Hotărârea nr. 162/2019

Hotărârea nr. 162 din 03.05.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

)/? t / l
privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • •   Adresele Delgaz Grid SAnr. 25069/12.04.2019, nr. 24681/09.04.2019, nr. 25019/12.04.2019, nr. 25020/12.04.2019, nr. 24667/09.04.2019, nr. 25125/15.04.2019 și nr. 25126/15.04.2019 prin care solicită acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

 • •   Referatul comun nr. 4281/ 19.04.2019 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

 • •   Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4522/ 24.04.2019;

 • •   Raportul Compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4523/ 24.04.2019, favorabil;

 • •   Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.697/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.698/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 699/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • •    Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art.

130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •    Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • •    Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare; x

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și ale art.45 (3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

 • (1) suprafeței de 485mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării ”Stație de sector gaze naturale 6000mc cu amplasament în str.Chimiei, lângă SRMP 2 Bacău”, necesară pentru amplasarea unei statii reglare gaze naturale de sector cu capacitate de 6000 mc/h gaze in zona statiei de predare gaze a SNTGN Mediaș, a racordurilor aferente și asigurare acces, pe teren public în zona fostului combinat chimic Sofert Bacău, delimitată conform planului de situație anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • (2) suprafeței de 16mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării "Extindere conductă și branșament gaze naturale pe str. Cpt.Victor Precup din municipiul Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Cpt.Victor Precup din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație anexa 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • (3) suprafeței de 8,80mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării "Extindere conductă distribuție gaze naturale și branșament gaze naturale presiune redusă pe str. Victor Babes nr.31, Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Victor Babeș din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație anexa 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • (4) suprafeței de 3,20mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării "Extindere conductă distribuție gaze naturale și branșament gaze naturale presiune redusă pe str. Ștefan cel Mare nr.24D, Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație anexa 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

 • (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a) suprafeței totale de 18mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Eliberare amplasament pentru intrare în legalitate extindere spațiu comercial S.C. INSTAL PROIECT SRL, mun.Bacău, str.Spiru Haret nr.l”, în vederea amplasării cablului electric subteran LES lKv=12,5mp și a cablului electric subteran LES 20Kv=5,5mp pe strada Spiru Haret din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, anexa 5, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • b) suprafeței totale de 58,9mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Eliberare amplasament pentru construire spațiu comercial și locuințe inclusiv amenajare parcare de pe str.Pictor Andreescu Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Pictor Andreescu din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, anexa 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra suprafeței de l,5mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Deviere rețele electrice de medie tensiune de pe teren proprietate situat în Municipiul Bacău, Calea Moinești nr.28, jud.Bacău, aparținând S.C. MILIBUZ S.R.L.”, în vederea amplasării fundației unui stâlp beton medie tensiune pe strada Calea Moinești din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, anexa 7, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform anexei 8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Dreptul de uz, de servitute și de servitute legală, se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICȚ X


DM SOumtnS teren =225mp
INVENTAR DE COORDONATE SRS

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

558515.961

649006.373

2

558518.767

649021.108

3

558504.032

649023.914

4

558501.226

649009.179


INVENTAR DE COORDONATE DRUM ACCES

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

5

558542.043

649089.322

6

558532.569

649015.267

7

558517.770

649015.870

8

558518.337

649018.849

9

558529.943

649018.377

10

558539.104

649089.984

Suprafața studiata - 260mp


Suprafața totala = 485 mp            \


■J

lonaoHd -ivNouvonaa xssaoînv nv as aaonaoad


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂULEGENDA


Conducta gaze naiuraltTprcsiunc redusa existenta

Conducta gaze naturale presiune redusa proiectata

■ Bransauicut gaze naturale presiune redusa proiectai Post reglare măsură proiectat


NUMĂR CADASTRAL 84767

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi « luturi

0(1.1 H) !

X{m]

Ylm]

1

507013.954

643972.887

18.193

2

567022.430

648963.953

15.033

3

567008.480

648995.890

22.348

4

566988.557

649006.014

3.288

5

556986.730

649003.280

7.012

6

566983.097

648997.282

8.778

7

566990.605

646992.735

6.895

8

566996.441

643989.064

6.578

9

566993.336

043963.265

23.083 :

S(1>=584.83 P=111.807in


CLIIMCIO BOGDAF


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIPR.; EXTWfiRC H

PAt-t!;•«r «AZâ na; presiune i-UU&A

truc» «m, etjhcud boddau idhut

?îiTf. ryVjO, OACAU.

JL 52. E ‘O.BACAU,


PROIECTAT | irtQ. Bo < ca x^rrT1

<Cv »■' DDE;*J

i 'A'siKu 3


VERIFICAT


ing. Bt


gszfjsturalo: hr 11.^1.6.0.458; PGD iegfipnatifMtr. 2d2160448!


u;i


C-I nume ^semnătură [ cerința

PROIECTARE CONSTRUCȚII INSTALAȚII CUI: 13152620 , J04/330/2C0Q

Str. CORNIȘA BISTRIȚA, bl. 17, sc. A, ap.2 fel. / fax : 0234.546.430 - fax :0374587639 mail: proiecfbacau@yahoo.com

Funcția

Proiectat

Desenat


Semnătura


Verificat

DIRECTOR


Numele

ing Anca ANTONESf îng.Anca ANTONESI slng.Ctin COȚOFANA Ing. Anca ANTONESI

Scara:

1:500


Data;

' j 2017


Titlu planșa

m.                           . -i

COORDONA

Faza:Format :A4ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LO


BACAU


160,65

\ A 160.63


SjsaiB

>1S0.53


150.66.-;

160.


\o a

-- o,

~ O


Nr. cad 579/5/2/2/1 curte (balast!


n^38    Ur-

|ADINITA\\

_______

H ca jîLM-ă

i?, n \\ 1 ima "6.40 m u 1 ssile lucian


lesele joacd^A pentru ccspii


lansez


Conducea gaze naturale presiune redusa — PEHD Condwfa*1 gaze naturale presiune medie - PEHD Conducta gaze naturale presiune redusa propusa Branșament gaze naturale presiune Post


063mm ■

09Omm

PEHO

-PEHD 063mmJL=4,5O


rn

[MoZmm, L=42 m


reglare presiune propus

S.C. GELICONF S.R.L.

Nr. C.F. 12271 Hfr.cbâd.W/5/2/2 curte (balast)


ire     1

pnMteaw J

60.29


H atic - 40,60m,


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i>1)

X[m]

YH

191

566126.399

646882.811

7.002

182

566127.143

646889.773

7.340

193

566134.428

648888.880

6.560

194

565140.951

646888.180

10.144

185

566151.029

646887.029

4.719

195

566155.744

646886.832

12.616

197

566156.737

646899.409

5.404

188

566157.164

646904.796

20.168

199

566158.770

646924.900

39.365

200

566119.648

646921.566

1.781

201

566118.921

646919.920

8.592

202

566110.344

646919.407

6.146

203

566104.392

8489 V.8/3

5.434

204

566099.108

846916.603

8.492

205

566099.296

646910.114

3.204

206

566098.098

645909.911

19.712

207

566098.011

6468S0.232

1.999

48

566098.251

646388.307

1.692

208

566099.110

646886.849

1.719

209

568100.099

646885.443

3.559

210

566103.392

646884.093

20,056

211

566122.112

645876.867

3.322

212

566125.162

646875.550

2.3©0

213

566125.907

646877.821

5.014

Suprafața măsurate

=2198 mp

Suprafața acte =2198 mp


NO^tem tie proiecție STEREO - 70

» încheiate potrivit prevederilor Legii energiei ele


Nr. cad.70467


_                                            ate se face pe baza convențiilor cadru,

potrivit prevederilor Legii energiei electrice si a gâzelor naturale nr. 123/2012


LEGENDA:

limita teren proprietate s.c. simba invest s.r.l

> ACCES PE PROPRIETATE


V

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

_____________ ILIE BÎRZU —


Arie teren -2.198 mp.

Ac = 530,25 mp., Acd-5302,50mp P.O.T. propus = 24,13%

C.U.T. propus = 2,41

Hatic-30, lOm.

CONTRASEMNEAZĂ


TERNA

[•wg^

PROIECTAT

I DESEIWT

; VERIFICAT

ZHRECTOR


Den.pr. EXT. REȚEA G.N. PREȘ.REDUSA PEHD De 63x5.8 si brans. PEHD De 63,

Str.STEFAN CEL MARE Nr.24D Mun. BACAU Ben. invest. SC DELGAZ GRID SA TG. MUREȘ Pentru se SIMBA 1NVEST SRL BACAU


PLAN DE 8ITUAT1E

COORDONATOR REȚELE


SECRETARUL MUNICIPIULUI


i

• PROIECT:

| PEC8E02


Faza

I PTH
\ B

>4.59

7 / \

B l

/

3

v-**/*^ t

U64.64

VI65.38 \ \       I

. 1 <

083.35

i \ ț \


SC ENA ELECTRIC SRL


ioc. Baeau, str. Bradului, nr. 54C.CIF: R.O 3f328440; J04/23972OI3


Eliberare amplasament pentru intrare in legalitate extindere spațiu comercial SC INSTAL PROIECT SRL, mun. Bacau, str. Spira Flaret nr. 1


Beneficiar:


Plan de situație proiectat


Funcția


Nume/Prenume


PI.

E03/08/2019

Faza HCL Scara I:lQp .--Sera natura


Realizat


Proiectant


ing. C-tin Stan


DELGAZ GRfD

Ordonator de Credite:

SC INSTAL PROIECT SRL


Verificat


Aprobat


Set'proiect


Sef proiect


ing. .M. PopaPLAN TOPOGRAFIC

Scara 1:500
LEGENDA:

LES 6 kV Static Letca - PA 15 El exișțfenj.

LES 6 kV Statie Letca - PA 15 F2 existeijL

LES 6 k V PA 15 - PT 80 existent

LES 6 kV PA 15 - PT 1 IC existent

LES 6 kV PA 15 - PT 114 existent

LES 6 kV PA 15 - PT 113 existent

LES 6 kV PT 35 - PT 113 existent

LES 1 kV PA 15 FB bl. 24 existent

LES 1 kV FB Vinograd - FB 21 existent

LES 1 kV FB Casa rugăciuni - FB 40 existent

LES 6 kV PT 36 - PT 55 existent

LES 6 kV proiectat 105+87 m (87 m comun)

Manșon 6 kV proiectat

Traseu protejat in profil T proiectat

Canal beton armat proiectatBiserica creștina după evanghelic Filadelfia


colective propus spre construcție


SC CASA VALITO SRL


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ELIEBÎRZU

-\ro\


loc. Hacaa.str. Bradului, nr 54 O.CIF: RO 31328440; JO4/239/2O13

j

Eliberare amplasament pentru construire Spațiu comercia. si locuințe colective str. Pictor A ndrcescu mun. Bacau

J2L LV )

£03/09^)19

Fazăv.

”***'*» ■ 11

HCL

Scara

1:500

Funcția

Nume/Prenume

Semnătura?

Realizat

Proiectant

ing. C-tin Stan Z/C.

Verificat

Sef proiect

ing. M. Popa llg

ekȚZO

lfcHUG N

Aprobat

Sef proiect

ing. M. Popa A*

-----—w

* /

-A
lACĂU

CI


.^,7On7                   PTA 1 BARAȚI

f

// "

/Ar

li -H

VERIFICATOR/ W

EXPERT       X

NUME y/7

S. Ln : •     .

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPEP.TIZA NR./DATA

Elaborator:   S£

J4/690/201

3ervicir'Energetice-Proiectare SRL

3, sat Lilieci, corn. Hemeius, iud. Bacau

toeliciar:  gC JELGA2 GR|Q gA

Pr. nr,:

12

SPECIFICAȚIE

NUME

SECĂTURĂ

Scara:

1:500

Titlu proiect:     Dsvleee rutele electrice da medio tunsluna da pe

teren proprietete ainpfe.wj in ioc. Bacau.

Caha Moinesti, Nr. M iud. Bacau

Faza:

PT+CS

SEF PROIECT

iag.Dana NICOLAE

PROIECTAT

ing.Daniel DIMA

\î"Î5,

Data:

2019

Titlu planșa: pLAN DE SITUAȚIE PROIECTAT

Planșa:

P1

DESENAT

ing.Dana NICOLAE

Jk--


ANEXA NR. 8

LA HOTĂRÂREA NR. 162 DIN 03.05.2019

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE Nr.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl Ferenc Csulak -Director General și dl Radu Petre - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str....................., aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

 • III. DURAT A CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de ................. mp  necesară

 • b)     să nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată........................................., executată pe

cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii

................................*«»-►........

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)      în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare .............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, iară a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare., asa cum a fost completat prin H.C.L. nr.407/29.10.2018.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract în alt scop decât cel prevăzut la ari. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

 • VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 1.5 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VH. LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită daca va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționata de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primita în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA

PRIMAR

Cosmin Necula


Radu Petre

Director General Adjunct

Arhitect Șef

Marin Diana

Direcția Juridică


Liviu Man împuternicit DELGAZ GRID

Departament Juridic

Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Director Executiv Adj.

Buzdugan Cristina

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

CRISTINA BUZDUGAN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU