Hotărârea nr. 166/2019

Hotărârea nr. 166 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Alecsandriada”, ediția a III-a

HOTĂRÂREA NR.166 DIN 03.05.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Alecsandriada”, ediția a III-a

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • ■  Adresa nr. 7800/ 18.04.2019 a Consiliului Județean Bacău înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.25599 din 19.04.2019, prin care ni se solicită sprijinul pentru organizarea evenimentului ”Alecsandriada”;

 • ■  Referatul nr. 4318/ 22.04.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Alecsandriada”, ediția a III-a și alocarea sumei de 24.000 lei pentru susținerea financiară a proiectului;

 • ■  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4319/ 22.04.2019;

 • ■  Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4320/ 22.04.2019, favorabil;

 • ■  Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.715/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 716/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 717/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • ■  Hotărârea Consiliului Județean cu nr. 58/ 17.04.2019 privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău și Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” în vederea organizării și desfășurării proiectului ”Alecsandriada” - ediția a III-a;

 • ■  Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

 • ■  Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 5 și alin. (7) lit. ”a”, art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” și ale art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Alecsandriada”, ediția a III-a, conform contractului de asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Contribuția ce revine municipiului Bacău pentru organizarea evenimentului prezentat la art. 1 constă în mediatizarea evenimentului pe site-ul instituției, punerea la dispoziție a spațiului de afișaj pentru afișele evenimentului, sprijinirea în realizarea medaliilor comemorative ”Bicentenar Vasile Alecsandri” și alocarea de la bugetul local a sumei de 24.000 lei.

ART. 3. Alocarea celor 24.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice si Consiliului Județean Bacău.

5                                                              9

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 166 DIN 03.05.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Consiliul Județean Bacău, denumita in continuare organizator, cu sediul în str. Mărășești, nr. 2, având contul nr.____________________, deschis Ia______________, Cod Fiscal 5057580,

reprezentată prin dl. Sorin Brașoveanu, având funcția de Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • ♦  Art 36 alin. (2) Ut „e” si alin. (7) Ut „a” coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si lit”f” si art 115 alin (1) Ut „b” din Legea administrației pubUce locale nr 215/2001 repubUcata si actualizata , ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179,1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele pubUce Locale actuaUzata

® Hotarare ConsiUu Local nr...........

la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

realizării în comun a evenimentului "Alecsandriada” (06 - 09 iunie 2019).

 • (2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 99.490 lei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 24.000 lei, mediatizează evenimentul pe site-ul instituție, pune la dispoziție spațiul de afîșaj pentru afișele evenimentului și sprijină în realizarea medaliilor comemorative "Bicentenar Vasile Alecsandri”.

HL DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de Ia data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut Ia Art. 1 (1) cu suma maxima de 24.000 lei. Suma va fi virata in contul nr. ________________, deschis la

_____________________, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr.

1. Art 4. (1) Consiliul Județean Bacău se obliga:

« Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

® Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

® Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Consiliul Județean Bacău isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Consiliul Județean Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Consiliul Județean Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Consiliul Județean Bacău nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Consiliul Județean Bacău:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnați definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

° face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

 • (6) In cazul rezilierii contractului din vina Consiliul Județean Bacău» in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa l execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art 10. Pentru neindeplinirea, indeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Consiliul Județean Bacău isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului ”Alecsandriada” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VI.FORTA MAJORA

Art 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual în termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art 14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si foria majora este exonerator de răspundere.

VIL LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener, Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMINNECULA

Consiliul Județean Bacău Președinte

Sorin Brașoveanu

DIRECTOR EXECUTIV MARIANA ZAMFIR

Vizat juridic

Anexa la Contractul nr_________/_________

BUGETUL

Evenimentului “Alecsandriada**

1

i X Onorarii juriu

5 pers.

500 lei/pers

2500

CJ

1.1.1. Remunerarea lucrărilor științifice prezentate și publicate în cadrul conferinței „Vasile Alecsandri -polimorfismul vieții și operei”

5 pers

300 lei/pers

1500

CI

1.2.1. Premii concurs tineri debutanți:

-

-

-

Premii și mențiuni pentru elevii participanți la concursul „Alecsandriana”

proiect

25%     dintre

participanți

3000

CJ

1.23 Premii speciale „Vasile Alecsandri”

16.500

Premiul „Opera Omnia”

1 buc.

4.000 Iei

4.000

CJ

Premiul de excelență „Vasile Alecsandri” - poezie

1 buc.

2.500 lei

2.500

CJ

Premiul de excelență „Vasile Alecsandri”

- dramaturgie

1 buc.

2.500 lei

2.500

CJ

Premiul de excelență „Vasile Alecsandri”

- critică și istorie literară

1 buc.

2.500 lei

2.500

CJ

Premiul „Vasile Alecsandri” - proză

1 buc.

3.000 lei

3.000

CJ

Premii speciale

2 buc.

1.000 lei

2.000

CJ

2.1.     Cheltuieli     cazare:     regim

demipensiune

55 pers.

150 lei/noapte x

2 nopți

16.500

CJ

2.2. Cheltuieli transport: dus-întors

 • - decont bilete transport (tren, auto, autoturism personal)

 • - servicii transport

50 pers.

serviciu

2.000 lei

5.000

2.000

CJ

2.3. Cheltuieli masă

 • - invitați la evenimentul „Alecsandriada”

 • -   elevi câștigători ai concursului „Alecsandriana”

60 pers.

25 pers.

45 lei/pers. x 2 zile

20 lei/pers. x 2 zile

5.400

1,000

CJ

A. r<r,,kiii

r- d

3.1. Tipărire volum „Vasile Alecsandri ~ polimorfismul vieții și operei” (voi. 1+2)

200 buc.

50 Iei/ex.

10.000

CJ

3.2.Tipărire Antologie „Crai nou”

100 buc.

20 lei/buc.

2.000

CJ

3.3.    Tipărire    revista „Fântâna

Blanduziei” + addenda „Bacoviana”

100 buc.

10 lei/buc.

1000

CJ

t'k.4»jfi-B y?. ode

■.3

'• - ..........................■ .......................—..................

.......... • .........

- medalii

150 buc.

116 lei

16.500

CL

- afișe

30 buc.

10 lei

300

CJ

- mape

100 buc.

5 lei

500

CJ

- trofee Concurs „Alecsandriana”:

 • • premiul special

 • • premiile I, n, HI

 • • alte premii

1

5

5

150 lei

100 Iei

70 lei

1.000

CJ

- invitații

100 buc.

2 lei

200

CJ

 • - plachetă în cutie de pluș Premiul Opera Omnia

 • - plachetă metalică în mapă de pluș

1 buc.

6 buc.

320 lei

110 lei

320

770

CJ

5. ChUtipefi j : ?             -.hiuuii-

tÂpjirhuri ■ »». urcuticd Vacile

1                       i’:.-: i ri>.i.

pentru e^sporifiu ,5           hăcăuanur’

gmnn

i

6.1. CofTee-break

100 pers.

5 lei/zi x 2 zile

500

CJ

6.2. Cheltuieli poștale (transmitere invitații, expediere cărți)

proiect

500 lei

500

CJ

6.3. înregistrare video și transmitere live

proiect

1000 lei

1000

CL

6.4. Realizarea unui spectacol de teatru după o piesă de Matei Millo și Vasile Alecsandri

proiect

5000 lei

5000

CJ

TOTâTGLNERAi.

proiscl

99.490

Coasi! i u ILuc^l Ba ea »

proiect v;-

24.0tXHrj

Ci

Judend ikicăti

p: Olrli

75.490 J CJ

" ■


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA / ILIEBÎRZU n*


SERVICIUL CABINET PRIMAR