Hotărârea nr. 163/2019

Hotărârea nr. 163 din 03.05.2019 prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii martie 2019

)p

. /(<> »f</ Jtt ((

a/ C> /7f/'")(fc(ff/


HOTĂRÂREA NR, 163 DIN 03.05.2019

prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii martie 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 992/23.04.2019 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.26005/ 24.04.2019;

-Referatul nr.4556/25.04.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare prin care se propune să se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse aferente lunii martie 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4557/ 25.04.2019;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4558/25.04.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.700/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.701/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.702/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.703/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 704/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 5A2 alin. (1) din OG nr. 36/ 2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului nr. 1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație;

-Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL nr. 350/28.09.2018;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 alin.(l) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 si ale art. 45 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. In temeiul art. 11 lit. ”c” din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018, se ia act de datoria Municipiului Bacău către SC Thermoenergy Group SA Bacău, în sumă de 2.245.636 lei, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii martie 2019. ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Direcția Economică și Administratorul Public.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Direcției Economice și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BÎRZU \

/ r            • L .f           ' /u )


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI^ACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVJCI