Hotărârea nr. 155/2019

Hotărârea nr. 155 din 19.04.2019 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Comuna Letea Veche și Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

)p

< / { O/HUMM

HOTĂRÂREA NR. 155 DIN 19.04.2019

privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Comuna Letea Veche și Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

•Adresa Comunei Letea Veche nr. 24295/ 05.04.2019 prin care solicită punerea la dispoziție a unei suprafețe de teren în vederea montării rețelei de gaze naturale;

•Adresa Delgaz Grid SA nr. 24789/ 10.04.2019, prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

•Referatul comun nr. 78133/ 10.04.2019 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4018/ 11.04.2019; •Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4019 din 11.04.2019, favorabil;

•Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.661/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.662/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.663/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

•Prevederile art. 749, ale art. 751, ale art. 755, ale art. 756 și ale art. 758 din Legea nr. 287/ 2009, Codul Civil, republicată, modificată și completată;

•Prevederile art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

•Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

•Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și ale art. 45 (3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute, pe durata executării lucrărilor, către Comuna Letea Veche jud. Bacău și DELGAZ GRID SA, asupra suprafeței totale de 444mp teren din care: 24 mp situat pe B-dul Unirii, proprietatea municipiului Bacău și 420 mp situat în lungul râului Bistrița, aparținând municipiului Bacău si S.C. HIDROELECTRICA S.A, în cotă de % fiecare, aferente lucrării ”Extindere conductă gaze naturale presiune medie din țeavă PE-HD 100 SDR 11 Dnl60 mm și SRS Q=2400mc/h”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune medie, în municipiul Bacău, din B-dul Unirii, în lungul râului Bistrița până la limita teritorială cu Comuna Letea Veche pe str. Oborului, beneficiar Comuna Letea Veche, delimitat conform planurilor de situație, Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 3 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 4 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzuți la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Comunei Letea Veche și Delgaz Grid SA.

ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICU?

"A&VBbaț»ton

Humeîs

Semnatara

Praiedsl

ing,BRANOAcĂ

ing.BRANOAEAt

Verificat

tnț).BW<OAEA<

tw: