Hotărârea nr. 160/2019

Hotărârea nr. 160 din 03.05.2019 privind revocarea HCL nr. 149/ 2019 de modificare și completare a HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.

)p ~   ■

v7r/

a/   //ft/tfcf/tfft/rsf

■■■■■■■■■■«■■■■Ml. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

IMMBMMIMMMMII MM[| i—IIIIIMIIilUiM—MllillPiW !■! IHIW~iTli llliî IIIMffWllliTTT

HOTĂRÂREA NR. 160 DIN 03.05.2019

privind revocarea HCL nr. 149/ 2019 de modificare și completare a HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Obiecțiunile de legalitate cu privire la HCL nr. 149/ 2019 formulate de Secretarul Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu Popovici, nr. 4446/ 23.04.2019;

-Referatul nr. 78145/ 25.04.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care propune revocarea HCL nr. 149/ 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4624/ 25.04.2019; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4625/ 25.04.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.683/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.684/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.685/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.686/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.687/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 149/ 2019 de modificare și completare a HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (9) și ale art.45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. Se revocă HCL nr. 149/ 2019 de modificare și completare a HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Zo ILIE BÎRZU

Aw


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPO