Hotărârea nr. 147/2019

Hotărârea nr. 147 din 19.04.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68779 din 23.04.2013 de la d-nii Tomozei Catalin si Tomozei Diana, la d-na Vieru Lucia

)/) -

«. / \ <> mu st ta A/ft</<-(f// < jAArt art


^MBHHBiHB®K*SfiWG?fr4îă(i%5i^&Fji*'ă^i^hLÎ’L’'?îfr’'S4.*?■/-'&</■ $£7.'%ni£rc'             ••v\X$MP 'A* .■ •»■*.. ■.<.,i.


oct//<//   AAft/Hrf/fff/Aff  /^ttt c/r/

MMMMMM

HOTĂRÂREA NR. 147 DIN 19.04.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de

Concesionare nr. 68779 din 23.04.2013 de la d-nii Tomozei Cătălin si Tomozei

Diana, la d-na Vieru Lucia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-nei Vieru Lucia, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 23516/28.03.2019 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 68779 din 23.04.2013 de la d-nii Tomozei Cătălin si Tomozei Diana;

-Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr. 199/06.02.2019 la Biroul Individual Notarial Dragomir Mona-Lacramioara;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 242/28.06.2018 (Anexa nr. 1) adoptata in baza Sentinței Civile nr. 1117/06.11.2017 pronunțata de Tribunalul Bacau - Secția a Il-a civila si de contencios administrativ si fiscal in Dosar 4101/110/2013 ; -Referatul nr. 3997/11.04.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 3998/11.04.2019;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 3999/11.04.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.626/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.627/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.628/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 40 alin. (2) si ale art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata; -Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68779 din 23.04.2013 pentru suprafața de 32,58 m.p. teren de la d-nii Tomozei Cătălin si Tomozei Diana la d-na Vieru Lucia.

ART. 2 - Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietara apartamentului.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la ART. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BÎRZU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI