Hotărârea nr. 150/2019

Hotărârea nr. 150 din 19.04.2019 privind completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău și dezlipirea unui teren în suprafață de 3787 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 100 bisHOTĂRÂREA NR, 150 DIN 19.04,2019

privind completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău și dezlipirea unui teren în suprafață de 3787 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 100 bis

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

19,04,2.019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 78136/ 09.04.2019 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se solicită completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău și dezlipirea unui teren în suprafață de 3787mp situat în Bacău, str.Mărășești nr. 100 bis; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4012/ 11.04.2019;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4013/ 11.04.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.641/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.642/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.643/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.644/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.645/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 879 alin. (1), (2) și (5) și ale art. 880 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” si ale art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART.l. Se completează Anexa nr. 1 la HCL nr. 157/ 2018 prin înscrierea terenului în suprafață de 3787 mp și a clădirilor CI- Biserica „Sf. Gheorghe” = 301 mp, C2-

terasă acoperită =25mp, C3- capelă (S+P) = 90 mp, C4- lumânărar și chioșc =37 mp, C5- casa praznicala (P+M) =193 mp, C6- grup sanitar=7 mp, situate în Bacău, str. Mărășești nr. 100 bis, prezentate în planul de amplasament, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2. - Se aprobă dezlipirea terenului în suprafață de 3787 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 100 bis, în două loturi: lotul nr. 1 în suprafață de 3548 mp și lotul nr. 2 în suprafață de 239 mp, potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ARTA - Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ARTA - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BÎRZU
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 150 DIN 19.04.2019
ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

74113

3787

Mun. Bacau str. Marasesu nr. 100 BIS, jud. Bacau

                                   J


Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

74113

Mun. Bacau                 /7


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIEBÎRZU zp


proiecție X . Y STEREO 70 emtajjltimetric Marea Neagra


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVI      OVICI/

4:—

,4. Date referitoare la teren        /f /                                i

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața ( mp)

Pientiu

l

Cc

3787

t eren intravilan împrejmuit cu gard din iteton si metal.


Total                3787    1

B. Date referitoare la construcții

Cod

constr.

Destinația

Suprafața constr. la sol (mp)

Mențiuni

CI

CASC

301

Biserica "SE. Gheorghe" ( P )

C2

CA

25

Terasa acoperita

C3

CA

90

Capela ( S +P)

C4

CA     |        37

Lumanarar si Chioșc

C5

CA

193

Casa prazul caia ( P-rM)

C'6

CA

7

Grup sanitar

563000


Suprafața totala masurata a imooihdui- 3737 m.p.


Executant, , ■■ " .

5.C. GEO POINT EXPERTS.R.L.

P.F. Autorizata ~

\ ing. Lucian DRA^QMIRESCJff_ .. .

l Confirm executarea măsurătorilor la teren, cerecțițudinea Întocmirii documentației cadaștrale'si corespondenta acesteia cu realitatea din.teren Semnătura slstampila martie'-20L9-Teren Consiliul Local Bacau


<a>

5


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE         ANEXA NR. 2

Scara 1:500        LA HOTĂRÂREA NR. 150 1


Nr. cadastral

Suprafața masurala a imobilului (mp)

Adresa imobilului

74113   .

3787

Mun. Bacau str. Marasesti nr. 10(’ BIS, jud. BacauNr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (DAT)

74113

Mun. BacauPREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ILIE BÎ U


Nr. parcela


563050 j


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLA- OVIDIU P     CIDezlipire imobil

Situația actuala ( înainte de dezlipire )

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața ( m.p.)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața ( m.p.)

Categoria di folosința

Descrierea imobilului

74113

3787

Cc

Teren intravilan mun. Bacau str. Marasesti nr. 100 BIS

3548

Cc

Lotul l = teren intravilan mun.

Bacau str. Marasesti nr. 7 00 BIS

239

Cc

Lotul 2 = teren intravilan mun.

Bacau str. Marasesti nr. 100 BIS

TOTAL

3787

TOTAL

3787

Execu,

S.C. GEO POINTEXPERT

P.F. Autorizata     D&\.      ?z.. \  /

ing.Lucian DRAGOMIRJESCU^f^   A s /

Confirm executarea măsurătorilor la tts^fiVț'Orecțimâinea     7

întocmirii documentației.cadastralei core^ondptttfacesteia cur / . realitatea din-teren \                      /

Semnătură si stanțpilaX■>7 Data : martie        \               /

/                       Inspector

Confirm introducerea imobilului in baz«t de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si stampila

Data......................

Stampila BCP1


AU


563000


562950