Hotărârea nr. 159/2019

Hotărârea nr. 159 din 03.05.2019 privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a instalației de iluminat exterior decorativ arhitectural a Catedralei ”Înălțarea Domnului”, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău.

yZ/zZ/zz/ <^Z9<z< YZZZ

/ «/r'//f/MfCf/ifff/t/f sfâ

(O

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


HOTĂRÂREA NR, 159 DIN 03.05,2019

privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a instalației de iluminat exterior decorativ arhitectural a Catedralei ”înăltarea Domnului”, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 4482/ 23.04.2019 al Serviciului Drumuri Rețele și Iluminat prin care propune să solicităm trecerea din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al municipiului Bacău, a instalației de iluminat exterior decorativ arhitectural a Catedralei ”înălțarea Domnului”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4553 din 24.04.2019;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4554 din 24.04.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.678/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.679/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.680/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 681/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 682/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 213/ 2009 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 557 (2) și ale art. 863 lit. ”f ’ din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 63 alin. (1) lit. ”a” și alin. (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale art.45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART, 1 Se aprobă transmiterea către Județul Bacău a solicitării de trecere a instalației de iluminat exterior decorativ arhitectural a Catedralei ”înăltarea Domnului”, în stare de funcționare, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău

ART. 2 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Drumuri Rețele și Iluminat.

ART. 3 Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Drumuri Rețele si Iluminat si Consiliului Județean Bacău.

5                                      3                                                              5

«

ART. 4 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BÎRZU

/ 4 /• ' ■

(