Hotărârea nr. 146/2019

Hotărârea nr. 146 din 19.04.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68719/03.04.2017, de la dl. Furtuna Silviu-Nicolae, la dl. Huţu Constantin-Marius, in calitate de cumpărător si d-na Postolache Lămâiţa, in calitate de uzufructuară

)p          ■

, /< <> >//<(>/fff ft/f/ (r// < 7^9z/<r7/zu Hictfau/ut <r/rr/zz


HOTĂRÂREA NR. 146 DIN 19.04.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68719/03.04.2017, de la dl. Furtuna Silviu-Nicolae, la dl. Huțu Constantin-Marius, in calitate de cumpărător si d-na Postolache Lămâița, in calitate de uzufructuară

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-lui Huțu Constantin-Marius, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 23879/02.04.2019 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 68719/03.04.2017 de la dl. Furtuna Silviu-Nicolae;

-Cererea d-lui Furtuna Silviu-Nicolae - prin cabinet de avocat Felicia Ludu - prin care solicita transferul Contractului de Concesionare nr. 68719/03.04.2017 către dl. Hutu Constantin-Marius ;

-Contractul de Concesionare nr. 68719/03.04.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Furtuna Silviu-Nicolae ;

-Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr. 3123/11.09.2018 la Societatea Profesionala Notariala Alexandru-Marius Bîrgăoanu si Adina-Beatrice Bîrgăoanu; -Referatul nr. 4003/11.04.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 4004/11.04.2019;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 4005/11.04.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.623/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.624/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.625/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil; -Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68719/03.04.2017, incheiat pentru suprafața de 4,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la dl. Furtuna Silviu-Nicolae la dl. Huțu Constantin-Marius, in calitate de cumpărător si d-na Postolache Lămâița, in calitate de uzuffuctuară.

ART. 2 - Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          CONTRASEMNEAZĂ

ILIE BÎRZU _        SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU