Hotărârea nr. 168/2019

Hotărârea nr. 168 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu”, în vederea realizării în comun a Revistei ”Plumb”.

)/) -

< /(<■'/// <////(/

r- yr/</<7ts / c 7^9 rz <

■ăff


<(/   Mf/jttrf'/tff//f/f ’iAacăf/

HOTĂRÂREA NR. 168 DIN 03.05.2019

privind asocierea municipiului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu”, în vederea realizării în comun a Revistei ”Plumb”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 17239/ 21.01.2019 înaintată de Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău si Asociația Culturală ”Octavian

9                           9

Voicu” prin care ne solicită sprijinul pentru editarea Revistei ”Plumb”;

-Adresa nr. 17240/ 21.01.2019 înaintată de dl. Consilier Local Stan Gabriel prin care se propune alocarea sumei de 20.000 lei pentru editarea Revistei ”Plumb”;

-Expunerea de motive a d-lui Consilier Local Stan Gabriel, înregistrată cu nr. 4357/ 22.04.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4358 din 22.04.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.721/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 722/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 723/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. ”e”, alin. (6), lit. « a », punctul 4, alin. (7), lit. ”a” și alin. (9) și ale art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu”, în vederea realizării în comun a Revistei ”Plumb”, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Contribuția ce revine municipiului Bacău pentru realizarea revistei constă în participarea municipiului Bacău la selecția creațiilor elevilor și studenților ce vor aparea în suplimentul revistei, distribuirea revistei în unitățile de învățământ băcăuan și alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei.

ART. 3. Alocarea celor 10.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Bacău si Asociației Culturale ”Octavian Voicu”.

9                           5

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 168 DIN 03.05.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I- PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr. RO64TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău, denumita in continuare organizator, cu sediul în str. __________________, având contul nr. ______________________, deschis la

______________, Cod Fiscal__________________, reprezentată prin dl. Brăneanu Dumitru, având funcția de Președinte

si

Asociația Culturală ”Octavian Voicu” Bacău, denumita in continuare organizator, cu sediul în_______________, având contul nr.______________________, deschis la_______________,

Cod Fiscal ______________, reprezentată prin dl. Scutelnicu Petru, având funcția de

Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit ,;a” coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si lit”f * si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. T13! 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

n. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

realizării în comun a revistei ”Plumb” (150 de exemplare lunar).

 • (2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 11.000 lei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 10.000 lei, participă la selecția creațiilor elevilor și studenților ce vor aparea în suplimentul revistei și distribuie revista în unitățile de învățământ băcăuan.

III.  DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV.  OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1 (1) cu suma maxima de 10.000 lei. Suma va fi virata in contul nr._________________, deschis la

_____________________, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr.

1. Art 4. (1) Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu” Bacău se obliga:

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1 (1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor» corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro. secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu” Bacău isi asuma întreaga răspundere luandu~si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu” Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul’'

 • (3) Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău și Asociația Culturală "Octavian Voicu” Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu” Bacău nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel , atunci când Uniunea Scriitorilor din România -Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu” Bacău:

 • •  nu isi indeplinesc fara justificare oricare din obligațiile care le revin si, după ce au fost înștiințați in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  sunt in stare de faliment sau pe cale de lichidare, au afacerile administrate de către tribunal, au inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendata sau se află in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  au suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare impotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau sunt vinovati de grave greșeli profesionale care pot fî dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau sunt implicați in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  fac declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund reali tatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu” Bacău, in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si întru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10* Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău și Asociația Culturală "Octavian Voicu” Bacău isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării acestuia va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a incalcarii reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VI.FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art 14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VII. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener,

Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMIN NECULA

Uniunea Scriitorilor din România -Filiala Bacău

Brăneanu Dumitru

Asociația Culturală ”Octavian Voicu” Bacău

Scutelnicu Petru

DIRECTOR EXECUTIV MARIANA ZAMFIR

Vizat juridic

BUGETUL ASOCIERII

DENUMIRE INDICATORI

2

D

Valoare/

IWi

(RON)

Finanțare

Primăria Municipiului

Bacau

Finanțare

Asociați

Total

1

1

3

4

5

6

Tipărire Revista „Plumb”

30

0

4,7

1270

140

1410

Tehnoredactare

30

0

0,84

225

25

250

Colaborări

156

17

173

TOTAL GENERAL ACȚIUNE/LUNĂ

•J'

. .

1651

182

1833


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI