Hotărârea nr. 153/2019

Hotărârea nr. 153 din 19.04.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA, REAMENAJARE ACCESE, PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE TEREN SI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, STR. ABATORULUI, NR. 6, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau

)/y

. /I       /tf(f

f> ///    <)<'<//<7/   rf/fS Jlf Cf/tftt/fff

HOTĂRÂREA NR. 153 DIN 19.04.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APA, REAMENAJARE ACCESE, PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE TEREN SI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, STR. ABATORULUI, NR. 6, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și »                             completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 19106/11.02.2019 a S.C. DEDEMAN S.R.L. prin care solicita aprobarea documentației de urbanism de tip Plan Urbanistic de Detaliu;

 • - Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 3233/22.03.2019;

-Avizul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau pentru Planul Urbanistic de Detaliu cu nr. 4062/12.04.2019;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 4063/12.04.2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 4064 din 12.04.2019;

Raportul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 4065 din 12.04.2019; -Raportul Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr. 4066 din 12.04.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.656/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.657/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Certificatul de Urbanism nr. 746/27.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului Bacau; -Adeverința Poștala - atribuire număr - eliberata de Primăria Municipiului Bacau cu nr. 19093/29/14.02.2019;

-Avizul favorabil cu nr. 626/29.11.2018 al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.;

 • - Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1002138145/18.03.2019 eliberat de S.C. DELGAZ GRID S. A. - Departament Acces la Rețea - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

-Avizul favorabil cunr. 211367234/14.11.2018 eliberat de SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz;

-Avizul favorabil ale Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier cu nr. 67581/22.02.2019; -Adresa C.N. CAI FERATE CFR S.A. cu nr. 5.1/119/2019;

-Punctul de vedere cu nr. 1427/28.01.2019 emis de Direcția de Sanatate Publica a Județului Bacau; -Decizia Etapei de încadrare nr. 11/08.04.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau;

-Adresa nr. 1836830/04.02.2019 a Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta -Inspectoratul pentru Situații de Urgenta « Mr. Constantin Ene » al Județului Bacau;

-Studiul Geotehnic nr. 201/20.07.2018 cu Referatul privind verificarea pentru cerința Af, întocmit de S.C. FRONTAL D.I. SYSTEMS S.R.L.;

-Procesul-verbal de recepție nr. 953/26.03.2019 al O.C.P.I. Bacau;

-Prevederile art. 25, alin. (1), art. 32, alin. (1), lit. « d », art. 45, lit. « c », art. 48, art. 56, alin. (4), (6) si (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

 • - Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. « i » din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

 • - Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2) lit. « e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APA, REAMENAJARE ACCESE, PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE TEREN SI AMPLASARE MIJLOACEL PUBLICITARE, STR. ABATORULUI, NR. 6, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

(2) Prevederi ale P.U.D. propuse:

 • - H max = 9,00 m;

-POT max. = 33,16%;

 • - CUT = 0,33;

 • - S teren = 6.581,00 m.p.;

 • - Se = 2.182,10 m.p.;

 • - Scd = 2.182,10 m.p.;

 • - retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale parcelei = fata de latura de Nord-Est = 3,00 ml, fata de latura de Sud-Vest = 5,77 ml, fata de latura de Sud-Est = 5,48 ml, fata de latura de Nord-Vest = 37,22 ml;

 • - accesul carosabil si pietonal clienti in incinta magazinului este propus a se realiza pe latura de Nord-Vest a proprietății (sens giratoriu str. Abatorului); accesul pentru aprovizionare si un acces pietonal se vor realiza de pe latura de sud-vest a străzii Abatorului;

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU zx ,’\ w


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI^/


STRADA ABATORULUI^

Existent

Propus

UTR 19

-----------UTR 19-------

mp

%

mp

%

Suprafața teren studiat

6581.00 mp

100,00

6581.00 mp

100,00

Suprafața teren proprietate

6581.00 mp

100,00

6581.00 mp

100,00

Suprafața construita

0.00 mp

0,00

2182.10 mp

33,16

Suprafața desfășurată

0.00 mp

0,00

2182.10 mp

33,16

Circulații carosabile si pietonale

0.00 mp

0,00

3585.40 mp

54,48

Suprafața spații amenajate

0.00 mp

0,00

523.10 mp

7,95

Supraf. amenajata pietriș

0.00 mp

0,00

290.40 mp

4,41

Procent de ocupare al terenului (P.O.T.)

0

33,16 %(maxim 70%)

Coeficient de utilizare al terenului (C.U.T.)

0

0,33 (maxim 2,40)

Locuri de parcare

0

103


jd—

900

4W

ro'ws

.2#

L—J

J