Hotărârea nr. 149/2019

Hotărârea nr. 149 din 19.04.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău


)/~>

< /|

/a/

<> > A’>f 7ff//<t/ c>77/<


ii

HOTĂRÂREA NR. 149 DIN 19.04,2019

privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Referatul nr. 78141/ 10.04.2019 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

 • - Referatul nr. 78130/ 05.04.2019 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4009/ 11.04.2019;

 • - Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4010/ 11.04.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.636/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.637/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.638/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.639/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.640/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău;

 • - Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” si ale art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se completează Anexa nr. 1 la HCL nr. 157/ 2018 prin înscrierea următoarelor bunuri:

 • (1) 1259 mp teren, situat în Bacău, Tarla 73, Parcela 1117/5, str. Ștefan cel Mare, destinația: sediu firmă, spălătorie auto și amenajare locuri de parcare, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (2) 23,65 mp teren, situat în Bacău, str. Prelungirea Bradului, nr.l 12, sc. A, ap.3, destinația: balcon, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (3) 2, 22 mp teren situat în Bacău, str.Nicolae Bălcescu, nr.5, sc.A, destinația: balcon, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (4) 2,23 mp teren situat în Bacău, str.Nicolae Bălcescu, nr.5, sc.A, destinația: balcon, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (5) 7 mp teren, situat în Bacău, str. Milcov, nr.57, sc.B, ap.l, destinația: balcon, delimitat conform

  nlaniilm rl o oifiiofin Anovo nr S norfo inforrrnnfn o nr zarz orif z=*i hrifnrori • piUllU-lUl UV J1LUUL1V, X UL1VZ1U 111.        lV 1111 V^,l UUIU U |J1 VZjUlilVI llV7ia.lU.il ?


 • (6) 8,35 mp teren, situat în Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr.9, sc.D, destinația: balcon, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (7) 3,77 mp teren, situat în Bacău, str. Mioriței, nr.70, sc.B, ap.3, destinația: balcon, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (8) 5 mp teren, situat în Bacău, str. Oituz, nr. 59, destinația: spațiu pentru depozitare (magazie-boxă), delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 8, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (9) 13 mp teren, situat în Bacău, str. Alexandru cel Bun, Nr.9, Sc.C, Ap.2, destinația: cale de acces, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 9;

 • (10) 21 mp teren, situat în Bacău, str. 9 Mai, nr. 80, destinația: garaj neautorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 10, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (11) 21 mp teren, situat în Bacău, str. 9 Mai, nr. 80, destinația: garaj neautorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 11, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (12) 21 mp teren, situat în Bacău, str.9 Mai, nr.80, destinația: garaj neautorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 12, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (13) 21 mp teren, situat în Bacău, str. Logofăt Tăutu, nr.8, destinația: garaj neautorizat, delimitat conform planului de situație. Anexa nr. 13. parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (14) 110 mp teren, situat în Bacău, str.Pictor Theodor Aman, nr.33, destinația: cale de acces, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 14, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (15) 9 mp teren situat în Bacău, str.Slănicului, nr.7, destinația: balcon, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 15, parte integrantă a prezentri hotărâri;

 • (16) 10 mp teren situat în Bacău, str.Alexandru cel Bun, nr.8A, destinația: cale de acces delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 16, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (17) 16 mp teren, situat în Bacău, str. Milcov, nr. 132, destinația: cabinet medical, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 17, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (18) 32,35 mp teren, situat în Bacău, str.Miron Costin, nr.4, sc.B, cu destinație sediu firmă, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 18, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (19) 17,05 mp teren, situat în Bacău, str. Mihai Eminescu, nr.28, sc.B, ap.3, destinația: cabinet medical, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 19, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (20) 2116 mp teren situat in strada Serbănești nr. 9F, (fost Calea Romanului 39bis), municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație Anexa nr. 20, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  nr. 21, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  ART. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă alin. (1) al art. 1 din HCL nr. 120/ 2019.


ART. 2. - (1) Se modifică Anexa nr. 1 - secțiunea Terenuri închiriate la HCL nr. 157/ 2018, în sensul înscrierii suprafețelor reale rezultate în urma măsurătorilor, după cum urmează:

Poz-din înv.

Domeniul ui Privat

Denumire a

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoare a de inventa r

Situația juridică

5388

Teren închiriat

S=22mp, str. Slănicului, nr.7, destinația: garaj autorizat

1997

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

(2) Suprefața de teren prezentată la alin. (1) este delimitată conform Planului de situație, Anexa

ART. 4. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 5. - Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 6. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 7. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ .            CONTRASEMNEAZĂ

ILIE BÎRZlCa/ țj     SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

"1/       NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

N.O.P./I.D./O.T./EX.1/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan) SCARA 1:500


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


uși us

o


PLAN TOPOGRAFIC


-fi f '\ /; ..        k

PREȘEDIN1E DE ȘEDINȚĂ / ILIEBIRZLP^

CONTRASEMNEAZĂ'       ’      j

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU . / NICOLAE - OVIDIU POPOVICIU566750


162.26


163.63


161.87

162.12


162.35


162.22

162.26


566700


Parcela (ICC)

Ne. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi DEi,i+l)

X [mj

1

566740.10

646178.09

6.507

•2

566743.73

646172.69

1.500.

3

566742.48

646171,86

4

566742.93

646171.18

J$§4

5

566741.36

646170.12

/<?*.31C

6

566737.28

646176.19

/>3.400


PERSOANA FIZICA AUT^ZATAM'. BADARAU IONUT ANWi " ' r u A

Nr, certificat de autorizare: RO-BC-F/l^&5i21.?-

Denur^)/e proiect:

-CONCESIONARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE BALCON B^âltetari! SAMSON LMU VALENTIN

; Adresa: strada PRELUNGIREA BRADULUI ,nr.l!2/A/3 municipiul Bacau , lud. Bacau

Faza

Proiectat

Ing. BADARAU IONUT ANDREI

Scara 1:500

PLAN DE STTUATIE

Planșa

Desenat

ing. BADARAU IONUT ANDREI

Data: 2019

Al

tM

■a o

jo

3

oSuprafața de teren propusa pentru concesionare pentru amplasamentul nr. 1 = 2.22 mp


Suprafața de teren propusa pentru amplasament
Derwm/re proiect : DOCUMENTAȚIE PENTRU CONCESIONARE TEREN

Beneficiar: ZAHARIA ELENA

Adresa t intravilan mun. Bndu, str. Nlcolae Balcescu, nr. 5 sc. A, Jud. Bacau

Nr. proiect

Faza

D.O.C.

Scara 1:500

D5t2: fAsrtfs 201$

PLAN DE SITUAȚIE

rransa

1ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 4

LA HOTĂRÂREA NR. 149 DIN 19.04.2019PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ ILIE BÎRZU


1

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


Zaharia Elena


Complex comercial

Luceafărul


Profil Amplasament 1

Nr. Pct

Coordonata pct da contur

Lungimi laturi

X|m)

Y(mj

1

564859 333

648581.184

3.00

2

564859.901

648584.140

0.92

3

584859.058

848583.773

1.04

4

564858.537

848562.875

0.96

5

584858.658

546581.907

098

9imSuprafața de teren propusa pentru concesionare pentru amplasamentul nr. 1 = 2.22 mp    i


i CISC!//
Nr. PCL

Coordonata pcLds contur

Lungimi laturi

D0>1)

X(m]

Y[ml

a

564864.319

648584.425

1 13

7

584(63788

848585.428

0.83

8

564863.041

848585.782

081

a

564882.138

546585703

106

#gg1.347

648584.888

3.03

' ■

.vtet


Suprafața de teren propusa pentru amplasaman


Denumire proiect: DOCUMENTAȚIE PENTRU CONCESIONARE TEREN

Beneficiar. ZAHARIA ELENA

Adresa 11ntravilan num. Baciu, str. Nlcolae Balcescu, nr. 5

ac. A, jud. Sacau

Nr. proiect

Faza

D.O.C.

Scara 1:500

PLAN DE SITUAȚIE

’ptansa

Data; Martie2019

1ROMANIA       ........

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , c- ILIEBÎRZU

4 I

n de proiecție STEREO - 70 /

Sistem de referința altimetric M.NEA8

ANEXA NR. 5


INVENTAR DE COORDONATE

nr

LrL

Coordonate petele contur

Lungimi laturi

D(t.H1)

Xlm]

Y|ml

1

S62887 462

647481 069

1 499

2

562887 080

647482.519

4 500

3

562882.729

847481.372

1 500

4

562883.111

647479.921

4 500

S=7 00 mp


562S50


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI / Nr. cadastral - 6O666-C1-U5 ■// -Suprafața terenului propus pentru studiu = 7.00 mp


__________._______________________ANEXAJNRAL___

LA HOTĂRÂREA NR. 149 DIN 19.04.2019 ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU       §

CONSILIUL LOCAL BACĂLA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ILIE BÎRZU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI158.96


564450
Nr. Pct.

Coordonate pct de contur

Lungimi laturi

D(l,i+1)

Xlm]

Yfml

1

564474 670

647382.115

5 80

2

564472 875

647387.630

1 44

3

564471.508

647387.185

5 80

4

564473.301

647381.670

1.44

35m£ P=14 48m


Tng. AMALANCEI CQRNEUU


Denumire proiect: DOCUMENTAȚIE PENTRU CONCESIONARE TEREN

■- Beneficiar: ROSIORU MIHAIIONUT

Adresa : Intravilan mun. Baciu, str. Alexandru cal Sun, nr. 9

ac. O, jud. Bacau


Scara 1:500


PSarasa


Data: Martie 2019

L


PLAN DE SITUAȚIEROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU-----

CONSILIUI?LOCAL

>66,55


166.44


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


167 05167,60


168.23


170.58

167.


168.24


POSTOL4CHE{STELUTA si POSTOLACHE NICUSOR prttptleitirl upurtament cu 2 camere #r. cadastral 63627-CI-U3I

T66.56,.


Nr. certifica no>B


a ANEXA NR. 7

“PA HOTĂRÂREA NR. 149 DIN 19.04.2019

165.24


166.03


'    {( .1165.8


SEC


166.05


TRASEMNEAZĂ

ARUL MUNICIPIULUI BACĂU COLAE - OVIDIU POPQVÎCI


LEGENDA

icon propus S-3.77 3.43, 1=1.10

LUCRARIL Canculonnre terentusnpriifata rleA "ntii In vederea construirii unui balcon. BENEFICIAR; POSTOLAt'HESTftVJ Tt POSTQLACHE NICLSOR AMPLASAMENT: Municipal B<liW< Str. Mioriței Nr. 'tfic II J/‘* Jutleini Bacau

TITLUL PL1NKEI

PLAN TOPOGRAFIC y?7 -

1/ r

PLAN DE SITUAȚIE

Sc. 1: 500


Beneficiar: Crupenschi Teodora

Amplasament: mun. Bacau, strada Oituz, nr. 59.


Inventar de coordonate si distante intre punctele pe contur :

Nr Pct.

Coordonate pdde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Ylm]

1

564628763

645961.862

1.650

2

564627.508

645962.933

3.084

3

564625.507

645960.586

1.628

4

564626.746

645959.530

3.083

S=5mp. P=9m


Sistem de proiecție ( X, Y )- STEREO‘70


* CI - boxa construita din carami^^S«pra®l^GQnstruita= 5 mjPRO MANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACÂ^J^ flE AMPLASAMENT delimitare a imobilului

                       Scara 1200


Anexa 135

Nr. cadastral

1 Suprafața măsurată (mp) |

Adresa imobilului

1 13 1

B-dul Alexandra cet Bun, nrD, scara C, parter, ap. 2, mun-Bacau, județul Bacau

Cartea Funciara nr.

.....i.

UAT

""'U'"". •^r- jy

BACAUBloc nr. 9 Scara B


564450


Bloc nr. 9


"IN.C.60732 Bicorn.'9Scara D \ PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ / ILIEBÎRZU


Nt PcL

COMfaiate pddt contor

UmgM Utorl

DftHI}

XW

Yprf

1

544474.4M

647370397

1200

2

54447382»

647370.96»

3

544474.771

647371340

3401

4

SM47M8S

847374357

6.779

S

SM4U22;

847372.438

1.100

a

544444.578

847371,417

4395

7

544473.755

847372.777

2300

S*13mp


Legenda:

E3 Ttottpmpwna

stU in ch inert


Nr. parcela

Categoria de folosim

Suprafața (mp)

Mențiuni                                                   |

1

Cc

13

Teren intravilan neimprejmuit                                             |

, |

TOTAL

73 mp

1


Cod

Destinatul

Supra&ta construita la sol (mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala măsurată a imobilului “l 3 mp Suprafața din act«13 mp

zjî <■ ftWfc              /4v5^f?TtF’CAT V-

// * "                 // DE

/ g Confirtn w^faraa                       *2A RE

U^^^--^^OPOGEODEZ/Ci

7

DataTtlQHȘ

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza do date ințpgrara si 1               atribuirea numărului cadastral / J

//p

F Semnătura si paraft                        f

.................... /^x

Stampila BCPIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


[646900

JUF^


w

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1 : 500

Amplasament: Strada 9 MAI, nr. 80, municipiu) BACAU, județul BACAU

Beneficiar; DAM IAN OVIDIU NICOLAEstrada 9 MAI


strada 9 MAI


CcRTHCAT oe AUTORÎ2APE


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU


CONTRASEMNEAZĂ

ECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVIC


TĂtucute/^


SE


Suprafața propusa pentru închiriere

S = 21 mp (1 -2-3-4) - ( 3.50 m X 6.00 m)

PUNCTE PE CONTUR

Nume Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

1

565293.166

648937.655

2

565295.932

846942.980

3

565292.826

646944.593

4

565290 060

646939.269

1

565293.168

648937655


565250                             __ { 565300                                                             565350


PLAN DE SITUAȚIESistem de proiecția • X, Y - STEREO 70


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIEBÎRZU

.7 7;     ■                                            '■

/

/strada 9 MAI


CONTRASEMNEAZĂ


CONTRASEMNEAZĂ J3 ECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


Suprafața propusa pentru închiriere

S = 21 mp (1-2-3-4) - (3.50 m X 6.00 m)


PUNCTE PE CONTUR

CERTIFICAT


ADTCAIZARE


Nume I

Punct |

COORDONATE STEREO70

X(m)

Y(m)

t |

555298.643

646935784

2 i

585299.277

646941.175

3

565296.132

646942.711 '

4

565293.498

848937.320

... 1.......1

565296.843

646936784 >


565250                            | 565300     | 565350Scara 1 : 500 Amplasament Strada 9 MAI, nr. 80, municipiu) BACAU, Județul BACAU Beneficiar • DAMIAN OVIDIU NICOLAE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU

I Șț

CONTRASEMNEAZĂ CRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE - OVIDIU P

S C * TOPO SIMBOL * S.R.L. BACAU Ing DlACONESCU IOAN


Suprafața propusa pentru închiriere

S = 21 mp (1 -2-3-4) - ( 3.50 m X 6.00 m)


PUNCTE PE CONTUR

Nume Punct

COORDONATE STERE070

X(m)

Y(m)

.....

î 1

565300 136

r

646934 040

I 2

566302676

646939 476

r ”

565299,505

1

646940.958

565296.965

646935 522

L.j.......

565300138

\

646934.040LEGENDA suprafața de teren propusa spre a fi conceucnaia


PUNCTE PE CONTUR


Parcela (1CC)

Nr

PcL

Coordonate petele contw

Lungan laturi DftHlj

X(mJ

¥|mj

1

566010.340

646610812

3 500

2

566013.725

646617.921

6.000

3

566012198

646612119

3.500

4

566006.613

846813.010

6.000

S(1CC>=21 00 mp !>=■ 10.000 m

Suprafața totala masurata - 21 mp


n w 0S0

22-3 ?>

-S3

d o n

w

> n

>< d


> n >< d


I >

'i


>

2!


ciecnte ■•«c x

rCEHTtflW DE

AUîOBIZABfc nO-BC-F. Nr. 01 /O SAVA WHUÂITA


■U S©

O

M

2


©

<      PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

ing. Sava Mihaita Claudiu

Nr. certificat de autorizare: RO-BC-F, nr. 0170

Denumire: Plan de situație - Concesionare teren in suprafața de 21 mp. in vederea construirii unui garaj

Beneficiar TABACARU MIHAI

Adresa: Intravilan Mun. Bacau, Sir. Logofăt Taulu, nr.8, jud.Bacau

--

©

1—1

Proiectat

ing. Sava Mihaita Claudiu

Scara 1:500      ‘

*              PI A NT TTF QTTTIA TTP

Planșa

4 i

Desenat

ing. Sava Mihaita Claudiu

L L/zVlN LJL> oJ I vJ/'V 11

Drftn-01 7.010     114

1

I

>

mm§

Hiilh

I

iHiiii

tS

n « «o r»PLAN DE SITUAȚIE

Sc. 1 : 500

Inventar de coordonate

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,K1>

X{mj

Yfm]

1

565558.720

646605.513

1.430

2

565560.091

646605.921

6.300

3

565561.888

646599.883

1430

4

565560.517

646599.475

6.300

S = 9m.p P=15m


Sistem de proiecție ( X, Y )- STEREO 70

 • ♦ CI - Balcon - Suprafața construita 9 mp

 • * ICC - suprafața teren pe care este edificat balconul ~ 9 mp
lfiS.04


.53 S.’ \

155 37*


158.90

isaoo


159.04


564450


inventa oacooidon®!

NO. Pnt

□uitat pomii coord

Lțjj

L(l.(

ii

X|mi

Y|<n|

2-3

564412926

647402.430

4

70

3-4

564417296

647403 M4

1

15

4 5

564418.386

647404 313

fi

90

5-6

564419.240

647404.598

00

6-7

564418.9*9

647405.547

1

50

7-8

464416 728

647407 082

bo

59

564417 300

647406 562

1

w

S-îO

5644 Se.066

647405.257

4.85

10-Sl

564413 452

647403 698

1.50

564412 972

647405.116

1.00

mtittrM*. i > 10 mp


Sistem de proiecție STEREO - 70

Sistem de referința altimetric M. NEAGRA

SC TOP EVAL CAD S.R.L

Autorizație: Seria RO-B-J Nr.OO.^ , (.. Q

Cod fiscaURO 26263744

Sediul: t^eteă Vbchâ, Str. Areot loan Vladeanut.Nr;t27; I ■' MoWk 0740/677.107;

E’inail: topb,mann@yahon.com

Denumire: închiriere Teren

Amplasament: Mun. Bacau, str. Alexandru cei Bun , n^pA. județul Bacau;

Faza închiriere Teren


eficiar: Rusei Ana


Planșa nr I


românia

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU


BACAU

/ Bloslocuinte

T+4

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC JOLAE - OVIDIU POPOVICI

A. Date referitoare Ia teren

-

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (iei)

Mențiuni                  j

........... -...... ,             ......... ...            .. j

1

CC

16,00

Teren concesionat

TOTAL|

16,00


Cod. construcție

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni                  1

' ‘ .....

j

.....- - ......................... . - ................ ............. .....-1

1

1

TOTAL

....

i

L-.,., , .....—

1

-----------------,------------- ...» .......... 4

Executant,

P.F.A. T1RDEA I. BENO Autorizație seria BOrtf


“7
/S/       *       9

&

Se confirma suprafațadHwasVratp^ introducerea imobilUWn ‘          ■

Parafa

Semnați^.,și țiata

Stampilă țBgF


5AS4U mRQH COSTXN, bl, 4, sc, B, ao 1 j S.C.ROMIX GROUP S.R.L | j

ANEXA Nr.JB

LA HOTARAREA NR.9& D1N/31.O3 2009 ‘ |

PUNCTE PE

---1—r----- ^J2 0k

Num# I___C0QR50JJAT2 STEtU£<y»l» '

|       X(ffl)       i        r(m)

swplw - J

i   >wun      «inn.M?

1—i   MTnuaî

;---fffff**** I _

*7

Mrxnau

------■-------- t , .7niifc.ni •


i—? -i             J

wnui »

l—£-JL—jWBMH 't‘--U5I


’ ADTQRJZATLi NRi


f/ SC SOMIXGAOLPS.RL.

•££                    . ■< •?.M L

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

/ 4LIE BÎRZU \

ii

V.;'  • y <<>'v7 CONTRASEMNEAZĂ

;      SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

> NICOLAE - OVIDIU POPOVICI
u fttoMaiw. 7611


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A MC3ILULUI

Scara 1:360Nr.wdtaând

$s»)

suc

W& Ihcsn stR» Mtacsstt ar. 9 B*


BOk CsrtoB Uursjfeos#

fffÂT)

Șfeșlk%MSMI


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZUXS \

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Nr.

----------■,.a..>^.

(W

1

Ce

1HC

iWw faflnsv^fan iîsșjftț^sssfifj^wffarf est ffsnț 9s titfikt sijfsett 3s tetsssk

Toca

211$


M

TMbttOn

Sufnffîs wft ioaaf

L............... «

a

C3V

379

;                              ^u XJE^pR^hSwl 490AttnERÎSQt |^^ltt98V^SSSI

C2

CB

IM

Â9dS9r*&*&9 stihii ie ja^w^fcai-;• r mfli

C3

CB

197

sr*** fii         DKMote f^'ifbfii.HrtT 9s 197 xb&

C4

CB

291

HOs Si        mwuDtrtSi $sgfimfeSi 99 291 s^gs»

Teta '

9*

JUSua


ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

PLAN DE SITUAȚIE Sc.l:500

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIEBÎRZU UA

/*• /


Beneficiar: Vulpe Victor

Amplasament: mun. Bacau. strada Stanicului nr.7

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

inventar de coordonate

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi | laturi | D(i.l+1)

f/X|m]

Y[m]

1

565567.331

646590023

6.200

2

565565.315

646595.886

3.499

3

565562.006

646594.748

6.200

4

565564.022

646588.885

3.499

S=22m.p. P=19.398m

Sistem de proiecție ( X, Y )- STERE0’70

C1 - Garaj - Suprafața construita^ 22 mp


Executant,