Hotărârea nr. 169/2019

Hotărârea nr. 169 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia ”Insula Cercetaşilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Festivalul Luminii 2019”, ce se va desfăşura în data de 18 mai 2019 la Bacău

J/'»

< /| <>///</utd

(-,%<</< (ff/ .

urcăff


'-<><■«/ <</ O /////AfCf/tfff/f/f ZfyctCtîf/

HOTĂRÂREA NR, 169 DIN 03.05,2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Insula Cercetașilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Festivalul Luminii 2019”, ce se va desfășura în data de 18 mai 2019 la Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 25536 din 18.04.2019 a Asociației „Insula Cercetașilor” prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea evenimentului „Festivalul Luminii 2019”;

-Referatul nr. 4541/ 24.04.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune alocarea sumei de 3000 de lei pentru susținerea evenimentului „Festivalul Luminii 2019”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4542/ 24.04.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4543/ 24.04.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.724/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 725/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 726/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b„ si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », lit. „e„, alin. (6) lit. « a », punctul 4 și alin. (7) lit. „a” și ale art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART, 1, Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Insula Cercetașilor”, în vederea realizării în comun a proiectului „Festivalul Luminii 2019” ce se va desfășura în data de 18 mai 2019 la Bacău, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Contribuția Municipiului Bacău constă în: organizarea unui work-shop prin Direcția de Asistență Socială Bacău în cadrul evenimentului, promovarea festivalului prin expunerea de materiale publicitare la sediul instituției și alocarea sumei de 3000 lei.

ART. 3. Alocarea celor 3000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART, 5* Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice. Serviciului Cabinet Primar și Asociației „Insula Cercetașilor”.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 1LIE BÎRZU /    •                ANCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 169 DIN 03.05.2019

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Asociația "Insula Cercetașilor”, denumita in continuare organizator, cu sediul în str. __________________ având contul nr. ________________________________, deschis la ______________________________, Cod Fiscal ________________, reprezentată prin Hușanu Sorina Mioara, având funcția de Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si lit”f ’ si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

EL OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

realizării în comun a proiectului "Festivalului Luminii 2019” (18 mai 2019).

(2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 3500 lei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 3000 lei.

IU. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de Ia data semnării de către parti, pana Ia data realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga să: organizeze un work-shop prin Direcția de Asistență Socială Bacău în cadrul evenimentului, să promoveze festivalul prin expunerea de materiale publicitare la sediul instituției și să aloce suma de 3000 Iei. Suma va fi virata in contul nr . ____________________, deschis la ________________, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr.......

Art 4» (1) Asociația „Insula Cercetașilor”se obliga:

o Sa finanțeze proiectul prevăzut Ia Art. 1 (1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa Ia prezentul contract);

o Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

« Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

» Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

« Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

« Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

« La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municioiulbacau.rosecțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală -Municipiul Bacău.

(2) Asociația „Insula Cercetașîior” isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația „Insula Cercetașilor” se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, însorit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul**

 • (3) Asociația „Insula Cercetașîior” se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de Ia data solicitării;

 • (4) Daca Asociația „Insula Cercetașîior” nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care I-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau, prin primar, poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația 'Insula Cercetașîior”:

• nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații sarisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

« este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare;

• a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

o se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

o isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

o face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociația "Insula Cercetărilor", in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art, 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația "Insula Cercetașilor” isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării proiectului "Festivalului Luminii 2019" va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VI.FORTA MAJORA

Art. 12. Prin forța majora părțile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art 13. (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de Ia data luării Ia cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile, Secare parte poate sa renunțe Ia executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art.14. Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il învoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VIL LITIGII

Artlâ. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener,

Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMINNECULA

Asociația "Insula Cercetărilor” Bacău,

Președinte

HUȘANU SORINA MIOARA

DIRECTOR EXECUTIV MARIANA ZAMFIR

Vizat juridic

Anexa la Contractul nr________l


BUGETUL

poiectului de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația "Insula Cercetașilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului "Festivalului Luminii 2019", ce se va desfășura în data de 18 mai 2019 la Bacău


DENUMIRE INDICATORI

UM/

Cantitate

Valoare/

UM

(RON)

Finanțare Primăria Municipiului Bacau

Finanțare

Asociația Insula Cercetașilor

Total

1

2

3

4

5

6

1.Materiale de promovare: roll-up, pliante, ecusoane, prinț fotografii, steag lacrimă + baza, tricouri personalizate.

1300

1300

2.Consumabile: lumânări tip pastilă și simple, lichid poiuri, cartuș toner, culori de pictat pe față, șervețele umede, cretă, sfoară, baloane, tempera, pensoane, hârtie albă și colorată, aracet, lipici, capsator + capse, perforator, scotch de hârtie și transparent, foarfece, pahare plastic, coli flipchart, glicerină, markere, chibrituri, detergent de vase, apă distilată, pânză, notițe adezive, saci menajeri, cârlige rufe.

1000

1000

3.Materiale pentru susținerea activităților: mingi diferite modele și dimensiuni, hamace, felinare chinezești, pături pcnic.

700

100

800

4.Protocol pentru voluntari

400

400

TOTAL GENERAL

3000

500

3500


Manager proiect                                   Asistent manager


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

■ ILIEBÎRZU \ /T

*K-

. SERV!