încadra fără măsuri speciale în prevederile HG 321/2005 și a reglementărilor derivate pentru diverse ramuri de activitate.

La distanțe de 200 m aceste valori se reduc până la nivelul fondului sonor obișnuit, nefîind astfel surse de disconfort pentru vecinătăți.

Una din sursele principale de zgomot și vibrații în șantier este reprezentată de circulația mijloacelor de transport, dar apreciem că și aceasta se va încadra în limitele zgomotului de fond al unei zile obișnuite.

în timpul exploatării

Nu sunt identificate surse semnificative de zgomot.

Impactul prognozat privind radiațiile

Obiectivul de investiție nu generează radiații.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

în timpul execuției

Poluarea accidentală pe perioada de execuție, poate apărea cu ocazia accidentelor, scurgerilor de produse petroliere (carburanți, uleiuri) care pot produce degradări ale solului, ale cursurilor de apă, ale apei subterane și ale vegetației.

Riscul poluărilor accidentale în perioada de execuție este mai mare decât în perioada de exploatare a obiectivului din cauza specificului traficului de șantier (mașini mari, încărcate cu (                materiale de construcție, cu carburanți).

Poluarea accidentală pe perioada de execuție, poate apărea cu ocazia accidentelor de circulație, ale unor produse toxice sau corozive care pot produce degradări ale solului, ale apei subterane și ale vegetației.

în perioada de funcționare

Monitorizarea implementării proiectului.

Pe durata execuției proiectului se va urmări evaluarea următoarelor aspecte:

nivelul emisiilor din aer, pentru a servi ca probe martor în timpul monitorizării impactului proiectului;

calitatea solului din zona riverană pentru a servi ca probe martor în timpul monitorizării impactului proiectului;

nivelul zgomotului la limita amplasamentului stației în perioada de execuție a lucrărilor de excavații (dacă este cazul)

Situații de risc

în acceptul studiilor de mediu prin accident se definește un eveniment imprevizibil și care poate afecta în mod sensibil mediul înconjurător, fiind în același timp susceptibil de a genera emisii, noxe importante.

Existența, exploatarea, funcționarea utilajelor tehnologice din dotare, cu toate activitățile aferente, nu constituie un factor de risc major dacă normele specifice de exploatare și întreținere sunt respectate cu strictețe.

Fiecare loc de muncă, în perioada de execuție, va fi asigurat cu norme clare de exploatare și întreținere. Periodic se va face un instructaj al personalului. De altfel, aceste măsuri vor fi prevăzute în proiectul tehnic.

Situații de risc în perioada de execuție

în perioada de execuție pot apărea următoarele forme de risc:

riscuri și accidente datorate circulației vehiculelor în incintă: transport materiale construcții, transport utilaje.

Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de execuție nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente este necesar să se respecte toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției.

Personalul angajat trebuie să fie la curent și să respecte Normele de Sănătate și Securitate în Muncă pe șantierul creat.

Vor fi necesare panouri semnalizatoare prin care să se atragă atenția asupra rutelor pe care vor circula utilajele de trafic greu ce asigură aprovizionarea șantierului, respectiv transportul deșeurilor rezultate.

Impactul este caracterizat ca minor, local, pe termen scurt.

Pentru minimizarea sa, pe lângă măsurile detaliate mai sus, este necesar să se realizeze și să se implementeze un plan și un program al derulării traficului.

Activitatea de construcții-montaj pe timpul execuției lucrărilor nu influențează negativ așezările urbane și alte obiective de interes public.

Gospodărirea deșeurilor. Se vor respecta prevederile Legii nr. 465/2001, pentru aprobarea OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile.

Colectarea gunoaielor și a deșeurilor rezultate din activitatea de construcții - montaj se face igienic, centralizat și selectiv, în containere metalice lavabile, dispuse pe o platformă betonată de colectarea deșeurilor care este prevăzută cu instalație de apă pentru spălat containere și platformă de gunoi,. Preluarea gunoaielor și a deșeurilor menajere se face pe bază de contract de prestări servicii încheiat între constructor și un prestator abilitat în astfel de servicii (sau variante).

Deșeurile de ambalaje (cutii carton, saci hârtie, saci rafie, saci folie PVC etc.) se predau către unități autorizate în vederea valorificării.

Deșeurile menajere care vor rezulta din activitate se vor colecta în recipienți metalici și se vor prelua de serviciul de salubritate.

în final, se poate concluziona că efectele negative apărute ca urmare a activității desfășurate în cadrul obiectivului și care au fost prezentate în cadrul prezentului studiu nu conduc la deteriorarea factorilor de mediu. Ele pot fi atenuate în timp prin luarea unor măsuri organizatorice și constructive susținute.

Pe durata execuției lucrărilor de construcții impactul asupra apelor de suprafață sau subterane, asupra aerului, vegetației, florei sau faunei, asupra solului și subsolului, asupra așezărilor umane, precum și riscul declanșării unor accidente sau avarii cu efecte majore asupra sănătății populației și a mediului va fi redus și de scurtă durată.

Pe perioada execuției lucrărilor de construcții-montaj se va putea înregistra un impact neglijabil asupra mediului, mai precis asupra mediului fundamental de viață (apă, aer și sol). Impactul produs de execuția lucrărilor se va putea diminua prin reducerea la minim a duratei de execuție,

evitarea perioadelor de lucru inadecvate din punct de vedere meteo-cliinatic, precum și printr-o execuție îngrijită și o organizare atentă a acesteia.

Riscul de impact poate fi redus până la minim, dacă în timpul exploatării și funcționării obiectivului de investiție, se execută la timp lucrările de revizie, de reparații și de mentenanță.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții.

Existenta sistemului de termoficare si problema alimentarii cu energie termica a circa 12.000 de apartamente impune existent unei surse termice in cogenerare cu randament de producere ridicat, încadrarea in normele de poluare impuse de directivele Europene .

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară:

 • -  fluxul cumulat,

 • -  valoarea actualizată netă,

 • -  rata internă de rentabilitate;

 • -  sustenabilitatea financiară

 • 4.7. Analiza economică inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică:

“ valoarea actualizată netă,

 • -  rata internă de rentabilitate

 • -  raportul cost-beneficiu sau,

 • -  după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

Prin excepție de la prevederile de la Analiza economica si Analiza de senzitivitate, în cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate. Nu este cazul

4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

• Analiza de risc

Analiza de risc are ca scop identificarea riscurilor majore pentru proiect și probabilitatea de producere a acestora.

în ceea ce privește variabilele critice, poate fi făcută distincția între variabilele controlabile și variabilele necontrolabile. Principalele variabile luate în considerare sunt presiunea, temperatura, eforturile in conducta, costurile de investiție și întreținere, etc.

Analiza efectuată a ținut seama de următoarele tipuri de riscuri:

 • - subevaluarea costurilor (inclusiv cele de exploatare și întreținere);

 • - supraevaluarea veniturilor;

 • - implementarea programului/întârzieri;

 • - tehnice;

 • - nivelul de utilizare;

 • - accidente/pierderi.

Măsuri de administrare a riscurilor.

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot apărea pot fi de natură:

 • - internă - pot fi elemente tehnice legate clar de îndeplinirea realistă a obiectivelor și care se pot minimiza printr-o proiectare și planificare riguroasă a activităților;

 • - externă - nu depind de beneficiar.

Nivelul riscurilor interne și externe ar trebui să fie acceptabil sau să fie luate în considerare alternative.

Măsurile administrative ale beneficiarului se referă la minimizarea riscurilor și cuprind:

 • -  descrierea riscurilor ce pot avea impact asupra realizării proiectului;

 • -  efectuarea analizei de risc și a impactului în cazul fiecărui tip de risc;

 • -  elaborarea măsurilor pentru identificarea, reducerea și conducerea realizării proiectului prin monitorizarea și controlul riscurilor care pot apărea în derularea proiectului.

Analiza de risc a fost efectuată pentru a identifica riscurile majore pentru proiect.

Riscurile se pot defini ca și probabilități de producere a unor pierderi în proiect.

Pentru a proteja rezultatele proiectului de acțiunea riscurilor, se impune parcurgerea următoarelor trei etape:

 • -  identificarea riscurilor pe baza surselor de risc

 • -  estimarea și evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate

 • -  gestionarea riscului și îmbunătățirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de management al riscului

Identificarea riscurilor se realizează prin:

 • -  analiza planului de implementare

 • -  brainstorming

 • -  experiența specialiștilor și a echipei de implementare

 • -  metode analitice - analiză de sensibilitate (acolo unde este posibil)

Se identifică în structura proiectului două mari surse de riscuri și anume:

 • -  risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementării proiectului

 • -  risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viață a investiției

Principalele surse de risc sunt considerate:

 • -  riscuride natură tehnică

 • -  riscurile de natură financiară

 • -  riscurile de natură instituțională

în cadrul prezentului proiect, prin metodele mai sus menționate, au fost identificate următoarele riscuri:

1. Riscuri specifice fazei de realizare a proiectului:

Riscuri comerciale și strategice

 • - modificări de natură tehnologică

 • - schimbări regim de proprietate asupra utilităților

Riscuri economice

 • - creșterea prețului la materialele de construcții

 • - schimbarea ratelor de schimb

 • - creșterea costului celorlalte utilități

Riscuri contractuale

 • - întârzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale

 • - întârzieri la primirea ofertelor din partea producătorilor de materiale, utilaje, echipamente

 • - forța majoră

Riscuri financiare

 • - lipsa surselor inteme/exteme de finanțare

 • - creșterea costurilor pentru investiția de bază

Riscuri de mediu

 • - întârzieri ale proceselor de avizare

 • - răspuns negativ la consultarea comunității

 • - degradarea sau contaminarea terenului în timpul derulării proiectului

 • 2. Riscuri specifice fazei de implementare a proiectului:

Riscuri contractuale

 • - întârzieri ale procesului de licitație

 • - incoerența caietelor de sarcini

 • - erori în documentația de execuție

 • - subiectivitate în selectarea contractorului

 • - întârzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale

 • - întârzieri la furnizarea materialelor și echipamentelor pe șantier

 • - forța majoră

Riscuri tehnice (construcție si exploatare)

 • - lipsa de personal specializat și calificat

 • - nerespectarea proiectului și a documentației de licitație

 • - depășirea costurilor alocate

 • - evaluări geotehnice neadecvate

 • - control defectuos al calității

 • - disponibilitatea materialelor și echipamentelor

 • - nerespectarea condițiilor de siguranță și sănătate

 • - contaminarea mediului înconjurător

 • - disconfortul populației

 • - întârzieri de finalizare

Riscuri determinate de factorul uman

 • - erori de estimare

 • - erori de operare

 • - sabotaj

 • - vandalism

Riscuri datorate evenimentelor naturale

 • - alunecări de teren

 • - incendii

~ inundații

Riscuri instituționale și organizaționale:

 • - management de proiect neadecvat

 • - selecția neadecvată a subcontractanților

 • - lipsa de resurse și de planificare

Riscuri operaționale și de sistem:

 • - probleme de comunicare

 • - estimări greșite ale parametrilor funcționali

 • - probleme în funcționarea echipamentelor, utilajelor, legăturilor între sub-sisteme

în perioada de exploatare, principalul risc care poate să apară este legat de capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) în mod corespunzător obiectivul de investiție realizat. Ne referim aici la posibilitatea menținerii nivelului de performanță și a costurilor de exploatare în limitele planificate.

Pentru gestionarea corespunzătoare a riscurilor din exploatare se vor avea în vedere:

 • - instruirea corespunzătoare a personalului de exploatare

 • - încheierea de contracte cu furnizori competitivi

 • - cunoașterea și respectarea reglementărilor legislative în domeniu

 • - optimizarea legăturilor instituționale

Estimarea și evaluarea riscurilor oferă soluții în ceea ce privește măsurile care trebuie luate pentru gestionarea riscurilor

Abordarea analizei riscurilor se bazează astfel pe: estimarea riscului — se determină impactul, mărimea riscului evaluarea riscului - se determină probabilitatea producerii riscului

Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact / Probabilitate

Impact

Probabilitate

Scăzut

Mediu

Mare

Scăzută

1

2

3

Medie

2

3

4

Mare

3

4

5

Evaluarea riscurilor:

Risc

Evaluare

modificări de natură tehnologică

2

schimbări regim de proprietate asupra utilităților

3

creșterea prețului la energie

2

schimbarea ratelor de schimb

4

creșterea costului celorlalte utilități

2

întârzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale

4

întârzieri la primirea ofertelor din partea producătorilor de materiale,

3

utilaje, echipamente

forța majoră

3

probleme neprevăzute ale furnizorilor de echipamente

2

lipsa surselor inteme/exteme de finanțare

4

creșterea costurilor pentru investiția de bază

2

majorarea impozitelor

2

scăderea disponibilității de plată a populației

2

întârzieri ale proceselor de avizare

2

răspuns negativ la consultarea populației

3

disponibilitatea terenului

2

degradarea sau contaminarea terenului în timpul derulării proiectului

2

retragerea sprijinului politic local

3

schimbări politice majore

3

renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a reorientării investiționale

2

înșelarea așteptărilor comunității

1

apariția grupurilor de presiune

2

întârzieri ale procesului de licitație

3

incoerența caietelor de sarcini

3

erori în documentația de execuție

4

subiectivitate în selectarea contractului

2

întârzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale

4

întârzieri la furnizarea materialelor și echipamentelor pe șantier

3

forța majoră

3

lipsa de personal specializat și calificat

2

nerespectarea proiectului și a documentației de licitație

3

depășirea costurilor alocate

1

evaluări geotehnice neadecvate

1

control defectuos al calității

3

disponibilitatea materialelor și echipamentelor

2

nerespectarea condițiilor de siguranță și sănătate

2

contaminarea mediului înconjurător

2

disconfortul populației

2

întârzieri de finalizare

2

erori de estimare

2

erori de operare

2

sabotaj

2

vandalism

2

alunecări de teren

2

incendii

1

inundații

1

management de proiect neadecvat

2

selecția neadecvată a subcontractanților

1

lipsa de resurse și de planificare

1

probleme de comunicare

1

estimări greșite ale parametrilor funcționali

2

probleme în funcționarea echipamentelor, utilajelor, legăturilor între sub-si steme

3

Ca și o concluzie generală a evaluării riscurilor, se pot afirma următoarele:

riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un impact mare laproducere, dar o probabilitate redusă de apariție și declanșare

riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare și economice

 • -   probabilitatea de apariție a riscurilor tehnice a fost puternic contrată princontractarea lucrărilor de consultanță (și ulterior de execuție) cu firme despecialitate

In funcție de structura riscurilor se vor lua măsurile necesare unei gestionări eficiente șicorecte a riscurilor. Gestionarea riscurilor se realizează pe baza a patru operațiuni distincte:

 • -   planificarea (operațiune care intra în sarcina beneficiarului și a consultantului) monitorizare (operațiune care intra în sarcina beneficiarului)

alocarea resurselor necesare prevenirii sau înlăturării efectelor riscurilor produse(operațiune care intră în sarcina beneficiarului și alte instituții financiare a căror rol este de sprijinire a proiectului) control (operațiune care intră în sarcina beneficiarului)

Pentru a determinaresursele necesare prevenirii producerii riscurilor de proiect, pentru a realiza ogestionare eficientă a riscurilor se impune realizarea unor analize complexe:

analiza factorilor interesați

analiza socială

analiza instituțională

analiza tehnică

analiza economică

analiza de mediu- realizată în strânsă legătură cu Agenția de Protecție a Mediului furnizează informații cu privire la integrarea prezentului proiect în strategianațională și regională de mediu, măsuri de respectare a reglementărilor de mediunaționale și internaționale

Toate aceste analize dimensionează soluții și implicit obiective, dar acestea la rândul lorsunt însoțite de riscuri. Pentru gestionarea riscurilor se impun, încă din faza de elaborare aproiectului, luarea unor măsuri de prevenire și protecție a proiectului:

includerea de cheltuieli neprevăzute în bugetul proiectului, măsură care poate soluționa apariția unor riscuri naturale, tehnice și chiar financiar - economice(surpări de teren, inundații, forța majoră, erori de execuție, întârzieri, modificări aleratei dobânzii, modificări ale cursului valutar, etc.)

includerea în proiect a activităților de atenuare a riscurilor

 • -  proiecte complementare, susținute din fonduri locale sau din alte surse, care au cași obiectiv consolidarea rezultatelor prezentului proiect

corelarea strategică a obiectivelor, scopurilor și rezultatelor proiectului atenuarea riscurilor pe perioada de implementare printr-o atentă monitorizare angrenarea factorilor interesați în toate etapele de derulare a proiectului.

 • 5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA RECOMANDATA

5.1 .Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor.

Cele doua soluții analizate diferă prin amplasarea statiei de reglare-masurare gaze natural (SRM). In soluția agreata, amplasarea SRM—ului se realizează in dreptul porții numărul 2 de acces in cadrul S.C. THERMOENERGY GROUP S.A., iar traseul instalației de utilizare se realizează pe estacadele existente si pe stâlpii existenti in sensul descreșterii telescopice a dimensiunilor de țeava. Soluția comparativa propune amplasarea SRM-ului in dreptul porții numărul 1 de acces in cadrul S.C. THERMOENERGY GROUP S.A., iar traseul instalației de utilizare gaze naturale impune realizarea unor noi estacade si montajul unor noi stâlpi de susținere iar lungimea traseului avand diametrul Dn 250 mm creste substanțial.

5.2.Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

Se propune soluția numărul 1, iu primul rând pe criterii economice si in al doilea rând scade durata de execuție.

 • 5.3.Descrierea scenariului/opțiunii optime recomandate) privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;

Se utilizează estacadele existente precum si stâlpii de susținere conducte existente, amplasați in cadrul S.C. THERMOENERGY GROUP S.A.

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Instalațiile producătoare de energie termica si electrica dispun de toate utilitățile necesare unei bune funcționari.

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși.

Soluția Tehnica Propusa

Din SRM -ul amplasat la limita de proprietate ( poarta II,acces str Chimiei) urmeaza traseul instalației de utilizare GN ,presiune medie cu PR-uri la consumatori astfel:

 • - conducta din otel Dn 250 (0 273 x5mm ),SR EN ISO 3183 sau SR EN 10216/1, pe un traseu aerian cuprins intre Robinetul din otel Dn 250 ,Pn25, la ieșirea din SRM si racordul existent Dn 150 (0 168,3 x4 mm) intrare in PR-ul existent al instalației de utilizare cazane abur model ICI CALDAIE, avand 2x10 tone/h (Q i=2 x 909,6 Nmc/h) . Lungimea traseului aerian, la diametrul Dn250 ( 0 273 x5 mm) este L=160 ml , amplasat pe 10 stâlpi existenti din beton armat si pe 4 stâlpi proiectați din țeava metalica Dn200 cu fundație din beton armat, Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizați si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare existent are Pde intrare =6 bar si presiunea de ieșire Piesire=0,5 bar si o capacitate de reglare Qn= 2 x909,6 Nmc/h.

Conducta propusa la un diametru Dn250 transporta un debit Qn=23000Nmc/h la o presiune relative p=6 bar g

 • - conducta din otel Dn 250 (0 273 x5mm),SR EN ISO 3183 sau SR EN 10216/1, pe un traseu aerian cuprins intre punctul de racord Dnl50, PR instalație de utilizare cazane abur 2 xlO tone/h si racordul existent Dn 300 (0 323,9 x5,6 mm) intrare in PR-ul proiectat al instalației de utilizare cazan abur model BABCOCK, avand 100 tone/h (Q i=8040 Nmc/h ) . Lungimea traseului aerian, la diametrul Dn250 (0 273 x5 mm) este L=127 ml, amplasat pe 7 stâlpi existenti țeava din otel intarita cu nervure vertical sudate din profil U10 laminat si pe estacada existenta din beton armat compusa din 12 stâlpi dubli din beton armat Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizați si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare a cazanului de abur de D=100 tone /h are Pde intrare =6 bar si presiunea de ieșire Piesire=0,5 bar si o capacitate de reglare Qn= 8040 Nmc/h.

Conducta propusa la un diametru Dn250 transporta un debit Qn=21180,8 Nmc/h la o presiune relative p=6 bar g.

 • - conducta din otel Dn 250 (0 273 x5mm ),SR EN ISO 3183 sau SR EN 10216/1, pe un traseu aerian cuprins intre racordul existent Dn 300 (0 323,9 x5,6 mm), intrare in PR-ul proiectat al instalației de utilizare cazan abur model BABCOCK, avand 100 tone/h ( Q i~8040 Nmc/h) si punctul de racord Dn25O(0 273 x5 mm) PR instalație de de utilizare GN arzatoare cazan abur CRG 420 tone/h Lungimea traseului aerian, la diametrul Dn250 (0 273 x5 mm ) este L=60 ml , amplasat pe 6 stâlpi dubli din beton armat existent! si pe estacada existenta din beton armat, susținere electrofiltre, compusa din 7 grinzi orizontale din beton armat Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizat! si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare G.N. a cazanului de abur de 420 tone /h are presiunea de intrare Pintrare =6 bar si presiunea de ieșire Piesire=0,5 bar si o capacitate de reglare Qn= 4800 Nmc/h.

Conducta propusa la un diametru Dn250 transporta un debit Qn=13140,8 Nmc/h la o presiune relative p=6 bar g.

conducta din otel Dn 250 (0 273 x5mm ),SR EN 10216/1 proiectata, pe un traseu aerian cuprins intre racordul de intrare PR Dn 250, instalație de utilizare arzatoare cazan energetic nr 1, CRG 420 tone/h si punctul de racord Dn 80 (88,9 x3,2 mm) PR instalație de utilizare cazan apa calda LOOS .Lungimea traseului aerian, la diametrul Dn 250 ( 0 273 x5 mm) este L~72 ml, amplasat pe pe estacada existenta din 6 stâlpi metalici Dn200.Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizați si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare a cazanului de apa calda LOOS are Pde intrare =6 bar si presiunea de ieșire Piesire=0,5 bar si o capacitate de reglare Qn~ 350 Nmc/h.

Conducta proiectata la un diametru Dn 250 transporta un debit Qn=8340,8 Nmc/h la o presiune relative p=6 bar g

conducta din otel Dn 250 (0 273 x5mm ),SR EN 10216/1 proiectata, pe un traseu aerian cuprins punctul de racord Dn 80 ( 88,9 x3,2 mm ) PR instalație de utilizare cazan apa calda LOOS si punctul de racord Dn 250 (0 250 x 5, mm ) statie de comprimare ITG1 .Lungimea traseului aerian, la diametrul Dn 250 ( 0 273 x5 mm) este L=34 ml, amplasat pe estacada existenta din 6 stâlpi din țeava metalica Dn 200. Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizați si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare a compresorului ITG1 are presiunea de intrare Pintr=6 bar si presiunea de ieșire Piesire=0.5^2,0 bar si o capacitate de reglare Qn= 4604 Nmc/h. Conducta existenta Dn250mm pe acest traseu, pentru a putea fi utilizata la noul regim de presiune ( superior ) trebuia expertizata. Aceasta expertiză este foarte costisitoare si de durata cu efectuarea de - măsurători ale grosimi pereteleu țevii, verificări de rezistenta si controale nedistructive si distructive pe tronsoane de conductă.

în urma analizei situației concrete din teren si a discuțiilor purtate cu expert in domeniu GN, Dr.ing. Remus HERDA s-a stabilit că este mai bună si sigură soluția înlocuirii acestui tronson Dn 250mm, în configurația viitoare să poată suporta același debit de gaze Qi=4604mc/h in urma up-gradarilor (modernizări) Pies-2,5 bar si Pies=4,0 bar.

Conducta proiectata la un diametru Dn 250 transporta un debit Qn=7990,8 Nmc/h la o presiune relative p=6 bar g

- conducta din otel Dn 150 (0 168,3 x 4 mm), SR EN 10216/1 proiectata, pe un traseu aerian cuprins punctul de racord Dn 250 (273 x 5 mm), PR instalație de utilizare compressor ITG1 si punctul F, ramificație racord Dn 80 (0 88,9 x3,2mm )cu PR, instalație utilizare GN arzator suplimentar cazan recuperator abur 20 tone/h si racord Dnl50 (0 168,3 x 4 mm) statie comprimare ITG2 .Lungimea traseului aerian, la diametrul Dnl50 ( 0 168,3 x4 mm) este L=110 ml , amplasat pe estacada proiectata din 15 stâlpi din țeava metalica Dn 200 . Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizați si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare a cazanului recuperator cu ardere suplimentara de 20 tone/h, are Pde intrare =6 bar si presiunea de ieșire Piesire=3,5 bar si o capacitate de reglare Qn= 790 Nmc/h.

Conducta proiectata la un diametru Dnl50 transporta un debit Qn=3386,8 Nmc/h la o presiune relative p=6 bar g.

- conducta din otel Dn 150 (0 168,3 x 4 mm ), SR EN 10216/1 proiectata, pe un traseu aerian cuprins intre punctul F, ramificație racord Dn80 (0 88,9 x3,2mm) cuPR, instalație utilizare GN arzator suplimentar cazan recuperator abur 20 tone/h si PR, instalație de utilizare GN, statie compresoare ITG2. Lungimea traseului aerian, la diametrul Dn 150 (0 168,3 x4 mm ) este L=80 ml, amplasat pe estacada existenta din 6 stâlpi din țeava metalica Dn 200 si pe consolele existente pe clădirea ITG 2. Conducta este sprijinita la o inaltime de 5 m pe suporți metalici tipizați si protejata anticoroziv cu 1 strat de grund urmat de un strat de vopsea galbena . Postul de reglare proiectat pentru instalația de utilizare GN Statie de comprimare ITG2 are Pde intrare =6 bar si presiunea de ieșire Piesire=4 bar si o capacitate de reglare Qn= 3360 Nmc/h

Conducta proiectata la un diametru Dn 150 transporta un debit Qn=3360 Nmc/h la o presiune relative p=6 bar g

- conducta metalica Dn 200 (0 219 x 5mm ) existenta , SR EN 10216/1, intre stafia de comprimare ITG2 si camera de ardere a turbine de gaze ITG2. Conducta existenta la un diametru Dn 200 transporta un debit Qn=2596,8 Nmc/h la o presiune relative p=23 bar g

 • d) probe tehnologice și teste.

Probele necesare punerii in funcțiune sunt conform SR EN 13480-2 - Conducte industriale metalice. - Partea 2: Materiale precum si in Normativele de gaze naturale in vigoare. In principal sunt probe de rezistenta, etanșeitate si funcționare.

 • 5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) SCENARIUL Nr.l - indicatori maximali, valoarea totală a obiectului de investiții: 1810.164.90 lei exprimată în lei, fara TVA din care: construcții-montaj C+M = 1.565.468,19 lei fara TVA , în conformitate cu devizul general (anexat in documentație);

 • b) SCENARIUL Nr.2 - indicatori maximali, valoarea totală a obiectului de investiții: 1879.038,70 exprimată în lei, fara TVA din care: construcții-montaj C+M = 1.622.624,99 lei fara TVAt, în conformitate cu devizul general (anexat in documentație);

Diferența dintre cele doua scenarii este evidenta 1879.038,70 - 1810.164.90 = 68873,8 lei.

 • c) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice

care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • d) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • e) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată: 90 zile.

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Debitul de gaze natural solicitat pentru implementarea invenstitiei, conform aviz tehnic eliberat

OII VUT ZT1 A C7 ZTT) TTA O A      4-z->.     O O ZlfTTl            ' t \1r-1                                                              •

Ut OVz JU,JL3L_/KJZ-lZ-2 VJ1XLJL7           K/JL—ZrUVVV 111V/11. AiaoWlV tlV vOIlUUVUX pivivvvcuv VLtpilllM- .

 • - conducta din otel Dn 150 (0 168,3 x 4 mm), SR EN 10216/1;   L=195m

 • - conducta din otel Dn 250 (0 273 x 5mm), SR EN 10216/1;     L=455m

5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. Sursa de finanțare este de la bugetul local, Societatea de termoficare fiind in subordinea Consiliului Local.

 • 6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

 • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire. Este anexat la documentație.

 • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege. Exista la beneficiar

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică. Se va obține după eliberarea certificatului de urbanism.

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților. Exista la beneficiar

6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Se anexeaza vizate de persoana autorizata OCPI.

 • 6.6.Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice. S-a obtinut Certificatul de Urbanism-anexat

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1.Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției:

Ordonator principal de credite/investitor

 • •  Consiliul Local al Municipiului Bacau - Thermoenergy Group S. A Bacau

Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • •  Consiliul Local al Municipiului Bacau - Thermoenergy Group S.A Bacau Beneficiarul investiției

 • •  Consiliul Local al Municipiului Bacau - Thermoenergy Group S.A Bacau 7.2.Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare, conform grafic de execuție anexat.

7.3.Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare. Se vor elabora proceduri conform NTPEE 2018..

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale Personalul de execuție si proiectare autorizat in GN , ANRE.

 • 8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Se propune Soluția nr 1 ce asigura alimentarea cu GN a receptorilor exemplificați la o valoare a investiției optima .Se recomanda realizarea execuției deoarece in sezonul friguros nu pot funcționa simultan cele 2 instalații in cogenerare cu turbine cu gaze .Prețul energiei termice poate creste substanțial prin utilizarea unei instaltii de vârf ( CAF de 100 Gcal/h) in regim de baza.

 • 9. DOCUMENTAȚIA CORESPUNDE CERINȚELOR CAIETULUI DE SARCINI ȘI RESPECTA:

 • -           prevederi/e H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente.

 • -           prevederile Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 publicata in MO

nr. 485 din 16.07.2012 cu modificările și completările ulterioare;

 • -           prevederile privind Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2018 aprobate cu ordinul A.N.R.E nr. 5/2009, publicat in Monitorul Oficial nr. 255 din 16 aprilie 2009, cu modificările ți completările ulterioare; prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2017.

 • -  Legea 319/2006 a securității si sanatatii in munca;

 • -  HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006;

 • -  OUG 195/2005 privind protecția mediului;

 • -  Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului.

 • -  alte acte normative si legislative ce trebuiesc aplicate lucrării in cauza.

B. PIESE DESENATE

în funcție de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:

 • 1.  plan de amplasare în zonă ortofotoplan ;

 • 2.  plan de situație scara 1Ț500;

 • 3.  schema izometrica instalație utilizare gaze naturale exterioara propusa.

ANALIZA COST BENEFICIUL ESTE ANEXATA LA PREZENTA DOCUMENTAȚIE

Data: 03-10-2018Proiectant

SC KOT PROEX SRL

g. UNCtESCU NECULAI

ANRE jPDIB'Nr 111140064/2015


Loc.Anies, Str.Principala, nr.38, cod postai 427131, Jud.Bistrita-Nasaud

Tel: 0745-081.991; Fax: 0363-814.314

E-mail: dady.consult@gmail.com; adrian mih2006@yahoo.com

Web: www.dadymihconsulting.ro

Nr. Reg.Corn.: J06/474/26.07.2011; CUI: 28918689

Nr. 54/29.10.2018

PROCES verbal de predare primire Analiza Cost Beneficiu pentru proiectul

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A GRUPURILOR DE COGENERARE DIN STR. CHIMIEINR. 6BACAU”

c

Procesul verbal însoțește Analiza Cost Beneficiu aferenta proiectului cu titlul „ ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A GRUPURILOR DE COGENERARE DIN STR.

CHIMIEI NR. 6 BACAU”, care a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului pentru elaborarea Analizei Cost Beneficiu si HG 907/2016, pentru Societatea KOT PROEX SRL.

Am predat un exemplar


Societatea DADY MIH CONSULTING SRL

Analiza cost-beneficiu

Pagina -


1. Definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință; analiza opțiunilor;

Investiția “ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A GRUPURILOR DE COGENERARE DIN STIL CHIMIEI NR. 6

BACAU” vizeaza:

Ordonator principal de credite/investitor este Consiliul Local al Municipiului Bacau - Thermoenergy Group S.A Bacau.

Obiectul prezentei investiii este Alimentarea cu Gaze Naturale a Grupurilor de Cogenerare

în prezent, alimentarea cu gaze naturale a instalațiilor de utilizare instalate pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6 se realizează prin intermediul unei SRM de Sector denumita CET Bacău (SRM la consumator), cu următorii parametri:

 • •  Debit: 28800 mc/h

 • •   Presiunea de intrare a gazului natural: 1,7 bar (minim)

 • •   Presiunea de ieșire a gazului natural: 0,6 bar (minim)

SRM la consumator este racordată la rețeaua de distribuție a gazului natural exploatată de către Delgaz Grid SA, printr-un branșament de medie presiuneDn 300 mm, cu lungimea de 260 m, conectat la conducta de distribuție Dn 400 mm care face legătura între SRM — CICh Bacău și rețeaua de distribuție a orașului Bacău.

Pe amplasamentul din strada Chimiei nr.6 este instalat un Grup de Cogenerare de 14,25 MWe si 20,66 MWt echipat cu turbină cu gaze și cazan recuperator de apă caldă, care a fost pus în funcțiune în anul 2008.

Prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013 axa prioritară 3, Municipiul Bacău a implementat cu fonduri europene nerambursabile, o investiție prin care s-a instalat al doilea Grup de Cogenerare, care funcționează în ciclu combinat gaze-abur. Noul grup de Cogenerare a fost pus in funcțiune in luna septembrie 2017 si are o capacitate de 7,33MWe si 7 MWt. Ambele grupuri de cogenerare precum si celelalte surse de producere energie termica de pe platforma din str. Chimiei nr. 6, sunt echipate cu instalații de utilizare gaze naturale, care trebuiesc alimentate din rețeaua de distribuție prin intermediul unui SRM nou conform Avizul Tehnic de Racordare nr. 211183294/ 05.07.2018.


Se impune acest lucru, deoarece operatorul de distribuție Delgaz Grid a reconfigurat rețeaua de distribuție din zona prin construirea unei conducte amplasata in partea stanga a străzii Chimiei in sensul spre oraș si pentru ca se executa un nou SRM dedicat Thermoenergy Group SA, la care va trebui realizat branșamentul si instalația de utilizare către consumatorii de pe platforma Chimiei nr. 6.

• Instalațiile de utilizare gaze naturale existente cuprind :

instalația exterioara de presiune redusa 0,2 4- 2,0 bar ,Dn 250, montata aparent pe suporți de susținere, la inaltimea de montaj, intre Instalație de ardere cazan energetic CRG 420 tone/h si intrarea in instalația de comprimare ELT321 /900, instalația —ITG1

Pagina -


instalația exterioara de presiune redusa 0,2 + 2,0 bar ,Dn 80, cu PR (p2=0,5 bar ) montata aparent pe suporți de susținere, la inaltimea de montaj, racordata in conducta de GN presiune redusa Dn 250 existenta, ce alimentează instalația de ardere cazan de apa calda LOOS International tip UT 3700

instalația exterioara de presiune redusa 0,2 + 2,0 bar ,Dn 300, cu PR (p2=0,5 bar) montata aparent pe suporți de susținere, la inaltimea de montaj, racordata in conducta de GN presiune redusa Dn 400 existenta, ce alimentează instalația de ardere cazan de abur industrial 100 tone/h

instalația exterioara de presiune redusa 0,2  2,0 bar ,Dn 150, cu PR ( p2=0,5 bar ) montata aparent pe suporți de susținere, la

inaltimea de montaj, racordata in conducta de GN presiune redusa Dn 400 existenta, ce alimentează instalația de ardere 2 cazane de abur 10tone/h, model ICI Caldaie

instalația exterioara de presiune inalta cu presiunea 25 bar , Dn 100, montata aparent pe suporți de susținere, la inaltimea de montaj conform schemei izometrice, intre Instalația de comprimare ITG 1, ELT321 /900 si intrarea in instalația de ardere a turbine TBM T 130 (TURBOMACH),la un debit de 4604 Nm3/h

instalația exterioara de presiune inalta cu presiunea 22 bar Dn200, montata aparent pe suporți existent! intre statia de comprimare ITG 2 (ELT - 163 /250) si instalația de ardere turbina cu gaze tip M7A - 03D de 7,33 MWe (KAWASAKI), la un debit de 2500 Nm3/h, cu o presiune de aspirație de 4 bar

Pagina -


instalația exterioara de presiune medie 3,5 bar Dn 100,montata aparent pe suporți existenti, intre viitorul SRM ce se va proiecta in dreptul statiei de compresoare ITG2 (ELT - 163 /250) si instalația de post ardere a cazanului recuperator de abur supraîncălzit model HSRG, la un debit de 790 Nm3/h.

Având in vedere soluția complexa propusa si înaintata de beneficiar privind alimentarea cu gaze naturale a ITG2 s-a pus in practica o soluție provizorie de alimentare a instalațiilor de ardere aferente ITG2,pentru probe,astfel:

instalație de utilizare G.N. presiune înalta PS - 25 bar g; DnlOO cuplata la ieșirea din statia de compresoare ITG 1 ELT321 / 900 in conducta existenta DnlOO; PS=25 bar g ce alimentează instalația de ardere a turbinei TBM T 130 -TURBOMACH, echipata cu doua regulatoare model RPA6 Dn50 / Dn50 Pn40,montate in paralel, ce asigura in continuare presinile necesare instalației de ardere a tubinei M7A - 03DD (KAWASAKI - PS- 22 bar g) si a instalației de post ardere (PS: 3,5 bar) a cazanului de abur supraîncălzit. Din primul regulator cu pl/p2 = 24 bar / 22 bar s-a realizat cuplarea in conducta Dn200 a instalației de utilizare GN. înalta presiune existenta, propusa pentru a alimenta instalația de ardere a tubinei M7A - 03DD (KAWASAKI - PS= 22 bar g). Din cel de-al doilea regulator s-a realizat cuplarea in conducta existenta DnlOO, a instaltiei de utilizare GN. presiune medie propusa pentru alimentarea instalației de post ardere a cazanului recuperator de abur supraîncălzit. Diametrele de racordare sunt in ambele cazuri DnlOO (0114,3x5,6mm), țeava SR-EN 10216/1.

Aceasta soluție a fost implementata pentru probarea grupului ITG2 si nu permite funcționarea simultana a celor 2 grupuri de Cogenerare.Presiunea de aspirație in cazul statiei de comprimare pentru ITG 2 este 4 bar si nu poate fi asigurata de sistemul de distribuție existent in mun. Bacau.

Scopul acestei lucrări este stabilirea soluției tehnice optime pentru realizarea branșamentului pentru SRM Thermoenergy si a instalației de utilizare gaze naturale de la SRM Thermoenergy la consumatorii din incinta Thermoenergy Group SA din str. Chimiei nr. 6, astfel incat:

Sa se asigure continuitatea în alimentarea cu gaze naturale, a parametrilor optimi de funcționare și siguranță tehnică a instalațiilor de utilizare pe tot parcursul unui an calendaristic.

Sa se eficientizeze consumul de energie electrica al compresorului de gaze naturale aferent instalației de cogenerare cu turbina pe gaze TBM -T 130 de 14,25 MWe si 20,66 MWt montata în anul 2008 precum si al compresorului de gaze aferent Turbinei cu gaze, tip M7A-03D de 7,33 MWe si 7MWt, pusa in funcțiune in anul 2017.

Investiția va asigura alimentarea cu gaz naturale, în condiții de siguranță, a instalaților de turbine cu gaze și a instalațiilor de vârf aferente, din cadrul grupurilor de cogenerare si a celorlalți consumatori instalați pe amplasamentul din Bacău, strada Chimiei nr.6.


Pagina -


Se propun spre analiza doua scenarii pentru traseul conductei de gaz cu presiunea 5 — 5,9 bar, în aval de SRM, în interiorul incintei Thermoenergy Group până la instalațiile de utilizare prezentate.

Scenariul nr 1 implica amplasarea SRM-ului in dreptul porții de acces nr 2 ( acces din str Chimiei), urmat de o instalație de utilizare GN cu presiunea de 5,9-6 bar, amplasata parțial pe Estacada existenta si parțial pe stâlpi de susținere proiectați.

Scenariul nr 2 implica amplasarea SRM-ului in dreptul porții de acces nr 1 ( acces din str Chimiei), urmat de o instalație de utilizare GN cu presiunea de 5,9-6 bar, amplasata parțial pe Estacada existenta si parțial pe stâlpi de susținere proiectați.

Cele doua soluții analizate diferă prin amplasarea statiei de reglare-masurare gaze natural (SRM). In soluția agreata, amplasarea SRM—ului se realizează in dreptul porții numărul 2 de acces in cadrul S.C. THERMOENERGY GROUP S.A., iar traseul instalației de utilizare se realizează pe estacadele existente si pe stâlpii existenti in sensul descreșterii telescopice a dimensiunilor de țeava. Soluția comparativa propune amplasarea SRM-ului in dreptul porții numărul 1 de acces in cadrul S.C. THERMOENERGY GROUP S.A., iar traseul instalației de utilizare gaze naturale impune realizarea unor noi estacade si montajul unor noi stâlpi de susținere iar lungimea traseului avand diametrul Dn 250 mm creste substanțial.

Se propune soluția numărul 1, in primul rând pe criterii economice si in al doilea rând scade durata de execuție

 • a) SCENARIUL Nr.l - indicatori maximali, valoarea totală a obiectului de investiții: 1.810.164,90 exprimată în lei, fara TVA din care: construcții-montaj (C+M): 592.909,40 lei -fara TVA, în conformitate cu devizul general (anexat in documentație);

 • b) SCENARIUL Nr.2 - indicatori maximali, valoarea totală a obiectului de investiții: 1.878.038,70 exprimată în lei, fara TVA din care: construcții-montaj (C+M): 650.066,20 lei -fara TVA, în conformitate cu devizul general (anexat in documentație);

Diferența dintre cele doua scenarii este evidenta 1.810.164,90 - 1.878.038,70 = 67.873,80 lei.


Pagina -


Oportunitatea realizării investiției

Investiția este oportuna pentru Thermoenergy Group S.A Bacau, astfel:

Se poate funcționa cu ambele grupuri de cogenerare in perioada rece a anului (7 luni/an) si creste producția de energie electrica ce poate fi tranzactionata de societate pe piața angro din Romania.

Venituri suplimentare/energie electrica, estimate pentru 7 luni de funcționare cu instalația de cogenerare cu ciclu combinat:

45300 MWh x 200 lei/MWh tranzacțional / PZU « 9 mii .lei

45300 MWh x 130,85 lei / MWh (bonus cogenerare anul IX) ~ 5,9 mil.lei

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului: Consiliul Local al Municipiului Bacau - Thermoenergy Group S.A Bacau

Prin realizarea prezentei investita nu vor exista costuri de exploare suplimentare, aceastea avatul vaoarea zero in cadrul analizei C-B.

Consumul de gaze naturale al societății se menține relativ constant si după implementarea investiției.

In absenta traseului de alimentare cu gaze naturale pentru grupul de cogenerare cu ciclu combinat s-a funcționat cu surse de producere separata a energiei termice pentru asigurarea necesarului SACET. După realizarea investiției, o parte din energia termica va rezulta din funcționarea grupului de cogenerare cu ciclu combinat iar aportul surselor separate va fi diminuat, consumul de gaze naturale mutandu-se de pe o instalație pe alta.

Orizontul de analiza este de 20 ani, pentru investițiile in rețele de gaze naturale.


> ANALIZA OPȚIUNILOR

Analiza este efectuata din perspectiva beneficiarului proiectului (proprietarului), prin metoda de însumare si tehnica de actualizare.

Analiza financiara calculează veniturile si cheltuielile pe întreaga perioada de referința (20 de ani).

Se propun 2 scenarii privind realizarea proiectului:

 • 1. Varianta zero (varianta fără investiție)

  Pagina -


Alimentarea cu gaze naturale a instalațiilor de utilizare instalate pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6 se realizează prin intermediul unei SRM de Sector denumita CET Bacău (SRM la consumator), cu următorii parametri:

 • •  Debit: 28800 mc/h

 • •   Presiunea de intrare a gazului natural: 1,7 bar (minim)

 • •   Presiunea de ieșire a gazului natural: 0,6 bar (minim)

Având in vedere soluția complexa propusa si înaintata de beneficiar privind alimentarea cu gaze naturale a ITG2 s-a pus in practica o soluție provizorie de alimentare a instalațiilor de ardere aferente ITG2,pentru probe,astfel:

instalație de utilizare G.N. presiune înalta PS = 25 bar g; DnlOO cuplata la ieșirea din statia de compresoare ITG 1 ELT321 / 900 in conducta existenta DnlOO; PS=25 bar g ce alimentează instalația de ardere a turbinei TBM T 130 -TURBOMACH, echipata cu doua regulatoare model RPA6 Dn50 / Dn50 Pn40,montate in paralel, ce asigura in continuare presinile necesare instalației de ardere a tubinei M7A - 03DD (KAWASAKI - PS= 22 bar g) si a instalației de post ardere (PS: 3,5 bar) a cazanului de abur supraîncălzit. Din primul regulator cu pl/p2 - 24 bar / 22 bar s-a realizat cuplarea in conducta Dn200 a instalației de utilizare GN. înalta presiune existenta, propusa pentru a alimenta instalația de ardere a tubinei M7A - 03DD (KAWASAKI - PS= 22 bar g). Din cel de-al doilea regulator s-a realizat cuplarea in conducta existenta DnlOO, a instaltiei de utilizare G.N. presiune medie propusa pentru alimentarea instalației de post ardere a cazanului recuperator de abur supraîncălzit Diametrele de racordare sunt in ambele cazuri DnlOO (0114,3x5,6mm), țeava SR-EN 10216/1.


Aceasta soluție a fost implementata pentru probarea grupului ITG2 si nu permite funcționarea simultana a celor 2 grupuri de Cogenerare.Presiunea de aspirație in cazul statiei de comprimare pentru ITG 2 este 4 bar si nu poate fi asigurata de sistemul de distribuție existent in mun. Bacau.

 • 2. Varianta eu investiție

Investiția va asigura alimentarea cu gaz naturale, în condiții de siguranță, a instalaților de turbine cu gaze și a instalațiilor de vârf aferente, din cadrul grupurilor de cogenerare si a celorlalți consumatori instalați pe amplasamentul din Bacău, strada Chimiei nr.6.

Pagina -


Prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013 axa prioritară 3, Municipiul Bacău a implementat cu fonduri europene nerambursabile, o investiție prin care s-a instalat al doilea Grup de Cogenerare, care funcționează în ciclu combinat gaze-abur. Noul grup de Cogenerare a fost pus in funcțiune in luna septembrie 2017 si are o capacitate de 7,33MWe si 7 MWt. Ambele grupuri de cogenerare precum si celelalte surse de producere energie termica de pe platforma din str. Chimiei nr. 6, sunt echipate cu instalații de utilizare gaze naturale, care trebuiesc alimentate din rețeaua de distribuție prin intermediul unui SRM nou conform Avizul Tehnic de Racordare nr. 211183294/ 05.07.2018.

In concluzie realizarea prezentei investiții este obligatorie pentru Beneficiar pentru a putea opera la parametri optimi ambele grupuri de cogenerare.

Recomandare generală => Varianta 1 (cu investiție)

Ca rezultat final recomandarea proiectantului este : Varianta 1, aceasta fiind si varianta cea mai avantajoasa, din toate punctele de vedere atat tehnic cat si financiar.

Pagina -


Ipoteze de lucru si evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale :

Evaluarea alternativelor luate în considerație pentru realizarea proiectului:

 • - Varianta zero (varianta fără investiție) -scenariu inerțial;

 • - Varianta cu investiție;

Parametri tehnici

Varianta zero (varianta Iară investiție) - scenariu inerțial nu se poate lua in considerare ca alternativa viabila.

Varianta cu investiția se poate lua in considerare ca alternativa viabila, aceasta se va realiza conform parametrilor tehnici stabiliți in capitolele anteriorare.

Parametri economici

Varianta zero (varianta iară investiție) nu se poate lua în considerare deoarece nu este oportuna si nu permite funcționarea simultana a celor 2 grupuri de Cogenerare.

Varianta cu investiția

Este alternativa cea mai corecta din punct de vedere economic și financiar pentru beneficiar.


Parametri de mediu

Varianta zero ('varianta fără investiție). Respectă prevederile legale în vigoare cu privire la protecția mediului.

Varianta cu investiție : Respectă toate prevederile legale în vigoare cu privire Ia protecția mediului.

Parametri care țin de respectarea prevederilor legislative în vigoare

Varianta zero (varianta fără investiție). Respectă prevederile legale în vigoare.

Pagina -


Varianta cu investiție: Respectă prevederile legale în vigoare.

*              Analiza multicriterială a celor 2 Variante conduce la concluzia că Varianta cu investiție este cea mai adecvata a fi implementata de

către beneficiar, avantajele obținute fiind cu mult pentru costurile implicate.2. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuala netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

Metodologie

Analiza cost beneficiu va fi elaborata in conformitate cu următoarele:

 • •  Conform H.G nr. 907 din 2016 cu modificările si completările ulteriorare

 • •  Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare

  Pagina - 10 -


Prezenta investiție nu generează costuri de exploare suplimentare celor aferente activitatii actuale ale societății.


• Veniturile realizate in urma implementării prezentei investii

Ca urmare a realizării prezentei investii, se poate funcționa cu ambele grupuri de cogenerare in perioada rece a anului (7 luni/an) si creste producția de energie electrica ce poate fî tranzactionata de societate pe piața angro din Romania.

Venituri suplimentare/energie electrica, estimate pentru 7 luni de funcționare cu instalația de cogenerare cu ciclu combinat:

45300 MWh x 200 lei/MWh tranzactionat / PZU « 9 mil.lei

45300 MWh x 130,85 lei / MWh (bonus cogenerare anul IX) ~ 5,9 mil.lei

Ron

Venituri din exploatare

UM

AH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venit suplimentar energie electrica

Ron/an

9,000.000,00

9,000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9,000,000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,09

Bonus Cogenerare

Ron/an

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.900.000,00

0,00

TOTAL VENIT

Ran/an

9.000,000,00

9,030.000,00

9.000.000,00

9.(100.000,00

S.GOO.OOQ.GO

9.000.009.09

9.000.000,09

9.000.000,90

14.9-3O.OQOX0

Pagina -12 -


Ron                                                                             Ron

Venituri din exploatare

UM

AH

11

12

13

14

15

18

17

19

20

Venit suplimentar energie electrica

Ron/an

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Bonus Cogenerare

Ron/an

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL VEMT

ftoîJte/7

3.000.009,90

9.000X00,90

9.000.090,90

9.000.000,00| 9.000.039,00

9.900.000,00

000.000,00

9.000.003,00

9.090.000,00

9.000.000,00


Obiectivele ACB sunt:

• Stabilirea măsurii in care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a Consiliul Local al Municipiului Bacau - Thermoenergy Group S.A Bacau, dar mai ales in îndeplinirea obiectivelor prezentului SF, obiective asumate de către Consiliul Local al Municipiului Bacau — Thermoenergy Group S.A Bacau

• Stabilirea daca proiectul merita sa fie implementat;

® Stabilirea măsurii in care proiectul necesita sa fie implementat si pentru a fi viabil din punct de vedere financiar

Analiza are ca scop determinarea eficientei următoarelor:

® Investiția

® Capitalul investit in proiect.

Se vor calcula următorii parametrii financiari:

® Valoarea financiata neta a investiției (VNAF/C)

® Valoarea financiara neta a capitalului (VNAF/K)

® Rata de rentabilitate financiara a capitalului (RIRF/K)

© Rata de rentabilitate financiara investiției (RIRF/C)

® Raportul Cost/Beneficiu

In analiza cost-beneficiu, se considera ca investiția, asa cum a fost ea prezentata in rândurile de mai sus va fi asigurata de beneficiar din resurse proprii.

Aceasta analiza a investiției include următoarele etape:

 • •  Determinarea Fluxului Monetar de Venituri si Cheltuieli pe perioada de referința;

 • •  Determinarea Fluxului Monetar de însumare a investiției;

 • •  Determinarea indicatorilor de performanta financiara pe baza fluxului monetar de însumare a investiției:

Rentabilitatea financiara privind investiția (RIRF/C)

Rezultatele analizei financiare cost-beneficiu a investiției

VNAF/C (lei)

105.667.691 lei

Pe baza rezultatelor, se pot observa următoarele:

© VNAF/C este pozitiva pentru rata de actualizare considerata, ceea ce arata ca veniturile obținute pe baza analizei, acopera costurile aferente si investiția;

Analiza financiara cost-benefîciu a capitalului, care va fi asigurat de beneficiarul proiectului

Tabel nr.4 Surse de finanțare (LEI)

Sursa de finanțare

Anul 1

Total

Surse de finanțare proprii ale beneficiarului

1.810.164,90 lei

1.810.164,90 lei

Total

1.810.164,90 lei

1.810.164,90 lei

Indicatorii de performanta financiara stabiliți pe baza fluxului monetar de capital, presupunând ca investiția este finanțata din surse proprii ale beneficiarului, au următoarele valori:

Rezultatele analizeifinanciare cost-beneficiu a capitalului, presupunând ca proiectul va fi implementat din fonduri proprii ale beneficiarului

VNAF/K (Iei)

105.667.691 Iei

Pe baza rezultatelor, se pot observa următoarele:

© VNAF/k este pozitiv pentru rata de actualizare considerata, ceea ce arata ca veniturile obținute pe baza analizei, acopera costurile aferente si investiția;

Durabilitatea financiara a proiectului

Analiza detaliata a durabilității (sustenabilitatii) financiare a proiectului, este prezentata in cadrul Anexelor din ACB.

Analizând datele existente, se poate menționa ca proiectul este financiar durabil pe întreaga perioada de referința.

Grafic nr.l Sustenabilitatea financiara a proiectului


Pagina - 16 -


Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Surse de finanțare

837.606,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția AFM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuție proprie

837.606,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri proprii

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala a investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

837.606,11

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total cost investiții

837.606,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursare credite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

837.606,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Fluxul de numerar cumulat

0,00

9.000.000,00

18.000.000,00

27.000.000,00

36.000.000,00

45.000.000,00

54.000.000,00

63.000.000,00

77.900.000,00

86.900.000,00Pagina -17 -


Perioada de operare si intretinere a investiției

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Surse de finanțare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția AFM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuție proprie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri proprii

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala a investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total cost investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursare credite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Fluxul de numerar cumulat

95.900.000,00

104.900.000,00

113.900.000,00

122.900.000,00

131.900.000,00

140.900.000,00

149.900.000,00

158.900.000,00

167.900.000,00

176.900.000,00


Sustenabilitatea proiectuluiBilanțul fluxului monetar este pozitiv avand chiar un trend ascendent pe întreaga perioada de referința, toate cheluielile aferente proiectului sunt acoperite din veniturile generate de proiect, existant chiar sin un surplus pozitiv si in creștere de la an la an, in principal ca urmare a creșterii consumului de gaze.

3. Analiza de senzitivitate

Analiza de sensibilitate determina variația eficientei indicatorilor VNAF/K, RIRF/K, C/B la modificarea, anumitor parametrii critici.

c

Parametrii identificați ca fiind critici pentru proiect sunt: costurile de investiție, veniturilr si costurile de exploatare.

Pentru acești factori vom calcula influența lor asupra valorii nete actualizate, a ratei interne de rentabilitate, precum si raportul Cost/Beneficiu pentru un set de valori de ±1, ± 5% , ±10 %.

Pe baza analizei sensibilității, variabilele critice pentru acest proiect sunt valoarea de investiție, veniturilor si costurile de exploatare.

Tabel nr. 7 Analiza sensibilității

-10%

-5%

-1%

0%

1%

5%

10%

RIRE

Investiția

552,44%

523,36%

502,22%

497,19%

492,27%

473,52%

451,99%

Venit

447,47%

472,33%

492,22%

497,19%

502,17%

522,05%

546,91%

VNAE

Investiția

105.840.087

105.753.889

105.684.930

105.667.691

105.650.451

105.581.492

105.495.294

Venit

94.928.525

100.298.108

104.593.774

105.667.691

106.741.607

111.037.273

116.406.856

C/B

Investiția

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

__

Venit

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Din analiza comparată privind cei trei factori de risc se poate observa ca veniturile au cea mai mare influență asupra investiției, urmate de costul si investiție.S-a luat in considerare scenariul cu o creștere a costurilor de investiție cu 10% si scădere a veniturilor cu 10%, ca fiind unul pesimist. Chiar si in cazul acestui scenariu, raportul C/B se menține in limite favorabile, astfel sprijinind robustețea ipotezelor din scenariul de referința. Chiar si la o creștere a costurilor de investiție cu 25% si o scădere a veniturilor de 25%, raportul C/B se menține in limite favorabile. Posibilitatea generala ca proiectul sa nu fie fezabil din punct de vedere financiar, este relativ scăzută.

 • 4. Analiza de risc;

în cadrul analizei de risc vom analiza probabilitatea că acea variabilă critică va evolua așa cum am estimat în analiza de senzitivitate.

în cazul nostru aceste variabile critice vor fi:

 • -  valoarea investiție

Probabilitatea majorării cheltuielilor de investiție nu este foarte mare. Deci acest risc este eliminat.

 • -  veniturile financiare

In cazul proiectului nostru aceasta variabila deși oferă cea mai mare variație a indicatorilor de profitabilitate, aceștia se situează tot in limitele acceptate ca fiind profitabile.

De asemenea s-au mai identificat si alte riscuri care ar putea pune in pericol implementarea in cele mai bune condiții a prezentei investiții, acestea fiind prezentate in cadrul SF -ului predate.

 • 5. Durata de realizare, în luni/ani;

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 90 zile.

 • 6. INDICATORII RELEVANȚI AI PROIECTULUI

Indicatori de monitorizare:

Indicatori de rezultat:

• Creșterea veniturilor societății prin funcționarea cu ambele grupuri de cogenerare in perioada rece a anului (7 luni/an) si creste producția de energie electrica ce poate fi tranzactionata de societate pe piața angro din Romania. Venituri suplimentare/energie electrica, estimate pentru 7 luni de funcționare cu instalația de cogenerare cu ciclu combinat

Indicatori de impact:

• Prezenta investiție constituție un pas important pentru atingerea standardelor Europene

Indicatori de cantitate

• Valoarea de investiție: 1.810.164,90 lei

CONCLUZII

Tabel

INDICATORI

VALORI

Indicatori relativi

Calificativ

RIRF/C

497,19%

>5%

TRUE

RIRF/K

497,19%

>5%

TRUE

VANF/C

105.667.690,55

>0

TRUE

VANF/K

105.667.690,55

>0

TRUE

R C/B fin.

0,01

< 1

TRUE

Termenul de recuperare a capitalului investit

0,21 ani

Termenul de recuperare a investiție

0,21 ani

După cum se poate observa in tabelul de mai sus, toti indicatorii de performanta financiara au înregistrat valori cu mult peste nivelul minim de rentabilitate, precum si al termenului de recuperare al investiției si al capitalului investit.

ANEXE ANALIZA COST - BENEFICIU

Anexa 1 Analiza RIRF/c, C/B

Anexa 2 Analiza RIRF/k, VNA/k, C/B

Anexa 3 Analiza Sustenabilitatii proiectului

Anexa 4 Analiza de senzitivitate si variația indicatorilor RIRF/k, RIRe, VNAE, C/B, la variația parametrilor critici de ±1%, ±5%, ±10%.

Anexa 1 Analiza RIRjF/c, VNAF/c, C/B

Perioada de operare si întreținere a investiției

AN

3

2

3

4

5

6

7

8

9

70

I

Venituri generate de investiție

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala a investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Total intrări

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,09

9.000.000,09

9.000.090,00

9.000=000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

| Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total cost investiții

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiră

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

-1.810.164,90

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Perioada de operare si întreținere a investiției                                                     |

AN

11

12

13

14

15

16

17

18 .

18

20

Venituri generate de investiție

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala a investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrară

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total cost investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

' 0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total issiri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

Ffux de numerar

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00 I

10%      9%       8%       7%       6%       5,0%       4%        3%        2%        1%        0%

69.250.812  74.955.852  81.305.384  88.452.379  96.523.223  105.667.691   116.063.810  127.923.827  141.501.555  157.101.448  175.089.835

Iei                iei                iei                iei                ‘ei                 lei                  lei                  lei                  lei                  lei                 lei

Anexa 1 Analiza RIRF/c, VNAF/c, C/B


Pagina - 24 -


Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venituri generate de investiție

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala a investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total cost investiții

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

-1.810.164,90

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00


Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

11

12

13

14

15

16

77

18

19

20

Venituri generate de investiție

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala a investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total cost investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00


10%       9%       8%       7%       6%       5,0%       4%        3%        2%        1%        0%

69.250.812  74.955.852  81.305.384  88.452.379  96.523.223  105.667.691   116.063.810  127.923.827  141.501.555  157.101.448  175.089.835

lei                 lei                 lei                 lei                 lei                  iei                   lei                   lei                   lei                   lei                   lei


RIR/C

497,19%

VNAF/c (D=5%)

105.667.691 lei

Termenul de Recuperare

0,21 ani

C/B

0,01

Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

77

72

13

14

75

76

77

18

19

20

Venituri proprii

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9 000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiția de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Pagina - 25 -


Anexa 2 Analiza RIRF/k, VNAF/k, C/B

Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venituri proprii

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiția de capital

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

-1.810.164,90

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00


10%

9%

8%

7%

6%

5,0%

4%

3%

2%

1%

0%

69.296.827

74.955.852

81.305.384

88.452.379

96.523.223

105.667.691

116.063.810

127.923.827

141.501.555

157.101.448

175.089.835

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei


RIR/K

497,19%

VNAF/k (D=5%)

105.667.691 lei

Termenul de Recuperare

0,21

C/B

0,01


Anexa 3 Analiza Sustenabilitatii si senzitivitate a proiectului


Pagina - 26 -


Perioada de operare si întreținere a investiției

AN

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Surse de finanțare

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția AFM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuție proprie

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri proprii

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala a investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

1.810.164,90

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total cost investiții

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursare credite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Fluxul de numerar cumulat

0,00

9.000.000,00

18.000.000,00

27.000.000,00

36.000.000,00

45.000.000,00

54.000.000,00

63.000.000,00

77.900.000,00

86.900.000,00Perioada de operare si intretinere a investiției

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Surse de finanțare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția AFM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuție proprie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri proprii

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala a investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total cost investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursare credite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Fluxul de numerar cumulat

95.900.000,00

104.900.000,00

113.900.000,00

122.900.000,00

131.900.000,00

140.900.000,00

149.900.000,00

158.900.000,00

167.900.000,00

176.900.000,00

ipoteze sensitivitate

venituri

-10,0%

90,0%

costuri exploatare

0,0%

0,0%

valoarea investiției

10,0%

110,0%


Pagina - 28 -


Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

11

12

13

14

15

76

77

18

79

20

Venituri proprii

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total cost investiții Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00


10%       9%       8%       7%       6%       5,0%       4%

VNA 62.038.023,22 67.128.126,85 71839.629,54 79.268.792,92 86.529.360,27 94.756.128,18 104.109.319,93

3%          2%        1%        0%

114.779.955,73 126.996.465,46 141.032.854,79 157.21&818.61


Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venituri proprii

0,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

13.410.000,00

8.100.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

0,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

13.410.000,00

8.100.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total cost investiții Capital

1.991.181,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

1.991.181,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

-1.991.181,39

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

13.410.000,00

8.100.000,00

IRR

VNA (D=5%)

C/B


406,80%|

94.756.128,18

0,011


Anexa 4 Analiza de senzitivitate si variația indicatorilor RIRF/k, VNAF/k, RIRE, VNAE, C/B, la variația parametrilor critici de±l, ±5%, ±10%.


Variația indicatorilor financiari la variația investiție cu +1%


Pagina - 29 -


Perioada de operare si întreținere a investiției

AN

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venitur i proprii

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investite

1.828.266,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

1.828.266,55

0,00

tw

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

-1.828.266,55

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00


Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

77

12

73

74

75

16

77

18

19

20

Venituri proprii

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiția

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00


10%            9%            8%            7%            6%            5,0%            4%            3%            2%            1%            0%

VNA        69.280.371 lei 74.939.245 lei 81.288.623 lei 88.435.462 lei 96.506.146 lei 105.650.451 lei 116.046.404 lei 127.906.252 lei 141.483.809 lei 157.083.526 lei 175.071.733 lei
Variația indicatorilor financiari la variația investiție cu -1%


Pagina - 30 -


Perioada de operare si întreținere a investiției

AN

77

12

13

74

75

76

77

78

79

20

Venituri proprii

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investtia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

10%           9%           8%            7%           6%           5,0%           4%           3%           2%            1%           0%

VNA 69,313.283 lei 74.972.459 lei 81.322.144 lei 88.469.297 lei 96.540.300 lei 105.684.930 lei 116.081.215 lei 127.941.401 lei 141.519.302 lei 157.119.371 lei 175.107.937 leiPerioada de operare si întreținere a investiției

AN

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venituri proprii

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investtia

829.230,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

829.230,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

-829.230,05

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venituri proprii

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiția

1.900.673,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

1.900.673,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

-1.900.673,15

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

RIR/K

VNA (D=5%)

473,52%

105.581.492 lei

|             C/B

I 0,01       |


Variația indicatorilor financiari la variația investiție cu -5%

Pagina - 32 -


Perioada de operare si întreținere a investiției

AN

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Venituri proprii

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invesfta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

10%           9%           8%           7%           6%          5,0%          4%           3%           2%           1%           0%

VNA 69.379.107 lei 75.038.888 lei 81.389.188 lei 88.536.967 lei 96.608.608 lei 105.753.889 lei 116.150.837 lei 128.011.699 lei 141.590289 lei 157.191.060 lei 175.180.343 lei


Perioada de operare si întreținere a investiției

AN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venituri proprii

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invesfta

1.719.656,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

1.719.656,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

-1.719.656,66

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

RIR/K

523,36%

VNA (D=5%)

105.753.889 lei

C/B

0,01

Pagina -31-


Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Venituri proprii

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiția

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

10%          9%           8%           7%           6%          5,0%          4%           3%           2%           1%           0%

VNA 69.214.547 tei 74.872.817 lei 81.221.580 tei 88^367.792 tei 96.437.838 tei 105.581.492 tei î 15.976.782 tei 127.835.955 tei 141.412.822 lei 157.011.836 tei 174.999.327 tei


Pagina - 33 -Perioada de operare si întreținere a investiției

AN

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venituri proprii

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Total costari de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fnvesffia de capital

1.991.181,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

1.991.181,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

-1.991.181,39

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.0GO.OOO,OQ

14.900.000,00

9.000.000,00

Perioada de operare si întreținere a investiției

Perioada de operare si Întreținere a investiției ANRIR/K

451,99%

VNA (D=5%)

105.495.294 lei

C/B

0,01


Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venituri proprii

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

Total costiri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiția de captai

1.629.148,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

1.629.148,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

-1.629.148,41

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.060.000,00

14.900.000,00

9.000.000,00

RIR/K

552,44%

VNA (D=5%)

105.840.087 iei

C/B

0,01

Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

1

2

5

4

5

6

7

8

9

10

Veniluri proprii

0,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

15.049.000,00

9.090.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

0,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

15.049.000,00

9.090.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investita

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

-1.810.164,90

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

15.049.000,00

9.090.000,00

Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venituri proprii

0,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

14.751.000,00

8.910.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

0,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

14.751.000,00

8.910.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiția

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

-1.810.164,90

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

14.751.000,00

8.910.000,00

Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venituri proprii

0,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

15.645.000,00

9.450.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

0,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

15.645.000,00

9.450.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invesfia

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

-1.810.164,90

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

15.645.000,00

9.450.000,00

Pagina - 34 -


Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Venituri proprii

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investita de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

10%          9%           8%           7%           6%          5,0%          4%           3%           2%           1%           0%

VNA 69.461.387 lei 75.121.923 tei 81.472.991 lei 88.621.554 iei 96.693.993 lei 105.840.087 lei 116.237.864 lei 128.099.571 lei 141.679.022 lei 157.280.672 lei 175.270.852 leiPagina - 35 -


Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Venituri proprii

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investitei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00

9.090.000,00Pagina - 36 -


Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

11

12

73

74

75

76

77

78

19

20

Venituri proprii

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investita

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

8.910.000,00

10%          9%           8%           7%           6%          5,0%          4%           3%           2%           1%           0%

VNA 68.587.402 tei 74.189.687 lei 80.475.569 tei 87.550.938 tei 95.540.914 tei 104.593.774 tei 114.885.766 tei 126.627.014 lei 140.068.793 tei 155.512.511 tei 173.320.835 tei
eh


Pagina - 37 -


Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Venituri proprii

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiția

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

10%          9%           8%           7%           6%          5,0%          4%           3%           2%           1%           0%

VNA 72.843.948 lei 78.786.680 lei 85.454.457 lei 92.959.586 lei 101.434.769 lei 111.037.273 lei 121.954.027 lei 134.407.890 lei 148.665.367 lei 165.046.133 lei 183.934.835 leiPagina - 38 -


Perioada de operare si întreținere a investiției

AN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venituri proprii

0,00

8.550.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

14.155.000,00

8.550.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

0,00

8.550.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

14.155.000,00

8.550.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invesfia

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

-1.810.164,90

8.550.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

14.155.000,00

8.550.000,00

Perioada de operare si întreținere a investiției

Perioada de operare si întreținere a investiției

AN

Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venituri proprii

0,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

16.390.000,00

9.900.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

0,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

16.390.000,00

9.900.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investita

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

-1.810.164,90

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

16.390.000,00

9.900.000,00

RIR/K

546,91%

VNA (D=5%)

116.406.856 lei

C/B

0,01

Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venituri proprii

0,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

13.410.000,00

8.100.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

0,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

13.410.000,00

8.100.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investita

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

1.810.164,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

-1.810.164,90

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

13.410.000,00

8.100.000,00

Pagina - 39 -


Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

11

12

13

74

75

76

77

18

79

20

Venituri proprii

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

Total costuri de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiția

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

10%          9%           8%           7%           6%          5,0%          4%           3%           2%           1%           0%

VNA 76391070 lei 82,617308 lei 89.603330 lei 97,466,792 tei 106,346,316 lei 116.406.856 iei 127,844,245 lei 140,891.954 lei 155.829,178 lei 172.990.817 lei 192.779.835 lei
Pagina - 40 -


Perioada de operare si intretinere a investiției

AN

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Venituri proprii

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

Valoarea reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total intrări

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

Total costuri de exploafare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investita

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobanda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ieșiri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

10%          9%           8%           7%           6%          5,0%          4%           3%           2%           1%           0%

VNA 62.202.584 iei 67.294.197 lei 73.007.237 lei 79.437.967 lei 86.700.131 lei 94.928.525 lei 104.283374 lei 114.955.700 lei 127.173.933 lei 141.212.079 lei 157.399.835 lei
SC KOT PROEX RL

PROIECTARE CONSTRUCȚII INSTALAȚII

Str. Cornișa, BI.17, Sc.A, Ap.2tel. 0234 546430 Email: proiectbacau@yahoo.com Fax 0374092757

Pr.nr. 095/2018


AUTORIZAȚII ANRE

PDSB 18005/2018

PDIB 18006/2018


faza :Studiu fezabilitate
GRAFIC EXECUȚIE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A GRUPURILOR DE COGENERARE
DIN STR. CHIMIEI NR. 6 BACAU

Nr ort


PERIOADA EXECUȚIEI


Denumire operațiune


Elaborare si intocmire Proiect tehnic Alimentare cu G.N. a grupurilor de cogenerare.____________________

Aprovizionare conducte din otel Dn 250, Dn 150, Dn 100, profile metalice ușoare, suporți si regulatoare gaze - posturi reglare.________________________________

Predare front de lucru si trasare Instalație de utilizare G.N. in incinta._______________________________________

Montaj stâlpi susținere si conducta G.N. Dn 250, traseu PRM - Posturi de Reglare Instalație de utilizare G.N. cazane abur 2x10 tone/h.___________

Montaj suporți si conducta G.N. Dn 250, traseu P.R. Instalație de utilizare G.N. cazane abur 2x10 tone/h- conducta existenta G.N. Dn 250 mm inclusiv P.R. Instalație de utilizare G.N. cazan abur CRG 420 tone/h si P.R. Instalație de utilizare G.N. cazan abur Babcock____________________________

Montaj conducta G.N. Dn 150 mm, traseu statie de2 zile


2018


1 zi


2018


6k)

A1


6U

OO


comprimare ITG1 - ITG 2 cu P.R.-uri la cele doua instalații de utilizare

(ITG 1 si ITG 2)

7

Montaj P.R.-uri la Instalație de utilizare G.N. cazan apa calda Loss si instalație de utilizare G.N. la cazan recuperator cu ardere suplimentara.

8

Probe tehnologice si de presiune; conducte de Gaze Naturale

9

Recepția la terminarea lucrărilor si intocmire Proces Verbal de Recepție Calitativa.KQT

PAG.1OBIECTIV:

Alimentare cu gaze a grupurilor de cogenerare din str.Chimiei nr.6, Bacau

Beneficiar:

SC TERMOENERGY GRUP SA BACAU

Proiectant:

SC KOT PROEX SRL BACAU

DEVIZUL GENERAL SCENARIU NR. 1

Anexa Nr. 7


al obiectivului de investiții

Alimentare cu gaze a grupurilor de cogenerare din str.Chimiei nr.6, Bacau

3.1


Studii


300.00


57.00


357.00Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

750.00

142.50

892.50

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

200.00

38.00

238.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

950.00

180.50

1,130.50

CAPITOL 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Racord gaz Dn250

972,558.79

184,786.17

1,157,344.96

TOTAL CAPITOL 2

972,558.79

184,786.17

1,157,344.96

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.1

Studii de teren

300.00

57.00

357.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentați î-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,302.00

0.00

3,302.00

3.2.1

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,000.00

0.00

3,000.00

3.2.2

Taxa autorizație de construire - 0,1%

302.00

0.00

302.00

3.3

Expertîzare tehnica

(^Coo^oo^

950.00

5,950.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

68,500.00

13,015.00

81,515.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

19,500.00

3,705.00

23,205.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelo r/acord u riîor/a utorizatii I o r

1,500.00

285.00

1,785.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

7,500.00

1,425.00

8,925.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5,500.00

1,045.00

6,545.00

i.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

21,250.00

4,037.50

25,287.50

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

13,750.00

2,612.50

16,362.50

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

8,250.00

1,567.50

9,817.50

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

5,500.00

1,045.00

6,545.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

7,500.00

1,425.00

8,925.00

TOTAL CAPITOL 3

103,852.00

19,104.50

122,956.50

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

581,452.40

110,475.96

691,928.36

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

5,180.00

984.20

6,164.20

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

103,600.00

19,684.00

123,284.00

4.3.1.1

[0022.1] Utilaje tehnologice - POST REGLARE

103,600.00

19,684.00

123,284.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

1,300.00

247.00

1,547.00

4.5.1.1

[0022.1] Dotări PSI

300.00

57.00

357.00

4.5.1.2

[0022.1] Dotări privind protecția muncii

1,000.00

190.00

1,190.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

691,532.40

131,391.16

822,923.56

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

13,827.00

2,627.13

16,454.13

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

5,327.00

1,012.13

6,339.13

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

8,500.00

1,615.00

10,115.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6,658.71

0.00

6,658.71

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de

3,020.00

0.00

3,020.00

construcții

5.2.3


Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții


581.45


0.00           581.45


5.2.4


Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC


2,907.26


0.00         2,907.26


5.2.5                   Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de

150.00


0.00           150.00


construire/desfiintare


PROIECTANT

SC KOTPROEXÎNTOCMIT,
5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

15,286.00

2,904.34

18,190.34

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

35,771.71

5,531.47

41,303.18

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

5,500.00

1,045.00

6,545.00

TOTAL CAPITOL 6

5,500.00

1,045.00

6,545.00

TOTAL GENERAL

1,810,164.90

342,038.80

2,152,203.70

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1,565,468.19

297,438.96

1,862,907.15

Pag 1«X

>—>Jt—


OBIECTIV:


Beneficiar:


Proiectant:


Alimentare cu gaze a grupurilor de cogenerare din str.Chimiei nr.6, Bacau SC TERMOENERGY GRUP SA BACAU

SC KOT PROEX SRL BACAU

DEVIZUL GENERAL SCENARIU 2                   Anexa Nr. 7


al obiectivului de investiții

Alimentare cu gaze a grupurilor de cogenerare din str.Chimiei nr.6, Bacau

3.1            Studii


300.00


57.00          357.00


Conform H.G. nr. 907 din 2016

Valoare

Valoare

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

(fara TVA)

TVA

cu TVA

crt.

de cheltuieli

lei

lei

Iei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1- Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

ine rea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

menajarea terenului

750.00

142.50

892.50

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

200.00

38.00

238.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

950.00

180.50

1,130.50

CAPITOL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

de investiții

2.1

Racord gaz Dn 250

972,558.79

184,786.17

1,157,344.96

TOTAL CAPITOL 2

972,558.79

184,786.17

1,157,344.96

CAPITOL 3 -Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.1

Studii de teren

300.00

57.00

357.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5,313.00

0.00

5,313.00

3.2.1

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

5,000.00

0.00

5,000.00

3.2.2

Taxa autorizație de construire - 0,1%

313.00

0.00

313.00

3.3

Expertiza re tehnica

5,200.00

988.00

6,188.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

75,000.00

14,250.00

89,250.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

21,000.00

3,990.00

24,990.00

1.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acorduriior/autorizatiilor

1,500.00

285.00

1,785.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

7,500.00

1,425.00

8,925.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

45,000.00

8,550.00

53,550.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5,500.00

1,045.00

6,545.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

7,500.00

1,425.00

8,925.00

(

TOTAL CAPITOL 3

112,563.00

20,377.50

132,940.50

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

638,452.20

121,305.92

759,758.12

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

5,180.00

984.20

6,164.20

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

103,600.00

19,684.00

123,284.00

4.3.1.1

[0005.1] Utilaje tehnologice - POST REGLARE

103,600.00

19,684.00

123,284.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

k........

4.5

Dotări

1,300.00

247.00

1,547.00

4.5.1.1

[0005.1] Dotări PSI

300.00

57.00

357.00

4.5.1.2

[0005.1] Dotări privind protecția muncii

1,000.00

190.00

1,190.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

748,532.20

142,221.12

890,753.32

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

13,984.00

2,656.96

16,640.96

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

5,484.00

1,041.96

6,525.96

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

8,500.00

1,615.00

10,115.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7,110.71

0.00

7,110.71

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

3,130.00

0.00

3,130.00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

638.45

0.00

638.45

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3,192.26

0.00

3,192.26

5.2.5

Taxe pentru acorduri, ayize conforme si autorizația de construire/desfiintare

150.00

0.00

150.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

15,840.00

3,009.60

18,849.60

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

c

TOTAL CAPITOL 5

36,934.71

5,666.56

42,601.27

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

6,500.00

1,235.00

7,735.00

TOTAL CAPITOL 6

6,500.00

1,235.00

7,735.00

TOTAL GENERAL

1,878,038.70

354,466.85

2,232,505.55

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1,622,624,99

308,298.75

1,930,923.74

PROIECTANT

ÎNTOCMIT,

ing. N ECU LAI UNCESCU

S.C. KOT PROEX S.R.L. BAI

3.8


Asistenta tehnica


3.8.1            Asistenta tehnica din partea proiectantului


3.8.1.1              pe perioada de execuție a lucrărilor


3.8.1.2             pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții


21,250.00

4,037.50

25,287.50

13,750.00

2,612.50

16,362.50

8,250.00

1,567.50

9,817.50

5,500.00

1,045.00

6,545.00
K@T

BACAQ


SCENARIU NR.1


Proiect nr 95/2018 Faza: S.F.

DEVIZUL OBIECTULUI: 4.1.1

ALIM.CU GAZE A GRUP.DE COGENERARE


Nr. crt.

Cod deviz

Denumire

Valoare (fără TVA)

TVA (19%)

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4.

5.

6.

1 • Lucrări de construcții și instalații

1

GAZEOO

INST. GAZE NATURALE 6 BAR

581452.40

110475.95

691928.36

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL 1 (construcții și instalații)

581452.40

110475.95

691928.36

II ■ Montaj

13

14

15

16

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II)

581452.40

110475.95

691928.36
K@T WfiX BACAO


Proiect nr 95/2018 Faza: S.F.

DEVIZUL OBIECTULUI: 4.1.1

AL IM. CU GAZE A GRUP.DE COGENERARE


SCENARIU NR.2Nr. crt.

Cod deviz

Denumire

Valoare (fără TVA)

TVA (19%)

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4.

5.

6.

1 - Lucrări de construcții și instalații

1

GAZEOO

INST. GAZE NATURALE 6 BAR

638452.20

121305.92

759758.12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL 1 (construcții și instalații)

638452.20

121305.92

759758.12

II - Montaj

13

14

15

16

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II)

638452.20

121305.92

759758.12| Șef proiect

InglJNCEȘCU NECULAI

JvK@T

3ACA0


Proiect nr. Faza:


095/2018

S.F.


DEVIZUL OBIECTULUI: 4.3.1

Utilaje tehnologice-POSTURI- REGLARE

în lei și euro, la cursul de schimb din data de:


20.11.2018

Nr. crt.

Cod deviz

Denumire

Valoare (fără TVA)

TVA (19%)

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4.

5.

6.

I - Lucrări de construcții și instalații

1

Utilaje tehnologice conform listă de utilaje

103600,0

19684,0

123284,0

2

3

TOTAL I

103600,0

19684,0

123284,0:si


Șef proiect

.unce&clwneculaKK®T mex BACAQ


Proiector. 095/2018

Faza: S.F.


Listă utilaje tehnologice
Obiectul 4.3.1- POST- REGLARE


în lei și euro, la cursul de schimb din data de: 02.10.2018 Curs de schimb lei/euro=4,6375 lei/1€

Nr. cri

Denumire utilaje, caracteristici tehnice, dimensiuni

U.M.

Cant.

Preț unitar

Preț total

Furnizor

LEI

euro

LEI

euro

0

1

2

3

4.

5

6.

7.

8

1

Regulator RTG 320 SB Dn 200, Qi=8040-cazan abur

buc

1

21,2398

4.580,00

21,2398

4580,000

SC TOTAL GAZ

2

Regulator RTG 320 SB Dn 100, Qi=4800 cazan CR450

buc

1

12,3358

2.660,00

12,3358

2660,000

3

Regulator RTG 320 SB Dn 25,Qi=350

buc

1

7,1881

1.550,00

7,1881

1550,000

4

Regulator RTG 412 SB Dn 80 Qi=4604

buc

1

24,0362

5.183,00

24,0362

5183,000

5

Regulator RTG 320 SB Dn 40 Qi=790

buc

1

7,1881

1.550,00

7,1881

1550,000

6

Regulator RTG 412 SB Dn 50 Qi=2570

buc

1

19,8021

4.270,00

19,8021

4270,000

7

Cheltuieli transport, aprovizionare 15%

lei

1

11,5938

2.500,00

11,5938

2500,000

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TOTAL (fără TVA)

103,6000

22293,000

TVA (19%)

VALOARE TOTALĂ

103,6000

=#2293,000


Șef proietji^ Ing.UNCESCU hjEC
ANTEMĂSURĂTOARE Nr. THERM1

INSTALAȚII GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE SI ÎNALTA ÎN INCINTA CET BACAU -SCENARIUL nr. I

Nr. crt

Simbol

U/M

Cant

Denumirea articolelor

1.

TFA01C2

Poz0277

ml

12

Țeavă oțel Iară sudură SR EN 10216-1, neagră de 0 114,3 x 4,5 mm, instalație utilizare GN ,presiune medie,montată în distribuție pe stâlpi

2.

TFA01D2

Poz0377

ml

220

Țeavă oțel iară sudură SR EN 10216-1, neagră de 0 168,3 x 4,5 mm, instalație utilizare GN ,presiune medie ,montată în distribuție pe stâlpi

3

TFA01E2

Poz0418

ml

24

Țeavă oțel fără sudură SR EN 10216-1, neagră de 0 219,1 x 6,3 mm, instalație utilizare GN ,presiune medie,montată în distribuție pe stâlpi

4

TFA01F2

Poz0433

ml

540

Țeavă oțel fără sudură SR EN 10216-1, neagră de 0 273 x 6,3 mm, instalație utilizare GN ,presiune medie ,montată în distribuție pe stâlpi

5.

TFA02C2

Poz0113

buc

4

Cot gata confecționat la 90°, montat pe conducta SR EN 10253 din otel DnlOO.

6.

TFA02D2

Poz0139

buc

16

Cot gata confecționat la 90°, montat pe conducta SR EN 10253 din otel Dnl50.

7

TFA02E2

Poz 0158

buc

2

Cot gata confecționat la 90°, montat pe conducta SR EN 10253 din otel Dn200

8.

TFA02F2

Poz0176

buc

22

Cot gata confecționat la 90°, montat pe conducta SR EN 10253 din otel Dn250.

9.

TFA08C1

buc

2

Reducție din otel confecționată pe șantier Dnl50/Dnl00,SR EN 10253

10

TFA08E1

buc

2

Reducție din otel confecționată pe șantier Dn250/Dnl50,SR EN 10253

11

TFA08F1

buc

4

Reducție din otel confecționată pe șantier Dn300/Dn200,SR EN 10253

12

TFA08H1

buc

2

Reducție din otel confecționată pe șantier Dn400/Dn250,SR EN 10253

13

GE08B1

Poz0013

buc

1

Robinet din otel cu sfera si flanse Dn 80,Pn 25-40 bar

14

GE04C1 poz 0014

buc

1

Robinet din otel cu sfera si flanse Dn 100,Pn 25-40 bar

15

GE04D1 poz 0015

buc

2

Robinet din otel cu sfera si flanse Dn 150,Pn 25-40 bar

16

GE04E1

Poz0017

buc

1

Robinet din otel cu sfera si flanse Dn 200,Pn 25-40 bar

17

GE04E1

Poz 0018

buc

3

Robinet din otel cu sfera si flanse Dn 250,Pn 25-40 bar

18

GE05B1

Poz0058

buc

4

Flanse din otel Dn 80,Pn 25-40,SR EN 1092/1

19

GE05C1

Poz0059

buc

4

Flanse din otel Dn 100,Pn 25-40,SR EN 1092/1

20

GE05D1

Poz0061

buc

4

Flanse din otel Dn 150,Pn 25-40,SR EN 1092/1

21

GE05E1 Poz 0062

buc

4

Flanse din otel Dn 200,Pn 25-40,SR EN 1092/1

22

GE05F1

Poz0063

buc

6

Flanse din otel Dn 250,Pn 25-40,SR EN 1092/1

23

IzA04Al

mp

420

Curățirea cu peria de sârmă a conductelor

24

IzJ07Bl

mp

420

Grunduirea conductelor cu minium de plumb în 2 straturi

25.

CN13C1

mp

420

Vopsirea conductelor cu culoare galbenă

poz.7

26.

CL20C1 poz. 16

kg

500

Confecții metalice, suporți metalici din profile de: 0,60 m x 50 buc x 10 kg/m = 300 kg

27.

CL20C1

kg

2937,6

Confecții metalice diverse,profile U10 34 buc x 2x4ml xl0,8 kg/ml= 2937,6 kg

poz.34

28.

RpIF06Dl

ml

272

Sudură cu flacără oxiacetilenică

29

CL20C1

poz. 19

kg

350

Piese speciale , console, suporți

30.

IzA04Al

mp

40

Curățirea suporți lor

31.

IzJ07Bl

mp

40

Grunduirea suporților

32

CN13C1 poz.7

mp

40

Vopsirea suporților

33.

EG08B1

m

100

Bandă din oțel zincat 40 x 40 mm pentru legare la pământ a conductei de gaze naturale

34.

EG10A1

buc

1

Cutie cu eclipsă de legătură pentru instalații de legare la pământ

35.

GC01B1

hm

5,76

Proba preliminară pentru etanșeitate

36

GC03B1

buc

48

Proba de rezistență a îmbinărilor

37.

GC04B1

buc

2

Montarea, controlul și demontarea echipamentului de probă

38.

M1L02A1

buc

25

Analiza defectoscopica a sudurilor

39.

M1L10D1

buc

1

Proba cu delegate ANRGN

40

TSA02A1

mc

24

Săpătură în gropi poligonale pentru fundații stâlpi proiectați:

Tip I : ( 1,0 m x 1,0 m x 1,2 m ) x 20 buc = 24 mc

41

TSD01D1

mc

24

împrăștierea pământului, manual

42

TRB01A15

to

35

Transportul pământului cu roaba

43.

CM01M1

mc

24

Turnare beton simplu pentru fundații stâlpi

44.

2100933

mc

24

Preparare beton

45.

TRA06A15

to

35

Transportul rutier cu betoniera

46.

GD03E1

poz.0172

m

124

Montare stâlpi pentru supratraversare drum acces, din țeavă 0 219,1 x 8 mm, pentru susținere conducta GN

47

GE03B1

buc

2

Regulator de presiune industrial montat pe conducta Dn80- MONTAJ

48

GE03D1

buc

1

Regulator de presiune industrial montat pe conducta Dnl 50-MONTAJ

49

GE03E1

buc

2

Regulator de presiune industrial montat pe conducta Dn200-MONTAJ

50

M1M05D1

ml

120

Demontare țeava otel Dnl 00

51

M1M05D1

ml

55

Demontare țeava otel Dnl50

52

M1M07B1

kg

350

Demontare suporți existenti

53

TFD01A1

Poz 0009

buc

6

Manometru montat pe conducta

54

TRA01A05

tone

15

Transport țeava la 5 KM

ÎNTOiot


ANTEMĂSURĂTOARE Nr. THERM2

INSTALAȚII GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE SI ÎNALTA ÎN INCINTA CET BACAU - SCENARIUL nr. II

Nr. crt

Simbol

U/M

Cant

Denumirea articolelor

1.

TFA01C2

Poz0277

ml

12

Țeava oțel fără sudură SR EN 10216-1, neagră de 0 114,3 x 4,5 mm, instalație utilizare GN ,presiune medie ,montată în distribuție pe stâlpi

2.

TFA01D2

Poz0377

ml

120

Țeavă oțel fără sudură SREN 10216-1, neagră de 0 168,3x4,5 mm, instalație utilizare GN ,presiune medie ,montată în distribuție pe stâlpi

3

TFA01E2

Poz0418

ml

24

Țeavă oțel fără sudură SREN 10216-1, neagră de 0 219,1 x 6,3 mm, instalație utilizare GN ,presiune medie ,montată în distribuție pe stâlpi

4

TFA01F2

Poz0433

ml

640

Țeavă oțel fără sudură SR EN 10216-1, neagră de 0 273 x 6,3 mm, instalație utilizare GN ,presiune medie,montată în distribuție pe stâlpi

5.

TFA02C2

PozOl13

buc

4

Cot gata confecționat la 90°, montat pe conducta SR EN 10253 din otel DnlOO.

6.

TFA02D2

PozOl39

buc

16

Cot gata confecționat la 90°, montat pe conducta SR EN 10253 din otel Dnl50.

7

TFA02E2

Poz 0158

buc

2

Cot gata confecționat la 90°, montat pe conducta SR EN 10253 din otel Dn200

8.

TFA02F2

PozOl76

buc

22

Cot gata confecționat la 90°, montat pe conducta SR EN 10253 din otel Dn250.

9.

TFA08C1

buc

2

Reducție din otel confecționată pe șantier Dnl 50/Dnl00,SR EN 10253

10

TFA08E1

buc

2

Reducție din otel confecționată pe șantier Dn250/Dnl 50,SR EN 10253

11

TFA08F1

buc

4

Reducție din otel confecționată pe șantier Dn300/Dn200,SR EN 10253

12

TFA08H1

buc

2

Reducție din otel confecționată pe șantier Dn400/Dn250,SR EN 10253

13

GE08B1

Poz0013

buc

1

Robinet din otel cu sfera si flanse Dn 80,Pn 25-40 bar

14

GE04C1 poz 0014

buc

1

Robinet din otel cu sfera si flanse Dn 100,Pn 25-40 bar

15

GE04D1 poz 0015

buc

2

Robinet din otel cu sfera si flanse Dn 150,Pn 25-40 bar

16

GE04E1

Poz0017

buc

1

Robinet din otel cu sfera si flanse Dn 200,Pn 25-40 bar

17

GE04E1 Poz 0018

buc

3

Robinet din otel cu sfera si flanse Dn 250,Pn 25-40 bar

18

GE05B1

Poz0058

buc

4

Flanse din otel Dn 80,Pn 25-40,SR EN 1092/1

19

GE05C1

Poz0059

buc

4

Flanse din otel Dn 100,Pn 25-40,SR EN 1092/1

20

GE05D1

Poz0061

buc

4

Flanse din otel Dn 150,Pn 25-40,SR EN 1092/1

21

GE05E1

Poz 0062

buc

4

Flanse din otel Dn 200,Pn 25-40,SR EN 1092/1

22

GE05F1

Poz0063

buc

6

Flanse din otel Dn 250,Pn 25-40,SR EN 1092/1

23

IzA04Al

mp

420

Curățirea cu peria de sârmă a conductelor

24

IzJ07B1

mp

420

Grunduirea conductelor cu minium de plumb în 2 straturi

25.

CN13C1

mp

420

Vopsirea conductelor cu culoare galbenă

1

poz.7

26.

CL20C1

poz. 16

kg

500

Confecții metalice, suporți metalici din profile de: 0,60 m x 50 buc x 10 kg/m = 300 kg

27.

CL20C1

poz.34

kg

2937,6

Confecții metalice diverse,profile U10 34 buc x 2x4ml xl0,8 kg/ml= 2937,6 kg

28.

RplF06Dl

ml

272

Sudură cu flacără oxiacetilenică

29

CL20C1

poz. 19

kg

350

Piese speciale , console, suporți

30.

IzA04Al

mp

40

Curățirea suporți lor

31.

IzJ07Bl

mp

40

Grunduirea suporților

32

CN13C1

poz.7

mp

40

Vopsirea suporților

33.

EG08B1

m

100

Bandă din oțel zincat 40 x 40 mm pentru legare la pământ a conductei de gaze naturale

34.

EG10A1

buc

1

Cutie cu eclipsă de legătură pentru instalații de legare la pământ

35.

GC01B1

hm

5,76

Proba preliminară pentru etanșeitate

36

GC03B1

buc

48

Proba de rezistență a îmbinărilor

37.

GC04B1

buc

2

Montarea , controlul și demontarea echipamentului de probă

38.

M1L02A1

buc

25

Analiza defectoscopica a sudurilor

39.

M1L10D1

buc

1

Proba cu delegate ANRGN

40

TSA02A1

mc

36

Săpătură în gropi poligonale pentru fundații stâlpi proiectați: Tip I : ( 1,0 m x 1,0 m x 1,2 m ) x 30 buc = 36 mc

41

TSD01D1

mc

36

împrăștierea pământului, manual

42

TRB01A15

to

52

Transportul pământului cu roaba

43.

CM01M1

mc

36

Turnare beton simplu pentru fundații stâlpi

44.

2100933

mc

36

Preparare beton

45.

TRA06A15

to

52

Transportul rutier cu betoniera

46.

GD03E1 poz.0172

m

187

Montare stâlpi pentru supratraversare drum acces, din țeavă 0 219,1 x 8 mm, pentru susținere conducta GN

47

GE03B1

buc

2

Regulator de presiune industrial montat pe conducta Dn80- MONTAJ

48

GE03D1

buc

1

Regulator de presiune industrial montat pe conducta Dnl 50-MONTAJ

49

GE03E1

buc

2

Regulator de presiune industrial montat pe conducta Dn200-MONTAJ

50

M1M05D1

ml

120

Demontare țeava otel Dn 100

51

M1M05D1

ml

55

Demontare țeava otel Dnl 50

52

M1M07B1

kg

350

Demontare suporți existenti

53

TFD01A1

Poz 0009

buc

6

Manometru montat pe conducta

54

TRA01A05

tone

15

Transport țeava la 5 KM

ÎNTO

TOTALGAZ


INDUSTRIE


PRODUCĂTOR DE ECHIPAMENTE PENTRU REGLAREA, DISTRIBUȚIA ȘI TRANSPORTUL GAZULUI NATURALClient

KOT PROEX SRL

Adresă

BACAU

Teîefon/fax

-

E-mail

Proiectbacau@yahoo.com

Produs

Regulatoare de presiune

Nr. Ofertă

9191/28.08.2018

în atenția

CONSTANTIN COȚOFANA

Stimate domn,

în urma cererii dumneavoastră, vă transmitem oferta pentru produsele solicitate:

i

| Nr. crt.

<

Denumire produs/echipament

Preț unitar [EURO]

exclusiv T.V.A.

' 1.

I

Pentru un debit de Q=8.040 Nmc/h, va propunem:

Regulator cu acționare directă, model

RTG 320 SB DN 150 PN 16, CAPACE C660 (tronsonul se va alege ulterior, la care se va adauga contravaloarea acestuia)

4.580€

f ■                   ----------------1

î       2.

Pentru un debit de Q=4.800 Nmc/h, va propunem:

Regulator cu acționare directă, model

RTG 320 SB DN 100 PN 16, CAPACE C500 (tronsonul se va alege ulterior, la care se va adauga contravaloarea acestuia)

2.660€

'       3.

i

Pentru un debit de Q-350 Nmc/h, va propunem: Regulator cu acționare directă, model

RTG 320 SB DN 25 PN 16, CAPACE C270 (tronsonul se va alege ulterior, la care se va adauga contravaloarea acestuia)

1.550C

1

Pentru un debit de Q=4.604 Nmc/h, va propunem:

Regulator de presiune RTG 412 SB DN 80 PN 16

5.183€

5.

Pentru un debit de Q-790 Nmc/h, va propunem:

Regulator cu acționare directă, model

RTG 320 SB DN 40 PN 16, CAPACE C270 (tronsonul se va

■ alege ulterior, la care se va adauga contravaloarea acestuia)

1.550€

6.

Pentru un debit de Q=2.570 Nmc/h, va propunem:

Regulator de presiune RTG 412 SB DN 50 PN 16

4.270€

"Orice modificare a condițiilor tehnice inițiale nu este acoperită cte prezenta ofertă din punct de vedere al prețului și al termenului de livrare.

* Ambalarea, instalarea, punerea in funcțiune si commissioning-ul nu sunt incluse in prețul definit.

S.G TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L.

Nr. R.C.: J-22-3277/1994

....................................................................................................................................CUI: RO6658553

I3AN: RO23BRDE240SV1384227240D

B.R.D. G.S.G. lăți, România

Șos. Păcurari nr.128 - IAȘI, cod poțtal :  7G0545

R O M A N 1 A ■HHGn

Tei:    0040-232-216.391

0040-232-215.392

Fax:   0040-232-215.983

E-mail: p/gceiîș:oțafcfa?_.rc Web: lYwțvtoiș ly,șz.roModalitate de plată:

Plata se face în lei, la cursul de schimb al BNR, din ziua facturării, prin transfer bancar astfel: 100% în avans

Documente însoțitoare:

0     certificate de calitate și garanție;

0    declarație de conformitate;

0    aviz de expediție/factură;

0    cărți tehnice pentru echipamentele furnizate de către

TOTALGAZ INDUSTRIE

0    Nota: Pentru echipamentele complexe Cartea tehnica va fi

transmisa nu mai târziu de 2 saptamani de la livrarea -echipamentului.

Confidențialitate:

Oferta este confidențială


TOTALGAZ


INDUSTRIEPRODUCĂTOR DE ECHIPAMENTE PENTRU REGLAREA, DISTRIBUȚIA ȘI TRANSPORTUL GAZULUI NATURAL

Condiții livrare:

FURNIZORUL ASIGURĂ TRANSPORTUL BUNURILOR PENTRU COMENZILE

CE DEPĂȘESC VALOAREA DE 3.000 LEI (TVA INCLUS)

90 zile


Valabilitate ofertă:

Termen de livrare:

10-15 saptamani din momentul achitării si confirmării comenzii Nota: livrarea este calculata in saptamani de la emiterea si validarea comenzii excluzând 2 saptamani pentru vacanta din luna August si/sau cea de Crăciun.

Termen de garanție:

24 de luni de la dala punerii în funcțiune, dar nu mai mult de 30 de luni de la data livrării


Cu speranța că propunerile noastre, tehnice și comerciale, vă vor satisface exigențele, vă rugăm să transmiteți acceptul pe acest formular.

întocmit,

Tatiana Plesca

Reprezentant Comercial


S.C. TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L.

Nr. R.C.-J-22-3277/1994

CUI: RO6558553

IBAN; RO283RDE240SV13842272400

B R D. G.S.G. Iași. România

Șos. Păcurari nr.128 ■ IAȘI, cod poștal :  700545

ROM A N 1 A

Tel:    0040-232-216.391

0040-232-216.392

Fax:   0040-232-21S.933

E-mail: oțfjcc-'^tQtalgaZ.jo Web:PLAN ÎNCADRARE


ZONA 1:2000 ORTOFOTOPLAN
TAGNo,

AT105

DESCRIPTION

FILTER HOUSINGPF06

TECH, DATA

95              L

7500                Hîii’/hr

1x ELT-5011 FILTER

DESIGN PRESSURE

12               barg

DESIGN TEMPERATURE

-30 / +60        *C

REMARKS

PED 97/23/ECREMARKS

PROJECT REFERENCES

 • 2. EX. ARE A:

 • 3. UNIT PREFIX:


eltaconȚcustomer


CLIENT:

KAWASAKI GmbH

PROJECT:

KAWASAKI BACAU

SUBJECT:

GAS FILTER UNIT

LOCATION:

BACAU - ROMANIA

ORDER No.:

O44-GPB80D

ELTACON No.:

P12063


REViSIONS

0

s,s,

12-06-'12

FOR APPROVAL

R.V.

REV

BY

DATE

DESCRIPTION

CH'D

ÎLTACON

[W

Mere uri usweg 27            tel; +31 (0)182 634100

ML-2741TB Waddrnxireen fax- +3110|182 635917 The Neîherlands          www.eltacon.com

project: KAWASAKI GmbH

BACAU - ROMANIA

<$>a

title:    p & | DIAGRAM

GAS FILTER UNIT

DRAWING NUMBER

SIZE

REV

SCALE: N.T.S.

NAME

DATE

P12063-061

A1

0

DRAWN BY

S.S.

12-06-2012

Bus dra wing ts t he e i d im e prsper 1 y o l E1 î mo n Engin teraig 8 V aad si-ay os 1 be toped, nade pubta or shoxn Io Mparhes xilhout ooruntlen tonse nl

FILE NO,:   P12063-061 Rev 0 P&l Diagram Gas Fitter UnitUI

1

LI-X

_

l

-----------------!-----------------!


-1

4

— s

J


DESIGN CODE MEDIUH INSPECTION JOINT EFFICIENCY:

DESIGN PRESSURE: DESIGN TEHPERATURE; OPER ATING PRESSURE; OPERAȚING TEHPERATURE: HYDR. TEST PRESSURE: CORR. ALLOWANCE: EMPTY WEIGHT: TEST WEIGHT:___________

CAPACITY: N.D.E. :

MAX. CARBON PERL: STRESS RELIEVING INSULATION:


PDIBRACKET


NQZZLE ORIENTATION


M16 ,

1 1

1

040   |

g


19V

\a=2

150

/- 04 (4x1

Z n----+

II

II

II

II

*      U      4-


DESIGM DATA


PED 97/23/EC * AP 2000 MERKBLĂTTER

NATURAL GAS - GROUP 1 - TABLE 1 - CAT. IV___________

LLOYDS REG1SIER / ELTACON ENGINEERING B.V._________

1 (SHELL ANO NOZZLES FROM SEAHLESS PIPEI

j2_________________________________________

-30/+60 (BEANSPRUCHUNGSF ALL III (NAMEPLATE -20A60I

J.________

AMBIENT25% CIRC. WELDS, 10% NQZZLE WELDS 0.23


SURFACE TREATMENT


- PARTS BLASTED CLEAN BEFORE WELD1NG.


 • - SEE PAINTING PROCEDURE P12063-501.

 • - FINISHING COLOUR: YELLOW RAL 1021


GENERAL REMARKS


 • 1. ALL BOLTHOLES TO STRADLE NATURAL CENTERLINES.

 • 2. MATERIALS SHALL BE SUPPLIED IN ACC. WiTH THE AD-MERKBLÂTTER 'W’-PAGES.

 • 3. BOLTS & NUTS (PQS.32 l33] SHALL BE SUPPLIED BY AN "ADH" APPROVED SUPPLIER (E.G. FUCHS).

 • 4. FLANGES (POS.3 & 4} AS PER DIN-2633, FORH "C" MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE.

 • 5. 3LINDFLANGE IP0S.51 AS PER DIN-2527, FORH "B" MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE

 • 6. PROTECT ALL THREADS BEFORE PAINTING BY INSERTING BOLTS/PLUGS.

 • 7. FLANGES {POS.3,4 i 5] MAY BE MATERIAL C22.8 OIH-17243.

 • 8. DIN-17100 = EN10025.


MATERIAL LIST


040x30400 TO LL.


DETAIL NQZZLE NI


DN150-PN16


GRIND SMODTH AFTER WELDING


THK. 8 NOM

(6.5M.A.F.)


. IM12Itoc

l./ IT1

'“77 j

U"k

X rrț

i

1

5

/Mp

70

120

400


\a=2


WASHER

LOCKNUT

HEX. BOLȚ___________

GASKET SPIRAL WOUND WASHER NUT

HEX. BOLȚ

BAR________

FILTER

THREADED ROD NUT FLATM12__________

M12___________

M12x45 DN350-PN16

H24 D1N125

M24 DIN934 1124x100 D1N931 040x30 ELT-5011

H16 L=440

H16 40x10ACC ELT EB S40-H12


GRAPHITE FiLLEDDIN125A

OIN985

D1N931 rsiwitfâîSi' tit Blirew,

H.D. GALV'D

HB, GALV'D

H.D. GALV'D


S235JR0168.3x4.5


St.3 5.8-1 DIN 17175


L=120


DETAIL NQZZLE N2


DN150-PN16


4

ri

1

033.7


CLIENT:

KAWASAKI GmbH

PROJECT:

KAWASAKIBACAU

SU8JECT:

GAS FILTER UNIT

LOCATION:

BACAU - ROMANI A

ORDER No:

H3044-GPB80D

ELTACON No.:

P12063


EC-TYPE EXAHINATION ACCORDING TO;

PED MODULE B D.A.D. 9002878

VALID UP TO d.d. 16-09-2018U-PROFILE 160x55 FROM PLATE PLATE

PLATE___________________

PIPE (FROM PLATEI 0160x3 PLATE

SOCKET FROM PIPE 033,7x8 ELBOW 6--STD

PIPE (smls, DIN 24481

PIPE (smls, DIN 24481

BL. FLANGE DN350 PN16

W.N. FLANGE DN150 PN16

W.N, FLANGE DN350 PN16 SHELL [PIPE smls, DIN 24481

PIPE CAP K.B. 6.5 mm M.A.F,3.1/W4

3.1/W9

3.1/W9

3.1/W9

3.1/W4

3.1/W1 nur


260x150x6 230x75x6 150x110x6 80x75x6 30x5 L~67 103x78x10 97x40x10 020 L= *480 400x246x6 270x65x12 0300/18x5 556x50x3 0300/164x5 L--4O / GV 0168.3x7.11 0168.3x4.5 0168.3x4.5 EN 1092-1/05 EN 1092-1/11 EN 1092-1/11 0355.6x8 DIN-28013

DIHENSIONS


P265GH ENÎ0028

P265GH EN10028

P265GH EN100Z8

P265GH EN10028 S235JR

P265GH EN10028

P265GHEN10028

S235JR

P265GH EN10028

S235JR

S235JR

S235JR

S235JR

St.35.8-1 DIN11H5

SA234WPB

SI.35.8-1 DIN17H5

St.35.8-1 DIN17175 R.Sf,37.2 O IN 17100

R.St.37.2 DiNBIOO

R.St.37.2 D1N17100

St.35.8-1 DIN17175

P265GH EN10028 '

MATERIAL


ALT. FROM C21


90°-R=D


L=197 L=70


TYPEA TYPEB, s=4.5 TYPE B, s=8 L=803

h=30


REMARKSDETAIL CIRCUMF. WELDSEAM


REVISIONSINSPECT10N HOLE PDIT

PI * N2 PURGE

DRAIN__________

OUTLET

INLET


OESCRIPTIDNCH35O-PN16

VG VG 14* G

ON15O - PNÎ6 DN150-PNÎ6


RATIN6EN 1092-1/11

EN 1092-1/11


REMARKS


0

ss.

1M6-'12

FOR CONSTRUCTOR

XX

REV

BY

DATE

QESCRIPTION

CH’D

ȘLTACON

Mgftthvsweg 27         td *3! [01392 43 UN

—           TB WsddtfHfen Fgx *31 tîjlS? 43WH

project: KAWASAKI GmbH BACAU - ROMANIA

î'tle: RARTîCLE FILTER HOUSING 00 EKA AT105 (PF06)

ORAWING NUM8ER

SIZE

REV

SCALE: 1:5

NANE

DATE

P12063-070

[BASÎDC>mSî$0AMUret l-DAD 5Î02S7S)

A1

0

DRAWH BY

S.S.

1Î-06-Î012

Îhî i$ror-j     tKkVi j p^?rl j j f tlft h         S V «j ss!

fct     Hi    a     I o lld           »r     lî^I

FILE NO.;    P12063-010 Rev 0 ParSilce Filler Housing AT1D5


SC SOLID PROIECT SRL IAȘI

J 22/1530/19.08.2003

lași, str. Anastasie Panu, nr. 30, demisol              vV

Tel/fax: 0232-707809; e-mail« solid.proiect.iasi@qmail.com »

EXPERT TEHNIC MCTC (MLPAT; MLPAT)

A1, A3-684; A2-05445 _________________DR. ING. DAN OLARU_______


[RAlPOmr OE ExretFmz teihmcâ

PENTRU 11 STÂLPI DIN ESTACADA DE ZGURA SI CENUȘA SI 16 STÂLPI DE BETON DIN ESTACADA EXISTENTA DE GAZE IN VEDEREA AMPLASĂRII PE ACEȘTIA A UNEI CONDUCTE DE GAZE NATURALE Dn200-250 mm aferente investiției« Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din Bacau, str. Chimiei, nr. 6-SF... »

Beneficiar: THERMOENERGY GROUP SA BACAU - Ctr. 1020/15.06.2018

Director general, Dr. Ing. Dan Olaruiunie 2018SC SOLID PROIECT SRL IAȘI

J 22/1530/19.08.2003 lași, str. Anastasie Panu, nr. 30, demisol

Tel/fax 0232-707809; e-mail

« solid.Droiect.iasi(S),grnail.com>>

RAPORT EXPERTIZĂ TEHNICA

PENTRU 11 STÂLPI DIN ESTACADA DE ZGURA SI CENUȘA SI 16 STÂLPI DE BETON DIN ESTACADA EXISTENTA

DE GAZE IN VEDEREA AMPLASĂRII PE ACEȘTIA A UNEI CONDUCTE DE GAZE NATURALE Dn200-250 mm Beneficiar: THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Expert tehnic MTCT (MLPAT; MLPTL): A1, A2,A3

Dr. îng. Dan Olaru

Mobil 0744538634; e-mail: dan.olaru.iasigmail.com

BORDEROU

1.     FOAIA DE CAPAT
2.    BORDEROU
3.     MEMORIU TEHNIC
4.     ANEXE
 • • ANEXA 1. EVALUARE SEISMICA ESTACADA 1 (11 STÂLPI) - PRIN PUNCTAJE, ADAPTARE DUPĂ COD P100-3/2008

 • • ANEXA 2. EVALUARE SEISMICA ESTACADA 1 (11 STÂLPI) - PRIN PUNCTAJE, ADAPTARE DUPĂ COD P100-3/2008


RELEVEE FOTOGRAFICE
DESENE

FIG. 1. TRASEE TALPI-SUPORTI CONDUCTE SUPRATERANE EXPERTIZATE

 • • PROFIL LONGITUDINBAL - EXTRAS DIN PROIECT INTIAL

 • • SUPORT TIP S5-20 - EXTRAS DIN PROIECT INTIAL

 • • SUPORT TIP S5.5.5 - EXTRAS DIN PROIECT INTIAL

 • • SUPORT TIP S5.5.0 - EXTRAS DIN PROIECT INTIAL


  SC SOLID PROIECT SRL IAȘI

  J 22/1530/19.08.2003

  lași, str. Anastasie Panu, nr. 30, demisol

  Tel/fax 0232-707809; e-mail «solid.nroiect.iasi@gmail.com»

  Expert tehnic MTCT (MLPAT; MLPTL): A1, A2.A3

  Dr. Ing. Dan Olaru

  Mobil 0744538634; e-mail: dan.olaru.iasigmail.com


  RAPORT EXPERTIZA TEHNICA

  PENTRU 11 STÂLPI DIN ESTACADA DE ZGURA SI CENUȘA SI 16 STÂLPI DE BETON DIN ESTACADA EXISTENTA

  DE GAZE IN VEDEREA AMPLASĂRII PE ACEȘTIA A UNEI CONDUCTE DE GAZE NATURALE Dn200-250 mm Beneficiar: THERMOENERGY GROUP SA BACAUBeneficiarul - THERMOENERGY GROUP SA BACAU - intenționează sa dispună pe 2 estacade existente (prima grup A - cu 11 stâlpi estacada de zgura si cenura, a doua - grup B cu 16 stâlpi estacada de gaze naturale), a unei unei conducte de gaze naturale Dn200-250 mm. Cele doua trasee cunt reprezentate in fig. 1. Estacadele au fost realizate după un proiect din anul 1985 al ISPE Filiala lași.

Lucrarea s-a executat cf. ctr. nr. 1020/15.06.2018 dintre Beneficiar si Executant - SC SOLiD PROIECT SRL IAȘI.

1.1.2. Scopul

Scopul expertizarii este de e evalua starea de siguranța a acestor stâlpi in dvederea folosirii lor cf. celor precizate la punctul 1.1.

Expertiza tehnică s-a efectuat de către expertul tehnic, Dr. Ing. Dan-Vasile OLARU, atestat pentru cerințele esențiale A1, A2, A3 (rezistență mecanică și stabilitate), posesor al Certificatelor de atestare seria E, nr. 707/26.10.1995 (A1, A3) și seria M, nr. 5445/18.06.2001 (A2).

Expertiza tehnică se execută pe baza exigențelor impuse de Ordonanța Guvernamentală nr. 20/ 27.01.1994, privind punerea în siguranță a fondului construit și a Legii nr. 10/18.01.1995 privind calitatea în construcții.

Potrivit art. 21 din Legea 10/1995, investitorii, persoane fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții sau intervenții în construcțiile existente au obligația de a proceda la expertizarea construcțiilor de către experți tehnici atestați, în situațiile în care se execută lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere sau reparații.

SC SOLID PROIECT SRL IAȘI

J 22/1530/19.08.2003 lași, str. Anastasie Panu, nr. 30, demisol

Tel/fax 0232-707809; e-mail

« solid.Droiect.iasi/Sțemail.com»

RAPORT EXPERTIZĂ TEHNICA PENTRU 11 STÂLPI DIN ESTACADA DE

ZGURA SI CENUȘA SI 16 STÂLPI DE BETON DIN ESTACADA EXISTENTA DE GAZE IN VEDEREA AMPLASĂRII PE —ACEȘTIA A UNEI CONDUCTE DE GAZE NATURALE Dn200-250 mm Beneficiar: THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Expert tehnic MTCT (MLPAT; MLPTL): A1, A2.A3

Dr. Ing. Dan Olaru

Mobil 0744538634; e-mail: dan.olaru.iasigmail.Gom

 • 1.2. Documente de referință

r

Reprezentantul Beneficiarului a pus la dispoziția expertului tehnic planșe din proiectul inițial al stâlpilor de etsacada.

De asemenea, documentația de referință mai cuprinde:

1.2.1. Reglementări tehnice

Nr. crt.

Acte legislative

Act normativ prin care se aproba reglementarea tehnică/publicația

1.

Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor, indicavitv CR 0-2012

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1530/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I bis, nr. 674/11 septembrie 2012, cu completările ulterioare

2.

Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007

Ordinul ministrului dezvoltării lucrărilor publice și locuinței nr.577/2008 din 29 aprilie 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1 nr. 374 din 16 mai 2008

3.

Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat șt beton prec om primat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton, indicativ NE 012/2 -2010

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 853/2010 din 22 noiembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 20 decembrie 2010

4.

Specificație tehnica privind produse din oțel utilizate ca armături: cerințe și criterii de performanță, indicativ ST 009 - 2011

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 683/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2012

5.

Cod de proiectare seismică. Partea a lll-a. Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704 2009 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 674 și nr. 674 bis din 1 octombrie 2009, cu completările ulterioare

6.

Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat, indicativ CR 2-1-1.1/2013

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2361/2013 publicat în Monitorul Oficial al României

7.

Cod de proiectare pentru structuri din zidărie, indicativ CR 6 - 2013

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2464/2013, publicat in Monitorul Oficial al României

8.

Cod de proiectare seismica. Partea I -Prevederi de proiectare pentru clădiri P100 -2006/2013

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 bis, 03.11.2013


SC SOLID PROIECT SRL IAȘI

J 22/1530/19.08.2003

lași, str. Anastasie Panu, nr. 30, demisol

Tel/fax 0232-707809; e-mail

« solid.Droiect.iasi(S),email.com»

RAPORT EXPERTIZĂ TEHNICA PENTRU 11 STÂLPI DIN ESTACADA DE

ZGURA SI CENUȘA SI 16 STÂLPI DE

BETON DIN ESTACADA EXISTENTA DE GAZE IN VEDEREA AMPLASĂRII PE ACEȘTIA A UNEI CONDUCTE DE GAZE NATURALE Dn200-250 mm Beneficiar: THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Expert tehnic MTCT (MLPAT; MLPTL): A1, A2,A3

Dr. Ing. Dan Olaru

Mobil 0744538634; e-mail:

dan.olaru.iasigmail.com


1.2.2. Standarde de referința

Nr. crt.

Standarde

Denumire

1.

SR EN 1992-1 - 1:2004

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri

2.

SR EN 1992 - 1 -1: 2004/AC: 2012

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri

3.

SR EN 1992 -1 -1: 2004/NB: 2008

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguii pentru clădiri. Anexa națională

4.

SR EN 1992 -1 -1: 2004/NB/A91: 2009

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguii generale și reguli pentru clădiri. Anexa naționala

5.

SR EN 1998-5: 2004

Eurocod 8; Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 5: Fundații, structuri de susținere și aspecte geotehnice

6.

SR EN 1998 - 5: 2004/NA: 2007

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistență la cutremur. Partea 5: Fundații, structuri de susținere și aspecte geotehnice. Anexa națională

7-

SR EN ISO 6892- 1:2010

Materiale metalice. încercarea la tracțiune. Partea 1: Metoda de încercare la temperatura ambiantă

8.

SR EN 1994-1 - 1:2004

Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oțet și beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguii pentru clădiri

9.

SR EN 1998-1:2004

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acțiuni seismice și reguli pentru clădiri

10.

SR EN 1998 - 1: 2004/NA: 2008

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acțiuni seismice și reguli pentru clădiri. Anexa națională

11.

SR EN 1998 -1: 2004/AC: 2010

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acțiuni seismice și reguli pentru clădiri


La expertizare s-a ținut cont în mod deosebit de următoarele reglementări în vigoare:

 • ❖  Legea calității în construcții - Legea nr. 10/1995;

 • ❖  Hotărârea Guvernului României privind măsuri pentru reducerea riscului de avarie a construcțiilor afectate de cutremure - HGR nr. 644/1990;


SC SOLID PROIECT SRL IAȘI

J 22/1530/19.08.2003 lași, str. Anastasie Panu, nr. 30, demisol

Tel/fax 0232-707809; e-maîl

« sol id.nroiect.iasi® gmail.com»

RAPORT EXPERTIZĂ TEHNICA

PENTRU 11 STÂLPI DIN ESTACADA DE ZGURA SI CENUȘA SI 16 STÂLPI DE BETON DIN ESTACADA EXISTENTA

DE GAZE IN VEDEREA AMPLASĂRII PE ACEȘTIA A UNEI CONDUCTE DE GAZE NATURALE Dn200-250 mm Beneficiar: THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Expert tehnic MTCT (MLPAT; MLPTL): A1, A2,A3

Dr. Ing. Dan Olaru

Mobil 0744538634; e-mail: dan.olaru.iasigmail.com

 • ❖  Hotărârea Guvernului României privind creșterea siguranței in exploatare a construcțiilor - HGR nr. 486/23.09.1993;

 • ❖  Hotărârea Guvernului României privind regulamentul de expertizare și verificare a proiectelor - HGR nr. 925/1995;

 • ❖  Ordinul comun al Secretariatului General al Guvernului României si Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului pentru promovarea programului de acțiuni în vederea reducerii riscului seismic al unor construcții de importanta vitală - Ordin nr. 770/29.09.1997;

 • ❖  Ordonanței nr. 20/1994 - privind obligațiile deținătorilor de construcții de a proceda la experțizare a acestora;

 • ❖  HGR nr. 884/1999 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței nr. 20/1994;

 • ❖  P100-3/2008 - Cod de evaluare seismica a construcțiilor existente;

 • ❖  CR0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor in construcții;

 • ❖  CR1-1-3-2005 - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezilor asupra construcțiilor;

 • ❖  NP-082-04 - Bazele proiectării si acțiuni asupra construcțiilor, acțiunea vântului;

 • ❖  P100-1/2016 - Proiectarea seismică a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice și industriale;

 • ❖  SR EN 1991-1-3-2005 - Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor;

 • ❖  C 26 -85 - Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive.

2. CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTĂ A CONSTRUCȚIILOR. PREZENTAREA METODELOR DE INVESTIGARE

Clasificările esențiale sunt următoarele:

 • •  Clasa de importantă -1 (cf. P100-1/2013)

 • •  Categoria de importantă - “a” (HGR 766/97 si Metodologiei de determinare, publicate în BC 4/96).

Metodele de investigare si precizări privind acțiunile considerate la verificare

Conform prevederilor Normativului P100-92 cap.11si 12, completate si modificate in 1996 (B.C. nr.

11/96), aplicate concret la starea tehnică a construcției actuale s-au utilizau următoarele metode:

 • a. Metoda de evaluare calitativă, tip E1 - prin inspectarea clădirilor (inclusiv pentru verificarea respectării alcătuirii si conformării structurii actuale in raport cu normele actuale), precum si prin sondaje si decopertari, la elementele structurale

 • b. Metoda de investigare, tip E2a - evaluare prin calcule a capacitatii de rezistentă si deformare.

Expert tehnic MTCT (MLPAT; MLPTL): A1, A2,A3

Dr. Irig. Dan Olaru

Mobil 0744538634; e-mail: dan.olaru.iasigmail.com


DE GAZE IN VEDEREA AMPLASARH PE ACEȘTIA A UNEI CONDUCTE DE GAZE NATURALE Dn200-250 mm Beneficiar: THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Prin Ordinul MDPL nr. 704/09.09.2009, s-a aprobat pentru noul normativ, P100-2006 metodele de investigare pentru structurile existente, respectiv volumul notat P100-3/2008.

De Ia 1 ianuarie 2014 este valabil codul P100-1/2013.

în conformitate cu noua reglementare, se pot utiliza 3 metodologii de evaluare:

 • • Metodologia de nivel 1 - (metodologie simplificată)

 • • Metodologia de nivel 2 - (metodologie de tip curent pentru construcțiile curente de orice tip);

 • • Metodologia de nivel 3 - Această metodologie utilizează metode de calcul neliniar și se aplică la construcții complexe sau de o importanță deosebită, dacă se dispune de datele necesare. Metodologia de nivel 3 este recomandabilă și la construcții de tip curent datorită gradului de încredere superior oferit de aceste metode de investigații.

Metodologia de nivel 1 se poate aplica la:

 • -  construcții regulate în cadre de beton armat, cu sau fara pereți de umplutura din zidărie cu până la 3 niveluri, amplasate în zone seismice cu valori ag £ 0,12 g

 • -  construcții cu pereți structurali din zidărie de cărămidă nearmata cu plansee din beton armat monolit, cu până la 2(3) niveluri sau zidărie, întărită cu sâmburi și complex de beton armat, cu regim de înălțime până la 5 niveluri amplasate în zone seismice cu valori ag £ 0,12 g.

 • -  construcții cu pereți structurali deși de beton armat monolit ( omple omple) cu până la 5 niveluri, amplasate în zone seismice cu valori ag < 0,16g.

 • -  construcții de orice tip amplasate în zone seismice caracterizate de valori ag -0,08g.

Aplicarea metodologiei de nivel 1 la construcțiile de mai sus este valabilă numai dacă acestea aparțin categoriei de importanță și expunere la hazardul seismic 3.

Metodologia de evaluare de tip 1 poate fi utilizată, opțional și pentru analiza unor construcții mai complexe sau mai importante, în scopul obținerii unor informații preliminarii.

Metodologia de nivel 1 implică:

 • -   Evaluarea calitativă a construcției, pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a construcțiilor

 • -   Evaluarea calitativă este completată de verificări prin calcul, folosind metode rapide de calcul structural și verificări rapide ale stării de eforturi (a efectelor acțiunii seismice) în elementele esențiale ale structurii. Rezultatele acestor verificări se înscriu, de asemenea, în liste de verificare pentru elementele structurale esențiale ale clădirii.

Metodologia de evaluare de nivel 2 se aplică la toate clădirile la care nu se poate aplica metodologia de nivel 1, dar la care sunt respectate condițiile date la 4.3.8.2(4).

SC SOLID PROIECT SRL IAȘI

J 22/1530/19.08.2003

lași, str. Anastasie Panu, nr. 30, demisol

Tel/fax 0232-707809; e-mail

« solid, proiect, iași (®gmail.com»

RAPORT EXPERTIZĂ TEHNICA

PENTRU 11 STÂLPI DIN ESTACADA DE ZGURA SI CENUȘA SI 16 STÂLPI DE BETON DIN ESTACADA EXISTENTA

DE GAZE IN VEDEREA AMPLASĂRII PE ACEȘTIA A UNEI CONDUCTE DE GAZE NATURALE Dn200-250 mm Beneficiar: THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Expert tehnic MTCT (MLPAT; MLPTL): A1, A2,A3

Dr. Ing. Dan Olaru

Mobil 0744538634; e-mail: dan.olaru.iasigmail.com

Metodologia de nivel 2 implică:

 • -   Evaluarea calitativă

 • -  Calculul structural în domeniul elastic, utilizând una din cele două metode date în P100-1: 2006, în condițiile date de cod, respectiv:

 • •  metoda forțelor seismice statice echivalente sau

 • •  metoda de calcul modal cu spectre de răspuns.

Metodologia de nivel 3 se aplică la construcții importante și complexe la care se dorește o analiză mai precisă a performanțelor seismice ale construcției și la construcții care nu îndeplinesc condițiile de regularitate care să permită utilizarea metodologiei de nivel 2.

Metodologia de nivel 3 implică:

 • -   Evaluarea calitativă

 • -  Evaluarea prin calcule care iau în considerare în mod explicit comportarea inelastică a elementelor structurale sub acțiunea cutremurelor severe.

Pentru aplicarea metodologiei de nivel 3 este preferabil să se dispună de proiectul inițial al clădirii analizate, datorită necesității unor detalii de execuție precise.

Se pot utiliza două metode de calcul și anume:

 • - metoda bazată pe calculul static neliniar

 • - metoda bazată pe calculul dinamic neliniar.

Construcțiile recente, a căror proiectare și execuție a beneficiat de aplicarea unor coduri de proiectare și practică modernă nu necesită evaluarea seismică, decât dacă proprietarii acestora doresc să sporească performațele lor față de cele inițiale. în această categorie se pot îngloba toate construcțiile proiectate pe baza Normativului P100/92 și construcțiile proiectate pe baza P100/82 având cel mult 5 niveluri, indiferent de sistemul constructiv.

Concluzionând, în cazul expertizării de fată s-a utilizat o metodologie de tipul cefei de nivel 1 de la evaluările seismice, incluzând metoda de evaluare calitativă (fostă de tip E1L

 • 3. DESCRIEREA STRUCTURILOR EXPERTIZATE (ESTACADE DE CONDUCTE)

  • 3.1.  Suprastructuri

Stâlpi prefabricați din beton armat cu 2 ramuri, uniți cu o grinda avand si 2 console laterale.

Estacada grup A are 11 stâlpi compuși si estacada grup B 16 stâlpi copusi

 • 3.2.   Infrastructuri

Fundații pahar din beton armat la ambele estacade.

Expert tehnic MTCT (MLPAT; MLPTL): A1, A2,A3

Dr. Ing. Dan Olaru

Mobil 0744538634; e-mail:

dan.olaru.iasigmaiLcom


DE GAZE IN VEDEREA AMPLASĂRII PE ACEȘTIA A UNEI CONDUCTE DE GAZE NATURALE Dn200-250 mm Beneficiar: THERMOENERGY GROUP SA BACAU

 • 4. DATE PRIVIND AMPALASAMENTUL CONSTRUCȚIEI IN EXECUȚIE

® Zona seismica cu ag = 0.35 g si Tc = 0.7 s

 • •   Zapada -încărcare la sol: 2.0 kN/mp - conform CR-1-1-3/2012

 • •   Vânt - presiunea de referința: 0.6 kPa - conform CR-1-1-4/2012

*

 • •   Terenul de fundare este de tip argilos cu incluziuni de nisip (cf. informații generale privind zona amplasamentului.

 • 5. EVALUAREA CALITATIVĂ

  • 5.1. Evaluarea calitativa

   • 5.1.1. Estacada grup A (11 stâlpi dubli)

S-au efectuat inspecții la obiectiv S-au făcut următoarele constatări:

 • a. Stâlpii corespund proiectului.

 • b. O parte dintre conductele inițiale nu mai sunt dispuse pe estacade.

 • c. Nu s-au constatat degradări ale stâlpilor cu grinzile si consolele respective

®          5.1.1. Estacada grup B (16 stâlpi dubli)

k

S-au efectuat inspecții la obiectiv S-au făcut următoarele constatări:

 • d. Stâlpii corespund proiectului.

 • e. O parte dintre conductele inițiale nu mai sunt dispuse pe estacade.

 • f.  NU s-au constatat degradări ale stâlpilor cu grinzile si consolele respective

 • 5.2.2. încercări nedistructive

Nu au fost necesare astfel de teste.

5.3. Punctaje de evaluare seismica acordate

 • 5.3.1. Estacada grup A (1) (11 stâlpi dubli)

Cf. Anexei 1 au rezultat:

 • > Indicatorul de conformare Ri ~ 100 puncte (din maximum 100 acordabile)

 • > Indicatorul de degradare Ri = 100 puncte (din maximum 100 acordabile; fara).

  Expert tehnic MTCT (MLPAT; MLPTL): A1, A2,A3

  Dr. Ing. Dan Olaru

  Mobil 0744538634; e-mail: dan.olaru.iasigmail.com


DE GAZE IN VEDEREA AMPLASĂRII PE ACEȘTIA A UNEI CONDUCTE DE GAZE NATURALE Dn200-250 mm Beneficiar: THERMOENERGY GROUP SA BACAU

 • 5.3.2. Estacada grup B (2) (16 stâlpi dubli)

Cf. Anexei 2 au rezultat:

 • > Indicatorul de conformare Ri = 100 puncte (din maximum 100 acordabile)

 • > Indicatorul de degradare Ri ~ 100 puncte (din maximum 100 acordabile; fara).

 • 6. EVALUAREA PRIN CALCULE

Deoarece componentele structurale sunt relativ recente, realizate după un proiect riguros si vor suporta sarcini gravitaționale mai mici decât era prevăzut în proiectul inițial, nu se impun astfel de calcule.

 • 7. INCADREA IN CLASE DE RISC SEISMIC A OBIECTIVELOR EXPERTIZATE

încadrarea în clase de risc seismic se face după prevederile normative în vigoare. Drept urmare, vom apela la codul P100-3/2008, din care redăm extrasele de mai jos.

“(5) Stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcție se face prin încadrarea acesteia întruna din următoarele patru clase de risc:

Clasa Rs I, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime;

Clasa Rs II, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă;

Clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante;

Clasa Rs IV, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.

(6) Criteriile pentru încadrarea clădirilor în clasa de risc seismic sunt prezentate la 8.2.”

“8.2 Stabilirea clasei de risc a construcțiilor

(1) Rezultatele verificărilor precizate la 8.1(3) reprezintă elementele esențiale care fundamentează evaluarea finală privind starea de siguranță față de acțiunile seismice. Aceasta se definește global prin vulnerabilitatea construcției, raportul de evaluare urmând să încadreze construcția examinată într-o clasă de vulnerabilitate asociată cutremurului de proiectare (clasa de risc). NOTĂ în cadrul prezentului cod, pentru a utiliza procedee suficient de simple pentru proiectarea

RAPORT EXPERTIZA TEHNICA

PENTRU 11 STÂLPI DIN ESTACADA DE ZGURA SI CENUȘA SI 16 STÂLPI DE BETON DIN ESTACADA EXISTENTA

Expert tehnic MTCT (MLPAT; MLPTL): A1,

A 2, A 3

Dr. Ing. Dan Olaru

Mobil 0744538634; e-mail:

dan.olaru.iasigmail.com


DE GAZE IN VEDEREA AMPLASĂRII PE ACEȘTIA A UNEI CONDUCTE DE GAZE NATURALE Dn200-250 mm Beneficiar: THERMOENERGY GROUP SA BACAU

curentă, vulnerabilitatea, noțiune esențial probabilistică, se definește convențional. în acest scop se utilizează criterii calitative și cantitative cu caracter determinist, însoțite de raționamente și aprecieri inginerști, care reclamă cunoștințe profesionale și experiență în acest domeniu.

(2) Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a trei categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadrul evaluării. Pentru orientarea în decizia finală privitoare la siguranța structurii (inclusiv la încadrarea în clasa de risc a construcției) și la măsurile de intervenție necesare, măsura în care cele trei categorii de condiții sunt îndeplinite este cuantificată prin intermediul a trei indicatori, care sunt:

~ gradul de îndeplinire a condițiilor de conformare structurală și alcătuire a elementelor structurale și a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acțiunii seismice. Acesta se notează cu Ri și se denumește prescurtat gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică;

 • - gradul de afectare structurală, notat cu R2, reprezintă o măsură a degradărilor structurale produse de acțiunea seismică și de alte cauze.

 • - gradul de asigurare structurală seismică, notat cu R3, reprezintă raportul între capacitatea și cerința structurală seismică, exprimată în termeni de rezistență în cazul utilizării metodologiilor de nivel 1 și 2 sau în termeni de deplasare în cazul utilizării metodologiei de nivel 3. Acest indicator se determină pentru ULS.

Valorile celor trei indicatori se asociază cu o anumită clasă de risc și orientează expertul tehnic în stabilirea concluziei finale privind răspunsul seismic așteptat și încadrarea într-o anumită clasă de risc seismic, precum și în stabilirea deciziei de intervenție.

*3) Indicatorul R1 ia valori pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții de alcătuire, dat în lista specifică tipului de construcție analizat, din anexa corespunzătoare tipului de material structural utilizat. Sunt stabilite patru intervale ale scorului realizat de construcția analizată, asociate celor patru clase de risc seismic, în limita unui punctaj maxim R1 max = 100, corespunzător unei construcții care îndeplinește integral toate categoriile de condiții de alcătuire. Cele patru intervale distincte ale valorilor R1 sunt date în tabelul 8.1.

Tabelul 8.1. Valori ale indicatorului R1 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

1

II

III

IV

Valori R1

<30

31-60

61-90

91 - 100

(4) Indicatorul R2ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradări structurale și nestructurale, dat în lista specifică tipului de construcție analizat, din anexa corespunzătoare materialului structural utilizat. Sunt stabilite patru intervale ale scorului realizat de construcția analizată, asociate celor patru clase de risc seismic, în limita unui punctaj maxim

R2,max - 100, corespunzător unei construcții cu integritatea neafectată de degradări. Cele patru intervale distincte ale valorilor R2 sunt date în tabelul 8.2.

Tabelul 8.2. Valori ale indicatorului R2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

1

II

III

IV

Valori R2

<40

41-70

71-90

I      91 - 100

SC SOLID PROIECT SRL IAȘI

J 22/1530/19.08.2003 lași, str. Anastasie Panu, nr. 30, demisol

TeVfax 0232-707809; e-mail

«solid.proiect.iasi@gmail.com»

Expert tehnic MTCT (MLPAT; MLPTL): A1, A2,A3

Dr. Ing. Dan Olaru

Mobil 0744538634; e-maîl: dan.olaru.iasigmail.com


DE GAZE IN VEDEREA AMPLASĂRII PE ACEȘTIA A UNEI CONDUCTE DE GAZE NATURALE Dn200-250 mm Beneficiar: THERMOENERGY GROUP SA BACAU

în final, încadrarea în clase de risc seismic s-a făcut prin medierea ponderată a indicatorilor Ri si Rș.

A rezultat incadrarea in clasa de risc seismic minim, RsIV a stâlpilor ambelor etysacade expertizaate.

In consecință, nu se impune consolidarea antiseismica a acestora. De asemenea, se pot monta pe grinzile lor conductele de paze naturale Dn200-250 mm, fara restricții.

 • 8. CONCLUZII FINALE

 • a. Cf. ctr. nr. 1020/15.06.2018, s-a efectuat expertizarea tehnică a 11 stâlpi de la estacada de zgura si cenușa (grup A/1) si 16 stâlpi de de la estacada de gaze naturale (grup B / 2) din incinta Thermoenergy Group SA Bacau, str. Chimiei, nr. 6, în vederea amplasării pe aceștia a unei conducte de gaze naturale Dn200-250 mm.

 • b. Investigațiile efectuate arata ca aceste componente structurale din beton armat sunt in buna stare si din punct de vedere al siguranței la cutremure se incadreaza in clasa de risc seismic minim, RsIV.

 • c. Ambele grupuri de stâlpi pot suporta in bune condiții amplasarea conductei de gaze naturale menționate la punctul 1.

 • d. Se recomanda autorizarea lucrării cf. procedurilor legale.


ANEXA 1. EVALUARE SEISMICA LA ESTACADA CU 11 STÂLPI DIN B.A./GRUP A BACAU, CTR. CHIMIEI, NR. 6 - THERMOENERGY GROUP SA (PRIN PUNCTAJE CF. PI 00-3/2008)

A. CONFORMARE- Tab. B. 1 Lista de condiții pentru structuri de beton armat în cazul aplicării metod, de niv. 1

Criteriu

Criteriul este îndeplinit

Criteriul nu es Neîndeplinire moderată

te îndeplinit Neîndeplinire majoră

(i) Condiții privind configurația structurii

Punctaj maxim:              50 puncte

 • • Traseul încărcărilor este continuu

 • • Sistemul este redundant (sistemul are suficiente legături pentru a avea stabilitate laterală și suficiente zone plastice potențiale)

 • • Nu există niveluri slabe din punct de vedere al rezistenței

 • • Nu există niveluri flexibile

 • • Nu există modificări importante ale dimensiunilor în plan ale sistemului structural de la nivel la nivel

 • • Nu există discontinuități pe verticală (toate elementele verticale sunt continue până la fundație)

 • • Nu există diferențe între mase de nivel mai mari de 50 %

 • • Efectele de torsiune de ansamblu sunt moderate

 • • Infrastructura (fundațiile) este în măsură să transmită la teren forțele verticale și orizontale

50

30-50

0-29

X

Punctaj total

50

(ii) Condiții privind interacțiunile structurii

Punctaj maxim:              10 puncte

 • • Distanțele până la clădirile vecine depășește dimensiunea minimă de rost, conform P 100-1/2006

 • • Planșeele intermediare (supantele) au o structură laterală proprie sau sunt ancorate adecvat de structura principală

 • • Pereții nestruct. sunt izolați (sau legați flexibil) de struct.

 • • Nu există stâlpi captivi scurți

10

5-10

0-4

X

Punctaj total

10

(iii) Condiții privind alcătuirea elementelor structurale

Punctaj maxim:              30 puncte

(a) Structuri tip cadru beton armat

 • • Nu există stâlpi scurți

 • • încărcarea axială normalizată (forța axială de compresiune raportată la aria secțiunii și rezistența de proiectare a betonului la compresiune) a stâlpilor este moderată: v<0,55

30

20-30

0-19

(b) Structuri cu pereți de beton armat

 • • Grosimea pereților este >150 mm

 • • Pereții au la capete bulbi sau tălpi cu dimensiuni limitate (prin intersecția pereților nu se formează profile complicate cu tălpi excesive)

încărcarea axială a pereților este moderată v < 0,35

30

20-30

0-19

X

Punctaj total

30

(iv) Condiții referitoare la planșee

Punctaj maxim:              10 puncte

10

5-10

0-4

♦ Prin grosimea plăcii și dimensiunile reduse ale golurilor planșeul poate fi considerat și diagramă orizontală rigidă

Punctaj total

10

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor

R1 = 100 puncte

B, DEGRADARE - Tab. B.3 Starea de degradare a elementelor structurale

Criteriu

Criteriul

Criteriul nu este îndeplinit

este îndeplinit

Neîndeplinir e moderată

Neîndeplinir e majoră

(i) Degradări produse de acțiunea cutremurului

Punctaj maxim:               50 puncte

 • • Fisuri și deformați! remanente în zonele critice (zonele plastice) ale stâlpilor, pereților și grinzilor

 • • Fracturi și fisuri remanente înclinate produse de forța tăietoare în grinzi

 • • Fracturi și fisuri longitudinale deschise în stâlpi și/sau pereți produse de eforturi de compresiune.

 • • Fracturi sau fisuri înclinate produse de forța tăietoare în stâlpi și/sau pereți

 • • Fisuri de forfec. produse de lunec, armături în noduri

 • • Cedarea ancorajelor și înnădirilor barelor de armătură

 • • Fisurarea pronunțată a planșeelor

 • • Degradări ale fundațiilor sau terenului de fundare

50

26-49

0-25

Punctaj total realizat

X

50

(ii) Degradări produse de încărcările verticale

Punctaj maxim:       20 puncte

 • • Fisuri și degradări în grinzi și plăcile planșeelor

 • • Fisuri și degradări în stâlpi și pereți

20

11-19

0-10

Punctaj total realizat

X

20

(iii) Degradări produse de încărcarea cu deformații (tasarea reazemelor, contracții, acțiunea temperaturii, curgerea lentă a betonului).

Punctaj maxim:       10 puncte

10

6-9

1-5

Punctaj total realizat

X

10

(iv) Degradări produse de o execuție defectuoasă (beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.).

Punctaj maxim:

.0 puncte

10

6-9

1-5

Punctaj total realizat

X

10

(v) Degradări produse de factori de mediu: îngheț-dezgheț, agenți corozivi chimici sau biologici etc., asupra:

 • - betonului

 • - armăturii de oțel (inclusiv asupra proprietăților de aderență ale acesteia)

Punctaj maxim:       10 puncte

10

6-9

1-5

Punctaj total realizat

X

10

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor

- 100 puncte

B.5 Valori admisibile ale eforturilor unitare medii în cazul aplicării metod, de nivel 1

în condițiile aplicării procedeelor de calcul simplificate descrise la 6.7.2 valorile admisibile ale eforturilor unitare tangențiale medii în secțiunile stâlpilor și pereților de beton armat, vadm, se consideră: vad.-n =         ; în care f td este

rezistența de proiectare la întindere a betonului.

în cazul cadrelor cu pereți de umplutură din zidărie în contact cu stâlpii și grinzile structurii de beton armat verificarea se face ca pentru pereții din zidărie confinată. Valoarea admisibilă a forței axiale norm al izate^A compresiune (v = N/bhfcd) este vadm = 0,55 în stâlpi, și vadm = 0,35 în pereți b, h transversale a elementului, iar fcd este rezistența de proiectare a betonului la compresiune.\ Dr\ln^‘'bc<31aru


VA '^2

ANEXA 2. EVALUARE SEISMICA LA ESTACADA CU 16 STÂLPI DIN B.A. /GRUP B B ACAU, CTR. CHIMIEI, NR. 6 - THERMOENERGY GROUP SA

(PRIN PUNCTAJE CF. PI00-3/2008)


A. CONFORMARE- Tab. B.l Lista de condiții pentru structuri de beton armat în cazul aplicării metod, de niv. 1

Criteriu

Criteriul este îndeplinit

Criteriul nu es Neîndeplinire moderată

te îndeplinit Neîndeplinire majoră

(i) Condiții privind configurația structurii

Punctaj maxim:              50 puncte

 • • Traseul încărcărilor este continuu

 • • Sistemul este redundant (sistemul are suficiente legături pentru a avea stabilitate laterală și suficiente zone plastice potențiale)

 • • Nu există niveluri slabe din punct de vedere al rezistenței

 • • Nu există niveluri flexibile

 • • Nu există modificări importante ale dimensiunilor în plan ale sistemului structural de la nivel la nivel

 • • Nu există discontinuități pe verticală (toate elementele verticale sunt continue până la fundație)

 • • Nu există diferențe între mase de nivel mai mari de 50 %

 • • Efectele de torsiune de ansamblu sunt moderate

 • • Infrastructura (fundațiile) este în măsură să transmită la teren forțele verticale și orizontale

50

30-50

0-29

X

Punctaj total

50

(ii) Condiții privind interacțiunile structurii

Punctaj maxim:              10 puncte

 • • Distanțele până la clădirile vecine depășește dimensiunea minimă de rost, conform P 100-1/2006

 • • Planșeele intermediare (supantele) au o structură laterală proprie sau sunt ancorate adecvat de structura principală

 • • Pereții nestruct. sunt izolați (sau legați flexibil) de struct.

 • • Nu există stâlpi captivi scurți

10

5-10

0-4

X

Punctaj total

10

(iii) Condiții privind alcătuirea elementelor structurale

Punctaj maxim:              30 puncte

(a) Structuri tip cadru beton armat

• Nu există stâlpi scurți

•încărcarea axială normalizată (forța axială de compresiune raportată la aria secțiunii și rezistența de proiectare a betonului la compresiune) a stâlpilor este moderată: v<0,55

30

20-30

0-19

(b) Structuri cu pereți de beton armat

 • • Grosimea pereților este >150 mm

 • • Pereții au la capete bulbi sau tălpi cu dimensiuni limitate (prin intersecția pereților nu se formează profile complicate cu tălpi excesive)

încărcarea axială a pereților este moderată v < 0,35

30

20-30

0-19

X

Punctaj total

30

(iv) Condiții referitoare la planșee

Punctaj maxim:              10 puncte

10

5-10

0-4

• Prin grosimea plăcii și dimensiunile reduse ale golurilor planșeul poate fi considerat și diagramă orizontală rigidă

Punctaj total

10

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor

R1 = 100 puncte

■g. DEGRADARE - Tub. B.3 Starea de degradare a elementelor structurale

Criteriu

Criteriul este îndeplinit

Criteriul nu es Neîndeplinir e moderată

>te îndeplinit Neîndeplinir e majoră

(i) Degradări produse de acțiunea cutremurului

Punctaj maxim:              50 puncte

 • • Fisuri și deformații remanente în zonele critice (zonele plastice) ale stâlpilor, pereților și grinzilor

 • • Fracturi și fisuri remanente înclinate produse de forța tăietoare în grinzi

 • • Fracturi și fisuri longitudinale deschise în stâlpi și/sau pereți produse de eforturi de compresiune.

 • • Fracturi sau fisuri înclinate produse de forța tăietoare în stâlpi și/sau pereți

 • • Fisuri de forfec. produse de lunec, armături în noduri

 • • Cedarea ancorajelor și înnădirilor barelor de armătură

 • • Fisurarea pronunțată a planșeelor

 • • Degradări ale fundațiilor sau terenului de fundare

50

26-49

0-25

Punctaj total realizat

X

50

(ii) Degradări produse de încărcările verticale

Punctaj maxim:       20 puncte

 • • Fisuri și degradări în grinzi și plăcile planșeelor

 • • Fisuri și degradări în stâlpi și pereți

20

11-19

0-10

Puncta.j total realizat

X

20

(iii) Degradări produse de încărcarea cu deformați! (tasarea reazemelor, contracții, acțiunea temperaturii, curgerea lentă a betonului).

Punctaj maxim:       10 puncte

10

6-9

1-5

Punctaj total realizat

X

10

(iv) Degradări produse de o execuție defectuoasă (beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.).

Punctaj maxim:

0 puncte

10

6-9

1-5

Punctaj total realizat

X

10

(v) Degradări produse de factori de mediu: îngheț-dezgheț, agenți corozivi chimici sau biologici etc., asupra:

 • - betonului

 • - armăturii de oțel (inclusiv asupra proprietăților de aderență ale acesteia)

Punctaj maxim:       10 puncte

10

6-9

1-5

Punctaj total realizat

X

10

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor

R2 = 100 puncte

B.5 Valori admisibile ale eforturilor unitare medii în cazul aplicării metod, de nivel 1

în condițiile aplicării procedeelor de calcul simplificate descrise la 6.7.2 valorile admisibile ale eforturilor unitare tangențiale medii în secțiunile stâlpilor și pereților de beton armat, vadm, se consideră: vadm= 1,2 fctd ; în care fad este

rezistența de proiectare la întindere a betonului.

în cazul cadrelor cu pereți de umplutură din zidărie în contact cu stâlpii și grinzile structyn^ezbgtoil^armat verificarea se face ca pentru pereții din zidărie confinată. Valoarea admisibilă a forței axiale no ' ‘              ....


(v ~ N / bhfcd) este vadm =0,55 în stâlpi, și vadm =0,35 în pereți b, h supf

- ... //

transversale a elementului, iar J cd este rezistența de proiectare a betonului la compresiune. // l! *

! \Dr24rigrD. OIdru i» w <y/

't
/NE*

RELEVEE FOTOGRAFICE. GRELEVEE FOTOGRAFICE. GRUP B (16 SUPORȚI) -1
SUPORT NR. 7

RELEVEE FOTOGRAFICE. GRUP B
kU


■ ■IVl-Vi/V 7 ■ rJt'V'ț: ^’?^'.'S ^"',';-i.:«:<4'>î^',',

B-ORr^'V

W?;'W

Uliii


tr

“rrra

*h-

~rrn

TT

wv

4fe

T-

'4'?^

iii

WVfi^W

'iTyfe

4*

«ife

:£ifep

^1

1 1

£L

JJȘJ

:«v:

■'4®|ț:

k


'

...........

WBW? tyfefw


f ț-s.


'■•■'■ '.■/■;■ '.'<O yi'.v\VyOv' 7

?./■;■1 l-''''1'''"'' '■":             ■''''                                j, '?->


»ss^ O??


$g$


5

Wi

w

W<’ •

V

<&¥

’v

Ir

i,y

ii.

■H


<3

■;. ut

, £

,J~n--J.


'■/ 7"-'^ ■ ;f.' y?? •>■' ’ffț.'; ■ vi:..'?'

W> il/Ș ?>y i?Oy 1 .01« XVîXyiXrvrtXiXr:''

01 iț -'■ lli O ■:

' < :.-,-„S ^ ... »,.O A.,^g


<

£

fi? rt-

i j?

&


OM

•\»x^4                         ■^■|’(^<

ițj^^S^ășSî^ tiOfta

,                     .:<■;*> <■■*■ 4.■>■■■.' .Ts

1


Iw^ww?

tUB

8ti

i®Ss»WW£&«


SSBWw:h

, wi

■ .l'n.


I'

L

2:

l——


i-.
.    :-f


rrr Tyj;.‘-T' <

Fi

2-

3^,


î'*■*


:■


:?


■;


=ț—


f-


*■


T*'/. : â'-','

*s


"■V *.

=fy rvt1 ît v":

. ■     '■ y ■■      <•■’’


’■


J*. țț- ■ ■


'<Vî


.”.-■                                   'v !'■■■ - -"s       ■■■ ■

=•■>■’ '’.' VJ 'j, .'               ■■

V*• J'.-'i1 îA‘<< 'J■■;■ A-riV«:                ■*'*i*.'■ ■"'■            ''■?■                  '■■■;-:'':■ ■'• -;■ l ■1 ?'<1 ? \‘■ ■ ->*

s’'*’*^8®Sg|iSSggSs#:


.7S-. _■

■■ ,          !■.■■ !■,>,»£ '■■■.' ■ .. ?■'■■■ .;■;->■■ .*•>■■■.           ■■‘.<1-‘ ;-■(■■.;■ ■ ■ ■-.'-.-I '.. :■,■■"■. .î - . ■■;■•■.                     -■?'■'■■ ■              ”■ ■■ ■■.

s:îivî■ ./.’■■'■■;■’:•/..■.s;•■■■■;:h' ■■♦..■ "•• •••• ■ ■li;,"i-•


4;; | ș


1:

£Illll gglll Igll g®


DENUMIRE-, PUNCT.. cota:;țerenAmen AJÂr-DÎSTANTE :îbiT^t PUNCTE DÎSTÂNȚE-'CUMULATE?,:. TiPCdMPENSĂTDR?^?


fel Hc !■*< ■ p "


mj P!S ' ' â' â" .&■ ț?,ț -J--i- jî,&- ;■         . j_, «;s


DISTANȚE 1NJ RE.PCT.FJXE pfsTANȚE Între .STÎlPi ' DfcTANTEÎNTRE' yÎRFU Rt aliniamente Și CURSE 'Puncte-

,'cgta ax Conductă COTA RiGLA STÎLP Țip REAZEM ;

Ti^ STÎEP ■■ ■". ■■■■■■ cota? sapâtDrF


y- .■■■■

■■ \ ’

r"      \ /

■.;■ .-■■■■

' ..l’ ■■

■■■

■.r ■ -*'

'■ .

■ ■ .

> ■■ 7- ■

■ ■

L \

./■■■■■

.' Z!

■.. ., .

>■ --V


— mJ         ’JJ-i v,—Pîw'îA-

•4—,            ’țj-’i t;                     J

: ii. jjikC J

îjwî r ,-ț sch-i-jw',' ii1:


-■; -"T~

a.-; ■    ___

1.*;     r;.y.

î.»

1

i

f


.I.’  *;      %.»*<**

■S145ITU&ÎNAL