Hotărârea nr. 164/2019

Hotărârea nr. 164 din 03.05.2019 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A., aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliulul de Administrație și numirea provizorie în Consiliul de Administrație pe o durată de 4 luni, dar nu mai tarziu de încheierea procedurii de selecţie, a domnului Tiberiu Ciobanu

(/"</<      * ^9</<yz/z

cZ/itu/f/t      </<<///


r'-.                < 7)(fC<ff/

o/ss/ts/ ^toca/a/ Hf/ stfcf.HOTĂRÂREA NR. 164 DIN 03.05.2019

privind mandatarea împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A., aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliului de Administrație și numirea provizorie în Consiliul de Administrație pe o durată de 4 luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a domnului Tiberiu Ciobanu

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Solicitarea nr. 824/5.04.2019 a Președintelui Consiliului de Administrație a Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 24432/8.04.2019;

-Referatul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 4529/24.04.2019 pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea împuternicirilor Municipiului Bacău, aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliului de Administrație și prelungirea mandatului provizoriu al domnului Tiberiu Ciobanu pentru o perioadă de 4 (patru) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție, organizată în condițiile legii;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 4530/24.04.2019; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cunr. 4531/24.04.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.705/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.706/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.707/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.708/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 709/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art.3 pct.2 lit. „a„ și lit. ”f”, ale art. 29, alin. (11), ale art. 37, ale art. 64Alalin. (3), (5) și ale art.64A4, alin. (1) din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificată și completă;

-Dispozițiile art.3 lit.”b” din Anexa 1 la HG nr.722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

-Dispozițiile art. 137, alin. (1) ale Legii nr. 31/ 16.11.1990 a societăților comerciale, republicată; -HCL nr. 115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Adminstrare al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “d” și ale art.36, alin.(6) lit.”a”, pct.14 și ale art.45 (2) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

Art.l. Se mandatează împuterniciți! Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze pentru Municipiul Bacău, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor următoarele:

 • 1. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare și negociați în Adunarea Generală a Acționarilor;

 • 2. Aprobarea Actelor Adiționale la Contractele de mandat ale administratorilor prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și desemnarea de către Adunarea Generală a acționarilor a reprezentantului pentru semnarea Actelor Adiționale.

 • 3. Stabilirea remunerației administratorilor în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Art.2. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al SocieLățiî Thermoenergy Group SA Bacău, potrivit prevederilor O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Șe aprobă contractarea unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, pentru selecția unui membru în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău.

 • (3) Selecția expertului independent se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvernanta corporativă, de către Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău.

 • (4) Criteriile de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău vor fi stabilite de expertul independent, cu luarea în considerație a specificului și complexității activității Societății și cu selecția celorlalți membri în Consiliul de Administrație.

 • (5) Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group S.A. este cel aprobat prin HCL nr. 261/17.07.2017.

 • (6) Se împuternicește conducerea Societății Thermoenergy Group SA să facă demersurile necesare în vederea contractării expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvemanța corporativă.

Art.3. Se aprobă comisia de selecție pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație la Societatea Thermoenergy Group SA, în următoarea componență:

 • 1. Romică Lucian Chindruș - Președinte

 • 2. Cristinel Dumbravă    - Membru

 • 3. Iulian Bulimar          -Membru

Art. 4. Comisia de selecție prevăzută la art. 3 are în principal următoarele atribuții, fără a se limita la acestea:

 • -  Participă la elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție;

 • -  Coordonează activitățile care stau la baza întocmirii listei lungi;

 • -  Solicită candidaților din lista scurtă depunerea declarațiilor de intenție și împreună cu expertul independent efectuează analiza acestora și integrează rezultatele în matricea profilului candidatului.

 • -  Organizează, împreună cu expertul independent, interviul pentru selecția finală a candidaților;

 • -  Realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii, pe baza raportului privind numirilie finale întocmit în acest scop;

 • -  Se consultă Îndeaproape cu expertul independent.

Art.S. Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău să voteze declanșarea procedurii menționată la art. 1 alin.(l) și numirea provizorie în Consiliul de Administrație, pe o durată de 4 luni, dar nu mai târziu de încheierea procesului de selecție, a domnului Tiberiu Ciobanu.

Art.6. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău.

Art7. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 3 și art. 5, Structurii de guvemanță corporativă înființată la nivelul UAT Municipiul Bacău, Compartimentului Unitatea

Municipală pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, Consiliului de Administrație al Societatății Thermoenergy Group S.A. Bacău și Societatății Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Art.8. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI