Hotărârea nr. 154/2019

Hotărârea nr. 154 din 19.04.2019 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

HOTĂRÂREA NR. 154 DIN 19.04.2019

privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

•Adresele Delgaz Grid SA nr. 21471/ 07.03.2019, nr. 21472/ 07.03.2019, nr. 21473/ 07.03.2019, nr. 21474/ 07.03.2019, nr. 22698/ 20.03.2019, nr. 23532/ 28.03.2019, nr. 23533/ 28.03.2019 și nr. 23896/ 02.04.2019 prin care solicită aprobarea dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

•Referatul comun nr. 78132/ 09.04.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3923/ 11.04.2019; •Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 3924 din 11.04.2019, favorabil;

•Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.658/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.659/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.660/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

•Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

•Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

•Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz si servitute către DELGAZ GRID SA, astfel:

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a) suprafeței de 99 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "înlocuire Punct de Alimentare Subteran 15 Bacău cu Modul de Conexiuni în Anvelopă de Beton, str. Cornișa Bistriței, mun. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran LES pe strada Cornișa Bistriței din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 10 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "înlocuire Post de Transformare Subteran 113 Bacău cu Post de Transformare în Anvelopă de Beton, str. Cornișa Bistriței, mun. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Cornișa Bistriței din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • c) suprafeței de 25 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”înlocuire Post de Transformare subteran 129 Bacău cu Post de Transformare în Anvelopă de Beton, str. Spiru Haret, mun. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Spiru Haret din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • d) suprafeței de 25 mp teren, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "înlocuire Post de Transformare subteran 137 Bacău cu Post de Transformare în Anvelopă de Beton, str. 9 Mai, mun. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada 9 Mai din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • e) suprafeței de 36 mp teren, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică spațiu comercial amplasat pe str. Prieteniei nr. 14, aparținând S.C. ILBA GRUP SA, Municipiul Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Prieteniei din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • f) suprafeței de 76,80 mp teren, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică spațiu comercial - MEGAIMAGE aparținând S.C. ADAL S.R.L. amplasat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 10, loc. Bacău, jud. Bacău” în vederea amplasării cablului electric subLeran pe strada N. Bălcescu din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • g) suprafeței de 52 mp teren, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ” Aliment are cu energie electrică spații comerciale, spații medicale, birouri și amenajare parcare, str. Pictor Th. Aman nr. 40, municipiul Bacău, jud. Bacău” în vederea amplasării cablului electric subteran pe străzile Calea Mărășești și Pictor Th. Aman din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

 • a) suprafeței de 43 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "înlocuire Punct de Alimentare Subteran 15 Bacău cu Modul de Conexiuni în Anvelopă de Beton, str. Cornișa Bistriței, mun. Bacău”, în vederea amplasării unui modul de conexiune în anvelopă beton, a unei firide de branșament și a unui BMPT, pe strada Cornișa Bistriței, din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 13 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "înlocuire Post de Transformare Subteran 113 Bacău cu Post de Transformare în Anvelopă de Beton, str. Cornișa Bistriței, mun. Bacău”, în vederea amplasării unui post de transformare în anvelopă beton, pe strada Cornișa Bistriței, din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • c) suprafeței de 15 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "înlocuire Post de Transformare Subteran 129 Bacău cu Post de Transformare în Anvelopă de Beton, str. Spiru Haret, mun. Bacău”, în vederea amplasării unui post de transformare în anvelopă beton și a unui BMPT, pe strada Spiru Haret, din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • d) suprafeței totale de 24 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "înlocuire Post de Transformare Subteran 137 Bacău cu Post de Transformare în Anvelopă de Beton, str. 9 Mai, mun. Bacău”, în vederea amplasării unui post de transformare în anvelopă beton și a unui BMPT, pe strada 9 Mai, din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • e) suprafeței de 0,50 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică spațiu comercial amplasat pe str. Prieteniei nr. 14, aparținând S.C. ILBA GRUP SA, Municipiul Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui BMPT pe strada Prieteniei din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • f) suprafeței de 0,50 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică spațiu comercial ~ MEGA IMAGE aparținând S.C. ADAL S.R.L. amplasat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 10, loc. Bacău, jud. Bacău” în vederea amplasării unui BMPT și a unei firide de branșament pe strada N. Bălcescu din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • g) suprafeței de 0,20 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică spațiu comercial - PEPCO aparținând S.C. ADAL S.R.L. amplasat pe str. Nicolae Bălcescu nr.10, loc. Bacău, jud. Bacău” în vederea amplasării unui BMPT pe strada N. Bălcescu din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 8, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 9, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 5 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 8 — Plin grija Seci etai ului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU /rr>.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


o m

<o


o

' 5

CM


o

CM


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 154 DIN 19.04.2019


563100


563050
169,91


16'0.97


.160.98


160.95


’ Î6U4

161.83


160.97


Legenda:


Amprenta Punct de Alimentare Subteran existent


Modul de conexiuni in anvelopa de beton proiectat


Traseu LES proiectat


Cămin de cablu


Firida de branșament tip E2:10


■ 168.92


160.68


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ILIE BÎRZUCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVTDIU POPOVICI.A 4


Beneficiar:


Plan de situație proiectat


DELGAZ GRID SA

Ordonator de Credite:


DELGAZ GRID SA


înlocuire Punct de Alimentare Subteran 15 Bacau cu Modul de Conexiuni in Anvelopa de Beton, str. Cornișa Bistriței, mun. Bacau


pi.

E03/31/2019

Faza

HCL

Scara

1:50CL


Realizat


Verificat


Funcția


Proiectant


Ser proiect


Sef proiectROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAU


o o

r-

oo


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 154 DIN 19.04.2019

;<A.


52900


S2850160.95


168.42

160.36


161.03

161.15 .


I


160.56

160.81 c

. (pavate)     |


160.45


160,59


160.61


160.56


160.375629Q0


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ILIE BÎRZțJ

Legenda:

w


CONTRASEMNEAZĂ


§3 Amprenta Post de Transformare Subteran existenggCRETARUL MUNICIPIULUI BACAUElectr© .^prest

Proiectare si execuție instalații electriceLoe. Bacau.su. 9 Mai, nr I5/A/2; CtF. RO 8997912.104/1334/1996 e-mail: tehnic@clcctro-prcst.ro; tel.: 0234510643. fax: 023454476Î


Plan de situație Proiectat


Beneficiar:


DELGÂZ GRID SA

Ordonator de Credite:

DELGAZ GRID SA


înlocuire Post de transformare Subteran 113 Bacau cu Post de Transformare in Anvelopa de Beton, str. Comisa Bistriței, mun. Bacau


Funcția


Realizai


Verificat


Aprobat


Proiectant


Sef proiect


Sef proiect


_____________________ ,f

Nume/Pren^e5 ing. Conslantit^TAN ing. Dana N 1COLAE


ing. Dana NICOLAE


E02/34/2019

Faza

HCL Scara >7»ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

o o

«3 iO


ANEXA NR. 4

A


LA HOTĂRÂREA NR. 154 piN 19.04.2019
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

’                        Ua ' 4, . ’                  ’

164.44

164.34164.05


164.07


Farmacie

SIBPHARMAMED SR


CONTRASEMNEAZ

SECRETARUL MUNICIPIUL NICOLAE - OVIDIU P

Legenda:

Amprenta Post de Transformare Subteran existent Post de Transformare in Anvelopa de Beton proiectat Traseu LES proiectat

«>

Electro Xprest

Proiectare si execuție /instalații electrice

Loc Burau, str 9Mai, iir I5/A/2; CfF; RO8997912; 304/1334/1996 e-thaii: tehnie@electro-prest.ro; tel/ 0234510643, fix: 0234544761

o ■ --------------------------------------------------

înlocuire Post de transformare Subteran 137 Bacau cu Post de Transformare in Anvelopa de Beton, str. 9 MAI, mun. Bacau

PI.

E03/36/20I9

Faza

F1CL

Scara //I :5.00\

Plan de situație Proiectat

Funcția

Num e/Pren tune.

Semn/ftura

Beneficiar:

Realizat

Proiectant

ing. Constantin STAN

DELGAZ GRID SA

Verificat

Sef proiect

ing. Dana NICOLaL

‘s

Ordonator de Credite:

DELGAZ GRID SA

Aprobat

Sef proiect

ing. Dana NICOLAE

ROMÂNIA          |

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUBloc Laeuime R-4

NCP 63179


i.Loc I. ocmnic

P-H

NCP 73019


(gFΫÎ5i

•ZW


t ș

\ ~5 i -ghena i gunoi- t


teren de snort

NCP 7240


. V.O.V X

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ I II.1E BÎRZl . ,A-
CONTRASEMNEAZĂ^

SECRETARUL MUNICIPIULUI "BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


LEGENDA INSALATii ELECTRICE


LES 1kV proiectata(L=90 m, S=36 mp)

Bloc de măsură si protecție proiectat(S=0.5 m

Tub de protecție proiectat


F MARSTEROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUPLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500


564750


PROIECTATA


S+P+2

Teatrul Baeovia

NCP 7604


BMPL    h


©16527


©65.16

©165.76PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ILIE BÎRZUCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICLES 0.4KV NA2XY 3X240+120mmp L=I28ml

LES 0.4KV NA2XY 3X240+120mmp L=124ml

FIRIDA DE BRANȘAMENT E3+4 PROIECTATA - S =0.30mp definitiv

BMPTi 300A, Ir » 250A PROIECTAT - S = 0.20mp definitiv

PRIZA DE PAMANT LA FIRIDA DE BRANȘAMENT

PTab nr. 409 Bacau (20 / 0.4kV - 630RVA) - EXISTENT

PTcz nr. 301 Bacau (20 / 0.4kV - 630kVA) - EXISTENT


Bloc locuințe colective Scara G
S.C. MARSTE S.R.L.^

PROIECTARE SI EXECUȚIE REȚELE ELECTRICE 0.4KV',

str. Ionita Sandu Sturdza, nr. 32, loc. Bacau, jud. Bacau RO13928935, J04 / 337 / 2001


PROIECTAT


DESENAT


VERIFICAT


SEF PROIECT


DIRECTOR


Ing. CARTAS T1TIjScara:


A3

DENUMIRE:

" .^Alimentare cu energie electrica SPAȚIU COMERCIAL - MEGA 1MAGE APARTINAND S.C. ADAL S.R.L.

AMPLASAT PE STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 10, LOC. BACAU, JUD. BACAU”

PROIECT NR.

15/2019

INVESTITOR: S.C. ADAL S.R.L.

FAZA:

HCL

BENEFICIAR:

S.C.DELGAZGR1DS.R.L.

PLAN DE SITUAȚIE

PLANȘA

NR. 2


ROMÂNIAtV ,v. ,v<


^7 VV

\\

A=/.0^wp

Xr"cacL.&lt>15

VERIFICATOR^ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA             1

S.C EXERGEXS.R.L.

BACAU

Str. Tineretului nr.44, J4/53/18.01.2017, CUI/RO36927491

Beneficiar: S.t'.UETC AZ' UKIU'SX----------------------

Investitor: S.C. URBAN BU1LDING S.R.L.

Amplasament: str. Pictor Theodor Aman, nr. 40, trotuare, traversare str. Marasesti

Proiect nr.

5/2019    1

PROIECTAT

Ing. L.Lazareanu

- ./Z /

Scara:

1:500

Titlu proiect: Alimentare cu energic electrica spatii comerciale, spatii medicale, birouri si amenajare parcare

Faza

HCL+CS

DESENAT

Ing. L.Lazareanu

>44^/c7

SEP PROIECT

Ing. Lucian Straub

Data:

Titlu planșa: Plan de situație

Planșa nr.

A2.B.O4A.X...........

J.nu..J.u<a.w..Straai>

anr-2019

2DENUMIRE:

"ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SPAȚIU COMERCIAL - PEPCO APARTINAND S.C. ADAL S.R.L.

AMPLASAT PE STR. N1COLAE BALCESCU, NR. 10, LOC. BACAU, )UD. BACAU"

PROIECT NR.

16/2019

INVESTITOR:

S.C. ADAL S.R.L.

FAZA :

BENEFICIAR:

S.C. DELGAZ GRID S.R.L.

HCL

PLAN DE SITUAȚIE

PLANȘA

NR. 2


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU               ANEXA NR. 9

LA HOTĂRÂREA NR. 154 DIN 19.04.2019

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE LEGALĂ

Nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Mamsesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bac au, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI RO10976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl______________-

Director General și dna_________________- Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

IL OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str...................... aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

IILDURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de ................. mp  necesară

 • b) să nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată........................................., executată pe

cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul

prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii ‘ ... J

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)      în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare .............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

 • VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VIL LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIU. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

A

Art. 10. In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE


/Xrt. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.


PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU


BENEFICIAR


DELGAZ GRID SA


PRIMAR


Cosmin Necula


Director General Adjunct


Arhitect Șef

Marin Di ana


împuternicit DELGAZ GRID


Departament Juridic


Direcția Juridică

Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Serviciul Drumuri. Rețele și Iluminat Public

Elena Bolocan

Director Executiv Adj.

Buzdugan Cristina


Z'

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ILIE BÎRZU


DIRECTOR EXECUTIV ADJ.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE - OVIDIU POPQ}