Hotărârea nr. 152/2019

Hotărârea nr. 152 din 19.04.2019 privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău< /W/na/i/a

. ^f/t/ (x / ^/^(/<x7f/

'XX// <//   /(/////< ///f/Zf/f <HOTĂRÂREA NR. 152 DIN 19.04.2019

privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresele nr.925/03.04.2019 și nr.3876/18.12.2018 primite de la S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA și înregistrate la Primăria Municipiului Bacău sub nr.24208/04.04.2019 și nr.46073/18.12.2018, prin care este transmis procesul-verbal de predare-primire cu bunurile-mijloace fixe, rezultate în urma implementării investiției „SEAU Bacău - Treapta Terțiară Bacău”, din cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, în vederea includerii acestora în inventarul domeniului public și modificarea contractului de delegare a gestiunii;

-Adresele nr. 926/ 03.04.2019 și nr. 45838/07.12.2018 primite de la SC Compania Regională de Apă Bacău SA și înregistrate la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 24209/ 04.04.2019 și nr.46073/18.12.2018, prin care este transmis procesul-verbal de predare-primire cu bunurile-mijloace fixe rezultate în urma implementării investiției „Extindere infrastructură de canalizare în Bacău și Târgu Ocna”, din cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” , în vederea includerii acestora în inventarul domeniului public și darea lor în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA conform contractului de delegare a gestiunii;

-Referatul nr. 78139/ 10.04.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4015 din 11.04.2019;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4016 din 11.04.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.651/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.652/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.653/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.654/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.655/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) si ale art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 în sensul înscrierii:

  • (1) bunurilor-mijloace fixe rezultate în urma finalizării lucrărilor de investiție „SEAU Bacău - Treapta Terțiară Bacău”, din cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, în valoare de 4.819.965,09 lei, prezentate în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (2) bunurilor-mijloace fixe rezultate în urma finalizării lucrărilor de investiție „Extindere infrastructură de canalizare în Bacău și Târgu Ocna”, din cadrul proiectului de investiții „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, în valoare de 22.678.726,93 lei, prezentate în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se completează Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin HCL nr. 383/ 2010 cu bunurile prezentate în Anexele nr.l și nr.2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/ 2018 și ale HCL nr. 383/ 2010 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Economice și SC Compania Regională de Apă Bacău SA.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          CONTRASEMNEAZĂ

ILIE BÎRZU         SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDHJ POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 152 DIN 19.04.2019

Nr

crt

Cod

clasificare

Denumirea bunului și elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar lei

Situația juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

1

23.2.2.93

Autocuratitor combinat serie sasiu:

WMAN18ZZ0FY324548

2015

1.696.938,19

domeniul public ai Municipiului Bacau

2

2.3,2.93.

Vidanja=-AUTOVEHICUL N3 MAN serie sasiu:WMAN46ZZ6FY324677

2015

1.222.418,39

domeniul public al Municipiului Bacau

3

23.2.2.93

Vidanja=-AUTOVEHICUL N3 MAN serie

sasiu:WMAN46ZZOFY324660

2015

1.222.418,39

domeniul public al Municipiului Bacau

4

23.23.

AUTOTRANSCONTAINER -

AUTOUTILITARA WMAN CU CÂRLIG

RIDICĂTOR serie

sasiu:WMAN18ZZXFY324573

2015

678.190,12

domeniul public al Municipiului Bacau

TOTAL

4.819.965,09


ȘEDINȚĂ

5                     9


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

DIRECTOR


EXECUTIV ADJUNCTROMÂNIA

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 152 DIN 19.04.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Nr. €rt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului si clemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al darii in folosința

Valoare inventar

- Ici-

Situația juridica actuala-Dcnumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

1

1.8.7.

COND CERAMICA V1T DN250 ARINILOR BACAU L 1254.20M

09.03.2018

765.001,54

domeniu! public ai Municipiului Bacău

2

1.8.13.

CĂMIN VIZBP DI000 HO-2, NR1 ARINILOR BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

3

1.8.13.

CĂMIN V1Z BP D1000 H0-2, NR2 ARINILOR BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

4

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2, NR3 ARINILOR BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

5

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl000 HO-2, NR4 ARINILOR BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

6

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 HO-2, NR5 ARINILOR BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

7

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2, NR6 ARINILOR BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

8

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 HO-2, NR7 ARINILOR BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

9

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl000 H2-4, NRI ARINILOR BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

10

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4, NR2 ARINILOR BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

11

1.8.13.

CĂMIN VIZBP D1000 H2-4, NR3 ARINILOR BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniu! public al Municipiului Bacău

12

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4, NR4 ARINILOR BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

13

1.8.13.

CĂMIN VIZBP Dl000 H2-4, NR5 ARINILOR BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

14

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4, NR6 ARINILOR BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

15

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP DIOOO H2-4, NR7ARINILOR BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

16

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4, NR 8 ARINILOR BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

17

1.8.13.

CĂMIN VIZBP D1000 H2-4, NR9 ARINILOR BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

18

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4, NR10 ARINILOR BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

19

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4, NRI 1 ARINILOR BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

20

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4, NR12 ARINILOR BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

21

1.8.13.

CĂMIN SPBP D1000 , ARINILOR BACAU HO-2 NR 1

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

22

1.8.13.

CĂMIN SPBP D1000 , ARINILOR BACAU HO-2 NR 2

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

23

1.8.13.

CĂMIN SPBP D1000 , ARINILOR BACAUHO-2 NR 3

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

24

1.8.13.

CĂMINSPBPDI000 , ARINILORBACAUHO-2NR4

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

|    25

1.8.13.

CĂMIN SP BP Dl 000, ARINILOR BACAUH 2-4 NR 1

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

26

1.8.13.

CĂMIN SP BP D1000, ARINILOR BACAUH 2-4 NR 2

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

27

1.8.13,

CĂMIN SP BP D1000, ARINILOR BACAUH 2-4 NR 3

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

28

1.8.13.

CĂMIN SP BP D1000 , ARINILOR BACAUH 2-4 NR 4

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

29

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 1, ARINILOR BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

30

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

31

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 12A , ARINILOR BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

32

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 14, ARINILOR BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

33

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 14A, ARINILOR BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

34

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 14B , ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

35

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 14C, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

36

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 16, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

37

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 16A, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

38

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 18, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

39

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 20, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

40

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 22, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

41

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 24, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

42

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 13A, ARINILOR BACAUH D60O

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

43

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 26, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

44

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR28, ARINILORBACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

45

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 17, ARINILOR BACAUH D600

09,03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

46

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 15, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

47

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 28A, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

48

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 21, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

49

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 19, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

50

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 23, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

51

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 32, ARINILOR BACAUH D60O

09.03.2018

2,679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

52

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 34, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

53

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR36, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

54

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 38, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

55

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 23B, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2,679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

56

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 25, ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

57

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 27 , ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

58

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 35 , ARINILOR BACAUH D600

09.03.2018

‘    2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

59

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR J , ARINILORBACAU D600NR3I

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

d

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR IA, ARINILOR BACAU D600NR32

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1,8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3, ARINILOR BACAU D600NR33

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

62

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3A, ARINILOR BACA D600NR34

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

63

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3B, ARINILOR BACAU D600NR35

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

64

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 5, ARINILOR BACAU D600NR36

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

65

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 7, ARINILOR BACAU D600NR37

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

66

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 19, ARINILOR BACAU D600NR38

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

67

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 11, ARINILOR BACAU D600NR39

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

68

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 13, ARINILOR BACAU D600NR40

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

69

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 14E, ARINILOR BACAU D600NR4I

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

70

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 15A, ARINILOR BACAU D600NR42

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

71

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 30, ARINILOR BACAU D600NR43

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

72

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 34A , ARINILOR BACAUNR44 D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

73

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR23C, ARINILOR BACAU D600NR45

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

74

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 35, ARINILOR BACAU D600NR46

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

75

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 39A ARINILOR BACAU D600NR47

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

76

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR41, ARINILORBACAU D600NR48

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

77

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 41A, ARINILOR BACAU D600NR49

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

78

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 43 , ARINILOR BACAU D600NR50

09.03.2018

2.679,86

domeniu! public al Municipiului Bacău

79

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 45, ARINILOR BACAU D600NR51

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

80

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 51,ARINILOR BACAU D600NR52

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

81

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 53,ARINILOR BACAU D600NR53

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

82

1.8.13.

RACORD CASA NR 10 ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

83

1.8.13.

RACORD CASA NR 12 ^ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

84

1.8.13.

RACORD CASA NR 12A,ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

85

1.8.13.

RACORD CASA NR 14 ,ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

86

1.8.13.

RACORD CASA NR 14A ,ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

87

1.8.13.

RACORD CASA NR 14B,ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

88

1.8.13.

RACORD CASA NR 14C ,ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

89

1.8.13.

RACORD CASA NR 16, ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

90

1.8.13.

RACORD CASA NR 16A,ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

91

1.8.13.

RACORD CASA NR 18,ARINILOR BACAU PVC

09.032018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

92

1.8.13.

RACORD CASA NR 20 ,ARINILOR BACAU PVC

09.032018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

93

1.8.13.

RACORD CASA NR 22,ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

94

1.8.13.

RACORD CASA NR 24,ARINILOR BACAU PVC

09.032018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

O             n

95

1.8.13.

RACORD CASANR 13A ,ARINILOR BACAU PVC

09,03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

96

1.8.13.

RACORD CASA NR 26,ARINILOR BACAU PVC

09,03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

97

1.8.13.

RACORD CASA NR 28 ,ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

98

1.8.13.

RACORD CASANR 17,ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

99

1.8.13.

RACORD CASA NR 15 ,ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1,148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

100

1.8.13.

RACORD CASA NR 28A ,ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

101

1.8.13.

RACORD CASA NR 21 .ARINILOR BACAU PVC

09,03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

102

1.8.13.

RACORD CASA NR 19 .ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1,148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

103

1.8.13.

RACORD CASA NR 23 .ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public a) Municipiului Bacău

104

1,8.13.

RACORD CASA NR 32 .ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

105

1.8.13.

RACORD CASA NR 34 .ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniu] public al Municipiului Bacău

106

1.8.13.

RACORD CASA NR 36 .ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

107

1.8.13.

RACORD CASA NR 38 .ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

108

1.8.13.

RACORD CASA NR 23B .ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

109

1.8.13.

RACORD CASA NR 25 .ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

110

1.8.13.

RACORD CASA NR 27 .ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

111

1.8.13.

RACORD CASA NR 35 .ARINILOR BACAU PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

112

1.8.13.

RACORD CASA NR 1 .ARINILOR BACAU PVC NR31

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

113

1.8.13.

RACORD CASANR IA .ARINILOR BACAU PVCNR32

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

114

1.8.13.

RACORD CASANR 3 .ARINILOR BACAU PVCNR33

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

115

1.8.13.

RACORD CASA NR 3A .ARINILOR BACAU PVC NR34

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

116

1.8.13.

RACORD CASA NR 3B .ARINILOR BACAU PVC NR35

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

117

1.8.13.

RACORD CASA NR 5 .ARINILOR BACAU PVC NR36

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

118

1.8.13.

RACORD CASA NR 7 .ARINILOR BACAU PVC NR37

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

119

1.8.13.

RACORD CASA NR 9 .ARINILOR BACAU PVC NR38

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

120

1.8.13.

RACORD CASA NR 11 .ARINILOR BACAU PVC NR39

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

121

1.8.13.

RACORD CASA NR 13 .ARINILOR BACAU PVC NR40

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

122

1.8.13.

RACORD CASA NR 14E .ARINILOR BACAU PVC NR41

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

123

1.8.13.

RACORD CASANR I5A.ARINILORBACAU PVCNR42

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

124

1.8.13.

RACORD CASA NR30 .ARINILOR BACAU PVC NR43

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

125

1.8.13.

RACORD CASA NR 34A .ARINILOR BACAU PVC NR44

09.03.2018

1,148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

126

1.8.13.

RACORD CASA NR 23C .ARINILOR BACAU PVC NR45

09.03,2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

127

1.8.13.

RACORD CASA NR 35 .ARINILOR BACAU PVC NR46

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

128

1.8.13.

RACORD CASA NR 39A .ARINILOR BACAU PVC NR47

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

129

1.8.13.

RACORD CASA NR 41 .ARINILOR BACAU PVCNR48

09.03,2018

1,148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

130

1.8.13.

RACORD CASA NR 4 IA .ARINILOR BACAU PVC NR49

09.03.2018

1.148,49

domeniu! public al Municipiului Bacău

131

1.8.13.

RACORD CASA NR 43 ,ARINILOR BACAU PVC NR50

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

132

1.8.13.

RACORD CASA NR 45, ARINILOR BACAU PVC NR51

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

133

1.8.13.

RACORD CASA NR 51,ARINILOR BACAU PVC NR52

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

134

1.8.13.

RACORD CASA NR 53 ,ARINILOR BACAU PVC NR53

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA ARINILOR

1.131.445,41

domeniul public al Municipiului Bacău

135

1.8.7.

CONDUCTA CER VITR FRUNZEI BACAU L=636.80M

09.03.2018

410.127,13

domeniul public al Municipiului Bacău

136

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl OOOHO-2 FRUNZEI BACAU NR1

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

137

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP DlOOOHO-2 FRUNZEI BACAU NR2

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

138

1.8.13.

CĂMIN VIZBP DlOOOHO-2 FRUNZEI BACAU NR3

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

139

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl OOOHO-2 FRUNZEI BACAU NR4

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

140

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl OOOHO-2 FRUNZEI BACAU NR5

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

141

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl OOOHO-2 FRUNZEI BACAU NR6

09.03,2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

142

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl OOOHO-2 FRUNZEI BACAU NR7

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

143

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP DlOOOHO-2 FRUNZEI BACAU NR8

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

144

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl OOOHO-2 FRUNZEI BACAU NR9

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

145

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000H2-4 FRUNZEI BACAU NR1

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

146

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000H2-4 FRUNZEI BACAU NR2

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

147

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000H2-4 FRUNZEI BACAU NR3

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

148

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000H2-4 FRUNZEI BACAU NR4

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

149

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000H2-4 FRUNZEI BACAUNR5

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

150

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP DI000H2-4 FRUNZEI BACAU NR6

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

151

1.8.13.

CĂMIN SPALARE BP DlOOOHO-2 FRUNZEI BACAU NRI

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

152

1.8.13.

CĂMIN SPALARE BP Dl OOOHO-2 FRUNZEI BACAU NR2

09.03.2018

5.867,69

domeniu! public al Municipiului Bacău

153

1.8.13.

CĂMIN SPALARE BP D1000H0-2 FRUNZEI BACAU NR3

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

154

1.8.13.

CĂMIN SPALARE BP D1000H0-2 FRUNZEI BACAU NR4

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

155

1.8.13.

CĂMIN SPALARE BP DI000H0-2 FRUNZEI BACAUNR5

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

156

1.8.13.

CĂMIN SPALARE BP DlOOOHO-2 FRUNZEI BACAUNR6

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

157

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 26 D1000 FRUNZEI BACAU NRI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

158

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR45A D1000 FRUNZEI BACAU NR2

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

159

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 45 D1000 FRUNZEI BACAU NR3

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

160

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 43 D1000 FRUNZEI BACAU NR4

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

161

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR41 D1000 FRUNZEI BACAU NR5

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

162

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 41A D1000 FRUNZEI BACAUNR6

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

163

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NRI 34 D1000 FRUNZEI BACAU NR7

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

164

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR I34A D1000 FRUNZEI BACAU NR8

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

165

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2 D1000 FRUNZEI BACAU NR9

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

166

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 4 Dl000 FRUNZEI BACAUNR10

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

167

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 136 D1000 FRUNZEI BACAU NR11

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

168

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 6 DI000 FRUNZEI BACAU NR12

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

169

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 8 D1000 FRUNZEI BACAU NR13

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

170

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 10A Dl000 FRUNZEI BACAU NR14

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

171

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 10 D1000 FRUNZEI BACAU NR15

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

172

1.8.13,

CĂMIN RACORD CASA NR 12 D1000 FRUNZEI BACAU NR16

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

173

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 29 D1000 FRUNZEI BACAU NR17

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

174

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 29A Dl000 FRUNZEI BACAU NR18

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

175

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 29B D1000 FRUNZEI BACAU NR19

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

176

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 12A DI 000 FRUNZEI BACAU NR20

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

177

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 29C D1000 FRUNZEI BACAU NR21

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

178

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 31 D1000 FRUNZEI BACAU NR22

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

179

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR35 D1000 FRUNZEI BACAUNR23

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

180

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 35A Dl000 FRUNZEI BACAU NR24

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

181

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 37 D1000 FRUNZEI BACAU NR25

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

182

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 58 D1000 FRUNZEI BACAU NR26

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

183

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 24 D1000 FRUNZEI BACAU NR27

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

184

1.8.13.

CAMINRACORD CASANR 13D1000FRUNZEIBACAUNR28

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

185

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 9A D1000 FRUNZEI BACAU NR29

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

186

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 1 IA Dl000 FRUNZEI BACAUNR30

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

187

1.8.13.

CAMINRACORD CASANR 11 D1000FRUNZEIBACAUNR31

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

188

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR7A D1000 FRUNZEI BACAUNR32

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

189

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 7 Dl000 FRUNZEI BACAU NR33

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

190

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 19 D1000 FRUNZEI BACAU NR34

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

191

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 17 D1000 FRUNZEI BACAU NR35

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

192

1.8.13.

CAMINRACORD CASANR 15D1000FRUNZEIBACAUNR36

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

193

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 9 D1000 FRUNZEI BACAU NR37

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

194

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR98 Dl 000 FRUNZEI BACAU NR38

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

195

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 23 D1000 FRUNZEI BACAUNR39

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

196

1.8.13.

CAMINRACORD CASANR21 D1000 FRUNZEIBACAUNR40

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

197

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 25 D1000 FRUNZEI BACAU NR41

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

198

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 23A Dl 000 FRUNZEI BACAU NR42

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

o             o

■('9

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 27 D1000 FRUNZEI BACAU NR43

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

:>D

1.8.13.

RACORD CASA NR 26 FRUNZEI BACAU NR1

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

201

1.8.13.

RACORD CASANR45A FRUNZEI BACAU NR2

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Munic piului Bacău

202

1.8.13.

RACORD CASANR 45 FRUNZEI BACAU NR3

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Munic piului Bacău

203

1.8.13.

RACORD CASA NR 43 FRUNZEI BACAU NR4

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

204

1.8.13.

RACORD CASA NR 41 FRUNZEI BACAU NR5

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

205

1.8.13.

RACORD CASANR41A FRUNZEIBACAUNR6

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

206

1.8.13.

RACORD CASA NR 134 FRUNZEI BACAU NR7

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

207

1.8.13.

RACORD CASA NR134A FRUNZEI BACAU NR8

09.03.2018

1.148,49

domeniul pubiic al Municipiului Bacău

208

1.8.13.

RACORD CASANR 2 FRUNZEI BACAU NR9

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

209

1.8.13.

RACORD CASA NR 4 FRUNZEI BACAU NR10

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ai Municipiului Bacău

210

1.8.13.

RACORD CASA NR 136 FRUNZEI BACAU NR 11

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

211

1.8.13.

RACORD CASANR6 FRUNZEI BACAUNR 12

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

212

1.8.13.

RACORD CASANR 8 FRUNZEI BACAU NR13

09.03.2018

1.148,49

domeniul pubiic ai Municipiului Bacău

213

1.8.13.

RACORD CASANR10A FRUNZEI BACAU NR14

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

214

1.8.13.

RACORD CASA NR 10 FRUNZEI BACAU NR 15

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

215

1.8.13.

RACORD CASANR 12 FRUNZEI BACAU NR16

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

216

1.8.13.

RACORD CASANR29 FRUNZEIBACAUNR17

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

217

1.8.13.

RACORD CASANR29A FRUNZEIBACAUNR 18

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ai Municipiului Bacău

218

1.8.13.

RACORD CASANR29B FRUNZEI BACAU NR 19

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

219

1.8.13.

RACORD CASANR12A FRUNZEI BACAU NR20

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

220

1,8.13.

RACORD CASANR29C FRUNZEI BACAU NR21

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

221

1.8.13.

RACORD CASANR31 FRUNZEIBACAUNR22

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

222

1.8.13.

RACORD CASANR35 FRUNZEIBACAUNR23

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

223

1.8.13.

RACORD CASANR 35A FRUNZEI BACAU NR24

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

224

1.8.13.

RACORD CASANR37 FRUNZEIBACAUNR25

09.03.2018

1.148,49

domeniul pubiic al Municipiului Bacău

225

1.8.13.

RACORD CASANR58 FRUNZEIBACAUNR26

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

226

1.8.13.

RACORD CASANR 24 FRUNZEI BACAUNR27

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ai Municipiului Bacău

227

1.8.13.

RACORD CASANR 13 FRUNZEIBACAUNR28

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

228

1.8.13.

RACORD CASANR9A FRUNZEI BACAU NR29

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

229

1.8.13.

RACORD CASANR11A FRUNZEI BACAU NR30

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

230

1.8.13.

RACORD CASANR 11 FRUNZEIBACAUNR31

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

231

1.8.13.

RACORD CASANR7A FRUNZEI BACAU NR32

09.03.2018

1.148,49

domeniui public al Municipiului Bacău

232

1,8.13.

RACORD CASANR7 FRUNZEIBACAUNR33

09-03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

233

1.8.13.

RACORD CASA NR 19 FRUNZEI BACAU NR34

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

234

1.8.13.

RACORD CASA NR 17 FRUNZEI BACAU NR35

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

235

1.8.13.

RACORD CASA NR 15 FRUNZEI BACAU NR3 6

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

236

1.8.13.

RACORD CASANR9 FRUNZEI BACAU NR37

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

237

1,8.13.

RACORD CASANR9B FRUNZEI BACAU NR38

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

238

1.8.13.

RACORD CASA NR 23 FRUNZEI BACAU NR39

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

239

1.8.13.

RACORD CASA NR 21 FRUNZEI BACAU NR40

09.03.2018

1.148,49

domeniul public a! Municipiului Bacău

240

1.8.13.

RACORD CASA NR 25 FRUNZEI BACAU NR41

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ai Municipiului Bacău

241

1.8.13.

RACORD CASANR23A FRUNZEI BACAU NR42

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

242

1.8.13.

RACORD CASA NR 27 FRUNZEI BACAU NR43

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA FRUNZEI

695.545,20

domeniul public al Municipiului Bacău

243

1.8.7.

CONDUCTA CER VITR CALEA REPUBLICII BACAU L3622.80M

09.03.2018

2.184.394,12

domeniul public al Municipiului Bacău

244

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR1

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

245

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR2

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

246

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR3

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

247

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR4

09-03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

248

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR5

09.03.2018

5.334,28

domeniul publicai Municipiului Bacău

249

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR6

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

250

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP DIOOO H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR7

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

251

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR8

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

252

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR9

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

253

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP DIOOOHO-2CALEA REPUBLICII BACAU NR10

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

254

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR11

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

255

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAUNRI2

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

256

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAUNR13

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

257

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP DIOOO H0-2CALEA REPUBLICII BACAUNR14

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

258

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU N15

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

259

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAUN16

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

260

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU N17

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

261

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP DIOOO H0-2CALEA REPUBLICII BACAUNI8

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

262

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP DIOOO H0-2CALEA REPUBLICII BACAU N19

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

263

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP DIOOO H0-2CALEA REPUBLICII BACAUN20

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

264

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP DIOOO H0-2CALEA REPUBLICII BACAU N21

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

265

1.8.13,

CĂMIN VIZ BP DIOOO H0-2CALEA REPUBLICII BACAU N22

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

266

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP DIOOO H0-2CALEA REPUBLICII BACAU N23

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

267

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP DIOOO H0-2CALEA REPUBLICII BACAU N24

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

. 8

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAUN25

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

j^9

1.8.13.

CĂMIN VIZBP D1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU N26

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

270

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU N27

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

271

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl 000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU N28

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

272

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR1

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

273

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR2

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

274

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR3

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

275

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPDI000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR4

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

276

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR5

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

277

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAUNR6

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

278

1.8.13.

CĂMIN VIZBPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR7

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

279

1.8.13.

CĂMIN VIZBPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR8

09.03.2018

6.264,06

domeniul public a! Municipiului Bacău

280

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR9

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

281

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR10

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

282

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR11

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

283

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NRI2

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

284

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAUNRI3

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

285

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR14

09.03.2018

6.264,06

domeniul public a! Municipiului Bacău

286

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD 1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR15

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

287

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD 1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR16

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

288

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR17

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

289

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD 1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAUNR18

09.03.2018

6.264,06

domeniul public ai Municipiului Bacău

290

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD 1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR19

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

291

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD 1000112-4CALE A REPUBLICII BACAU NR20

09.03.2018

6.264,06

domeniul publicai Municipiului Bacău

292

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR21

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

293

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR22

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

294

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR23

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

295

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR24

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

296

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAUNR25

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

297

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR26

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

298

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPDI000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR27

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

299

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR28

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

300

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD 1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR29

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

301

1.8.13,

CĂMIN VIZ BPD 1000 H4-6CALEA REPUBLICII BACAU NR1

09.03.2018

7.792,98

domeniul public al Municipiului Bacău

302

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD 1000 H4-6CALEA REPUBLICII BACAU NR2

09.03.2018

7.792,98

domeniul public al Municipiului Bacău

O            n

303

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H4-6CALEA REPUBLICII BACAU NR3

09.03.2018

7.792,98

domeniul public al Municipiului Bacău

304

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H4-6CALEA REPUBLICII BACAU NR4

09.03.2018

7.792,98

domeniul public al Municipiului Bacău

305

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H4-6CALEA REPUBLICII BACAU NR5

09.03.2018

7.792,98

domeniul public al Municipiului Bacău

306

1.8.13.

CĂMIN VIZ BPD1000 H4-6CALEA REPUBLICII BACAU NR6

09.03.2018

7.792,98

domeniul public al Municipiului Bacău

307

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR1

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

308

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR2

09.03.2018

5.867,69

domeniul publicai Municipiului Bacău

309

1.8,13.

CĂMIN SPL BPD1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR3

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

310

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR4

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

311

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD 1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR5

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

312

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR6

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

313

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD 1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR7

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

314

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR8

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

315

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR9

09.03.2018

5.867,69

domeniul publicai Municipiului Bacău

316

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAUNR10

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

317

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAUNR11

09-03.2018

5.867,69

domeniu) publicai Municipiului Bacău

318

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAUNR12

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

319

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD 1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR13

09.03.2018

5.867,69

domeniul publica! Municipiului Bacău

320

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD1000 H0-2CALEA REPUBLICII BACAU NR14

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

321

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD 1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR1

09.03.2018

6.890,47

domeniul publicai Municipiului Bacău

322

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD 1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR2

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

323

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD 1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR3

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

324

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD 1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR4

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

325

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR5

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

326

1.8.13.

CĂMIN SPL BPDI000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAUNR6

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

327

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR7

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

328

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD 1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR8

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

329

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD 1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR9

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

330

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NRI0

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

331

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NRI1

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

332

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD1000 H2-4CALEA REPUBLICII BACAU NR12

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

333

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD1000 H4-6CALEA REPUBLICII BACAUNR1

09.03.2018

8.572,29

domeniul public al Municipiului Bacău

334

1.8.13.

CĂMIN SPL BPD 1000 H4-6CALEA REPUBLICII BACAU NR2

09.03.2018

8.572,29

domeniul public al Municipiului Bacău

335

1.8.7.

SUBTRAVERSARE DR CONDDE250CL REPUBLICII BACAU L19M

09.03.2018

55.683,92

domeniul public al Municipiului Bacău

336

1.8.7.

SUBTRAVERSARE DR CONDDE250CL REPUBLICII BACAU L17M

09.03.2018

55.683,92

domeniul public al Municipiului Bacău

337

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR11OCALEA REPUBLICII BACAU NR1

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

I 338

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 112CALEA REPUBLICII BACAU NR2

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

339

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR II4CALEA REPUBLICII BACAU NR3

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

340

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 116CALEA REPUBLICII BACAU NR4

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

341

1,8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 118CALEA REPUBLICII BACAU NR5

09.03.2018

2.679,86

domeniu) public al Municipiului Bacău

342

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 120CALEA REPUBLICII BACAU NR6

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

343

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 122CALEA REPUBLICII BACAU NR7

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

344

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 124CALEA REPUBLICII BACAU NR8

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

345

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 126CALEA REPUBLICII BACAU NR9

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

346

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR128CALEA REPUBLICII BACAU NR10

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

347

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR130CALEA REPUBLICII BACAU NR11

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

348

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR130ACALEA REPUBLICII BACAU NI2

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

349

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR132ACALEA REPUBLICII BACAU N13

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

350

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR132CALEA REPUBLICII BACAU NR14

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

351

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR134ACALEA REPUBLICII BACAU N15

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

352

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR134CALEA REPUBLICII BACAU NR16

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

353

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR136CALEA REPUBLICII BACAU N17

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

354

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR140CALEA REPUBLICII BACAU NR18

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

355

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR142CALEA REPUBLICII BACAU NR19

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

356

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR142ACALEA REPUBLICII BACAU N20

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

357

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR142BCALEA REPUBLICII BACAU N21

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

358

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR144ACALEA REPUBLICII BACAU N22

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

359

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NRI44CALEA REPUBLICII BACAUNR23

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

360

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR146CALEA REPUBLICII BACAU NR24

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

361

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR146ACALEA REPUBLICII BACAU N25

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

362

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR148CALEA REPUBLICE BACAU N26

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

363

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR150ACALEA REPUBLICII BACAU N27

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

364

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR150CALEA REPUBLICII BACAU N28

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

365

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NRI52CALEA REPUBLICII BACAU N29

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

366

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NRI 52ACALEA REPUBLICII BACAU N30

09.03.2018

2.679,86

domeniu! public al Municipiului Bacău

367

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR154CALEA REPUBLICII BACAU N31

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

368

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR156CALEA REPUBLICE BACAU N32

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

369

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR160CALEA REPUBLICE BACAU N33

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

370

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA N162ACALEA REPUBLICII BACAU N34

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

371

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 164CALEA REPUBLICII BACAU N35

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

372

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR166CALEA REPUBLICE BACAU N36

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

.....

<73

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NRI66 ACALEA N37REPUBLICIIBACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

374

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR168CALEA REPUBLICII BACAU N38

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

375

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR170CALEA REPUBLICII BACAU N39

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

376

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NRI72CALEA REPUBLICII BACAU NR40

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

377

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR172ACALEA REPUBLICII BACAU N41

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

378

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR174CALEA REPUBLICII BACAU N42

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

379

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR176CALEA REPUBLICII BACAU N43

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

380

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR178CALEA REPUBLICII BACAU N44

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

381

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR180CALEA REPUBLICII BACAU N45

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

382

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NRI82ACALEA REPUBLICII BACAU N46

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

383

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR182CALEA REPUBLICII BACAU N47

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

384

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR184CALEA REPUBLICII BACAU N48

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municipiului Bacău

385

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR186CALEA REPUBLICII BACAU N49

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municipiului Bacău

386

1.8-13.

CĂMIN RACORD CASA NRI 88CALEA N50REPUBLICII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municipiului Bacău

387

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR186ACALEA REPUBLICII BACAU N51

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municipiului Bacău

388

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR188ACALEA REPUBLICII BACAU N52

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

389

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR188BCALEA REPUBLICII BACAU N53

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

390

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR190CALEA REPUBLICII BACAU N54

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

391

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR192ACALEA REPUBLICII BACAU N55

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

392

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NRI92 ALEA REPUBLICII BACAU N56

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

393

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NRI 94 CALEA REPUBLICE BACAU N57

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

394

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NI94A CALEA REPUBLICII BACAUN58

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

395

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NRI 96 CALEA REPUBLICII BACAU N59

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

396

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR198 CALEA REPUBLICII BACAUN60

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

397

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR200ACALEA REPUBLICII BACAU N61

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

398

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR200CALEA REPUBLICII BACAU N62

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

399

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR202CALEA REPUBLICII BACAU N63

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

400

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR204 CALEA REPUBLICII BACAU N64

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

401

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR204ACALEA REPUBLICII BACAU N65

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

402

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR206CALEA REPUBLICII BACAU N66

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

403

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR206ACALEA REPUBLICII BACAU N67

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

404

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR208 CALEA REPUBLICII BACAU N68

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

405

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR21C CALEA REPUBLICII BACAU N69

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

406

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR210ACALEA REPUBLICII BACAU N70

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

407

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR210BCALEA REPUBLICII BACAU N71

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municipiului Bacău

-

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR2I2 CALEA REPUBLICII BACAU N72

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR214 CALEA REPUBLICII BACAU N73

09.03.2018

2.679,86

domeniul public a! Municipiului Bacău

410

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR216 CALEA REPUBLICII BACAU N74

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

411

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR218CALEA REPUBLICII BACAU NR75

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

412

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR218ACALEA REPUBLICII BACAU N76

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

413

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR218BCALEA REPUBLICII BACAU N77

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

414

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR220 CALEA REPUBLICII BACAU N78

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

415

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR222 CALEA REPUBLICII BACAU N79

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

416

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR224 CALEA REPUBLICII BACAU N80

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

417

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR226 CALEA REPUBLICII BACAU N81

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

418

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR228 CALEA REPUBLICII BACAU N82

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

419

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR228ACALEA REPUBLICII BACAU N83

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

420

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR228BCALEA REPUBLICII BACAU N84

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

421

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR230 CALEA REPUBLICII BACAU N85

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

422

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 41CALEA REPUBLICII BACAU N86

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

423

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR230ACALEA REPUBLICII BACAU N87

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

424

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR230BCALEA REPUBLICII BACAU N88

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

425

1,8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR326CALEA REPUBLICII BACAU N89

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

426

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR318ACALEA REPUBLICII BACAU N90

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

427

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR3I8CALEA REPUBLICII BACAU N91

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

428

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR320CALEA REPUBLICII BACAU N92

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

429

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR324CALEA REPUBLICII BACAU N93

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

430

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR236CALEA REPUBLICII BACAU N94

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

431

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR236ACALEA REPUBLICII BACAU N95

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

432

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR236BCALEA N96REPUBLICII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

433

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR238ACALEA REPUBLICII BACAU N97

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

434

1.8,13.

CĂMIN RACORD CASA NR238BCALEA REPUBLICII BACAU N98

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

435

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR238CCALEA REPUBLICII BACAU N99

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

436

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR238CALEA REPUBLICII BACAU N100

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

437

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR59 CALEA REPUBLICII BACAU NI01

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

438

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR61 CALEA REPUBLICII BACAU N102

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

439

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR63 CALEA REPUBLICII BACAU N103

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

440

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR65 CALEA REPUBLICII BACAU NI04

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

441

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR67 CALEA REPUBLICII BACAU NI05

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

442

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR69 CALEA REPUBLICII BACAU N106

09.03.2018

2.679,86|(jQmenju| public al Municipiului Bacău

1 443

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR71 CALEA REPUBLICII BACAU N107

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

444

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR73 CALEA REPUBLICII BACAUN108

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

445

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR75 CALEA REPUBLICII BACAU NI 09

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

446

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN75A CALEA REPUBLICII BACAUN110

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municipiului Bacău

447

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA N77 CALEA REPUBLICII BACAU N111

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

448

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR79 CALEA REPUBLICII BACAU NI 12

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

449

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR81 CALEA REPUBLICII BACAUNI 13

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

450

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN81A CALEA REPUBLICII BACAU NI 14

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

451

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR83 CALEA REPUBLICII BACAUNI 15

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

452

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR85 CALEA REPUBLICII BACAUNI16

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

453

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR87 CALEA REPUBLICII BACAUNI 17

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

454

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN87A CALEA REPUBLICII BACAUNI 18

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

455

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR89 CALEA REPUBLICII BACAU N119

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

456

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA N89B CALEA REPUBLICII BACAU N120

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

457

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR89CCALEA REPUBLICII BACAUN121

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

458

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR91 CALEA REPUBLICII BACAU N122

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

459

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR93 CALEA REPUBLICII BACAU N123

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

460

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR95 CALEA REPUBLICII BACAU N124

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

461

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR97 CALEA REPUBLICII BACAU N125

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

462

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA N99 CALEA REPUBLICII BACAU N126

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

463

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NI01 CALEA REPUBLICII BACAUN127

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

464

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN103 CALEA REPUBLICIIBACAUN128

09.03.2018

2.679,86

domeniu! public al Municipiului Bacău

465

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA N105 CALEA REPUBLICII BACAU NI 29

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

466

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA N109A CL REPUBLICII BACAU N130

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

467

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NI 09 CALEA REPUBLICII BACAU NI 31

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

468

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NI 11 CALEA REPUBLICII BACAUN132

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

469

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN111A CL.REPUBLICII BACAU N133

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

470

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NI 13 CALEA REPUBLICII BACAU N134

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

471

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NI 15 CALEA REPUBLICII BACAUN135

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

472

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA N205 CALEA REPUBLICII BACAU NI 36

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

473

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NI 17 CALEA REPUBLICII BACAUN137

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

474

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA N119 CALEA REPUBLICII BACAU N138

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

475

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN121 CALEA REPUBLICII BACAU N139

09.03.2018

2,679,86

domeniu! public al Municipiului Bacău

476

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN123 CALEA REPUBLICII BACAU N140

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

477

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA N125 CALEA REPUBLICII BACAU N141

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

Q             Q

: 478

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN127 CALEA REPUBLICII BACAUN142

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

479

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN129 CALEA REPUBLICII BACAUN143

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

480

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN129A CALEA REPUBLICII BACAUN144

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

481

1.8.13.

CĂMIN RACORDCASA N129B CALEA REPUBLICII BACAU NI45

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

482

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA N131 CALEA REPUBLICII BACAU N146

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

483

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NI 33 CALEA REPUBLICII BACAU N147

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

484

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA N135 CALEA REPUBLICII BACAU N148

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

485

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NI37 CALEA REPUBLICII BACAU NI49

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

486

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NI 39 CALEA REPUBLICII BACAU NI 50

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

487

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA N141 CALEA REPUBLICII BACAU NI51

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

488

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NI 43 CALEA REPUBLICII BACAU N152

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

489

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA N145 CALEA REPUBLICII BACAU N153

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

490

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA N147 CALEA REPUBLICII BACAU N154

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

491

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA N149 CALEA REPUBLICII BACAU N155

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

492

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN151 CALEA REPUBLICII BACAU NI56

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

493

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA N155 CALEA REPUBLICII BACAU NI57

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

494

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NI 57 CALEA REPUBLICII BACAU NI 58

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

495

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NI 59 CALEA REPUBLICII BACAU N159

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

496

1.8.13.

CĂMIN RACORDCASA N159A CALEA REPUBLICII BACAU N160

09-03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

497

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NI 61 CALEA REPUBLICII BACAUN161

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

498

1.8.13.

CĂMIN RACORDCASA N16IA CALEA REPUBLICII BACAUN162

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

499

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN161B CALEA REPUBLICII BACAU N163

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

500

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN161D CALEA REPUBLICII BACAUN164

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

501

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN161C CALEA REPUBLICII BACAU N165

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

502

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN163 CALEA REPUBLICE BACAU N166

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

503

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA N165 CALEA REPUBLICII BACAU N167

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

504

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN167 CALEA REPUBLICE BACAUN168

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

505

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN169 CALEA REPUBLICII BACAUN169

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

506

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANI71 CALEA REPUBLICII BACAUN170

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

507

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN175 CALEA REPUBLICII BACAUN171

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

508

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASAN177A CALEA REPUBLICII BACAU N172

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Murscipiului Bacău

509

1.8.13.

RACORD CASA NI 10 CALEA REPUBLICE BACAU PVC NI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

510

1.8.13.

RACORD CASA NI 12 CALEA REPUBLICE BACAU PVC N2

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

511

1.8.13.

RACORD CASA N114 CALEA REPUBLICE BACAU PVC N3

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

512

1.8.13.

RACORD CASA N116 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N4

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

r —,

i : :3

1.8.13.

RACORD CASA NI 18 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N5

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

^14

1.8.13.

RACORD CASA N120 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N6

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

515

1.8.13.

RACORD CASA N122 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N7

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

516

1.8.13.

RACORD CASA N124 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N8

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

517

1.8.13.

RACORD CASA N126 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N9

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

518

1.8.13.

RACORD CASAN128 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN10

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

519

1.8.13.

RACORD CASA NI 30 CALEA REPUBLICII BACAU PVC Nil

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

520

1.8.13.

RACORD CASA N BOA CALEA REPUBLICII BACAU PVC NI 2

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

521

1.8.13.

RACORD CASA N132A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N13

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

522

1.8.13.

RACORD CASA N132 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N14

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

523

1.8.13.

RACORD CASA NI 34A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N15

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

524

1.8.13.

RACORD CASA N134 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN16

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

525

1.8.13.

RACORD CASA N136 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN17

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

526

1.8.13.

RACORD CASAN140 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN18

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

527

1.8.13.

RACORD CASAN142 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N19

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

528

1.8.13.

RACORD CASA N142A CALEA REPUBLICII BACAU PVCN20

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

529

1.8.13.

RACORD CASA N142B CALEA REPUBLICII BACAU PVC N21

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

530

1.8.13.

RACORD CASA N144A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N22

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ai Municipiului Bacău

531

1.8.13.

RACORD CASA N144 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN23

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

532

1.8.13.

RACORD CASAN146 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN24

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

533

1.8.13.

RACORD CASA N146A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N25

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

534

1.8.13.

RACORD CASA N148 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N26

09.032018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

535

1.8.13.

RACORD CASA N150A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N27

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

536

1.8.13.

RACORD CASAN150 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN28

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

537

1.8.13.

RACORD CASA N152 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN29

09.032018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

538

1.8.13.

RACORD CASA NI52A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N30

09.032018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

539

1.8.13.

RACORD CASA NI 54 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N31

09.032018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

540

1.8.13.

RACORD CASA N156 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N32

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

541

1.8.13.

RACORD CASAN160 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN33

09.032018

1,148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

542

1.8.13.

RACORD CASA NI 62 A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N34

09.032018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

543

1.8.13.

RACORD CASA N164 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N35

09.032018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

544

1.8.13.

RACORD CASA NI 66 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN36

09.032018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

545

1.8.13.

RACORD CASA N166A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N37

09.032018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

546

1.8.13.

RACORD CASA NI 68 CALEA REPUBLICE BACAU PVC N38

09.032018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

547

1.8.13.

RACORD CASA N170 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N39

09.032018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

O             o

] 548

1,8.13.

RACORD CASA N172 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN40

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

! 549

1.8.13.

RACORD CASA NI72A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N41

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

550

1.8.13.

RACORD CASA N 3 74 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N42

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

551

1.8.13.

RACORD CASA N176 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N43

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

552

1.8.13.

RACORD CASAN178 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN44

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

553

1.8.13.

RACORD CASA N180 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN45

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

554

1.8.13.

RACORD CASA N182A CALEA REPUBLICII BACAU PVCN46

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

555

1.8.13.

RACORD CASA N182 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N47

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

556

1.8.13.

RACORD CASA N184 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N48

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

557

1.8.13.

RACORD CASA N186 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N49

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

558

1.8.13,

RACORD CASA N188 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN50

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

559

1.8.13.

RACORD CASA N186A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N51

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

560

1.8.13.

RACORD CASA N188A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N52

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

561

1.8.13.

RACORD CASA N188B CALEA REPUBLICII BACAU PVC N53

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

562

1.8.13,

RACORD CASA N190 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N54

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

563

1.8.13.

RACORD CASA N192A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N55

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

564

1.8.13.

RACORD CASA N192 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N56

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

565

1.8.13.

RACORD CASA NI 94 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N57

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

566

1.8.13.

RACORD CASA N194A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N58

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

567

1.8.13.

RACORD CASA N196 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN59

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

568

1.8.13.

RACORD CASA N198 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N60

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

569

1.8.13.

RACORD CASA N200A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N61

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

570

1.8.13.

RACORD CASA N200 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN62

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

571

1.8.13.

RACORD CASAN202 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N63

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

572

1.8.13.

RACORD CASA N204 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N64

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Muncipiului Bacău

573

1.8.13.

RACORD CASA N204A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N65

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

574

1.8.13.

RACORD CASA N206 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N66

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

575

1.8.13.

RACORD CASA N206A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N67

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

576

1.8.13.

RACORD CASA N208 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N68

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

577

1.8.13.

RACORD CASA N210 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N68

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

578

1.8.13.

RACORD CASA N210A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N70

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

579

1.8.13.

RACORD CASA N210B CALEA REPUBLICII BACAU PVC N71

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

580

1.8.13.

RACORD CASA N212 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N72

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

581

1.8.13.

RACORD CASA N214 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN73

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

582

1.8.13.

RACORD CASA N2I6 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N74

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ai Municipiului Bacău

• 3

1.8.13.

RACORD CASA N2I8 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N75

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

. 34

1.8.13.

RACORD CASA N218A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N76

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

5î>5

1.8.13.

RACORD CASA N218B CALEA REPUBLICII BACAU PVC N77

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

586

1.8.13.

RACORD CASA N220 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N78

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

587

1.8.13.

RACORD CASA N222 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N79

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

588

1.8.13.

RACORD CASA N224 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N80

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

589

1.8.13.

RACORD CASAN226 CALEA REPUBLICII BACAUPVC N81

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

590

1.8.13.

RACORD CASAN228 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N82

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

591

1.8.13.

RACORD CASAN228A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N83

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

592

1.8.13.

RACORD CASAN228B CALEA REPUBLICII BACAU PVC N84

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

593

1.8.13.

RACORD CASAN230 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN85

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

594

1.8.13.

RACORD CASA N4I CALEA REPUBLICII BACAU PVCN86

09,03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

595

1.8.13.

RACORD CASA N230A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N87

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

596

1.8.13.

RACORD CASAN230B CALEA REPUBLICII BACAU PVCN88

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

597

1.8.13.

RACORD CASA N326 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N89

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

598

1.8.13.

RACORD CASA N318A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N90

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

599

1.8.13.

RACORD CASA N318 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N91

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

600

1.8.13.

RACORD CASA N320 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N92

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

601

1.8.13.

RACORD CASA N324 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N93

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

602

1.8.13.

RACORD CASA N236 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N94

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

603

1.8.13.

RACORD CASA N236A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N95

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

604

1.8.13.

RACORD CASA N236B CALEA REPUBLICII BACAU PVC N96

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

605

1.8.13.

RACORD CASA N238A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N97

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

606

1.8.13.

RACORD CASA N238B CALEA REPUBLICII BACAU PVC N98

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

607

1.8.13.

RACORD CASA N238C CALEA REPUBLICII BACAU PVC N99

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

608

1.8-13.

RACORD CASA N238 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N100

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

609

1.8.13.

RACORD CASAN59 CALEA REPUBLICII BACAU PVC NI01

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

610

1.8.13.

RACORD CASA N61 CALEA REPUBLICE BACAU PVC N102

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

611

1.8.13.

RACORD CASAN63 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N103

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

612

1.8.13.

RACORD CASA N65 CALEA REPUBLICII BACAU PVC NI 04

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

613

1.8.13.

RACORD CASAN67 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N105

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

614

1.8.13.

RACORD CASA N69 CALEA REPUBLICII BACAU PVC NI 06

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

615

1.8.13.

RACORD CASA N71 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N107

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

616

1.8.13.

RACORD CASA N73 CALEA REPUBLICII BACAU PVC NI08

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

617

1.8.13.

RACORD CASA N75 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N109

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

F" -

1

1.8.13.

RACORD CASA N75A CALEA REPUBLICII BACAU PVC NI 10

09.03.2018

1.148,49

domeniu! public al Municipiului Bacău

î 619

1.8.13.

RACORD CASA N77 CALEA REPUBLICII BACAU PVC NI 11

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

620

1.8.13.

RACORD CASAN79 CALEA REPUBLICII BACAU PVC NI 12

09.03.2018

1.148,49

domeniul publicai Municipiului Bacău

621

1.8.13.

RACORD CASAN81 CALEA REPUBLICII BACAU PVC NI 13

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

622

1.8.13.

RACORD CASA N81A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N114

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

623

1.8.13.

RACORD CASA N83 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN115

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

624

1.8.13.

RACORD CASA N85 CALEA REPUBLICII BACAU PVC NI 16

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

625

1.8.13.

RACORD CASA N87 CALEA REPUBLICII BACAU PVC NI 17

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

626

1.8.13.

RACORD CASA N87A CALEA REPUBLICII BACAU PVC NI 18

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

627

1.8.13.

RACORD CASA N89 CALEA REPUBLICII BACAU PVC NI 19

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

628

1.8.13.

RACORD CASA N89B CALEA REPUBLICII BACAU PVC NI 20

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

629

1.8.13.

RACORD CASA N89C CALEA REPUBLICII BACAU PVC N121

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

630

1.8.13.

RACORD CASA N91 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N122

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

631

1.8.13.

RACORD CASAN93 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN123

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

632

1.8.13.

RACORD CASA N95 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N124

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

633

1.8.13.

RACORD CASAN97 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN125

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

634

1.8.13.

RACORD CASAN99 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN126

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

635

1.8.13.

RACORD CASA NI 01 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N127

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

636

1.8.13.

RACORD CASA NI 03 CALEA REPUBLICE BACAU PVCNI28

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

637

1.8.13.

RACORD CASAN105 CALEA REPUBLICE BACAU PVCN129

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ai Municipiului Bacău

638

1.8.13.

RACORD CASAN109A CALEA REPUBLICE BACAU PVC N130

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

639

1.8.13.

RACORD CASAN109 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN131

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

640

1.8.13.

RACORD CASA NI 11 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N132

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

641

1.8.13.

RACORD CASA NI 1 IA CALEA REPUBLICII BACAU PVC N133

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

642

1.8.13.

RACORD CASAN113 CALEA REPUBLICIIBACAU PVCN134

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

643

1.8.13.

RACORD CASANI15 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN135

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

644

1.8.13.

RACORD CASAN205 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N136

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

645

1.8.13.

RACORD CASAN117 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN137

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

646

1.8.13.

RACORD CASANI 19 CALEA REPUBLICE BACAU PVC N138

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

647

1.8.13.

RACORD CASA N121 CALEA REPUBLICE BACAU PVCN139

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

648

1.8.13.

RACORD CASAN123 CALEA REPUBLICE BACAU PVC N140

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

649

1.8.13.

RACORD CASAN125 CALEA REPUBLICE BACAU PVCN141

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

650

1.8.13.

RACORD CASAN127 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN142

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

651

1.8.13.

RACORD CASA N129 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N143

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

652

1.8.13.

RACORD CASAN129A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N144

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

| 653

1.8.13.

RACORD CASA N129B CALEA REPUBLICII BACAU PVC N145

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

654

1.8.13.

RACORD CASANI3I CALEA REPUBLICII BACAU PVCN146

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

655

1.8.13.

RACORD CASA N133 CALEA REPUBLICII BACAU PVC NI 47

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

656

1.8.13.

RACORD CASA N135 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N148

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ai Municipîuiui Bacău

657

1.8.13.

RACORD CASAN137 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN149

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

658

1.8.13.

RACORD CASAN139 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN150

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

659

1.8.13.

RACORD CASA N141 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N151

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

660

1.8.13.

RACORD CASA NI43 CALEA REPUBLICII BACAU PVC NI 52

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

661

1.8.13.

RACORD CASA N145 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N153

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

662

1.8.13.

RACORD CASA N147 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N154

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

663

1.8.13.

RACORD CASA N149 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N155

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

664

1.8.13.

RACORD CASA N151 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N156

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

665

1.8.13.

RACORD CASA NI55 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN157

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipîuiui Bacău

666

1.8.13.

RACORD CASA N157 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN158

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

667

1.8.13.

RACORD CASA N159 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N159

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

66S

1.8.13.

RACORD CASA N159A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N160

09-03.2018

1.148,49

domeniu] public al Municipiului Bacău

669

1.8.13.

RACORD CASAN161 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N161

09.03.2018

1,148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

670

1.8.13.

RACORD CASAN161A CALEA REPUBLICIIBACAU PVCN162

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

671

1.8.13.

RACORD CASA N161B CALEA REPUBLICII BACAU PVC N163

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

672

1.8.13.

RACORD CASA N161D CALEA REPUBLICII BACAU PVC N164

09-03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

673

1.8.13.

RACORD CASA N161C CALEA REPUBLICII BACAU PVC N165

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

674

1.8.13.

RACORD CASAN163 CALEA REPUBLICII BACAU PVCNI66

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

675

1.8.13.

RACORD CASAN165 CALEA REPUBLICII BACAU PVC N167

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

676

1.8.13.

RACORD CASAN167 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN168

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

677

1.8.13.

RACORD CASAN169 CALEA REPUBLICIIBACAU PVCN169

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

678

1.8.13.

RACORD CASA NI71 CALEA REPUBLICII BACAU PVC NI70

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

679

1.8.13.

RACORD CASAN175 CALEA REPUBLICII BACAU PVCN171

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

680

1.8.13.

RACORD CASA N177A CALEA REPUBLICII BACAU PVC N172

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA CL. REPUBLICII(DN15)

3.513.991,50

domeniul public al Municipiului Bacău

681

1.8.7.

COND CER vrTR BP AGUDULUI BACAU L-659.6M

09.03.2018

320.470,90

domeniul public al Municipiului Bacău

682

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 HO-2 NR1 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

683

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 HO-2 NR2 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public ai Municipiului Bacău

684

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2NR3 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

685

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 HO-2 NR4 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

686

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl 000 H0-2 NR5 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

Q             O

■ 1

1.8.13.

CĂMIN VJZ BP D1000 H0-2 NR6 AGUDULUIBACAU

09.03.2018

5.334)28

domeniul public al Municipiului Bacău

1.8.13.

CĂMIN V1Z BP D1000 H0-2 NR7 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

689

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl 000 H0-2 NR8 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

690

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl 000 H0-2 NR9 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

691

1.8.13.

CĂMIN SPL BP D1000 H0-2NRI AGUDULUI BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

692

1.8.13.

CĂMIN SPL BP D1000 H0-2 NR2 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

693

1.8.13.

CĂMIN SPL BP D1000 H0-2NR3 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

694

1.8.13.

CĂMIN SPL BP Dl000 H0-2NR4 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

695

1.8.13.

CĂMIN SPL BP D1000 HO-2 NR5 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

696

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 7 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

697

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 9 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

698

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 11 D6O0 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

699

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 1 IA D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

700

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 13A D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

701

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 13 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

702

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 15 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

703

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NRI7 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

704

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 14 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

705

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 16 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

706

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 8 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

707

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NRI0 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

708

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR18 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

709

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 20 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

710

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 24 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

711

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 30 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

712

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 21 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

713

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR23 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

714

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 23A D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

715

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 26 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

716

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 28 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

717

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 23B D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

718

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 25 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

719

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 32 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

720

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 27 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

721

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 27A D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

! ”22

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 29 D600 AGUDULUIBACAU

09.03.2018

;    23

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3 IA D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

724

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 34 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

725

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 36 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

726

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 36A D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

727

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 38 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

728

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR31 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

729

1,8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 31B D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

730

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 33 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

731

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 42 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

732

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 40 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

733

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 44 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

734

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 46 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

735

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 39 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

736

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 37 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

737

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR35 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

738

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 41 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

739

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 38 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

740

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 4 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

741

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 6 D600 AGUDULUI BACAU

09 03.2018

742

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR2 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

743

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

744

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR2A D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

745

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 5 D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

746

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3 IBIS D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

747

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 39A D600 AGUDULUI BACAU

09.03.2018

748

1.8.13.

RACORD CASA NR 7 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

749

1.8.13.

RACORD CASANR 9 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

750

1.8.13.

RACORD CASA NR 11 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

751

1.8.13.

RACORD CASA NR 1 IA PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

752

1.8.13.

RACORD CASA NR 13A PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

753

1.8.13,

RACORD CASA NR 13 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

754

1.8.13.

RACORD CASANR 15 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

755

1.8.13.

RACORD CASA NR 17 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

756

I.8.I3.

RACORD CASA NR 14 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

I-----

!Ș :57

1.8.13.

RACORD CASA NR 16 PVC AGUDULUIBACAU

09.03.2018

158

1.8.13.

RACORD CASA NR8 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

759

1.8.13.

RACORD CASA NR 10 PVC AGUDULUI BACAU

09,03.2018

760

1.8.13.

RACORD CASA NR 18 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

761

1.8.13.

RACORD CASA NR 20 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

762

1.8.13.

RACORD CASANR24 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

763

1.8.13.

RACORD CASANR 30 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

764

1.8.13.

RACORD CASA NR 21 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

765

1.8.13.

RACORD CASA NR 23 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

766

1.8.13.

RACORD CASA NR23A PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

767

1.8.13.

RACORD CASA NR 26 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

768

1,8.13.

RACORD CASA NR 28 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

769

1.8.13.

RACORD CASA NR 23B PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

770

1.8.13.

RACORD CASA NR 25 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

771

1.8.13.

RACORD CASA NR 32 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

772

1.8.13.

RACORD CASA NR 27 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

773

1.8.13.

RACORD CASA NR 27A PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

774

1.8.13.

RACORD CASA NR 29 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

775

1.8.13.

RACORD CASA NR 31A PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

776

1.8.13.

RACORD CASANR 34 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

777

1.8.13.

RACORD CASANR36 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

778

1.8.13.

RACORD CASA NR 36A PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

779

1.8.13.

RACORD CASA NR 38 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

780

1.8.13.

RACORD CASA NR 31 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

781

1.8.13.

RACORD CASA NR 31B PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

782

1.8.13.

RACORD CASA NR 33 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

783

1.8.13.

RACORD CASA NR 42 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

784

1.8.13.

RACORD CASA NR 40 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

785

1.8.13.

RACORD CASA NR 44 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

786

1.8.13.

RACORD CASA NR 46 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

787

1.8.13.

RACORD CASA NR 39 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

788

1.8.13.

RACORD CASA NR 37 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

789

1.8.13.

RACORD CASA NR 35 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

790

1.8.13.

RACORD CASA NR 41 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

791

1.8.13.

RACORD CASA NR 3B PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniu! public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul publicai Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

■. 2

1.8.13.

RACORD CASA NR 4 PVC AGUDULUIBACAU

09,03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

'.4?

1.8.13.

RACORD CASA NR 6 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

'■94

1.8.13.

RACORD CASA NR 2 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

795

1.8.13.

RACORD CASA NR 3 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

796

1.8.13.

RACORD CASA NR 2A PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

797

1.8.13.

RACORD CASA NR 5 PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

798

1.8.13.

RACORD CASA NR 3 IBIS PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

799

1.8.13.

RACORD CASA NR 39A PVC AGUDULUI BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA AGUDULUI

596.892,07

domeniul public al Municipiului Bacău

800

1.8.7.

COND CER V1TR CALEA BÂRLADULUI BACAU LI970M

09.03,2018

1.349.419,67

domeniul public al Municipiului Bacău

801

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2NR1 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

802

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 HO-2 NR2 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

803

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2NR3 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

804

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2 NR4 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

805

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl 000 HO-2 NR5 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

806

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 HO-2 NR6 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

807

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2 NR7 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

808

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl 000 HO-2 NR8 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

809

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP DI000 HO-2 NR9 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

810

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 HO-2 NR10 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

811

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2 NR11 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

812

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2NR12 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

813

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 HO-2 NR13 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

814

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2NRI4 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

815

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H0-2 NR15 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Munîcpiului Bacău

816

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl 000 HO-2 NR16 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

817

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl 000 H2-4 NR1 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

818

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4 NR2 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

819

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4NR3 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

820

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP DIO00 H2-4 NR4 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Munîcpiului Bacău

821

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4 NR5 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Munîcpiului Bacău

822

1,8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4 NR6 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03,2018

6.264,06

domeniul public al Munic piului Bacău

823

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl 000 H2-4 NR7 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Munic piului Bacău

824

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl 000 H2-4 NR9 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public a! Municipiului Bacău

825

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4 NR9 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

n            n

326

1.8,13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4 NR10 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

827

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4 NR11 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

828

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4 NR12 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

829

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4 NR13 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

830

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4 NR14 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

831

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H2-4NR15 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

832

1.8.13.

CĂMIN SPL BP D1000 HO-2 NR1 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

833

1.8.13.

CĂMIN SPL BP D1000 H0-2NR2 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

834

1.8.13.

CĂMIN SPL BP D1000 HO-2 NR3 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

835

1.8.13.

CĂMIN SPL BP D1000 H0-2 NR 4 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

836

1.8.13.

CĂMIN SPL BP DI000 HO-2 NR5 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

837

1.8.13.

CĂMIN SPL BP D1000 H0-2NR6 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

838

1.8.13.

CĂMIN SPL BP Dl000H0-2 NR7 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

839

1.8.13.

CĂMIN SPL BP D1000 H0-2NR8 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

840

1.8.13.

CĂMIN SPL BP Dl 000 HO-2 NR9 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

841

1.8.13.

CĂMIN SPL BP D1000 H2-4 NR1 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

842

1.8.13.

CĂMIN SPLBP Dl000 H2-4 NR2 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

843

1.8.13.

CĂMIN SPL BP Dl000 H2-4NR3 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

844

1.8.13.

CĂMIN SPL BP Dl 000 H2-4 NR4 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

845

1.8.13.

CĂMIN SPL BP D1000 H2-4 NR5 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

846

1.8.13.

CĂMIN SPL BP Dl 000 H2-4 NR6 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.890,47

domeniul publicai Municipiului Bacău

847

1.8.13.

CĂMIN SPL BP D1000 H2-4 NR7 CL BÂRLADULUI BACAU

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

848

1.8.7.

SUBTR DRUM CALEA BÂRLADULUI BACAU LI7M

09.03.2018

54.066,90

domeniul public al Municipiului Bacău

849

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 190B CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

850

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 190 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

851

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 190C CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

852

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 190D CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

853

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 190A CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

854

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 192 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

855

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 194 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

856

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 196 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

857

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 198 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

858

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 200 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

859

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 202 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniu! public al Municipiului Bacău

860

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 204 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

861

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 204A CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

862

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 206 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

863

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 206A CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municipiului Bacău

864

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 208 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

865

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 210 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

866

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR210A CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

867

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 212 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

868

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 214 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

869

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 216 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

870

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 218 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

871

1.8-13.

CĂMIN RACORD CASA NR 220 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

872

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 222 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

873

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 222A CL BÂRLADULUI BACAU D60O

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

874

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 224 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municipiului Bacău

875

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 226 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

876

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 228 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

877

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 230 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municipiului Bacău

878

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 230A CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

879

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 232 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municipiului Bacău

880

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 234 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

881

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 234A CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

882

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 234B CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

883

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 236 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

884

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 238 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

885

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 238A CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

886

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 240 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

887

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 242 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

888

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 244 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniu] public al Municipiului Bacău

889

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 246 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

890

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 248 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

891

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 137 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

892

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 139 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

893

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 141A CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

894

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 141 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09-03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

895

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 143 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 145 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 201 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

>98

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 203A CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

899

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 203 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

900

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 205 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

901

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 207 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

902

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 211 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

903

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 133 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

904

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 135 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

905

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 137A CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

906

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 147 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

907

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 149 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

908

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 151 CLBÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

909

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 153 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

910

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 155 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

911

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 169A CLBÂRLADULUIBACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

912

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 157 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

913

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 153A CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

914

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 169B CLBÂRLADULUI BACAU D6OD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

915

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 159 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

916

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 167 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

917

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 161 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

918

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 163 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

919

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 165 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

920

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 169 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

921

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 171 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

922

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 173 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

923

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 175A CL BÂRLADULUIBACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

924

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 175 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

925

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 177 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

926

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 175B CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

927

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR175BI CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

928

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 175C CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

929

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 175J CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

930

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 175D CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1.8.13.

CĂMIN RACORDCASANR 175C1 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

’ ■?

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 175E CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

933

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR I75F CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

934

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR I75H CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

935

1.8.13.

CĂMIN RACORDCASA NR 175E1 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

936

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 175G CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

937

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 175K CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

938

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 175L CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

939

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 175M CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

940

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 179 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

941

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 181 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

942

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 183 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

943

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 185 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

944

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR I87A CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic^iului Bacău

945

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 187 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

946

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 185A CL BÂRLADULUI BACAU D600

09,03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

947

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 133A CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municpiului Bacău

948

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 185B CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

949

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 185C CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

950

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 185D CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

951

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 185J CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

952

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 185E CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

953

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 185F CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

954

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 185G CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

955

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 185H CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piuluî Bacău

956

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 189 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municpiului Bacău

957

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 191 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

958

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 190 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public a) Municipiului Bacău

959

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 195 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

960

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 197 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

961

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 199 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

962

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 211A CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

963

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 213 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

964

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 215 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public a! Municipiului Bacău

965

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 250 CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

!966

1.8.13,

CĂMIN RACORD CASA NR218A CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

967

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 250A CL BÂRLADULUI BACAU D600

09.03.2018

1.064,20

domeniul public al Municipiului Bacău

968

1.8.13.

RACORD CASA NR 190B CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

969

1.8.13.

RACORD CASANR 190B CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ai Municipiului Bacău

970

1,8.13.

RACORD CASA NR 190C CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

971

1.8.13.

RACORD CASA NR 190D CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

972

1.8.13.

RACORD CASA NR 190A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

973

1.8.13.

RACORD CASA NR 192 CL BÂRLADULUI PVC

09.03,2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

974

1.8.13.

RACORD CASA NR 194 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

975

1.8.13.

RACORD CASANR 196 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

976

1.8.13.

RACORD CASANR 198 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul publicai Municipiului Bacău

977

1.8.13.

RACORD CASA NR 200 CL BARLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

978

1.8.13.

RACORD CASA NR 202 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

979

1.8.13.

RACORD CASA NR 204 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

980

1.8.13.

RACORD CASA NR 204A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

981

1.8.13.

RACORD CASA NR 206 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

982

1.8.13.

RACORD CASA NR 206A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

983

1.8.13.

RACORD CASA NR 208 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

984

1.8.13.

RACORD CASANR 210 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

985

1.8.13.

RACORD CASA NR 21OA CL BÂRLADULUI PVC

09-03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

986

1.8.13.

RACORD CASA NR 212 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

987

1.8.13.

RACORD CASA NR 214 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

988

1.8.13.

RACORD CASANR 216 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

989

1.8.13.

RACORD CASA NR 218 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

990

1.8.13.

RACORD CASA NR 220 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

991

1.8.13.

RACORD CASA NR 222 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

992

1.8.13.

RACORD CASA NR 222A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

993

1.8.13.

RACORD CASA NR 224 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

994

1.8.13.

RACORD CASA NR 226 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

995

1.8.13.

RACORD CASA NR 228 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

996

1.8.13.

RACORD CASA NR 230 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

997

1.8.13.

RACORD CASA NR 230A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

998

1.8.13.

RACORD CASA NR 232 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

999

1.8.13.

RACORD CASA NR 234 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ai Municipiului Bacău

1000

1.8.13.

RACORD CASA NR 234A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

• >, 1

1.8.13.

RACORD CASA NR 234B CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

'^■2

1.8.13.

RACORD CASA NR 236 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

. '73

1.3.13.

RACORD CASANR 238 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1004

1.8.13.

RACORD CASA NR 238A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1005

1.8.13.

RACORD CASA NR 240 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1006

1.8.13.

RACORD CASA NR 242 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1007

1.8.13.

RACORD CASA NR 244 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1008

1.8.13.

RACORD CASA NR 246 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1009

1.8.13.

RACORD CASA NR 248 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1010

1.8.13.

RACORD CASANR 137 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1011

1.8.13.

RACORD CASA NR 139 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1012

1.8.13.

RACORD CASANR 141A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1013

1.8.13.

RACORD CASANR 141 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1014

1.8.13.

RACORD CASA NR 143 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1015

1.8.13.

RACORD CASA NR 145 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1016

1.8.13.

RACORD CASA NR 201 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1017

1.8.13.

RACORD CASA NR 203A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1018

1.8.13.

RACORD CASA NR 203 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1019

1.8.13.

RACORD CASA NR 205 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1020

1.8.13.

RACORD CASA NR 207 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul pubiîc al Municipiului Bacău

1021

1.8.13.

RACORD CASANR211 CLBÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1022

1.8.13.

RACORD CASA NR 133 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1023

1.8.13.

RACORD CASA NR 135 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1024

1.8.13.

RACORD CASA NR 137A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1025

1.8.13.

RACORD CASA NR 147 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1026

1.8.13.

RACORD CASANR 149 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1027

1.8.13.

RACORD CASA NR 151 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1028

1.8.13.

RACORD CASA NR 153 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1029

1.8.13.

RACORD CASA NR 155 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1030

1.8.13.

RACORD CASA NR 169A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1031

1.8.13.

RACORD CASA NR 157 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1032

1.8.13.

RACORD CASA NR 153A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul publicai Municipiului Bacău

1033

1.8.13.

RACORD CASA NR 159B CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1034

I.8.I3.

RACORD CASA NR 159 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1035

1.8.13.

RACORD CASA NR 167 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1036

1.8.13.

RACORD CASANR 161 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ai Municipiului Bacău

1037

1.8,13.

RACORD CASA NR 163 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1038

1.8.13.

RACORD CASA NR 165 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1039

1.8.13.

RACORD CASA NR 169 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1040

1.8.13.

RACORD CASA NR 171 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1041

1.8.13.

RACORD CASA NR 173 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1042

1.8.13.

RACORD CASA NR 175A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1043

1.8.13.

RACORD CASA NR 175A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1044

1.8.13.

RACORD CASA NR 177 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1045

1.8.13.

RACORD CASA NR 175B CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1046

1.8.13.

RACORD CASA NR 175BIS CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1047

1.8.13.

RACORD CASA NR 175C CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1048

1.8.13.

RACORD CASA NR 175J CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1049

1.8.13.

RACORD CASA NR 175D CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1050

1.8.13.

RACORD CASA NR 175C1 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1051

1.8.13.

RACORD CASA NR 175E CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1052

1.8.13.

RACORD CASA NR 175F CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1053

1.8.13.

RACORD CASA NR 175H CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1,148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1054

1.8.13.

RACORD CASANR 175E1 CLBÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1055

1.8.13.

RACORD CASANR 175G CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1056

1.8.13.

RACORD CASANR 175K CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1057

1.8.13.

RACORD CASANR 175L CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1058

1.8.13.

RACORD CASA NR 175M CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1059

1.8.13.

RACORD CASANR 179 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1060

1.8.13.

RACORD CASANR 181 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1061

1.8.13.

RACORD CASA NR 183 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1062

1.8.13.

RACORD CASA NR 185 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1063

1.8.13.

RACORD CASA NR 187A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1064

1.8.13.

RACORD CASA NR 187 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1065

1.8.13.

RACORD CASA NR 185A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1,148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1066

1.8.13.

RACORD CASANR I33ACL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1067

1.8.13.

RACORD CASANR 185B CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1068

1.8.13.

RACORDCASANR 185CCL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1069

1.8.13.

RACORD CASANR 185D CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniu] public al Municipiului Bacău

1070

1.8.13.

RACORD CASANR 185J CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

r-.'/i

1.8.13.

RACORD CASA NR I85E CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.8.13.

RACORD CASA NR 185F CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

r~ “■

.773

1.8.13.

RACORD CASANR 185G CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1074

1.8.13.

RACORD CASANR 185H CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1075

1.8.13.

RACORD CASA NR 189 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1076

1.8.13.

RACORD CASANR 191 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1077

1.8.13.

RACORD CASANR 193 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1078

1.8.13.

RACORD CASA NR 195 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1079

1.8.13.

RACORD CASA NR 197 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1080

1.8.13.

RACORD CASA NR 199 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1081

1.8.13.

RACORD CASA NR 21 IA CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1082

1.8.13.

RACORD CASA NR 213 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1083

1.8.13.

RACORD CASANR215 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1084

1.8.13.

RACORD CASA NR 250 CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1085

1.8.13.

RACORD CASA NR 218A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1086

1.8.13.

RACORD PRIN FORAJ CASA NR 250A CL BÂRLADULUI PVC

09.03.2018

456,08

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA CL.BARLADULUJ

2.137.104,03

domeniul public al Municipiului Bacău

1087

1.8.7.

COND.CER DN250 STR.C-TIN MUSAT L-915M

09.03.2018

635.007,97

domeniul public al Municipiului Bacău

1088

1.8.13.

CĂMIN. VIZ Dl 000 STR.C-TIN MUSAT H=0-2MNR 1

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1089

1.8.13.

CĂMIN VIZ Dl000 STR.C-TIN MUSAT H=0-2M NR 2

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1090

1.8.13.

CĂMIN VIZ D1000 STR.C-TIN MUSAT H=0-2M NR 3

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1091

1.8.13.

CĂMIN VIZ D1000 STR.C-TIN MUSAT IW-2M NR 4

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1092

1.8.13.

CĂMIN VIZ D1000 STR.C-TIN MUSAT H=0-2M NR 5

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1093

1.8.13.

CĂMIN VIZ D1000STR.C-TINMUSATH=0-2MNR6

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1094

1.8.13.

CĂMIN VIZ D1000 STR.C-TIN MUSAT H=0-2MNR 7

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1095

1.8.13.

CĂMIN VIZ D1000 STR.C-TIN MUSAT H=0-2M NR 8

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1096

1.8.13.

CĂMIN VIZ D1000 STR..C-TIN MUSAT H=0-2MNR 9

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1097

1.8.13.

CĂMIN VIZ D1000 STR.C-TIN MUSAT H=0-2M NR 10

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1098

1.8.13.

CĂMIN VIZ Dl000 STR.C-TIN MUSAT H=0-2M NR 11

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1099

1.8.13.

CĂMIN VIZ Dl000 STR.C-TIN MUSAT H=2-4MNR 1

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1100

1.8.13.

CĂMIN VIZ D1000 STR.C-TIN MUSAT H=2-4M NR 2

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1101

1.8.13.

CĂMIN VIZ D1000 STR.C-TIN MUSAT H=2-4MNR 3

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1102

1.8.13.

CĂMIN SPAL.D1000 STR.C-T1N MUSAT H=0-2M NR 1

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1103

1.8.13.

CĂMIN SPAL.D1000 STR.C-TIN MUSAT H=0-2M NR 2

09.03,2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1104

1.8.13.

CĂMIN SPAL.D1000 STR.C-TIN MUSAT H=0-2M NR3

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

f-------

? . J5

1.8.13.

CĂMIN SPAL.D1000 STR.C-TIN MUSAT H-0-2M NR 4

09.03.2018

| ?06

1.8.13.

CĂMIN SPAL.D1000 STR.C-TIN MUSAT H-0-2M NR5

09.03.2018

1107

1.8.13.

CĂMIN SPAL.D1000 STR.C-TIN MUSAT H=2-4M NR 1

09.03.2018

1108

1.8.13.

CĂMIN SPAL.D1000 STR.C-TIN MUSAT H=2-4M NR2

09.03.2018

1109

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2 STR.C-TIN MUSAT

09.03.2018

1110

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3 STR.C-TIN MUSAT

09.03.2018

1111

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 4 STR.C-T1N MUSAT

09.03.2018

1112

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 10 STR.C-TIN MUSAT

09.03,2018

1113

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR12 STR.C-TIN MUSAT

09.03.2018

1114

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 14 STR.C-TIN MUSAT

09.03.2018

1115

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 16 STR.C-TIN MUSAT

09.03.2018

1116

1.8-13.

RACORD CASA NR 2 STR.C-TIN MUSAT

09.03.2018

1117

1.8.13.

RACORD CASA NR 3 STR.C-TIN MUSAI'

09.03.2018

1118

1.8.13.

RACORD CASA NR 4 STR.C-TIN MUSAT

09.03.2018

1119

1.8.13.

RACORD CASA NR 10 STR.C-TIN MUSAT

09.03.2018

1120

1.8.13.

RACORDCASANR 12 STR.C-TINMUSAT

09.03.2018

1121

1.8.13.

RACORDCASANR 14 STR.C-TINMUSAT

09.03.2018

1122

1.8.13.

RACORD CASANR 16 STR.C-TINMUSAT

09.03.2018

TOTAL STRADA C-TIN MUSAT

1123

1.8.7.

COND.CERDN250 STR.ALEX SAFRAN L-28I.8M

09.03.2018

1124

1.8.13.

CĂMIN VIZ. D1000 M STR.ALEX SAFRAN H-0-2M

09.03.2018

1125

1.8.13.

CĂMIN VIZ. D1000 M STR.ALEX SAFRAN H=0-2M N2

09.03.2018

1126

1.8.13.

CĂMIN VIZ. D1000 M STR.ALEX SAFRAN H=0-2M N3

09.03.2018

1127

1.8.13.

CĂMIN VIZ. D1000 M STR.ALEX SAFRAN H=2-4M NI

09.03.2018

1128

1.8.13.

CĂMIN SPĂL. Dl000 M STR.ALEX SAFRAN II=0-2MN5

09.03.2018

1129

1.8.33.

CĂMIN SPĂL. D1000 M STRALEX SAFRAN H=2-4M NI

09.03.2018

1130

1.8.7.

SUBTRAV DRUM DE250 DN425 STR.ALEX SAFRAN L-9M

09.03.2018

TOTAL STRADA DR.ALEX SAFRAN

1131

1.8-7.

COND.CER DN250 STR NARCISELOR L1085.50M

09.03.2018

1132

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR NARCISELOR H=0-2M NR1

09.03.2018

1133

1.8.13.

CĂMIN V1Z.BET D1000 STR NARCISELOR H=0-2M NR2

09.03.2018

1134

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR NARCISELOR H=0-2M NR3

09.03.2018

1135

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR NARCISELOR H-0-2MNR4

09.03.2018

1136

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR NARCISELOR H=0-2M NR5

09.03.2018

1137

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET DI 000 STR NARCISELOR H=0-2M NR6

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

782395,28

domeniul public al Municipiului Bacău

150.268,04

domeniul public al Municipiului Bacău

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

41.130,63

domeniul public al Municipiului Bacău

226.423,73

domeniul public al Municipiului Bacău

717.127,02

domeniul public al Municipiului Bacău

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

r* • '

’ 38

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET Dl 000 STR NARCISELOR H=0-2M NR7

09.03.2018

i 59

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET Dl 000 STR NARCISELOR H-0-2M NR8

09.03.2018

H40

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET Dl 000 STR NARCISELOR H-0-2M NR9

09.03.2018

1141

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR NARCISELOR H=0-2M NR10

09.03.2018

1142

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET DI 000 STR NARCISELOR H=2-4MNR1

09.03.2018

1143

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET Dl ODO STR NARCISELOR H=2-4MNR2

09.03.2018

1144

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STRNARCISELOR H=2-4M NR3

09.03.2018

1145

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STRNARCISELOR H=2-4M NR 4

09.03.2018

1146

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR NARCISELOR H=2-4M NR 5

09.03.2018

1147

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STRNARCISELOR H=2-4MNR 6

09.03.2018

1148

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR NARCISELOR H=4-6M NR 1

09.03.2018

1149

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BETD1000 STR NARCISELOR H=4-6MNR 2

09.03.2018

1150

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BETD1000 STRNARCISELOR H=4-6MNR 3

09.03.2018

1151

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BET D100 STR NARCISELOR H=0-2M NR 1

09.03.2018

1152

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BET D100 STR NARCISELOR H=0-2M NR 2

09.03.2018

1153

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BET D100 STR NARCISELOR H=0-2M NR 3

09.03.2018

1154

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BET D100 STR NARCISELOR H=0-2M NR 4

09.03.2018

1155

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BET D100 STR NARCISELOR H=0~2M NR 5

09.03.2018

1156

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BETD100 STR NARCISELOR H=2-4MNR 1

09.03.2018

1157

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BET D100 STRNARCISELOR H=2-4M NR 2

09.03.2018

1158

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BETD100 STRNARCISELOR H=4-6MNR 1

09.03.2018

1159

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BET D100 STR NARCISELOR H=4-6M NR 2

09.03.2018

1160

1.8.7.

SUBTRAV.POD. DE250 DN425 STRNARCISELOR L-5M

09.03.2018

1161

1.8.7.

SUBTRAV.C.F DE250 DN425 STR NARCISELOR L-IOM

09.03.2018

1162

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 14 PE D600 STRNARCISELOR

09.03.2018

1163

1,8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 16 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

1164

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 30 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

1165

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 26 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

1166

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 28 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

1167

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 32 PE D600 STR NARCISELOR

09,03.2018

1168

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 34 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

1169

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 36 PE D600 STRNARCISELOR

09.03.2018

1170

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 38 PE D600 STRNARCISELOR

09.03.2018

J171

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 40 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

1172

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 42 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

5.334,28

domeniu! public al Municipiului Bacău

5.334,28

domeniul publicai Municipiului Bacău

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

7.792,98

domeniul public al Municipiului Bacău

7.792,98

domeniul public al Municipiului Bacău

7.792,98

domeniul public al Municipiului Bacău

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

8.572,29

domeniul public al Municipiului Bacău

8.572,29

domeniul public al Municipiului Bacău

42.747,67

domeniul public al Municipiului Bacău

42.747,67

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniu] public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniu! public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

i î 173

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 44 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

2.679,86

domeniu! public al Municipiului Bacău

i 1174

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 13 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1175

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 15 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1176

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 17 PE HD STRNARCISELOR

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1177

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 23 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1178

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 25 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1179

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 31 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1180

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 33 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1181

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 37 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1182

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 35 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1183

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 11 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

1.064,20

domeniul public al Municipiului Bacău

1184

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 19 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

1.064,20

domeniul public al Municipiului Bacău

1185

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 21 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

1.064,20

domeniul public al Municipiului Bacău

1186

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 29 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

1.064,20

domeniul public al Municipiului Bacău

1187

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 39 PE D600 STR NARCISELOR

09.03.2018

1.064,20

domeniul public al Municipiului Bacău

1188

1.8.13.

RACORD CASA NR 14 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1189

1.8.13.

RACORD CASANR 16 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1190

1.8.13.

RACORDCASANR30 PVCSTRNARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1191

1.8.13.

RACORD CASANR 26 PVC STRNARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1192

1.8.13.

RACORD CASA NR 28 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1193

1.8.13.

RACORD CASA NR 32 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1194

1.8.13.

RACORD CASA NR 34 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public ai Municipiului Bacău

1195

1.8.13.

RACORD CASA NR36 PVC STRNARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1196

1.8.13.

RACORD CASA NR 38 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1197

1.8.13.

RACORD CASA NR 40 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1198

1.8.13.

RACORD CASA NR 42 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1199

1.8.13.

RACORD CASANR 44 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1200

1.8.13.

RACORD CASA NR 13 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1201

1.8.13.

RACORD CASANR 15 PVC STRNARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1202

1.8.13.

RACORD CASANR 17 PVC STRNARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1203

1.8.13.

RACORD CASA NR 23 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1204

1.8.13.

RACORD CASA NR 25 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1205

1.8.13.

RACORD CASA NR 31 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1206

1,8.13.

RACORD CASA NR 33 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1207

1.8.13.

RACORD CASANR 37 PVC STRNARCISELOR

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1208

1.8.13.

RACORD CASA NR 35 PVC STR NARCISELOR

09-03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1209

1.8.13.

RACORD FOR.DIRJJAT CASA NR 11 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

456,08

domeniul public al Municipiului Bacău

1210

1.8.13.

RACORD FOR.DIRIJAT CASA NR J 9 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

456,08

domeniul public al Municipiului Bacău

1211

1.8.13.

RACORD FOR.DIRIJAT CASA NR 21 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

456,08

domeniul public al Municipiului Bacău

1212

1.8.13.

RACORD FOR.DIRIJAT CASA NR 29 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

456,08

domeniul public al Municipiului Bacău

1213

1.8.13.

RACORD FOR.DIRIJAT CASA NR 39 PVC STR NARCISELOR

09.03.2018

456,08

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA NARCISELOR

1.065.189,81

domeniul public al Municipiului Bacău

1214

1.8.7.

COND.CER DN250 STR AEROPORTULUI L-975.20M

09.03.2018

492.180,69

domeniul public ai Municipiului Bacău

1215

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BA Dl 000 STR AEROPORTULUI H=0-2MNR 1

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1216

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BA Dl 000 STR AEROPORTULUI H=0-2M NR 2

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1217

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BA Dl 000 STR AEROPORTULUI H=0-2M NR 3

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1218

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BA Dl000 STR AEROPORTULUI H-0-2M NR 4

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1219

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BA Dl 000 STR AEROPORTULUI H=0-2MNR 5

09.03.2018

5.334,28

domeniul public ai Municipiului Bacău

1220

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BA Dl 000 STR AEROPORTULUI H=0-2M NR 6

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1221

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BA Dl 000 STR AEROPORTULUI H-0-2M NR 7

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1222

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BA D1000 STR AEROPORTULUI H=0-2MNR 8

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1223

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BA D1000 STR AEROPORTULUI H=0-2M NR 9

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1224

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BA D1000 STR AEROPORTULUI H=0-2M NR 10

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1225

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BA D1000 STR AEROPORTULUI H=0-2M NR 11

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1226

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BA Dl 000 STR AEROPORTULUI H=0-2M NR 12

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1227

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BA D1000 STR AEROPORTULUI H=0-2M NR 13

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1228

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BA D1000 STR AEROPORTULUI H=2-4M NR 1

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1229

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BA D1000 STR AEROPORTULUI H=2-4M NR 2

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1230

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BA D1000 STR AEROPORTULUI H=2-4MNR 3

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Munidpiului Bacău

1231

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BF D1000 STR AEROPORTULUI H=0-2M NR I

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1232

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BF DI000 STR AEROPORTULUI H-0-2M NR2

09.03.2018

5.867,69

domeniul public ai Municipiului Bacău

1233

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BF D1000 STR AEROPORTULUI H=0-2M NR 3

09.03.2018

5.867,69

domeniul public ai Municipiului Bacău

1234

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BF D1000 STR AEROPORTULUI H=0-2MNR4

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1235

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BF D1000 STR AEROPORTULUI H=0-2M NR 5

09.03.2018

5.867,69

domeniul publicai Municipiului Bacău

1236

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BF D1000 STR AEROPORTULUI H=0-2M NR 6

09.03.2018

5.867,69

domeniul publicai Municipiului Bacău

1237

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BF D1000 STR AEROPORTULUI H=0-2M NR 7

09.03.2018

5,867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1238

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BF D1000 STR AEROPORTULUI H=2-4M NR 1

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

1239

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BF DI000 STR AEROPORTULUI H=2-4M NR 2

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

1240

1.8.7.

SUBTRAV DRUM DE 250 DN425 STR AEROPORTULUI L-13M

09.03.2018

47.598,77

domeniul public al Municipiului Bacău

1241

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 60 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

! 1242

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 58 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

|      2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1243

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 56 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1244

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 54 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1245

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 52 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1246

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 50 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1247

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 35A PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1248

1.8.33.

CĂMIN RACORD CASA NR 35 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al MunîcțJiului Bacău

1249

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 33 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1250

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 31 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1251

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 29 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1252

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 27 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municipiului Bacău

1253

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 25 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1254

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 23 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1255

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 21A PE HD STR AEROPORTULUI

09-03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1256

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 21 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1257

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR19 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1258

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 17 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municpiului Bacău

1259

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 15C PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1260

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 15B PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municpiului Bacău

1261

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 15A PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1262

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 15 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1263

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 13 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic:piului Bacău

1264

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 13A PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1265

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 11 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municpiului Bacău

1266

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 9 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municpiului Bacău

1267

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 7 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

1268

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 5A PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

1269

L8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 5 PE HD STR AEROPORTULUI

09-03.2018

2.679,86

domeniul public al Municpiului Bacău

1270

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 8A PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

1271

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 8 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municpiului Bacău

1272

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 10 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municpiului Bacău

1273

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 12 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1274

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 14 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1275

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR I4A PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1276

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 16 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

. '7

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 18 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniu! public al Municipiului Bacău

. '8

Î.8.I3.

CĂMIN RACORD CASA NR 20 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

:279

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 20A PE HD STR AEROPORTULUI ’

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

(280

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 22 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1281

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 24 PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1282

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 24A PE HD STR AEROPORTULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1283

1.8.13.

RACORD CASA NR 60 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1284

1.8.13.

RACORD CASA NR 58 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1285

1.8.13.

RACORD CASA NR 56 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1286

1.8.13.

RACORD CASA NR 54 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1287

1.8.13.

RACORD CASA NR 52 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1288

1.8.13.

RACORD CASA NR 50 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1289

1.8.13.

RACORD CASANR 35A PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public a! Municipiului Bacău

1290

1.8.13.

RACORD CASANR35 PVC STRAEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1291

1.8.13.

RACORD CASANR33 PVC STRAEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1292

1.8.13.

RACORD CASA NR 31 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1293

1.8.13.

RACORD CASA NR 29 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1294

1.8.13.

RACORD CASA NR 27 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1295

1.8.13.

RACORD CASA NR 25 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1296

1.8.13.

RACORD CASA NR 23 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1297

1.8.13.

RACORD CASA NR 21A PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1298

1.8.13.

RACORD CASA NR 21 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1299

1.8.13.

RACORD CASA NR 19 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1300

1.8.13.

RACORD CASA NR 17 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1301

1.8.13.

RACORD CASA NR 15C PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1302

1.8.13.

RACORD CASA NR 15B PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1303

1.8.13.

RACORD CASA NR 15A PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1304

1.8.13.

RACORD CASA NR 15 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1305

1.8.13.

RACORD CASANR 13 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1306

1.8.13.

RACORD CASA NR 13A PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1307

1.8.13.

RACORD CASA NR 11 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1308

1.8.13.

RACORD CASANR9 PVC STRAEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1309

1.8.13.

RACORD CASA NR 7 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniu! public al Municipiului Bacău

1310

1.8.13.

RACORD CASA NR 5A PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1311

1.8.13.

RACORD CASA NR 5 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

o             o

1312

1.8.13.

RACORD CASANR 8A PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1313

1.8.13.

RACORD CASANR 8 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul publicai Municipiului Bacău

1314

1.8.13.

RACORD CASA NR 10 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1315

1.8.13.

RACORD CASA NR 12 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1316

1.8.13.

RACORD CASA NR 14 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1317

1.8.13.

RACORD CASA NR 14A PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1318

1.8.13.

RACORD CASA NR 16 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municpiului Bacău

1319

1.8.13.

RACORD CASA NR 18 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1320

1.8.13.

RACORD CASANR 20 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1321

1.8.13.

RACORD CASA NR 20A PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul publicai Municipiului Bacău

1322

1.8.13.

RACORD CASANR 22 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1323

1.8.13.

RACORD CASANR 24 PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1324

1.8.13.

RACORD CASA NR 24A PVC STR AEROPORTULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA AEROPORTULUI

843.562,75

domeniul public al Municipiului Bacău

1325

1.8.7.

COND.CER.DN250 STR A.SEPTILICI L-278M

09.03.2018

234.371,04

domeniu! public al Municipiului Bacău

1326

1.8.13.

CĂMIN VJZ.D1000 STR A.SEPTILICI H--CR2M NR 1

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1327

1.8.13.

CĂMIN VJZ.D1000 STR A.SEPTILICI H=0-2M NR 2

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1328

1.8.13.

CĂMIN V1Z.D1000 STR A.SEPTILICI I-I=0-2MNR3

09.03.2018

5.334,28

domeniul publicai Municipiului Bacău

1329

1.8.13.

CĂMIN VIZ.D1000 STR A.SEPTILICI H=0-2M NR 4

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municpiului Bacău

1330

1.8.13.

CĂMIN VIZ.D1000 STR A.SEPTILICI H=0-2M NR 5

09.03.2018

5.334,28

domeniul publicai Municipiului Bacău

1331

1.8.13.

CĂMIN SPAL.D1000 STR A.SEPTILICI H=0-2MNR I

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1332

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2B STR A.SEPTILICI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1333

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2A STR A.SEPTILICI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1334

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2 STR A.SEPTILICI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1335

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 6 STR A.SEPTILICI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1336

L8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 4 STR A.SEPTILICI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1337

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 12 STRA.SEPTILICI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1338

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 8 STR A.SEPTILICI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municpiului Bacău

1339

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 10 STR A.SEPTILICI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municpiului Bacău

1340

1.8.13.

RACORD CASA NR 2B STR A.SEPTILICI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municpiului Bacău

1341

1.8.13.

RACORD CASANR2A STR A.SEPTILICI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municpiului Bacău

1342

1.8.13.

RACORD CASA NR 2 STR A.SEPTILICI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Munic piuluî Bacău

1343

1.8.13.

RACORD CASA NR 6 STR A.SEPTILICI

09.03.2018

1.148,52

domeniu! public al Municipiului Bacău

1344

1.8.13.

RACORD CASA NR 4 STR A.SEPTILICI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1345

1.8.13.

RACORD CASANR 12 STRA.SEPTILICI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1.8.13.

RACORD CASA NR 8 STR A.SEPTILICI

09.03.2018

1.148,52

domeniu! public al Municipiului Bacău

....... ......

"'7

1.8.13.

RACORD CASA NR10 STR A.SEPTILICI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA A. SEPTILICI

297.537,17

domeniul public ai Municipiului Bacău

1348

1.8.7.

COND.CER DN250 STR XENOPOL L-103.30

09.03,2018

55.085,92

domeniul public al Municipiului Bacău

1349

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BF D1000 STR XENOPOL H=2-4M NR 1

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1350

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BF D1000 STR XENOPOL H=2-4M NR 2

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1351

1.8.13.

CĂMIN SPĂL. D1000 STR XENOPOL 1I=O-2MNR 1

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1352

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 9 PE HD STR XENOPOL

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1353

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 7A PE HD STR XENOPOL

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1354

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 7 PE HD STR XENOPOL

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1355

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 5 PE HD STR XENOPOL

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1356

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3 PE HD STR XENOPOL

09.03.2018

2.679,86

domeniul public a) Munîcfciului Bacău

1357

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR2A PE HD STR XENOPOL

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1358

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2 PE HD STR XENOPOL

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1359

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 4 PE HD STR XENOPOL

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1360

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 8 PE HD STR XENOPOL

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

1361

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 15 PE HD STR XENOPOL

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1362

1.8.13-

CĂMIN RACORD CASA NR 13 PE HD STR XENOPOL

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1363

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 11 PE HD STR XENOPOL

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1364

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR6A PE HD STR XENOPOL

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1365

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 1 PE HD STR XENOPOL

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1366

1.8.13.

RACORD CASA NR 9 PVC STR XENOPOL

09.03,2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1367

1.8.13.

RACORD CASA NR 7A PVC STR XENOPOL

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1368

1.8.13.

RACORD CASA NR 7 PVC STR XENOPOL

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1369

1.8.13.

RACORD CASA NR 5 PVC STR XENOPOL

09.03,2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1370

1.8.13.

RACORD CASANR 3 PVC STR XENOPOL

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1371

1.8.13.

RACORD CASA NR2A PVC STR XENOPOL

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1372

1.8.13.

RACORD CASA NR 2 PVC STR XENOPOL

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1373

1.8.13.

RACORD CASANR 4 PVC STR XENOPOL

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1374

1.8.13.

RACORD CASANR 8 PVC STR XENOPOL

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1375

1.8.13.

RACORD CASA NR 15 PVC STR XENOPOL

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1376

1.8.13.

RACORD CASANR 13 PVC STRXENOPOL

09.03.2018

1.148,52

domeniul public ai Mun'-cipiului Bacău

1377

1.8.13.

RACORD CASA NR 11 PVC STR XENOPOL

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Mun cipiufui Bacău

1378

1.8.13.

RACORD CASANR 6A PVC STRXENOPOL

09.03.2018

1.148,52

domeniul public ai Municipiului Bacău

1379

1.8.13.

RACORD CASANR I PVC STRXENOPOL

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA XENOPOL

127.079,05

domeniul public al Municipiului Bacău

1380

1.8.7.

COND.CER.DN250 STR.POET CARLOVA L-72.70M

09.03.2018

36.995,03

domeniul public al Municipiului Bacău

1381

1.8.13.

CAMIN.V1Z.D1000 STR.POET CARLOVA H-0-20M NR1

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1382

1.8.13.

CAMIN.SPAL.D1000 STR.POET CARLOVA H=0-20M NR1

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1383

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.I STR.POET CARLOVA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1384

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.2 STR.POET CARLOVA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

1385

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.3 STR.POET CARLOVA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Munic piului Bacău

1386

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.5 STR.POET CARLOVA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

1387

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.4 STR.POET CARLOVA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

1388

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.4A STR.POET CARLOVA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic.piului Bacău

1389

1.8.13.

RACORD CASA NR. 1 STR.POET CARLOVA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1390

1.8.13.

RACORD CASA NR.2 STR.POET CARLOVA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1391

1.8.13.

RACORD CASA NR.3 STR.POET CARLOVA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1392

1.8.13.

RACORD CASA NR.5 STR.POET CARLOVA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1393

1.8.13.

RACORD CASA NR.4 STR.POET CARLOVA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1394

1.8.13.

RACORD CASANR.4A STR.POET CARLOVA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA POET CARLOVA

71.167,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1395

1.8.7.

COND.CER.DN250 STR CIRESOAIEI L-1059.60M

09.03.2018

608.256,90

domeniul public al Municipiului Bacău

1396

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET .D1000 STR CIRESOAIEI H=0-2M NR. I

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1397

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET .D1000 STR CIRESOAIEI H=0-2M NR.2

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1398

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET .Dl000 STR CIRESOAIEI H=0NR 3

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1399

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET .DIOOO STR CIRESOAIEI H=0-2MNR.4

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1400

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET .D1000 STR CIRESOAIEI H-0-2MNR.5

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1401

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET .D1000 STR CIRESOAIEI H=2-4MNR.l

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1402

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET .D1000 STR CIRESOAIEI H=2-4MNR,2

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1403

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET .D1000 STRCIRESOAIEI H=2-4MNR.3

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1404

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET .D1000 STR CIRESOAIEI H=2-4M NR.4

09.03.2018

6.264,06

domeniul publicai Municipiului Bacău

1405

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET .D1000 STR CIRESOAIEI H-2-4M NR.5

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1406

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET .D1000 STRCIRESOAIEI H=2-4MNR.6

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1407

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET .D1000 STR CIRESOAIEI H=2-4M NR.7

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1408

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET .D1000 STR CIRESOAIEI H=2-4M NR.8

09.03,2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1409

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET .D1000 STR CIRESOAIEI H=2-4MNR.9

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1410

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET .D1000 STR CIRESOAIEI H=2-4MNR.1O

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Munîcpiului Bacău

1411

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET .D1000 STR CIRESOAIEI H=2-4MNR.l I

09.03.2018

6.264,06

domeniul publicai Municipiului Bacău

1412

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET .DIOOO STR CIRESOAIEI H=2-4MNR.12

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

| Pi 13

1.8.13.

CĂMIN V1Z. BET .£>1000 STR CIRESOAIEI H=2-4MNR.13

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

î '414

1.8.13.

CĂMIN SPĂL. BE .D1000 STR CIRESOAIEI H=0-2MNR.l

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1415

1.8.13.

CĂMIN SPĂL. BE .D1000 STR CIRESOAIEI H=0-2M NR.2

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1416

1.8.13.

CĂMIN SPĂL. BE .D1000 STR CIRESOAIEI H=0-2M NR. 1

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

1417

1.8.13.

CĂMIN SPĂL. BE .Dl 000 STR CIRESOAIEI H=0-2MNR.2

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

1418

1.8.13.

CĂMIN SPĂL. BE .D1000 STR CIRESOAIEI H-0-2MNR.3

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

1419

1.8.13.

CĂMIN SPĂL. BE .D1000 STR CIRESOAIEI H=0-2MNR.4

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

1420

1.8.13.

CĂMIN SPĂL. BE .D1000 STR CIRESOAIEI H=0-2MNR.5

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

1421

1.8.13.

CĂMIN SPĂL. BE .D1000 STR CIRESOAIEI H=0-2MNR.6

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

1422

1.8.13.

CĂMIN SPĂL. BE .Dl 000 STR CIRESOAIEI H=0-2M NR.7

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

1423

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.34 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1424

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.32 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1425

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.30 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1426

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.28 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1427

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.26 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03,2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1428

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.36 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1429

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.1A STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1430

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.29 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1431

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.40 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ahMunicipiului Bacău

1432

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.42A STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1433

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.42 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1434

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.44 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1435

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.l STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1436

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.46 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1437

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.46A STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1438

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.48 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1439

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.3 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1440

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.50 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1441

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.52 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1442

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.52A STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1443

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.9 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1444

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.7 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1445

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.54 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1446

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.56 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1447

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.56A STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

O             n

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR. 13 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR. 17 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

\oO

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.58 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1451

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.58A STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1452

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.60 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1453

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.62 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1454

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.64 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1455

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.66 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1456

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.68 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1457

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.70 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1458

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.72 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1459

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.74 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1460

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.76 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1461

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.31 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1462

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.33 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1463

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.78 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1464

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.80 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municțiiului Bacău

1465

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.82 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1466

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.82A STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1467

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.82B STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1468

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.84 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1469

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.86 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1470

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.88 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1471

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.90 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1472

1.8.13.

CAMINRACORDCASANR.il STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

1473

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.92 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1474

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.94 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1475

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.51C STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1476

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.5I STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1477

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.51A STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municipiului Bacău

1478

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.96 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1479

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.98A STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1480

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.98B STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1481

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.51B STR CIRESOAIEI PE-1-1D

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1482

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.98C STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1483

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.98D STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1484

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.98F STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1485

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.98G STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic^iului Bacău

1486

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.98H STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1487

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.100B STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1488

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.100A STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1489

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.100 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1490

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.102 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1491

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.104 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1492

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR. 106 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1493

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR. 106A STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1494

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.1B STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1495

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.15 STR CIRESOAIEI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piuîui Bacău

1496

1.8.13.

RACORD CASANR.34 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Munic pîului Bacău

1497

1.8.13.

RACORD CASANR.32 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Munic piuluî Bacău

1498

1.8.13.

RACORD CASANR.30 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1499

1.8.13.

RACORD CASA NR.28 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1500

1.8.13.

RACORD CASA NR.26 STR CIRESOAIEI PVC

09-03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1501

1.8.13.

RACORD CASA NR.36 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1502

1.8.13.

RACORD CASA NR.IA STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1503

1.8.13.

RACORD CASA NR.29 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1504

1.8.13.

RACORD CASANR.40 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1505

1.8.13.

RACORD CASANR.42A STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1506

1.8.13.

RACORD CASA NR.42 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1507

1.8.13.

RACORD CASA NR.44 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1508

1.8,13.

RACORD CASA NR.1 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1509

1.8.13.

RACORD CASANR.46 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1510

1.8.13.

RACORD CASA NR.46A STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1511

1.8.13.

RACORD CASA NR.48 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1512

1.8.13.

RACORD CASA NR.3 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1513

1.8.13.

RACORD CASA NR.50 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public a! Municipiului Bacău

1514

1.8.13.

RACORD CASA NR.52 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1515

1.8.13.

RACORD CASA NR.52A STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1516

1.8.13.

RACORD CASANR.9 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1517

1.8.13.

RACORD CASA NR.7 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

Ș -3

1.8.13.

RACORD CASA NR.54 STR CIRESOAIEI PVC

1 ;i9

1.8.13.

RACORD CASA NR.56 STR CIRESOAIEI PVC

1520

1.8.13.

RACORD CASANR.56A STR CIRESOAIEI PVC

1521

1.8.13.

RACORD CASA NR. 13 STR CIRESOAIEI PVC

1522

1.8.13.

RACORD CASA NR.17 STR CIRESOAIEI PVC

1523

1.8.13.

RACORD CASA NR.58 STR CIRESOAIEI PVC

1524

1.8.13.

RACORD CASA NR.58A STR CIRESOAIEI PVC

1525

1.8.13.

RACORD CASA NR.60 STR CIRESOAIEI PVC

1526

1.8.13.

RACORD CASA NR.62 STR CIRESOAIEI PVC

1527

1.8.13.

RACORD CASA NR.64 STR CIRESOAIEI PVC

1528

1.8.13.

RACORD CASA NR.66 STR CIRESOAIEI PVC

1529

1.8.13.

RACORD CASA NR.68 STR CIRESOAIEI PVC

1530

1.8.13.

RACORD CASANR.70 STR CIRESOAIEI PVC

1531

1.8.13.

RACORD CASA NR.72 STR CIRESOAIEI PVC

1532

1.8.13.

RACORD CASA NR.74 STR CIRESOAIEI PVC

1533

1.8.13.

RACORD CASA NR.76 STR CIRESOAIEI PVC

1534

1.8.13.

RACORD CASA NR.31 STR CIRESOAIEI PVC

1535

1.8.13.

RACORD CASA NR.33 STR CIRESOAIEI PVC

1536

1.8.13.

RACORD CASA NR.78 STR CIRESOAIEI PVC

1537

1.8.13.

RACORD CASA NR.80 STR CIRESOAIEI PVC

1538

1.8.13.

RACORD CASA NR.82 STR CIRESOAIEI PVC

1539

1.8.13.

RACORD CASANR.82A STR CIRESOAIEI PVC

1540

1.8.13.

RACORD CASANR.82B STR CIRESOAIEI PVC

1541

1.8.13.

RACORD CASA NR.84 STR CIRESOAIEI PVC

1542

1.8.13.

RACORD CASA NR.86 STR CIRESOAIEI PVC

1543

1.8.13.

RACORD CASANR.88 STR CIRESOAIEI PVC

1544

1.8.13.

RACORD CASA NR.90 STR CIRESOAIEI PVC

1545

1.8.13.

RACORDCASANR.il STR CIRESOAIEI PVC

1546

1.8.13.

RACORD CASA NR.92 STR CIRESOAIEI PVC

1547

1.8.13.

RACORD CASA NR.94 STR CIRESOAIEI PVC

1548

1.8.13.

RACORD CASA NR.5 IC STR CIRESOAIEI PVC

1549

1.8.13.

RACORD CASA NR.51 STR CIRESOAIEI PVC

1550

1.8.13.

RACORD CASA NR.5 IA STR CIRESOAIEI PVC

1551

1.8.13.

RACORD CASANR.96 STR CIRESOAIEI PVC

1552

1.8.13.

RACORD CASANR.98A STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ai Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03-2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1553

1.8.13.

RACORD CASA NR.98B STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1554

1.8.13.

RACORD CASA NR.51B STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1555

1.8.13.

RACORD CASA NR.98C STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1556

1.8.13.

RACORD CASANR.98D STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1557

1.8.13.

RACORD CASANR.98F STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1558

1.8.13.

RACORD CASAM R.98G STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1559

1.8.13.

RACORD CASA NR.98H STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1560

1.8.13.

RACORD CASA NR.100B STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1561

1.8.13.

RACORDCASANR.IOOASTRCIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1562

1.8.13.

RACORD CASA NR. 100 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1563

1.8.13.

RACORD CASA NR. 102 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1564

1.8.13.

RACORD CASA NR. 104 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1565

1.8.13.

RACORD CASA NR. 106 STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1566

1.8.13.

RACORD CASANR.106A STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1567

1.8.13.

RACORD CASANR.1B STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1568

1.8.13.

RACORD CASANR.1B STR CIRESOAIEI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA CIRESOAIEI

1.055.799,30

domeniul public al Municipiului Bacău

1569

1.8.7.

COND.CER.DN250 STR.INFRATIRII L-108.80M

09.03.2018

77.038,03

domeniul public al Municipiului Bacău

1570

1.8.13.

CĂMIN. VIZ .BET D1000 STR.INFRATIRH H=0-2M NR1

09.03.2018

5.334,28

domeniul publicai Municipiului Bacău

1571

1.8.13.

CĂMIN. VIZ .BET D1000 STR.INFRATIRII H=2-4MNR1

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1572

1.8.13.

CAMIN.SPAL .BET D1000 STR.INFRATIRII H=0-2M NR1

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1573

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR89A D600 STR.INFRAT1RI1 PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1574

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 89 D600 STR.INFRAHRH PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1575

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 74 D600 STR.INFRATJR1I PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1576

1.8.13.

CĂMIN RACORDCASA NR74A D600 STR.INFRATIRII PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1577

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR83B D600 STR.INFRATIRII PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1578

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR85 D600 STR.INFRATIRII PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1579

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR87 D600 STR.INFRATIRII PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1580

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 68 D600 STR.INFRATIRII PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1581

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR70 D600 STR.INFRATIRII PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1582

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR72 D600 STR.INFRATIRII PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1583

1.8.13.

RACORD CASA NR89A STR.INFRATIRII PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1584

1.8.13.

RACORD CASA NR 89 STR.INFRATIRII PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1585

1.8.13.

RACORD CASA NR 74 STR.INFRATIRII PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1586

1.8.13.

RACORD CASA NR74A STR.INFRATIRn PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău


O             n

r '

} *587

1.8.13.

RACORD CASA NR 83B STR.INFRAT1R1I PVC

09.03.2018

J. 148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

Ș 1:;38

1.8.13.

RACORD CASA NR 85 STR.INFRATIRII PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1589

1.8.13.

RACORD CASANR87 STR.INFRATIRII PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1590

1.8.13.

RACORD CASANR68 STR.INFRATIRII PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1591

1.8.13.

RACORD CASA NR 70 STR.INFRATIRH PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1592

1.8.13.

RACORD CASA NR 72 STR.INFRATIRII PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA ÎNFRĂȚIRII

132.787,86

domeniul public al Mun'cipiului Bacău

1593

1.8.7.

COND.CER. DN250 STR.CERBULUI L-59.70M

09.03.2018

32.825,90

domeniul public al Mun'cipiului Bacău

1594

1.8.13.

CĂMIN .VIZ. DN1000 STR. CERBULUI H=2-4MNR1

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1595

1.8.13.

CĂMIN .VIZ. DN1000 STR.CERBULUI H=2-4MNR2

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1596

1.8.13.

CĂMIN .SPĂL. DN1000 STR.CERBULUI H=0-2M NR1

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1597

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 5 D600 STR.CERBULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Mun'cipiului Bacău

1598

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3 D600 STR.CERBULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1599

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 2 D600 STR.CERBULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Mun cipiului Bacău

1600

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR4 D600 STR.CERBULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Mun cipiului Bacău

1601

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 1 D600 STR.CERBULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Mun cipiului Bacău

1602

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 6 D600 STR.CERBULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Mun cipiului Bacău

1603

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 2A D600 STR.CERBULUI

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1604

1.8.13.

RACORD CASA NR 5 PVC STR. CERB ULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1605

1.8.13.

RACORD CASA NR 3 PVC STR.CERBULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1606

1.8.13.

RACORD CASA NR 2 PVC STR.CERBULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1607

1.8.13.

RACORD CASA NR 4 PVC STR.CERBULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1608

1.8.13.

RACORD CASA NR 1 PVC STR.CERBULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1609

1.8.13.

RACORD CASA NR 6 PVC STR.CERBULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1610

1.8.13.

RACORD CASANR 2A PVC STR.CERBULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA CERBULUI

78.02037

domeniul public al Municipiului Bacău

1611

1.8.7.

COND.CER DN250 STRV.MERICA L-490.6M

09.03.2018

254.518,01

domeniul public al Municipiului Bacău

1612

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET D1000 STRV.MERICA H=0-2M NR1

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1613

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET D1000 STRV.MERICA H=(F2M NR 2

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1614

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET D1000 STRV.MERICA H=0-2M NR 3

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1615

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET Dl 000 STRV.MERICA II=0-2M NR4

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1616

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET DI000 STRV.MERICA H=0-2M NR5

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1617

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET D1000 STRV.MERICA H=2-4M NR1

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1618

1.8.13.

CĂMIN VIZ. BET D1000 STRV.MERICA H=2-4M NR2

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1619

1.8.13.

CĂMIN SPĂL. BET D1000 STRV.MERICA H«0-2M NR1

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1 1620

1.8.13.

CĂMIN SPĂL. BET D1000 STRV.MERICA H-0-2M NR2

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1621

1.8.13.

CĂMIN SPĂL. BET D1000 STRV.MERICA H=0-2M NR3

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1622

1.8.13.

CĂMIN SPĂL. BET D1000 STRV.MERICA H=2-4M NR1

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

1623

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2A D600 STR V.MER1CA PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1624

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2 D600 STR V.MERICA PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1625

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 12 D600 STR V.MERICA PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1626

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 4 D600 STR V.MERICA PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1627

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 6 D600 STR V.MERICA PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1628

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 8 D600 STR V.MERICA PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1629

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 10 D600 STR V.MERICA PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1630

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 40 D600 STR V.MERICA PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1631

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 42 D600 STR V.MERICA PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1632

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 44 D600 STR V.MERICA PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municpiului Bacău

1633

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 46 D600 STR V.MERICA PE-HD

09-03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1634

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 48 D600 STR V.MERICA PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1635

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 50 D600 STRV.MERICA PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1636

1.8.13.

RACORD CASANR2A STRV.MERICA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1637

1.8.13.

RACORD CASANR2 STR V.MERICA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1638

1.8.13.

RACORD CASA NR 12 STR V.MERICA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1639

1.8.13.

RACORD CASA NR 4 STR V.MERICA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1640

1.8.13.

RACORD CASA NR 6 STR V.MERICA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1641

1.8.13.

RACORDCASANR8 STRV.MERICAPVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1642

1.8.13.

RACORDCASANR 10 STRV.MERICAPVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1643

1.8.13.

RACORD CASA NR 40 STR V.MERICA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1644

1.8.13.

RACORD CASANR42 STR V.MERICAPVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Munic’piului Bacău

1645

1.8.13.

RACORDCASANR44 STRV.MERICAPVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Munic piului Bacău

1646

1.8.13.

RACORD CASA NR 46 STR V.MERICA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Munic piului Bacău

1647

1.8.13.

RACORD CASA NR 48 STR V.MERICA PVC

09-03.2018

1.148,52

domeniul public al Munic.piului Bacău

1648

1.8.13.

RACORD CASA NR 50 STR V.MERICA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA V. MERICA

367.980,01

domeniul public al Municipiului Bacău

1649

1.8.7.

COND.CER.DN250 STR.E TARTESCU L-95.6M

09.03.2018

44.803,72

domeniul public al Municipiului Bacău

1650

1.8.13.

CĂMIN VIZ.DI000 STR.E TARTESCU H-0-2M NR1

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1651

1.8.13.

CĂMIN VIZ.D1000 STR.E TARTESCU H=0-2M NR2

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1652

1.8.13.

CĂMIN VIZ.D1000 STR.E TARTESCU H-0-2MNR3

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1653

1.8.13.

CĂMIN VIZ.D1000 STR.E TARTESCU H-0-2M NR4

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1654

1.8.1.3,

CĂMIN VIZ.D1000 STR.E TARTESCUI-I-2-4M NRI

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1655

1.8.13.

CĂMIN SPAL.D1000 STR.E TARTESCU H=2-4MNRI

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1656

1.8.7.

SUBTRAV POD D250 STR.E TARTESCU DN425 L-15M

09.03.2018

42.747,67

domeniul public al Municipiului Bacău

1657

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 5 STR.E TARTARESCU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1658

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 4 STR.E TARTARESCU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1659

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 1 STR.E TARTARESCU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1660

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 2 STR.E TARTARESCU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1661

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 3 STR.E TARTARESCU D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1662

1.8.13.

RACORD CASA NR 5 STR.E TARTESCU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1663

1.8.13.

RACORD CASA NR 4 STR.E TARTESCU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Munic'piuluî Bacău

1664

1.8.13.

RACORD CASA NR 1 STR.E TARTESCU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Munic'piuluî Bacău

1665

1.8.13.

RACORD CASA NR 2 STR.E TARTESCU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Munic piului Bacău

1666

1.8.13.

RACORD CASA NR 3 STR.E TARTESCU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA E.TARTESCU

140.162,16

domeniul public al Munic piului Bacău

1667

1,8.7.

COND. CANAL STR. ȘIRETULUI DN250 L=405.3ML

09.03.2018

211.655,67

domeniul public al Munic piului Bacău

1668

1.8.13.

CĂMIN VIZ. STR. ȘIRETULUI BP D1000 H=0.2M NRI

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Munic piului Bacău

1669

1.8.13.

CĂMIN VIZ. STR. ȘIRETULUI BP D1000 H=0.2MNR2

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Munic piului Bacău

1670

1.8.13.

CĂMIN VIZ. STR. ȘIRETULUI BP D1000 H=0.2M NR3

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Munic piului Bacău

1671

1.8.13.

CĂMIN VIZ. STR. ȘIRETULUI BP D1000 H=0.2M NR4

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Munic piului Bacău

1672

1.8,13.

CĂMIN VIZ. STR. ȘIRETULUI BP D1000 H=2-4MNR1

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1673

1.8.13.

CĂMIN VIZ. STR. ȘIRETULUI BP DIOOO H=2-4M NR2

09.03.2018

6.264,06

domeniul public ai Municipiului Bacău

1674

1.8.13.

CĂMIN VIZ. STR. ȘIRETULUIBPDIOOOH=2-4MNR3

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1675

1.8.13.

CĂMIN VIZ. STR. ȘIRETULUI BP Dl 000 H=2-4M NR4

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1676

1.8.13.

CĂMIN SPL CANAL STR. ȘIRETULUI BP D1000 H=0.2M NRI

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1677

1.8.13.

CĂMIN SPL CANAL STR. ȘIRETULUI BP D1000 H-0.2MNR2

09,03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1678

1.8.13.

CĂMIN SPL CANAL STR. ȘIRETULUI BP DIOOO H=0.2MNR3

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1679

1.8.13.

CĂMIN SPL CANAL STR. ȘIRETULUI BP D1000 H=2-4M NRI

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

1680

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR64 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1681

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR83A STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1682

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR83 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1683

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR66 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1684

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR68 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1685

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR85 STR ȘIRETULUI PEHD D60O

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1686

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR85A STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1687

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR87 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86| domeniul public al Municipiului Bacău

! 1688

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR89 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03,2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

! 1689

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR91 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1690

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR78 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic plului Bacău

1691

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR80 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Munic plului Bacău

1692

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR84 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1693

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR9 IA STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1694

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR62A STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1695

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR88 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1696

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR93 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1697

1,8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR68A STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1698

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR108 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municpiului Bacău

1699

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR108B STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1700

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR91E STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1701

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR91B STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1702

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR95 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1703

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NRI12 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1704

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR114 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1705

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR116 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1706

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR118 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniu) public al Municipiului Bacău

1707

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR120 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1708

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR122 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1709

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR124 STR ȘIRETULUI PEHD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1710

1.8.13.

RACORD CASA NR.64 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1711

1.8.13.

RACORD CASA NR.83A COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1712

1.8.13.

RACORD CASA NR.83 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1713

1.8.13.

RACORD CASANR.66 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1714

1.8.13.

RACORD CASA NR.68 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1715

1.8.13.

RACORD CASANR.85 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1716

1.8.13.

RACORD CASA NR.85A COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1717

1.8.13.

RACORD CASA NR.87 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1718

1.8.13.

RACORD CASA NR.89 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1719

1.8.13.

RACORD CASA NR.91 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1720

1.8.13.

RACORD CASA NR.78 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1721

1.8.13.

RACORD CASANR.80 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1722

1.8.13.

RACORD CASANR.84 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1723

1.8.13.

RACORD CASANR.91A COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ai Municipiului Bacău

1724

1.8.13.

RACORD CASANR.62A COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1725

1.8.13,

RACORD CASA NR. 16 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1726

1.8.13.

RACORD CASANR.93 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1727

1.8.13.

RACORD CASANR.68A COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1728

1.8.13.

RACORD CASANR.108 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1729

1.8.13.

RACORD CASA NR.108B COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1730

1.8.13.

RACORD CASA NR.91E COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1731

1.8.13.

RACORD CASA NR.91B COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul publicai Municipiului Bacău

1732

1.8.13.

RACORD CASA NR.95 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1733

1.8.13.

RACORD CASANR.112 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1734

1.8.13.

RACORD CASANR.114 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1735

1.8.13.

RACORD CASA NR. 116 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1736

1.8.13.

RACORD CASANR.il8 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniu! public al Municipiului Bacău

1737

1.8.13.

RACORD CASA NR.120 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1738

1.8.13.

RACORD CASA NR. 122 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1739

1.8.13.

RACORD CASA NR. 124 COND. PVC STR. ȘIRETULUI

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA ȘIRETULUI

397.393,07

domeniul public a! Municipiului Bacău

1740

1.8.7,

COND CAN,STR.GR.CANTILI,CER. Vn',DN250MM;L351M

09.03.2018

195.128,75

domeniul public al Municipiului Bacău

1741

1.8.13.

CĂMIN VIZIT.CAN,STR.CANT1LI,BP,D1000MM,H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1742

1.8.13.

CĂMIN VIZIT.CAN,STR.CANTILI,BP,D1000MM,H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1743

1.8.13.

CĂMIN VIZIT. CAN,STR.CANTILI,BP,Dl OOOMM,H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1744

1.8.13.

CĂMIN VIZIT.CAN,STR.CANTILI,BP,D1000MM,H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1745

1.8.13.

CĂMIN VIZIT,CAN,STR.CANTILI,BP,D 1 OOOMM,H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1746

1.8.13.

CĂMIN VIZIT.CAN,STR.CANTJLI,BP.D 1000MM,H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1747

1,8.13.

CĂMIN VIZ1T.CAN,STR.CANTILI,BP,D1000MM,H=2-4M

09.03.2018

6,264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1748

1.8.13.

CĂMIN SPA.CANfSTR.CANTILI,BP,D 1000MM,H=0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1749

1.8.13.

CĂMIN SPA.CAN,STR.CANTILI,BP,D1000MM,H=0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1750

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.CANTILI,NR.5,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1751

1.8.13.

CĂMIN RAC. CAN,STR.CANTILI,NR.7,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1752

1.8.13.

CĂMIN RAC. CAN,STR.CANTILI,NR.9,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1753

1.8.13.

CĂMIN RAC. CANJSTR.CANTILI,NR.4,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1754

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.CANTILI,NR.6,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1755

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.CANTILI,NR.I I,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1756

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.CANTILI,NR.20,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

. <757

1.8.13.

|CAMIN RAC.CAN,STR.CANTILI>NR.14,PE-HD,D6Q0MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

758

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.CANnU,NR. 16,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

■ 1759

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.CANTILI,NR. 18,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1760

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.CANTILI,NR. 17,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1761

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.CANTILI,NR.22,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1762

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.CANTILI,NR.24,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1763

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.CANTILI,NR.26,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1764

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.CANTILI,NR.23,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1765

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.CANTILI,NR.21 ,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1766

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.CANTILI,NR.19,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1767

1.8.13.

CĂMIN RAC. CAN,STR.CANTILI,NR.25,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1768

1.8.13.

RACORD CAN,STR.CANTILI,NR.5,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Mun cipiului Bacău

1769

1.8.13.

RACORD CAN,STR.CAN'nLIsNR'7,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Mun cipiului Bacău

1770

1.8.13.

RACORD CAN,STR.CANTILI,NR.9,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1771

1.8.13.

RACORD CAN,STR.CANTILI,NR.4,PVC

09-03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1772

1.8.13,

RACORD CAN,STR.CANTILT,NR.6,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1773

1.8.13.

RACORD CAN,STR.CANT1LI,NR. 11,P VC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1774

1.8.13.

RACORD CAN,STR.CANTILI,NR.20,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1775

1.8.13.

RACORD CAN,STR.CANTILI,NR.14,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1776

1.8.13.

RACORD CAN,STR.CANTILI,NR.I6,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1777

1.8.13.

RACORD CAN,STR.CANTILI,NR.18,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1778

1.8.13.

RACORD CAN,STR.CANTILI,NR.17,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1779

1.8.13.

RACORD CAN,STR.CANTILI,NR.22,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1780

1.8.13.

RACORD CAN,STR.CANTILI,NR.24,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1781

1.8.13.

RACORD CAN,STR.CANTILI,NR.26,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1782

1.8.13.

RACORD CAN,STR.CANTILI,NR.23,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1783

1.8.13.

RACORD CAN,STR.CANTIL1,NR.21,PVC

09.03.2018

1,148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1784

1.8.13.

RACORD CAN,STR.CANTILI,NR.19,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1785

1.8.13.

RACORD CAN,STR.CANTILI,NR.25,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA GRIGORE CANTILI

318.693,61

domeniul public al Municipiului Bacău

1786

1.8.7.

CONDCAN.STR.CPT.V.PRECUP,DN250MMlL77,30M

09.03.2018

39.516,47

domeniul publicai Municipiului Bacău

1787

1.8.13.

CĂMIN VIZ.CAN.STR.CPT.V.PRECUP,D1000MMîH~0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1788

1.8.13.

CĂMIN VIZ.CAN.STR.CPT.V.PRECUP,D1000MM,H=0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1789

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.CPT.V.PRECUP,NR.1,PE-HD 600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1790

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.CPT.V.PRECUP,NR.6,PE-HD 600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

O             o

:    91

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.CPT.V.PRECUP,NR.3,PE-HD 600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

92

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.CPT.V.PRECUP,NR.5)PE-HD 600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

..793

1.8.13.

RACORD CAN.STR.CPT.V.PRECUP,NR.1,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1794

1.8.13.

RACORD CAN.STR.CPT.V.PRECUP,NR.6,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1795

1.8.13.

RACORD CAN.STR.CPT.V.PRECUP,NR.3,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1796

1.8.13.

RACORD CAN.STR.CPT.V.PRECUP,NR.5,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRDA CPT.V. PRECLP

66.031,96

domeniul public al Municipiului Bacău

1797

1.8.7.

COND.CAN.STR.MR.AL.VELICAN)CER.V1T.)DN250MM,L117J5

09.03.2018

59.801,44

domeniul public al Municipiului Bacău

1798

1.8.13.

CAMI.VIZ.CAN.STR.MR.AL.VELICAN,BP,D1000MM,H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1799

1.8.13.

CAMI.VIZ.CAN.STR.MRAL.VELICANJBP,Di000MM,H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1800

1.8.13.

CAMI.SPA.CAN.STR.MR.AL.VELICAN,BP,D1000MMJH=0“2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1801

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.MR.AL.VELICAN,NR.5,PE-HD,D6Q0MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1802

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.MR.AL.VELICAN,NR7,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1803

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.MR.AL.VELICAN,NR.2,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1804

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.MR.AL.VELICAN,NR.9JPE-HDJD600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1805

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.MR.AL.VELICAN/NR. 11 ,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

1806

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.MR.AL.VELICAN,NR.6,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

1807

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.MR.AL.VELICAN.NR11 A,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1808

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.MR. AL.VELICAN,NR.3,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1809

1.8.13.

CĂMIN RAC. CAN.STR.MR.AL.VELICAN,NR.8,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1810

1.8.13.

RACORD CAN.STR.MR.AL.VELICAN,NR.5,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1811

1.8.13.

RACORD CAN.STR.MR.AL.VELICAN,NR.7,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul publica! Municipiului Bacău

1812

1.8.13.

RACORD CAN.STR.MR. AL. VELICAN,NR.2,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1813

1.8.13.

RACORD CAN.STR.MR.AL.VELICAN.NR.9,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1814

1.8.13.

RACORD CAN.STR.MR AL.VELrCANjNR.11,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1815

1.8.13.

RACORD CAN.STR.MR. AL. VELICAN,NR.6,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1816

1.8.13.

RACORD CAN.STR.MR.AL.VELICAN,NR.l IA,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1817

1.8.13.

RACORD CAN.STR.MR.AL.VELICAN,NR.3,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1818

1.8.13.

RACORD CAN.STR.MR.AL.VELICAN,NR.8,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA AL VEL1CAN

110.793,11

domeniul public al Municipiului Bacău

1819

1.8.7.

COND.CER.DN250 STR.CPT.ION BOROS L-89.1OM

09.03.2018

46.681,03

domeniul public al Municipiului Bacău

1820

1.8.13.

CĂMIN VIZ.D 1000 STR.CPT.ION BOROS H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1821

1.8.13.

CĂMIN SPAL.DI000 STR.CPT.ION BOROS H-0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1822

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.2 STR.CPT.ION BOROS D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1823

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.4 STR.CPT.ION BOROS D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

‘ 1824

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.3 STR.CPT.ION BOROS D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1825

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.6 STR.CPT.ION BOROS D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1826

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.8 STR.CPT.ION BOROS D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1827

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.5 STR.CPT.ION BOROS D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1828

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR. 10 STR.CPT.ION BOROS D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1829

1.8.13.

RACORD CASA NR.2 STR.CPT.ION BOROS PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1830

1.8.13.

RACORD CASA NR.4 STR.CPT.ION BOROS PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1831

1.8.13.

RACORD CASA NR.3 STR.CPT.ION BOROS PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1832

1.8.13.

RACORD CASA NR.6 STR.CPT.ION BOROS PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1833

1.8.13.

RACORD CASA NR.8 STR.CPT.ION BOROS PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul pubiic al Municipiului Bacău

1834

1.8.13.

RACORD CASA NR.5 STR.CPT.ION BOROS PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1835

1.8.13.

RACORD CASA NR.10 STR.CPT.ION BOROS PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA CPT. ION BOROS

84.681,66

domeniul public al Municipiului Bacău

1836

1.8.7.

COND.CER.DN250 STR.COL.ION ZARNESCU L-243.7M

09.03.2018

139.220,45

domeniul public al Municipiului Bacău

1837

1.8.13.

CĂMIN VIZ.DI000 STR.COL.ION ZARNESCU H=2-4MNR1

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1838

1.8.13.

CĂMIN VIZ.D1000 STR.COL.ION ZARNESCU H=2-4MNR2

09.03.2018

6.264,06

domeniul public ai Municipiului Bacău

1839

1.8.13.

CĂMIN VIZ.D 1000 STR.COL.ION ZARNESCU H-2-4M NR3

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1840

1.8.13.

CĂMIN VIZ.D1000 STR.COL.ION ZARNESCU H=2-4M NR4

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1841

1.8.13.

CĂMIN SPAL.D1000 STR.COL.ION ZARNESCU H=0-2MNR 1

09.03.2018

5.867,69

domeniul pubiic ai Municipiului Bacău

1842

1.8.13.

CĂMIN SPAL.D1000 STR.COL.ION ZARNESCU H=2-4M NR 1

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

1843

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2 STR.COL.ION ZARNESCU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1844

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR IA STR.COL.ION ZARNESCU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1845

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 1B STR.COL.ION ZARNESCU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1846

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3 STR.COL.ION ZARNESCU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1847

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 12 STR.COL.ION ZARNESCU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1848

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 7"’STR.COL.ION ZARNESCU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1849

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 4 STR.COL.ION ZARNESCU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1850

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 16 STR.COL.ION ZARNESCU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

1851

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 9 STR.COL.ION ZARNESCU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1852

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 5 STR.COL.ION ZARNESCU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public a! Municipiului Bacău

1853

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 11 STR.COL.ION ZARNESCU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1854

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 13 STR.COL.ION ZARNESCU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1855

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 10 STR.COL.ION ZARNESCU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

1856

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 17 STR.COL.ION ZARNESCU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

1857

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 19 STR.COL.ION ZARNESCU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

;   J58

1.8.13.

RACORD CASA NR 2 STR.COL.ION ZARNESCU PVC

09.03.2018

1,148,52

domeniul public a! Municipiului Bacău

; 459

1.8.13.

RACORD CASA NR IA STR.COL.ION ZARNESCU PVC

09.03.2018

1,148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1860

1.8.13.

RACORD CASA NR 1B STR.COL.ION ZARNESCU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1861

1.8.13.

RACORD CASA NR 3 STR.COL.ION ZARNESCU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1862

1.8.13.

RACORD CASA NR 12 STR.COL.ION ZARNESCU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1863

1.8.13.

RACORD CASA NR 7 STR.COL.ION ZARNESCU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1864

1.8.13.

RACORD CASA NR 4 STR.COL.ION ZARNESCU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1865

1.8.13.

RACORD CASA NR 16 STR.COL.ION ZARNESCU PVC

09 03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1866

1.8.13.

RACORD CASANR 9 STR.COL.ION ZARNESCU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1867

1.8.13.

RACORD CASA NR 5 STR.COLION ZARNESCU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1868

1.8.13.

RACORD CASA NR 11 STR.COL.ION ZARNESCU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1869

1.8.13.

RACORD CASA NR 13 STR.COL.ION ZARNESCU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1870

1.8.13.

RACORD CASANR 10 STR.COL.ION ZARNESCU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniu! public al Municipiului Bacău

1871

1.8.13.

RACORD CASA NR 17 STR.COL.ION ZARNESCU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1872

1.8.13.

RACORD CASA NR 19 STR.COL.ION ZARNESCU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA COLJON-ZARNESCU

234.460,55

domeniul public al Municipiului Bacău

1873

1.8.7.

COND.CER DN250 SATR SĂLCIEI L-I22M

09.03.2018

63.865,47

domeniul public al Municipiului Bacău

1874

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D10000 STR SĂLCIEI H=0-2 NR 1

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1875

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D10000 STR SĂLCIEI H--2-4 NR 1

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1876

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D10000 STR SĂLCIEI 11=2-4 NR 1

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1877

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BETD10000 STR SĂLCIEI H=0-2NR 1

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1878

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2 STR SĂLCIEI PE-HD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1879

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 1 STR SĂLCIEI PE-HD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1880

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR IE STR SĂLCIEI PE-HD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1881

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 5A STR SĂLCIEI PE-HD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1882

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR IA STR SĂLCIEI PE-HD D600

09,03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1883

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 1B STR SĂLCIEI PE-HD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1884

1,8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3D STR SĂLCIEI PE-HD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1885

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 1D STR SĂLCIEI PE-HD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1886

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3B STR SĂLCIEI PE-HD D600

09.03,2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1887

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 1C STR SĂLCIEI PE-HD D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public a! Municipiului Bacău

1888

1.8.13.

RACORDCASANR2 STRSĂLCIEI PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1889

1.8.13.

RACORD CASA NR 1 STR SĂLCIEI PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1890

1.8.13.

RACORDCASANR IE STRSĂLCIEI PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1891

1.8.13.

RACORD CASA NR5A STR SĂLCIEI PVC

09.03.2018

î. 148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1892

1.8.13.

RACORD CASANR IA STRSĂLCIEI PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1893

1.8.13.

RACORD CASANR 1B STRSĂLCIEI PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1894

1.8.13.

RACORD CASA NR3D STR SĂLCIEI PVC

09,03.2018

1.148,52

domeniul publicai Municipiului Bacău

1895

1.8.13.

RACORD CASA NR1D STR SĂLCIEI PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1896

1.8.13.

RACORD CASA NR3B STR SĂLCIEI PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1897

1.8.13.

RACORD CASANR IC STRSĂLCIEI PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA SĂLCIEI

125.879,36

domeniul public al Municipiului Bacău

1898

1.8.7.

COND.CER DN250 STR.PRUNULUI L-10I.90M

09.03.2018

49.485,17

domeniul public al Municipiului Bacău

1899

1.8.13.

CĂMIN VIZ. Dl 000 STR.PRUNULUI H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1900

1.8.13.

CĂMIN VIZ.DIOOO STR.PRUNULUI H=0-2MNR 2

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1901

1.8.13.

CĂMIN SPĂL. DI000 STR.PRUNULUI II=0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1902

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 1 PE-HD STR.PRUNULUI D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1903

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3A PE-HD STR.PRUNULUI D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1904

1.8,13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3 PE-HD STR.PRUNULUI D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1905

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 6A PE-HD STR.PRUNULUI D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1906

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 6 PE-HD STR.PRUNULUI D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1907

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 4 PE-HD STR.PRUNULUI D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1908

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 5 PE-HD STR.PRUNULUI D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municipiului Bacău

1909

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 5A PE-HD STR.PRUNULUI D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1910

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 10 PE-HD STR.PRUNULUI D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1911

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 8 PE-HD STR.PRUNULUI D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1912

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 7 PE-HD STR.PRUNULUI D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1913

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 9 PE-HD STR.PRUNULUI D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public a! Municipiului Bacău

1914

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 11 PE-HD STR.PRUNULUI D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1915

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 14 PE-HD STR.PRUNULUI D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1916

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 12 PE-HD STR.PRUNULUI D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

1917

1.8.13.

RACORDCASANR 12PVC STR.PRUNULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1918

1.8.13.

RACORD CASA NR 3A PVC STR.PRUNULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1919

1.8.13.

RACORDCASANR3PVC STR.PRUNULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public a! Municipiului Bacău

1920

1.8.13.

RACORD CASA NR6A PVC STR.PRUNULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1921

1.8.13.

RACORDCASANR6PVC STR.PRUNULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1922

1.8.13.

RACORD CASANR4 PVC STR.PRUNULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1923

1.8.13.

RACORD CASA NR 5 PVC STR.PRUNULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1924

1.8.13.

RACORD CASA NR5A PVC STR.PRUNULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1925

1.8.13.   [RACORD CASANR 10 PVC STR. PRUNULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1926

1,8.13.

| RACORD CASA NR 8 PVC STR.PRUNULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1927

1.8.13.

RACORD CASANR7 PVC STR.PRUNULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1928

1,8,13.

RACORD CASA NR 9 PVC STR.PRUNULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1929

1.8.13.

RACORDCASANR 11 PVC STR.PRUNULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1930

1.8.13.

RACORDCASANR 14PVC STR.PRUNULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1931

1.8.13.

RACORDCASANR 12PVC STR.PRUNULUI

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA PRUNULUI

123.447,12

domeniul public al Municipiului Bacău

1932

1.8.7.

COND.CER.DN250 STR.DIMITRIE BUSILA L-20IM

09.03.2018

143.842,42

domeniul public al Municipiului Bacău

1933

1.8.13.

CĂMIN VIZ.D1000 STR.DIMITRIE BUSILA H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1934

1.8.13.

CĂMIN VIZ.D1000 STR.DIMITR1E BUSILA H=0-2MNR,2

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1935

1.8.13.

CĂMIN VIZ.D1000 STR.DIMITRIE BUSILA H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1936

1.8.13.

CĂMIN VI2.D1000 STR.DIMITRIE BUSILA H=2-4MNR2

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1937

1.8.13.

CĂMIN SPAL.D1000 STR.DIMITRIE BUSILA H-0-2MNR 1

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1938

1.8.13.

CĂMIN SPAL.D1000 STR.DIMITRIE BUSILA H=0-2MNR 1

09.03.2018

6.890,47

domeniul publiG al Municipiului Bacău

1939

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 9 STR.DIM1TRIE BUSILA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1940

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 7 STR.DIMITRIE BUSILA

09.03.2018

2,679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1941

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 8 STR.DIMITRIE BUSILA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1942

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR8A STR.D1MITRIE BUSILA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1943

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 6A STR.DIMITRIE BUSILA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1944

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 5 STR.D1M1TRIE BUSILA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1945

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3B STR.DIMITRIE BUSILA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1946

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 6 STR.DIM1TRIE BUSILA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1947

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 4 STR.DIMITRIE BUSILA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1948

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3A STR.DIMITRIE BUSILA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1949

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 3 STR.D1MITRIE BUSILA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1950

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 1 STR.DIMITR1E BUSILA

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municipiului Bacău

1951

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR IA STR.DIMITRIE BUSILA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1952

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2 STR.DIMITRIE BUSILA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1953

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2A STR.DIMITRIE BUSILA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public a! Municipiului Bacău

1954

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2B STR.DIMITRIE BUSILA

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1955

1.8.13.

RACORD CASA NR 9 STR.DIMITRIE BUSILA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1956

1.8.13.

RACORD CASA NR 7 STR.DIMITRIE BUSILA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1957

1.8.13.

RACORD CASA NR 8 STR.DIMITRIE BUSILA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1958

1.8.13.

RACORD CASA NR 8A STR.DIMITRIE BUSILA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1959

1.8.13.

RACORD CASA NR 6A STR.DIM1TRIE BUSILA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

n             n

r:%o

1.8.13.

RACORD CASA NR 5 STR.DIMITRIE BUSILA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1961

1.8.13.

RACORD CASA NR 3B STR.DIMITRIE BUSILA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1962

1.8.13.

RACORD CASANR 6 STR.DIMITRIE BUSILA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1963

1.8.13.

RACORD CASA NR 4 STR.DIMITRIE BUSILA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1964

1.8.13.

RACORD CASA NR 3A STR.DIMITRIE BUSILA PVC

09.03,2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1965

1.8.13.

RACORD CASA NR 3 STR.DIMITRIE BUSILA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1966

1.8.13.

RACORD CASA NR 1 STR.DIMITRIE BUSILA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1967

1.8.13.

RACORD CASA NR IA STR.DIMITRIE BUSILA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1968

1.8.13.

RACORD CASA NR 2 STR.DIMITRIE BUSILA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public a! Municipiului Bacău

1969

1.8.13.

RACORD CASA NR 2A STR.DIMITRIE BUSILA PVC

09.03.2018

1,148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

1970

1.8.13.

RACORD CASA NR 2B STR.DIMITRIE BUSILA PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA DIMITRIE BUSILA

241.051,34

domeniul public al Municipiului Bacău

1971

1.8.7.

COND CER VITR DN250 SCÂNTEII BACAU L=I33,50

09.03.2018

65.121,94

domeniul public al Municipiului Bacău

1972

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 HO-2 NR 1 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1973

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 HO-2 NR 2 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

1974

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl 000 H2-4 NR 1 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

1975

1.8.13.

CĂMIN SPL BP Dl000 H0-2NR I SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

1976

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 7B D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1977

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 7C D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1978

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 9 D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1979

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 10C D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1980

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 100 D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1981

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 10B D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1982

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR IOA D6O0 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1983

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 10 D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1984

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 8 D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1985

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3 D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1986

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 5 D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1987

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 7 D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1988

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 7A D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1989

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 8A D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1990

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 6 D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1991

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 4 D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1992

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 4A D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1993

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 1 D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

r _

>1

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 3A D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

■ 1^95

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 4B D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1996

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2 D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1997

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR IA D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municipiului Bacău

1998

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2A D600 SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1999

1.8.13.

RACORD CASANR 7B COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul publicai Municipiului Bacău

2000

1.8.13.

RACORD CASA NR 7C COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2001

1.8.13.

RACORD CASA NR 9 COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2002

1.8.13.

RACORD CASANR 10C COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2003

1.8.13.

RACORD CASANR 10D COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2004

1.8.13.

RACORD CASA NR 10B COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2005

1.8.13.

RACORD CASANR 10A COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2006

1.8.13.

RACORD CASANR 10 COND PVC SCÂNTEIIBACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2007

1.8.13.

RACORD CASA NR 8 COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public ai Municipiului Bacău

2008

1.8.13.

RACORD CASANR3 COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2009

1.8.13.

RACORD CASA NR 5 COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2010

1.8.13.

RACORD CASA NR 7 COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2011

1.8.13.

RACORD CASA NR 7A COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2012

1.8.13.

RACORD CASA NR 8A COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2013

1.8.13.

RACORD CASA NR 6 COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Mun.cipîului Bacău

2014

1.8.13.

RACORD CASA NR 4 COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Mun cipiului Bacău

2015

1.8.13.

RACORD CASA NR 4A COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Mun cipiului Bacău

2016

1.8.13.

RACORD CASA NR I COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Mun cipiului Bacău

2017

1.8.13.

RACORD CASA NR 3A COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Mun cipiului Bacău

2018

1.8.13.

RACORD CASA NR 4B COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Mun cipiului Bacău

2019

1.8.13.

RACORD CASA NR 2 COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Mun cipiului Bacău

2020

1.8.13.

RACORD CASA NR IA COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2021

1.8.13.

RACORD CASANR2A COND PVC SCÂNTEII BACAU

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA SCÂNTEII

175.974,99

domeniul public al Municipiului Bacău

2022

1.8.7.

COND CER DN250 ION ROATA BACAU L908,30M

09.03.2018

439.958,23

domeniul publicai Municipiului Bacău

2023

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H=0-2 NR I ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2024

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H=0-2 NR 2 ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2025

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H=0-2 NR 3 ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2026

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H=0-2 NR 4 ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2027

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl000 H=0-2NR 5 ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

r -"

| 2728

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H=0-2 NR 6 ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2029

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP Dl000 H=0-2 NR 7 ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

-230

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H=0-2NR 8 ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2031

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H=0-2 NR 9 ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2032

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H=0-2NR 10 ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2033

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H=0-2 NR 11 ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2034

1.8.13.

CĂMIN VIZ BP D1000 H=0-2 NR 12 ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2035

1.8.13.

CĂMIN SPL BP Dl000 H=0-2 NR 1 NR ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2036

1.8.13.

CĂMIN SPL BP Dl000 H=0-2NR 2 NR ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2037

1.8.13.

CĂMIN SPL BP Dl000 H=0-2 NR 3 NR ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2038

1.8.13.

CĂMIN SPL BP D1000 H=0-2 NR 4 NR ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2039

1.8.13.

CĂMIN SPL BP Dl000 H=0-2 NR 5 NR ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2040

1.8.13.

CĂMIN SPL BP D1000 H=0-2 NR 6 NR ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2041

1.8.13.

CĂMIN SPL BP D1000 H=0-2 NR 7 NR ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2042

1.8.13.

CĂMIN SPL BP Dl 000 H=0-2 NR 8 NR ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2043

1.8.13.

CĂMIN SPL BP Dl 000 H=0-2 NR 9 NR ION ROATA BACAU

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2044

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2045

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2046

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2B D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2047

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 5 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2048

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 3 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2049

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR I D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2050

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 2C D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2051

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR4 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2052

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 7 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2053

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 9 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2054

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 21B D600 ION ROATA BACAU

09-03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2055

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 4A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2056

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 11 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municipiului Bacău

2057

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 13 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2058

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR4B D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2059

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 6A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2060

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 15 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2061

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 19 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2062

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 21D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2063

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 21A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2064

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 6 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2065

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 8 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2066

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 10 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2067

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 2IC D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2068

1.8.13,

CĂMIN RACORD CASANR 21D D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2069

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 23 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2070

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 12 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2071

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 12A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2072

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 25 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2073

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 14A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2074

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 16 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2075

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 16 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Munic piului Bacău

2076

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 16A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2077

I.8.I3.

CĂMIN RACORD CASA NR 25A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2078

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 25B D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2079

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 18A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2080

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 18 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2081

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 27 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2082

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 27A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2083

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 27B D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2084

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 29 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2085

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 20 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2086

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 22 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2087

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 31 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2088

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 33 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2089

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 24 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Munic piului Bacău

2090

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 26 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municpiului Bacău

2091

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 26A D60O ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2092

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 28 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2093

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 35 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2094

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 35 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2095

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 37 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2096

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 37AD600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2097

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 30 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018 |

2.679,86

domeniul public al Municpiului Bacău

î 2098

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 39 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

î 2099

1.8.13,

CĂMIN RACORD CASA NR 39A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2JOO

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 39B D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2101

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 32 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2102

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 34 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2103

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 34A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2104

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 34B D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2105

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 41 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2106

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 34C D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2107

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 36 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2108

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 38 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2109

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 41A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.67.9,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2110

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 43 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2111

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 40 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2,679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2112

1.8.13,

CĂMIN RACORD CASA NR 42 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2113

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 43B D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2114

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 45 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2115

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 47 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2116

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 44 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2117

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 44A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Muricipiului Bacău

2118

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 44B D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2119

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 46 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2120

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 49 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2121

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR 51 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2122

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 53 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2123

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 48 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2124

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 48A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2125

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 53A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2126

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 48B D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniu! public al Municipiului Bacău

2127

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 43A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2128

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 50 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2129

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 50A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2130

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 52 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2131

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 54 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2132

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 55 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

z!33

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 55A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public a! Municipiului Bacău

2134

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 54A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2135

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR56 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2136

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 56A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2137

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 56B D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public aî Municipiului Bacău

2138

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 55B D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2139

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 55C D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2140

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 56C D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2141

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 56D D600 ION ROATA BACAU

09-03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2142

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 58A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2143

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 57 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2144

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 59 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2145

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 61 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2146

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 58 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2147

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 64A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2148

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 64B D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2149

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 61A D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2150

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR 66 D600 ION ROATA BACAU

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2151

1.8.13.

RACORD CASA NR 2 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03,2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2152

1.8.13.

RACORD CASA NR 2A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2153

1.8.13.

RACORD CASA NR2B COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2154

1.8.13.

RACORD CASA NR 5 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2155

1.8.13.

RACORD CASA NR 3 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2156

1.8.13.

RACORD CASA NR 1 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2157

1.8.13.

RACORD CASA NR 2C COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2158

1.8.13.

RACORD CASA NR 4 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2159

1.8.13.

RACORD CASA NR 10 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2160

1.8.13.

RACORD CASA NR 9 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2161

1.8.13.

RACORD CASA NR 21B COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2162

1.8.13.

RACORD CASA NR 4A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2163

1.8.13.

RACORD CASA NR 11 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2164

1.8.13.

RACORD CASA NR 13 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2165

1.8.13.

RACORD CASA NR 4B COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2166

1.8.13.

RACORD CASA NR 6A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ai Municipiului Bacău

2167

1.8.13.

RACORD CASA NR 15 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

7168

1.8.13.

RACORD CASANR 19 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2169

1.8.13.

RACORD CASA NR 21 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

2170

1.8.13.

RACORD CASA NR 21A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

2171

1.8.13.

RACORD CASA NR 6 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

2172

1.8.13.

RACORD CASA NR 8 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

2173

1.8,13.

RACORD CASA NR 10 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2174

1.8.13.

RACORD CASA NR 21C COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

2175

1.8.13.

RACORD CASA NR21D COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

2176

1.8.13.

RACORD CASANR 23 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

2177

1.8.13.

RACORD CASA NR 12 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

2178

1.8.13.

RACORD CASANR 12A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun cipiului Bacău

2179

1.8.13.

RACORD CASA NR 14 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2180

1.8.13.

RACORD CASA NR 25 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2181

1.8.13.

RACORD CASA NR14A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2182

1.8.13.

RACORD CASA NR16 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2183

1.8.13.

RACORD CASANR 16A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul publicai Municipiului Bacău

2184

1.8.13.

RACORD CASANR 25A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2185

1.8.13.

RACORD CASA NR 25B COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2186

1.8.13.

RACORD CASA NR 18A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mumcipiului Bacău

2187

1.8.13.

RACORD CASA NR 18 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Mun:cipiului Bacău

2188

1.8.13.

RACORD CASA NR 27 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2189

1.8.13.

RACORD CASA NR 27A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2190

1.8.13.

RACORD CASA NR 27B COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2191

1.8.13.

RACORD CASA NR 29 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2192

1.8.13.

RACORD CASA NR 20 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2193

1.8.13.

RACORD CASA NR 22 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2194

1.8.13.

RACORD CASA NR 31 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2195

1.8.13.

RACORD CASA NR 33 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2196

1.8.13.

RACORD CASA NR 24 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2197

1.8.13.

RACORD CASA NR 26 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2198

1.8.13.

RACORD CASA NR 26A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2199

1.8.13.

RACORD CASA NR 28 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2200

1.8.13.

RACORD CASA NR 35 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2201

1.8.13.

RACORD CASA NR35A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2202

1.8.13.

RACORD CASANR37 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2203

1.8.13.

RACORD CASA NR 37A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

|       1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2204

1.8.13.

RACORD CASA NR 30 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2205

1.8.13.

RACORD CASA NR 39 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2206

1.8.13.

RACORD CASA NR 39A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2207

1.8.13.

RACORD CASA NR 39B COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2208

1.8.13.

RACORD CASA NR 32 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2209

1.8.13.

RACORD CASA NR 34 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2210

1.8.13.

RACORD CASANR 34A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2211

1.8.13.

RACORD CASA NR 34B COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2212

1.8.13.

RACORD CASANR 41 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2213

1.8.13.

RACORD CASA NR 34C COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2214

1.8.13.

RACORD CASANR36 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2215

1.8.13.

RACORD CASA NR 38 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2216

1.8.13.

RACORD CASA NR 41A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2217

1.8.13.

RACORD CASA NR43 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2218

1.8.13.

RACORD CASA NR 40 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2219

1.8.13.

RACORD CASA NR 42 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2220

1.8.13.

RACORD CASA NR43B COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2221

1.8.13.

RACORD CASA NR 45 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2222

1.8.13.

RACORD CASA NR 47 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2223

1.8.13.

RACORD CASA NR 44 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2224

1.8.13.

RACORD CASA NR 44A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2225

1.8.13.

RACORD CASA NR 44B COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2226

1.8.13.

RACORD CASANR46 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2227

1.8.13.

RACORD CASA NR 49 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2228

1.8.13.

RACORD CASA NR51 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2229

1.8.13.

RACORD CASA NR 53 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2230

1.8.13.

RACORD CASA NR 48 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2231

1.8.13.

RACORD CASA NR 48A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2232

1.8.13.

RACORD CASA NR 53A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2233

1.8.13.

RACORD CASA NR 48B COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2234

1.8.13.

RACORD CASA NR 43A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2235

1.8.13.

RACORD CASA NR 50 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2236

1.8.13.

RACORD CASANR 50A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2237

1.8.13.

RACORD CASA NR 52 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2238

1.8.13.

RACORD CASA NR 54 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2239

1.8.13.

RACORD CASA NR 55 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2240

1.8.13.

RACORD CASA NR 55A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2241

1.8.13.

RACORD CASA NR 54A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2242

1.8.13.

RACORD CASA NR 56 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2243

1.8.13.

RACORD CASA NR 56A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2244

1.8.13.

RACORD CASA NR 56B COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2245

1.8.13.

RACORD CASA NR 55B COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2246

1.8.13.

RACORD CASA NR 55C COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2247

1.8.13.

RACORD CASA NR 56C COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2248

1.8.13.

RACORD CASA NR 56D COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2249

1.8.13.

RACORD CASA NR 58A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2250

1.8.13.

RACORD CASA NR 57 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2251

1.8.13.

RACORD CASA NR 59 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2252

1.8.13.

RACORD CASA NR 61 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2253

1.8.13.

RACORD CASA NR58 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2254

1.8.13.

RACORD CASA NR 64A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2255

1.8.13.

RACORD CASA NR 64B COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2256

1.8.13.

RACORD CASA NR 61A COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2257

1.8.13.

RACORD CASANR 66 COND PVC ION ROATA BACAU

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA ION ROATA

966.412,25

domeniul public al Municipiului Bacău

2258

1.8.7.

COND CER VITR DN250 MUNCII, BACAU L=515.10M

09.03.2018

274.031,34

domeniul public al Municipiului Bacău

2259

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET Dl OOOMMSTR MUNCII H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2260

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BETD1000MMSTR MUNCII H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2261

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET DI OOOMMSTR MUNCII H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2262

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BETDI000MMSTR MUNCII H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2263

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET DlOOOMMSTR MUNCII H-2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

2264

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET DI OOOMMSTR MUNCII H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

2265

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BETD1000MMSTR MUNCII H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

2266

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET Dl OOOMMSTR MUNCII H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

2267

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET DI OOOMMSTR MUNCII H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

2268

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BET DI OOOMMSTR MUNCII H=0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2269

1.8.13.

CĂMINSPAL.BETDlOOOMMSTR MUNCII H=0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2270

1.8.13.

CĂMINSPAL.BETDI000MMSTR MUNCII H=0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul publicai Municipiului Bacău

2271

1.8.13.

CĂMINSPAL.BETD1000MMSTR MUNCII H=0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul publicai Municipiului Bacău

2272

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BET Dl000MM STR MUNCII H=2-4M

09.03.2018

6.890,47

domeniu! public al Municipiului Bacău

. - ;3

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR. 13 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2274

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR. 15 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2275

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR. 17 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2276

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR. 19 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2277

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.28 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2278

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.21 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2279

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR. STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2280

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.30 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2281

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.25 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2282

1,8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.32 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2283

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.34 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2284

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.36 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2285

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.38 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2286

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR,29 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2287

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.27 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2288

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.31 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2289

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.33 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2290

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.40 STR MUNCH D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2291

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.42 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2292

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.42A STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2293

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.44 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2294

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.39 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2295

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.37 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2296

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.46 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2297

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.41 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2298

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.46A STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2299

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.48 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2300

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.43 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2301

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.50 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2302

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.45 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public ai Municipiului Bacău

2303

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.47 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2304

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.49 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2305

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.52 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2306

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.54 STR MUNCII D600

09.03.2018

.    2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

| 2307

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.56 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2308

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.56A STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2309

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.53 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2310

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.58STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2311

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.60 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2312

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.59 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul publicai Municipiului Bacău

2313

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.57 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2314

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.55 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2315

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.61 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2316

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.35 STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2317

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.59A STR MUNCII D600

09.03.2018

2.679,86

domeniu! public al Municipiului Bacău

2318

1.8.13.

RACORD CASA NR. 13 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2319

1.8.13.

RACORD CASA NR.I5 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2320

1.8.13.

RACORD CASA NR. 17 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2321

1.8.13.

RACORD CASA NR. 19 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2322

1.8.13.

RACORD CASA NR28 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2323

1.8.13.

RACORD CASANR.21 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2324

1.8.13.

RACORD CASA NR. STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2325

1.8.13.

RACORD CASA NR.30 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2326

1.8.13,

RACORD CASANR.25 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniu! public al Municipiului Bacău

2327

1.8.13.

RACORD CASA NR.32 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul publicai Municipiului Bacău

2328

1.8.13.

RACORD CASA NR.34 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2329

1.8.13.

RACORD CASA NR.36 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2330

1.8.13.

RACORD CASA NR.38 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

233!

1.8.13.

RACORD CASA NR.29 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2332

1.8.13.

RACORD CASANR.27 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2333

1.8.13.

RACORD CASA NR.31 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniu! public al Municipiului Bacău

2334

1,8.13.

RACORD CASANR.33 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2335

1.8.13.

RACORD CASA NR.40 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2336

1.8.13.

RACORD CASA NR.42 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2337

1.8.13.

RACORD CASA NR.42A STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2338

1.8.13.

RACORD CASA NR.44 STR MUNCII PVC

09.032018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2339

1.8.13.

RACORD CASA NR.39 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2340

1.8.13.

RACORD CASA NR.37 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2341

1.8.13.

RACORD CASA NR.46 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

1.8,13.

RACORD CASA NR.41 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2343

1.8.13.

RACORD CASA NR.46A STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2344

1.8.13.

RACORD CASA NR.48 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2345

1.8.13.

RACORD CASA NR.43 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2346

1.8.13.

RACORD CASA NR.50 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ăl Municipiului Bacău

2347

1.8.13.

RACORD CASANR.45 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ai Municipiului Bacău

2348

1.8.13.

RACORD CASA NR.47 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ai Municipiului Bacău

2349

1.8.13.

RACORD CASA NR.49 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2350

1.8.13.

RACORD CASA NR.52 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2351

1,8.13.

RACORD CASA NR.54 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2352

1.8.13,

RACORD CASA NR.56 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2353

1.8.13.

RACORD CASA NR.56A STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2354

1,8.13.

RACORD CASA NR.53 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2355

1.8.13.

RACORD CASA NR.58 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2356

1.8,13.

RACORD CASA NR.60 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2357

1.8.13,

RACORD CASA NR.59 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2358

1.8,13.

RACORD CASA NR.57 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2359

1.8.13.

RACORD CASANR.55 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2360

1.8,13.

RACORD CASANR.61 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.14S.49

domeniul public al Municipiului Bacău

2361

1.8.13.

RACORD CASANR.35 STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2362

1.8.13.

RACORD CASA NR.59A STR MUNCII PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA MUNCII

529.325,74

domeniul public al Municipiului Bacău

2363

1.8.7.

COND. CAN.STR.LT. VICTOR BOTOCAN,C.V,DN250MM,L104,80

09.03.2018

55.894,30

domeniul public al Municipiului Bacău

2364

1.8.13.

CĂMIN VIZ.CAN.STR.LT. VICTOR BOTOCAN,B,D1000M,H0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2365

1.8.13.

CĂMIN SPA.CAN.STR.LT.VICTOR BOTOCAN,B,DIOOOM,HO-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2366

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.LT. VICTOR BOTOCAN,NR5,PEHD,D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2367

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.LT. VICTOR BOTOCAN,NR4,PEHD,D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2368

1.8,13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.LT. VICTOR BOTOCAN,NR6A,PEHD,D600

09.03.2018

.    2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2369

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.LT. VICTOR BOTOCAN,NR6,PEHD,D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2370

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.LT. VICTOR BOTdcAN,NR8,PEHD(D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2371

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.LT. VICTOR BOTOCAN,NR7,PEHD,D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2372

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.LT. VICTOR BOTOCAN,NR10,PEHD,D600

09.03,2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2373

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.LT. VICTOR BOTOCAN,NR9,PEHD,D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2374

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.LT. VICTOR BOTOCAN,NR1 l,PEHD,D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2375

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.LT.VICTOR BOTOCAN,NR13,PEHD,D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

>.76

1.8.13.

[CĂMIN RAC.CAN.STR.LT,VICTOR BOTOCAN,NR15,PEHD,D600

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1.8.13.

RACORD CAN.STR.LT.VICTOR BOTOCAN,NR.5,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2378

1.8.13.

RACORD CAN.STR.LT.VICTOR BOTOCAN,NR.4,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2379

1.8.13.

RACORD CAN.STR.LT.VICTOR BOTOCAN,NR.6A,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2380

1.8.13.

RACORD CAN.STR.LT.VICTOR BOTOCAN,NR.6,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2381

1.8.13.

RACORD CAN.STR.LT. VICTOR BOTOCAN,NR.8,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2382

1.8.13.

RACORD CAN.STR.LT.VICTOR BOTOCAN,NR.7,PVC

09,03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2383

1.8.13.

RACORD CAN.STR.LT.VICTOR BOTOCAN,NRJO,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2384

1.8.13.

RACORD CAN.STR.LT.VICTOR BOTOCAN,NR.9,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2385

1.8.13.

RACORD CAN.STR.LT. VICTOR BOTOCAN,NR.11,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2386

1.8.13.

RACORD CAN.STR.LT.VICTOR BOTOCAN,NR.13,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2387

1.8.13.

RACORD CAN.STR.LT.VICTOR BOTOCAN,NR.15,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA LT.VICTOR BOTOCAN

109.208,45

domeniul public al Municipiului Bacău

2388

1.8.7.

COND.CAN.STR. CEZAR UNCESCU,C.V,,DN25OMN1,L124M

09.03.2018

64.296,85

domeniul public al Municipiului Bacău

2389

1.8.13.

CĂMIN VIZ..CAN.STR.CEZAR UNCESCU,BP,D1000MM,H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2390

1.8.13.

CĂMIN VIZ..CAN.STR.CEZAR UNCESCU£P,D 1000MM,H*0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2391

1.8.13.

CĂMIN SPA.CAN.STR.CEZAR UNCESCU,BP,D1000MM,H=0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2392

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR. CEZAR UNCESCU.NR. 1 ,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2393

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.CEZAR UNCESCU,NR.2,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2394

1.8.13,

CĂMIN RAC.CAN.STR.CEZAR UNCESCU,NR.3,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2395

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.CEZAR UNCESCU.NR-4,PE-IID,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2396

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.CEZAR UNCESCU,NR.5,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2397

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.CEZAR UNCESCUJ4R.6,PE-HD1D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2398

1.8.13.

RACORD CAN.STR.CEZAR UNCESCU,NR.LPVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2399

1.8.13.

RACORD CAN.STR.CEZAR UNCESCU,NR.2,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2400

1.8.13.

RACORD CAN.STR.CEZAR UNCESCU,NR.3,PVC

09.03.2018

1,148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2401

1.8.13.

RACORD CAN.STR.CEZAR UNCESCU,NR.4,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2402

1.8.13.

RACORD CAN.STR.CEZAR UNCESCU,NR.5,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2403

1.8.13.

RACORD CAN.STR.CEZAR UNCES CU,NR.6,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA CEZAR UNCESCU

103.80338

domeniul public al Municipiului Bacău

2404

1.8.7.

COND.CER VITR DN250 STR DORULUI L-1040 M

09.03.2018

560.381,45

domeniul public al Municipiului Bacău

2405

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BETD1000 STR DORULUI H-0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2406

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET Dl 000 STR DORULUI H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2407

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR DORULUI H-0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2408

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR DORULUI H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2409

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR DORULUI H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2410

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR DORULUI H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public ai Municipiului Bacău

2411

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR DORULUI H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2412

1.8.13.

CĂMIN V1Z.BET D1000 STR DORULUI H-0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2413

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR DORULUI H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

2414

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR DORULUI H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

2415

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR DORULUI H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

2416

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR DORULUI H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

2417

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET Dl 000 STR DORULUI H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

2418

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR DORULUI H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

2419

1.8.13.

CĂMIN VIZ.BET D1000 STR DORULUI H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniu] public al Municipiului Bacău

2420

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BET DIOOO STR DORULUI H=0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2421

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BET D1000 STR DORULUI H=0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2422

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BET D1000 STR DORULUI H=0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2423

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BET D1000 STR DORULUI H=0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul publicai Municipiului Bacău

2424

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BET D1000 STR DORULUI H=2-4M

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

2425

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BET D1000 STR DORULUI I1=2-4M

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

2426

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BET D1000 STR DORULUI H=2-4M

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

2427

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BET D1000 STR DORULUI 11=2-4 M

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

2428

1.8.13.

CĂMIN SPAL.BETDIOOO STR DORULUI H=2-4M

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

2429

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR. 10A STR DORULUI PE-IID

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2430

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR. 10 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2431

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR. 1 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2432

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR. 12 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2433

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.I2A STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2434

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.3 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2435

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.5 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2436

1,8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.12B STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniu) public al Municipiului Bacău

2437

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.16 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2438

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR. 1 SA STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2439

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR. 18 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2440

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.7 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2441

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.9 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2442

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.20 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2443

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.22A STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

•; H4

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR. 11 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.22 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.24 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2447

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.24A STR DORULUr PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2448

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.13 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2449

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.15 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2450

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR. 19 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2451

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.24B STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2452

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.26 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2453

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.26A STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2454

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASANR.21 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2455

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.23 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2456

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.27 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2457

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.27A STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2458

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.30 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public a! Municipiului Bacău

2459

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.34 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2460

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.32M STR DORULUI PE-HD

09.03,2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2461

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.35A STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2,679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2462

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.36 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2463

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.39 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2464

1.8.13.

CĂMIN RACORD CASA NR.46 STR DORULUI PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2465

1.8.13.

RACORD CASANR.10A STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2466

1.8.13.

RACORD CASA NR. 10 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2467

1.8.13.

RACORD CASANR.1 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2468

1.8.13.

RACORD CASA NR. 12 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2469

1.8.13.

RACORD CASANR.12A STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2470

1.8.13.

RACORD CASANR.3 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2471

1.8.13.

RACORD CASANR.5 STR DORULUI PVC

09.032018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2472

1.8.13.

RACORD CASA NR. 12B STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2473

1.8.13.

RACORD CASANR.16 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2474

1.8.13.

RACORD CASA NR. 18A STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2475

1.8.13.

RACORD CASA NR. 18 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2476

1.8.13.

RACORD CASA NR.7 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2477

1.8.13.

RACORD CASANR.9 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2478

1.8.13.

RACORD CASA NR.20 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2479

1.8.13.

RACORD CASA NR.22A STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2480

1.8.13.

RACORD CASA NR. 11 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2481

1.8.13.

RACORD CASA NR.22 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2482

1.8.13.

RACORD CASA NR.24 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2483

1.8.13.

RACORD CASA NR.24A STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2484

1.8.13.

RACORD CASA NR.13 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2485

1.8,13.

RACORD CASA NR. 15 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2486

1.8.13.

RACORD CASA NR. 19 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2487

1.8.13.

RACORD CASA NR.24B STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2488

1.8.13.

RACORD CASA NR.26 STR DORULUI PVC

09,03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2489

1.8.13.

RACORD CASA NR.26A STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2490

1.8.13.

RACORD CASANR.21 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2491

1.8.13.

RACORD CASA NR.23 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public ai Municipiului Bacău

2492

I.8.I3.

RACORD CASA NR.27 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2493

1.8.13.

RACORD CASA NR.27A STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2494

1.8.13.

RACORD CASANR.30 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2495

1.8.13.

RACORD CASA NR.34 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2496

1.8.13.

RACORD CASA NR.32M STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2497

1.8.13.

RACORD CASANR.35A STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2498

1.8.13.

RACORD CASA NR.36 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2499

1.8.13.

RACORD CASA NR.39 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

2500

1.8.13.

RACORD CASA NR.46 STR DORULUI PVC

09.03.2018

1.148,49

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA DORULUI

842.647,82

domeniul public al Municipiului Bacău

2501

1.8.7.

COND.CER.DN250 ST. G-RAL DRAGOMIR BADIU L-185M

09.03.2018

90.027,31

domeniul public al Municipiului Bacău

2502

1.8.13.

CĂMIN VIZJD1000 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU H-0-2

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2503

1.8.13.

CĂMIN VIZ.D1000 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU H=0-2

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2504

1.8.13.

CĂMIN SPAL.D1000 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU H=0-2

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2505

1.8.13.

CĂMIN SPAL.D1000 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU H=0-2

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2506

1.8.13.

CĂMIN RAC.CASANR4 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2507

1.8.13.

CĂMIN RAC.CASA NR6 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2508

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAS A NR8 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2509

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAS A NR10 STR.G-RAL DRAGOMIR BADIU PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2510

1.8.13.

CĂMIN RAC.CASA NR12 STR.G-RAL DRAGOMIR BADIU PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2511

1.8.13.

CĂMIN RAC.CASA NR14 STR.G-RAL DRAGOMIR BADIU PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2512

1.8.13.

CAM RAC.CASANR16A STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2513

1.8.13.

CAMI.RAC.CASA NR16 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2514

1.8.13.

CAM. RAC.CASA NR18 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2515

1.8.13.

CAM. RAC.CASA NR20 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2516

1.8.13.

CAM RAC.CASA NR22 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PE-HD

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2517

1.8.13.

RACORD CASA NR 4 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2518

1.8.13.

RACORD CASA NR 6 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2519

1.8.13.

RACORD CASA NR 8 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2520

1.8.13.

RACORD CASA NR 10 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2521

1.8.13.

RACORD CASA NR 12 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2522

1.8.13.

RACORD CASA NR 14 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2523

1.8.13.

RACORD CASA NR 16A STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2524

1.8.13-

RACORD CASA NR 16 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2525

1.8.13.

RACORD CASA NR 18 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PVC

09,03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2526

1.8.13.

RACORD CASA NR 20 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2527

1.8.13.

RACORD CASA NR22 STR. G-RAL DRAGOMIR BADIU PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniu) public al Municipiului Bacău

TOTAL G-RAL DRAGOMIR BADIU

154.543,43

domeniul public al Municipiului Bacău

2528

1.8.7.

COND.CAN,STR.C-TIN PLATON,C.V,DN250MM,L253,40M

09.03.2018

191.107,78

domeniul public al Municipiului Bacău

2529

1.8.13.

CĂMIN VIZ.CAN,STR.C-TIN PLATON,BP,DIOOOMM,H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2530

1.8.13.

CĂMIN VIZ.CAN.STR.C-TIN PLATONlBP,DiOOOMMJH=2-4M

09.03.2018

6264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

2531

1.8.13.

CĂMIN VIZ.CAN,STR.C-TIN PLATON,BP,D1000MM,H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniu] public al Municipiului Bacău

2532

1.8.13.

CĂMIN VIZ.CAN.STR.C-TIN PLATONJBP)D!OOOMM,H=2-4M

09.03.2018

6.264,06

domeniul public al Municipiului Bacău

2533

1.8.13.

CĂMIN SPA.CAN,STR.C-TIN PLATON,BP,D1000MMJH=0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2534

1.8.13.

CĂMIN SPA.CAN,STR.C-TIN PLATON,BP,D1000MM,H=2-4M

09.03.2018

6.890,47

domeniul public al Municipiului Bacău

2535

1.8.7.

SUBTR.DRUM,STR.C-TINPLATON,DE250MMÎDN425MM,L13,2M

09.03.2018

51.136,90

domeniul public al Municipiului Bacău

2536

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN.STR.C-TIN PLATON,NR.5,PE-HD,D6Q0MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2537

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.C-TIN PLATON,NR.3, PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2538

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.C-TIN PLATON,NR,2,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2539

1.8.13.

CĂMIN RAC.CANsSTR.C-TIN PLATON,NR.I,PE-HD,D600MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2540

1.8.13.

RACORD.CAN,STR,C-TJN PLATON,NR.5,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2541

1.8.13.

RACORD.CAN,STR.C-TIN PLATON,NR.3,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2542

1.8.13.

RACORD.CAN,STR.C-TIN PLATON,NR.2,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2543

1.8.13.

RACORD. CAN,STR.C-TIN PLATON,NR.1,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA C-TIN PLATON

294.442,82

domeniul public al Municipiului Bacău

2544

1.8.7.

COND.CAN,STR.ȘTEFAN LUCHIAN,C.V,DN25OMM,L116,70M

09.03.2018

56.656,53

domeniul public al Municipiului Bacău

2545

1.8.13,

CĂMIN VIZ.CAN,STR.STEFAN LUCHIAN,D1000MM,H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public ai Municipiului Bacău

:?546

1.8.13.

CĂMIN VIZ.CAN,STR.STEFAN LUCHIAN,DI000MM,H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2547

1.8.13.

CĂMIN SPA.CAN,STR. ȘTEFAN LUCIIIAN:D1000MM)H=0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2548

1.8.13.

CĂMIN SPA.CAN,STR. ȘTEFAN LUCHIAN,D1000MM,H=0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2549

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.ȘTEFAN LUCHIAN,NR2,PE-HD,Dl OOOMM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2550

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.STEFAN LUCHIAN,NR4,PE-HD,D1 OOOMM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2551

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR. ȘTEFAN LUCHIAN,NR6,PE-HD,D1 OOOMM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2552

1.8.13.

RACORD CAN,STR.STEFAN LUCHIAN,NR.2,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2553

1.8.13.

RACORD CAN,STR.ȘTEFAN LUCHIAN,NR.4,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2554

1.8.13.

RACORD CAN,STR.STEFAN LUCHIAN,NR.6,PVC

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA ȘTEFAN LUCIIIAN

90.545,61

domeniul public al Municipiului Bacău

2555

1.8.7.

COND.CAN,STR.CHIMIEI,C,V,DN250MM,L144,30M

09.03.2018

121.656,96

domeniul public al Municipiului Bacău

2556

1.8.13.

CĂMIN VIZ.CA'N>STR.CHIMIEI,BP,D1000MMJHasO-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2557

1.8.13.

CĂMIN VIZ.CA‘N,STR.CHIMIEI,BP,D1000MM3H=0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2558

1.8.13.

CĂMIN VIZ.CAN,STR.CHIMIEI,BP,D1OOOMM,I-I--0-2M

09.03.2018

5.334,28

domeniul public al Municipiului Bacău

2559

1.8.13.

CĂMIN SPA.CAN,STR.CHIMIEI,BP,D I OOOMM,H=0-2M

09.03.2018

5.867,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2560

1.8.13.

CĂMIN RAC. CAN,STR. CHIMIEI,NR.83A,PE-HD,DI 000MM

09.03.2018

2.679,86

domeniul public al Municipiului Bacău

2561

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,FOR.D,STR.CHIMIEI,NR.1,PE-HD,D1000MM

09.03.2018

1.064,20

domeniul public al Municipiului Bacău

2562

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,FOR.D,STR.CHIMIEI,NR.2,PE-HD,D 1000MM

09.03.2018

1.064,20

domeniul public al Municipiului Bacău

2563

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,FORD,STR.CHIMIEI,NR.3,PE-HD,D1000MM

09.03.2018

1.064,20

domeniul public al Municipiului Bacău

2564

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,STR.CHIMIEI,NR.,PE-HD,D 1OOOMM

09.03.2018

1.148,52

domeniul public al Municipiului Bacău

2565

1,8.13.

CĂMIN RAC.CAN,FORD,STR.CHIMIEI,NR.1,PE-HD,D1000MM

09.03.2018

456,08

domeniul public al Municipiului Bacău

2566

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,FOR.D,STR.CHIMIEI,NR.2.PE-HD,DlOOOMM

09.03.2018

456,08

domeniul public al Municipiului Bacău

2567

1.8.13.

CĂMIN RAC.CAN,FORD,STR.CHIMIEI,NR.3,PE-HD,D1000MM

09.03.2018

456,13

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL STRADA CHIMIEI

151.916,76

domeniul public al Municipiului Bacău

2568

1.8.7.

COND.REF DE90 SPAU 5 -ARINILOR L-354M

09.03.2018

159.667,80

domeniul public al Municipiului Bacău

2569

1.8.13.

SPAU 5 -ARINILOR 2.20X2.20X3.50M

09.03.2018

62.968,78

domeniul public al Municipiului Bacău

2570

1.8.13.

INSTAL.H1DROMECANICE SPAU 5 STR ARINILOR

09.03.2018

52.017,68

domeniul public al Municipiului Bacău

2571

1,7.13.

INST.ELECTRICE SI AUTOM SPAU 5 -ARINILOR

09.03.2018

50,606,24

domeniul public al Municipiului Bacău

2572

2.1.17.1.

ELPOMPA WILO IA+1R SPAU 5-ARINILOR P-1.7KW

09.03.2018

44.010,67

domeniul public al Municipiului Bacău

2573

2.1.17.1.

ELPOMPA WILO IA +1R SPAU 5 -ARINILOR P-1.7KW

09.03.2018

44.010,67

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL ARINILOR

413.281,84

domeniul public al Municipiului Bacău

2574

1.8.7.

COND.REF DE90 SPAU 6 L-31 OM STR FRUNZEI

09.03.2018

139.822,08

domeniul public al Municipiului Bacău

2575

1.8.13.

SPAU 6 BET.2.20X2.20MX3.50M STR FRUNZEI

09.03.2018

62.968,78

domeniul public al Municipiului Bacău

2576

1.8.13.

INST.HIDROMEC SPAU 6 STR FRUNZEI

09.03.2018

52.017,68

domeniul public al Municipiului Bacău

2577

1.7.1.3.

INSTL.EL.SI AUTOM SPAU 6 STR.FRUNZEI

09.03.2018

50.606,24

domeniul public al Municipiului Bacău

2578

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU 6 1A+1R WILO P=1.07KW STR FRUNZEI

09.03.2018

44.010,67

domeniul public al Municipiului Bacău

2579

2.1.17. î.

ELPOMPA SPAU 6 1A+1R WILO P=1.07KW STR FRUNZEI

09.03.2018

44.010,67

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL FRUNZEI

393.436,12

domeniul public al Municipiului Bacău

2580

1.8.7.

COND.REF DE90 SPAU 7 -REPUBLICII L-1339M

09.03.2018

335.699,37

domeniul public al Municipiului Bacău

2581

1.8.13.

CĂMIN CURĂȚIRE SPAU 7 -REPUBLICII 1XIX1.5M

09.03.2018

10.981,21

domeniul public al Municipiului Bacău

2582

1.8.13.

CĂMIN CURĂȚIRE SPAU 7 -REPUBLICII IX1X1.5M

09.03.2018

10.981,21

domeniul public al Municipiului Bacău

2583

1.8.13.

SUBTRAV .DN DE90 DN2I9X6 SPAU 7 -REPUBLICII SDN R3

09.03.2018

41.211,69

domeniul public al Municipiului Bacău

2584

1.8.13.

SPAU 7 BET. STR.REPUBLICII 2.20X2.20X3.50M

09.03.2018

72.414,10

domeniul public al Municipiului Bacău

2585

1.8.13.

INST.HIDROMECANICE SPAU 7 STR,REPUBLICII

09.03.2018

59.820,33

domeniul public al Municipiului Bacău

2586

1.7.1,3.

INST.EL SI AUTOM. SPAU 7 STR REPUBLICII

09.03.2018

58.197,20

domeniul public al Municipiului Bacău

2587

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU 7 1A+1R WILO STR REPUBLICII P=11KW

09.03.2018

50.612,26

domeniul public al Municipiului Bacău

2588

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU 7 1A+1R WILO STR REPUBLICII P=11KW

09.03.2018

50.612,26

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL REPUBLICII

690.529,63

domeniul public al Municipiului Bacău

2589

1.8.7.

COND.REF DE110 SPAU10 CL BÂRLADULUI L-661.5M

09.03.2018

164.160,34

domeniul public al Municipiului Bacău

2590

1.8.13.

SUBTRAV. PODEȚ SPAU10 CL BÂRLADULUI L-4 M

09.03.2018

42.339,66

domeniul public al Municipiului Bacău

2591

1.8.13.

SPAU 10 BETON STR. CL BÂRLADULUI 2.20X2.20X3.50M

09.03,2018

62.968,78

domeniul public al Municipiului Bacău

2592

1.8.13.

INST.HIDROMEC.SPAU 10 STR. CL BÂRLADULUI

09,03.2018

52.017,68

domeniul public al Municipiului Bacău

2593

1.7.1.3.

1NST.EL.SI AUTOM SPAU 10 STR. CL BÂRLADULUI

09.03.2018

50.606,24

domeniul public al Municipiului Bacău

2594

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU10 1A+1R WILO-CLBARLADULUI P=l,7KW

09.03.2018

44.010,67

domeniul public al Municipiului Bacău

2595

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU10 1A+1R WILO-CLBARLADULUI P=1,7KW

09.03.2018

44.010,67

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL CL. BÂRLADULUI

460.114,04

domeniul public al Municipiului Bacău

2596

1.8.7.

COND.REF DE90 SPAU 11 L-672.5M STR C1RESOAIEI

09.03.2018

205.884,22

domeniul public al Municipiului Bacău

2597

1.8.7.

SUBTRAV DN SPAU 11 L-l IM STR CIRESOAIEI

09.03.2018

50.648,79

domeniul public al Municipiului Bacău

2598

1.8.13.

SPAU 11 BET 2.20X2.20X3.50M STR CIRESOAIEI

09.03.2018

62.968,78

domeniul public al Municipiului Bacău

2599

1.8.13.

INSTAL.HIDROMEC SPAU 11 STR CIRESOAIEI

09.03.2018

52.017,68

domeniul public al Municipiului Bacău

2600

1.7.1.3.

INSTAL.EL SI AUTOM. SPAU 11 STR CIRESOAIEI

09.03.2018

50.606,24

domeniul public al Municipiului Bacău

2601

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU11 WILO 1A+ IR STR. CIRESOAIEI P-2.6KW

09.03.2018

44.010,67

domeniul public al Municipiului Bacău

2602

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU1I WILO 1A+IR STR.CIRESOAIEI P-2.6KW

09.03.2018

44.010,67

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL CIRESOAIEI

510.147,05

domeniul public ai Municipiului Bacău

2603

1.8.7.

COND.REF DE90 SPAU 12 STR ȘIRETULUI L-54M

09.03.2018

13-926,51

domeniul public al Municipiului Bacău

2604

1.8.7.

SUBTRAV .INDEP DE90 SPAU 12 STR ȘIRETULUI DN219X6

09.03.2018

2.518,75

domeniul public al Municipiului Bacău

2605

1.8.13.

SPAU 12 BET.STR ȘIRETULUI 2.20X2.20X3.50M

09.03.2018

76.657,63

domeniul public al Municipiului Bacău

2606

1.8.13.

INST.HIDROMEC.SPAU 12 STR ȘIRETULUI

09.03.2018

38.328,84

domeniul public al Municipiului Bacău

2607

1.7.1.3.

INST.HIDROMEC.SPAU 12 STR ȘIRETULUI

09.03.2018

94.344,44

domeniul public al Municipiului Bacău

2608

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU12 WILO 1A+1R P=1.3KW STR.SIRETULUI

09.03.2018

58.680,90

domeniul public al Mun'cipiului Bacău

| 2609

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAUI2 WILO 1A+1R P=I.3KW STR.SIRETULUI

09.03.2018

58.680,90

domeniul public al Municipiului Bacău

î

TOTAL ȘIRETULUI

343437,97

domeniul public al Municipiului Bacău

2610

1.8.7.

COND.REF DE90 SPAU13 STR.ION ZARNESCU L-33M

09.03.2018

8.510,63

domeniul public al Municipiului Bacău

2611

1.8.13.

SPAU 13 BET. SPAU13 -ION ZARNESCU 2.20X2.20X3,5M.

09.03.2018

50.375,02

domeniul public al Municipiului Bacău

2612

1.8.13.

INST.HIDROMEC SPAU 13 STR.ION ZARNESCU

09.03.2018

41.614,15

domeniul public al Municipiului Bacău

2613

1.7.1.3.

INST.HIDROMEC SPAU 13 STR.ION ZARNESCU

09.03.2018

40.484,99

domeniul public al Municipiului Bacău

2614

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU 13 WILO STR.ZARNESCU 1A+1R P=1.2KW

09.03.2018

35.208,54

domeniul public al Municipiului Bacău

2615

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU 13 WILO STR.ZARNESCU 1A+1R P=1.2KW

09.03.2018

35.208,54

domeniul public al Municipiului Bacău

2616

1.8.7.

COND.REF DE90 STR .GR CANTIL1 SPAU 13 L-149M

09.03.2018

40.549,66

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL ION ZARNESCU/CANTILI

251.951,53

domeniul public al Municipiului Bacău

2617

1.8.7.

COND.REF DE90 SPAU 14 STR MUNCII L-7.7M

09.03.2018

1.985,82

domeniul public al Municipiului Bacău

2618

1.8.13.

SPAU 14 BETON STR MUNCII 2.20X2.20X3.5OM

09.03.2018

50.375,02

domeniul public al Municipiului Bacău

2619

1.8.13.

INST.HIDEROMEC SPAU 14STRMUNCII 2.20X2.20X3.5OM

09.03.2018

41.614,15

domeniul public al Municipiului Bacău

2620

1.7.1.3.

INSTAL.EL.SI AUTOMAT SPAU 14 STR MUNCII

09.03.2018

40.484,99

domeniul public al Municipiului Bacău

2621

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU 14 WILO P=î 3KW STR.MUNCII

09.03.2018

35.208,54

domeniul public al Municipiului Bacău

2622

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU 14 WILO P=1.3KW STR.MUNCII

09.03.2018

35.208,54

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL MUNCII

204.877,06

domeniul public al Municipiului Bacău

2623

1.8.7.

CCOND.REF DE90 SPAUI5 STR.E.TARTESCU L-93M

09.03.2018

23.984,53

domeniul public al Municipiului Bacău

2624

1.8.7.

SUBTRAVERS.DN SPAU15 STR.E.TARTESCU

09.03.2018

50.648,79

domeniul public al Municipiului Bacău

2625

1.8.13.

SPAU 15 BETON STR.E.TARTESCU 2.20X2.20X3.5M

09.03.2018

50.375,02

domeniul public al Municipiului Bacău

2626

1.8.13.

INST.HIDROMEC.SPAU 15 STR.E.TARTESCU

09.03.2018

41.614,15

domeniul public al Municipiului Bacău

2627

1.7.1.3.

INST.HIDROMEC.SPAU 15 STR.E.TARTESCU

09.03.2018

40.484,99

domeniul public al Municipiului Bacău

2628

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU15 1A+1R WILO STR.E.TARTESCU P=1.2KW

09.03.2018

35.208,54

domeniul public al Municipiului Bacău

2629

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU15 1A+1R WILO STR.E.TARTESCU P=1.2KW

09.03.2018

35.208,54

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL E.TARTESCU

277.524,56

domeniul public al Municipiului Bacău

2630

1.8.7.

COND.REF DE90 SPAU16 STR.SALCIEI L-I68M

09.03.2018

43.326,91

domeniul public al Municipiului Bacău

2631

1.8.13.

SPAU16 BETON STR.SALCIEI 2.20X2.20X3.50M

09.03.2018

50.375,02

domeniul public al Municipiului Bacău

2632

1.8.13.

1NSTAL.H1DROMEC. SPAU 16 STR.SALCIEI

09.03.2018

41.614,15

domeniul public al Municipiului Bacău

2633

1.7.1.3.

INSTAL.EL.SI AUTOMATIZ. SPAU 16 STR.SALCIEI

09.03.2018

40.484,99

domeniul public al Municipiului Bacău

2634

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU16 1A+IR WILO P=1.2KW STR SĂLCIEI

09.03.2018

35.208,54

domeniul public al Municipiului Bacău

2635

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU 16 1A+1R WILO P=1.2KW STR SĂLCIEI

09.03.2018

35.208,54

domeniul public al Municipiului Bacău

TOTAL SĂLCIEI

246.218,15

domeniul public al Municipiului Bacău

2636

1.8.7.

COND.REF DE90 SPAU17 STR.PRUNULUI L-6M

09.03.2018

3.670,22

domeniul public al Municipiului Bacău

2637

1.8.13.

SPAU17 BETON STR.PRUNULUI 2.20X2.20X3.50M

09.03.2018

50.375,02

domeniul public al Municipiului Bacău

2638

1.8.13.

INSTAL.HIDROMEC.SPAU 17 STR.PRUNULU1

09.03.2018

41.614,15

domeniul public al Municipiului Bacău

9

l .7. i .3.

INSTAL.ELSl AUTOMATIZARE.SPAU 17 STR.PRUNULU1

t 10

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU 17 WILO STR PRUNULUI P=1.3KW

21)41

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU 17 WILO STR PRUNULUI P=1.3KW

TOTAL PRUNULUI

2642

1.8.7.

COND.REEDE90 SPAU 18 STR SCÂNTEII L-166.7M

2643

1.8.13.

SPAU 18 STR SCÂNTEII 2.20X2.20X3.50M

2644

1.8.13.

i.NSTAL.llIDROMEC.SPAU 18 STR SCÂNTEII

2645

1.7.1.3.

INSTAL.EL SI AUTOMATE SPAU 18 STR SCÂNTEII

2646

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU 18 1A+1R WILO P-1.2KW STR.SCANTEII

2647

2.1.17.1.

ELPOMPA SPAU 18 1A+1R WILO P=I.2KW STR.SCANTEII

TOTAL SCÂNTEII

TOTAL GENERAL


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


ILIE BIRZU09.03.2018

40.484.99

domeniu! public al Municipiului Bacău

09.03.2018

35.208,54

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

35.208.54

domeniul public al Municipiului Bacău

206.561,46

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

42.991,63

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

62.968,78

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

52.017,68

domeniul publicai Municipiului Bacău

09.03.2018

50.612.08

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

44.010.67

domeniul public al Municipiului Bacău

09.03.2018

44.010.67

domeniul public al Municipiului Bacău

296.611,51

domeniul public al Municipiului Bacău

22.678.726,93

domeniul public al Municipiului Bacău

DIRECTOR ADJ.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI