Hotărârea nr. 148/2019

Hotărârea nr. 148 din 19.04.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 16966/20.04.2007 de la S.C. EVRIKA S.R.L., la S.C. M&S; SECURITY SYSTEMS S.R.L.HOTĂRÂREA NR. 148 DIN 19.04.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 16966/20.04.2007 de la S.C. EVRIKA S.R.L., la S.C. M&S SECURITY SYSTEMS S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Cererea d-lui Haidău Ionel - administrator al S.C. M&S SECURITY SYSTEMS S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 23462/28.03.2019 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 16966/20.04.2007 de la S.C. EVRIKA S.R.L;

-Adresa nr. 6947/26.03.2019 a MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI S.P.R.L., - lichidator judiciar al S.C. EVRIKA S.R.L.;

-Contractul de Concesionare nr. 16966/20.04.2007 incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. EVRIKA S.R.L.;

-Contractul de Vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1858/21.02.2019, cu incheierile de Rectificare nr. 63/11.03.2019 si nr. 70/19.03.2019 la Societatea Profesionala Notariala Coste Ștefan si Asociații Iași;

-Referatul nr. 4000/11.04.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 4001/11.04.2019;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 4002/11.04.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.629/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.630/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.631/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.632/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) din și art. 45 (3) și (5) Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 16966/20.04.2007 incheiat pentru suprafața de 81,00 m.p. teren din municipiul Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau, de la S.C. EVRIKA S.R.L. - prin lichidator judiciar MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI S.P.R.L., la S.C. M&S SECURITY SYSTEMS S.R.L., reprezentata de administrator Haidău Ionel.

ART. 2 - Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor juridice nominalizate la Art.

1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ILIE BÎRZU jp