Hotărârea nr. 165/2019

Hotărârea nr. 165 din 03.05.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

;z>      -    ■

< /       //ta

rj"                                *<tr/

o/fSf /ff// ^ora/ a/ "" /7f/Macat/

HOTĂRÂREA NR, 165 DIN 03.05.2019

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 3556/ 24.04.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 25995/ 24.04.2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău prin care solicită aprobarea structurii organizatorice a acestuia;

-Referatul nr. 4549/ 24.04.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău;

-Prevederile Ordinului nr. 1.376 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sanatate al Ministerului Sanatatii, modificat și completat;

-Adresa nr. 7413/ 23.04.2019 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău din care rezultă acordul privind modificările propuse de Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4550/ 24.04.2019;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 4551/ 24.04.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.710/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.711/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.712/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 713/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 714/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 182/ 2015 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău;

-Prevederile art. 172 alin. (7) și ale art. 180 alin. (1), lit. „d” din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “a” și alin. (3), lit. „b” și ale art.45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, astfel:

Secția I din care:

85 paturi


  • - Compartiment Pneumologie

  • - Compartiment Cronici

  • - Compartiment TB

  • - Compartiment Recuperare Medicală Respiratorie

  • - Compartiment paliație

Secția II din care:

85 paturi


  • - Compartiment Pneumologie

  • - Compartiment Cronici

  • - Compartiment TB

  • - Compartiment Recuperare Medicală Respiratorie

  • - Compartiment paliație

Total paturi spitalizare continuă: 170 Spitalizare de zi

18 paturi

16 paturi

39 paturi


6 paturi

6 paturi


17 paturi

16 paturi

40 paturi

6 paturi

6 paturi


6 paturi


ART. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 182/ 2015.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar și Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ZILIE BÎRZU

/

7

* Q*

/ O:


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICK