Hotărârea nr. 156/2019

Hotărârea nr. 156 din 19.04.2019 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare

j/>

« Z| O</>//<( </,„/. (,,/       âttHOTĂRÂREA NR. 156 DIN 19.04,2019

privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 521611/11.04.2019 al Directorului Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri prin care propune anumite transformări structurale;

-Referatul nr. 3904/ 10.04.2019 al Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății privind mutarea unui post vacant de consilier juridic IA de la Compartimentul Secretariat Protocol si Audiente in cadrul Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății si transformarea acestei funcții contractuale in consilier juridic II.

-Referatul nr. 4137/ 15.04.2019 al Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ prin care se propun modificări ale Statului de Funcții aprobat prin HCL nr. 29/ 2014;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 4138/ 15.04.2019, prezentată de Primarul Municipiului Bacău,

-Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 4139/ 15.04.2019 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.665/19.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.666/19.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.667/19.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.668/19.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.669/19.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 alin(l) din Legea nr. 53/2003, republicata si completata ( Codul Muncii);

-Prevederile art. 47 (1) ,48(2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. “b ” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificările si completările ulterioare, a administrației publice locale;

-Prevederile art. 31 (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit.”a” alin. 3, lit.” b” si art. 45 (2) lit „a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂ ȘTE:

Art.l. Se modifică Anexa nr. 2 ”Statul de funcții” la HCL nr. 29/10.02.2014 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare după cum urmează:

Se muta de la Secția Spatii Verzi la Secția Utilaje si Servicii Tehnice un post de floricultor si se transforma in post de conducător auto (tractorist rutierist);

Se muta de la Secția Spatii Verzi la Secția Utilaje si Servicii Tehnice doua posturi vacante de Floricultor si se transforma in muncitor calificat ( Tamplar );

Se muta un post vacant de muncitor necalificat de la Secția Salubrizare si Igiena Publica la Biroul Administrativ si Recepție Lucrări si se transforma in inspector de specialitate IA;

Se transforma un post vacant de muncitor necalificat de la Secția Salubrizare si Igiena Publica in tehnician IA;

Se transforma un post vacant de inspector de specialitate IA de la Serviciul de Implementare Proiecte in post de inspector de specialitate ÎS;

Se muta postul contractual vacant de consilier juridic IA de la Compartimentul Secretariat Protocol si Audiente in cadrul Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății si se transforma in consilier juridic II.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/ 10.02.2014 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare, raman in vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.4. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, Direcției de Salubrizare, Agrement, Parcuri, Serviului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPQ