Hotărârea nr. 157/2019

Hotărârea nr. 157 din 19.04.2019 privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv ”Adamas” din municipiul Bacău pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținuteHOTĂRÂREA NR, 157 DIN 19.04,2019

privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv ”Adamas” din municipiul Bacău pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute

9

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 25083/ 15.04.2019 înaintată de Clubul Sportiv ”Adamas” Bacău prin care solicită premierea unor sportivi ce au obținut rezultate deosebite la competiții interne și internaționale;

-Referatul nr. 4152/ 16.04.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune premierea unor sportivi de la Clubul Sportiv ”Adamas” din municipiul Bacău pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute și alocarea de la bugetul local a sumei de 7.140 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4153/ 16.04.2019;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 4154/ 16.04.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.670/19.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.671/19.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.672/19.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-HCL nr. 147/ 2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată prin HCL nr. 232/ 2008, HCL nr. 204/ 2011, HCL nr. 231/ 2016 si HCL nr. 67/ 2019;

-Prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 18A1 alin. (2) lit. « f » din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 36 alin. (4) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art.l 15 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit.„i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a » punctul 6 si art. 45 (2) lit „a” și alin. (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART . 1. Se aprobă premierea sportivilor de la Clubul Sportiv ”Adamas” Bacău, Buzdugan Sabin Matei, Tomiță Rebeca, Lungu Marian, Condopol Bianca Ștefania, Ipate Mateo și Stelea Sonia - Maria cu suma de 1.190 lei fiecare pentru obținerea locului I la Campionatul Național de Clase al României la Dans Sportiv și The Star Championship - competiție internațională pentru amatori și profesioniști, conform prevederilor HCL nr. 147/ 2008.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumelor mai sus menționate, pentru acordarea premiilor către persoanele nominalizate la art. 1.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Clubului Sportiv ”Adamas” Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU XA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI