Hotărârea nr. 151/2019

Hotărârea nr. 151 din 19.04.2019 privind darea în administrare, pe o perioadă de 15 ani, a centralei termice situată în Bacău, str. Banca Națională, către Colegiul Național ”Gheorghe Vrânceanu”

>/? - -yZ/rZ Z/z/ < ^9</rz7zz
zzzrz/z

-■•• -; - V •


HOTĂRÂREA NR. 151 DIN 19.04,2019

privind darea în administrare, pe o perioadă de 15 ani, a centralei termice situată în Bacău, str. Banca Națională, către Colegiul Național ”Gheorghe Vrânceanu”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresele Colegiului Național ”Gheorghe Vrânceanu” nr. 20074/ 20.02.2019 și nr. 20457/ 25.02.2019 prin care solicită darea în administrare a centralei termice situată în Bacău, str. Banca Națională;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 3951/ 11.04.2019;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 3952/ 11.04.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.646/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.647/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.648/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.649/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.650/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 867 și ale art. 868 din Legea 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 20 și ale art. 112 (1) din Legea educației naționale nr. 1/ 2011, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 123 (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” si ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 (1) - Se aprobă darea în administrare, pe o perioadă de 15 ani, a centralei termice situată în Bacău, str. Banca Națională, aflată în domeniul public al municipiului Bacău, în suprafață de 172 mp și a terenului aferent acesteia, către Colegiul Național ”Gheorghe Vrânceanu”, pentru desfășurarea de activități școlare și extrascolare.

‘(2) - Centrala termică menționată la alineatul anterior este identificată și delimitată conform Anexei, parte integrantă a acestei hotărâri.

ART. 2 - Plata cheltuielilor de întreținere, a utilităților, precum și a celor ce vor fi efectuate pentru aducerea imobilului la un standard funcțional de amenajare,

remediere a defecțiunilor apărute și recuperare a pagubelor produse pe parcursul acestei perioade vor fi suportate de către Colegiul Național ”Gheorghe Vrânceanu”.

ART. 3 - Predarea - primirea imobilului se va face pe bază de proces - verbal ce va fi anexă la contractul de administrae ce urmează a fi încheiat.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Colegiului Național ”Gheorghe Vrânceanu”.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 151 DIN 19.04.2019

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A

IMOBILULUIDIRECTOR ADJ.

CRISTINA BUZDUGAN


jfâaiBgăur sstâs&tiâiiî .?

V'fțJW


UAT


s?i a ti si


A.13zi

CZZZ-S h &T&Î

Nz

Cstegvrze de jzOsssts&i.

S^nzfâSz

(ș&țș.)

P’fe&SS’® âs fețp5©&/£

-         Kcîsrâ -

Mssăzxsi

J

•Cs

174

W27

Lg$ 2 - SîTiîtl aK^ZȘÎKISKÎ

'••-■ / ’X.

Tc&ă

174

33.327

& 2£K£z           &3 CffiKS&ăîcââ

e&zssfâz

Sh^raj&ăJ ciPîîsă?'. h s$3

{%£.$.)

7zi3-8x37iS fâs lHȘpstâțStfS

$£)

Mexuftxstâ

<L- £

172

(CiCTiîra&j feTZKAn - sty$Taf<z& esiBZisfs^a stesțfas&raăis- ~ 173 ss^.

.1   '*     S . ' •

. z - - ’

172

( '■■--■■ '/■ '

ZW/mAsL &^IMNAȚfâ

B(iss)

P«4

E (ae)

1

565298.098

646494.684

6

565298.272

646480.721

2

565237.679

646494.554

1

555298.093

-646494.684

3

565237.837

646477.84S

a

565298.306

546477.975

5

555298.295

54-5478.335


, < jîîuuI de Cadastru s; Pudici iar? i n țr?bi î iară B/XCAU    z ~ /:• * /

----------------------:-----------.-----------—____i.__ plume azteca                    zi!     '

i runcti>e^w^^g^Wț^^ z <■ W __.