Hotărârea nr. 161/2019

Hotărârea nr. 161 din 03.05.2019 privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău


7? >   -   ’

< ¥(/</< (f// t ctff/

'7< f'VA>7 />// ■:/ <><‘<s /«/-

HOTĂRÂREA NR. 161 DIN 03.05.2019

privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 7815/ 24.04.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4609 din 25.04.2019;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4610 din 25.04.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.688/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.689/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.690/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 691/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 692/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și ale art.45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - (1) Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 în sensul înscrierii următoarelor terenuri:

Nr.crt

Cod de clasificare

Denumire

Elemente de identificare

1.

1.3.7.2

Teren

S=416 mp , Str.Gării și str.Piața Gării, Bacău

Teren amenajat cu spațiu verde (387 mp) si trotuar (29 mp)

2.

1.3.7.2

Teren

S=526 mp , Legătura Calea Moinesti-str.Abatorului, Bacău

Teren amenajat cu spațiu verde (30 mp) și carosabil asfaltat (496 mp)

3.

1.3.7.2

Teren

S=526 mp , Str.Gării și str. Piața Gării,Bacău

Teren amenajat cu spațiu verde (490 mp) și trotuar (36 mp)

(2) Terenurile prezentate la alin. (1) sunt delimitate conform planurilor de situație, Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

9

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului si Direcției Economice.

5                      9

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


ILIE BIRZU

/pY


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVTDIU POPOVICI

ROMANIA

J L .DETUL. BACĂU———

CONSILIUL LOCAL BACĂUINVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

1

584657.052

645433.857

2

564648.023

645440.218

3

564630.765

645452.299

4

564629.677

645453.140

5

564623.059

645443.125

6

564623.263

645442.183

7

564647.159

645425.612

8

564649.822

645423.642

S=416mp


..........................................................

Nr. parcela

Categorie de

folosința

T Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

387

Spațiu verde

Imobil neimprejmuit

2

CC

29

Trotuar

Total

416


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂUSECRETARUL MUNICIPIULUI BÂlCĂU


INVENTAR DE CC^RDONATE

Ret.

Nord(X)

Est(Y)

1

565599.290

644459.300

2

565614.960

644472.710

3

565606.900

644491.660

4

565602.960

644486.530

5

565589.280

644477.530

6

565581.180

644476.600

7

565574.230

644479.760

S=526mp


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

1

CC

496

Carosabil asfalt

2

CC

30

Spațiu verde

Total

526


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂUNr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

1

CC

490

Spațiu verde

2

CC

36

T rotuar

Total

526


INVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

1

564667.581

645411.1/1

2

564704.045

645386.642

3

564710.738

645396.128

4

564700.088

645403.515

5

564698.642

645404.595

6

564682.105

645416.057

7

564677.136

645419.610

8

564674.805

645421.378

S=526mp