Hotărârea nr. 158/2019

Hotărârea nr. 158 din 03.05.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a Programului de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani.

< /t(>ttt<utf(t

r.. </"</<                (fft

7t„/ u <■«/ a/ H/r<•///ru/rst M<« '(ir/

HOTĂRÂREA NR. 158 DIN 03.05.2019

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău si a prognozei pe următorii trei ani, înregistrată cu nr. 4417 din 23.04.2019;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău si a prognozei pe următorii trei ani, înregistrat cu nr. 4418 din 23.04.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.673/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.674/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.675/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 676/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 677/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art.19 (1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr.47/2019 privind asigurările sociale de stat pe anul 2019;

-Prevederile art.47 si ari. 117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și ulterior modificată;

-Amendamentele formulate de către domnii consilieri Huluță Ghiorghe, Pricopoaea Enula, Sova-Gâtu Laur si Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina, amendamente care au fost adoptate;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) litera “b“ alin.(4) litera ”a” și ale art.45 (2) lit. ”a” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA STE:

9

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, și a prognozei pe următorii trei ani, conform Anexelor nr.lA, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, 1B2, IC, 1D, a listelor de invesții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N și Anexa 3.

Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 31.872.279,38 lei reprezentând «Sume din excedentul bugetului local » din anii precedenți, pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare, conform Programului de investiții pe anul 2019.

Art.3. Se aprobă utilizarea sumei 1.320.000 lei, reprezentând "Sume din excedentul bugetului local" din anii precedenți pentru finanțarea cheltuielilor curente, din învățământul preuniversitar de stat, cuprinse în secțiunea de funcționare.

Conform Hotărârii Guvernului nr.944/2018 s-au alocat credite din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului în suma de 3.700 mii lei și prin HCL 522/28.12.2018 s-a aprobat utilizarea sumei sus menționate pentru anul 2019, după cum urmează: 1.320 mii lei pentru secțiunea de funcționare si 2.380 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare.

Art.4. Primarul municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

TT TT T>TT>'7ȚJ

44CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICF

ROMÂNLA

ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 158 DIN 03.05.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din caro creții te bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trtm.H

Trim.lll

Trim .IV

A

B

1"3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

0IW102

TOTAL VEN1TUR1-BUGET LOCAL

310.105.84

122.835,02

05.842.20

53.428,00

68.(810,02

309.150,00

321.582,00

337.588,00

000202

1. VENITURI CURENTE

285.8DE.98

98.538,70

65.842,20

53.428,00

68.000,02

308.250.011

320,632.00

336,638,00

000302

A. VENITURI FISCALE

220.570,99

78,409,76

50.065,(10

42828,00

49.20823

252347.00

260.550,00

272.523,00

000402

AL IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI OIN CAPITAL

130.118,75

32,558,80

32.634,t>0

32.484,00

32441,89

137.906.50

142.276,50

150.649,50

030002

A 1.2 Impozit pe venii, pro(11 si cosii curi din capital de h persoane fizice

130.118,75

32558,86

3 2.634,110

32.484,00

32.441,149

137.906.50

142.276,50

150,6-19,50

0302

IMPOZ1TPE VENIT

1.203,75

329,86

405,110

255,00

213.89

1.263,00

1.332,00

2648,00

030218

Impozitul pe veniturile din traisferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

1203,75

329,86

405,«0

255,00

2(3,89

1.263,00

1.382,00

2.648.60

0102

COTESI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

128.915.00

32229.00

32229,00

32229.Cn

32221.00

136.643.50

140 894.50

148 001,50

040201

Cote defalcate din impozitul pe

Venii

128.915.00

32229,00

32.229,01)

32229,00

32.228,00

134,884,51)

139.076,50

146.133.50

040204

Sume alocate din ccdtte dcfnlcalc din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

1.759,00

1.818,00

1.868.00

07<KJQ2

A3 Impozite si taxe pe proprietate

55,9-19,34

24,300,50

11248,110

• 6.937,00

40.401.CU

40.953,00

41.791,00

0702

1MPDZITES1 TAXE FE PROPRIETATE

55.9-19,34

24,360,50

11.548,(10

6.937,00

13,103,84

40.401,00

40,953,00

41,791,00

070201

impezitai taxa pe clădiri

43.799,34

19,807,50

7.750.(10

5.167,00

11,074,84

33,251,00

33.803.00

34.541,00

070202

Impozit si taxa pe teren

7.529,00

3,227,00

2,251,110

886,00

1.165,00

6,500,00

6.500,00

6.690.00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte laxe

de timbru

2.396,00

689,00

804,(10

459,00

444,00

500,00

500,U0

500,00

070250

Alte impozite si laxe pe proprietate

2.225,00

637,00

743,1147

425,00

420,00

150,00

150,00

150,00

100002.

A4 Impozite si laxe pe bunuri si servicii

33.652,90

20.700,40

5.883, fin

3.407,00

3.662,50

71.291.50

74.434,50

77.05250

1102

SUJsE DEFALCATE DIN TVA

17.403.50

14.041,00

1.304.OB

1.029,00

1.029,50

54,941.50

56.491,59

57.772,50

110202

Sume defalcate din laxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nilului comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Muriciptului București

15,721,50

13.605.00

897,110

609,00

609,50

42.407,50

42.774.50

43,130.50

110200

Sume defalcate ditl laxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locaîc

10.852,00

12035.00

12.960,00

] 10209

Sume defalcate din laxa pe valoare adaugata pentru fintuitarca invalamanlului parliculu sau confesional acreditat

1,682,00

435,00

407.110

420,00

420.00

1.682,00

1.68200

1.682.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

9,40

9,4D

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3^4^54'6

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

9,40

9,40

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

75],00

118,00

524,00

61,00

48,00

1.150,00

1.207,00

1.268,00

150201

Impozit pe spectacole

489,00

52,00

382,00

30,00

25,00

150,00

207,00

268.00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

262,00

66,00

142,00

31,00

23,00

1,000,00

1.000,00

1.000,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

15,489,00

6.532,00

4.055,00

2.317,00

2.585,00

15.200,00

16.736,00

18.012,00

160202

impozit pe mijloacele de transport

13.853,00

6.] 00,00

3.502,00

2.001,00

2.250,00

15.000,00

16.000,00

18.000,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.636,00

432,00

553,00

316,00

335,00

200,00

736,00

12,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

850,00

850,00

2.748,00

2.R8fiț00

3.030,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

850,00

850,00

2.748,00

2.886.00

3.030.00

180250

Alte impozite si laxe

850,00

850,00

2.748,00

2.886,00

3 030.00

290002

C. Venituri ncfiscalc

65.237,99

20.069,00

15.777,20

io.6oo.no

18.791,79

55.903,00

60.082.00

64 115,00

300002

CI. Venituri din proprietate

12.31 î,00

3.515,00

3 619,00

3,650,00

1.527,00

12.097,00

11.652,00

12.233,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

12.311,00

3.515,00

3.619,00

3.650,00

1.527,00

12.097,00

11.652,00

12.233,00

30020]

Varsaminte din profilul net al regiilor

autonome

5)5,00

15,00

200,00

200,00

iod,no

500,00

652,00

500,00

300205

Venituri din concesiuni si Închirieri

9.916,00

3.250,00

2.989,00

2.500,00

1.177,00

11.500,00

10.900,00

11.500,00

30020530

Alte venituri din concesiuni si tncln-

ricri de către instituțiile publice

9,916,00

3.250,00

2.989,00

2.500,00

1.177,00

11.500,00

10.900,00

11.500,00

300250

Alte venituri din proprietate

1.880,00

250,00

430,00

950,00

250,00

97.00

100,00

233,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

52.926,99

16.554,00

12.158,20

6.950,00

17.264,79

43.806,00

48.430,00

51.882,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII S!

ACTIVITATI

9.216,00

2,189,00

2.669,00

2.193,00

2.165,00

10.414,00

10.935,00

11.481,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.315,00

1.900,00

2.368,110

2.017,00

2.030,00

10.000,00

10.000,00

11.000,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legal t pentru intre tinerea copiilor in

Cresc

440,00

132,00

154,00

88,00

66,00

200,00

535,00

400,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuieli lor

de judecata, imputării si despăgubiri

70,00

40,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte aclivilali

391,00

! 17,00

137,00

78,00

59,00

214,00

400,00

81,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

219.00

65,00

76,00

43,00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

219,00

65,00

76,00

43,00

35,00

3502

AMENZI, PENAL1TAT1 SI CONFISCĂRI

7.632,00

2.255,00

2.563,00

1.464,00

1,350,00

8.000.00

11.849.00

12.440,00

35020]

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.289.00

705,00

690,00

394,00

500,00

350250

Alte amenzi, penalități si confiscări

5.343,00

1,550.00

1.873,00

1.070,00

850,00

8.000,00

H.849,00

12.440,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

I=3t4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

35.859,99

12.045,00

6.850,20

3.250,00

13.714,79

25.392,00

25.646,00

27.961,00

360206

Taxe speciale

22,222,20

11.500,00

6.100,20

2.500,00

2.122,00

20.333,00

24.333,00

25.333,00

360250

Alte venituri

13.637,79

545,00

750,00

750,00

11.592,79

5.059,00

1.313,00

2.028,00

370203

Varsamintc din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii dc dezvoltare

a bugetului loca!

-19.496,79

-19.496,79

370204

Varsamintc din secțiunea dc funcționare

19.496,79

19,496,79

390002

11. Venituri din capital

900,00

950,00

950,00

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR

900,00

950,00

950,00

390210

Depozite speciale pentru construcții

dc locuințe

900,00

950,00

950,00

410002

IV. Subvenții

21.291,22

21.291,22

420002

Subvenții dc la alte nivele ale

administrației publice

21.291,22

21,291,22

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

21.291,22

21.291,22

420213

Subvenții pentru finanțarea programelor

mullianualc prioritare dc mediu si

gospodărire a apelor

20.777,64

20.777,64

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incol/irca locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

4,00

4,00

420269

Subvenții dc h bugetul dc stat către

bugetele locale necesare susținerii derulării

proiectelor finanțate din fonduri externe

nerambursabile (FEN) post adera re, aferente

perioadei de programare 2014-2020

509,58

509,58

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

3.005,64

3.005,64

480201

Fondul European dc Dezvoltare Rcgionala(FEDR)

118,00

118,00

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

118,00

118,00

480202

Fondul Social Eurcpean(FSE)

2.887,64

2.887,64

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

2.787,64

2.787,64

48020202

Sume primite in contul plăților efectuate

în anii anteriori

100,00

100,00

4990

VENITURI PROPRII

268.405,48

84.497,76

64.538,20

52.399,00

66,970,52

254.208,50

265.090,50

279.815.50

5002

TOTAL CHELTUIELI

343.298,12

170.348,08

90,277,29

51.860,90

30.811,85

309.150,00

321.582,00

337.588,00

01

CHELTUIELI CURENTE

257.518,11

101.369,67

84.326,89

45,910,50

25.911,05

259.479,00

269.435,00

282,833,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL

66.521.95

16.278,55

21.214,15

18.221,60

10.807,65

38,950,40

40.638,40

42.507,40

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

100.672,79

42.533,45

37.905,14

12.327,30

7.906,90

91.196,00

95.726,00

100.466,00

30

TITLUL HI DOBÂNZI

9.437,60

2,604,10

2.324,50

2.270,40

2.238,60

6.661,00

6.995,00

7.344,00

>10

TITLUL IV SUBVENȚII

22.916,00

24,062,00

25.265,00

5!

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

32.006,70

10.942,10

9.586,40

7.509,80

3.968,40

32.685,00

34.319,00

36.034,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

15.541,28

10.641,28

3.510,00

970,00

420,00

2.073,00

2.177,00

2.286,00

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

3.597,94

3.597,94

383,00

402,00

422,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.053,02

8.240,52

6.122,50

4.302,00

388,00

54.552,60

54.553,60

57.423,60

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3 460,23

3.460,23

1.233.00

1.295.00

1 358.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7.226,60

3,071,50

3.664,20

309,40

181,50

8,829.00

9.267.00

9727,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

61.882,79

61,882,79

22.951.00

24.091,00

25.296,00

7!

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

61.882,79

61.882,79

22.951,00

24.091.00

25.296,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24,089,10

7.287,50

5.950,40

5.950,40

4,900,80

26,720.00

28.056,00

29 459,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

24.089,10

7.287,50

5.950,40

5.950,40

4.900,80

26.720,00

28.056,00

29.459,00

84

Plăti efectuate în anii precedent! si

recuperate in anul curent

-191,88

-191,88

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! S! RECUPERATE IN ANUL

-191,88

-191,88

510002

Partea l-a Servicii publice generale

64.953,54

24.714,54

15.285,65

14.373,40

10.579,95

61.560,00

64.638,00

67.864,00

5102

AUTORITATE PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

49.105,54

19.553,54

11.339,00

10.667,30

7.544,80

48.231,00

50.640,00

53.170,00

01

CHELTUIELI CURENTE

25.466,01

9.715,61

6.389,50

5.716,90

3.644,00

23.393,00

24.561,00

25.786,00

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

16.000,00

4.009,00

4.366,00

4.093,00

3.532,00

15,681,00

16.465,00

17.289,00

1001

Cheltuieli salariate în bani

15.370,00

3.921,00

4.004,00

4.003,00

3.442,00

100101

Salarii de baza

13.910,00

3.590,00

3.600,00

3.600,00

3.120,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uni talii

414,00

97,00

115,00

115,00

87,00

100113

Drepturi do delegare

36,00

14,00

11,00

10.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

674,00

120,00

188,00

188,00

178,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

336,00

100,00

90,00

90.00

56,00

1002

Cheltuieli sal aride in natura

272,00

272,00

100206

Vouchcrc da vacanta

272,00

272,00

1003

Contribuții

358,00

88,00

90,00

90,00

90.00

100307

Contribuție asiguratorie pentru munca

358,00

88,00

90,00

90,00

90,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.271,87

2.636,47

1.981,50

1.581,90

72,00

7.294,00

7.657,00

8.038,00

2001

Bunuri si servicii

3.146,27

1,572,87

1.076,50

491,90

5,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.n

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1 =3+4+5+$

2

3

4

5

6

7

S

9

200101

Furnituri de birou

385,00

150,00

185,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

32,00

9,00

9,00

9,00

5,00

200103

încălzii, iluminat si forta motrico

237,00

200,00

37,00

200104

Apa, canal si salubritate

24,00

15,00

9.00

200106

Piese de schimb

185,00

100,00

65,00

20,00

200107

Transport

30,40

21,00

6,50

2,90

200)OS

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

680,00

310,00

310,00

60,00

200100

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

10,00

5,00

5,00

200130

Alte bumri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.562,87

762,87

450.00

350,00

2002

Reparații curente

50,00

30,00

20,110

2005

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

50,00

50,00

200530

Alte obiecte de inventar

50,00

50,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

45,00

25,00

15,00

5,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferați

40,00

20,00

15.00

5,00

200602

Deplasări in străinătate

5.00

5,00

20 U

Carii, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

530,00

230,00

200,00

100,00

2013

Pregătire profesionala

25,00

15,00

10,00

2014

Proiecția muncii

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2030

Alte chclldclî

2.370,60

693,60

645,00

970,00

62,00

203001

Reclama si publicitate

1,410.00

200,00

350,00

860,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

AUc chdtaidi cu bunuri si servicii

528,60

343,60

185,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3,028,14

3.028,14

239,00

251,00

262,00

5802

Programe din Fondul Social European {FSE)

3.028,14

3.028,14

580201

Finanțarea, naționala

442,06

442,06

580202

Finanțarea externa ncrambursabih

2.505,16

2.505,16

580203

Cheltuieli necligibilc

80,92

80,92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

166.00

42,00

42.00

42,00

40,00

179.00

188,00

197,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nctnc adrese

166,00

42,00

42,00

42,00

40,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.850,50

3.850,50

1.407JKI

S.477.00

1.551,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFiNANClARE

3.850,50

3.850,50

1.407,00

1.477,00

1.551,00

7101

Active fixe

3.850,50

3,850,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim,11

Trim,! II

Trim.IV

A

B

13+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

7I010J

Construcli:

705,00

705,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

52,00

52,00

710130

Alte active fixe

3.093,50

3.093,50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19.801,60

6.000,00

4.950,40

4.950,40

3,900,80

23.431,00

24,602,00

25.833,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19.801,60

6,000,00

4.950,40

4.950,40

3.900,80

23.431,00

24,602,00

25.833,00

8102

Rambursări de credite interne

19801,60

6.000,00

4.950,40

4.950,40

3.900,80

810205

Rambursați de credite aferente datoriei

publice interne locale

19.801,60

6.000,00

4.950,40

4.950,40

3.900,80

84

Plăti efectuate in anii precedent: si

recuperate in anul curent

-12,57

-12,57

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE JN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-12,57

-12,57

850!

Pluti efectuate în anii prcccdenli si

recuperate in anul curent

-12,57

-12,57

850101

Pinii efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

do funcționare a bugetului local

-12,57

-12,57

510201

Atitorilali executive si legislative

49.105,54

19.553,54

11.339,90

10.667,30

7,544,80

48.231,00

50.640,00

53,170,00

51020103

Autoritaii executive

49.105,54

19.553,54

11.339,90

10,667,30

7.544,80

48.231,00

50.640,00

53.170,00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.280,40

2.431,90

1.616,25

1.435,70

796,55

6.545,01)

6.874,00

7.215,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.274,07

2.425,57

1.616,25

1.435,70

796,55

6.145,00

6.454,00

6.774,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.058,00

736,50

845,85

757,60

718,05

2.921,00

3,067,00

3.222,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2,927,05

720,00

761,00

742,80

703,25

100101

Salarii de baza

2,747,25

684,00

706,40

696,20

660,65

100113

Drepturi de delegare

4,00

4,00

100117

Indemnizații de hrana

157,80

22,00

46,60

46,60

42,60

100130

Alte drepturi salariate in buni

18,00

10,00

8,00

1002

Cheltuieli sul ari ale in natura

68,15

68,15

100206

Voucherc de vacanta

68,15

68,15

1003

Contribuții

62,80

16,50

16,7D

14,80

14,80

100307

Contribuția asiguraloric pentru munca

62,80

16,50

16.70

14,80

14,80

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.412,07

982,07

241,40

119,10

69.50

1.813.00

1.906.00

1 997,00

200!

Bunuri si servicii

440,17

222,27

124,80

51,60

41.50

200101

Furnituri de birou

49,50

21,50

16.00

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

8,00

4,00

4.00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

121,87

80,97

20.30

10,30

10,30

200104

Apa. canal si salubritate

41,20

20,30

10.30

5,30

5,30

200105

Carburanți si lubrifiant!

20,00

13,00

2,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

10,50

5,50

3,00

2,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lII

Trîm.IV

A

B

1=3+415+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

50,00

19,00

14,00

12,00

5,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

38,50

15,00

9,00

7.00

7,50

200131)

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

100,60

43,00

46,20

6,00

5,40

2002

Reparații curente

35,00

35,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

199,50

187,50

11,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

199,50

187,50

11,50

0,50

2006

Deplasări, detasari, transferuri

14.10

9,00

1.60

3,00

0,50

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

10,50

6,00

1.00

3.00

0,50

200602

Deplasări in străinătate

3,60

3,00

0,60

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1,00

0,50

0.50

2013

Pregătire profesionala

6,00

3.00

2,00

1.00

2014

Proiecția muncii

2,80

2,80

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

708,50

517,50

101,00

62,50

27,50

2O3OOJ

Reclama si publicitate

2,50

2,50

203002

Protocol si reprezentare

1,50

1,50

203003

Prime de asigurare non-viala

3.00

1,00

2,00

203004

Chirii

4,50

2,50

1,00

0,50

0,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

697,00

510,00

100,00

60,00

27,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1.371,00

1.439,00

1.511,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.650,00

580,00

520,01)

550,00

5501

A. Transferuri interne

1.650,00

580,00

520,00

550,00

55OI1K

Alte transferuri curente interne

1650,00

580,00

520,00

550,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE A FERENTE

FINANCIAR 2014-2020

118.00

118,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118.00

118,00

580!01

Finanțarea naționala

17,70

17,70

580102

Finanțarea externa ncrambursabila

100,30

100,30

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.HI

Trim.JV

A

B

13+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

40,00

42,00

44,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadralc

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

23,24

23,24

400.00

420,00

441,011

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

23,24

23,24

400,00

420,00

441,00

7101

Aclivc fixe

23,24

23,24

710103

Mobilier, aparatura birotica si alto aclivc corporale

12,00

12,00

710130

Alte aclivc fixe

11,24

11,24

84

Plăti efectuate in anii prccedcnli si recuperate in anul curent

-16,91

-16,91

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANI!

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-!6,9!

-16,91

8501

Ptati efectuate in anii prccedcnli si

recuperate in anul curent

-16,91

•!6,9t

850101

Plăti efectuate in anii prccedcnli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-10,67

-10,67

850102

Plăti efectuate in anii prccedcnli si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local

•6,24

•6,24

540210

Servicii publice comunitari de

evidenta a persoanelor

2.994,00

981,00

773,75

659,00

580,25

3.118,00

3.276,00

3.440,00

540250

Alte servicii publice generale

3.286,40

1.450,90

842,50

776.70

216,30

3.427,00

3.598,00

3.775,00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.567,60

2.729,10

2.329,50

2.270,40

2.238.G0

6.784,00

7.124,00

7.479,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.567,60

2.729,10

2.329,50

2.270,40

2.238.G0

6.784,00

7.124,00

7 479,00

20

TITLUL II BUNURI SJ SERVICII

130,00

125,00

5,00

123,00

! 29,00

135,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

130,00

125,00

5,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

60,00

60,00

202402

Comisioane si alic costuri aferente

împrumuturilor interne

70.00

65,00

5hO0

30

TITLUL III DOBANZ!

9.437,60

2.604,10

2 324.50

2.270,40

2.238.60

6.661,00

6.995,00

7.344,00

300!

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9.079,00

2.504,10

2.304,50

2.270.40

2,000,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9.079,00

2.504,10

2.304,50

2.270,40

2.000,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

358,60

100,00

20,00

238,60

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.II!

Trim.1V

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

358,60

100,00

20,00

238,60

600002

Partea II-a Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

13.528,60

3.555,20

3.788,tIO

3.378,00

2,807,40

14.298,00

15.012,00

15.760,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL?

13.528,60

3.555,20

3.788,00

3.378,00

2.807,40

14.298,00

15.012,00

15.760,00

01

CHELTUIELI CURENTE

13.521,60

3.548,20

3.788,00

3.378,00

2.807,40

14.262,00

14.974,00

15.721,00

10

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

261,00

67,00

72,00

66,00

56,00

243,00

254,00

267,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

249,00

65,00

64,00

64,00

56,00

100101

Salarii de baza

225,00

59,00

58,00

58,00

50,00

100)17

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

4,00

4,00

4,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

6,00

6,01)

100206

Vouchcrc de vacanta

6,00

6.00

1003

Contribuții

6,00

2,00

2,00

2,00

100307

Contribuita asigura tone pentru muma

6,00

2,00

2.00

2,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

257,00

118,30

70,10

53.(0

15,50

247,00

260.00

271,00

2001

Bunuri si servicii

82,00

51,00

18,00

7,00

6,00

200101

Furnituri de birou

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

2,00

1,00

1,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrice

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, conul si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

200105

Carburanți si Lubrifiant!

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intre tinere si funcționare

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

2002

Reparații curente

10,00

5,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,90

0,60

0,10

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,40

0,10

0,10

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10,20

S,20

1,00

1,00

200530

A Ițe cbiccie de invcniar

10.20

8.20

1.00

1,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasarî, transferări

1,00

1,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

lT00

2014

Protcclia muncii

2.00

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

149,40

50,00

45,00

45,00

9,40

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

149,40

50,00

45,00

45,00

9,40

Coti

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.000,00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2.735,00

13.768,01)

14.456,00

15.179,00

5101

Transferuri curente

13.000,00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2.735,00

51010!

Transferuri către inslîlutiilc publice

13.000,00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2.735,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,60

0,90

OJJD

0,90

0,90

4,00

4,00

4,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

3,60

0,90

0,00

0,90

0,90

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7,00

7,00

36,00

38,00

39,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7,00

7,00

36,00

38,00

39,00

7101

Active fixe

7,00

7,00

710101

Construcții

6,00

6,00

710131)

Alte ac lire fixe

1,00

1,00

610203

Ordine publica

13 000.00

3.362,00

3645,00

3.258.00

2.735,00

13.768,00

14.456.00

15 179.00

61020304

Politie locala

13.000,00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2.735,00

13.768,00

14.456,00

15.179.00

610205

Protecție civila si proiecția contra

incendiilor (protecție civila

non militare)

528.60

193,20

143,00

120.00

72,40

530.no

556,00

581,00

650002

Partea 111-a Cheltuieli social-culturale

142.530,12

65.134,28

44.634,44

23.252,50

9.508,90

143.917,00

148.086.00

155.425,00

6502

INVATAMANT

34.120,85

13,410,31

15.456,44

2,740,95

2.513,15

33.984,00

35.682,00

37.467,00

01

CHELTUIELI CURENTE

29.499,50

8.788,96

15.456,44

2.740,95

2,513,15

29.619,00

31.104,00

32.660,00

20

TITLUL 11 BUNURI St SERVICII

23.294,39

7.913,55

11.408,24

1.979,45

1.993,15

23.827,0(1

25.022,00

26.273,00

2001

Bunuri si servicii

13.930,99

6.958,86

4,477,44

1.174,75

1.3)9,94

200101

Furnituri de birou

82,75

5,85

47,30

19,00

10,60

200102

Materiale pentru curățenie

280,50

10,00

138,10

81,40

51,00

200103

Încălzit, iluminat ai forța metrica

10.588,80

6.124,10

3.056,60

525,00

883,10

200104

Apa, canal si salubritate

1.166,25

349,31

455,54

192,80

168,60

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

96,70

16,20

43,20

17,40

19,90

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

350,30

98,20

126,00

76,35

48,85

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

182,89

45,89

65,00

45,60

25,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intre tinere si funcționare

LI 82,00

309,31

543.10

217,20

112,39

2002

Reparații curente

3691,85

98,85

3.533,70

49,30

10,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

1,00

1,00

200401

Medicamente

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.686,00

78,60

2.481,00

67,30

59,10

200501

Uniforme si echipament

9,50

6,00

2,50

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

2.676,50

78,60

2.475,00

64,80

58,10

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.III

Trim.1V

A

B

1 “3+4+54-6

2

3

4

5

6

7

8

9

2006

Deplasări, detasari, transferări

18,90

4,70

7,00

3,60

3,60

200601

Deplasări interne, delăsări, transferau

18,90

4,70

7,00

3,60

3,60

2009

Materiale de laborator

3,40

2,00

1,00

0,40

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

5.00

1,00

2,50

1,50

2013

Pregătite profesionala

91,G0

75,00

11,50

5,10

2014

Proiecția muncii

10,70

9,70

1,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.834,55

769,04

807,20

667,80

590,51

2030

Alte cheltuieli

20,40

1,50

12,70

3,20

3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20,40

1,50

12,70

3,20

3,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.698,22

451,22

407,00

420,00

420,00

2,073,00

2.177,00

2.286,00

5501

A. Transferuri interne

1.698,22

451,22

407,00

420,00

420,00

550118

Alte transferuri curente interne

16,22

16,22

550163

Finanțarea invatamautului particular sau

confesional acreditat

1.682,00

435,00

407,00

420,00

420,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1,085,50

30,00

653,50

302,00

100,00

18,00

19,00

20,00

5702

Ajutoare sociale

1.085,50

30,00

653,50

302,00

100,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

1,072,00

30,00

640,00

302,00

100,00

570203

Tichetc de tresa si lichele sociale

pentru grădiniță

13,50

13,50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

314,09

314,09

134,00

141,00

148,00

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

314,09

314,09

580201

Finanțarea naționala

170,41

170,41

580202

Finanțarea externa nerambursabila

143,68

143,68

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.107,30

80,10

2.987,70

39,50

3.567,00

3.745,00

3.933,00

590]

Burse

3.008,00

66,90

2.920,10

21,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

99,30

13,20

67,60

18,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.637,57

4,637,57

4.365,00

4.578.00

4 807,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4637,57

4.637,57

4.365,00

4,578,00

4 807,00

710!

Aciîvc fixe

4.637,57

4.637,57

710101

Construcții

3.342,00

3.342,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alic

active corporale

350,00

350,00

710130

Alte active fixe

945,57

945,57

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.il

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

84

Ploii cfcclualc in anii prccedcnli si

recuperate in anul curent

-16,22

-16,22

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-16,22

-16,22

8501

Pbti efectuate in anii prccedcnti si

recuperate iu anul curent

-16,22

-16,22

850101

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-16,22

-16,22

650203

Invatamant preșcolar si primar

11.004,32

4.253,69

4.851,85

999,00

899,78

12.758,00

13.396,00

14.065,00

65020301

Invatamant preșcolar

4.901,36

2.469,51

!.327,‘)5

595,90

508,00

6.502,00

6.827,00

7.168,00

65020302

Invatamant primar

6.102,96

1.784,18

3.523,90

403,10

391,78

6.256,00

6.569,00

6.897,00

650204

Invatamant secundar

22.928,33

9.117,92

10542,89

1.710,45

1.557,07

21.024,00

22.074,00

23 179,00

65020401

Invatamant secundar inferior

5 923,90

1.473,25

3.926,40

350,80

173,45

4.477,00

4.701,00

4936.00

65020402

Invatamant secundar superior

16 338,53

7.493,57

6.297,24

1.243,25

1.304,47

15.725,00

16.510,00

17 337,00

65020403

Invatamant profesional

665,90

151,10

319,25

116,40

79,15

822,00

863,00

906,00

650205

Invatamant postii ceai

174,70

38,70

48,20

31,50

56,30

130,00

137,00

144,00

650250

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

13,50

13,50

72,(10

75,00

79,00

6602

SANATATE

15,453,13

11,830,23

2.258,50

1.225,90

138,50

17.291,00

18.156,00

19.063,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.549,70

3.926,80

2.258.50

1.225,90

138,50

7,553,00

7,931,00

8.327,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.549,70

3.926,80

2.258,50

1.225,90

138,50

7.553,00

7.931,00

8.327,00

5101

Transferuri curente

6.090,00

2.467,10

2.258,50

1.225,90

138,50

510103

Acțiuni de sanatatc

6.090,00

2.467,10

2.258,50

1.225,90

138,50

5102

Transferuri de capital

1.459.70

1.459,70

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor Ia spitale

1.459,70

1.459,70

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.903,43

7.903,43

9.738,00

10.225,00

10.736,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7.903,43

7.903,43

9.738,00

10.225,00

10.736,00

7101

Active fixe

7.903,43

7.903,43

71010!

Construcții

7.902,43

7.902,43

710130

Alte active fixe

1,00

1,00

660206

Servicii medicale in unilali sanitare

cu palori

15.453,13

11.830,23

2.258,50

1.225,90

138,50

17.291,00

18.156,00

[9.063,00

66020601

Spitale generale

15.453,13

11.830,23

2.258,50

1,225.90

138,50

17.291,00

18.156,00

19.063,00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

34.496,64

21.016,34

6.891,90

4.561,65

2.026,75

32.124,00

33.730,00

35.418,00

01

CHELTUIELI CURENTE

28.466,91

14.986,61

6.891,'tO

4.561,65

2.026,75

29.869,00

31.363,00

32.932,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.930,00

1.000,00

1.156,00

1.016,00

758,00

3.771,00

3.960,00

4.158,00

1001

Cheltuieli sal aii ale in bani

3,712,00

980,00

991,00

991,00

750,00

Data: 06/05/2019 Tk:         pag: 13  - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trim.ll 1

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100101

Salari: de baza

3.231,00

852,00

845,00

845,00

689,00

100106

Alto sporuri

8,00

5,00

1,00

1,00

1,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

330,00

90,00

95,00

95,00

50,00

100130

Alte drepturi salarialc in bani

142,00

32,00

50,00

50,00

10,00

1002

Cheltuieli salariate in nalura

140,00

140,00

100206

Voucherc de vacanta

140.00

140,00

1003

Contribuții

78,00

20,00

25,00

25,00

8,00

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

78,00

20,00

25,00

25,00

8,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.334,31

7.666,31

2.026,00

492,75

149,25

9.180,00

9.639,00

10.123,00

2001

Bunuri si servicii

7.061,10

5.760,10

847,00

311,00

143,00

200101

Furnituri dc birou

10,00

5,00

5.00

200102

Materiale pentru curățenie

88,00

40,00

25.00

13,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

1.284,00

753,00

396,110

120,00

15,00

Apa, canal si salubritate

525,10

140,10

152,110

142,00

91,00

200105

Carburanți si lubrifiant:

109,00

84,00

15.00

5.00

5,00

200106

Piese de schimb

73,00

23,00

45,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

16,00

10,00

2,H0

2,00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrelinerc si funcționare

4.956,00

4.705,00

207,110

24,00

20,00

2002

Reparații curente

850,61

300,61

550,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

101,60

101,60

200401

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,60

200403

Reactivi

5,00

5,00

200404

Dezinfectanli

95,00

95,00

2005

Bunuri dc natura obiectelor dc inventar

259,25

191,00

56,00

6,00

6,25

200530

Alte obiecte dc inventar

259,25

191,00

56,00

6,00

6,25

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

20060)

Deplasări interne, detasari, transferuri

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

50,00

10,00

40.00

2014

Proiecția muncii

25,00

21,00

3.00

1,00

2030

Alte cheltuieli

1 985,75

1.281,00

530,00

174,75

203003

Prime dc asigurare non-viala

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.984,75

1.280,00

530,00

174,75

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11.457,00

3.653,30

3.682,'>0

3.025,90

1,094,90

11.364,00

H.932.00

12.528,00

5101

Transferuri curente

11.457,00

3.653,30

3.682,90

3.025,90

1.094,90

5)0101

Transferuri către instituirile publice

11.457,00

3.653,30

3.682,90

3.025,90

1,094,90

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trîm.II

Trim.ll!

Trim.1V

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

90,00

90,00

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

90,00

90,00

560103

Cheltuieli nccligi bile

90,00

90,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

860,00

903,00

948,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.655,60

2.577,00

27,00

27,00

24,60

4.694,00

4.929,00

5.175,00

5911

Asociații si Fundații

2.050,00

2.050,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neîncadra.c

105,60

27,00

27,00

27,00

24,60

70

CHELTUEL1 DE CAPITAL

6038,34

6.038,34

2.255,00

2.367,00

2486,00

71

TITLUL XHt ACTIVE NEFINANCIARE

6.038,34

6.038,34

2.255,00

2.367,00

2.486.00

7101

Active fixe

6.038,34

6.038.34

710101

Construcții

3.793,34

3.793,34

710)03

Mobilier, aparatura birotica $1 alte

active corporale

G,00

6,00

710130

Alte act isc fixe

2.239,00

2.239,00

84

Plăti cfccUtalc in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-8,61

■8,61

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANI!

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-8,6)

■8,61

8501

Pluti efectuare in anii precedent! si

recuperare in anul curent

-8,6!

■8,61

850101

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de Funcționare a bugetului local

-8,61

■8,61

670203

Servicii culturale

6.301,60

2.097,60

1.816,00

1.452,00

936,00

6.636,00

6.968,00

7.316,00

67020304

Instituiri publice de spectacole si

concerte

5 867,00

!. 788.00

1.738,00

!.425.00

916,00

5.777,00

6.066,00

6369.00

67020330

Alic scrv-cii culturale

434,60

309,60

78,00

27,00

20,00

859,00

902,00

947,00

670205

Servicii recreative si sportive

26.795,04

17,918,74

4.675,90

3,109,65

1.090,75

24.043,00

25.246.00

26 510,00

6702050!

Sport

6.590,00

2.865,30

1.944,90

1,600,90

178,90

4.288,00

4.502,00

4.727,00

67020502

Tinerel

550,00

550,00

1.(63,00

t.222.00

1.285,00

67020503

Întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

19.655,04

14.503,44

2.731.00

1.508,75

911,85

18.592,00

19.522,00

20.498.00

670206

Servicii religioase

500,00

500,00

667,00

700,00

735,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34'44’5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

67025(1

Alic servicii in domcnilc culturii.

rcerccri si religiei

900,00

500,00

400,00

778,00

816,00

857,00

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

58.459,50

18.877,40

20.027,60

14,724,00

4.830,50

60.518,00

60.518,00

63.477,00

01

CHELTUIELI CURENTE

57.987,65

18.405,55

20.027.60

14.724,00

4.830,50

60.518,00

60.518,00

63.477,00

10

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

31.166,95

7,415,95

11,101,50

9.126,00

3.523,50

5.138,40

5.138,40

5.228,40

1001

Cheltuieli salariate in bani

29.387,45

7.237,95

9.847,00

8.933,00

3.369,50

100101

Salarii de baza

25.788,80

6.460,95

8.773,00

7.905,00

2.649,85

100105

Sporuri pentru condiții de munca

450,00

118,00

120,00

112,00

100,00

100106

Alte sporuri

72,00

15,00

23,00

17,00

17,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

2.791,65

509,00

851,00

849,00

582,65

100130

Alte drepturi sal ari ale in bani

284,00

134,00

80,00

50,00

20,00

1002

Cheltuieli sal an ale in natura

I 070,50

1 045.50

25,00

100206

Vouchere de vacanta

1 070,50

1.045,50

25,00

1003

Contribuții

709,00

178,00

209,00

168,00

154,00

100307

Contribuția asigurători o pentru munca

709,00

178,00

209,00

168,00

154,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.810,00

2.442,50

2.924,50

1.471,00

972.00

7B0.00

780.00

780.00

2001

Bunuri si servicii

1.795,04

614,80

821,24

222,00

137,00

2(10101

Furnituri de birou

86,24

5,00

44,24

31,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

41,50

21,50

13,00

7,00

200103

Încălzit, iluminat si Torta motrica

769,50

333,50

335,1)0

49,00

52,00

200104

Apa, canal si salubritate

233,00

105,00

115,00

7,00

6,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

14,00

11,00

2,00

1,00

200106

Piese de schimb

4,50

4,50

200107

Transport

25,00

7,00

8,1)0

7,00

3,00

200108

Posta, telecomunicații radiot tvt

interne L

358,80

1 (5,80

181,1)0

41,00

21,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funclional

44,50

10,50

14,110

10,00

10,00

200130

Alic bunuri si servicii pentru

întreținere $i funcționare

218,00

38,00

87,00

62,00

31,00

2002

Reparații curente

70,00

31,00

21,00

18,00

2003

Hrana

512,56

109,00

157,56

106,00

140,00

20030)

Hrana pentru oameni

512,56

109,00

157,56

106,00

140,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

18,00

10,00

4,00

4.00

20040l

Medicamente

4,00

2,00

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

1.00

1,00

200404

Dezinfectant)

13,00

7,00

3,00

3,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68,50

42,50

11,00

15,00

200501

Uniforme si echipament

1,50

1,50

Coil

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim,! 11

Trim,IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2HO53O

Alic obiecte de inventar

67,09

41,110

11,00

15,00

2000

Deplasări, delăsări, transferări

7,79

1,70

4JJ0

2,00

200001

Deplasări interne, delăsări, transferare

7,70

1,70

4,110

2,00

2011

Câni, publicații si materiale

documentare

2,00

1,00

1,00

2012

Consultanta si expertiza

6.00

3,00

3,00

2013

Pregătire profesionala

10,00

7,00

2,00

1,00

2014

Protecția muncii

11,00

1,00

10,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in hazn

unor convenții sau contracte de asociere

5.257,00

1.700,00

l.800.00

1.100.00

657,00

2030

Alte cheltuieli

52.20

15,00

37,20

203003

Prime de asigurare non-viata

2.00

2.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

50,20

Î5.00

35,20

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

40,08

40.08

5501

A.Transferuri interne

40.08

40,08

550118

Alic transferuri curente interne

40,08

40,08

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

17.967,52

8.210,52

5.469,00

4.000,00

288,00

54.534,60

54.534,60

57.403,60

5702

Ajutoare sociale

17.967,52

8.210,52

5.469,110

4,000,00

288,00

57020!

Ajutoare sociale in numerar

15.467,40

5.710,40

5.469,00

4,000,00

288,00

570204

Tichcte cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

2.500,12

2.500,12

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.003,10

296,50

532,60

127,00

47,00

65,00

65,00

65,00

59! 1

Asociații si fundații

500,00

130,00

370,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nciu cadrate

503,10

166,50

162,60

127,00

47,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

542,00

542,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

542,00

542,00

7101

Active fixe

542,00

542,00

710101

Construcții

310,00

310.00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

6.00

6,00

710130

Alte active fixe

226.00

226,00

84

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-70,15

-70.15

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI S! RECUPERATE IN ANUL

-70,15

-70,15

850!

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-70,15

-70,15

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim. III

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

85IJ101

Pinii efectuate in anii prcccdcnli si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-711,15

-70,15

G8O2O4

Asistenta acordata persoanelor in va ista

5.615,00

1.748,00

1.835,00

1,473,00

559,00

5.983,40

5.983,40

6.073,40

680205

Asistenta sociala in coz de boli si

invalidități

29.264,00

7,123,00

10.422,50

9.230,00

2.488,50

54.534,60

54.534,60

57.403,60

68020502

Asistenta sociala in cazdc invaliditate

29.264,00

7,123,00

10.422,50

9.230,00

2.488,50

54.534,60

54.534,60

57.403,60

68021)

Cresc

5.750,10

1.449,50

1.905,60

1.422,00

973,00

6802)5

Prevenirea excluderii sociale

2.584,40

2.510,40

50,110

24,00

6802)501

Ajutor social

2.584,40

2.510,40

50,H0

24,00

6X0250

Alic cheltuieli in domeniul asigurări lor

si asistentei sociale

15.246,00

6.046,50

5.814,50

2.599,00

786,00

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

15,246,00

6.046,50

5.814,50

2.599,00

786,00

700002

Partea tV*a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

74.771,70

48.295,50

17.601,10

5,688,00

3.187,10

50.803.00

53.345,00

56.0)2.00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

13.109,50

5.842,80

4.225.+0

2.016,50

1.024,60

14.654,00

15.388,00

16.157,00

01

CHELTUIELI CURENTE

11.885,72

4.619,02

4.2253.0

2.016,50

1.024,60

11.981,00

12.582,00

13.210.00

[0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.642,00

925,10

1.096,30

976,00

644,60

3.133,00

3.290,00

3.454,00

[001

Cheltuieli salarialc in bani

3.458,70

905,10

968,00

951,00

634,60

!0010t

Salarii de baza

3.102,60

820,00

871,00

855,00

556,60

100113

Drepturi de delegare

4,10

3,10

1.110

1001)7

Indemnizații de hrana

252,00

50,00

68,00

68,00

66,00

100130

Alte drepturi salarialc in bani

100,00

32,00

28,H0

28,00

12,00

!002

Cheltuieli salarialc in natura

103,30

103,30

100206

Vouchcre de vacanta

103,30

103,30

1003

Contribuții

80,00

20,00

25,00

25,00

10,00

100307

Contribuția asiguralorie pentru munca

80,00

20,00

25,00

25,00

10,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICE

8.181,72

3.676,92

3.113,30

1.025,50

366,00

8.781,00

9222,00

9.682,00

2001

Bunuri si servicii

4.919,72

2.620,92

1.728,30

537,50

33,00

20010)

Furnituri de birou

36,00

12,00

24,1)0

200)02

Materiale pentru curățenie

20,00

9,50

8.50

2,00

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

3.780,37

1.980,37

1.415,00

385,00

200104

Apa* canal si salubri talc

253,00

95,00

85,00

70,00

3,00

200106

Piese de schimb

40,20

34,20

6,00

200107

Transport

9,50

4,00

4,50

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

52,50

7,50

3,50

1,50

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter lunci ionat

6,50

6,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.il

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=34-44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intre tine re si funcționare

761,65

471,85

181,80

78,00

30,00

2(MJ2

Reparații curente

1.202,00

432,00

390,00

200,00

180,00

200-1

Medicamente si materiale sanitare

5,50

5,50

200401

Medicamente

1,50

1,50

200402

Materiale sanitare

4,00

4,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80,50

24,50

45,00

11,00

200530

Alte obiecte de inventar

80,50

24,50

45,00

11,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

2,20

1,20

1.00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferuri

2,20

1,20

1,00

2012

Consultanta si expertiza

51,00

51,00

2013

Pregătire profesionala

0,70

0,70

2014

Proiecția muncii

12,10

8,10

4,00

2030

Alic cheltuieli

1.908,00

533,00

945,00

277,00

153,00

203001

Reclama si publicitate

5,00

1,00

4,00

203003

Prime de asigurare non-viala

121,50

120,50

l.HO

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1,781,50

411,50

940,00

277,00

153,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

62,00

17,00

16.00

15,00

14,00

67,00

70,00

74,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

62,00

17,00

16,00

15,00

14,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.277,47

1.277,47

2.673,00

2.806,00

2.947,00

7!

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.277,47

1.277,47

2.673,00

2.806,00

2.947,00

7101

Active fixe

1.277,47

1.277,47

710101

Construcții

452,47

452,47

710130

Alte active ftxc

825,00

825,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-53,69

-53,69

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-53,69

-53,69

850!

Plăti efectuate în anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent

-53,69

-53,69

850101

PI aii cfcctuaie in anii prcccdcnli sî rccupcraic in anul curcni in secțiunea dc funcționare a bugetului local

-51,22

-51,22

850102

Plăti efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului Local

-2,47

-2.47

700203

Locuințe

2.342.00

986.60

657,50

446,00

251,90

3.177,00

3.335,00

3,502,00

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

2.342,00

986,60

657,50

446,00

251,90

3,177,(10

3.335.00

3.502,00

700206

Iluminat public si electrificări

4.692,00

2.581,00

1.420,00

511,00

180,00

5.921,00

5.218,00

5.478,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

7

8

9

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

6.075,50

2.275,20

2.148,10

1.059,50

592,70

5.556,00

6.835,00

7.177,00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

61,662,20

42.452,70

13.375,50

3.671,50

2.162,50

36.149,00

37.957,00

39.855,00

0!

CHELTUIELI CURENTE

37.327,98

18.118,48

13.375,50

3.671,50

2.162,50

30.783,00

32.323,00

33.940,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

7.780,00

1.825,00

2.399,110

2.025,00

1.531,00

6.721,00

7.057,00

7.411,00

1001

Cheltuieli sal ari ale in bani

7.293,00

1.785,00

2.042,110

1.980,00

1.486,00

10010]

Salarii de baza

6.293,00

1.570,00

1.735,00

1.735,00

1.253,00

100106

Alte sporuri

70,00

34,00

24,00

12,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

789,00

150,00

233,00

203,00

203,00

100130

Alte drepturi salariate în bani

140,00

30,00

50,00

30,00

30,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

302,00

302,00

100206

Vouchcre de vacanta

302,00

302,00

1003

Contribuții

185,00

40.00

55,00

45,00

45,00

100307

Contribuția asigttralorie pentru munca

185,00

40.00

55,00

45,00

45,00

20

TITLUL IE BUNURI SI SERVICII

19.702,50

9.157.00

8.351,50

1.604,50

589,50

22.833,00

23,976.00

25,175,00

2001

Bunuri si servicii

17.199,50

8.034,50

7.176,00

1.487.00

502,00

200)01

Furnituri de birou

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

30,00

10,00

10,00

5,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța molrica

500,00

445,00

20,00

10,00

25,00

200104

Apa, canal si salubritate

1.570,00

1.550,00

5,00

10,00

5,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.260,00

360,00

300,00

300,00

300,00

200106

Piese de schimb

60,00

10,00

15,00

15,00

20,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

580,00

145,00

145,00

145,00

145,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intre tinere si funcționare

13.186,50

5.512,50

6.674,00

1.000,00

2002

Reparații Curente

1.255,00

580,00

650,00

20,00

5,00

2003

Hrana

21,00

21,00

200302

Hrana pentru animale

21,00

21,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

35,00

35,00

200401

Medicamente

(5,00

15,00

200402

Materiale sanitare

20,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

420,00

114,00

306,00

200530

Alte obiecte de inventar

420,00

114,00

306,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

2,00

18,00

2014

Protecția muncii

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

732,00

365,50

196,50

92,50

77,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

dîn care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lII

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

203003

Prime de asigurare non-viala

70,00

25,00

10,00

25,00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

662,00

340,50

186,50

67,50

67,50

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1.039,00

1.091,00

1.145,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9.677,48

7,094,48

2.583,60

5501

A. Transferuri interne

9.677,48

7,094,48

2.583,00

550112

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

2.794,48

2.794,48

550118

Alte transferuri curente interne

6.883,00

4.300,00

2.583,110

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168,00

42,00

42,00

42,00

42,00

190,00

199,00

209,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincudraie

168,00

42,00

42.00

42,00

42,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

24.059,22

24.059.22

2.077,00

2.180,00

2.289,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

24 059,22

24.059,22

2.077,00

2.180,00

2.289,00

7101

Active fixe

24.059.22

24.059,22

710101

Construcții

22.914,51

22.914,51

710130

Alte active fixe

1.144,71

1.144,71

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

287.50

287,50

3.289,00

3.454,00

3.626.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

287,50

287,50

3.289,00

3.454,00

3.626.00

8101

Rambursări de credite externe

287,50

287,50

810105

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

287,50

287,50

84

Plat! efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent

-12,50

-12,50

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-12,50

-12,50

8501

Plat: efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent

-12,50

-12,50

850101

Plăti efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcliouare a bugetului local

-12,50

-12,50

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

33.720,50

14.561,00

13.325,50

3.671,50

2.162,50

20.294,00

21.309,00

22.375,00

74020501

Salubritate

15.640,00

5.018,50

4.787.50

3.671.50

2.162,50

13.952,00

14.650,00

15.383.00

74020502

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

18.080,50

9.542,50

8538,00

6.342.00

6.659,00

6 992.00

740205

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

27 941,70

27.891,70

50,00

15.855,00

16.648,00

17.480,00

«00002

Partea V-a Acțiuni economice

47.514,16

28.648,56

8.968,10

5.169.00

4.728,50

38.572,00

40.501,00

42.527,00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

13.568,49

9.398,29

2.170,20

1.000.00

1.000,00

20.506.00

21.532,00

22.609,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.153,64

5.983,44

1.170.20

20.506,00

21.532,00

22.609,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.170,20

1.170,20

2030

Alte cheltuieli

1.170,20

1.170,20

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trint.lII

Trim.IV

A

B

] =3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

S

9

2O3O3O

Alle cheltuieli eu bunuri si servicii

1.170,20

1.170,20

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.506,00

21.532,00

22.609,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.475,50

2.475,50

5501

A. Transferuri interne

2.475,50

2.475,50

5501J2

Investiții ale agoniilor economiei cu

capital de stat

2.475,50

2.475,50

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

3.507,94

3.507,94

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

3.507,94

3.507,94

560303

Cheltuieli nceligibik

3.507,94

3.507,94

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.414.85

2.414,85

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.4)4.85

2.414,85

7101

Active fixe

2414,85

2.414,85

710101

Construcții

2.400,00

2.400,00

710130

Alte active fixe

14,85

14,85

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000,00

1.000.00

t.000,tIO

1.000,00

1.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1,000,00

1.000,00

8102

Rambursări de credite interne

4,000,00

î.ooojm

1.000.00

1.000,00

1.000,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

4.000,00

1,000,00

1.000,00

1.000,00

1,000,00

810206

Energie termica

4.000,00

1,000,00

1.000,00

1.000.00

1,000,00

20.506,00

21.532,00

22.609,00

810250

Alte cheltuieli privind combustibili si

energia

9.568,49

8.398,29

1.170,20

8402

TRANSPORTURI

33.945,67

19.250,27

6.797,90

4.169,00

3.728,50

18.066,00

18.969,00

19.918,00

01

CHELTUIELI CURENTE

22.817,73

8.122,33

6,797,90

4.169,00

3.728,50

18.066,00

18.969,00

19.918,00

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

684,00

300,00

177,50

162,00

44,50

1.342,00

1.407,00

1.478,00

1001

Cheltuieli salarialc in bani

652,50

295,00

159,00

158,00

40,50

100101

Salarii de baza

572,50

272,00

138,00

138,00

24,50

100106

Alte sporuri

11,00

4,00

3,00

3,00

1,00

100113

Drepturi de delegare

13,00

5,00

4,00

3,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

39,00

10,00

9,00

10,00

10,00

100130

Alte drepturi salarialc in bani

17,00

4,00

5,U0

4,00

4,00

[002

Cheltuieli salarialc in natura

14,50

14,50

100206

Vouchere de vacanta

14,50

14,50

1003

Contribuții

17,00

5,00

4,1)0

4,00

4,00

100307

Contribuția asiguratork pentru munca

17,00

5,00

4,U0

4,00

4,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

22.108,73

7,815,33

6.613,40

4.000,00

3.680,00

16.318.00

17.135,00

17.992,00

2001

Bunuri si servicii

1.133,40

941,00

192,-10

200101

Furnituri de birou

2,00

1,00

l,ltO

Data; 06/05Z2019       Tît:          pag: 22 -mii Ici-

Coti

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lII

Trim.1V

A

B

1--3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200102

Materiale pentru curățenie

0,50

0,50

200103

Încălzit, iluminai si Torta molrica

80,00

40,00

40,00

200104

Apa, canal si salubritate

6,40

5,00

1,40

200105

Carburanți si JubriGanU

357,50

357,50

200106

Piese de schimb

6,00

6,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

1,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

250,00

200,00

50,tIO

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

430,00

330,00

100,00

2002

Reparații curente

20.850,00

6.750.00

6.420,n0

4.000,00

3.680,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0.10

0,10

200401

Medicamente

0.10

0.10

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

20060)

Deplasări interne, detașări, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

11,00

10,00

1.00

2030

Alte eltclluicli

112,23

112,23

203003

Prime de asigurare non-vialu

28,00

28,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

84,23

84,23

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

383,00

402,00

422,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25,00

7,00

7,1)0

7,00

4,00

23,00

25,00

26,00

5940

Sume aferente persoanelor eu handicap

neincadralc

25,00

7,00

7,00

7,00

4,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.129,17

11.129,17

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

11.129,17

11.129,17

7101

Aclivc fixe

11.129,17

11.129,17

710101

Construcții

8.787,93

8.787,93

7)0130

Alte active fixe

2.341,24

2,341,24

84

Pinii efectuate >n anii prcccdcnli si

recuperate în anul curent

-1,23

-1,23

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-1,23

-1,23

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-1,23

-1,23

850101

Plăti efectuata in anii prcccdcnli sî recupcrale in and curctil în secțiunea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

840203

dc funclionnrc a bugetului local

Transport rutier

•1.23

32.129,17

-1,23

18.029,17

6.420,1*0

4.00U,00

3.68U,00

15.130.00

15.886,00

16.681,00

84020303

Străzi

32.129,17

18.029,17

6.420,110

4.0UU,00

3.680.00

15,130,00

15.886,00

16.681,00

840250

Alic cheltuieli in domeniul transporturilor

1.816.50

1.221,10

377.00

169,00

48,50

2.936,00

3.083,00

3.237,00

9902

EXCEDENTOEF1C1T

EXCEDENT/DEF1C1T

-33.192,28

■42.512,46

-24.435.69

1.567,10

37.186,17


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ÎNTOCMIT

A.TUR.CUROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA 1A1

LA HOTĂRÂREA NR. 158 DIN 03.05.2019


Data : 06/05/2019 Tit:pag; 1 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1-34-4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

266.316,19

79.045,97

65.842,20

53.428,00

68.000,02

000202

I. VENITURI CURENTE

266.312,19

79.041,97

65.842,20

53.428,00

68,000,02

000302

A. VENITURI FISCALE

220.570,99

78.469,76

50,065,00

42.828,00

49.208,23

000402

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

130.118,75

32.558,86

32.634,00

32,484,00

32,441,89

030002

Al .2 Impozit pe venit, profit si câștiguri

din capital de la persoane fizice

130.118,75

32.558,86

32.634,00

32.484,00

32.441,89

0302

IMPOZIT PE VENIT

1.203,75

329,86

405,00

255,00

213,89

030218

Impozitul pe veniturile d:n transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

1.203,75

329,86

405,00

255,00

213,89

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

128.915,00

32.229,00

32.229,00

32.229,00

32.228,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

128.915,00

32.229,00

32,229,00

32.229,00

32.228,00

070002

A3 Impozite sî taxe pe proprietate

55.949,34

24.360,50

11.548,00

6.937,00

13.103,84

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

55.949,34

24.360,50

11.548.00

6.937,00

13.103,84

070201

Impozit si taxa pe clădiri

43,799,34

19.807,50

7.750,00

5.167,00

11.074,84

070202

Impozit si taxa pe teren

7.529,00

3.227,00

2.251,00

886,00

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2,396,00

689,00

804,00

459,00

444,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

2.225,00

637,00

743,00

425,00

420,00

100002

A4 Impozite sî taxe pe bunuri si servicii

33,652,90

20.700,40

5,883,00

3.407,00

3.662,50

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

17,403,50

14.041,00

1.304,00

1.029,00

1.029,50

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

15.721,50

13.606,00

897,00

609,00

609,50

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1.682,00

435,00

407,00

420,00

420,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

9,40

9,40

120207

Taxe hoteliere

9,40

9,40

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

751,00

118,00

524,00

61,00

48,00

150201

Impozit pe spectacole

489,00

52,00

382,00

30,00

25,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

262,00

66,00

142,00

31,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

15.489,00

6.532,00

4.055,00

2.317,00

2.585,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

13.853,00

6.100,00

3.502,00

2.001,00

2.250,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.636,00

432,00

553,00

316,00

335,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

850,00

850,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

850,00

850,00

180250

Alte impozite si taxe

850,00

850,00

290002

C. Venituri nefiscale

45,741,20

572,21

15.777,20

10.600,00

18.791,79

300002

CI. Venituri din proprietate

12.311,00

3.515,00

3.619,00

3.650,00

1.527,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

12.311,00

3.515,00

3.619,00

3.650,00

1.527,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

300201

Vărsăm inte din profitul net al regiilor

autonome

515,00

15,00

200,00

200,00

100,00

300205

Venituri din concesiuni st închirieri

9.916,00

3.250,00

2.989,00

2.500,00

1.177,00

300250

Alte venituri din proprietate

1.880,00

250,00

430,00

950,00

250,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

33.430,20

-2.942,79

12,158,20

6.950,00

17.264,79

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

9.216,00

2.189,00

2.669,00

2.193,00

2.165,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.315,00

1.900,00

2.368,00

2.017,00

2.030,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

440,00

132,00

154,00

88,00

66,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

70,00

40,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

391,00

117,00

137,00

78,00

59,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

219,00

65,00

76,00

43,00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

219,00

65,00

76,00

43,00

35,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

7.632,00

2.255,00

2.563,00

1.464,00

1.350,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.289,00

705,00

690,00

394,00

500,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

5.343,00

1.550,00

1.873,00

1.070,00

850,00

3602

DIVERSE VENITURI

35.859,99

12.045,00

6.850,20

3.250,00

13.714,79

360206

Taxe speciale

22.222,20

11.500,00

6.100,20

2.500,00

2,122,00

360250

Alte venituri

13.637,79

545,00

750,00

750,00

11.592,79

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-19.496,79

-19.496,79

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-19.496,79

-19.496,79

410002

IV. Subvenții

4,00

4,00

420002

Subvenții de Ia alte nivele ale

administrației publice

4,00

4,00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4,00

4,00

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuinței cu lemne,

cărbuni, combustibil petrolieri

4,00

4,00

5002

TOTAL CHELTUIELI

267.636,19

94.686,15

90.277,29

51.860,90

30.811,85

01

CHELTUIELI CURENTE

243.730,26

87.581,82

84.326,89

45.910,50

25.911,05

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

66.521,95

16.278,55

21.214,15

18.221,60

10.807,65

1001

Cheltuieli salariale in bani

63.049,70

15.909,05

18.836,00

17.822,80

10.481,85

100101

Salarii de baza

55.870,15

14.307,95

16.726,40

15.832,20

9.003,60

100105

Sporuri pentru condiții de munca

450,00

118,00

120,00

112,00

100,00

100106

Alte sporuri

161,00

58,00

51,00

33,00

19,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

97,00

115,00

115,00

87,00

100113

Drepturi de delegare

60,10

29,10

16,00

13,00

2,00

100117

Indemnizații de hrana

5.049,45

955,00

1.494,60

1.463,60

1.136,25

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.045,00

344,00

313,00

254,00

134,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

1.976,45

1.951,45

25,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.n

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100206

Vouchere de vacanta

1.976,45

1.951,45

25,00

1003

Contribuții

1.495,80

369,50

426,70

373,80

325,80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.495,80

369,50

426,70

373,80

325,80

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

100.672,79

42.533,45

37.905,14

12.327,30

7.906,90

2001

Bunuri si servicii

49.708,19

26.776,32

16.461,68

4.282,75

2,187,44

200101

Furnituri de birou

657,49

201,35

327,54

106,00

22,60

200102

Materiale pentru curățenie

502,50

84,00

217,10

123,40

78,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

17.401,54

9.986,94

5.329,90

1.099,30

985,40

200104

Apa, canal si salubritate

3.821,95

2.280,71

834,24

428,10

278,90

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.765,50

816,50

329,00

311,00

309,00

200106

Piese de schimb

380,00

178,70

139,30

42,00

20,00

200107

Transport

161,60

48,20

62,20

28,30

22,90

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.482,60

569,50

639,40

194,85

78,85

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.112,39

427,89

288,90

207,60

188,00

200130

Alte bunuri sî servicii pentru

intretinere si funcționare

22.422,62

12.182,53

8.294,10

1.742,20

203,79

2002

Reparații curente

28.014,46

8.231,46

11.599,70

4.290,30

3.893,00

2003

Hrana

533,56

130,00

157,56

106,00

140,00

200301

Hrana pentru oameni

512,56

109,00

157,56

106,00

140,00

200302

Hrana pentru animale

21,00

21,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

163,10

144,80

10,10

4,10

4,10

200401

Medicamente

23,00

18,70

2,10

1,10

1,10

200402

Materiale sanitare

27,10

26,10

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200403

Reactivi

5,00

5,00

200404

Dezinfectând

108,00

95,00

7,00

3,00

3,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.773,95

653,80

2.943,00

96,80

80,35

200501

Uniforme si echipament

11,00

7,50

2,50

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

3.762,95

653,80

2.935,50

94,30

79,35

2006

Deplasări, detasari, transferări

90,90

44,60

28,60

13,60

4,10

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

82,30

36,60

28,00

13,60

4,10

200602

Deplasări in străinătate

8,60

8,00

0,60

2009

Materiale de laborator

3,40

2,00

1,00

0,40

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

44,50

19,50

13,50

10,00

1,50

2012

Consultanta si expertiza

589,00

282,00

203,50

103,50

2013

Pregătire profesionala

205,30

32,70

152,00

14,50

6,10

2014

Protecția muncii

114,60

53,90

38,70

12,00

10,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

8.091,55

2.469,04

2.607,20

1.767,80

1.247,51

2024

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

130,00

125,00

5,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe

60,00

60,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

70,00

65,00

5,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

9.209,28

3.569,33

3.682,60

1.624,95

332,40

203001

Reclama si publicitate

1.417,50

203,50

354,00

860,00

203002

Protocol si reprezentare

1,50

1,50

203003

Prime de asigurare non-viata

225,50

175,50

13,00

27,00

10,00

203004

Chirii

436,50

152,50

111,00

110,50

62,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7.128,28

3.036,33

3.204,60

627,45

259,90

30

TITLUL III DOBÂNZI

9.437,60

2.604,10

2.324,50

2.270,40

2.238,60

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9.079,00

2.504,10

2.304,50

2.270,40

2.000,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9.079,00

2.504,10

2.304,50

2.270,40

2.000,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

358,60

100,00

20,00

238,60

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

358,60

100,00

20,00

238,60

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30.547,00

9.482,40

9.586,40

7.509,80

3.968,40

5101

Transferuri curente

30.547,00

9.482,40

9.586,40

7.509,80

3.968,40

510101

Transferuri către instituțiile publice

24.457,00

7.015,30

7.327,90

6.283,90

3.829,90

510103

Acțiuni de sanatate

6.090,00

2.467,10

2.258,50

1.225,90

138,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.271,30

5.371,30

3.510,00

970,00

420,00

5501

A. Transferuri interne

10.271,30

5.371,30

3.510,00

970,00

420,00

550118

Alte transferuri curente interne

8.589,30

4.936,30

3.103,00

550,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.682,00

435,00

407,00

420,00

420,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.053,02

8.240,52

6.122,50

4.302,00

388,00

5702

Ajutoare sociale

19.053,02

8.240,52

6.122,50

4.302,00

388,00

570201

Ajutoare sociale în numerar

16.539,40

5.740,40

6.109,00

4,302,00

388,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

13,50

13,50

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

2.500,12

2.500,12

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7.226,60

3.071,50

3.664,20

309,40

181,50

5901

Burse

3.008,00

66,90

2.920,10

21,00

5911

Asociații si fundații

2.550,00

2.180,00

370,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

99,30

13,20

67,60

18,50

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.069,30

311,40

306,50

269,90

181,50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24.089,10

7.287,50

5.950,40

5.950,40

4.900,80

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

24.089,10

7.287,50

5.950,40

5.950,40

4.900,80

8101

Rambursări de credite externe

287,50

287,50

810105

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

287,50

287,50

8102

Rambursări de credite interne

23.801,60

7.000,00

5.950,40

5.950,40

4.900,80

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

23.801,60

7.000,00

5.950,40

5.950,40

4.900,80

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-183,17

-183,17

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-183,17

-183,17

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-183,17

-183,17

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-183,17

-183,17

510002

Partea I-a Servicii publice generale

57.939,90

17.700,90

15.285,65

14.373,40

10.579,95

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

42.226,90

12.674,90

11.339,90

10.667,30

7.544,80

01

CHELTUIELI CURENTE

22.437,87

6.687,47

6.389,50

5.716,90

3.644,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.000,00

4.009,00

4.366,00

4.093,00

3.532,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

15.370,00

3.921,00

4.004,00

4.003,00

3.442,00

100101

Salarii de baza

13.910,00

3.590,00

3.600,00

3.600,00

3.120,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

97,00

115,00

115,00

87,00

100113

Drepturi de delegare

36,00

14,00

11,00

10,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

674,00

120,00

188,00

188,00

178,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

336,00

100,00

90,00

90,00

56,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

272,00

272,00

100206

Vouchere de vacanta

272,00

272,00

1003

Contribuții

358,00

88,00

90,00

90,00

90,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

358,00

88,00

90,00

90,00

90,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.271,87

2.636,47

1.981,50

1.581,90

72,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.in

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2001

Bunuri si servicii

3,146,27

1.572,87

1.076,50

491,90

5,00

200101

Furnituri de birou

385,00

150,00

185,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

32,00

9,00

9,00

9,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

237,00

200,00

37,00

200104

Apa, canal si salubritate

24,00

15,00

9,00

200106

Piese de schimb

185,00

100,00

65,00

20,00

200107

Transport

30,40

21,00

6,50

2,90

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

680,00

310,00

310,00

60,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

10,00

5,00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.562,87

762,87

450,00

350,00

2002

Reparații curente

50,00

30,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50,00

50,00

200530

Alte obiecte de inventar

50,00

50,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

45,00

25,00

15,00

5,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

40,00

20,00

15,00

5,00

200602

Deplasări in străinătate

5,00

5,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

530,00

230,00

200,00

100,00

2013

Pregătire profesionala

25,00

15,00

10,00

2014

Protecția muncii

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

2.370,60

693,60

645,00

970,00

62,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203001

Reclamași publicitate

1.410,00

200,00

350,Ooj

j

860,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00;

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

528,60

343,60

185,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

166,00

42,00

42,00

42,00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

166,00

42,00

42,00

42,00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19.801,60

6.000,00

4.950,40

4.950,40

3.900,80

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19.801,60

6.000,00

4.950,40

4.950,40

3.900,80

8102

Rambursări de credite interne

19,801,60

6.000,00

4.950,40

4.950,40

3.900,80

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

19.801,60

6.000,00

4.950,40

4.950,40

3.900,80

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-12,57

-12,57

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-12,57

-12,57

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-12,57

-12,57

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-12,57

-12,57

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.145,40

2.296,90

1.616,25

1.435,70

796,55

01

CHELTUIELI CURENTE

6.156,07

2.307,57

1.616,25

1.435,70

796,55

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.058,00

736,50

845,85

757,60

718,05

1001

Cheltuieli salariale in bani

2.927,05

720,00

761,00

742,80

703,25

100101

Salarii de baza

2.747,25

684,00

706,40

696,20

660,65

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.in

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100113

Drepturi de delegare

4,00

4,00

100117

Indemnizații de hrana

157,80

22,00

46,60

46,60

42,60

100130

Alte drepturi salariale in bani

18,00

10,00

8,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

68,15

68,15

100206

Vouchere de vacanta

68,15

68,15

1003

Contribuții

62,80

16,50

16,70

14,80

14,80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

62,80

16,50

16,70

14,80

14,80

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.412,07

982,07

241,40

119,10

69,50

2001

Bunuri si servicii

440,17

222,27

124,80

51,60

41,50

200101

Furnituri de birou

49,50

21,50

16,00

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

8,00

4,00

4,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

121,87

80,97

20,30

10,30

10,30

200104

Apa, canal si salubritate

41,20

20,30

10,30

5,30

5,30

200105

Carburanți si lubrifianti

20,00

13,00

2,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

10,50

5,50

3,00

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

50,00

19,00

14,00

12,00

5,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

38,50

15,00

9,00

7,00

7,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

100,60

43,00

46,20

6,00

5,40

2002

Reparații curente

35,00

35,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

199,50

187,50

11,50

0,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200530

Alte obiecte de inventar

199,50

187,50

11,50

0,50

2006

Deplasări, de tas ari, transferări

14,10

9,00

1,60

3,00

0,50

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

10,50

6,00

1,00

3,00

0,50

200602

Deplasări in străinătate

3,60

3,00

0,60

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1,00

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

6,00

3,00

2,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,80

2,80

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

708,50

517,50

101,00

62,50

27,50

203001

Reclama si publicitate

2,50

2,50

203002

Protocol si reprezentare

1,50

1,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203004

Chirii

4,50

2,50

1,00

0,50

0,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

697,00

510,00

100,00

60,00

27,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.650,00

580,00

520,00

550,00

5501

A, Transferuri interne

1.650,00

580,00

520,00

550,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.650,00

580,00

520,00

550,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-10,67

-10,67

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-10,67

-10,67

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-10,67

-10,67

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-10,67

-10,67

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.567,60

2.729,10

2.329,50

2.270,40

2.238,60

01

CHELTUIELI CURENTE

9.567,60

2.729,10

2.329,50

2.270,40

2.238,60

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

130,00

125,00

5,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

130,00

125,00

5,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

Împrumuturilor externe

60,00

60,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

70,00

65,00

5,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

9.437,60

2.604,10

2.324,50

2.270,40

2.238,60

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9.079,00

2.504,10

2.304,50

2.270,40

2.000,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9.079,00

2.504,10

2.304,50

2.270,40

2.000,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

358,60

100,00

20,00

238,60

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

358,60

100,00

20,00

238,60

600002

Partea Il-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

13.521,60

3.548,20

3.788,00

3.378,00

2.807,40

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL?

13.521,60

3.548,20

3.788,00

3.378,00

2.807,40

01

CHELTUIELI CURENTE

13.521,60

3.548,20

3.788,00

3.378,00

2.807,40

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

261,00

67,00

72,00

66,00

56,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

249,00

65,00

64,00

64,00

56,00

100101

Salarii de baza

225,00

59,00

58,00

58,00

50,00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

4,00

4,00

4,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

6,00

6,00

100206

Vouchere de vacanta

6,00

6,00

1003

Contribuții

6,00

2,00

2,00

2,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

6,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

257,00

118,30

70,10

53,10

15,50

2001

Bunuri si servicii

82,00

51,00

18,00

7,00

6,00

200101

Furnituri de birou

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

2,00

1,00

1,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifianti

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

întreținere si funcționare

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

2002

Reparații curente

10,00

5,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,90

0,60

0,10

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,40

0,10

0,10

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10,20

8,20

1,00

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

10,20

8,20

1,00

1,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,00

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

149,40

50,00

45,00

45,00

9,40

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

149,40

50,00

45,00

45,00

9,40

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.000,00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2.735,00

5101

Transferuri curente

13.000,00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2.735,00

510101

Transferuri către instituțiile publice

13,000,00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2.735,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,60

0,90

0,90

0,90

0,90

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

3,60

0,90

0,90

0,90

0,90

650002

Partea 111-a Cheltuieli social-culturale

121.544,99

44.149,15

44.634,44

23.252,50

9,508,90

6502

INVATAMANT

29.169,19

8.458,65

15.456,44

2.740,95

2.513,15

01

CHELTUIELI CURENTE

29.185,41

8.474,87

15.456,44

2.740,95

2.513,15

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23.294,39

7.913,55

11.408,24

1.979,45

1.993,15

2001

Bunuri si servicii

13.930,99

6.958,86

4.477,44

1.174,75

1.319,94

200101

Furnituri de birou

82,75

5,85

47,30

19,00

10,60

200102

Materiale pentru curățenie

280,50

10,00

138,10

81,40

51,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

10.588,80

6.124,10

3.056,60

525,00

883,10

200104

Apa, cana! si salubritate

1.166,25

349,31

455,54

192,80

168,60

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

96,70

16,20

43,20

17,40

19,90

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

350,30

98,20

126,90

76,35

48,85

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

182,89

45,89

65,90

45,60

25,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.182,00

309,31

543,10

217,20

112,39

2002

Reparații curente

3.691,85

98,85

3.533,70

49,30

10,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

1,00

1,00

200401

Medicamente

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.686,00

78,60

2.481,00

67,30

59,10

200501

Uniforme si echipament

9,50

6,00

2,50

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

2.676,50

78,60

2.475,00

64,80

58,10

2006

Deplasări, detasari, transferări

18,90

4,70

7,00

3,60

3,60

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

18,90

4,70

7,00

3,60

3,60

2009

Materiale de laborator

3,40

2,00

1,00

0,40

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

5,00

1,00

2,50

1,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2013

Pregătire profesionala

91,60

75,00

11,50

5,10

2014

Protecția muncii

10,70

9,70

1,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.834,55

769,04

807,20

667,80

590,51

2030

Alte cheltuieli

20,40

1,50

12,70

3,20

3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20,40

1,50

12,70

3,20

3,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.698,22

451,22

407,00

420,00

420,00

5501

A. Transferuri interne

1.698,22

451,22

407,00

420,00

420,00

550118

Alte transferuri curente interne

16,22

16,22

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.682,00

435,00

407,00

420,00

420,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.085,50

30,00

653,50

302,00

100,00

5702

Ajutoare sociale

1.085,50

30,00

653,50

302,00

100,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.072,00

30,00

640,00

302,00

100,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

13,50

13,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.107,30

80,10

2.987,70

39,50

5901

Burse

3.008,00

66,90

2.920,10

21,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

99,30

13,20

67,60

18,50

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-16,22

-16,22

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-16,22

-16,22

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-16,22

-16,22

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-16,22

-16,22

6602

SANATATE

6,090,00

2.467,10

2.258,50

1.225,90

138,50

01

CHELTUIELI CURENTE

6.090,00

2.467,10

2.258,50

1.225,90

138,50

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6,090,00

2.467,10

2.258,50

1.225,90

138,50

5101

Transferuri curente

6.090,00

2.467,10

2.258,50

1.225,90

138,50

510103

Acțiuni de sanatate

6.090,00

2.467,10

2.258,50

1.225,90

138,50

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

28.368,30

14.888,00

6.891,90

4.561,65

2.026,75

01

CHELTUIELI CURENTE

28.376,91

14.896,61

6.891,90

4.561,65

2.026,75

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.930,00

1.000,00

1.156,00

1.016,00

758,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.712,00

980,00

991,00

991,00

750,00

100101

Salarii de baza

3.231,00

852,00

845,00

845,00

689,00

100106

Alte sporuri

8,00

5,00

1,00

1,00

1,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

330,00

90,00

95,00

95,00

50,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

142,00

32,00

50,00

50,00

10,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

140,00

140,00

100206

Vouchere de vacanta

140,00

140,00

1003

Contribuții

78,00

20,00

25,00

25,00

8,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

78,00

20,00

25,00

25,00

8,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.in

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

10.334,31

7.666,31

2.026,00

492,75

149,25

2001

Bunuri si servicii

7.061,10

5.760,10

847,00

311,00

143,00

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

88,00

40,00

25,00

13,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

1.284,00

753,00

396,00

120,00

15,00

200104

Apa, canal si salubritate

525,10

140,10

152,00

142,00

91,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

109,00

84,00

15,00

5,00

5,00

200106

Piese de schimb

73,00

23,00

45,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

16,00

10,00

2,00

2,00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrelinere si funcționare

4.956,00

4,705,00

207,00

24,00

20,00

2002

Reparații curente

850,61

300,61

550,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

101,60

101,60

200401

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,60

200403

Reactivi

5,00

5,00

200404

Dezinfectând

95,00

95,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

259,25

191,00

56,00

6,00

6,25

200530

Alte obiecte de inventar

259,25

191,00

56,00

6,00

6,25

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

50,00

10,00

40,00

2014

Protecția muncii

25,00

21,00

3,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

1.985,75

1.281,00

530,00

174,75

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203003

Prime de asigurare non-viata

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.984,75

1.280,00

530,00

174,75

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11.457,00

3.653,30

3.682,90

3.025,90

1.094,90

5101

Transferuri curente

11.457,00

3.653,30

3.682,90

3.025,90

1.094,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

11.457,00

3.653,30

3.682,90

3.025,90

1.094,90

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.655,60

2.577,00

27,00

27,00

24,60

5911

Asociații si fundații

2.050,00

2.050,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

105,60

27,00

27,00

27,00

24,60

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-8,61

-8,61

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-8,61

-8,61

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-8,61

-8,61

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-8,61

-8,61

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

57.917,50

18.335,40

20.027,60

14.724,00

4.830,50

01

CHELTUIELI CURENTE

57.987,65

18.405,55

20.027,60

14.724,00

4.830,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31.166,95

7.415,95

11.101,50

9.126,00

3.523,50

1001

Cheltuieli salariate in bani

29.387,45

7.237,95

9.847,00

8.933,00

3.369,50

100101

Salarii de baza

25.788,80

6.460,95

8.773,00

7.905,00

2.649,85

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.in

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100105

Sporuri pentru condiții de munca

450,00

118,00

120,00

112,00

100,00

100106

Alte sporuri

72,00

15,00

23,00

17,00

17,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

2.791,65

509,00

851,00

849,00

582,65

100130

Alte drepturi salariale in bani

284,00

134,00

80,00

50,00

20,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

1.070,50

1.045,50

25,00

100206

Vouchere de vacanta

1.070,50

1.045,50

25,00

1003

Contribuții

709,00

178,00

209,00

168,00

154,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

709,00

178,00

209,00

168,00

154,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.810,00

2.442,50

2.924,50

1.471,00

972,00

2001

Bunuri si servicii

1.795,04

614,80

821,24

222,00

137,00

200101

Furnituri de birou

86,24

5,00

44,24

31,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

41,50

21,50

13,00

7,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

769,50

333,50

335,00

49,00

52,00

200104

Apa, canal si salubritate

233,00

105,00

115,00

7,00

6,00

200105

Carburanți si lubrifianti

14,00

11,00

2,00

1,00

200106

Piese de schimb

4,50

4,50

200107

Transport

25,00

7,00

8,00

7,00

3,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

358,80

115,80

181,00

41,00

21,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

44,50

10,50

14,00

10,00

10,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

218,00

38,00

87,00

62,00

31,00

2002

Reparații curente

70,00

31,00

21,00

18,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

2003

Hrana

512,56

109,00

157,56

106,00

140,00

200301

Hrana pentru oameni

512,56

109,00

157,56

106,00

140,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

18,00

10,00

4,00

4,00

200401

Medicamente

4,00

2,00

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

200404

Dezinfectant!

13,00

7,00

3,00

3,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68,50

42,50

11,00

15,00

200501

Uniforme si echipament

1,50

1,50

200530

Alte obiecte de inventar

67,00

41,00

11,00

15,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

7,70

1,70

4,00

2,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

7,70

1,70

4,00

2,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2,00

1,00

1,00

2012

Consultanta si expertiza

6,00

3,00

3,00

2013

Pregătire profesionala

10,00

7,00

2,00

1,00

2014

Protecția muncii

11,00

1,00

10,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

5.257,00

1.700,00

1.800,00

1.100,00

657,00

2030

Alte cheltuieli

52,20

15,00

37,20

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

50,20

15,00

35,20

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

40,08

40,08

5501

A. Transferuri interne

40,08

40,08

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

550118

Alte transferuri curente interne

40,08

40,08

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

17.967,52

8.210,52

5.469,00

4.000,00

288,00

5702

Ajutoare sociale

17.967,52

8.210,52

5.469,00

4.000,00

288,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

15.467,40

5.710,40

5.469,00

4.000,00

288,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

2,500,12

2.500,12

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.003,10

296,50

532,60

127,00

47,00

5911

Asociații si fundații

500,00

130,00

370,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

503,10

166,50

162,60

127,00

47,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-70,15

-70,15

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-70,15

-70,15

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-70,15

-70,15

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-70,15

-70,15

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

46.643,00

20.166,80

17.601,10

5.688,00

3.187,10

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

11.834,50

4.567,80

4.225,60

2.016,50

1.024,60

01

CHELTUIELI CURENTE

11.885,72

4.619,02

4.225,60

2.016,50

1.024,60

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.642,00

925,10

1.096,30

976,00

644,60

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.458,70

905,10

968,00

951,00

634,60

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100101

Salarii de baza

3.102,60

820,00

871,00

855,00

556,60

100113

Drepturi de delegare

4,10

3,10

1,00

100117

Indemnizații de hrana

252,00

50,00

68,00

68,00

66,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

100,00

32,00

28,00

28,00

12,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

103,30

103,30

100206

Vouchere de vacanta

103,30

103,30

1003

Contribuții

80,00

20,00

25,00

25,00

10,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

80,00

20,00

25,00

25,00

10,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.181,72

3.676,92

3.113,30

1.025,50

366,00

2001

Bunuri si servicii

4.919,72

2.620,92

1.728,30

537,50

33,00

200101

Furnituri de birou

36,00

12,00

24,00

200102

Materiale pentru curățenie

20,00

9,50

8,50

2,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

3.780,37

1.980,37

1.415,00

385,00

200104

Apa, canal si salubritate

253,00

95,00

85,00

70,00

3,00

200106

Piese de schimb

40,20

34,20

6,00

200107

Transport

9,50

4,00

4,50

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

12,50

7,50

3,50

1,50

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6,50

6,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

761,65

471,85

181,80

78,00

30,00

2002

Reparații curente

1.202,00

432,00

390,00

200,00

180,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

5,50

5,50

200401

Medicamente

1,50

1,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200402

Materiale sanitare

4,00

4,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80,50

24,50

45,00

11,00

200530

Alte obiecte de inventar

80,50

24,50

45,00

11,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

2,20

1,20

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

2,20

1,20

1,00

2012

Consultanta si expertiza

51,00

51,00

2013

Pregătire profesionala

0,70

0,70

2014

Protecția muncii

12,10

8,10

4,00

2030

Alte cheltuieli

1.908,00

533,00

945,00

277,00

153,00

203001

Reclama si publicitate

5,00

1,00

4,00

203003

Prime de asigurare non-viata

121,50

120,50

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.781,50

411,50

940,00

277,00

153,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

62,00

17,00

16,00

15,00

14,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

62,00

17,00

16,00

15,00

14,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-51,22

-51,22

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-51,22

-51,22

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-51,22

-51,22

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-51,22

-51,22

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

34.808,50

15.599,00

13.375,50

3.671,50

2.162,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

TrimJI

Trim.III

Trim.IV

A.

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

34.533,50

15.324,00

13.375,50

3.671,50

2.162,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.780,00

1.825,00

2.399,00

2.025,00

1.531,00

1001

Cheltuieli salariile in bani

7.293,00

1.785,00

2.042,00

1.980,00

1.486,00

100101

Salarii de baza

6.293,00

1.570,00

1.735,00

1.735,00

1.253,00

100106

Alte sporuri

70,00

34,00

24,00

12,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

789,00

150,00

233,00

203,00

203,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

140,00

30,00

50,00

30,00

30,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

302,00

302,00

100206

Vouchere de vacanta

302,00

302,00

1003

Contribuții

185,00

40,00

55,00

45,00

45,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

185,00

40,00

55,00

45,00

45,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19.702,50

9.157,00

8.351,50

1.604,50

589,50

2001

Bunuri si servicii

17.199,50

8.034,50

7,176,00

1.487,00

502,00

200101

Furnituri de birou

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

30,00

10,00

10,00

5,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

500,00

445,00

20,00

10,00

25,00

200104

Apa, canal si salubritate

1.570,00

1.550,00

5,00

10,00

5,00

200105

Carburanți si lubrifianti

1.260,00

360,00

300,00

300,00

300,00

200106

Piese de schimb

60,00

10,00

15,00

15,00

20,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

580,00

145,00

145,00

145,00

145,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

intretinere si funcționare

13.186,50

5.512,50

6.674,00

1.000,00

2002

Reparații curente

1.255,00

580,00

650,00

20,00

5,00

2003

Hrana

21,00

21,00

200302

Hrana pentru animale

21,00

21,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

35,00

35,00

200401

Medicamente

15,00

15,00

200402

Materiale sanitare

20,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

420,00

114,00

306,00

200530

Alte obiecte de inventar

420,00

114,00

306,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

2,00

18,00

2014

Protecția muncii

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

732,00

365,50

196,50

92,50

77,50

203003

Prime de asigurare non-viata

70,00

25,00

10,00

25,00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

662,00

340,50

186,50

67,50

67,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6.883,00

4.300,00

2.583,00

5501

A, Transferuri interne

6.883,00

4.300,00

2.583,00

550118

Alte transferuri curente interne

6.883,00

4.300,00

2.583,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168,00

42,00

42,00

42,00

42,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

168,00

42,00

42,00

42,00

42,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

287,50

287,50

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

287,50

287,50

8101

Rambursări de credite externe

287,50

287,50

810105

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

287,50

287,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-12,50

-12,50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-12,50

-12,50

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-12,50

-12,50

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-12,50

-12,50

800002

Partea V-a Acțiuni economice

27.986,70

9.121,10

8.968,10

5.169,00

4.728,50

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

5,170,20

1.000,00

2.170,20

1.000,00

1.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1,170,20

1.170,20

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.170,20

1.170,20

2030

Alte cheltuieli

1.170,20

1.170,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.170,20

1.170,20

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8102

Rambursări de credite interne

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8402

TRANSPORTURI

22.816,50

8.121,10

6.797,90

4.169,00

3.728,50

01

CHELTUIELI CURENTE

22.817,73

8.122,33

6.797,90

4,169,00

3.728,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

684,00

300,00

177,50

162,00

44,50

1001

Cheltuieli salariate in bani

652,50

295,00

159,00

158,00

40,50

100101

Salarii de baza

572,50

272,00

138,00

138,00

24,501

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100106

Alte sporuri

11,00

4,00

3,00

3,00

1,00

100113

Drepturi de delegare

13,00

5,00

4,00

3,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

39,00

10,00

9,00

10,00

10,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

17,00

4,00

5,00

4,00

4,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

14,50

14,50

100206

Vouchere de vaeanta

14,50

14,50

1003

Contribuții

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22.108,73

7.815,33

6.613,40

4.000,00

3.680,00

2001

Bunuri si servicii

1.133,40

941,00

192,40

200101

Furnituri de birou

2,00

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

0,50

0,50

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

80,00

40,00

40,00

200104

Apa, canal si salubritate

6,40

5,00

1,40

200105

Carburanți si lubrifianti

357,50

357,50

200106

Piese de schimb

6,00

6,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

250,00

200,00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

430,00

330,00

100,00

2002

Reparații curente

20.850,00

6.750,00

6.420,00

4.000,00

3.680,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,10

0,10

Data : 06/05/2019


Tit:Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

11,00

10,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

112,23

112,23

203003

Prime de asigurare non-viata

28,00

28,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

84,23

84,23

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25,00

7,00

7,00

7,00

4,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

25,00

7,00

7,00

7,00

4,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1,23

-1,23

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-1,23

-1,23

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1,23

-1,23

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

9902

de funcționare a bugetului local / 51 V *■ ■ EXCEDENT/DEFICIT \

EXCEDENT/DEFIC1T 5/                    \     \

-1,23

-1,23

/

-1.320,00

-15.640,18

-24.435,09

1.567,10

37.188,17


' ni ' Wwr™' 17a

'                             *                                 I

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE- OVIDIU POPÎNTOCMIT

A.TURCUROMÂNIA                                                                    ANEXA 1A2

JUDEȚUL BACĂU                                                            LA HOTĂRÂREA NR. 158 DIN 03.05.2019

CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 06/05/2019 Tit: pag:    1  - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.ni

TrimJV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL

43.789,65

43,789,65

000202

I. VENITURI CURENTE

19.496,79

19.496,79

290002

C, Venituri nefiscale

19.496,79

19.496,79

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

19.496,79

19.496,79

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

19.496,79

19.496,79

370204

Varsaminie din secțiunea de funcționare

19.496,79

19.496,79

410002

IV. Subvenții

21.287,22

21.287,22

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

21.287,22

21.287,22

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

21.287,22

21.287,22

420213

Subvenții pentru finanțarea programelor

multianuale prioritare de mediu si

gospodărire a apelor

20.777,64

20.777,64

420269

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținerii derulării

proiectelor finanțate din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare, aferente

perioadei de programare 2014-2020

509,58

509,58

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

3.005,64

3.005,64

480201

Fondul European de Dezvoltare RegionalațFEDR)

118,00

118,00

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

118,00

118,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

480202

Fondul Social European(FSE)

2,887,64

2.887,64

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

2.787,64

2.787,64

48020202

Sume primite in contul plăților efectuate

in anii anteriori

100,00

100,00

5002

TOTAL CHELTUIELI

75.661,93

75.661,93

01

CHELTUIELI CURENTE

13.787,85

13.787,85

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.459,70

1.459,70

5102

Transferuri de capital

1.459,70

1.459,70

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1.459,70

1.459,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.269,98

5.269,98

5501

A. Transferuri interne

5.269,98

5.269,98

550112

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

5.269,98

5.269,98

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

3.597,94

3.597,94

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

90,00

90,00

560103

Cheltuieli nceligibile

90,00

90,00

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

3.507,94

3.507,94

560303

Cheltuieli neeligibile

3.507,94

3.507,94

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3.460,23

3.460,23

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118,00

118,00

580101

Finanțarea naționala

17,70

17,70

580102

Finanțarea externa nerambursabila

100,30

100,30

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

3.342,23

3.342,23

580201

Finanțarea naționala

612,47

612,47

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2.648,84

2.648,84

580203

Cheltuieli neeligibile

80,92

80,92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

61.882,79

61.882,79

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

61.882,79

61.882,79

7101

Active fixe

61.882,79

61.882,79

710101

Construcții

50.613,68

50.613,68

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

426,00

426,00

710130

Alte active fixe

10.843,11

10.843,11

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-8,71

-8,71

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-8,71

-8,71

8501

Plăti efectuate m anii precedenti si

recuperate in anul curent

-8,71

-8,71

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

de dezvoltare a bugetului local

-8,71

-8,71

510002

Partea l-a Servicii publice generale

7,013,64

7.013,64

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

6.878,64

6.878,64

01

CHELTUIELI CURENTE

3.028,14

3.028,14

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3.028,14

3.028,14

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

3.028,14

3.028,14

580201

Finanțarea naționala

442,06

442,06

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2.505,16

2.505,16

580203

Cheltuieli neeligibile

80,92

80,92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.850,50

3.850,50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.850,50

3.850,50

7101

Active fixe

3.850,50

3.850,50

710101

Construcții

705,00

705,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

52,00

52,00

710130

Alte active fixe

3.093,50

3.093,50

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

135,00

135,00

01

CHELTUIELI CURENTE

118,00

118,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

118,00

118,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118,00

118,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


Data : 06/05/2019


Tit:Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.n

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

580101

Finanțarea naționala

17,70

17,70

580102

Finanțarea externa nerambursabila

100,30

100,30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

23,24

23,24

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

23,24

23,24

7101

Active fixe

23,24

23,24

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

12,00

12,00

</